De Gaulle, de gematigde De Belgische verkiezingen I Uiterst tere kalkbloemen bloeien onder de aarde Uw Kunstgebit Dom ;avöntuur;:: 'jökt "diep:' - ondergronds KSi Badplaatsen verlost uit isolement X—men evenecns uitneme"a soepen SPROETJE' SPARK door FRANK GODWIN. ?- Speelse Speurtocht IS de democratie in Frankrijk om hals gebracht? Het antwoord moet luiden: nog irietl fcr zijn natuurlijk vreemde dingen gebeurd. L)e op stand van de generaals in Algerië is niet ondeidrukt: en de Gaulle is premier geworden in de plaats van Pflinilin ondanks het feit, dat laatstgenoemde het vertrouwen van de Nationale Vergadering niet had ver loren, en de generaal het ondanks hevige druk op de afgevaardigden maar op schamele wijze heelt weten te verkrijgen. Maar zo het nieuwe kabinet dan ai een is onder leiding van de door Algiers stormachtig geëiste de GauiJe, het is niet een kabinet van raddraaiers. Generaal Salan maakt er geen deeJ ran uit, en generaal Massu niet, en Jacques Soustelie niet; ook ontbreken in de lijst de namen van René La cost e en Georges Bidault. lie den die door hun houding gedurende de afgelopen dagen welhaastkon den gelden als ambassadeurs in buitengewone dienst van bet Algerijnse Comité de Sal ut Publique. Daar tegenover is Pflimlin, mikpunt van de Algerijnse rebellen, wel minister, en ook Guy Mollet. de socialistenleider. Weet de GauiJe precies wat hij wil? Hoogstens, geloven wij. op enkele punten. Een Frankrijk, politiek en economisch gezonder en meer geres pecteerd in de wereld dan op dit ogenblik: dat is wel wat hem voor ogen zweeft. Doch welke Fransman zou dat nier wensen? Vraagt men de nieuwe premier naar de middelen om dit te bereiken en naar de manier om een gesaneerd Frankrijk voor nieuw verval te behoeden, dan zal hij misschien schermen met zijn grondwetswijziging (waarover niet de Natio- Vergadering maar het volk zal beslissen)maar overtuigend is dit niet. Belangrijk is in elk geval, dat hij geen behoefte heeft gevoeld, zich ostentatief achter de Algerijnse muiters te plaatsen. Een samenzweerder is hii geenszins en het middel van de staatsgreep is hem niet sympathiek. In een vroeger stadium is wel een,, gezegd, dat het roepingsbesef dn de leiders neigingen van de Gaulle worden verzwakt door zijn fatsoenlijkheid. De Gaulle is een trotse patriot, maar onscrupuleus is hij niet; en het is de vraag of hij de grimmige landsknechten, die branden van verlangen om de Augiasstal te Parijs te reinigen, niet eerder tot wanhoop dan tot geest drift brengt. MORGEN gaat de Gauile naar Algiers, en stellig niet om de op stand te prolongeren of om te vertellen dat het Comité voor Openhaar Welzijn zo nodig moet voortbestaan. De militairen heb ben de man gekregen om wie zij vroegen-, en rij moeten zich nu weer onderschikken. Er is reden genoeg om aan te nemen dat de Gaulle met van opstandige militairen houdt. Misschien komt het te eniger tijd tot belangrijke mutaties in het Algerijnse opperbevel; iets wat te eerder mo gelijk is omdat, volgens een oude zegswijze, een generaal wel eens een militaire, maar nooit een politieke nederlaag te boven komt. En het kan niet duidelijk genoeg worden gezegd, dat ondanks het premierschap van de Gaulle de nieuwe regering meer het Parijse dan het Algerijnse stempel Nu heeft de aantasting van een oude orde ook steeds haar eigen wetten, maar de legalisatie van de procedure, die de Gaulle van een wonderdoener tot een verantwoordelijk premier heeft gemaakt (al gaat de Nationale Ver gadering ook voor een half jaar naar huis), lijkt de gevaren toch wel te hebben, verminderd. Het gaat er nu maar om, de wegen te vinden om Frankrijk