Protestmars der Zeeuwen naar minister Algera Ongelukken werpen schaduw op eerste zomerse dag Verkeer maakte slachtoffers ROL ROOK GENIET De Gaulle Socialisten winnen Zweedse verkiezing VIJFTAL MENSEN VERDIIONKEN halfzware Weer verwijten aan adres van Nederland Grote verliezen voor liberalen Aanslagmachine vanJoegosla vische belastingen draait allengs sneller kranten ageren tegen Rusland Welvaart in Europa niet gediend door teveel reguleringen Mijn op strand Russen willen in Moskou vergaderen In woningbouw is meer „plan" noodzakelijk Uw gezin met TSP®®] •aspro' .~en ir&ntiïeeb fit/ SPROETJE SPARKS door'FRANK GODWIN •^Speelse Speurtocht Maandag 2 juni 1%f$ t1 S'st5ren °P uit getrokken om te profiteren van de boSn en on L hl? van d Jaar- Langs de weSen' aaa de stranden, op de plassen, in de 1\°P h.e,V°Veral Was het drukker den in lange tijd het geval is geweest. Spoor- om de v busmaatschappijen moesten tussen sommige plaatsen zelfs extra materieel inleggen om de grote stroom te kunnen verwerken. Hoewel het aantal ongelukken, de enorme drukte in aanmerking genomen, betrekkelijk gering was, kwamen er toch in het afgelopen weekeinde een tiental mensen om het leven, door verkeersongelukken en door verdrinking. HELMOND. Het 58-jarige echtpaar De Groot is zaterdagavond dodelijk verongelukt. Het echtpaar, dat op de bromfiets langs de Zuid-Willemsvaart reed, werd aangereden door een automobilist uit Someren, die 140 km. per uur reed en die volgens de politie dronken was. De beer en mevrouw De Groot, die vier kin deren hebben, waren op weg naar Someren. (Advertentie t M HOORN, De 33-jarige Johan Tames uit Alkmaar is zaterdagmiddag in het IJsselmecr verdronken, nadat zijn kano ongeveer 2 km uit - de kust was omgeslagen. Zijn 16-jarige zwager J. Steeg uit Hoorn, die naar de wal had willen zwemmen om hulp te halen, werd uit geput op een dyk bij de haven gevonden. Een uur, nadat zij de haven hadden verlaten, kwam hun kano dwars op de ,#olven te liggen, om vervolgens om te slaan. ïn de middag bracht de HN 11, die voor dc visvangst was uitge varen, de verongelukte kano aan wal. Gemert. De 15-jarige zoon van de familie Slits kwam zaterdag om hej leven toen hij tijdens het afslaan naar een zijweg ddor een auto werd overreden. De jongen was op de fiets onderweg van zijn werk in Helmond naar huis. Weesperkarspel. Zaterdagavond is de 17-jarige bromfietser J. Udo uit "Weesp. toen hij zonder richting aan de geven de provinciale weg BussumWeesp—Diemen overstak door een auto gegrepen en veronge lukt De jongeman verliet Plotseling het rijwielpad, toen de met e^n snel heid van 100 km rijdende sportauto, bestuurd door de Utrechtse tandarts Zhem al zó dicht was genaderd, dat deze hem niet meer kon ent- wijken. De bromfiets kwam op de motor kap terecht, sloeg door de voorruit en trof de naast de bestuurder zit tende heer K. uit Duitsland. Deze liep op twee plaatsen ernstige ver wondingen op aan zijn wervelkolom. Hij en het stoffelijk overschat van de verongelukte bromfietser werden naar de Majella-stichting in Bussum overgebracht. De bestuurder werd zelf slechts licht gewond. Nijmegen. De arts dr. J. R. Plantenga en zijn echtgenote zijn bij een auto-ongeluk bij de Beierse grensplaats Burgou op de autobaan Augsburg'Ulm om het leven ge komen, Dr, Plantenga zat zelf aan het stuur en is. vermoedelijk in bot sing gekomen met «en andere auto Het echtpaar was op weg naar de Rivièra. Apeldoorn. Op de Groenendaal- *eweg vond zondagmorgen een auto ongeluk plaats waarbij de heer en mevrouw T. J. K. uit Deventer le vensgevaarlijk