WIE WIND ZAAIT... D' ra» -HEX Transparants Menrlak cetafleïor Honderden bewezen eer aan pionier Ome Jan v. Zutphen „Zonnestraal fraaiste diamant in uw leven ooit geslepen VenJtöJe EUROPA kiest 'deze maand „hoofdstad" Arbeid duur in Nederland Den Haag voor hof kandidaat Eerste Papoea predikanten op Nieuw-Guinea Voor 't eerst parade voor Prins Piiilip Lalt 't zelf met Cislce dé rat Tulips, from Amsterdam Om zes mille Examen doenï Wielrenners In industriesector: SPROETJE SPARKS door FRANK^GODWIlytS Speelse Speurtocht Woensdag 11 juni 1933 SIR HUGH FOOT, de man die voor Cyprus de oplossing moet vinden, welke past in de nieuwe opvatting te Londen, dat bet eiland niet meer onontbeerlijk is voor het welzijn van-het-Gemenebest,-air Hugh Foot dan oogst ihafls de storm, die is opgestoken uit tie in het Eden» tijdperk gezaaide Wind. Het is tot voor enige jaren zo geweest, dat de Britse regering er niet aan dacht. Cyprus prijs te. geven. Het was een standpunt, dat enerzijds zeer zeker berustte op de mening, dat het eiland als steunpunt onmisbaar was, maar dat anderzijds uitging van een niet meer houdbare opvatting omtrent de Britse taak en positie in de wereld. Be vai van Eden na het mislukte Suez-avontmir was meer dan eeiT incident, bet was ook het afscheid van een stuk overleefd imperialisme. De harde noodzaak deed zich voor, het probleem-Cyprus te bezien los van prestige kwesties. Voor de NAVO was. het eiland stellig van betekenis, maar waar om zou Engeland dan alleen de lasten dragen? In de tijd van Sir John Harding hebben dc Britse troepen een harde strijd gevoerd tegen de Griekse terroristen. Sir John Harding heeft er nooit aan getwijfeld of het eiland was Brits en zou Brits blijven. Zijn mening stemde overeen met die van de Londen se regering. Londen heeft er volgens betaloude beginsel van verdeel en heers de Turken bij ingehaald. Niet alleen is een vijfde deel van de bevolking van Cyprus Turks, "maar boven dien zijn de geschiedkundige rechten van Turkije op Cyprus groter dan. die van Griekenland. Zo is een Grieks-Turkse tegenstelling gekweekt, waar van de bedoeling was. dat ze het Britse bestuur tot de enige mogelijkheid zou maken. En. het is niet onwaarschijnlijk, dat de Britse suggestie van verdeling vsm het eiland in eea. Grieks en een Turksgedeelte eenzelfde oogmerk had. Ziehier de erfenis, waarmee Sir Hugh Foot worstelt. Zeer waarschijnlijk heeft hij tot opdracht, de voorwaarden te scheppen voor zelfbestuur van het eiland; geen afstand aan Griekenland dus en geen verdeling, maar wel de mogelijkheid voor de Britten-om' de militaire bases aan dc NAVO over te: dragen en zelf zich met ere terug te trekken. Maar zo gemakkelijk gaat dat niet! WANT nu begint Turkije zich te roeren,'en dat is een allesbehalve onschuldige zaak. Turkije is een harde natie. De Amerikanen noemen het land wel eens het meest vastberaden NAVO-üd. Turkije kent niet de aarzelingen van de Westelijke landen. Het voelt zich bedreigd door de Russen en maakt zich geen illuries over hun doeleinden. Het zal vechten, wanneer het nodig is, én het biedt de Ameri kanen alle mogelijke faciliteiten. In Moskou kent men de Turkse vast beslotenheid en legt men er zich bij neer. Als het tegen de NAVO gaat, is het lonender, het pro pagan da-offensief op de zwakke punten in West- Europa te richten. Het is de vraag of Turkije uit zichzelf was begonnen. Er