GAAT mm D' Zeeuwen in opstand I Uit Massaal offensief in de Minahassa Voetbal en zakelijkheid Wie slapen wil op de EXPO de bios in Maar bij Amerikanen mag men zelf niet gaan zitten LÜYCES Koningin en Prins gaan logeren bij koning Boudewijn Guerillastrijd volgens leger weinig succes „Gezakten" bleken toch nog geslaagd Hoorspel is oeroud NCRV vergadert Japanners zullen in Indonesische wateren wrakken bergen Dit weekeinde Marokkaanse premier naar Tunesië SPROETJE SPARKS Zaterdag 7 juni 1958 E ronde Zeeuwen en vooral die uit Zeeuws-Vtaanderen verkeren op het ogenblik in een toestand van grote opwinding. De oorzaak daarvan is de aanmerkelijke verhoging van de tarieven der veren. Deze verhoging ia een gevolg van het feit. dat de minister de rijks bijdrage heelt beperkt tot twee miljoen pet laar. nadat te tot ongeveer 2es miljoen was opgelopen. Het verschil moet nu uit de tarieven komen. Het ia wel duidelijk dat daar. waar het ons zulke bedragen gaat. een kinder achtige verhoging niet helpt. Het is dan ook uitgelopen op bedragen, die anderhalt tot driemaal hoger liggen dan voorheen. En wel draagt het autoverkeer de hoofdzaak van de last, maar de voetganger® en fietsers Wijven toch allesbehalve buiten schot. Deze zaak heeft nogal wat kanten. Wie van Den Helder naar Texel reist of van Harljngen naar lersrhelling. betaalt daarvoor eeo zodanig geldsbedrag, dat ai met al de dienst een sluitende exploitatie heelt. Zo beschouwd is er reden voor de vraag, waarom de dienst van Breskens op Vlissingen grotendeels door het rijk zou moeten worden betaald. Er is echter ook een andere vei gelijking mogelijk, en we) met de rivierveren, die een bescheiden overvaartgeld vragen, maar waarvan de exploitatie veelal niet sluit. En dan is er de methode van het in aanmerking nemen van de afstand: wannefer er een brug was tussen Vlissingen en Breskens, en er reed een autobus over, hoe hoog zouden dan de vervoerskosten zijn? (Van onze filmredacteur) BRUSSEL. Als het filmfestival te Brussel geen première mep Guilietta Aïasina oj Orson Welles te bieden fieejt toil,dot niet zeggen dot er op het tentoonstellingsterrein peen filznzr worden gedraaid. Het wemelt er van de bioscoopjes en bioscopen tn allerlei vormen en afmetingen. De min Of meer officiële zalen meegerekend zijn het er 46. Die bioscopen zijn een grote uit komst voor de bezoekers van de Expo. Waar beter kan men rust, ver troosting en ontspanning zoeken? Ze liggen over het hele terrein verspreid en zyn soms moeilijk te vinden. Maar het publiek komt er toch wel ach ter. Moe gedraafd staat het in de ry en wacht graag een kwartier of lan ger om binnen te komen. Het zijn vaak doorlopende Voorstellingen en zijn meestal gratis. Er zijn uitzonderingen.. De Russen willen 25 francs van u hebben. Bij de Spanjaarden en in het theater achter de hoge blinkend witte mu ren van het Vaticaanse paviljoen vraagt men vijf francs. Vele van deze paviljoen-bioscopen gaan reeds 's morgens om tien uur Om zes uur doen de meeste N Zeeuws Vlaanderen redeneert men nog weer anders. Daar zegt men, dat overal in het land bruggen zijn. waar ieder gratis gebruik van mag maken; wanneer nu het rijk geen brug wij of mag leggen over de WesterscheiHe, dan is dat zijn zaak, maar de Zeeuwn moren er niet de dupe van worden. Zie, hoe geïsoleerd wij hier zitten, roepen zij uit, en bedenk hoever' nadelen dat toch al «oor ons oplevert; en als extra-straf krijgen wij dan ook nog die vervaarlijke overvaartgelden te betalen, alsof het onderhouden van contact met de rest van bet land een gunst