éÉÉAj. EENZIJDIG EN VOORBARIG MC i b de beste voeding voor Uw kinderen - voor Uw gezin OPGBs&y Spaarzaam De Gaulie in Algiers SPRëEBE SPARKS door FRANK GODWi AVONTUREN van KAPITEIN Schoolradio ia Duitsland Ellen 'Vogel, Van lersel Speelse' Speurtocht Produktschap werkt voor „spek en bonen" Derde congres Z.O.N. in Delft KAUWEN 2 Donderdag 5 juni 19$8 »y-~ „0 -OP HtTPQUT/EBOREfiXf P JK ZE6 roc"H M DAT IK (1IE.T WEET HOE U DAT STUKJE ROW AMI AUTO KV/AM...! 3 JA, HET ZIETtR f1IE.T&£5T VOOR S^HWUIT^ IK KAM MIEl óEUOVtn DAT IK ZO Wtima MEJ1- OEnnErwis héb. êk TOCH HEEfT HARVEy Dt ^5CHI)I1 TKB1 ZICH Y' MORTOrf yfi-tg li ZIJM SCHUUV VROEG OPDItl DATIVE. stSTOLEM /KAMIER OM ZIIM. WEMOETert AlOtlUJKHtDEnSviCHADtVERljOEDIW irrtB- tüEnl stel je VOOR. ten VEROOR- 0£ELDE'_^ (Van ome radioredacteur) DE KRO-schooI?adio bestaat *tïcn jaar. Ter viering van dit jubi leum worden in enkele plaatsen .bij eenkomsten gehouden voor deleer- krachten van scholen, waar de ra dio-lessen geregeld worden gevolgd, In Hilversum heeft gistermiddag dr. Helm Garber, hoofd van de afde ling schoolradio van de Sildwest- funk het een on ander verteld over de ervaringen, die men in Duitsland met de radio als leermiddel heeft opgedaan- Want zo stelde dr. Gar ber het: de schoolradio is géén ver vanger van de onderwijzer, hU is een leermiddel. Het is taak een aanvulling te bieden op het onder was in verschillende vakken, dit onderwijs te verlevendigen. Van bijzonder belang blijkt de schoolradio in Duitsland te zijn voor het verspreiden van kennis omtrent de jongste geschiedenis. In de normale geschiedenislessen pleegt men, om gevoeligheden te vermij den en onder het mom dat een „ob jectief oordeel nog niet mogelijk is, de lotgevallen, van Hitiers Derde Rijk buiten beschouwing te laten. De schoolradio ziet het mede als zijn taak dit „Komplott des Schweigens" te verbreken o.a. daor het laten horen van originele opnamen uit de Nazi-tijd en door aandacht te besteden aan het ver- zet. Merkwaardig moet het de Neder landse toehoorders in de oren heb- ben geklonken, dat het religieuze onderwijs in de Duitse schoolradio- programma's door de katholieke en protestantse kerk gezamenlijk wordt verzorgd. In deze uitzendingen wordt aan. bijbelse geschiedenis, aan de geschiedenis van het Chris tendom en. aan actuele kerkelijke problemen aandacht geschonken. Wat men theoretisch voor onmoge lijk had gehouden, blijkt praktisch zeer wel mogelijk, aldus dr. Garber, die echter zei, aan het Nederlandse systeem de voorkeur te geven. Of hij hiermee alleen op de religieuze uitzendingen, dan wel óók op de aan algemene onderwerpen (aard rijkskunde. natuurlijke historie enz.) gewijde schoolradio-lessen doelde, is ons niet geheel duidelijk geworden. In elk geval verklaarde hij, dat het vaak voarlcom^ dat katholieke mis sionarissen «n protestantse zende lingen samen voor de microfoon, zit ten. De schoolradio-programma's wor den. in Duitsland rechtstreeks uit de opbrengst van de luistergelden gefinancierd. Met de scholen wordt door functionarissen van de om roepinstellingen, die in de klassen de uitzendingen volgen en de reac ties van de kinderen observeren, nauw contact gehouden. Bij de sa menstelling van de programma's gaan de redacteuren er van uit, dat ook volwassen luisteraars er iets aan moeten hebben, dat ze dus zonder toelichting te volgen zijn. Steeds meer .worden