is reden cm aan te nemen, dut onder de verse indruk van een oorlog, waar Grïekenl nd wel. en Turkije niet aan had deelgenomen, het mogelijk was geweest, -on der veel opzien en zonder veel protest Cyprus aan Griekenland ove. te dragen. De regering te Athene had alleen moeten bewilligen jn een statuut voor.de Turken; doch waarom zou'ze dat niet hebben willen doen?'Maar gemiste kansen in de geschiedenis plegen niet terug te keren. Engeland heeft er Turkije ingehaald, en'Turkije heeft er zich ook meteen flink in vastgebeten. Te Ankara streeft men niet naar terugkeer van Cyprus onder Turkse souverciniteit. Maar voor minder dan een verdeling van het eiland fn een. Grieks en een Turks deel doet men bet toch ook niet. Deze oplossing, wij zeiden het reeds, is uitgevonden te Londen. Vermoe delijk (maar wij kunnen niets bewijzen) is zij de vrucht van bet streven met iets te komen wat in elk geval voor de Grieken onaanvaardbaar was en geschikt, de tegenstellingen te verplaatsen. Nü het gaat om het vinden van een praktische regeling, kan de verdeling nauwelijks meer in aanmer king komen. Vandaar de plotselinge acties van de Turken. Het is geen prettige ontwikkeling. Er is vóel geklaagd over de daden van de Griekse terroristen. Maar die konden wel eens in het niet vallen bij wat gebeurt, als de Turken goed loskomen. Hon derden hebben gisteren, eerst in Hilversum, daarna in Amster dam,' een laatste, groet gebracht a an Jan van Zutphen, wiens stof felijk overschot ran mid dap op de üefiraa/piaars Zorgvlicd in Am sterdam ter aarde trerd' besteld. Verpleegsters van het sanatorium Zonnestraal vormden een ere wacht rond de baar. die bedekt was met de vlag der AN DB. HILVERSUM. —"De leden van het bestuur van het sana torium „Zonnestraal", van de directie, de medische staf en personeel en tal van patiënten en oud-patiënten hebben gis termiddag met een plechtig heid op het terrein van het sanatorium afscheid genomen van Ome Jan van Zutphen, wiens stoffelijk overschot een gang maakte langs de pavil joens. Da. rouwwagen met het stoffelijk overschot hield stil voor een der hoofdgebouwen, waar de familie leden en genodigden zich hadden verzameld voor een laatste groet. Nadat mevrouw Van Zutphen een krans had gelegd, sprak dr. A. Bier horst. geneesheer-directeur van Zon nestraal: „Het is goed. dat Jan van Zutphen nog eenmaal in ons midden op deze plaats vertoeft, de plaats waar óók zün levenswerk is gelegen. Immers, wij als personeel zijn veel aan hem verschuldigd. Waar hij ook arbeidde, de grote' drijfkracht daar toe was voor hem steeds zijn' mede gevoel voor de lijdende mensheid." Mej. C. Leeflang vertolkte de ge voelens van het personeel. „Wij dan ken u, Ome Jan uit de grond van ons hart, voor wat u-voor ons hebt ge daan." De heer Roolvink sprak uit naam van de oud-patiënten, de heer I. Mug. als voorzitter van de Diamantbewef- kersbond, waarna de heer D. van Zutphen dankte, voorde grote eer die aan zijn vader was bewezen. Des avonds hebben in Amsterdam vele honderden afscheid genomen van Jan van Zutphen in het bonds» gebouw van de Alg. Ned. Dïamant- bewerkersbond. In de tof chapelle ardente ingerichte historische bonds- Da heer J. Elsinger getuigde na- raadzaal stond het stoffelijk ov-, mens de patiënten: „De fraaiste dia- i schot opgebaard, omringd door vele mant, die gij in uw leven, hebt ge- bloemstukken. Vier verpleegsters van slepen is Zonnestraal geweest" 1 Zonnestraal hadden bij de baar, die (Advertentie LM.