zou zijn! Sommigen in Zeeuw? Vlaanderen zijn zo verbitterd, dat zij verklaren: Dan de grenspalen er maar uit, en aansluiting bij België! Voor de minister en voor de regering heeft de zaak misschien meer voetangels en klemmen, dan zij aanvankelijk hebben vermoed. Natuurlijk wordt de soep niet zo heet gegeten als zij wordt opgediend, maar de ietwat bijzondere en moeilijke positie van Zeeuws Vlaanderen in Neder- open. „w, VH land kan met een blik op de kaart en enige-fceonis van de verhoudingen de deur op slof. De Britten wetenj ke, vitale manier propaganda maken. niet worden ontkend. Het zou kunnen zijn, dat het beraad over deze j kftbSSfciS i ?fn z"?rJ?0.ogst cJomlortabel te.fon' i j j nebben juu films in nun branuAiuis over een klem podium waar uit zo aangelegenheid iets mrnder rijpen diepgaand is geweest dan in overeenstem- j liggen, projecteren onafgebroken van I nu én dan de pianist en de andere i bekend gemaakt, dat ming was met het belang er van. Dit verzuim kan nog worden goedgemaakt 's morgens elf tot 's avonds elf. Ze [medewerkenden oprijzen. Er wordt j volgende week land-. plaats minder geschikt is. Driftige camera's werpen hier beelden op elk stukje wand rondom u en er zjjn bo vendien alleen staanplaatsen. Deze week is er weliswaar iemand op de grond gaan zitten maar men behan delde hem als een bezoeker die zich onwel voelde en hij werd in de bui tenlucht gevoerd. Tussen Rusland en Finland In ligt in een ronde vijver het donkerblauwe filmkoepeltje van de Argentijnen dat de nieuwsgierigen intrigeerde om dat het steeds een bordje „gesloten" droeg. Ma ar gisteren was het open en gaf filmische folklore. Tot de aantrekkelijkste theaters be hoort dat in een hoek vTan de Tsje chen. Zij hebben een bouwwerkje op getrokken- om van te smullen, ge knipt voor het doei: op een artistie- geflankeerd door twee filmpanelen waarop zij eveneens aanwezig is en met zichzelf een conversatie voert in Frans, 'Duits en Engels. Het is alle maal heel hapdig in elkaar gezet en de propaganda wordt uiterst ge wiekst binnengesnu, tkeiu Tn de filmtheatertjes vinde de be zoeker dus wat hij er buiten zo vaak ontbeert: rust ep kosteloze voorstel ling. Het- wordt niet altijd op de Juiste waarde geschat. Want niet al tijd zit men in deze theatertjes te kijken. Men zit er ook vaak een half uur te slapen. DEN HAAG Met betrekking tot het bezoek, dat H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins der Nederlanden op uitnodiging van Z.M. koning Bou dewijn, aan dé werldtentoon steil ing te Brussel, zullenbrengen deelt het secretariaat van HM. de Koningin nader mede, dat de Koningin en de Prins zowel op maandag 16 juni als op dinsdag i? Juni verschillende paviljoens, waaronder het Neder landse paviljoen en een aantal pa viljoens van de Belgische inzending, zullen bezichtigen. Het Koninklijk echtpaar zal op Laeken als gasten van koning Leo pold en prinses Liliane logeren en dinsdag in de namiddag naar Soest, dijk terugkeren. vAór de dertiende juni, de datum van de Zeeuws-Vlaamse tocht naar Den Haag. Het zal van belang zijn. dat minister Algera de hem bezoekende delegatie een antwoord kan geven, dat zich onderscheidt door billijkheid zowel als door tegemoetkomendheid. NOG altijd is voethal de meest populaire en meest beoefend sport in Nederland; en is het-geen wonder, dat op het ogenblik de aangekon digde „aankoop" van een Amsterdamse eredivisieclub door een vereniging van een verdieping lager sterk de aandacht trekt. Wij kunnen ons voorstellen dat vele buitenstaander», sportbeoefenaren en