Roepend in de woestijn contacten WmiïMmAm <r«sS',-; rr ■anppmt a r°"toch ««««1» SGlrlADE VERGOEDING NAZI-SLACHTOFFERS DEN HAAG ZEGT: ONZIN EN UITGESLOTEN Geachte Mevrouw, s b^eaus issf-1 Oplossing mmi 15 r«?5 Amerika bezit 10.000 Nikes Materiële schade schulden aanvaard in Twééde Kamer Twee kleuters overreden Saragat wil coalitie met chr. democraten S mar te geld door FRANK GQDWi -ySpeelse Speurtocht _F.T ontwikkelen van bezwaren legen de evenredige vertcgenwoordi- ging is in INederlaud een tamelijk moedeloze bezigheid. In de tiid kort na de bevrijding, toen er een aanzienlijke bereidheid ivas.om ■„a °aJf j ,ei«i«§<w», Iccl; kW in iclit. dat ons land door dc' fmoering va„ dc evenredige vertegentvoordigins zichzelf geen dienst heeft kenczen een nana te maken. Dm kans i, als gevolg va„ het horster in hoofdzaak van het oude parttjenschema thans tamdiik wel verkeken Wii achten dit spijt,g, haar onze mening berust de evenredige vertegen.,-onrdi- Sr"'1» rt <ltnkt0"': d"e namelijk, dat 1 mogelijk en belangrijk nou ztjn mensehjke opvattingen wiskundig te registreren. Natuurlijk het i« daH!ro-'naT vf 'JnEOn h°udcn, ""x1" d"! da»tWj rekensommen war- •e r«,? p,IV l m-mn?en van de b»ers roet duimstok en weegschaal te meten. Politienc opvattingen zijn steeds globaal cn complex cn een Wrsmiepraak zou er dan ook alleen één over de zijn Thans wordt de kiezer geacht, een ander resultaat is. dat hij een nummer is geworden; Tiy. "w,% cc» o>cr ae grote lijnen moeten zijn Thans wordt de kiezer geacht, een ander te zijn. dan hij is en het Ottte mening is altijd gêwróst. dal de invoering van de evenredige ver- SS d«? 'T bd' 't'^T kicsrecl,<- dit ^msrechl van een belangttjL deel van zijn waarde hccit berooid. firt zwaartepunt van dc zeggingschap ging cr namelijk mee over val, de kiezer en van de persoon roken volksvcrI,-K^oord.gcr naar de partijen. Nu zijn wij van de be- moeten Ih nT, 1' |M"iie" 'msxc "««'oigd, maar zij moeten toch niet te veel macht krijgen. Van de zelfstandigheid die in vroeger tijden de afgevaardigden, steunend op hun district, tegenover hun dolM' se t,e"' 'S. weung meer overgebleven. Verloren is daarmee gegaan een stuk nuttige spanning alsmede een nuttig contact met de kiezers. Het gros van de Tweede Kamerleden is tot de staat™, .pccmitst gedegradeerd, en de partijen missen htm ervaren cn kundige volksredenaars. In de kiezer, wij zeiden bet. is 'n nummer; massa-mens. DE onvruchtbaarheid intussen van een discussie over deze dincen wordt eens te meer bevestigd door het verslag van de Staats- commissie tot onderzoek van het kiesstelsel cn dc status der 1 coin Vk kennen d,t rapport, dat nog niet in de handel is., slechts uitbel deze week gepubliceerde uittreksel; maar het feit, dat deze commissie niet in staat is gebleken tot het formuleren van een .duidelijk standpunt, Iaat slaan van voorstellen, spreekt voor zichzelf. Men wil. de dingen maar b,j het oude laten. Zeker, de beslaande toestand heelt rijn bezwaren, maar veranderingen hebben die ook. Er komt 'in het rapport met entge instemming een verwijzing voor naar het Duitse stelsel dat een combinatie J5 van lijst en district, maar de suggestie, zoiets hier ook an te voeten, ontbreekt. Het is de vraag of onze parlementaire geschiedenis gekomen tS^°InrE1I^Sle dk -.vbór" dag is De oorzaak hiervan ij wel duidelijk. Het districtenstelsel past niet bij het Nederlandse partijwezen, zoals dat zich na de oorlog (opnieuw! heeft