door een stuk van rijn problematiek heen te helpen. Zullen de Algerijnen in beginsel het Franse burgerrecht krijgen? Het zou aansluiten op de ontwikkeling van de laatste weken, die typerend is geweest voor de neiging van een opstand, zich van zijn ontstaan los te maken: want gelijkstelling van de inheemsen met de „colons" is wel het laatste geweest wat de Algerijnse Fransen steeds hebben gewenst. Het blijft dan nog de vraag, of de maatregel niet een kwart eeuw te laat komt. En zal de natie nu liet geld opbrengen, dat nodig is? Pinay zit aan financiën en ontkomt er waarschijnlijk niet aan de belastingen in te voe ren, waar hij zich totdusver altijd met hand en tand tegen heeft verzet. Zo ziet men, hoe vreemd de dingen kunnen lopen. En misschien komt uit de schok ook voort een bereidheid tot binnenlandse hervormingen, die werke. lijk wat betekenen. Parijs iets minder belangrijk, wat meer macht naar de provincie: dat ia van meer betekenis dan de versterking van de uit voerende ten koste van de wetgevende macht. Verbetering van de geest des volks, hierin veeleer dan in verbetering van de tekst der wetten ligt de redding van Frankrijk. IN België verwachtte men geen opzienbarende verschuiving door de verkiezingen. Het is wat anders gelopen. De C.V.P. heeft zoveel ge wonnen en de liberale partij heeft zoveel verloren, dat de huidige soci- alistiscb-liberale coalitie niet te handhaven valt. Doch een homogene C.V.P.-regering is ook niet mogelijk bij gebrek aan de daarvoor nodige absolute meerderheid in de Kamer. Het zal dus een coalitie moeten worden van de*C.V.P. met de socialisten of met de liberalen of met beide partijen. Doch deze laatste oplossing lijkt niet waarschijnlijk. In een parlementair stelsel hoort nu eenmaal een oppositie. De heer De Schrijver heeft verklaard, dat de C.V.P. wil samen werken met de meestbiedende, maar zullen socialisten of liberalen een bod doen? Het lijkt ons de vraag. En dan verandert de toestand; de C.V.P. zal in dat geval met voorstellen moeten komen. Voorshands ligt een katholiek-socialistische coalitie het meest in de lijn der verwachtingen, waarbij als premier eerder een man past als de heer De Schrijver dan de nu als formateur gedoodverfde heer Van Houtte. Ge zien de nogal scherpe tegenstellingen, echter kan moeilijk worden verwacht dat de formatie over rozen zal gaan. (Advertentie l.M.) li an ntet meer loszitten of verschuiven! DENTOFIX een oleuw, verbeterd #n antiseptisch poeder behoeft jiedats op de gebitsplaat gestrooid te ■worden om het gebit de gehele dag rots vast op rijn plaats te houden. U voelt lid» zeker en behaaglijk DENTOFIX .voorkomt tevens onaangename reuk uit de mond. Probeert het nog heden. Prijs per strooibus slechts f 2,351 bij apotheken en drogisterijen. PETTEN Met ingang van de zo merdienstregeling heeft de Naco de badplaatsen Petten en Sint Maartens zee uit hun isolement verlost. Negen bussen van de dienst AlkmaarDen Helder zullen bij Burgervlotbrug de rijksweg langs et- kanaal verlaten en 5 km omrijden over Petten en St. Maartenszee. Men heeft hierbij vooral de service aan de op Alkmaar georiënteerde in woners van Petten op het oog w.o. 23 kinderen, die Alkmaarse scholen bezoeken. (Van een onzer redacteuren) ..Punch de la Martinique" is. Het j~VA' DEL1 IKi Nor hert Caite- bI,jkt ,ulst vo!dDende orn de kever te n., jvorueri oaste conserveren. Gator weet prof. Jean- gjsret en zijn vriend dokter nel Casteret te vertellen, dat 't een Mavrey hebben het uiterste .