an- deren, de wenkbrauwen fronsen eu het tocb maar een vreemde zaak vin den. Zij zullen misschien begrijpend knikken, wanneer zij horen, dat uit de kring van de „verkochte" spelers bezwaren rijzen. Niet waar, zomaar zonder raadpleging van het ene ogenblik op het andere van trui en van _trtf_ milieu wisselen, dat gaat te ver en moei wel ontstemming wekken. Ook joen'gulden heeft gekost, betaalde voetballers zijn tenslotte mensen en geen roerende goederen. DJAKARTA. Een hoge militai re woordvoerder in Djakarta heeft tn de loop van -- t - -- ..—-.zee, en iuchi- nebten films over hun koningin, over-i een programma opgevoerd dat „De i strijdkrachten van de regering een de pijpleiding in Perzië en over zui- j Toverlantaren" heet. Door een com- I grootscheepse en beslissende aanval gelingenzorg meegebracht plus de i binatie van meervoudige filmprojec- zullen openen op de troepen van de ambitie tijdens deze tentoonstelling tie en levende artiesten worden ge- i rebellen In Noord-Celebes. hun projectie-camera's ruim 2000 uur te laten snorren. De program ma's bestaan overal voor het meren deel uit documentaires, reisfilms. films over culturele onderwerpen en tekenfilmpjes. Israel beschikt over een aangenaam zaaltje dat open in het paviljoen ligt. Men vertoont er onpretentieuze films over de jonge staat, die de indruk maken, met wei nig kapitaal maar veel goede wil tot stand te zjjn gekomen. Een groot verschil met het uitvoe rige programma in bet Vaticaan-pa- viljoen. Dat omvat „De vijftien mysteries van de rozenkrans", een fitmcyclus in kleuren die in totaal dertien en een half uur duurt, met meewerking van Hollywood-experts in Spanje jj> opgenomen en vier mil- De Amerikanen hebben hier hun vergulde koektrommel die uitzicht i j biedt op Cïrcarama maar die als rust-1 raffineerde effecten bereikt. De i De woordvoerder voorspelde, dal kwieke conferencière ziet men nietde rebellen „besllat verpletterd zul- alleen in levende lijve maar ze wordt i ten worden nadat de regering In Djakarta lang genoeg gewacht had of de rebellenleiders hun onvoor waardelijke overgave zouden aanbie den". Hij zei dat de regering er niet aan dacht met de rebellen te onder handelen. „Wil accepteren alleen een onvoorwaardelijke ove.^ave of de volslagen vernietiging van de rebel len- Dat is het enige alternatief' Het hoofdkwartier van, het Indo nesische leger deelde vrijdag mee, dat de plannen van de opstandelin gen om een guerilla-strijd te gaan voeren waren mislukt. De legerwoordvoerder Pirngadi zei, dat de plannen mislukten omdat vele militairen en officieren van de opstandelingen zich weer bij de re geringstroepen haddén gevoegd. „Dagelijks komen rebellen zich met wapens overgeven", aldus Pirngadi. Ingewijden echter bekijken de zaak geheel ander». De vereniging Amsterdam Is eigenlijk helemaal geen vereniging, maar het verleng stuk van een N.V. Ze stamt uit de rijd, toen er naast de K-N-V.B. nog een beroepsvoetbalbond was. en ze heelt een uitsluitend zakelijk doel. Er zijn nog enkele van deze verenigingen meer in Nederland. Ze fV - l,-rej_-„0,^r-v passen niet helemaal in de huidige organisatie! Vandaar dat de K.N.V.B. AMSTERDAM Ondanks een over de hoofdstedelijke transactie nogal tevreden is. Het is een stap in I dubbel controlesysteem zijn bij het de richting van een normalisatie der verhoudingen, In Nederland bestaatexamen voor het diploma sociale profcsionalisrae, doch Mm, maar scmi-prafwrioniIismB! «n de j TO? bond w er een van op gebruikelijke wijze functionerende verenigingen wi j het schriftelijk deel waren