ontwikkeld. Wanneer men er van uitgaat, dat in een district in de regel alle partijen kandidaten stellen, dat is het wel duidelijk, dat de kleinere groeperingen het loodje leggen.; En de kleinere partijen voelen er niet. voor. dat te doen. Er komt bij, dat de voor het ogenblik weer sterkste parttj, de K.V.P., er. evenminvoordeel in kan zien. Immers, voor haar geldt bij de invoering van het districtenstelsel; geen strijd bi bet Zuiden waar ze toch de Meeste stemmen krijgt, geen kans in het Noorden! en een weimg bevredigend eipdresuJtaat.. Vraagt men ons of wij deze bezwaren niet zien, dan luidt ons ant woord: natuurlijk .wel! Wij kennen er nog wel meer. Het is volstrekt met zo, dat het districtenstelsel, hetwelk in 191? door de evenredige vertegenwoordiging vervangen, alleen maar voordelen had. Belangrijker echter dan ai die bedenkingen i5 het bezwaar tegen de politieke starring die door de evenredige vertegenwoordiging in zo hove "wordt bevorderd. B VEBSTARRING niet in die zin, dat er geen verschuivingen mogelijk' zijn. Dat hebben de uitslagen van 1952, 1956 en 1958 wel bewezen Verstairing echter wd, doordat in het partijenschema alles veel te veel bij 't oude blijft. Al, er beslist 'n rooms-katholieke partij moet zijn, dan ,s het bezwaar van de K.V.P. gerechtvaardigd. En als er beslist een A.R.f. en een C-rf.U. moeten zijn. dan zijn ook de bedenkingen van die kant .begrijpelijk. Maar de zaak krijgt plotseling >en 'geheel ander aspect, wanneer men politieke figuren niet meer beoordeelt op hnn godsdienstige gezindheid maar op hun staatkundige overtuiging. Dan kan best een katholiek in het oorden —worden gekozen *n een gereformeerde in-Amsterdam- en' 'een yechtzmtug protestant in het Zuiden. Het heeft -na de oorlog er even op geleken, dat het confessionele partijwezen jn Nederland tot het verleden *ou behoren. Maar op dit punt heeft de traditie het toch het nieuwe inzicht. Er is wel een doorbraak geweest bescheiden schaal. Nogmaals, wij zijn' ons .bewust dat onze stent die is van een roepende fn de woestijn. Maar misschien breken eenmaal betere dagen aan. Met .voile,erkmtning van de .betrekkelijke waarde van alle systemen. gelov-n WIJ toch dat phele of gedeeltelijke berinvoering van het districtenstelsel de politieke belangstelling- en daarmee het politieke leven in. ons land krachtig zou versterken.; Donderdag 12 juni 1958 (Van een onzer verslaggevers) -- -- DEN HAAG. Ons gesprek niet de heren J. Haakman en B. J. Peterson was al een j kwartier oud toen wij ant- j woord kregen op onze her-! haalde vraag, wie nu eigen lijk precies deel uitmaakten van het „Bemiddelingsbureau Schadevergoeding Slachtoffers Naziregiine" dat zich via de pers aandiende, enige dagen geleden. Het gesprek had plaats ten huize van de heer B. J. Peterson, Duinweg 6 in Schevenïngen („directeur ge- luids-filmtcchnisch laboratorium Pe- taso C. V." staat er achter zijn naam m de telefoongids). Maar 'de heer Peterson bepaalde zich voorname lijk tot zwijgen. Degene die het woord voerde was de heer J. Haakman („ik heb een filmbedrijf in Duitsland." vertelde hij ons). In beleefd antwoord op Uw' schrijven'van 23 Mei berichten wiju; dat uw geval-zeer zeker voor schadevergoeding in aanmerking komt. Door.de ycie brieven qui inlichtingen welke wij ontva igen. is het ons onmogelijk deze allemaal tot in bijzonderheden te beantwoorden, doch zodra u een bed^ig van f 15.