IJSLAND EN DE VIS Gierige' Fries vermaakt dorp gehele vermogen i Mi IKOFLEX y een ZEISS IKON camera DE GAÜLLE IN ALGIERS Dorp Langweer ontvangt ruim honderd mille Mahlermedaille in goud voor dr. Yan Beinum Eerherstel na 21 jaar voor dr. W. Collier Radio en tv j Moskou* op Cypres Dalende omzet PUROL P. Visser blijft nog geloven in goudberging 1 Leemmassa bedelft spelende kinderen Kardinaal Wyszinski beschuldigt regering-Gomoelka Tafelpoten met krassen? Fraehtbiits Cefa-Bever! SPROETJE SPARK: ap •door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ^Speelse Speurtocht Vrijdag'6 juni '1958 DE onafhankelijke republiek IJsland heeft nu ruim -honderdvijldg- duizend inwoners; minder dan de Nederlandse provincie Zeeland, maar waarschijnlijk toch meer dan het tand ooit heeft gehad, •Boeren en vissers hebben altijd de kern van de bevolking uit gemaakt. in de laatste kwart eeuw is de vis in verhouding belangrijker geworden dan het vee. De koeien en schapen dienen gis vanouds in hoofdzaak voor de verzorging van de «gen bevolking; de vis echter ah uitvoer product e» aJs grondstof voor een exportinductrie heeft het land in de haadel en het verkeer van de Atlantische wereld gebracht. Reikjavik js een in verhouding grote stad geworden: veertig procent van de be volking des lands is er gevestigd. De staatsinstellingen zetelen er en er is een universiteit; maar de stad bestaat er niet minder om van de vis. Er zijn nog enkele andere bevolkingsconcentraties ïn de kuststreken, ook geheel berustend op de moderne mogelijkheden van vis en visverwerking. Dit feit houde men voor ogen bij de beoordeling van het besluit van de IJslandse regering, de grens van de territoriale wateien van drie tot twaalf wijl uit de kust te verleggen. Het tand is arm; meer dan tachtig procent van de oppervlakte is onbebouwbaar en feitelijk onbewoonbaar; er zijn geen bossen en geen delfstoffen. Het klimaat is ruw en onvriendelijk en ongeschikt voor het lokken van toeristen. Het ia de vis in de koele wateren van de Noordelijke Atlantische Oceaan en de IJszee, die het land zijn niogelij'kheden biedt. En de vis, die de Britse en Nederlandse vissers onder de kust van IJsland vangen, ontgaat de eigen economie van het land. Om. nog een cijfer te noemen: meer dan negentig procent van de uitvoer des lands bestaat uit vis en visproducten. IJsland, met zijn typische eigen cultuur, heeft toch de Scandinavische openheid van geest. Er is een streven tot aanpassing aan de Westelijke levensgewoonten en levensstandaard. Zonder modernisering van de visvangst en industriële ontwikkeling 15 dat onmogelijk. IJsland Iaat daatom oen krachtiger recht dan voorheen gelden op de enige natuurlijke rijkdom die het bezit Het wenst af te stappen van de historische driemijlsgrens, die alleen maar meer op traditie berust en zijn belangen grotelijks schaadt. HET is een punt, dat onlangs te Genève op een internationale conferentie is besproken. Men is er niet uitgekomen. Nederland heeft te kennen gegeven, te willen meewerken aan een oplossing in die zin, dat de drie mijlen zes mijlen wordeneen verdubbeling dus van de territoriale strook. Het was een concessie, die in ons land moeilijk geestdrift kon wekken, maar die diende ter voorkoming van erger. Er wordt wel meer aan de driem ijlszone getornd. Er zijn Zuid-Amerikaan se staten, die stroken wensen van enkele honderden mijlen. Dat ware met recht een aantasting van het beginsel van de vrije zee. Zo wordt de bereid heid tot een compromis bij sommige zeevarende landen wel begrijpelijk. Maar vooral de Britten wilden niets toegeven. En IJsland handhaafde zijn opvatting, die dus nu de vorm van een regeringsbesluit heeft gekregen. De datum van ingang is 1 september. Het blijkt nu ai, dat het besluit de werking heeft van een sneeuwbal. De Far Oer zijn meteen