werden gewond. Van de drie achter in de auto zittende kinderen van 9, 8 en 6 jaar werden re twee licht gewond. Nijmegen. In de omgeving van het Maas- en Waalkanaal verdronk zaterdagmiddag de 25-jarige J. Lie- bers, Liebers, die niet kon zwemmen, zat met twee vrienden in een roei boot, die bii he^ passeren van een grote boot zóveel water binnenkreeg, dat hjj zonk. De beide mede-inzitten den wisten zich te redden. Natsir koopt schepen DJAKARTA De minister van Scheepvaart, commodore Natsir, zal de volgende week vertrekken voor een reis van twee maanden naar Ja pan en Europa om schepen te ko pen, Minister Natsir zal twee weken In Japan bleven, en dan doorreizen naar Finland, Polen Oost-Duitsland, Joego-Slavic, West-Duitsland en Ita lic. In een zaterdag door het leger hoofdkwartier uitgegeven communi qué zijn nieuwe beschuldigingen ver vat dat onder Nederlandse vlag va rende schepen de opstandelingen in Qost-Indonesië helpen. In antwoord op vragen over de ge vangen genomen Amerikaanse vlie ger Pope, die voor de opstandelingen heeft gevlogen, zei de minister van Buitenlandse Zaken Soebandrio aan de Amerikaanse ambassadeur de verzekering te hebben gegeven, dat „alle stappen die in verband met Pope zullen worden genomen, in overeenstemming zullen zijn met d« Indonesische wetgeving". IVrvolg van pat» I cn een voor de minderheid kwamen hun standpunt uiteen 2etten, enkele rechtsen brabbelden een stuk rede voering af dat zowel door zijn kwa liteit als door zijn toon even mis plaatst was. Toen kwam Teilgen na mens de katholieken zeggen waarom ze voor stemden. Hij deed het sober en kennelijk met tegenzin. Hij onder streepte de garanties die De Gaulle gegeven had: de Europese en Atlan tische verdragen worden gehand haafd, voor Algerië wordt een fede rale oplossing uitgewerkt. De Gaulle weigert te luisteren naar het comité voor algemeen welzjjn, dat in Algiers de lakens uitdeelt Iedereen zal in de staat zijn plaats gewezen worden, Corsica tot gehoorzaamheid gebracht. De volmachten zullen slechts zes maanden toegepast worden en de parlementscommissies zullen intus sen de parlementaire controle blij ven uitvoeren. „We twijfelen niet aan het woord van De GauJJe" eindigde Teitgcn. Het was een verzekering; het was ook een waarschuwing. Kort daarna kwam de stemming in een sfeer die meer en meer door machteloze rancune werd getekend. De socialisten bleven bij hun hou ding: 49 stemden tegen 42 voor. De Gaulle had niets'gedaan wat hen kon vermurwen. De communisten bleven ïn de Ka mer rondhangen om met geschreeuw een schijn van incident uit te lokken maar ze hadden kennelijk instructies gekregen zich kalm te houden. Niet temin de schijn moest gered worden. De CP had gistermiddag een stel commando's de straat opgestuurd om te betogen.. Op de Place de la Répu- blique, de Concorde en verschillende andere knooppunten van het Parijse verkeer wierpen ze omstreeks vier uur groepjes in het vuur die onmid dellijk door de politie neergeslagen en getrapt werden. Want de politie was met een enorme macht opgeko men en ze toonde 2ich tegenover de communisten heel wat ruwer dan te genover de Gaullistische demonstran ten van de vorige avond. Tientallen communisten hadden verwondingen opgelopen maar de partij had zijn ..demon strat te van verzet" gemaakt. De leiders konden rustig naar huis gaan. Het apparaat had niets geris keerd en toch had de partij een ge baar gemaakt dat op de verkiezingen van de toekomst gericht was. PARIJS. Onder leiding van de Shape zal van 3 tot 5 iuni in het gehele Europese com man doge- bied een oefening