— hebt overgemaakt op o?ts giro nummer 668612 ten name van het bemiddelingsbureau ofbij onze banfc, senders wij u direct .alle vragenlijsten toe welke u moet invul" len en tevens volledige inlichtingen, waaruit u alles duidelijk zal zijn. Alle aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Inmiddels verblijven wij hoogachtend (w.g.) J3.' J. Peterson Deze brief kreeg een dame in Best IN.-B.), die na de eerste kran- tenbericütq,n over het „Bemiddelingsbureau" aan. dit bureau geschre ven had om nadere inlichtingen. juridisch en financieel adviseur,dat zij elke verplichting rèch- "afi",Ul,LÏU^,ban-WDOi?en 2'almet tens ontkende, dat zij hoogstens fi 1™ lif' *+f boog-een fatsoensplicht erkende en dat u 2. Duitse wetten die zjj wel wilde bevorderen dat er op deze schadevergoedingsmaterje rege-charitatieve basis iets zou worden gedaan. Dat rijmt toch niet met wat .„Ach," zei de heer Haakman, toen wij die mening tot uiting brachten. - Tt - „Meneer. Fokiter is bang 'om 2ijn „jjcrmnee De Boer in Vees sen is i handen aan koud water te branden. u zegt!'- „Onze contactmensen in Duitsland weten heel zeker dat er dit jaar nog d^imtMtfefnemer-Vm'deSÏÏStt.." STSS mTrLeTËcNppLsNïgiïptg? «e^SSkkin^zafSiebboa oS z?i de heer riaak' I het 00k niet> die heelt twee 3aar daöÊ j individuele^MhadSoosJtellinï n5S :mm,..,En,verder at meneer Peter- elle vergaderingen meegemaakt;j j op son hiar erin en ik zit er betrekke- lijk ook in. Het bestaat al* twee i delen jaar." i v. Jien om namens JNeaerlanders j Nederland) .En de heren Fokker en Schip- j 'vSSStfS momMten! BrSnfS' A^lS^ om inlichtingen: rij ^ijn M I j twee Duitse wetten zijn, die wil- „Er is niemanddie vergoeding krijgt,". - „Dus uw bureau is eigenlijk een filantropische instelling?." i „Ja,'hetklinkt' wat gék, maar zo ris het eigenlijk." „Kent" u dit?" "Wij lieten dé' heer 'Haakman een communiqué zien van- de Nederland se Vereniging, van ex-politieke ge vangenen uit de bezettingstijd. Het waarschuwt tegen de bewering, door het bureau gedaan, als zou de Duit se wet geen öewijsplicbt eisen inza ke -geleden schade en het eindigt met .de woorden; „Voor de Neder landse ex-politieke gevangenen geldt dus: hands-off van het in Den Haag gevestigde bemiddelingsbureau, dat zich om bepaalde overwegingen hét Jot heeft willen aantrekken van al len, dl£ zich het slachtoffer noemen van het naziregime en die voor 15.— blij worden gemaakt met een dode mus." „Ik. zou u de adressen kunnen ge- yen van mensen die claims hebben ingediend en die al een registratie-' nummer van het Duitse Entschadi- gungsamt hebben gekregen," luidde het antwoord van de heer Haakman. (Coramertaar van het ministerie van buitenlandse zaken: „Uitgeslo ten. Jok de vergoeding .van deze materiële schade maakt deel uit van het hele '„onderhandelingspakket" tussen Nederland en Duitsland, dat o.a. ook de Eems-DolIard-kwestie en de grenswijzigingen omvat, Nog-- maals: als er iels wordt bereikt op ~..~i jn„» j., i gewonnen van doch slechts op (Advertentie LM.,J Een dagelijkse puzzle; •wat eten tee vandaag len regelen wat meh ih 'Duitsland i Haakma-5'" antwoordde de heer [samenvat onder de haam „Wieder^ i (Commentaar van het ministerie I fWe ZDU r^ kunnen van buitenlandse zaken, na het ge- j zeggen, veietfening van scnuld. sprek met.de heer Haakman door lkl® f_en ulr met deze^ materie ons benaderd: „Dit is pure onzin. Er te maken hebben duiden die twee i js geen enkele aanwijzing, dat de nieuw zou worden