} HET IS VenJtoiSe kwaliteit E Grieken hebben de meerderheid f»p Cyprus, maar de Turken bevinden rich allerminst in ondergeschikte posities. Zij waren de meest betrouwbare steunpilaren van de Britse heerschappij en bevinden zich daardoor overal in leidende functies. Vermoedelijk hebben zij de Britse verzekeringen, dat er geen sprake kan zijn van ver andering van de politieke status van het eiland, steeds ernstig genomen. Nu moeten zij 2ich dan ook wel als in de steek gelaten beschouwen. Officieel staat weliswaar over dc Britse plannen nog niets vast, maar te Ankara is men stellig ingelicht p en Ankara heeft rijn wetenschap niet onder rich gehouden. Zei (bestuur van het eiland met overneming van de militaire bases door de NAVO betekent voor de Turken, dat zij de tweede viool gaan spelen; immers, op elke vijf Cyprioten zijn vier Grieken. Turkije, door de Britten in de kwestie-Cyprus betrokken, trekt zich niet meer terug. Zelfbestuur, goed: NAYO-bases, goed; maar eerst de verdeling van het eiland! Sir Hugh Foot is een man met verlichte ideeën. De Turken zijn niet zo verlicht. Komt het tot moord en doodslag? De Britten staan voor de nood zaak, het met Ankara eens te worden, en misschien hebben rij enige voor zichtige steun van de Amerikanen. Maar er rijn geen taai.ere en moeilijker onderhandelaars dan de Turken. Het is nog niet te z--n hoe de Britten er uit komen. Er staat trouwens meer op het spel dan de onderlinge verhou dingen van Griekenland, Turkije en Engeland. De hele NAVO-samen- werking is in het geding /J- }£- :i San Francisco NUT UW: Deze verrukke- i re iiuante biscuit .zo piUiy en vol van smaak, nti in een aantrekkelijk pakje. Prijs 70 cent. VERPAKTE BISCUITS... die zijn heerlijk? DEN HAAG Het Europese par lement zal op zaterdag 21 juni in Straatsburg een debat houden over (Advertentie I.M.) De ere bespreking na de andere.. - een telefoon die n'et stilstaat... Wees zeker! Neem bij begin van hoofdpijn of kou onmiddellijk 'ASPRO'! Dan behoudt U onder a"e omstandig heden Uw opgewektheid- Hoofdpij"opkomende kou... U bestrijdt het snel en ïeker met 'ASPRÖ'. 'ASPRO' betekent: zich een ander mens "Oefen, opgewekter, prettiger 'A5PR0' >s onschadelijk irriteert Uw maag niet! ■immt ..H£vHA:iVC OP VÉAZCEK' 2 'ASPHO":&i fy&titweek fit! (2DB i Mntfijrorfi/t '0.<j uur. gedekt was met de A.NJXB.-vlag, de dodenwacht betrokken. Zwijgend defileerden talloze jon geren, ouderen en bejaarden onder wié zeer vele diamantbewerkers langs de baar. Enkelen legden bloe men aan de voet van de katafalk, o.a de harpiste Rosa Spier. Koningin Juliana en prins Bern- hard hebben het volgende condolean- tietelegram aan mevrouw B. J, van Zutphen-Greger gezonden: „Ontvangt u onze innige deelne ming bij het overladen, van uw echt-„ genoot". DEN HAAG In Nieuw-Guinea is de eerste groep van 18 Papoea's ge; slaagd voor het eindexamen aan de theologische school. Hiermee krijgt de evangelisch christelijke kerk op Nieuw-Guinea voor het eerst een lichting jonge pre dikanten, die binnenkort in verschil lende gemeenten aan de arbeid zsl i gaan. De theologische school van N«.uW- Guinea is nog gevestigd in Seroei, maar zal. wanneer de gelden daar voor gevonden worden nog min stens i 100.000,— is nodig ■*-— in het komende jaar worden overgeplaatst