schoolradïo- rogramma's in avonduren her- aald. Een van de uitgangspunten van de leiders van de schoolradio is dat, de uitzendingen er toe dienen bij te dragen, om de kinderen op te -voeden tot kritische, bewust uit een veelheid van radio-programma's kiezende, luisteraars. BIJZONDER ontroerend heeft Ellen Vogel gisteravond de monoloog van de Deense auteur Finn Mettling, „De reis naar de groene schaduwen" gespeeld, een aangrijpende samenvatting van een vrouweleven. Twee en een half jaar geleden heeft mevrouw Vogel het zelfde verhaal ook voor de came ra's gebracht. Ditmaal was de er varing nog aangrijpender. Regisseur Kees van lersel, die het experiment mint en daarbij voor risico's niet bang is, heeft hier met heel bijzon dere camera-instellingen, met har monieus in het geheel geplaatste beeld- en klankelementen ook, een gaaf en sterk geheel bereikt. Te levisie van hoge klasse. '■EINDHOVEN. De 25-jarige on gehuwde J. C. Trommar uit Eind hoven is dinsdagavond in het zwem bad „De Smeelen" te Geldrop bij het duiken op een uit. en inlaat onder het water terechtgekomen, tengevolge waarvan hij dodelijk ver ongelukte. Het bad werd direct voor het publiek gesloten. MEN kun eindeloos redcnoicn over de \raag of. zoals de New Statesman het uitdrukt, het 'fascisme zijn eprste na-oorlogse zege hecit behaald door het aan de macht komen van de Cautie in Frank rijk. Het Britse blad gaat er \an uit. dat het Franse bastion der vrijheid if gevallen. Het heeft daarvoox ook wel argumenten. Het zegt. dat de Gaulle niet anders dan het werktuig kan zijn van de koloniale extiemhten in Algerië, \an ,de boze generaals die een halve eeuw achter de feilen aanlopen, van de lieden die geen been zien in Het martelen en ombrengen van gevangenen. \an de vastberaden nationalis tische samenzweerders op Corsica. Er kan geen twijfel aan bestaan (zegt het biacil dat als de Gaulie niet naar het püpen van deze heren danst, zij de man wel zullen vinden die-deze ..houten titan" van zijn plaats schuift om het zelf beter te doen. En het haalt een Lvpercnde uitlating aan van een van de Corsicaanse belden, namelijk, dat het einde van de regering van Joden en intellectuelen is gekomen. Wat de New Statesman zegt, een standpunt; maar is het een onaan vechtbaar standpunt? Het is moeilijk om op de geschiedenis vooruit te Jopen, hetgeen niet verhindert, dat de New Statesman dat toch doet. daarbij zich onderwerpende aan een zekere systeemdwang. Het heeft een herinnering aan hoe het fascisme elders aan de macht is gekomen en Het gaat er van uit, dat het in Frankrijk net zo zal lopen. En Hierbij maakt liet, geloven wij. twee fouten. De eerste is, dat 111 Frankrijk de dingen zich nooit volgens een soort universeel schema plegen af te wikkelen; en de tweede is. dat er een wereldoorlog ligt tussen da tijd van Hitier en Mussolini en het ogenblik waarop de vierde republiek lijkt te bezwijken aan de gevolgen van haar eigen gebreken. Het laatste punt vooral lijkt ons nogal belangrijk. Men kan (en zonder twijfel terecht) Spanje en Por-, tugal beschouwen als fascistische relicten, maar aan het feit, dat het fascisme en nationaal-socialisme als geestesstromingen onherstelbaar ge compromitteerd zijn, doet dat niets af of toe. Wij zeggen volstrekt niet, dat in Frankrijk geen gevaarlijke dingen kunnen gebeuren, maar wij ge* loven toch ook niet dat daar kan worden herhaald, wat