opengesteld, er is WASHINGTON. Op een pers conferentie van het Amerikanse le- i BHuu. iviet eerste beteiiént Bundes- i ^tSCrt^d 11rnafraIl bovendien geen enkeïe" aanwijzing 1 heeft lt gen. Rudeau bekend ge- op ac scnaaeioossteiimg) en het dat de Duitsers die domicilie-eis Natuurlijk Een kaasgerecht! (een originele en o zó lekkere oplossing van Uzo-probleem tweede Bundesrückerstaiumgsgese tz (.federale wet op de terugbetaling). Het onderscheid tussen die twee ligt in de aard van de geleden scha- da De BEG (de smartegeldwet dus) in werking getreden op 29 juni 1956, regelde de vergoeding aan nazi- slachtoffers op grond van vrijheids beroving, verlies van gezondheid, verlies van familieleden of, in be paalde gevallen, schade in de be- Het tweede onderwerp van ons ge- roepsuitoefening: in hoofdzaak niet- 1 sprek met de heer Haakman betrof materiele sehaae dus, de BrüG, de wet op de vergoeding I De BRüG daarentegen (van kracht van materiële schade. Deze stelt de i OvprApnlrnmct Tkuvtco I geworden in; juiie 1957)regelde het mogelijkheid tot schadevergoeding i v CACUli-iVUIliaL UU1CSC vergoeden van materiële schade, zo- open indien men, als slachtoffer op pais 'het verlies van roerende'enr on-j dit punt. kan aantonen dat men be- zouden laten vervallen. Mocht I ooit iets worden bereikt dan zal dat j het resultaat zjjn van de onderhan- I delingen tussen, ons en Bonn. Dat I een particulier bureau iets zou be reiken is uitgesloten."). maakt, dat het Amerikaanse leger meer dan 10,00(1 Nike-Ajax-raketten heeft geproduceerd, bestemd voor de bestriding van vliegtuigen. De generaal deelde voorts mee, dat vele problemen, verbonden aan de ontwikkeling van de Nike-Zeus- raket zijn opgelost. In begin I960 zat het „Zeus-stelsel" gereed zijn doch in de tussentijd is Amerika vol.tens de generaal zonder enige verdedi ging tegen, aanvallen met raketten. IynI0^eSindbSchSkwyï'"tUiSi;,g °f «Van on» parlementaire redacteur! Bovendien moet men dan. nog iTweede Kamer aantonen welke vermogenswaarden i beeft zich gisteren z.h.s. verenigd men door toedoen van de nazi's heeftmet «et ontwerp rijkswet tot goed- hoorde tot degenen die als tegen- j stander van de nazi's werden ver- volgd op. grond van zijn ras, zijn (Van onze correspondent) ROME. Het partijbestuur VENLO Gisteravond zijn ©o de i d.e sociaaldemocratische parlij heeft tt i t 11 I zien FKfprpn mot TO,'«toivnn J.l. Baarlosestraat te Hout-Blerick twe" meisjes van vier jaar, Ria Titulair - en Mientje Jeuken, bij het overste ken van de voorrangsweg door een Belgische personenauto gegrepen en 'tegen het wegdek gegooid. De kin deren waren vrijwel terstond dood. Ze hadden samen op een zandberg 'gespeeld, keerden hand in hanci huis- waarts _en. staken 7.0 yan.-achter 'een dikke boom de weg over. zonder acht te slaan op het verkeer. zich gisteren met zeven tegen drie stemmen uitgesproken voor ëct» re geringscoalitie met de christen democraten. Partijleider Saragat had al eerder verklaard voorstander van een coa litie te zijn, indien de christen democraten zouden 'instemmen - in.'t sociale herzieningen/ Fanfani, de partijsecretaris var* de christen democraten. heeft reeds gezegd, dat zijn partij bereid was ver in deze richting te gaan. 4 eieren, 2 eetlepels room, 100 gram niet te oude kaas, 50 gram roomboter, peper zout. Oeufs a Ia Suisse In een ondiepe vuurvaste schotel do boter laten, smelten. De in plakken gesneden kaas erin legr-^ gen. Voorzichtig