-nieuwe" soort kever is. die bij ter - J i i T-i nagedachtenis van Marcel Loubens eind van de spelonk Pierre- „Aphaenops Loubensi" doopt. Saint-Martin bereikt. Eerst Nog meer insecten leven in de grot. hehhp-n rirh nmlnrin Inte™ tcn' Ook al weer m de Pierre-Samt- fteooen &ij zien omlaag laten Martin die dus voor entomologen zak.l<en in die 340 meter diepe, (mseetenkundigem grote betekenis loodrechte put welke de inqana sommige, vlakke rots- blokken bedekt met twecvlcugelige vormt, daarna zijn ZIJ, moei- vliegjes, die deze naam nauwelijks zaam klimmend en Strompe- meer verdienen. Goed: zij kunnen Jpttrf tifntfilltfn motors hnno hun vleugeltjes nog gebruiken, maar 1 ena tientallen meters hoge, hoe „onh!m<iis". hoe machtetom zijn wankelende rotsblokken ont- zij. Ze komen, duikelend en fladde- wijkend wadend rend- hoogstens enkele meters ver, en vallen dan weer neer op andere plat- aoor Wilae onaer- ;e stenen. Ze zijn lichtschuw, in ie- grondse Stromen genstellmg met hun beter toegeruste uiteindelijk af ge- dc grond. A/ml A 'n rla w Ook zoogdieren hebben grotten als aaaia in ae im- hun woonoord uitverkoren, zij het mense grote Ver- niet voor het gehele jaar. In de spe- r/n-nnl die rh> nf- lonken vindt men alle variëteiten nazaat, me ae aj vleermuizen, een zo wonderlijk volk Zluitmg vormt. Op hun hoogte- in de dierenwereld, dat daarover al meter hebben zij afgelezen, dat verscheidene boeken zijn volgeschre- zij zich 728 m onder de grond 'vSf' bevindenTerurijl Casteret het wordt beweerd. instrument inpakt ontdekt hij ar^ik?" F.. len aangestipt: de speleologie heeft een sneeuwwitte duizendpootgrote betekenis voor vele takken die rustig over een rotsblok van wetenschap Hoeveel ontdekkin- inrmWolf Mnirw.mant hii een zij heeft gedaan voor de geologie wandelt. ,yVlairey, roept hij. (<je kennis Van de samenstelling der De dokter heeft het merkwaar- aarde), de meteorologie en de klima tologie (kennis van het weer en het klimaat), de schei- en natuurkunde enz. is niet in een krantenartikel te vertellen. Op twee van haar resul taten willen wij nog wijzen: op die voor de hydrogeologie en voor de kristalkunde. Hydrogeologie, het woord ziet -er erger uit dan het is: het is de zijtak van wetenschap, die zich bemoeit met de studie van onderaardse wa terstromen. En nu varen we even m het schuitje van hen, die enig prak tisch „nut" verwachten van dc spe leologie: de grottenonderzoekers heb- j ben al verscheidene ondergrondse dige diertje ook al gezien. Hij watervallen en riviertjes opgespoord, vangt het voorzichtiq en laat die geschikt bleken voor... het op- wekken van elektriciteit. Ingenieurs 1 buis je met alcohol m0esten slechts gaten boren in rots- glijaen, terwijl hij eerbiedig wanden, waterstromen opvangen, /Juisiert: „Het diepste insect i°°r p^en leiden naar de elektri- ter aarde." door de kracht vanP(vroegere)aion.- stT^chtie^de germ^t^ondoordTchvaMxen. De2e Ioto werd "genomen Deze vondst zal menigeen verras- deraardse rivieren. Voor de bevloei- f* fjf «p de bodem van l'Aven de Marzal: sen: dat er nog leven 20 diep onder ing van dorre velden kon. men die I? beweging is in staat deze kristal- staiactieten {die van de zolder af- wereldvermaarde verzameling van Druip water, waarin Kinine nueveeihc- aangelegd, ten koste van schier bo- detl kalk zijn opgelost, herscheppen - soms sombere grotten tot sprookjes- füur Bijzónder laag "isï drie" graden! *"Wie"èeiïs een tocht heeft gemaakt kafk Nog verrassender zal zijn de medede- door de grotten van Kan of Remou- ling, dat er diep in de grotten dier- champs in België zal herinneringen icaiciumi-aroonaatj. f tjes leven, die er óp allang uitge- hebben aan wijde zalen vol glinste- Hoe ze ontstaan? Regendroppels minuscule zanddeeltjes zweven. Het storven zijn. Men zou