worden gehouden onder de naam ..Full Play". Ook Nederland neemt hieraan deel. Zutien. In de vijver in het staatslieden kwartier verdronk za terdagmiddag de 10-jarige Sonja L„ die tijdens het pootje-baden waar schijnlijk in een diep gedeelte van de vijver was terechtgekomen. Amsterdam. Tijdens het spelen aan de kade langs het Bovendiep raakte zondagmiddag de 5-jarïge Gi deon v. d. Berg te water. Het kind verdronk Vlaardingren. In de Vlaardingse- vaart verdronk zondagmiddag de 19- jarigo A, C. M. Ruigrok uit De Lier, die daar. hoewel hij niet kon zwem- tegenover in maart men. met oen vriend het water wastoeneming is een gevolg van het op ingegaan Het stoffelijk overschot I gang komen van de voorlopige aan- van de jongen werd later naar de slagregeling inkomstenbelasting 1958. Algemene Begraafplaats gebracht. Het kohierbedrag van de inkom- Scheveningen. Twee Duitse stenbelasting, boekingstijdvak 1Ö57 Sl8"»sr (Van onze Scandinavische correspondent) KOPENHAGEN. De Zweedse sociaal-democraten hebben, 'n mooie eu in deze omvang onverwachte ze ge behaald. Door een winst van zes zetels hebben ze samen met dc communisten de absolute meerder heid in de Tweede Kamer en kun nen daardoor het door de regerlng- Erlander als verkiezingsleus ge bruikte voorstel tot verplichte uit breiding van het ouderdomspensioen doorvoeren. Minister-president Erlander, die verklaard had te zullen aftreden warneer zijn. partij ook maar één zetel verliezen zou, zet thans zijn twaalfjarige werkzaamheid als lei der van de sociaal-democratische re gering voort. De eigenlijke sensatie bij de ver- DEN HAAG In de maand april werd uit hoofde van de gezamen- i Iijke kohierbelastingen in totaal een bedrag van ƒ448,4 min. opgelegd. BELGRADO Twee Joegoslavische dagbladen- hebben zaterdag een felle aanval op de Sowjet-Unie gedaan kanovaarders van 28 en 18 jaar. de gebroerders Sonschcin uit Rhëin- hausen dreven zondagmiddag met hun opvouwbare kano door de ster ke oostenwind met grote snelheid zeewaarts. 58, steeg met ƒ33,8 min tot ƒ1.202,9 min wegens het opleggen van defini tieve aanslagen 1956. Het kohierbe drag van het boekingstijdvak 1958/ 59 steeg in belangrijke mate en wel - met ƒ395,2 min tot een totaal van Zij werden echter opgemerkt door j ƒ454,8 min. Deze stijging is het ge- uitkijkpost van de Haagse vrij- j volg van het voortschrijden van de 1,5 min. De ddor te schrjjx'en, dat de druk van het Kremlin op Joegoslavië „ernsti ge twijfel" doet rijzen aan de goede bedoelingen van de Sowjet-Unie. Borba, het blad van de communis tische partjj. verklaart dat de recen te verandering in de betrekkingen tussen beide landen niet het gevolg is van ideologische verschillen maar van zuiver politieke beslisstngen. Het blad ziet in de tegen Joegoslavië ge richte acties een slecht voorteken en een herleving van de Stalinistische politiek die zowel Russland zelf als de internationale arbeidersbeweging schade berokkent. Buitenlandse waarnemers in Bel grado verklaren, dat de toon van de 1958, begin de willige "reddingsbrigade aan hètvoorlopige aanslagrëgêling Noorderstrand die met semen aanwaarmede in maart jl. een ae boot, die patrouilleerde op zee, werd gemaakt, het bevel gaf zich naar de kanovaar-1 Tengevolge van het op kohier ders te spoeden die inmiddels reedsbrengen van definitieve aanslagen artikelen in Borba en Politika erop - - ca 500 meter van de kust verwij- 11957 vorderde het kohierbedrag van duidt, dat de Joegoslavische leidersAmerikaans voorbeeld en wel door wow.