in Duitsland en Italië zo hopeloos en definitief is mislukt. DE New Statesman zoekt (vooroorlogse) parallellen; en het is daarbij wel hoogst merkwaardig, dat het niets vermeldt over het aandeel van de communisten ia de stellig weinig bemoedigende gang van zaken. Wie het blad goed leest, kan zelfs spijt beluiste ren over het feit, dat de tegenstanders van de Gaulle geen gemene zaak hebben gemaakt met de communisten om op deze wijze sterker te staan tegen de eisen van de rebellen overzee. Opgemerkt kan worden dat a) de communisten trouw hun steun hebben gegeven aan Pfiimlin, en b) dat niettemin een groot deel van de schuld voor de huidige ontwikkeling ligt bij hen, omdat zij door hun voortdurend „njet" systematisch hebben meegewerkt^ aan het aftreden ogfc van goedwillende regeringen. Zo gezien hebben zij in Frankrijk dezelfde rol gespeeld als in Duitsland gedurende de laatste jaren van de Weimar-republiek, Het belangrijke ver schil met het Duitsland van toen is echter, dat in Frankrijk het rechtse extremisme slecht georganiseerd is en als geestesstroming zeer weinig heeft te betekenen. Nu kan men wel, zoals de New Statesman dat doet, aan de ene kant de rol van de communisten als doodgravers verzwijgen en aan de andere kant de macht van de „fascistische" groepen breed uitmeten, maar het een zomin als het ander is geschikt om een helder beeld te geven van de toestand en van de toekomst. Het als vanzelfsprekend aannemen dat de Gaulle, wanneer hij de militairen en de „colons" niet voldoet, zal worden aan kant geschoven door een vastberadener figuur, is naar onze mening niet gerechtvaardigd. De rebellen hebben om de Gaulle geroepen, een voudig omdat zij geen betere figuur wisten. Zij hebben da Gaulle ge kregen. Voor het ogenblik hebben zij daarmee wel de grenzen van hun macht bereikt. Deze de Gaulle is geen vervaarlijke democraat, maar een woordbreker is hij evenmin en zyn staat van dienst is niet zodanig dat er aanleiding is om ie verwachten dat hij zich als een schertsfiguur zal ge dragen tegenover de generaals en jegens het overigens in genen dele eens gezinde burgerlijke deel van de opstandelingen. VOORLOPIG is er enige reden om aan te nemen dat, hoe autoritair dc Gaulie ook is, hij zal blijven binnen de grenzen, die de Natio nale Vergadering aan zijn macht heeft geateld. Dat z«! misschien niet helemaal naar de zin van alle generaals zijn, doch het zou getuigen van een gebrek aap kennis van de mentaliteit van deze lieden om te veronderstellen, dal zij licht geneigd zijn tot een volgende Putsch. Franse generaals hebben behoefte aan autoriteit, en hun opstand X3 dan ook vergaand het gevolg geweest van het ontbreken van autoriteit. Het is belangwekkend om nog eens na te lezen, hoe moeizaam de militaire leiders zich destijds hebben losgemaakt van de oude Pétain. Nogmaals, wij kunnen niet vooruitzien, maar voorlopig zijn'wij niet bereid om te geloven, dat thans in Fr 'krijk iets soortgelijks ia geschied als in 1948 inTsjecho-Slowakjje. Dit Kan b.v. blijken uit het feit, dat een van de eerste regeringsdaden van de Gaulie ig geweest het opheffen van de perscensuur. Kans op een gelijkenis met het gebeurde in Tsjecho- Slowakije zou er eerder zijn geweest, wanneer een „Volksfront" de burger oorlog had geproclameerd; want dan hadden de communisten hun grote kans gekregen. In Frankrijk is de mogelijkheid