Ernst Krauss leerde ons land de groten uit de kunst kennen Examen SNELFIX Cefa-Bever Noodsituatie nijverheids onderwijs Djailolo op Halmaheira heroverd Chefariiie.,4' foto's door FRANK GODWIN SPROETJE SPARKS Kommer Is, I cy n Krachtproef voor de Gaulle Rusland heeft aanspraken op zuidpool Verder vanavond Duitse scheepswerf ontwierp atoomschip Knutselaars! lijmt ZONDER klemmen Woensdag 4 juni 1958 EEN verslaggever van het dagblad Trouw heeft gepraat met mi. Beèrnink, de nieuwe voorzitter van de C.H.Ü, Uit het verhaal blijkt, dat de heer Beernink minstens even voorzichtig is als zijn voor ganger, de heer TiJanus.Vervuld van goede bedoelingen "is hij zonder twijfel, maar vervuld van grote voornemens zeer stellig niet. Ten minste; in Trouw staat hiervan niets. De heer Beernink wil in het najaar de C.H. Kamerkringen gaan bezoeken, en hij is overtuigd van het belang van .cursussen voör'raadsledenook vindt hij, dat aandacht moet worden geschonken aan het algemeen politiek beleid en aan het grotestadspro- bleem. En ja, eerlijkheidshalve moet worden vermeld, dat hij op interna- tioriaal gebied wel gemeenschappelijke richtlijnen voor de christelijke partijen in Nederland mogelijk acht. Maar in de mogelijkheid van een fusie van de protestantse partijen in ons land gelooft hij niet. Ziedaar in hoofdzaak, wat de heer Beernink had te vertellen. Heeft men ooit be- scheidener staatsman gezien? De verslaggever kan zijn teleurstelling dan ook moeilijk verbergen. Nu ja, hij bestrijdt mr. Beernink niet. Hij geeft zelfs wel toe, dat de resul- laten van het gemeenschappelijk optreden der christelijke partijen bij de verkiezingen van vorige week niet zeer bemoedigend zijn geweest. Hij dioet Jok geen moeite om twijfel te wekken aan de mededeling van de lieer'Beernink, dat juist de jongeren in de C.H.U. van een samensmelting met de A.R.P, niets willen weten. Maar toch kan men tussen de regels enige onbehaaglijkheid lezen over de gelatenheid, waarmee de nieuwe voorzitter van de C.H.U. dit opneemt, is op de lange duor een christelijke volkspartij niet het enige perspectief? Zijn moeilijkheden er niet om te worden overwonnen? TROUW is een christelijk-natïonaal blad van and-revolutionaire sig natuur. De hoofdredacteur, de beer Bruins Slot, heeft zelf de moeilijkheden van een fusie van A.R.P, en C.H.U. wel eens uit eengezet. Toch is zijn benadering een andere dan die van.de heer Beernink. De heer Beernink wil zich, op het voetspoor van.de heer Tila- nus, bij de feiten neerleggen. De heer Bruins Slot is geenszins bereid, dat bij voortduring te doen. Heel de opzet van zijn krant getuigt ai van liet tegendeel. Ons lijkt de fusie een hersenschim. De twee partijen staan misschien niet ver van elkaar, maar ze hebben elkaar de ruggen toege keerd. Het kan ook anders worden gezegd. De A.R.P. is een front, de C.H.U. is een vluchtheuvel met vriendelijk uitzicht. Aan het front passen de generaals, op de vluchtheuvel de lieden die half gids, half causeur zijn. Zo iemand begeert de heer Beernink te zijn; en niet meer. (Tan onze kunstredactie) J IpRNST Krauss heeft zijn mémoires niet kunnen voltooien: gistermiddag *-•* is deze unieke figuur, in de Nederlandse kunstwereld overleden. Ge durende meer dan veertig jaar heeft hij in Nederland en ver daar buiten een grote faam verioorven als organisator van manifestaties o-p kunst gebied. Hij was bv. de man, die de tournees leidde van de grote danseres Aima Patüloua, Op tal van die reizen door binnen- en buitenland heeft hij haar vergezeld. Hij stond in de coulissen- toen zij haar laatste voorstelling gaf: in Den Haag, in de Koninklijke Schouwburg. Hij zat aan haar sterfbed enkele dagen in het Haagse Hotel des Indestoen Paioloua bezweek can longontsteking, Ernst Krauss werd 8 augustus 1887 denis, en bij Gothein in Heidelberg in het dorpje Eberbach inZuid- staatshuishoudkunde. Duitsland geboren, in het oudste ge- In 1917 