gevolgd. Deze eilandengroep staat onder Deense souvereiniteit, maar beschikt over een lokaal parlement, dat in Thorshavn 2ijn zittingen houdt. Thorshavn heeft nu aan Kopenhagen de eis gesteld, het besluit te bekrachtigen. En ook Noorwegen is niet van plan om achter tc blijven. De redenering is dezelfde ais die van de Far Oer: als IJsland de vreemde vissersvloten van zijn kusten weert, wordt hier de spoeling dunner, wanneer we niet tijdig tegenmaatregelen nemen 1 De Far Oer zijn ook visserseilanden; de economie van Noorwegen is aanzienlijk gevarieer der dan die van IJsland, maar het is toch ook veel meer de zee dan het land, waar de Noren hun bestaan winnen. Nu komt wel aan het licht, boe jammer het is, dat het Nederlandse tus senvoorstel geen genade heeft kunnen vinden. Met liet doorbreken van de oude regel der driemijlszone, zonder dat er een ander internationaal erkende regeling voor in de plaats is gekomen, is het hek van de dam. De eerbied voor een oude wet is geschokt en de vrije zee is in gevaar. Dit is geen vrolijk nieuwe en het ziet er maar slecht uit, wanneer tenminste niet in de komende maanden alsnog een oplossing wordt gevonden. OP één achtergrond is nog niet de aandacht gevestigd en wel het vraagstuk van de ©verheviging van wateren van begrensde capaci teit. De walvissen zijn in de Noordelijke wateren, die vee! minder uitgebreid zijn dan. die aan de andere kant van de-aardbol, al vrijwel uitgeroeid; en de hypermoderne middelen maken, dat ook de stand van de consumptievis de laatste jaren achteruit gaat. Maar het is een punt apart, waar wij ons ditmaal niet in willen verdiepen. De Britten houden vast aan de oude regels van de vrije zee. Zij hebben al gedreigd, eventueel hun vissersvloten door oorlogsschepen te laten Beschermen. Het is een moeilijk dilemma voor IJsland, maar voorlopig schijnt het toch te willen standhouden. Het komt ons voor, dat de regering te Reikjavik wel recht beeft op meer begrip, dan de Britten aan de dag leg gen. En Nederland zal goed doen, zijn pogingen om een tussenopslossing te vinden, niet op te geven; in zijn eigen belang, maar tevens met het oog op de billijkheid en niet het minst ook ten behoeve van de handhaving der Atlantische solidariteit. (Van onze correspondent) LEEUWARDEN. „Van de doden niets dan goedszeggen de in woners van bet dorp Langweer (in de Friese gemeente Doniaxverstal. ten westen van Jourei thans met recht. En als ze dat zeggen, dan denken ze aan de heer Johannes Bast, die kort geleden op 8G-jarïge leeftijd is over leden. Johannes Bast was tijdens zijn leven niet wat men noemt een popu laire figuur in het dorp, maar toch heeft hij zijn gehele vermogen meer dan honderdduizend gulden aan dit dorp vermaakt. Het geld zal moeten worden gebruikt om Lang weer, dat al het mooiste dorp van Friesland heet te zijn, nog meer te verfraaien. Johannes Bast was klein van ge stalte en hu werd daarom Kleine Bast genoemd. Hij werd in Langweer geboren als zoon van een groente kweker. Deze week is hij begraven, ook m Langweer. Daartussenin Jag een leven van hard werken. Zijn vrouw, Pietertje Alberts, die enkele maanden geleden op tachtigjarige leeftijd is gestorven, heeft ook altijd flink de armen uit de mouwen ge stoken. In hun nu lege huis, iets ten zmd- Artoernmrie l M Vea*ïsy* oosten van het dorp. hangt een 1 wandbord met de spreuk: Wie zaait zal oogsten. Die spreuk is zeer toe- i passelijk, want Johannes Bast zaaide en oogstte, zowel letterlijk als figuur lijk. Hij werkte aanvankelijk in de i kwekeru van zijn vader, maar ont- 1 dekte al gauw dat er in de groenfce- handel meer muziek zat dan in de groentekwekerij. Hij vestigde een groentezaak in i Sneek en ging later op grote schaal I in groente handelen. Op een grpte motorfiets zag men Kleine Bast door de streek rondrijden. In 1923 