naar Hollandia. Naast de hervormde kerk heeft ook de zending der gere» j formeerde kcri' voor {deze school een docent beschikbaar gesteld. LONDEN Voor., de eerste maal in de geschiedenis van het Britse koninkrijk is een militaire parade gehouden ter gelegenheid van de de vraag', waar dc zetel der Europe se instellingen gevestigd moet wor- den. Dm kwestie is op de vorige vergadering in.tnei uitgesteld in ver- j verjaardag van de gemaal4 van de verkiïïngenl se e° Be'slsl!he regerende vorstin. Maandag 23 juni zullen de 142 af gevaardigden uit de zes landen schriftelijk stemmen over deze kwes. tie. Elke afgevaardigde zal uit de De militaire parade werd gehou den voor de hertog van Edingburgh. die gisteren 37 jaar werd. Donderdag zal op hetzelfde plein in het hartje van Londen de jaar tje. JMJce aigevaaroagae zat uit de TrQ€j-}na the C0i0r" worden steden, die zich kandidaat hebhen 1igg® 1'ir0?J"niJgLStSk van de rastel* mnoa.) Wnflu im~ te' g«eeenlreul tan ae gesteld (Brussel, Parijs, Nice.Straats- ver i aar da u burg, Milaan. Streza, Monra, Luxem- i j g burg en Turijn), er vijf kiezen, ia de g volgorde, waaraan hij de voorkeur geeft. Het resultaat van deze waar dering zal zonder commentaar en zonder conclusie aan de ministerraad worden toegezonden, die de uiteinde lijke beslissing moet neruen. In Brussel is men ervan overtuigd, dat de Belgische hoofdstad de beste kans maakt. Luxemburg zou dan, als compensatie voor het verlies van de K.S.G., de zetel van het hof der Europese instellingen of van de uni versiteit kunnen worden, 20 meent men in bevoegde Brusselse kringen. Voor het gerechtshof van de ge meenschappen heeft echter ook Den Haag zich kandidaat gesteld. van de Britse PIET Bakkers „Ciske de rat" .is in de Verenigde Staten als tele- uistes-pel uitgezonden, We. hebben het gisteravond (via de technische faciliteiten van The Voice of Ame ricat?an Max Tak gehoord. De heer Tak was over de opvoering zeer te spreken, zoflis hy in z'n altijd mar kante, ritmisch voorgedragen proza vertelde. De sfeer schijnt goed ge troffen te zijn. Producer en regis seur hadden zich laten voorlichten door het Nederlands Informatiebu reau in Neio York. Het gevolg loas dat de Amsterdamse schooljongetjes géén. klompen droegenhun tfioeders geen Volendammerbaaien, rokken. De hoofdrollen moeten zeer be kwaam zijn vertolkt Minder waar dering had de heer Tak echter voor de bewerking van Bakkers boek, dat voor hem een van de mooiste boeken is die hij kent. We zouden hieraan toe willen voegen, dat men er bij bewerkingen van romans over 't algemeen góed aan doet. die ro mans te vergeten. 1 Radioluisteraars in New York kunnen op 16 juni, 'als zij afstemmen op het station WNYC. he: lied „Tulips from Amsterdam" hoven, gezongen door Nederlands ..zjngende omroeper" Herman Em mink. Het programmaatje, waarin j Emmink deze bewerking van z'n 1 populairste liedje zingt, is in Hot- land opgenomen. Emmink gaat ech ter zelf ook naar Amerika, Zater dag vertrekt hij met de Willem Ruys. Aan boord van dit. schip zal hij de deelnemers aan een cruise bezig houden. OP 24 juni treedt hij op in een. programma van Radio- Bermuda, dezelfde dag komt hij in een televisie-show voor de camera's, Öosc in New York zal Emmink mee» erken aan een tv-programma. XN het KRO-vragenspel „Weet Ie veel" zijn drie deelnemers, die alle vragen goed wisten te beant woorden. overgebleven