gezakt, niet van exploitatie-maatschappijen. I bericht kregen dat zij waren toege- De vraag of d?ze toestand op de dtmr te handhaven is, valt moeilijk te j te^iji^omgekeTrTifr'e^voor ^het beantwoorden; maar wij menen wel, dat hij uit een. ideëel oogpunt meer i schriftelijke deel geslaagden bericht gewenst is dan harde zakelijkheid! Vandaar, dat een verdwijning van de kregen dat zij onvoldoende waren vereniging Amsterdam op de wijze der N.V.'s (geld op tafel!) meer met i geweest en dus niet tot het monde- - hnge deel konden worden toegela- het hoorspel geen voorlopers heeft, i Hij denkt hierbij aan de oratoria van Bach, Handel. Schütz en andere com* sanering dan met verwording heeft te maken. De spelers hebben weinig recht om zich in hun mensenwaarde gekrenkt te voelen. Zij hebhen met open ogen zakelijk gecontracteerd, en zij worden met behoud van hun rechten zakelijk overgedragen. Wij hebben trouwens zo'n vermoeden, dat hier minder de aantasting van schone, gevoelens in het geding is dan de wens. nog enigermate in de buit te delen. Los van wat de rechter bier gaat beslissen, lijkt de opmerking niet misplaatst. Jat semi-profs nu een maal een stukje van hun vrijheid hebben verkocht. En voorzover zij er clubliefde op na willen houden, kunnen zij daarvoor eerder terecht bij een echte vereniging dan bij een voetbalvennootschap, Men heeft de gemaakte fouten snel ontdekt en hersteld Een van de drie voor het schriftelijk deel ge» zakten heeft toch mondeling gedaan, aarvoor hy eveneens zakte. De ate nummer Fernsehen Bredow fnstitttt andere twee mogen er eveneens aan j Goden verboden maakte, werd het deel nemen. Aan de drie ten onrechte als ge zakt beschouwden is verontschuldi ging aangeboden, en uiteraard kre gen zy gelegenheid aan het monde ling mee te doen. /w r,-ij.-1-. -.„„„j- in mil i o«u, naimei, oeiiutz en axiaere cum- ifïfoZihmrtVSZt, «ÏSfponisten, die een dramatisch karak- beschouwtt als ae geboortedag van t ht>hben maar tnrh ver verwilderd he tin dSfde tÜdIJibS fV li,Bekomen operaairater. Da radio heeft drama uitEe»ndeo. In het jaap- dc mogeiykheiti om het a.h.w. „na- t Hm. i '""W' gegroeide hoorspei als iMgate van het Hans t:un^tvcrrn te perfectioneren. Schmitt- itittrt van de Ham- hennor soreekt echter de vree<s uit burpse Universiteit draagt Hansjorg d door h ópkomen van de televK Schmttthemer te beo uren aan ooorj Jie dMe ni^uvre 20e eeuwse kvmst- TOB sselhng dat het hoorspel t>eeIivOTm klln3tvoroi. die evenals de dènTjSn" Z VSlrfTmu*i8k en t«d kan negeren nen jaren ouder. tre,Iicht. De 3i!] ver(tu-ynca voor zü haar groot- ste mogelijkheden heeft bereikt. E voorzitter van de N.C.R.V., mr. i_ A, B. Roosjen, heeft In de gjiEVte- ren te Utrecht gehouden vergadering van de verenigingsraad dezer om roepvereniging verklaard, het onjuist te achten dat de zendtijd van de ker ken het Convent van Kerken heeft in 1957 dezelfde status verkregen als het I.K.O.R. voor een belang rijk deel in mindering wordt ge bracht op de zendtijd van de N.C.R-V.. er f 8,5 miljoen uit de beursen van de luisteraars zou worden gehaald. Hiertegen meent oor. Roos jen in ver zet le moeten komen. Ernstige bezwaren heeft de voor zitter tegen invoering van commer ciële televisie, die zijns inziens niet nodig is om het mogelijk te maken, dat de Nederlahdse televisie zichzelf kan bedruipen. De sterke stijging van het aantal toestelbezitters kan de t,v. weldra selfsupporting maken, al dus rnr. Roosjen. Dat de televisie enig soelaas zou kunnen bieden met be- trekking tot het tekort aan leer krachten gelooft de N.CR.Y, .niet. Wel verdient het aanbeveling nu reeds de mogelijkheden voor invee» fok 1„ het Europese ómtt.u^Ueh 1 ÏÏSSlfl?