de eieren bre-~ ken en zonder de dooier te be schadigen in de schotel laten glijden. Wat zout en peper er over strooien en dan alles met de room overgieten. Over de room nog wat geraspte kaas strooien. De schotel 10 minuten In een hete oven. zetten, waar door de eieren stollen en het gerecht een mooi goudbruin korstje krijgt. Sla,enpommes frites of gebakken aardappelen erbg geven. Doe nog meer met K53.S roerende goederen, huisraad, siera- j den, effecten; deze ligt dus in de i sfeer 'van wat wij in- Nederland j rechtsherstel hebben genoemd. In het Haakman tegeldwet aangeroerd. i het gebied "van d'e ^tegenWoordigë 1 buitenlandse schulden. De socialis- „Hoe denkt u ook maar een cent -i Bondsrepubliek. *°s -n krp®anu^5ac^^ns «Hoe denkt u dat allemaal te ver- terwijl het u oekend kan zijn aat w'ezenliiken voor uw cliënten?" slechts werd verleend op grond-van aan zij alles kunnen ophangen. Al- deze wet ten eerste de eis stelt dat vroegen wij. de zakelijke inhoud van het ontwerp TJET huwelijk van Henri'eh Aleid TT doet mij denken aan een oor log die wordt voortgezet, ofschoon, de generaals allang weten dat hij verloren is. Zes jaar geleden trouwden ze. Ze liepen al tegen de veertig dus het tdas geen woeste affaire. Toen ik, na de wittebroodsweken, eens bij htm nestje aanbelde, trof ik Aleid alléén thuis en een kwartier lang bedre ven toij een soort conversatie, zoals in het dierenrijk tussen de zeboe en de fazant zou worden gevoerd, ik doe maar een willekeurige greep ;uit de ark, om onze mate van kort sluiting ie doen uitkomen, taant we begrepen niets van elkaar.. Eindelijk kwam Henri, met een bos bloemen. „Gunst,je bent toch niet. jarig, Aleid?"- wroeg ik. Henri keek mij berispend1 aan. ijjatuprlijk niet!'zei hij, „Breng jij dan nooit gewóón maar eens bloe men mee voor je vrouw??' „AiZicbt,!' rlep. ik maar Inderdaad liet ik haar 'wel eens een- orchidee bezorgen, maar sinds de kinderen, bij' het zien van deze exotische bloem, met /ÜTt-Ltnstënct zeiden: „Zo, hébben jullie toëerru zie gehad?', ben ik er mee opgehou den, - Henri overhandigde Aleid de rui ker met een kleine, Victoriaanse bui ging. Daarop nam htj haar open baar in de armen en kuste haar de monstratief, om mij zijn pril geluk diép in. :te scherpen. Hij stond ten opzichte van mij rug zaal en daar hij wat kleiner is dan Ateid, keek de vrouw mij over zijn schouder héén aan met een ontredderde blik, wanf zij wist natuurlijk precies wat ik dacht. Visueel leek zij een beetje op een piek die wórdt beklommen. Toen Henri gereed was met zijn begroeting, offreerde hij mij een klein sigaartje. Twee jaar later stond hun idylle op barsten, want hij had een sterke vrouw, in haar gezien, terwijl zij alleen maar koud bleek en zij leer de van zijn eigengereid egoïsme, dat zijn milde glimlach, die het haar had aangedaan,, niet meer was dan een bedriegelijke huidplooi. Zonder dit soort misverstanden, zat God trou wens spoedig zonder onderdanen. Toen we de scheiding elke dag verwachtten, werden ze plotseling gered. - Henri's tante, een zeer bemiddel de dame, reisde uit Zuid-Amerika naar Nederland en kwam. bij hem inwonen,; omdat zij bang was voor eenzaamheid,- spoken en boze man nen onder het bed. De erfenis was te groot om „neen" te zeggen. Het mens nam dus haar intrek en bleek onverteerbaar. Ik heb haar wel eèv.s ontmoet een middelbare dame gehuld in een .mooie, gave neurose. Haar voorliefde gaai uit naar lijden. Uitstapjes