als kandiöa- voor de hoofdprijs, een studie- •zekering van zesduizend gulden. Op zaterdag 21 juni moeten zij de vragen beantwoorden, die Gabriel Smit hun zal stellen over een te bestuderen onderwerp, dat hun te gen het einde van deze week wordt 'opgegeven. De. deelnemers zijn de heer J. M. TV Maas (Roosendaal), de heer J. G. J. van 'Dongen (Til burg) en de heer J. J. Vinkenvleu- get (Dinxperlo). De onderwerpen, waarmee; zij eerder het maximum aantal punten!behaalden, waren res pectievelijk'; het- circus, -levens verze-. kering vroeger - en nu, glasschilder kunst. Van de zesduizend personen die zich oorspronkelijk voor deelne ming aande wedstrijd hebben op gegeven. zijn er 51 voor de micro foon,gekomen. Samen hebben zij voor i 6297 aan prijzen ontvangen. IN het programma van Hilversum II van 9.35 tot 10.10 een heriilitS van het hoorspel „Rook" van Ro bert Boon, dat eerder in 1954 is -uit gezonden. De bezetting: jan B or kin Frans Somers, Huib Orizand, PieÉ t» Nuyl sr. eri Fé Sciarone. De nU» heeft S. de Vries jr. ëU" Via de andere zender van 1120 tor 12 uur het Concert voor viool en orkest, opus 99, van Sjostakowitsi Sc list bij het door Dimitri Mitro- peulos gedirigeerde New. Yorks Fil harmonisch Orkest is David Oistrach. Het door de VPRO verzorgde tv~ programma begint, na de van 8 4-> tot 8.50 uitgezonden voetbalwedstrijd BraziliëEngeland, met een repor tage uit de Rotterdamse Schouw burg van een gedeeHe* van hè* galaconcert ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Rott. Filh Orkest. Daarna (om 9.20) Jan de Kartogs spel „Het hemelbed", ge speeld door Kees Brosse en Elisa beth Andersen. (Advertentie I.M.) Bent U enige dagen voor die tijd reeds onrustig, neem dan Mijn- hardt'! Zenuwtabletter, dan on dervindt U reeds van te voren hoe rustig, beheerst en heider- denkend U er door wordt en blijft. AAN de vooravond van de Ronde van Nederland en. met de Tour de France in 't zeer nabije ver schiet zal de VARA in het televisie programma van maandagavond 16 juni aandacht schenken aan het wieirenseizoen, Evert Garretsen spreekt met Kees Pellenaars en en kele renners. DEN IIAAP. De industriële ar beidskosten in Nederland rijn van 1954 tot en met 1956 ongeveer twee maal zo sterk gestegen als in de concurrerende landen, waardoor onze concurrentiepositie op lange termijn in die periode aanzienlijk slechter is geworden. Aldus ir. F- K. T. Beukema toe Water, voorzitter van de Algemene Werkgeversvereniging in een rede tijdens de jaarvergadering van deze orgauüsatie, die gisteren werd ge houden. Noodzakelijk blijft voor ons land de coördinatie b(j de vaststelling van de lonen in de verschillende be drijfstakken, waarbij, terdege reke ning zal moeten worden gehouden met de ontwikkeling in het buiten land en met de loonkostenstijging, die uit de verplichtingen van het EEG-verdrag. zullen voortvloeien, al dus dé'voorzitter. De voorzitter zei tenslotte te ge le ven dat het in Nederland gevolgde systeem van de geleide loonpolitiek van voordeel kan zijn, mits dit mat omzichtigheid en het nodige inzicht gehanteerd blijft. Kolenrantpoenering in Engeland ten einde LONDEN. De Britse miefater voor de Energievoorzienin- heeft in het Britse Hogerhuis meeg. v- ld, dat de regering half juli de r csoene- ring van kolen hoopt te kmmen be ëindigen. Tevens zal dan een einde worden gemaakt aan hei toezicht op de kolenpryzen. (Advertentie - M.J DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE WA' HADJL DAM onzt DÖKLjHDiötM KAtry. IK Al AG mtT EEflS lAThri IK HEB OnTDEKT/ UÊEfJ Ó0EDL VlfIÜERAFDRUKKUl KUmtH VlrtPÉff Eli WIJ HLBÖEri VERDER VOOR JE/ ÖERAfDROKKCri HAAR MÜ1EER K MOÉT DE IfISPHTEuR SPRfKtri DttDt E>OrtTROOf BljMORTOn BEHAftOEU! 