keerde hij terug naar Langweer, waar h« hd werd van de Langweerder So ciëteit, een club voor mannen met wekelijkse hijeenkomsten, die dit jaar 75 jaar bestaat Hij bleef lid tot hij de trap naar de zaal, waar de bijeenkomsten werden gehouden, niet meer op kon." Verder leerde hü de jeugd van Langweer in de schooltuintjes ach ter de school tuinieren. Johannes Bast en zijn vrouw leefden zuinig. Zij waren eenvoudige lieden, die dikwijls schriel en gierig werden ge- 1 noemd. Vrijwel niemand wist beter. Vrijwel niemand was ervan op de hoogte dat Kleine Bast soms belang rijke bedragen schonk aan liefdadige instellingen. En omdat men het niet wist, was Bast dus schriel en niet „getapt". Nu enkele dagen na zijn dood, blijkt dat Johannes Bast en 2jjn echt- j genote, wier huwelijk kinderloos is j gebleven, hun gehele kapitaal, inclu- 1 sief effecten en huizen, cadeau doen aan de gemeenschap van Langweer, zulks bij testamentaire beschikking. Aan. diverse organisaties en vereni gingen in het dorp wordt een legaat verstrekt. Het overige kapitaal, in totaal een bedrag van meer dan hon derdduizend gulden, komt ter be schikking van een op te richten stich ting, die tot doel zal hebben het dorp te verfraaien. Zo zal er een park 1 worden aangelegd, dat de naam van de erflaters zal dragen. De rest van het bedrag zal moeten worden be legd, zodat ook in de toekomst altyd geld voor de verfraaiing van het dorp beschikbaar zal zijn. Hoe groot de nalatenschap precies is, valt nog niet te zeggen, want de notaris, mr. K. H. Mulder, heeft het testament nog niet openbaar ge- Boldoot Eau de Cologtie-doekje verfrist U in trein, auto. vergaderzalen, bij sport en dansen. AMSTERDAM De dirigent van het Concertgebouworkest, dr. Eduard van Beinum. heeft gisteravond uit handen van de voorzitter van de In ternationale Gustav Mahler Vereni ging, prof. dr. Erwin Ratz, de Gouden Mahlermedaille ontvangen, wegens zijn verdienste voor de uitvoeringen van de werken van Mahler. De heer M. Haitjema, president van de vereniging „Het Concertgebouw orkest" nam namens de orkestleden eveneens een Gouden Mahlermedaille m ontvangst. De uitreiking geschied de in de Julianafoyer van het Con certgebouw na afloop van de uit voering van Mahlers Zevende Sym fonie door het Concertgebouworkest, AMSTERDAM Dr. W. A. Collier, wetenschappelijk medewerker van de afdeling tropische hygiëne en geo grafische pathologie van het Konink lijk Instituut voor de Tropen in Am sterdam is benoemd tot „Wissen- schaftlicher Rat und Professor beim Robert Koch-Institut"en wel met ingang van 1 maart 1937. De minister van Binnenlandse Za ken van de Westduitse Bondsrepu bliek heeft dit besluit genomen als daad van „Wiedergutmachung nazio- nal-sozialistïscher Unxechts". Dr. Collier, die 14 april 1896 in Maagdenburg werd geboren, ont vluchtte in 1933 in verband met het heersende Hitler-regïme rijn vader land. Hij woont en werkt sedertdien in Nederland. Dr. Collier was voor gedragen voor de onderscheiding en zou deze onder normale omstandighe-1 den stellig hebben ontvangen, op de datum die in het nu genomen eer herstellende besluit is genoemd. Wacht even... voor dat geld heeft U een - (Advertentie t.M.J Als U f250.- voor een twee-ogige spiegelreflexcamera wilt besteden, dan kiest U natuurlijk een ZEISS IKON. Het ideaal van de foto-amateur die méér wil dan een kiekje alleen. De Zeiss Ikon IKOFLEX kost thans nog slechts f 230.-. In het grote, heldere matglas met de uitklapbare loupe ziet U de foto in zijn ware grootte! De schaal van de ingebouwde belich tingsmeter ziet U bij de Ikoflex Favoriten Ik.aflex.1c in het matglas. Foutie ve belichting uitgesloten, want steeds kunt U de uitslag van de wijzer controleren. Ikoflex 1c met Novar 3.5 f283.-, idem niet Tessar 3.5 f 33Q.-. De Ikoflex Favorit f586.