aanwezig van politiek en geestelijk herstel. Wanneer dat intreedt, behoeft men de hoop op een vijfde repu bliek met gezonder verhoudingen dan in de vierde, niet te laten varen. DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE Meneer Keiler is een groot bewon deraar van straalvliegtuigen, Angus." zei ze. En in minder don geen tijd zag Keiler zich tot zijn eigen, ver bazing en met oprecht genoegen in een gesprek gewikkeld, met een man die dan zo iets legendarisch mocht zijn als een Hertog, maai- voor wie de lucht vertrouwd terrein, was en die een verbazingwekkende techm- sche kennis bezat met voldoening hoorde Julia dat Steve Angus Ross- shire op hartelijke toon uitnodigde eens een kijkje tg komen nemen op de basis bij Meknes." „Maar Julialief, je zei geen vriend jes," fluisterde Angus haar in het oor toen ze op de stoep stonden te wachten tot Paddy de wagen voor gereden had. „Maar ben je wel he lemaal eerlijk geweest? Hoe zou je anders je zo zeer technisch onderleg de metgezel willen aanduiden?" Julia giechelde „Ze komen soms gewoon opdagen, Angus," zei ze. Ze dineerden met z'n allen in het Café de France, waar Reeder al op hen zat te wachten; Steve had een wagen geleend van een kennis op de basis by Casablanca en was op zijn eentje hier naartoe gekomen. Na het eten liepen ze wat rond op de Dj erna el F'na. Het was volle maan en de grote minaret van de Koutoubia voor wie gewend was aan de minaretten m Turkije, die slank zijn als breinaalden, zoveel meer gelijkend op een toren - stond bijna doorzichtig in het maanlicht in al zijn onmetelijke waardigheid en schoonheid, 's Avonds onder het heldere licht van de napbtalampen wordt het tempo van vermaak en vertier op het grote plein „place folie", zoals de Fransen het noe-' men uog opgevoeid. de omstan ders staan nog dichter op elkaar om de danaers. de grjjsgebaarde muzi kanten springen nog wilder, terwijl hun motalen castagnettes ratelen als machinegeweren; de gebaren van de sprookjesvertellers worden nog dra matischer en de slangen van de slan genbezweerders kronkelen als zielen in het vagevuur. Publieke vermake lijkheid terwille van zichzelf komt hier tot uitdrukking als nergens an ders ter .wereld het werkt onbe schrijfelijk stimulerend. Maar het is ook erg vermoeiend en weldra ver klaarde Julia dat ze naar bed wilde. Toen ze naar boven gingen zei Julia .Paddy, het komt me volkomen onnodig voor nog meer tijd te ver spillen aan die Hortense," „O kom nou, Julia! ,\Ve hebben geen idee waar ze zullen overnachten en of ze zelfs wel in Marrakesh over nachten. Je zou haar gewoon kunnen vragen of er kans is dat Colin haar komt opzoeken." „Als Colin, of als Herr Nussbau- mers assistent?" „Als allebei, lijkt mij," „Heus, ik zou veel liever naar de Saadische Tombon gaan," zei Julia. De volgende morgen gingen ze er inderdaad heen, tezamen met An gus Ross-shire, voordat ze Hortense een bezoek brachten. Vooral de Her tog was verrukt door dit hoogtepunt van Spaans-Moorse bouwkunst: da slanke, marmeien pilaren die het ho ge, schaduwachtige gewelfde dak van bewerkt cederhout droegen en wier verguldsel en verfijnde kleuren rijk gloeiden in de scheme rige ruimten; het pleisterwerk als fragiele kant op de muren, gecom bineerd met verblindend geglazuur de tegels; en op de grond de reden voor dit alles de Tombe zelf van gegroefd marmer, puntig als een dak en met de kleur