3328. Voorzichtig daalt Margat de wrakke lad der af, die van het tuinhuis naar de kelder leidt. Maar dan blijkt de kelder geen kelder te rijn. doch een lange, onderaardse gang. die naar het grote huis? leict. En deze gahg geeft toegang tot enkele ruime gewelven. Margot kan haar ogen van Brian vergaan haast niet geloven, want deze ruimten zijn vrijwel geheel gevuld met rollen wollen stof. En lang zamerhand begint bil Margot een vreemd ver moeden te rijzen. Dick Harper heeft haar meer malen verteld, dat de „Rose of Heil wiek" een grote lading wollen stoffen aan boord had, waaj"- den Sterling waard. dc eigenaar was. Maar het schip is hoe komen die rollen dan hier? En at heeft het voor ?in om deze kostbare wol hier jarenlang op^e-kage-n te houden, or.de''herig aan bederf. Want w.it 1;tor iigt is duizenden pon- zich gedrongen voelden haar van .iun eigen belangetjes te vertellen amu seerde haar en dat er een ongeschon den graf gevonden was interesseer de haar veel meer dan de komst van Hugh. In de hal confronteerde de hotel eigenaar haar met een keurig ge klede kleine man, een verslaggever van de Mensange de Tanger, die haar verzocht om „maar tvvee kleine minuten" met Mademoiselle achter hem dook een lang individu op die er ietwat uitzag als een ge; woonteörinker en die zei dat hij 99 van het pension dromden om haar' World Press vertegenwoordigde. Ju- heen en wilden haar alle mogelijke lia protesteerde. „Ik mocht je vrienden allemaal vragenstellen j^ïa ontsnapte naar „Nee, het kan eebt niet, graag do Hertog misschien nog het directiekantoor, vanwaar ze Ma- Huerta; ik ben te moe. Ze moeren bet liefst, maar Reeder is ook een dame La Besse opbelde. weg gaan. Het spijt me, maar prachtkerel en die arme Yankee- „Ah, Dieu merci, dat U terugbent! wil met niemand spreken, oegrupt slaaf die je het hoofd op hol heb ge- U bent op een haartje ontsnapt! U dat?" L,«„a„ bracht is ook erg aardig. Wat ben je Ik zal.direkt Lady Tracy opbellen; Verontwaardigd gin." ze naaromen. van plan met hem te doen?" 2e heeft erg ovtr U in angst gezeten Terwijl ze bezi„ was haar aun - „O. de zachte methode 'die geen net als wij allemaal. Maar ik moet eten in bed te nuttigen en onper ae wonden achterlaat. Het autotochtje U eerst nog vertellen dat wij een goede zorgen hedolven wera ao biedt eeij geschikte gelgenheid om graf intakt aangetroffen, hebben! Natividad, het kamermeisje, Jtiop. hem de bons te geven." Eindelijk! We zijn er vandaag pas de portier aan om te zeggen „Moge de hemel het je niet te aan begonnen en de professor houdt een signorlta beneden de zwaar aanrekenen, jij koudbloedig er vannacht de wacht over." dringend wenste te spreken.^ ai schepsel. Edoch, ik- veronderstel „Maar dat is prachtig! Zal ik mor- journalisten in haar hart verwensen dat ervaring je methode wel beeft gen naar ik toekomen?" zei Julia hem dat ze niemand wuoe geperfektioneerd.