verregenen. Maaltijden blijken te vet. Kinderen plagen haar Pijntjes zullen wel vreselijke ziekr ten zijnEn zij vertelt met smaak over smartelijke ongevallen en ter gend langzame sterfbedden. Haar slem is vol zelfbeklag en op haar vlezig gelaat1 heeft zich een verongelijkte uitdrukking metterwoon gevestigd. Binnen een maand haatten Aleid en Henri haar diep maar juist in die haat vonden ze elkaarwant nu had den ze iets gemeen. Tijdens de maal tijden uiissele» zij blikken van ver standhouding en 's avonds zitten zij uren samen in cafe'som over tante te praten. Die gesprekkken zijn zeer geanimeerd, want het' onderwerp i3 praktisch onuitputtelijk. Zij wisse len''ervaringen uit; Zij - vertellen el kaar hoe tante altijd net in de badka mer wil als je onder de douche staat of hoe irritant het is te 'zien, dat zij overal zoveel peper op smijt. En dan dat a/schuojetijlc gemem met haar vieze hondjedat schaamteloos zijnzniil achterlaatNeen. t^nte interview met de heer verloren, welke waarde ze hadden keuring var. de overeenkomst van heeft hun huwelijk gered. Elke aag hebben wij eerst de smar- en dat ze zijn terechtgekomen in Dondert van 1953 inzake de Duitse i zeggen zij tegen elkaar: „Wat heer- AaïtacmpT'nUnf hittta„l4niIcA Tia f.'Jf, Tf J1. 1J. /if>L .1 tVUI.1 - lijk rustig sullen we het hebben, als tische afgevaardigde Peschar wees ze eenmaal dood is". Eindelijk leven er echter op, dat deze goedkeuring zij. voor een gezamenlijk doel, waar- G. i iiv j ju 'itucüi, wv« uiuttsmg- —i 'i. aanmei king te Komen, in DuitslanG neming rapporteren aan Berlijn. Alles als een bewijs van instemming met j i i i "*j. les.' V/ant als u en ik, tijdens de om voor scjiadeioosstemng n „De 5D moest over elke inbeslag- en dat zij niet moest worden gezien, Franse crisis, bibberend by de radio HVirtl, V f, Lr/,rrtAV6 1 Tl ihtitcUnt. I- i - T. T zitten, gaan Hewn en Alexd naar hün café en vechten al hun onder huidse angst uit op de rug van tante. „O, als ice maar eenmaal van haar verlost' zijn!". En zij kijken met. wazige ogen in eeh toekomst, die veel bereikbaar- der ts dan de toekomst van Europa. Kortomals u-lijdt onder de wereld geschiedenis, neem dan uw tante tn huis. Uw érgste tante. KRONKEL. gedomicilieerd moet zijn v (een voorwaarde waaraan de c- te Nederlanders al niet vol dat ten tweede de termijn v indiening van claims per 31 jongstleden verlopen is en dat. ion derde de enige instantie die nog iets I bij de Duitsers zou kunnen bereiken, I de Nederlandse regering is, die hier- over met Bonn onderhandelt?" vxoe- gen wij. „Het ligt anders." antwoordde de heer Haakman. „Er komt dit jaar nog een aanvulling op die smarte geldwet; het ontwerp ligt klaar." „Hoe weet u dat?" „Van Duitse advocaten en van af- ge vaardigden in het Westduitse par lement. Ik heb goede relaties m Duitsland." „Maar de Bondsregering heeft la- ten weten, geruime tijd geleden al. ,-erantwoord en de dossiers van de wijze, waarop de Duitse onder- net Reichsjsicherheitsamr 2ijn er handelaars thans pogen af te dingen nug." op de „ereschuld", welke hun land „En hebt u toegang tot die gege- 1 aaa Nederland heeft, vens." „Alles loopt via Duitse „Jvocaten. Die doen het werk." „En wie betaalt dat?" ..Zij krijgen tien procent van de uitkering, als die komt." „En wie betaalt het werk dat uw bemiddelingsbureau doet?" i IA(11» "fi?rie Al 5PR0£TJÊ OPaRW tn DL HOTELKAMER VAN DE NCHURKtTf Vt POLirit WttrilÊt Etfli KlJK&rt MflflRDE