*- tia kvAn» r!Ti_;--ii: j „li. ij-*. hogere investeringen per werknemer. Spreker noemde de rol van de inves teringen essentieel voor de storm achtige ontwikkeling van de econo mie in de V.S. en de Sowjet-Unie. Dr. J. C. HooijJuxas meent: DEN HAAG Dr. J. C. Hooykaas, voorzitter var. de vereniging van metaal-industrieën, heeft vandaag bij de opening van het zevende interna tionale congres van de metaalver werkende industrie ir de Ridderzaal over de'welvaart in Europa gezegd, dat er in de landen van Europa nog 'een te brede marge is tussen hetgeen op het gebied van de welvaart is be reikt en hetgeen kan worden bereikt. Hij is van mening, dat de welvaart in Europa met in stand kan worden gehouden noch kan worden ver hoogd door kunstmatige regulering van het handelsverkeer tussen de landen onderling. Contingentering, tarifiëring, eenzijdige kwaliteitscon trole en te enge nationale voorkeur staan volgens de spreker de Europe se welvaart veeleer in de weg, dan dat zij deze bevorderen. Volgens de heer Hooykaas schuilen hierin ook de gebreken van het verdrag voor de Europese Economische Gemeenschap De heer Hooykaas meende, dat Europa ia materieel opzicht zal die nen te worden gemoderniseerd naar kiezingen vormde de catastrofale ne» dei laag der liberalen, die in weer wil van de enorme steun van haar pers, van de 58 zetels die zij dusver bezetten, niet minder dan 21 verloren hebben en. 'nu tot de op twee na grootste partij in het par lement zijn gereduceerd, terwijl conservatieven thans op de tweede plaats komen, nadat zij ®en kleine winst van twee mandaten behaald hebben. Het naar de stemcijfers grootste resultaat behaalde de boerenpartij die zich thans centrumpartij noemt en 13 zetels won. Zij heeft echter vroeger grote verliezen geleden en moet dit verlies dus nog groten deels inhalen. De communisten ver loren één, misschien ook twee ze tels hetgeen ten dele hierdoor ver klaard kan worden, dat zij van het stellen van eigen kandidaten afza- gen wanneer dit een bedreiging v00r de sociaal-democraten, inhield. De sociaal-democraten verwierven 112 zetels (plus zes) met 4S.9 pro cent van alle uitgebrachte stemmen. De liberalen verkregen 37 zetels (mirt 21), conservatieven 44 (plus 2), boerenpartij 32 (plus 13) en communisten 5 (min 1). Daar de telling van de per brief uitgebrachte stemmen1 nog niet be ëindigd is, kan nog in zoverre een verschuiving plaats vinden dat de communisten een zetel aan de con- servatieven moeten afstaan. derd waren. De twee broers werden i de vermogensbelasting, boekingstijö- alle hoop hebben laten varen, dat aan boord genomen en behouden aan vak 1957/58, roet ƒ3,9 min. tot ƒ84,3 de Sow jetcampagne tegen hun poli- L' O r> iroKr^^hf I vy,1„ I t:.T. m„1 .2.J..™- J de kant gebracht 1 min. tiek zal worden gematigd. SLUISKIL. Op 13 juni hopen sz volkslied zaï die dag in Den Haaj vele Zeeuwsvlamingen met alles wat weerklinken, zh maar aan rydend materieel heb ben, naar Den Haag op te trekken, om daar te protesteren over de nieuwe tarieven voor de Schel de- veren. Even benoorden de Moerdijk zat de stoet geformeerd worden en egn deputatie zal trachten minister Aigera zelf te spreken te krijgen Een speciale versie van het Zeeuw kering van de gedachte: aansluiting bij België. Overal langs de route irt Aldus is besloten door het „Conu- Oost-Zeeuws-Vla anderen stonden té Zeeuws-Vlaanderen vrije veren", grote groepen toeschouwers, die de dat zaterdagavond te Sluiskil of£i- deelnemers toejuichten en die het IJMUIDEN. Kinderen hebben zondagmiddag op het druk bezette IJmuidense strand een gevaarlijke vondst gedaan: omstreeks half vier stuitten een paar kuilen