heeft hij samen met de deelte van Württemberg. Oorspron- toenmalige burgemeester van Eg- kelijk was hij voor het onderwijs be- mond a/d Hoef. mr. Paul van Sons- stema, welk vak zijn vader en ook beeck, de „Egmondse kunstkring" op- velen van zijn voorvaderen beoefen- gericht en tot 1920 geleid. Geduren- den, maar Krauss wilde ko9pman de deze jaren heeft hij een honderd- worden en de wereld zien. Hij stu- tal concerten, toneelvoorstellingen en deerde aan de handelshogeschool dansavonden georganiseerd in Eg- Mannheim handelswetenschappen, mond a/d Hoef. Egmond a. Zee, rechten, psychologie en kunstgeschie- Bergen-Binnen. Bergen aan Zee. en .ook in de grote kerken in Alkmaar 1en Haarlem en in de Kurzaal in f Advertentie i M.) Scheveningen. In het najaar van 1927 bracht hij zijn inmiddels interna- v tionaal geworden en tot grote om- T vang gegroeide concertdirectie onder in de naamloze vennootschap Inter- dÊjSsgm r_ nationale Concertdirectie Ernst jt Krauss. Gedurende het .veertigjarig bestaan daarvan heeft hij om en aa- bij 15,000 voorstellingen van een dui- zendtal solisten en ensembles in on- geveer 50 landen georganiseerd, waaronder duizenden ballet- en dans-1 uitvoeringen. Voor talrijke tournees van buiten-I landse artiesten van naam was hij de (jolctte Apotir 6.5 ^^Prontor SVS MM.- initiatiefnemer en de uitvoerder. Uit- gebreid is de reeds van prominente kunstenaars die onder- zijn impresa- riaat de gelegenheid kregen hun 1 prestaties ook in'ons land te tonen. Om slechts enige namen te noemen: de zanger Sjaljapin werd door Krauss in Nederland geïntroduceerd, dezan- geres Mad Charles Cahier, de violist Bronislaw Huberman. de dansgroep van Jooss en de pianiste Lilt Krauss zag men door zijn bemiddeling in on ze kunstzalen. Daarnaast kregen pok jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland door zijn steun de kans hun werk te tonen: de danseressen Nini Theilade, Yoma Sasburgh, Gert Palucca. Edith von Schrenk, Sent M'Ahesa en de danser Escudero. Daarnaast schreef hij vooral ge dichten. Zijn eerste boek haalde bin nen twee jaar vier, zijn boekje „Hol land" drie herdrukken. Meer dan een dozijn werken verschenen van zijn hand, waarvan zeven verzenbundels, een bloemlezing, in de Meulenhoff- editie met een oplage van 25.ÖÖQ exemplaren, eenpopulair-weten- schappelijk werk in- een oplage van 15 duizend exemplaten en een bio grafie van Anna Pawlova. Zijn geschriften zijn in ongeveer een kwart miljoen exemplaren over de gehele wereld verspreid. en anderen) zijn door' hem tot h«t! schrijven voor de radio.gestimuleerd. Van z'n streven om de radio cultu rele betekenis te geven, getuigen o.a. de uitzendingen van de door dr. P. H, Schroder in hexameters bewerkt» werken van Homerus. Met d e regie-opvattingen van Kommer Kleyn zijn we het niét al tijd eens geweest, toch zijn we graag bereid hem als pionier van het luis terspel én als man, die zich gedre ven wist door een "cultureel verant woordelijkheidsbesef de eer te ge ven die hem toekoitit. KOMMER Kleyn wordt op 12 juni 65 jaar. Hü bereikt dus op die dag de pensioengerechtigde leeftijd, zoals dat heet. Hoexvel hij voorlopig nog als-medewerker aan de AVRO blijft verbonden, Is door de leiding van deze omroepvereniging reeds een nieuwe regisseur benoemd. En wel Bert Dijkstra, de hoorspel- en (sinds kort) televisie-acteur. Hij zal dus samen met Dick van Putten de in het AVRO-programma uit te zen den hoorspelen gaan regisseren. KOMMER Kleyn, die in Dordrecht werd geboren - evenals Carel Rijker, het vroegere hoofd van de hoorspelkern van de Nederlandse Radio Unie - behoort met Willem van Cappellen tot de pioniers van het „radiotoneel" in ons land. Toen hij bij de omroep kwam had hij reeds een vijftienjarige toneelloop baan achter de rug. Zijn opleiding genoot Kleyn aan de Amsterdamse Toneelschool; zijn debuut maakte hij in 1914 als Fortinbras in Shakespea- res Hamlet bij „Die Haghe-Spelers" van