„Ja, natuurlijk, als U zich er toe zien en dat hij maai moest zegg<v „Zo ongeveer, „zei Julia effen, in staat voelt, ^hère enfant ik ben dat ze weg was. Voor de goede gans „Maar, o Faddy, is het niet om te blij dat je weer veilig terug bent! van zaken liet ze Natividad 10 huilen dat ik niet met Colin heb En nu ga ik Lady Tracy bellen." maar de deur op slot doen mx kunnen spreken terwij] hij op een- Julia was bezig met het haas- klaar was met eten, toen net meisje timeters afstand van ons was en we tig uitpakken van haar bagage toen met het dienblad de kamer u«g zijn nog wel zo slim geweest." ze opnieuw aan de telefoon werd glipte ze onmiddellijk aaarop we geroepen. Dit keer was bet Lady naar binnen met een bos bloemen. HOOFDSTUK 15 Tracy. zo'n gemengd boeket van wilde 010e- „O, mijn beste kind, ik zal je niet men dat JuHa's^bloemenvrouw Pjceg" De lange rit van Casablanca naar telang ophouden, .e moest eigenlijk J~ Tanger, plus het geëmotioneerde tus- nog in bed liggen, of nog beter in senspel met de rrme Steve onder- het hospitaal. Ik wou' alleen je stem weg. putte Julia meer uit dan ze ge- maar even horen! Wat een geluk dat dacht had. Dc grote eenvoud en open- je niet gedood bent, evenals die arme de te maken. Op het erbij behoren de kaartje stond Trés respectueusement J. Purcell Van Purcell!" mompelde Julia voor. hartigheid van de Amerikaan maak- Franse politieman en de Arabische dat ze haar ogen slori- ten het niet gemakkelijk „de bons" kellner stel je voor, hij was Na dertien uur gezonde slaap *vcrd zo zachtjes aan te brongen als ze wel een nee! van 'Abdeslem. gewild had de anders zo koele Julia reageerde zoals van haar ver« en beheerste Julia zag zichzelf in wacht werd maar een tikje lusteloos, tranen voor ze hem kon overtuigen dat ze niet zou trouwen zonder liefde ging. en dat ze hem niet liefhad, tenminste „Oh, dat kan niet beter. En Hugh niet „op die manier". Ze was te zeer is terug vandaag aangekomen; hy uit haai' doen en te vermoeid toen zei dat de bloemen verder naar het ze bij de Espagnola aankwam dan zuiden schitterend waren. Wanneer dat het nog m haar_ hoofd opkwam je je er toe in staat voelt moet je naar Pucell's Bar te gaan; het enige beslist eens langs komen en annis waar zc naar verlangde was naar met hem maken ik geloof dat ik haar bed,. maar eens een kleine sherry-party Maai tot haai verrassing en onge- zal orgsniseren." noegen bleek ze plotseling tol heldin Julia zei dat 2e dat heerlijk zou te zijn verheven en in het centrum vinden en maakte zodra ze kon een van de belangstelling te staan: de einde aan het gesprek. Het feit dat eigenaar van het hotel schudde baar haar beide bejaarde vriendinnen krachtig de hand. god prijzend ondanks hun welgemeende blijd- voor hanr behoud; Je andere gasten schap over haar veilige terugkeer wakker en voelde zich geheel her steld; ze zoriïde dat ze op tijd.dij Madame La Besse wes om haar naa^ en vroeg hoe het met Lady Tracy het opgravingsterrein te rijden, aaar aangekomen haastte ze zich hof nieuwe graf. Het lag op en^>? afstand in de diepte vanaf de rneesi naar buiten gelegen bergrand, po- ven de lagune, en de eerste blik van van Julia toe: boven afkwam gold de Fine' Ju. daar lag n« schip maar wapperde er gee wasgoed aan lijnen, het kookap- paraat was 'vcru .vur.cn van het de» en de twee Arabieren waren aru£ bezig het schilderwerk schoon ie zwabberen. Ah! De heer Smit was dus eindelijk teruggekeerd 01 werd tenminste terugverwacht. (Wordt vervolga»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1