*Sf,lS serse onderzoeker Oskar Eberle heeft bij zijn onderzoekingen naar het theater van de primttieye vol keren ontdekt, dat het hoor- of luis terspel een bijzonder belangrijke plaats innam. Vooral daar, waar men meende dat de Gode* onzichtbaar tra ren of waar religieuze voorschrif ten het zichtbaar voorstellen van de toneelspel vrijwel automatisch hoorspel. De Godheid mocht men immers alleen maar horen. DJAKARTA. De Indonesische regering heelt in beginsel haar goed keuring gehecht aan de verkoop van ongeveer 215 in Indonesische wateren gezonken schepen aan een Irvdonesisch-Japanse bergingsmaat- schappij. Het zijn dc wrakken van 175 Ja- pense en 40 andere schepen, die ee- duiende de oorlog in de Stille Oceaan gezonken zyn. De totale in houd van de wrakken is 700.000 ton. De interexsantste gegevens zijn verzameld by de Vuurlandse india- nen. Hun spelen zijn vrijwel uitslui- ROME Het rtaiiaanse bankdis ten<1 hoorspelen raet sprekers, die Deze moet daardoor op zondag ge conto is met ingang van vandaag Segevens verstrekken over de uit- noegen nemert met enkele „snlpper- van 4 tot 3.5 procent verlaagd. gangssituatie^ en de plaats van han- kwartiertjes". Deze onverwachte bekendmaking dehng. en die 'ator de dialogen en j-je bezwaren tegen de voorgeno- het ministerie van financiën f" men verhoging van de radioreiribu- klasse-onderwijs bedoeld) te onder zoeken. De NCRV telt thans 400.793 leden. De afgetreden bestuursleden Joh. de Heer en ds. J. A. Tazelaar zijn tot ere-leden van de vereniging benoemd, in hun plaats werden mevrouw ör. M. H. Albronda-van der Nagel te Rotterdam en kolonel T. Biesma te Breda gekozen. Ükunt kiezen: om 8.35 met Ary Kleywegt en Joop Koopman naar Brussel om kennis te maken met het Expo-amusement (Hilversum II>, of om 8.45 met Tonny Schifferstein en Rudi Carrell naar Terwinselen in Zuid-Liraburg, waar uit v^f kandida ten door luisteraar, de „Zingende Mijnwerker" (van het jaar)gekozen kan worden (Hilversum I). In het tv-programma vanavond, eerst de Weekendshow, daarna een Scotland Yard-filmpje en tenslotte Mies Bouwmans V'iz "Van je familie moet je het maar nebben". Morgenavond van l> 30 tot 10.20 via Hilversum I onder hei motto „Zoo spreke en zoo denke en zoo dichte en. zoo doe'k" een door Tom Houws sa mengesteld klankbeeld over de pries ter-dichter Guido Gezelle. N zo'n goedkope bus reed ife noai. da Keukenhof, uiant je zit er u>Bl rustig en je hoon er weer eens u>af anders. Een man naast me zei reeds na de eerste honderd meter, op norse kennerstoon: „Weet t» wat de orote makfee van het Nederlands elftal? Kort drib belen Maar dddr. redden tae het niet mee th de moderne tijd! Wat wij moe ien doen is definitief ouerstappen op rutm posltiespeL Definitief. Want ktffc eens hier, meneer Bij hield ten betoog oan een vol kwartier, Nu weet ik van deze sport alleen, dat hel de bedoeling is een lederen bal te sckoppen in een doet waarvoor een man is geplaatsf aan wie juist is ingescherpt, dit te ver hinderen. Als htj er toch een door. laat werpt hij zich altijd onnodig languit in de modder, om pathetisch fe .doen uitfcomen.dat hij het uiterste heeft gedaan. Dat zie je tenminste altijd op de film. De man die de bal heeft ingesckopt loopt op een bescheiden sukkeldrafje terug, om ringd door medespelers die hem aan alle kanten knuffelen, zoals kleine meisjes wel doen. Meer weet ik niet van net spel. Maar aangezien ie man naast men een typische