gravende i de woningbouw op lange WASHINGTON. De Russische premier Cbroesjtsjew heeft Moskou in plaats van Genève voorgesteld als plaats voor de technische studie over methoden om een opschorting van de proeven met kernwapens te controleren. De Russische premier heeft zater dag in een brief aan president Eisen hower ook gevraagd of de voorge stelde bijeenkomsten van geleerden kunnen worden uitgebreid m-t des kundigen uit India, Polen en Tsje- cho-Slowakiie. cieel is opgericht. De 72-jarige leider van de actie, die al enige tijd ui i Zeeuws-Vlaanderen aan de gang is, de heer H. J. Coisen uit Sluiskil, werd benoemd tot voorzitter. Een verzoek van de eigenvervoer- dersorganisatie Ë.V.O. het niet tot een protestoptocht te laten komen. werd van de hand gewezen! 1 Als voorproefje van de Zeeuwse j inval in Den Haag is zondagmiddag in oostelijk Zeeuws-Vlaanderen al j een protestautotocht gehouden tegen de hoge tarieven op de veerboten j van de Westerschelde. I Honderden luxe auto's en vracht- i auto's namen hieraan deel. Het lag in de bedoeling, dat ook westelijk Zeeuws Vlaanderen mee zou doen i maar om geloofsoverwegingen is gis- teren te Sluiskil op de protestbij- een komst beslist, dat West-Zeeuws- Vlaanderen zich van actie zou ont- houden. j De start was in twee centrale pun- s ten. Hulst en Oostburg. In Hulst verschenen ongeveer 200 auto's. De wagens waren getooid met opschrif ten en spandoeken, zoals: „Zeeuws- Vlamingen zyn ook Nederlanders en eisen vrije veren". „Algera is zee ziek" „Wij vechten voor ons recht", „Geen vrije veren, dan geweren" Iemand nad zelfs de Belgische vlag op zijn wagen gehesen, als aan wak pukken op twee vreemde ijzeren schalen met een pen er by en. de ijlings toegesnelde politie stelde vast, dat het vermoedelijk een En gelse mijn was, die tijdens de oor- log uit een vliegtuig moet zijn afge worpen. Be politie heeft het pro- V-teken maakten, als symbool van 1 jectiel uitgegraven en naar een vei- het devies: „Vrije veren". I üger plaats overgebracht. Voorzitter CBrandsma: (Van één onzer verslaggevers) MAASTRICHT. Maatregelen zijn nodig om de financiering van de woningbouw op lange termijn te verzekeren. Voor dé totale bouw activiteit is bovendien meer plan matigheid een dringende eis. Dit zei de heer C, Brandsma, de voorzit ter van de bij het NW aangesloten Nederl. Bonwbedrüfsbond maandag op het congres van deze bond te Maastricht. De produktie van de bouwnijver heid zou stellig een nog hoger peil hebben bereikt dan reeds is verwe zenlijkt, indien men aan de zijde van de opdrachtgevers meer zelfbe heersing had getoond en indien de overheid het prioriteitsbeginsel ster ker had gehanteerd, zei de heer Brandsma verder. Wat de financiering betreft her innerde de heer Brandsma er aan, dat zijn bond reeds in 1952 heeft bepleit, minder belangrijke uitgaven achterwege te laten tot de woning nood zou zijn opgeheven. „Wij heb ben toen reeds voorgesteld," zei hij „dat tussen de grote institutionele beleggers cn de Bank voor Neder landse gemeenten een overeenkomst zou worden gesloten, waardoor de continuïteit in de financiering van termijn tegen redelijke voorwaarden zou zijn verzekerd." Sprekende over de „zwarte" lo nen in het bouwbedrijf gaf de heer Brandsma uiting aan zijn vertrou wen, dat deze misstanden door de invoering van de collectieve ar beidsovereenkomst weldra tot het verleden zullen gaan behoren. Advertentie l AI Kléine kwaaltjei kunnen vaik grote ongemakken worden. Laat het in UW gezir nooit zover komen Doe ais ik „Neem 'ASPRO' m huis'" Zodra er in mijn gezin worde geklaagd over hoofdkies- óf keelpijn of over verkoudheid of moeheid, dan vlug 'ASPRO' en ons gezellige kringetje blijk een gezellig kringetje 'ASPRO' helpt direct, houdt ons /it en vol levensvreugde ja. 