-. Uw fotahandefaar heeft ze! maakt. De nieuwe stichting krijgt de heren G. Wadman, W. T. van der Ley en J. Faber als bestuursleden. Langweer, dat een toeristencen trum aan de mooie Langweerder Wielen aan het worden is, zal het geld best kunnen gebruiken. 4 «-rtolt: »nn |»«»g I Maar het centrum van de belang stelling of eigenlijk moet ik zeg gen van de strijd heeft zich ver plaatst en wel van Algene naar Frankrijk De Gaulle is er in elk geval in geslaagd de discipline m Het leger te herstellen. De kolonels oJ.v. hun chef generaal Massu wil den de Gaulle een geheel politiek programma opdwingen. Die aan drang culmineerde in hun wens, dat overal in het land. in Frankrijk zelf vooral, comité's voor aigemeen welzijn opgericht zouden worden, die dan samen het politieke frame van de nieuwe staat moeten worden. Die comité's, opgericht door en sa mengesteld uit rechtse extremisten, zouden dus de partijen moeten ver vangen en praktisch een fascistische corporatieve eenheidsstaat tot stand brengen. Het is duidelijk, dat een dergelijke beweging in Frankrijk en vooral in Parijs op werkelijk grote tegenstand zou stuiten. Als men daarmee begon zou men waarschijn lijk het straatgevecht krijgen dat tot nu toe vermeden is. De comité's voor algemeen weirijn betekenen tot op dit ogenblik in Frankrijk zelf volstrekt mets. Niemand kent de mensen die vanuit Algiers tot-leden van die comité's geproclameerd zijn. Zelfs de Figaro van vanmorgen acht het noodzakelijk de Gaulle te waar schuwen. dat dit niet gaat en dat de Gaulle verplicht is openlijk stelling te nemen tegen die comité's, In Algiers begint zich onder de rebellen al een toenemende teleur stelling te manifesteren. Gisteren heeft een van hun woordvoerders de microfoon gegrepen om zijn aan hangers op te jutten. „Wij zullen ons niet in slaap laten sussen. Alle ministers van het oude regiem (alle schoften, zei hij letterlijk) moeten ui: de omgeving van de Gaulle ver wijderd worden". Direct na de aankomst van de Gsulie heeft generaal Massu dit pro gramma aan hem voorgedragen Maar de Gaulle heeft die voordracht bijzonder weinig geapprecieerd. Hij heeft, naar uit vele bronnen blijkt, generaal Massu duchtig de oren ge wassen. Hij heeft in geen van zijn redevoeringen, het woord integratie, noch dat van comité van algemeen weizijn, noch de naam Soustelle- ge noemd. Hij heeft dus wel m Algiers de zeilen naar de wind gezet, maar tegelijkertijd de boot een eigen rich ting gegeven. Hij heeft in rik geval duidelijk gemaakt dat hij de arbiter van de situatie wil blijven. Hij heeft ei.ige onherroepelijke verklaringen gedaan. Het "kabinet dat morgen, in Pariis by een komt zal nog wel even op kijken. Maar die verklaringen in Ai- gerië gedaan, vormen het minimum dat hij hun ginds moest geven. De Gaulle behoudt rich een eigen weg voor. Nadat hij met behulp der tien miljoen Algerijnse stemmen zijn grondwet er straks heeft doorge drukt, kan. hjj zijn Algerijnse op lossing gaan uitwerken. De FLN heeft de "Uitgestoken, hand van de Gaulie afgewezen. Tunis en Marok ko reageerden ook sceptisch. Zij konden moeilijk anders, want na de conferentie van Tanger zijn zij ver plicht de FLN te steunen. Is hier mee het laatste woord gezegd? Of zal de Gaulle er in slagen, dank zij 2ijn prestige in Arabische krin gen, dank zy de kunstige dubbel zinnigheid van zijn verklaringen, de deur voor onderhandelingen, met de feUagha's open te houden? I alleen mogelijk als gevolg van uit- om stand ig. Volgend© tV*W©©k j zonderlykê atmosferische 55 j heden. DE NTS begint zondagavond met haar uitzendingen van de voet balkampioenschappen in Zweden. De wedstrijd van die middag mag, met het oog op de Olympische dag. niet worden uitgezonden. Van 6.45 tot 8.50 kunnen de voetballiefhebbers wél k(jben naar een rechtstreekse reportage van Argentinië—Duitsland. Daarna