van qua-ivoor, waar Ahmed de Gouden, zdn zoon, zijn kleinzoon en nog verscheidene man lijke en vrouwelijke familieleden rustten, Julia was nogal teleurge steld dat men niet meer zoals Edith Warthon, door brandnetels hoefde te waden om doze exquise plaats te bereiken; in plaats daarvan heeft de Administratie er een tuin aangelegd met helkleurige bloemen. Ze zetten de Hertog at bij het postkantoor en volgden opnieuw de gecompliceerde weg naar het grote huls met de mispelboom; maar Ju lia weigerde absoluut er alleen bin nen te gaan. „Je moet mee, ik 2al zeggen dat je mijn broer bent." Toen Julia, de pruimkleurige robe van gisteren opnieuw bekeek en on dertussen een paar vragen begon te stellen, werd Hortense plotseling ui terst omzichtig en wantrouwend. „Wie heeft U naar me toegezon den?,, „Dat mag ik niet zeggen.' „Maar ik moet de reden weten waarom U komt enfin, ak moet referenties hebben." Tot grote schrik van Paddy opende Juha haar tasje en nam er de oranje kleurige klomp Astridite uit. „Dit is mijn referentie," zei ze. De vrouw deinsde achteruit. „Stop het weg! Het is gevaarlijk Bent U gek geworden!" Ze werd plotseling kwaad. „En sinds U hier gisteren geweest bent hangen er ongure sujetten om bet huis. Dat ia niet zo best" Paddy zei met nadruk „ver tel me nu niet, Mademoiselle dat dit de eerste keer is dat Uw huis ge schaduwd wordt." Hortense krabbel de wat terug. „Ze hebben het nummer van Uw wagen opgeschreven, ik heb het ze zien doen. tjJ „Ja, wij ook", zei Julia koeltjes. ..Abdul doet niets anders dan auto nummers optekenen." „Ah, kent U die man?" „Ja, die vervloekte kerel! En ik zou graag weten waai om hij ze hier oplekent in plaats van in Fez. Om de een of andere reden was deze opmerking de oorzaak dat Ma demoiselle Hortense wat bijdraaide ze glimlachte zelfs even. „Dat is iets dat ik ook graag zou willen weten, hoewel ik bang ben dat ik het wel kan raden; ais rnj Uw automimmer m Fez had, heeft hij U hier opgespoord.,, „O nee, dat kan niet - met door middel van het nummer; die wagen is nooit dichter btj Marrakesh ge weest dan Port Lyautey." De blonde vrouw haalde haar schouders op. „In irder geval staat U omiei vei dunking uit die hoek en als ik zo vrij mag zijn Hel op te merken, niet zonder reden, zei ze. met een veel betekende blik naar Julia's handtasje. l wordt vervolgd j (Advertentie I M TT IT Nijmegen komend, deelde ik aanuenkeiijfe de coupé met een wat verlegen jonge vrouw, dte Ver standig ouderschap" las en haar hoog uit uierjarip zoontje, dat de plaatjes van een prentenboekje bedroomde. In Arnhem kwam er een jong echt paar bü. met een baby. De moeder, een struis, boers toezen droeg het in gebakerde wurm pralend op de arm Ze had iets van ,,'t is bereikt" in haar gedrag, vooral ten opzichte uan de man, een uroep kalende blefcerd, ter- zij gezeten als de moor. die z'n plicht geddan heeft. De baby hield er een stralend hu meur op na. Zelfs mij zond hij een brede, tandeloze lach, wat ik altijd een hoge onderscheiding vindt, want zulke kinderen zien op hun manier scherp en het is zo smartelijk als ze, na je lang te hebben aangekeken, bij wijze van conclusie in schreien uit barsten, „Op deze leeftijd zijn ze 't leukst", stelde de moeder. De man zat er met een assisterende glimlach b(?, Later niet meer", vervolgde ze, „Dan word' ze brutaal. Haar stem was vol voorbarige ran cune zodat de man