'ASPRO' doet meer' iwjuwm» H&HAONC 0T ViRZOVC I Li-nmbvrg 120S m) teder* «ndajmergtn tOU lift. S*' DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE IK HtB EErt KLEI 11 STUKJE BOnT AFGERUKT Ert AAM Zijn auto vastgemaakt, het lijkt MET OF HET AAM DÊ DtUR IS BLIJVtn HAK LM. vlak voor Het huis. GA ECMS CHARLEy WAAR 15 DE AUTO WAARMEE JE BOOOSCAR QEDAAM? /^ooi, Dam zal DE POLITIE HARVEy WEI GAUW 6RUPEM. had, mompelde Lynch tegen Julia. Maar 'Julia was er niet met haar gedachten bij, hoewel ze zich dwong een prachtige achttiende eeuwse robe in wijdse bewoordingen te prijzen. Op de bovenste verdieping konden ze plaatsnemen m comfortabele fau teuils en werd hun muntthee aan geboden. „Een wonderlijk huls. Ik moet zeggen dat ik blij ben het gezien te hebben, „zei Lynch, terwijl ze op de thee zaten te wachten „Colfn of geen Colin. 2e hebben werkelijk prachtige dingen." „Ik haat het hier!" zei Julia 82 komen? om het resultaat van de Tr„ z° vriendelijk verstrekte informaties onverwachts. Hij scheen een tikje verbaasd, liep van Monsieur Le Commandant te „Waarom in hemelsnaam?" naar de deur en vyoeg iemand om vernemen. „Ik weet het niet. Om de een of een dossier; daarna richtte hjj zich Als Mademoiselle in de Mamounït andere reden maakt het me nerveus, tot de twee Engelsen.^ „Als ik zo vrij verbleef, antwoordde de officier, Laten we hier zo vlug mogelijk mag zijn te vragen was het niet nodig dat ze zich deran- vandaan gaan." Lynch was erop voorbereid. Made- geerde; hij zou haar zelf wel even „We moeten eerst thea drinken, moiselle was journaliste en interes- telefonisch een tip geven. zei Lynch. seerde zich voor alle aspekten van „Ik kom liever even langs ik Julia stond op en liep naar het het leven in Marokko. Julia vatte heb een hekel aan de telefoons," zei raam ze was rusteloos. Plotseling bet en haalde vlug haar perskaart te- Julia. „Tegen een uur of zes?" greep ze naar haar verrekijker en voorschijn, babbelde een beetje over „Ja, tegen een uur of zes. Om- richtte die op de straat. „Paddy, haar belangstelling en die van haar streeks die tijd zou ik het moeten kom hier," zei ze zachtjes. lezers voor de levenscondities van weten." vrouwen in meer afgelegen streken die, naar ze gehoord had, aanzien lijk verbeterd waren dankzij aktivi- teiten als die van Monsieur Nussbau- mer. De Fransman glimlachte; ge deeltelijk tegen Julia maar ook, naar Paddy vermoedde, een beet je om haar missie de Fransen Hij stond op en liep ap haar toe. Het raam keek uit op de straat; daar stond zijn auto en er achter een rij2ige Arabier die iets in een notitieboekje schreef „Neem jij de verrekijker eens en zeg me of die man een wrat op zijn neus heeft,' beval Julia. „Ja zo groot als die van Crom- 3320. De oude heer is bijgekomen en eigenlijk mankeert hem niets behalve dan dat hij een flinke buil op zijn hoofd heeft opgelopen. En wonderlijk genoeg is hij doodkalm. .Help rne eens overeind, jongeman," zegt thii tegen Dick, geten. Ik wi! alles nog eens goed overdenken, maar ik begrijp wel, dat ik mij met eindeloos tegen jullie huwelijk kan verzetten Het is al^erg laat en we kunnen nu beter naar bed gaan Kom dezer dagen eens langs. Dick, _d_an kunnen tLlio vvciciiiu, Julifivii:—L'< t* „enne... laten -we die vechtpartij dan maar ver- 1 samen eens praten. Ga je mee, Margot? Min of meer verbluft ziet Dick de oude Brian met zijn nichtje in de richting van het huis verdwijnen. Die ouwe heer is als een blad aan de boom om geslagen Wat heeft dat nu weer te betekenen' En erg gerust is Dick eigenlijk niet. want daar moet natuurlijk iets achter zitten. Toen ze buiten waren zei Julia „En nu naar het postkantoor." „Waarom?" „Om Hertense te vinden." „Hoe bedoel je? Ik dacht dat je haar adres had?" 11001 ,U4M1Ï uc .