volgt van 9 tot 10.45 een re portage uit het BPversumse hotel Gooiland, waar de prijswinnaars van het nationaal congres van de Goochelkunst samen met en enkele buitenlandse eregasten zullen op treden. Maandagavond verzorgt de KRO een uitzending van Lortzmgs komi sche opera „Der "VVildschütz", zoals die onder leiding van Hans Lichten- 1 stem in het kaaer van de Amster- darose Kunstroaand in Carré wordt S opgevoerd. Dinsdagavond is er het gewone filmprogramma, met als hoofdfilm „Personal Affair"; woensdag kunt u van 6.4o tot 8.S0' weer een wedstrijd in Zweden zien:.Brazilië—Engeland. De VPRO brengt vervolgens een re portage uit de Rotterdamse Stads schouwburg van een gedeelte van het door het veertig-jarige Rotter- dams Philharmonlscn Orkest gege- ven gala-coneert. Daarna Jan de Hartogs spel „Het hemelbed", ge speeld door Elizabeth Andersen en Kees Brusse. Ook onderdagavond voetbal: van 6.43 tot 8.50 Zweden—Hongarije, Het gevarieerde programma van de AVRO wordt besloten met „Een zo- meravond in Zandvoort". j '"F ELEVISIE-KIJKERS op Cyprus hebben deze week televisie programma's uit Moskou kunnen zien. Moskou is meer dan 2400 kilo- i meter van Cyprus verwijderd, Vol- I gens deskundigen was de ontvangst TYe Zuiddultse omroep is voorne- L-/ mens zijn radio-programma's te reorganiseren, om aan de „concur rentie" van de televisie het hoofd te kunnen bieden. De uitzendingen I via de middelgolf zullen van okto ber af geen amusement meer bie den, maar uitsluitend informatieve en culturele programma's bevat ten. De FM-uitzendingen zullen daarentegen alleen maar ontspan ning brengen. In de Verenigde Staten zijn de (kleinhandels) omzetten van televi sietoestellen in het eerste kwartaal van 1958 met veertien procent, die van radiotoestellen met zeventien procent gedaald. 1 Twaalf maanden voor j mishandeling van professor uit VS AMSTERDAM - Ce rechtbank heeft de 25-jange gedetineerde alu- j mimumgieter W. W. W. wegens zwa re mishandeling van de 42-jarige Amerikaanse hoogleraar m de biolo- 1 gie E. Sterreriberg Barnhoorn uit f Lexington (Massachusetts) veroor- 1 deeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk en af trek van de preventieve hechtenis van vijf maanden. In de nacht van 21 op 22 januari ging W. met de Amerikaanse profes sor, met wie hij in een café in con tact was gekomen, op stap. Na een 1 biertje te hebben gedronken in een hotelletje nam W. een bierglas mee I naar buiten, waarmee hij de hoogle- raar op straat in het gezicht sloeg. De Amerikaan kreeg verscheidene snijwonden en. een. verwonding aan zijn linkeroog. f Advertentie f.Mj verdwijnen mef (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Hoewel hy nu zelf voorstelt, de coöperatieve ber- glngsvereniging Renate Leonhardt maar te liquideren, gelooft de heer 1 Piet Visser uit Wijde Wormer. de geestelijke vader en voorzitter van 1 deze organisatie, nog steeds in het vermaarde bergingsplan. ïn een cir culaire aan alle leden-aaudeelhou- ders heeft hy namelijk medegedeeld, j dat liquidatie bepaald niet betekent, I dat de berging van het goud als 1 het er is niet doorgaat. „Het bestuur heeft financiers be- reid gevonden de kosten voor hun j rekening te nemen. Een grote Neder landse firma zat de berging uïtvoe- ren en dan zullen de voormalige 3e- den-aandeelhouders toch in de winst j delen." Dit schrijft hij in de circulai- 1 l re welke oproept tot het bijwonen j van een vergadering op 12 juni om' i 4 uur m de Tempeherstraat 33 te i 1 Haarlem. MAASTRICHT Twee 12-jarige jongetjes zijn donderdagmiddag aan een wisse dood ontsnapt. Zij waren aan het spelen in de leemgroeve van de steenbikkerij Bosserveld onder Caberg in Maastricht en groeven kui len in de wand van een leemberg met het gevolg, dat plotseling een massa van tien tot veertien kubieke meter leem op hen