haast kunnen rende staiactieten en staiagrmeten: vallen op de aarde en zuigen uit de kalkhoudende water spoelt er voort zeggen: die primitieve beestjes von- wonderlijke kristallen groeisels diet daarop liggende plantedelen (humus) durend over en langs, en zet iets van den het bovengronds te gevaarlijk, aan het plafond hangen of zich op de' geringe hoeveelheden koolzuur op, zijn bagage af op die korreltjes. Zo ze hebben zich om zich tegen uit- bodem verheffen. Ze zijn nauw fami- Dan zakken ze langzaam verder in groeien uiteindelijk zuiver ronde „pa- roeiing te beschermen ondergronds lie van elkaar: alleen staiactieten de grond, ontmoeten soms op bun reis", die in schoonheid niet onder teruggetrokken. Het zijn „troglody- hangen, stalagmieten staan (voor hen, weg kalksteen. _De koolzuur zorgt doen voor de „ziekteverschijnselen" ten": voorouders van de tegenwoor- die een weinig Frans kennen, is dit voor een oplossing daarvan in wa- van oesters. dige insecten, waarvan er tot nu toe verschil gemakkelijk te onthouden: ter. Als de druppels uiteindelijk een Wat wij hebben beoogd met deze al acht variëteiten zijn gevonden, de „t" midden m staiactieten herin- grot bereiken hetgeen uiterst zei- serie artikelen? U duidelijk te ma- Sommige leven op de naakte, kale nert aan „tomber" vallen, en de den geschiedt druipt het water ken dat speleologen niet slechts dol- rotsen, andere in de vole stroom- „m" in stalagmieten aan „monter" daarin. Maarer verdampt ook al- drieste avonturiers onder dc grond pjes en plassen onder de aarde. Prof. zich verheffen). Maar alles wat wij tijd een beetje water, en dat laat een zjjn gelijk zij soms worden afge- Jearmel, een bekende Franse insec- in Han en Remouchamps hebben ge- spoortje kalk na. Nu begrijpt u het schilderd maar,mannen, in wie de tenkundige, heeft ze „levende fossie- zien aan staiactieten en stalagmieten al: als dat eeuwen, tientallen eeuwen, oerdrang tot zoeken, onderzoeken, tot len" genoemd. is kinderspel vergeleken bij wat spe- honderden eeuwen zo doorgaat groei- uitzonderlijke daden sterker leeft Maar niet slechts déze zonderlinge leologen op honderden meters diep- en die spoortjes kalk langzaam aan ^an in de gemiddelde mens. En dat overblijfsels van vroeger leven op te, onberoerd door schendende han- tot de prachtige kalkflora, die de spe- 2y voldoening vindend voor die aarde, ook kevers leven er diep in den, hebben gevonden. Er zijn kristal- leologen menigmaal in verrukking drang bij het afdalen in de poriën de spelonken, zij het ock al weer in len bij, die blanker en schoner van brengt. Van moeder aarde's huid, tevens be~ weinige exemplaren van uiterst zeld- vorm zijn dan de meest exotische in grotten vindt men soms ooklangrijk werk verrichten voor ver- zame soorten. Tijdens zijn speurtoch- bloemen, teerder dan de fluweligste parels! Nee, er leven daar geen oes- scheidene takken van wetenschap, ten door de wijde zalen van Pierre- vogelveren. Casteret heeft er een terSi die doze zachtglanzende siera- Bedenk: dat er veel belangrijke ken- Saint-Martin ziet Casteret plotseling den voor ons „produceren". Die grot- nis is geboren uit schijnbare dwaas- een prachtige, okerkleurige kever tenparels {„pisoïithen") zijn naaste heid... vluchten. Hij beeft, als niet-vakman. |e*! van de verm^rfle verzameling verwanten van de staiactieten en (SLOT)' staiactieten, dte Casteret bijeen (Advertentie l-M reikt. stalagmieten. Alleen: zij „groeien" in waterplassen, waarin al tevoren geen buisjes met alcohol bij zich, wel een fles. waarin nog een laagje OPINIES OVER SOEP: „Tijd ora fijne soep te maken? Die lijd neemt MEESTER 1 ik beo zo