soloprater was, had hij ruim genoeg, als ik z0 nu en dan een instemmend of een afkeur.end geluidje liet horen. In tussen kon ik naar andere gesprek ken luisteren. Voor me zat een steward dan de K.L.M, en vertelde sterke «taaltjes uit de praktijk. Jk vlieg eèns een keer naar Neta York," zei hij, „Nou moet ik die slaapplaatsen altijd regelen, aan het begin, dus ik lees de passagiers af, zoals ik dan getuoon ben te doen. Mr. Johnson. Ja. Mrs: Johnson. Ja. Die leg ik dus by mekaar. Maar wat blijkt me' in de States Dat was helemaal geen echtpaar. Die heetten toevallig alle twee Johnscm. Maar ze gingen gearmd de plane uithoor. En ze bedankten me nog voor de prettige reis. Hallo.'* Op de Keukenhof was het aange naam drentelen. Ik liep op met 'n middelbaar echt paar, dat het uitstapje maakte in gezelschap 'van een fikse dochter, die zich bewoog of zij voortdurend aan'de grote schoonmaak was. Aan gekomen lbiJ een perk, toaarin een beeld van Rodin stond, zei de mart, na ampel nadenken: ,£)at vin-ik vieszo'n nakende vent tussen de bloemen". „Ach, dat is cultuur" zei de ütoulp. „He moeder, doe nou gewóón", zei de dochter gehinderd We draaiden de cultuur de rug toe. Een heel oud urotyutje, dat in de bus achter me gezeten had, schui felde voetje voor voetje langs de btoemen voort aan de arm van een behulpzame dame, die bezig teas haar een beetje uit te koren. JDus u woont daar helemaal al leen?" Ja, Alleen". „En Uw kinderen, wonen die ook in Amsterdam?' Ja, alle drie," antwoordde ze. De dame knikte begrijpend. „O, dan komen ze moeder natuur lijk vaak opzoeken," veronderstelde ze teder. „Nee, ze kommen nooit" zei het wijfje nuchter, „Zé hebben geen tijd, geloof ik." .J)a's nou ook niet erg aardig," rond de dame. Het oude vrouwtje glimlachte met een hemels soort rust en. sprak: .Ach ziet u, 's avonds, dan doe tfc altyd m«_gebeden en aan denk ik maar, de Grote Zaligmaker was aan 't eind van z*n leren ook helemaal alleen en verlaten. Nou, wat zal ik dan klagen?" KRONKEL. TUNIS Ahmed Balafrej, de pre mier van Marokko, ggat 16 juni naar ""unjs vuw er-* ™*litiek gesprek raet De televisie brengt van. WASHINGTON President Eisen hower heeft vrijdag de zakenman John A Mccone uit Los Angeles benoemd tot opvolger van Lewis L. Strauss als lid van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie. Strauss j gen ern grene verrasing. «et was ae "v* -«jooor ae voorzuier nnnerscareveu, t J ViIT'DGL, <?«99»wmfHlr zak zoals gemeld 30 juni a.s aftre. j eerste maal in acht'jaar dat het 1 ïLan de tt>eho°rders op weg helpen, verband met de financiële positie (Argentiiue-Duitslandk daarna een verluidt, dat men een gezamennjic den als voorzitter en lid van de discontotarief van de Italiaanse °mdat het Publiek de spelers raetbcpleit hij een overgangsregeling.1 reportage van de slotavond van het i standpunt wil vormen over oe te- commissie. 'staatsbank gewijzigd werd 'mocfTTon immbti h. naoht. v„„ 0 45 totpresident Bourguio,. io wordt ta imrmde in Itsllë's brekeiCom opnieuw unwijlinsen U ti7"van T'ï!