neerstortte. Gelukkig hebben werklieden die in de nabijheid werkzaam waren, het ongeluk zien gebeuren en op de snel ste manier de kinderen bevrijd. De jongens hadden vrijwel geen letsel opgelopen, maar werden voor alle zekerheid met eon auto van de Geneeskundige Dienst naar huis ge bracht. WARSCHAU. Kardinaal Wys- zynsiij heeft de Poolse communis tische regering ervan beschuldigd de piannen voor kerkebouw tegen te houden. Het was de eerste maal sinds eind 1956 dat de primaat van Polen zich tegen het bewind van Gomoelka keerde. De kardinaal zei dat de kerk al twee jaar over de kwestie onder, handelde en dat de moeilijkheden onoverbrugbaar leken. Mduertenne l.M.) DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE ïMlg T15 VRÉSELIJK WAT V PATTY, !K GE100f> HARVtV BARTOri HÊEFT I riOQSTÉÉDh fliET 6EDAAT1-PAPA HtUT Hfj HET HEEfT HéM fiOü k£L6EHOLP£r<'A^ GEDAAri Maar de POLITIE HEEFT" HET BK Wip ötVOflDerl. Hm 15 GEARRESTEERD EH. LUSTER EEN5! -HOOR )l) OOK GEKRÊUfl OF201ETO? iKKOn riltT 5LA- PEN ri A AL DIÊ OP- WINDING. GA jE MEE RIJDtrt? jt BENT VROEG OP.SPftOtTttl 33^4. De stemming in Douglas Hall is wat opgefleurd, nu oom en tante Brian zich blijkbaar hebben verzoend met de gedachte, dat Margot dan toch maar met Dick Harper moet trouwen. An, de keukenheid, is opgetogen, dat het allemaal nog zo goed is gekomen. Ze staat juist w. 't Mar- got tc praten, wanneer ze opeens een grote, witte kat op de vensterbank ziet springen. Zij schrikt 1 zachtjes. „Als-ie in het oude tuinhuis een nestje en wil de kat wegjagen. Maar Margot haalt de heeft gemaakt, zou ik er maar piet naar gaan poes naar binnen. „Ik heb je wel zien zwerven zoeken", bromt An, „je weet, dat je oom niet wil, de laatste tijd", zegt ze, lerwijl ze het dier aait, dat ook maar iemand een stap m dat vervallen „en nou heb je zeker jongen gekregen en ben jc gebouwtje zet." „Ik ga wel eens kijken", ant- op zoek naar voedsel voor je kleintjes... Waar woordt Margot. heb je ze verstopt?" De kat spint en miauwt Julia glimlachte langzaam. „Mademoiselle Hor tense, ik wil U j niet in verlegenheid brengen ik 1 merk dat tf ons niet graag in Uw huis hebt. Zegt U mij een ding j en dan zullen we vertrekken en U 1 verder met rust laten. Waar pleegt i Monsieur Nussbaumer te eten als hij in Marrakesh is?" „Maar op het Flem natuurlijk." „In de eettentjes ot in het Café de France?" „Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Meestal in Café de France 1 geloof ik. „Ik dank U zeer." „Ik zei je dat het verloren tijd [zou zijn." zei Julia toen ze weggin- gen. 1 „Waarom heb je haar niet ge- vraagd waar ze plegen te overnach- 1 ten?" „ïn de eerste plaats omdat ze het me toch niet gezegd zou hebben en !in de tweede plaats vraag ik me sterk af of ze hier wel overnachten. In hun geval zou ik geneigd zijn meteen door te gaan naar Casablan- ca, om er in het donker binnen te [komen, de camionette te stallen bij [de inhalige, maar omkoopbare Mar- I tin en voor cle rest van de nacht op- igekruiu jo liggen in een grote koffer (cfioz B,iihyadis." Paddy lachte. Daar zit wel iets In. In ieder geval is het voor ons tyd te- gaan I eten - de anderen zitten waarsehijn- ilijk al te wachten." Ze hadden de [avond tevoren afgesproken dat za [met Reeder, Steve en de Hertog zou- den lunchen in het Café de France. „Laten we alleen nog even bij het [hotel langs gaan voor het geval er •een boodschap ligt van je invloed- rijke kennis, drong Julia aan. Lynch reed gehoorzaam naar de Mamounia. [Inderdaad lag er een briefje voor [Mademoiselle Probyn bij de recep- t lie; ze liep naar de hal en ging zit- Iten om het te openen. „De Messieurs die U zoekt zijn een half uur geleden de stad binnengekomen," stond er, en niets anders, behalve onder de datum „12.46 uur". Julia vouwde het brief je langzaam dicht en stopte het m haar