klaar; Geur, en smaak ■fzijn heerlijk geconserveerd io die kant-en-klaar bhkken. Echte soep, mei balletjes: m meer,., meest... A ANCEZlkN ik het met zei/ hoef- de te betalen reisde ik naar Den Haag tn de eerste klas, het voor tn- sotuenten meest aanberelensuioardi- ge gedeelte van een trein, omdat je er nooit wordt geconfronteerd met je schuldeisers, die eieft immers nau welijks de ticeede kunne r? perm it tg. ren. Tegenover We ;at een stevig, grijs manneke met een ttueerijos aan en veel goud in zyu mond, dat je zag j flonkeren als hp geeuwde. Hij deecl ,dit namelijk vol overgave, ais een harmonische persoonlijkheid, die ook ide geeuw accepteert als een. normale menselijke uiting, toelice niet klein- zielig achter de hand behoeft te wor- .den verstopt. Toen hij zijn behoefte 'genereus had bevredigd, begon hij \mij borend aan te kijken, met ogen waarin te lezen stond, dat hij zwan ger ging van een lang gesprek. Maar 'ik ontweek zijn &Kk, uiant het was morgenstond en dan ben ik alleen [formeel wakker, doch verre van bab- belziefe. De conducteur sleepte me er even wel toch in. De grijze man trok na melijk een tweede klas kaartje en zei, met een zumar Amerikaans ac- eent; „J go to Leiden". De conducteur, die niet tot de ge boren polyglotten behoorde, keek mij aan of de onderste steen onder hem weggetrokken werd en sprak.* '„Hp moet bijbetalen. Kunt u 't hem even zeggen?" Toen ik mij in mijn beste Engels van deze opdracht had gefezoeten en de centen op tafel gekomen waren, was het ijs tussen de man en mij ge broken. Hij zei: „l go to the Hij haalde een folder tc voor schijn. „To the Keukenhof', voltooide hij. En hij vroeg ofehet daar.mooi was Nu ben ik er nooit geweest, maar ik zei, in mpn Engels weer: „O ja. Met al die vogels „Birds?" vroeg hij bevreemd en hij raadpleegde opnieuw de folder. Opeens herinnerde ik mijdat die vo, gels destijds op dc Avifauna zaten, maar ik wilde ze niet helemaal in trekken en zei „Bloemen. En wat vogels". j Want wie strijdt mij af, dat onze i gevederde vrienden ook daar het zwerk bevolken? De man knikte |en we stopten. L ,Js dit Leiden?" vroeg hij, bereid i om op te krassen. 1 „Neen, Haarlem", antwoordde ik. Hij keek met,een louristische bltk ,naar buiten. „Waar leven ze hier van?" vroeg hij als het viooltje, dat weten wilde. Ja, 'waar leven ze van in Haarlem? God- .fried Bomans van kwinkslagen en 'Man Andriessen van beelden, Maar 'de toch niet geheel weg te cijferen rest? Ik heb het me in de vier en veertig jaren vanm'n belangwekkend leven eigenlijk nooit afgevraagd en vrede gehadmet de gedachtedat ze blijkbaar ergens van leven. Maar als zo'n vreemdeling het opeens uan je weten toil, moet je toch, met iets komen. „Wellbegon ik. We reden alweer, langs een wei land met een vereenzaamde koe. „Veeteelt?!' mikte hij. „A little", anticoordde ik. Daar kon ik geen ktoaad mee, want in de Haar lemmerhout grazen de vreemdste beesten en er zijn vast wel mensen, die daarvan leven. Maar die Ame rikanen zijn niet gauw bevredigd. Aan zijn zitten zag je, dat hij meer wilde horen. „Leiden is éen universiteitsstad riep ik, want dat weet ik tenminste zeker. Hij nam het van mij aan, maar liet zich toch niet afleiden. „Goed, een beetje veeteelt", hernam hij, „En verder Ik zweeg. Waarom heb ik toch zo slecht opgelet op school? Mijn ex acte kennis is nihil. Als iemand mij vroeg: „Wie was Hector?" zou ik ant woorden: ,JDe hond van Achilles". Js het een voorstadje van Amster- m?" begreep de Amerikaan op ei gen kracht. „Yes!" riep ik opgelucht: Er zat-toch geen Haarlemmer bij om te protesteren. Maar thuis heb ik gauw, in de encyclopaedte, onder de H gekeken en geleerd, dat ze le ven van de bloembollen en van de metaalnijverheid. Zo ziet v dat rei zen toch de blik vem-uimt. Zijn rei zen en mijn blik. KRONKEL. SOFIA De hoger-onderwijsraad in Bulgarije heeft besloten het Es peranto als lacuitatief vak op de gymnasia in te voeren. DAGEUJK5 FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE 40 jT„ Maar ik zweer dat ik omschul^ DIG Btn (AtfitLR MORTOM 15 DE B£5T£ BAA?