— 'tot 7 mirdm i 8.50 de eerste reportaoe van deiTOet- j ™is vernomen. He, SSn/IILteL2S!S^5U5e«5a2? door de voorzitter onderschreven, In hslksrnp.oenwhopper^ fAdnertenrtj' Ml j mag zien. worden de spelen 's nachts Deze zou 'het èei^te jaar c'ën miljoen nationaal goochelaarscongres ln Gooi- rugtrekking van de uitgevoerd. Ook gebeurt het wel. dat IJlden kosten. Het alternatief is, dat1 land te Hilversum. uit de belde landen, j de toehoorders het gezicht met doe- I ken of dieren vellen moeten bedek- ken. Er zijn zelfs stammen, waar alle i an.ns-*t i problemen zijh opgelost door de DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE bouw van speciale hutten .die men Franse troepen SINDS\ 60JAAR ONMISKENBAAR AAN DE TOP roet hoorspelstudio's zou kunnen ver- gelijken. De spelers bevinden, zich in deze hutten, onzichtbaar voor het publiek. Hun woorden krijgen vaak de achtergrond, van geluidsdecors. i Schrnitthenner vraagt zich af, of r Wat is tRAtfXU etfttJURD? IK BEfl KCERÖE5LAG6N.... 6ÖT£RAVOnD...rO£rt (KOP WEG HAAR MORTONS FARM,. KOMT vAMÖtÖOllDtN! ,nu HOOR tn ook KRtUKCJl' 3NW 3325. 51 argot volgi dé poes, die nrnaüwww vcMjr haar uit loopt. Ja, natuurlijk heeft de kat in het oude tuinhui* haar nest gemaakt „Doe het nou toch niet. Mar got", waarschuwt An, Je weet toch. dat je oom ons ten strengste heeft verboden het tuinhui» binncr. te gaan; en als hij j« ziet, rian nw> je ae poppen wm- aan ret oan- sen Maar Murgot lacht haar uit Dat verbod is een van die vele dwaze grillen van haar oom. Het huisje is volkomen vervallen en zo verwaar loosd. dat de vloer natuurlijk niet meer te ver trouwen is. Je zou er door kunnen zakken en je been breken... En dat oom haar als kind heeft verboden hier te komen is dus wet begrijpelijk. Maar Mar got zal wel voorzichtig zijn. Zij staat de waarschuwingen van An in de wind en volgt poes, die kennelijk op bekend terrein is. brengt nadat u. klaar bent met die pclitiejongens? Ze is ziek en we mo«ten geen tijd verloren laten gaan! Geef mö het adres en ik ver trek." -■!, Nu bëgon zaweJ de dokter als de politie zich met de Hertog te bemoeien: de dokter deed een nood verband op de wond aan zijn hoofd fey had dit ook bij Julia gedaan terwijl de kleine persvertegenwoor- y j* t diger gretig al de bijzonderheden SrtfiölCO Vm/ha ii^A/nl1 copieerde die aan de poötie verstrekt vPvvl9C Wfrf©UlTQCni werden. Angus, die langzamerhand tot zijn positieven kwam, hoorde van 87 Woedend trok Lynch het tasje uit Steve's plan en zei ,Jk wil met zijn hand en met zijn andere hand haar meegaan om haar hoofd vast Hij ging strijdlustig over haar heen greep hij met een snelle beweging te houden. Misschien zoti Je zo goeo staan. Lynch, die hem gevolgd was, een slip van 's mans mantel vast. willen zijn... Lincn, om ook myn zag de twee lange mannen met de terwijl hij zo hard hij kon tegen de spulletjes bij elkaar te. 2oeken en baretten achter de op hoi geslagen politie riep „Icil Dit is er een! mee te brengen. O ja en betaai groep naar buiten komen, maar met Abdul kronkelde als een paling, nrim rekening even. Hy overhanatg- rustiger tred; de jongere met de maar het is absoluut onmogelijk om de Lynch een bundeltje papier ge«u baard hield even stil en keek vol iich uit een djellaba te wringen, met Steve haalde dus zijn geleen ae droefheid naar Julia's op de grond zijn lange mouwen, en Lynch was auto en even later werd Julia aie liggende gestalte de Ier merkte heel sterk; een paar agenten, maar nog steeds bewusteloos was op oe op dat hij het kootje van zijn rech- al te bly dat ze tenminste één ge- zitbank achterin gelegd met jnaar ter duim uit trok op een manier die vangene hadden na deze aanslag, hoofd op de schoot van de «ertog. Iemand misselijk maakte. Maar zijn pakten hem bij zyn kraag en namen Lynch verstrekte het adres van net metgezel met de rode snor draaide hem mee. De Ier bad nu maar één juiste hospitaal en de Amerikaan zich om om en gebood hem door te idee in z'n hoofd, namelijk, om zo schoot de wagen vooruit ais een lopen hij volgde en in een ogen- snel mogelijk dat verraderlijk