tas; daarna ging ze haar han den wassen. „Ze zijn er," zei ze tegen Paddy toen ze -naar de auto liepen, ze zijn om 12.15 uur aangekomen." Paddy keek op zijn. horloge. „Tien over een. Dat is aan de vroe ge kant om voor Marokkaanse be grippen om te eten; toch kunnen we beter een oogje in 't zeil houden in Café de France." „Rekeninghoudend met die valse baarden natuurlijk. Als die roodha rige een pruik draagt zijn we ver loren!" „We zullen in ieder geval even in de bar kijken voor we op het ter ras gaan zitten," zei Paddy. Reeder. de Hertog en Steve zaten met zun drieën in de bar toen ze er aankwamen. Julia liet zich iets aanbieden en draaide zich daarna om om het donkere, rokerige zaaltje rond te kijken. Het was haar plotse ling te binnengeschoten dat zelfs indien ze voorzien waren van valse baarden hun ongewone lengte het tweetal zou kunnen verraden, maar ze merkte onmiddellijk op dat het allerminst gemakkelijk was de lengte te schatten van een man die op een barkruk zat. Buiten haar ge zelschap zaten er elf mensen in de bar; drie jonge Arabieren die sinaas appelsap dronken, vijf korte, gezette Fransen, met kleine ronde buikjes die hen onmiddellijk uitschakelden ais de twee die ze zocht, twee Franse beambten m uniform en de Com mandant. „Geen baarden," fluisterde Julia tegen Paddy. „Laten we uit deze smook vandaan gaan." Buiten op de waranda was een kleine bries hoewel de zon er fel opstond; ze lieten twee tafels tegen elkaar zetten net binnen het café en vlak tegen het glazen scherm, waar het betrekkelijk warm en beschut was, terwijl ze in afwachting van hun lunch nog iets dronken. Julia had zich zorgvuldig opgesteld met haar rug naar het scherm en haar gezicht naar de deur die naar de bar leidde, waarnaast een kleine, Franse politieagent aan een Pernod zat te nippen zodoende kon ze de hele waranda overzien, behalve een klein gedeelte achter het glazen scherm. Juist toen de hor d'oevre opge diend werd stapten twee lange se- staltes van de straat de waranda op en staken over naar de deur één van hen had een dunne, onvolgroeide zwarte baard, de andere een zware en een nogal onwaarschijnlijk uit ziende roodachtige snor: beiden droe gen baretten die vrijwel hun hele haar bedekten en een donkere zonne bril, maar deze keer waren ze zo dicht bij dat zelfs Julia rich niet ver gissen kon. „Daar zijn zet Die twee met een baret op. „fluisterde ze tegen Paddy. „Die met met de baard is Colin." Terwijl ze nog sprak stond ze op en baande zich eveneens een weg tussen de tafels door naar hen toe. Juist toen ze de deur bereikt had den riep ze zachtjes, „Colinl" wat tot gevolg had dat de Hertog geamu seerd en nieuwsgierig opstond om haar te volgen. De jongste van de twee mannen keek om zich heen hield één sekonde zijn stap in en volgde toen de ander in de bar Julia liep in dezelfde richting verder tussen de grote gestaltes van de kof fiedrinkende Arabieren door. Plotseling was er een heldere fhts en een luide explosie Paddy Lynch was er naderhand nooit zeker van of het binnen dan wel buiten de deur plaats had gegrepen. Wat by tot zijn schrik wel zag op dat eerste ogenblik, was dat Julia en de Hertog beiden op de grond vielen. Daarna heerste er een en al verwarring Franse stemmen ïn de bar nepen „Les Nationalistes! Les Terroristes!.' terwijl een opgewonden menigte van het plein toestroomde om te zien wat er gaande was; overal lag gebroken glas van de venster en het verbrij zelde scherm. Steve kwam vlugger tot bezinning dan een der anderen hij vloog de waranda over terwijl hij Arabieren en tafeitjes gelijkelijk omverwierp en bereikte Julia die in elkaar gevouwen op de grond lag nog net op tijd om te verhinderen dat ze on der de voet gelopen werd door de m paniek geraakte bezoekers uit de bar. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1