zijn lachje uit draaide als 't gas. Het kleine jongetje tegen over me, had zijn prentenboekje neergelegd en keek aandachtig naar de baby, „Wil jij ook wel zo'n lief broertje hebben?'1 vroeg de urouio. Spontaan schudde het jongetje van neen. Aan zijn lijf geen broertjes. „Natuurlijk niet. Dan kom je op de tweede plaats, hè", beet de urouio hem toe. Want de wereld was van haar en die baby de rest kon doodvallen Moederliefde is mooi, maar heeft soms iets vervaarlijks. „öa-da-da-da-dap1' zei de vader. Hy stotterde niet, doch sprak baby- taal, zijn vinger opheffend, teneinde die eens speels in 2(jn zoon te prie men, „Laat dat", sprak de urouio kort. De man zag, met een flets lachje, van zijn actie af. En verder reden we, Utrecht tege moet. De baby viel in slaap, met de zelfde overgave waarmee hij had ge straald. In de lome stilte van de cou pé, zei het kleine jongetje opeens, goed gearticuleerd: „Gre". De puntjes moogt u zelf invullen. Als u behoort tot de gauw gekwets ten, moet u maar denken dat hij „Gor dijnzijde" zei. Voor de minder scru- puleuzen zij vermelddat 't de zwaar ste vloek was die in de Nederlandse taalschat te vinden is. We keken allemaal op. Het ba by mens bestraffend. Haar echtgenoot slaperig en ver ward. En ik, met uw welnemen, geamu seerd, team als zo'n klem jongetje zo'n grote vloek zegt, ontstaat een te. genstelling die humor baart. Zyjn moeder legde „Verstandig ou derschap" neer en zei: FritsNou mag je dat woord nog tien keer zeggen, Maar dan nóóit meer, versta je?" Zij kwam uit een verlichte vaeda- gogische school, dat stond wei vast. Onmiddellijk sprak het jongetje, met bedenkelijke gretigheid: „Ge". Stilte. We hadden »r nog negen te goed. Maar hij zei, met een vindingrijk lachje: „De rest bewaar ik". Kronkel AMSTERDAM. De commissie consumptiemelkprijzen va» het pro duktschap voor zuivel vraagt zich af, of het zin heeft op de huidige wij ze verder te werken, nu de minister van Economische Zaken prof. dr. J. Zijlstra inzake het priJzeno verleg consumptiemelk met volledig voor bijgaan. aan de argumentering van de commissie besluit, door hem zelf ge vraagde adviezen niet op te volgen. De bezwaren richten zich hierbij voornamelijk tegen het feit, dat geen nader overleg is gezocht en dat de beslissingen van de bewindsman ter zake niet geargumenteerd zijn. Het produktschap wil daarom de minister om een onderhoud verzoe ken, teneinde het groeiende onbe hagen weg te nemen. 3323, Op de werf van Collins staat de ..Ram- bier" nog altijd op de helling, maar de werkzaam heden vorderen gestadig. Rob is bijzonder tevre den over de wijze, waarop zijn schip weer is op gekalefaterd Morgen of overmorgen kan hij zijn reis dan eindelijk weer vervolgen. Maar dan loopt hij Ted Williams opeens tegen het ÜJ*- „Alweer terug In Hellwick, meneer Williams?" vraagt krant bereid is te betalen. „Gaan tvij tweeën Rob, „en nog altijd op speurtocht naar de ge- samen?" vraagt Rob. „Ik had Dick Harper ook heimzmmge bark? Ted antwoordt bevestigend willen vragen mee te gaan", antwoordt Ted. Rob en doét hem meteen het voorstel om samen er op stemt toe. Maar de oude Cóllms heeft het ge uit te trekken om te proberen de „Rose of Heil- sprek afgeluisterd en glimlacht: dat moet roe- wick" te vinden. Rob voelt er eerst met zo erg j neer Brian direct weten!... voor, maar Ted noemt een fors bedrag, dat zijn wordt gehouden alleen, betreft