Eduard Verkade. Eén seizoen heeft hij gespeeld bij het Rotter- damsch Tooneelgezelschap, onder lei ding van P. D. van Eysden, één seizoen bij het Hollandseh Tooneel van Louis de Vries. Daarna is Kom mer Kleyn Verkade, die samen met Dirk Verbeek het Verenigd Toneel leidde, trouw -gebleven tot 1929, en in zijn streven eigenlijk nog veel lan ger. Want in z'n eerste radiojaren, toen het luisterspel als zelfstadige vorm van dramatische kunst nog mpest ontstaan, heeft hij zich vooral op de „verspreiding" van het klas sieke repertoire door het nieuwe medium toegelegd: Elkerlyc, Shake speare, Molière, Goethe, Van Eedens „Heks van Haarlem". Een kleine greep uit de rollen, die de toneelspeler Kommer Kleyn tus sen 1914en 1929 heeft vertolkt: Orlando in „Naar het u lijkt", Don Carlos in Cchillers gelijknamige dra ma, de stoker Matt Burke in Èugène O'Neills „Anna Christie", kapelaan Stogumber in „Saint Joan van Shaw en Pepel i „Nachtasyl" van Maxim Gorki, Hoewel Kommer Kleyn eveneens Van Cappellen,"zijn vriend en colle ga op tal van tournees door het land, ondernomen omdat de geboren acteurs in alleen maar radio-regie geen bevrediging konden vinden, meer de man van het „radiotoneei" dan van het „luisterspel" was, heeft hij voor het speciaal voor de radio geschreven werk altijd een warme belangstelling gehad.' „Fünf Sekon- den", het eerste uitsluitend voor het toen niéuwe medium geschreven spel van Felix Hollander is onder zijn leiding voor de AVRO-micro- foon gebracht. Nederlandse auteurs (Henriette van Eyk. Willy Corsari BERT Dijkstra, benoemd tot Avi'O- hoorspelregisseur, is evenals z'n. collega Dick van Putten, die aan vankelijk geluidsinspccient was» Ai. lil V li JLr \J X f 3-JAJ EEN man, die wijnog zeer kort geleden als toegewijde en zeer principiële pacifist hadden leren kénnen, luchtte deze week jegens ons ïijn hart over de zijns in'ziens slappe houding van het Franse parlement'jegens de muitende generaals en de Gaulle. Het schouw spel van een voor fascistische dreigementen zwichtende democratie (want zo vatte hij het op) bleek hem erg te hebben aangegrepen. Hij vond de gang van zaken teleurstellend en beschamend; en ook onnodig. Want het was duidelijk, dat het land in zijn algemeenheid afwijzend stond tegenover het gedoe in Algiers, Het verhaal klonk nogal dapper; doch het werd wat moeilijker toen wij informeerden wat hij dan had gewild. Zijn antwoord luidde: niet capituleren, standhouden! Begrepen, zeiden wij, maar ook in een burger- oorlog? Deze vraag bracht hem een weinig in verwarring. Hij veronder stelde. dat er geenburgeroorlog was uitgebroken; maar wij zeiden, dat deze méning als zeer aanvechtbaar moest gelden; Los daarvan echter, wat zou hij hebben gedaan als Fransman van goeden wille,- die zich plotseling tegenover gewapende parachutisten en hun extremistische aanhangers zag gesteld? Op dat moment herinnerde hij zich zijn jongste verleden en stelde vast, dat geweld niet loont.. Militairen, gewapende lieden, extremisten, zij zijn in feite machteloos tegen een eensgezind volk. Staken, non-coöperatie zoals indertijd in India, geestelijk verzet, dat was het recept geweest. En als deze generatie de macht van de fascisten niet had kunnen breken, dan had stellig de volgende het wel gedaan. Het was haast een propaganda-speech, maar toen wij de vraag stelden of in vergelijking met die toch weinig aanlokkelijke toestand de goedge zinde Fransen er nu niet beter voorstonden, kon hij dat moeilijk ontkennen. Hij voegde er aan toe, dat het niet altijd eenvoudig is, principes hoog te houden. Inderdaad; zeiden wij; heb dan ook de moed, er aan te twijfelen, wanneer ze in bun 'consequenties kennelijk naar de duivel voeren. belette Apot»r4.5^I^ Promo f 116-- BHilT DIJKSTRA komende 'man...' „nourii dans le sérail". "Hij heeft weliswaar een toneelopleiding ge had aanvankelijk bij mevrouw Al- bert Vogel en Louis vanGasteren, later de Toneelschool met als klas- genoten o.a. Elisabeth. Andersen, Helïa Haasse. Liane Saalbom en Wim Hoddes maar sinds 1946 heeft hij als lid van de NRU-hoor- spelkern. vrijwel uitsluitend' radio werk gedaan. Tussen 1946 en 1956 heeft men zijn stem' iri meer dan duizend luisterspelen kunnen horen. Ook de televisiekijkers kennen hem als vertolker van enkele belangrijk» rollen. Voor niet meer dan f 83.