stuk filmster. biik waren ze tussen de menigte die steen uit het handtasje van Julia „Wat moet er met jouw spuuen de straat vulde verdwenen. Het was zien te krijgen voor de politie naar gebeuren? ..nep Paddy hem op nei onmogelijk hen te volgen of maar papleren begon te zoeken terwyl laatste moment nog na. te zien in welke richting ze gingen, hij zich omdraaide haalde hij het ...Ik kom terug," schreeuwde Bijna onmiddellijk daarof) arri- eruit en stopte het in zijn binnenzak; piloot terug, veerde de politie en tezamen met de daarna keerde hij terug naar de bar. Zoals wel meer gebeurt baarde die Commandant werd een schatting ge- Hier was de dokter bezig Juüas bomaanslag op de Djema el F'na maakt van wat er verwoest was en polsslag op te nemen en haar oog- meer opzien in Engeland dan in het aantal verwondingen; een dok- leden op te lichten zijn diagnose j4ar0kfc0 Alleen de inwoners van ter die telefonisch opgeroepen was was een shock plus hersenschudding. Loncjen ^ijn minder geneigd om naar kwam eveneens met een lofwaardige Ondertussen toonde Lynch haar pas- bet nieuws van negen uur te luiste- snelheid. De politieagent die aan hét poort en fiche aan de Commandant minder ln ieder geval dan de tafeltje bij de deur had gezeten Was Op dit moment verscheen er een plattelandbewoners daar ze gewoon- dood; evenals een keilner die met kletnc Fransman, die van de pérs om dje tijd n0g aan tafel zitten, een blad met koffiekopjes uit da was en die oak namen begon op te of in de SChouwburg, of aanwezig deur kwam op het moment dat de tekenen door eenvoudig over de op ecn MCOChtaIl prolongé"; het bom ontplofte. Julia was bewuste- schouders van de politie de was dus meVrouw Monro die er het loos, ze werd op de bar gelegd; er namen over te nemen van de pape- eersj van hoorde, terwyl ze met stroomde bloed uit een snee op baar rassen die ze controleerde. Steve struthers achter haar half hoge witte voorhoofd. sneed tenslotte het officiële gedoe af. gedoofde haardvuur zat Ze was zo De Hertog die vlak achter haar ■•Late" we haar naar een hospitaal van streek dat ze meteen probeerde bad gelopen was nog in staat zelf SS» mevrouw Hathaway op te^ overeind te komen maar hij zat nog- de meest geschikte stad? ze zei die dame woonde op dat ora al verbijsterd in een stoel, terwijl *jat zf. H°ede hospitaala had- ment een vertoning bij van «co ook hij een wond aan zijn voorhoofd 5*en*. heb een wagen vlak by de nieuWe Franse film in de Academy had gekregen van het wegvliegende -,.1*5n heen- ciiiema —..Vraag of ze u terug wil glas. De politie begon de namen te rV ®n' Pj* ,uriL?. w!e no5* bellen." zei Struthers, voordat ze OP noteren wat tot gevolg had dat a*Cen be8°ry- kunnen we haar niet kon hangen en deed het tenslotte zei* het aantal nieuwsgierige Arabieren beter naar Casablanca brengen. maar voor zijn opgewonden werk- ancl verminderde. Tijdens de onder- Paddy Lynch w»c wei mét hem geefster. vraging viel Paddy's blik toevallig eens „Maar al haar bagage ligt Maar de volgende morgen wétd op hun tafel; hij rende er juist op in het hotelr ze zou niet willen het nieuws in vetgedrukte letters tsjd naartoe om de pols van een dat die hier achter werd gelaten," op de voorpagina's van alle kranten Arabier vast te kunnen grijpen die „"Wel, waarom kan ik haar niet over iedere Engelse ontbijttafel gc- Julia's handtasje pakte.— de man weghrengen, terwijl u haar rommel toeterd. had een wrat op zijn neus, zag hij. bij elkaar zoekt en achter haar aan- (wordt vcrvolgo'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1