het reierendum voor de nieuwe grond- wei. De Gaulie kan dat zonder ri sico beloven. De tien miljoen Alge rijnen brum en blank zullen ongetwijfeld zonder enige nuance achter zijn grondwetsvoorstel staan. Dat betekent alvast een paar mil joen stemmen voor hem. De verkie zing voor eigen politieke organen is een andere zaak. "Dit wordt bepa lend voor de machtsverhoudingen in Algerié zelf. Daarover is de GauL le dan ook in het vage gebleven. De leden van het comité de salut public hebben een poging gedaan de Gaulie hun organisatie op te dringen. Ze hebben aangekondigd, dat ze zulke cymite's in heel Frank rijk gaan oprichten. De comité's moeten dan de taak overnemen van parlement, provincieraad en ge meenteraad. Dit zou betekenen, dat het parlement definitief afgeschaft ging worden cn Frankrijk een auto ritaire. om niet te zeggen militaire en. zelfs fascistische staat zou wor den. De Gaulie schijnt daarvoor niet gezwicht te zijn. Belangrijker hij heeft- meegedeeld, dat hijzelf de portefeuille van Algerié hotidt. Soustelle is niet benoemd tot minis ter van Algerië of tot resident-ge neraal. De Gaulie heeft slechts ge zegd. dat hij een taak 20u' krijgen in overeenstemming met zijn talen ten. Dat kan zowel adviseur in bij zondere dienst als ambassadeur in Peking wezen. En daarmee is een der voornaamste eisen van leger en volk van Algerië afgewezen. De Gaulie heeft de invloed van Alge rié ondergaan zoals hij enkele da gen geleden de Invloed onderging van het palais Bourbon. Terug in Parijs zal hu stellig weer een meer Farijse hijk krijgen. DELFT In Delft is woensdag in de ontspanningszaal van het Groene- Krulssanatorium het derde congres van de Z.O.N. (Ziekenomroepen Ne derland) gehouden onder leiding van de heer A. van Asselt, Aan dit con gres werd deelgenomen door verte genwoordigers van ziekenomroepen Uit alle delen van het land. Dr. W. A. Griep, geneesheer-direc teur van het Groene-Kruissanato- i rium, hield een inleiding, waarin hij de mensen van de ziekenomroepen adviseerde zich niet te veel door hun enthousiasme te laten meeslepen, maar met beide benen op de grond te blijven slaan. Hij stelde vast, dat met de zieken omroepen dc passieve houding van een grote groep mensen in de hand wordt gewerkt. De actief ingestelde zieken hebben aan de ziekenomroep niet zo veel. Toch zou spreker de zie kenomroepen niet meer willen mis sen. Nadat Wim Ruth van de AVRO eqn inleiding over reportages had ge houden, werd een reportagewedstrijd gehouden tussen de ziekenomroepen van Utrecht, Rotterdam en Amers foort. De opdracht luidde het maken van een reportage van de ontvangst der deelnemers ten stadhuize. De ju ry, bestaande uit de heren "Wim Ruth (AVRO), J. Tang (NCRV) en H. Her- weghen (NIR, België), kende de eer ste prijs toe aan Amersfoort. Tweede en derde werden resp. Rotterdam en Utrecht. (Advertentie i.M.) geeft uw zenuwen rust ontspant en is zo lekker zo fris zo gezond (Advertentie l.M.) Spaart U plaatjes voor het al bum „Dc bonte droom vnti het ctrctt»" f Omdat de vraag naar plaatjes voor dit prachtige album overstelpend groot is, hebben w(j besloien de geldigheidsduur van de plaatjes te verlengen t/m 31 dec. 1058. Let nel, op de thans zo goed kope roomboter treft U de rylts- botermerken aan, die U nodig beeft om Het album tecomplcteren. - RIJSWIJK Z.H.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1