Vlfïe£RAFD«UKKtM. Zt t)W' Ktn DAr ntr eert SPtmtTjt ib! KnK.HAMltT.W£ ftTTEM OPfLUWEtl! DaGEUJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE „Ja graag, Angus. Maar vertel me eens Edïna, v aarom kon je me niet vinden? Ik lugeer in de Éspagnola." ,/Maar Julia, dat is niet waari Ik ben er talrijke malen geweest en iedere keer was je er nog niet .of was je al weer weg. Ik weet dat mijn frans niet al te goed is, maar dat van de hoteleigenaar is nog slech ter. „Ze is nog niet gekomen"; „Ze is gekomen, maar *e is weggegaan"; „Ze is weer weggegaan" het ho tel is een compleet gekkenhuis!,, zei Edina verontwaardigd.- Reeder begon te lachen. misschien geen weerstand kunnen „Ja, lacht U maar," zei Edina te- bieden aan de omkoperijenvan de gen hem,'op een toon die Julia ver- Berbers. maar ze konden er zeker wonderde —-het'werd gezegd op de van zijn dat hij haar trouw zou be- uitdagende, speels berispende toon waken. „Hij kan in dat icge graf die je gewoonlijk alleen gebruikt te- - - - - een paar meter verderop slapen en genover intieme kennissen. „En in daalde naar de plek waar professor 2e kan roepen als ze hem nodig Casablanca was het al niet veel be- Camforth met van slaap gezwollen heeft." Aldus werd afgesproken; ter," ging ze verder; terwijl ze zich ogen de werkzaamheden van de Julia zou Madame La Besse vroeg- weer tot haar nich*. richtte. „Ik ging Berbers leidde een slaapzak en tijdig naar huis brengen, een paar naar het huis van je vriendje Lynch een thermosfles lagen onder een rots- uur slapen en hier weer naartoe rij- hij is op de bank; tegen de tijd blok. Julia was zo wijs geweest haar den om de professor tegen elven af dat ik uitgevonden heb welke bank, eigen thermosfles met verse koffie te lossen. Dit kwam Julia goed uit is hij gaan lunchen! En als ik hem en een paar beboterde broodjes uit - Na Madame La Besse afgezet te dan eindelijk na de lunch te pakken de Éspagnola mee te nemen; de over- hebben parkeerde ze de Chrysler krijg, zegt hij dat je weer in de Es- vermoeide- man ging zitten om ze voor de Éspagnola en haastte "zich pagnola zit! En je weet al hoe nut- gretig te verorberen, terwijl Julia in langs de haar bekende route naar be- tig die informatie was." de -gedeeltelijk uitgegraven kamer neden over de Gran Socco en door Julia, die rustig a?n naar whisky naar binnen gluurde. de Medina naar Purcells Bar. Daar, zat te nippen, lachte flauwtjes. In een nis aan de linkerkant was aan haar eigen oude tafeltje, zaten Arht^mf o,-** h„t *««1 wilmie na het uiteinde van een doodkist reeds de Hertog, Reeder en Edina. te' eaST De Srste keïï dal EdiSa blootgelegd, hij scheen overdekt te Hier is ze, in eigen persoon!" riep bit de És»a«nola vas eeweest was zijn met Egyptische hiëroglyphen en Angus Ross-shire uit, terWijl hij op- het juist een half YSr voor zij en Julia trad weer de zon m om hier- stond. „Je hebt haar eindelijk te pak- Steve er aankwam^- de twee over navraag te doen. De professor ken, Edina." - 1 - er aanKwa<nen. ae twee Vanavond zou ze ooar Purcell gaan en gedaan zien te krijgen dat 't huis in de Kasbah geschaduwd werd, be dacht ze. terwijl ze de helling af- zette tussen Uvee happen croissant Edina was ook opgestaan en ku te haar tf zien denkend dat he* een uiteen: ja. inderdaad; de Phoeruciers haar met grote warmte, iets waar vcrelaegevm was En vandaan was maakten een veelvuldig-gebruik van Julia zich nogal over verwonderde, i od |ft