> DIE «K OOiT HEfl GEHAD? JA. DIT STUKJE BOrtT zat TU5SEti HET AUTOPORTIER! WAT GEVOtiDtn CHARLEy? -'■frik Barton, jij bent de EfilöÉ HIER ZONDÉJ? AU BI. jA.HtT ZIET ER SLECHT UIT. 3321. Nog geruime tijd slenteren Rob en Ted langs de haven, maar het verschijnsel doet zich niet opnieuw voor. Jammer voor Ted, want hij heeft een bijzonder gevoelig fototoestel bij zich en hij zou dat spookschip zo graag willen foto graferen; Dan stopt een auto: Dick Harper is te ruggekeerd van zijn bezoêk aan Douglas Hall. Hii vertelt Ted. dat hij de oude heer Brian heeft gesproken en dat deze eindelijk schijnt te zullen toestemmen in een huwelijk tussen Rlargot en hem. Over de vechtpartij zwijgt hij. zoals hij Margot heeft beloofd. „Heb je het spookschip op zee gezien?" vraagt Ted. „Ja, en of," antwoordt Dick, „we waren juist buiten, Margot, de oude Brian en ik. Zeg. die oude heer gelooft vast en zeker, dat het een stunt van jou is." „Dat gelo ven er meer," zegt Ted, „en ik heb er toch echt niets mee te maken." HOOFDSTUK 14 I Marrakesh heeft niets van het te- ruggetrokkene, afgeslotene of het ge heimzinnige van Fez. De hele stad ligt in zijn wijde vlakte open op de ,2on; elk gebouw kan gezien worden, 'tenminste aan de buitenkant en niets 1 wordt verborgen men zou kunnen zeggen dat Marrakesh geen geheimen .heeft. Het minst van ai tracht het 'zijti eigen zeer bizondere leven te 'verbergen integendeel, op de Dje- ,ffla el F'na, het grote open plein in .het centrum van de stad, wordt het 'leven volledig in het openbaar ge- |leefd maar op een vreemde in zich- ,zelf opgaande manier. De grote men senmenigte die het de hele dag en 'tot laat in de nacht vult omvat praktisch ieder ras mt Noord- en zelfs ,uit Centraal Afrika: in kringen zit tend 'op de grond luisterend naar de 1 beroepssprookjes-vertellers, waarbij ieder gebaar van de verteller gade geslagen wordt, of in vijf, zes rijen dik staande om de dansers m het wit geklede mannen waarvan de ou derdom uiteenloopt van. grijsaard tot kleine jongen waarbij iedereen zijn nek uitrekt om geen onderdeel van het prachtige voetenwerk te mis sen; nieuwsgierig toeziende groepjes vormen zich om de verkopers van geneesmiddelen bestaande uit krui den of uit louter magische medicij nen, of uit voortbrengselen van de moderne pharroacie uit Europa; luid ruchtige groepen zitten voor de open etenstentjes en verorberen de meest wonderlijke spijzen; gesluierde vrou wen dringen zich om de stalletjes waar zoetigheden en vreemde etens waren verkocht worden. Het was dit opgaan m zichzelf, het zich uitsluitend bezighouden met zijn eigen zaken van deze grote menigte exotisch geklede mensen dat in de eerste plaats indruk maakte op Julia toen Lynch haar over 't plein leidde, direkt nadat ze Mademoiselle Hortea- sc verlaten hadden; hij was zeer te recht de mening toegedaan dat de Djema el F'na voldoende afleiding biedt voor iedereen, hoe nerveus hu ook is. Toen zc zich in een kring vvrongen om te kijken naar wat er gaande was schonk niemand aandacht aan. hen; zelfs de man die met het geldbakje rondging scheen dit met dezelfde tussenpauze te doen. „Ja ze doen het niet voor de toe risten; dit is de eigen speelwei van Afrika," zei Lynch, toen