- hebt u al één van de beroemde (holette Agnar 4,5 Vario f 83.-) Hoofdschotel van de televisie-toneel avond is een experiment: „De relt naar de ffrocne schaduwen" een monoloog van Finn Slechting, uit het Deens vertaald door Arie Vreeken- Voor de beeldelementen is Wlm Strijboscb; voor tie Klankelementen - Carel Brons verantwoordelijk. De monoloog wordt gespeeld door Ellen. Vogel, Kees van iersel heeft de regie. Het prögramm* begint oöi acht uur met het weekover zicht van de Journaaldienst, daarna een documentaire ter gelegenheid van het 50-jarigbestaan van de Centrale Ver eniging voor openbare leeszalen en bi bliotheken, en de VAKA-rubrlek Pers conferentie. f Advertentie LM.) LONDEN De Soivjet-Unie heeft de Verenigde Staten meegedeeld dat jty zich in het zuidpoolgebied alle rechten voorbehoudt „gebaseerd op de ontdekkingen en onderzoekingen van Russische zeelleden en geleerden in het begin van de 19e eeuw", aldus Radio-Moskou. De nota van deze strekking, die in Washington is afgegeven, is het antwoord op een Amerikaanse nota, waarin een conferentie wordt voor gesteld om te verzekeren, dat Ant arctica alleen voor vreedzame doel einden wordt gebruikt. De Sowjet- Unie is het eens met het beleggen van eon conferentie. Cbtfiri/m „i" helpt niet al/een beter, maer bovendien tnrlltr. De 4 geneesmiddelen in één tablet ver enigd, werken niet alleen beter bij de bestrijding van pijnen en griep." Door de juiste keuze der middelen - elk op zichzelf al beroemd - is bovendien be reikt, dat de geneeskrachtige werking sneller tot stand komt. Chefarïne„4" helpt ook dan, wanneer andere midde len falen «n doet werkelijk wonderen 1 H« Aif* Mrarwuiirtirtienl biedt if Uk roar het foemtit 6x6 nog veti moer. Vr««f IV fo£ofi«nrfe/«ar b/schures of <)o+ '«lat bij rfe Agfa Amateur JervrCïtJientt. Poftbvi 93: Arnhem. IN het programma van Hilversum 'I van 8.20 tot 9.50 een uitvoering van Mahlers Zevende - Symfonie u* het Concertgebouw te Amsterdam. Via de andere zender van. 8.30 tot 9.15 ,.De minnaars van Sara Proost", een hoorspel van Redmond Macdo- nogh, geregisseerd door Jan C. Hu- bert. HAMBURG De directie van de „Deutsche Werft" in Hamburg heeft het ontwerp gereed voor de bouw van een 45.000 ton metend, door atoomkracht aangedreven, tankschip, zo heeft de directeur van deze werf, dr. Wilhelm Scholtz, verklaard. Hij vertelde niet wanneer tot de bouw zal worden overgegaan.' Advertentie l.M.I Rustig denken M ij n h a r d t's u'w'tablette»' OOSTERBEEK Mevr. A. M, E. Schroder van Gelderen te Renkum hoopt op 10 juni haar honderdste verjaardag te vieren. Zij zal dan de oudste inwoonster van Renkum zijn en tevens de oudste inwoonster van het vegetarisch centrum „Ommers- hof" te Oosterbeek.. /nrus3£ri NfLE-M HE.M Mêé,CHARLEY. Hij gaat wêi pratêji Hij Heett om Bom GüïoLtrc! Maar ik HÉB-rnitT G£DAAtt, HEUG NIET.... WEETJE DAT MORTOM EET1 V£R- OORDEEIDél 1M l DlEnST NEEfT.^É NOU, BARTOri,JEKUriT &ETER ALLES BEKEriMEM. DAT rdAAKT HET VEEL l EEnvOUDlüEftw gaoii, „om. .iVlcUcCt XkcCUci IIS UU" ,,,1.^, probeerde ze haar verrekijker te ge- melbed mét karmozijnrode, fluwelen Julia toen Angus Ross-shire begon bruiken; maar toen ze het deed merk- gordijnen. „Ze kon de fontein zien ,e jac'jien en oolï voor whisky stemde, te ze dat ze er weinig mee kon uit- terwijl ze inbed lag! zei Julia aöem- Wa(. dje aar<jjge luistervink van richten. Het plein was zo groot dat loos. „Wat een plaats om te wonen. jv Mortom MOEST WIJZER zijn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1