SLratinSJÏm gïu-eeït Egyptische doodkisten, die ze kant en ,Jfc begon juist te denken of je be- ÏÏgjtamVwSSS klaar kochten er was een komen halve gebombardeerd ook gekidnapt wezen informeren Eén moment," kost m SS ïï1®1 iSSPlgy?1; 'I' - "lk kon 1« "«wen» zei JUU» toen (tit p-mt eindelijk op- kust en wat was er gemakkelijker vinden. eehpldprd was Ki* ctAnrt bn sine voor een galeischip dan binnen te „Maar Edina. wat is er nu aan de naar dl bar en ctmkte de haS^ van komen met ballast om een lading hand? Wanneer ten. U hier gekomen Purcsïldie^erócSSr stond wijn, olie qn gezouten vis op te doen cn waarom?" ru dank II heel harteliik voor de b(j de fabriek nn dan weer een „Wanneer, gistermorgen met bloemenzei ze twintigtal dof.rUi"-.:"n van de Njjl- het gebruikelijke oponthoud in „Bent werkelijk weer helemaal Gibraltar. Waarom, om je - te ver- in orde? Zult U er niet teveel litte- dé- plagen de kranten verklaarden je kens van overhouden?" vroeg de al bijna dood. iedereen zat reusach- halfbloed, evenals Edina met een delta mee ter Ze maakten ringen. Er werd nog een "drietal dood Peinzend, laat Margot bij het 'gele licht van haar; lantaarn de stof door haar handen gtjj. don. Zij vermoedt" de sleutel van een lang en goed bewaard geheim in handen te hebben, maar wat dit alles precies moet betekenen weet zij niet. Dick Harper moet dit zo gauw mogelijk wetenEn oom en tante mogen nooit vermoe- den, dat zij op de hoogte is van de: borgen voorraad Maar Collins heeft Brian al ingelicht, pe oude heer verbleekt ven schrik. ..Dacht ik het nietgrom» hij, ..het is een georganiseerde opzet mij te ruïneren. Dank je, Collins je bent net op tijd geweest. Amelia, roep id, ter verantwoording jij An eens." De keukenmeid geroepen over de gangenvan Margot. ?.pgt be vend. dat Margot alleen maar de poés eten wilde brengen „De poes? Waar zit die dan? In het tuinhuis? Maar je weet voor de drommel toch wel, dat daar niemand mag komen?" snauwt Brian. An knikt. Maar wat kan zij er aan doen? ÏSrtetonl0£Ser!bM teïm hCt 'W' oV« eieenlijk heb je'dat ÏÏStHgïthi;''naarbt^ïrójihooM" emd van de middag begon de pro- allemaal aan ons te danken. Maar „Plachten vrouwen vroeger niet fessor zo te gapen dat Julia mede- om eerlijk te zijn je er niet slecht met Duitse officieren te trouwen om lyden kreeg en ut zichzelf aanbood uit," zei Edina. terwijl ze Julia be- de littekens die z<* i; hxm duels op- die nacht te waken.. Het graf was zorgd aankeek. „Zou je er een lit- gelopen hadden'"" zei ÏÏÏa Zit U juist zover uitgegraven dat het nu teken van overhouden?" daa° maar n"et ovèr in meneer voor de Berbers uit de omtrek het „Ze ziet er helemaal niet slecht PurcelU' meneer meest verleidelijk was. het te plun- uit; we hadden zelfs gedacht om „Ik heb U gewaarschuwd dat het 'deren en Madame U .Besse, dm in een foto van haar te laten maken riskant zou zijn, maar ik had nooit lange jaren ukwijls in gedeel- voor een advertentie, voor Elasto- gedacht dat dit zou gebeuren." zei gr?Ve" T T? P"»t, bijvoorbeeld.- zei Angus, die Rij berouwvol - daarna boos hij to*» d0 professor dat jut- nogal met zun Wen grappen ophad, rich over de bar en liet rijn stem frouw Frobyn niets kon overkomen „Whisky, Julia?. sakken „Hebt U hem cerien?" Nu je geen hersenschudding meer (wordt vervoldd) wanneer de oude Spaanse voorman bij haar was in z'n eentje zou hij hebt, kan alcohol geen kwaad meer."

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1