ze hierop wees. „Maar zullen we nu lunchen?" Het café de France ligt aan het ene einde van de Djema el F'na, slechts van de mensenmenigte gescheiden door een met heel brede straat, waar door voortdurend auto's passeren; dit einde van het plein wordt afge sloten door een moskee, waarachter een brede passage toegang geeft tot de warwinkel van souks en. bazars. De hele voorkant van het Café wordt in beslagen genomen door een brede waranda met kleine tafeltjes, die in tweeën wordt verdeeld door een scherm van gekleurd glas; de waran da ligt nauwelijks een voet hoger dan de straat en daar cr geen verdere af scheiding is kunnen Arabieren van alle leeftijden van af dc kleine schoenpoetsertjes tot de leurders met muziekinstrumenten vry binnen stappen om de Europese bezoekers lastig te vallen de bedaarde Ara bische habitué's die daar uren ach tereen koffie zitten te drinken laten ze wijselijk met rust. Een deur bij het achterste eind van het glazen scherm geeft toegang tot de bar, die binnen is; daarachter leidt een lange, stenen trap naar het koffieterras op het dak. De bar is nogal rokerig en donker en Julia stelde voor dat*zo hun aperi tief en lunch op de waranda zouden gebruiken, waar w het komen en gaan op 't grote plein kon gadeslaan. Hetzelfde nonchalante Afrikaanse tempo heerste ook m het café: het duurde geruime uid voor hun aperi tief kwam en hetzelfde geschiedde met de lunch: verscheidene mars kramers schuifelden steeds opnieuw met een verbazingwekkende vast houdendheid op hun tafel toe en leg den er tersluiks iets op dat ze wil den verkopen Julia lachte. Lynch joeg ze op goedgeluimde toon weg. Toen 't eten eindelijk kwam bleek 't inderdaad zo goed te zyn aJs Purcell had gezegd, vooral een voortreffelij ke stamppot met schapevlees waar over je een bruin poeder moest strooien zo fijn als meel, dat een heel ongewone an heerlijke smaak had toen Jtiha de kellner vroeg was het was zei hij „komijn". „Oh, dat is leuk „een tiende van munt en anijs en komijn", net als in de bijbel." Terwijl 2e door de bar liepen op weg naar het dak om daar koffie te drinken, werd Julia plotseling door iemand gegroet „Goedemiddag, juffrouw Probyn" door de schemer heenturend zag ze fteeder, „Oh, u, hoe gaat het met u? Ik her kende u niet direkt in die kleren!" zei het meisje. De stuurman van de Vidugo zag er inderdaad heel anders uit m burger; hij had een goed tweeapak aan en "leek op 'n Engelse landedelman. Hij nodigde hen uit iets met hem te drinken. „Nee, dank u we hebben net gegeten; we gaan nu koffie drinken op het dak; komt u met ons mee," hetgeen Beeder deed. Er zijn twee dingen die iedereen moet doen op het dak van het Cafe de France: kijken naar het uitzicht op de Grote Atlas en Cornes de Ga zelles eten bij de koffie, smalle ronde caketies van gemalen amandelen. Het uitzicht op de Grote Atlas was niet erg helder die dag, men zag tn de verte 'enkel de blauwe contouren met hier en daar een koele sneeuw- glans tussen hooghangende wolken: het gezelschap was zodoende in plaat zich te concentreren op de Cornes de Gazelles, die voor de meeste mensen te zoet zijn. ..Kent u Toledo?" vroeg Reed er. „In het restaurant op het plein dasr krijg je marsepein cakes, die er net zo uitzien als deze, alleen dikker en korter." „Ja, ik herinner het me." zei Julia. „Grappig, niet waar?" ,.2o hoe! opvallend is net nu ook weer iu?t Hunt u ci:e metalen Klep pers gezien die de dansers op het plein gebruiker.? Hetzelfde pi map**, a's de c;»str«»pites. Soanp> k eigen lijk al Afrika: langs de zuidkust ko men zelfs dezelfde vlinders voor." (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1