„Dat heb ik ook maar het be- zo grooi ais aie menen graag dat vrouwen heel goed f111"1 bii postkantoor." Ze haalde wën. Hoe dat zo? Ken je hem?" in staat zijn om voor zichzelf te zot- haar aantekenboekje tevoorschijn en jjet ]S Abdul, mijn gids uit Fez. gen. Er werden nu een aantal papie- uitgaande van die kleine tuin voor Luister eens, Paddy, óf Moshe heeft ren binnengebracht waarop de het gele gebouw reden ze de ene je autonummer onthouden en hij kon- Fransman zich opnieuw verontschul- hoek na de andere omslaand door tcoleert het nu, öf dit huis wordt digde en erin begon te bladeren, de zonnige straten en volgden de geschaduwd. In ieder geval heeft hij waarb« hij zich zo nu en dan ver- aanwijzingen van Purceil tot ze bij b(jt nu„ 2el 2e toen de Arabier het stond met zijn assistent. Vervolgens een okerkleunge muur kwamen boekje onder zijn wiide mantel weg- wendde hij zich weer tot de bezoe- waarover een mispelboom hing, ter- borg. kers. Ja de heer Nussbaumer was W1J' a.cr "e m.4"r Gen gebouw op- „Kom terug en ga weer zitten, „zei hier inderdaad bekend; gedurende *lees dat aanzienlijk groter was dan Jaat bet ggval niet op je het laatste jaar, of daaromtrent, had de meeste huizen in Marrarfesh, „Dit zenuwen werken .Juist toen ze weer hij regelmatig om de twee maanden 3S net dan> zei Julia- in hun fauteils plaatsgenomen had reisjes naar het zuiden gemaakt, hoe- Dit inleidende bezoek aan Made- den, kwam een Arabier binnen met wel bij niet altijd door Marrakesh moiselle Hortense was natuurlijk dc thee, gevolgd door Mademoiselle kwam. Maar ongeveer een week of niet bedoeld om meteen iets defmi- Hortense. Julia, die 'zich streng aan vijf zes geleden was hij hier geweest tiefs te weten te komen en dit ge- Purcelïs aanwijzingen hield, maakte en kon nu ieder moment terug ver- beurde dan ook niet maar wel ge- een afspraak de volgende morgen wacht worden. Als hij er Mademoi- beurde er Iets dat er zijdelings ver- terug te komen om oog eens naaf selle mee van dienst kon zijn, zou band mee hield. Ze gingen door een de robe te komen kijken die ze van hij misschien bij een of meer zuide- kleine deur die toegang gaf tot een daag geprezen had. Iijke posten kunnen informeren wan- slordig onderhouden maar liefelijke Terwijl ze wegreden, zei Lynch neer ze hem hier konden verwach- tuin cn belden aan bij de deur van „Als het bekend is dat deze mensen ten. het grote huis: Hortense liet hen in kon takt staan met Herr Nussbau- Dat was een meevaller waar ze zelf binnen „en ging hen voor naar mer of Smith ligt het voor de niet op hadden durven hopen, Julia, boven; ze toonde hun de ene vet- hand dat het huis gewoon uit rou- met ogen als van een liefhebbende dieping na dc andere, elk met een tinc in de gaten gehouden wordt.' duif, zei tegen dc knappe officier tweetal kamers, die alle vol stonden „Ja, dat 2al wel maar door een dat dit haar enorm zou helpen. Ze met werkelijk heel fraaie en waarde- gids uit Fez? Ik vertrouw het niet zou in de loop van de dag nog even volle antiquiteiten de beste die erg, Paddv." langskomen wanneer zou ze langs- hij tot nu toe in Marokko gezien (wordt vervolgd!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1