Nederland pleit voor in Rebellen schreeuwen Visser uit bestuur CONTINA een ZEISS IKON camera weg die pijn door FRANK GODWIN SPROETJE SPARKS .VONTUREN VAN - KAPITEIN ROB Geen grote prijs in festival van kunstfilms Heel Nederland betrokken bij Europoort Wég bij Wemhout wordt verbreed HOLLANDIA-CEMA dM PATENT V* SCHOENEN Russen bouwen in Nepal ziekenhuis Beeldhouwexpositle in park Sonsbeek te Arnhem geopend Objectief gezien: lel op drie dingen! (Advertentie l.M.) VENETIË. Donderdag u in Ve netië het internationale festival van .kunstfilms besloten zondetdat de jury aanleiding heeft gevonden ds 'grote prijs „San Marco" toe te ken nen. Twaalf landen hadden in totaal 36 films ingezonden. De tweede prijs, de zilveren „San Marco", ging naar de Duitser Glintcr Zeiss voor zijn ..Kandxnsky". Ook de derde prijs de bronzen ,;San Marco", ging naar Duitsland en wel naar Karl Lamp voor zijn „Alfred Kubin magic of design". De Amerikaanse, film „Harlem Wednesday" van Faith Elliot en John Hebley kreeg een eervolle vermel ding voor de wijze waarop de schil derijen, van Gregorïe Prestopino wa ren benaderd. De Zweedse inzen ding „The oath of the Batavians Rembrandt" van Nordenfalk en Der- kert kreeg eveneens een eervolle vermelding voor zijn opvoedkundige waarde.,.. -"V" I Als films van uitzonderlijke 'kwa liteit, werden genoemd „Attention, fresh.paint" van de Pool J, Barte- zah, „A sculptor in his surroundings Henry Moore" van de Engelsman John Bead en „Francois Rude, sculp- teur" van de Fransman Georges Regnier. bij Drente nog steeds' dé associatie van de armste proviticie, bij Emmer» van enkel turf en achterstand?" Emmens. burgemeester vroeg zich af, of de Nederlandse, industrie de voordelen yan „overig Nederland" wei ként Hij wees op de premie regeling voor de oniwikkelingsgebie- den. 4 Het nieuwe beleid, van de zesde in- dustriaüsatiènota is er volgens de burgemeester in de eerste plaats op gericht, dié delen van Nederland, die door hun geografische ligging of dm andere redenen reeds nu een duide lijke taak hebben, niet alleen natio- naal-economisch maar ook ten op zichte van West-Europa, zoveel mo gelijk te ontlasten, opdat zij; des te beter kunnen, fungeren als „de drem pel van de smidse van Europa". Dit betekent dat elk deel van Neder land betrokken raakt bij het begrip „Europoort", niet alleen het westen. Als voorwaarde voor een gunsti ger vestigingsklimaat pleitte mr. Gaarlandt by de overheid voor goe de contacten tussen de nieuwe ves tigingsplaatsen en het economische hart van Nederland. In zijn inleiding wees de adviseur bij de Rijksdienst voor het nationale Plan, prof. ir. Jac. P. Thysse, op het gevaar van een te groot aantal gro tere steden met industrieën in Ove rig Nederland/ In zyn systeem paste voor elk cul tureel centrum een kfem van -grote' industrialisatie, omringd1 doorklei ne kernen van 30.WK1 ba. Op deze kleine woonkernen zouden 10 a 20.000 mensen komen tè wonen, op de grote kernen 100,000 a 400.000, afhankelijk van de mogelijkheid tot industrieves tiging. Ir. Th. P. Tromp, lid van de raad van bestuur van Philips,'behandelde „het bedrijfseconomisch aspect" van de ruimtelijke ontwikkeling van Ne derland. Gebleken is dat de perso neelssterkte in de Nederlandse in dustrie in de periode 19521957 100 pet méér toenam, dan geraamd was. De investeringen namen echter slechts 6 pet méér toe dan men ver wacht had. In ,de periode 19501957. nam in ontwikkelingsgebiedenhet aantal bedrijven.met 21_pct toe en de personeelssterkte met 47 pet, waarbij de metaalindustrie een grote; rol speelde, G\'.' Het aanpassingsprocesaan ^de Europese integratie zal volgens "de pre-adviseur moeilijk zijn, maar v is noodzakelijk om te: verwerkelijken, dat de produktie'van deX4CK00G nieu we arbeidskrachten in de komende vijf jaar kan worden afgezet Onder de. bijna duizend aanwezi gen bevonden zich de ministers van Volkshuisvesting en Bou wnijverheid ir. H. B. J; Witte, van Sociale Zaken en Volksgezondheid, de heer J. G. Suurhoff, van Economische Zaken, prof. dr, J; Zijlstra en van Maat schappelijk werk, mej. dr. M. A. M. Klompé. Verder waren o.a. aanwezig de commissarissen der Koningin uit, Drente, Friesland/Overijssel, Noord- Brabant en Noord-Holland», alsmede de voorzitter van de Eerste Kamer, mr. J. A. Jonkman. (Van een onzer verslaggevers! AMSTERDAM „Ook Overig Ne derland heeft zijn -voordelen voor industrievestiging," verklaarde Em mens burgemeester, mr. K. H, Gaar landt, op de algemene vergadering van de Nederlandse maatschappij voor Nijverheid en Handel, die giste ren voor een récord aantal belang stellenden li» het Amsterdamse Con certgebouw werd gehonden. Mr. Gaarlandt stelde dat men, door op de noden van het noorden te veel te hameren, de voorstelling dat er in het westen prettiger en heter wordt gewerkt en gewoond, helpt in stand houden. .Hoeveel Nederlanders hebben niet DEN HAAG. De K.N.A.C. heeft er reeds geruime lijd geleden ih overleg met haar zustervereniging, de Koninklijke Belgische Automo biel Club, op aangedrongen, dat de weg tussen de Nederlandse grens bij Wernhout en. het Belgische grens- kantoor Wuustwezel verbreed wordt Vooral op dinsdagen en vrijdagen doen zich hiér door het zeer drukke vrachtverkeer ernstige opstoppingen voor. Thans wordt vernomen, dat bin nenkort van Belgische zijde voor een afdoende verbreding zal wor den gezorgd. (Advertentie t.M NIJMEGEN :De echtgenote van de burgemeester van Nijmegen, me vrouw Hustinx-Reinders. heeft gis teren Sh Nijmegen „Gullivers bloe- menshow'", een van kunstbloemen vervaardigde miniatuur copie vari het Aalsmeerse bloemencorso, 'ge opend. De show is een deel van de lente-joolfeesten in Nijmegen. zijn BUIGZAAM alt da voet ièlf Aanbevolen door voet-specialisten» De schoen dié U GULDENS bespaart aan reparatiekosten. MET t MAANDEN CA AANTIK OP DÉ ZOLEN. (Advertentie tM.) KATHMANDU. De regering van Nepal heeft een Russisch aanbod, m de hoofdstad Kathmandu een zie kenhuis met vijftig bedden te bou wen,'aanvaard. Russische deskundi gen zullen spoedig jn Nepal aanko men.- Het is de eerste Sowjethulp sinds beide landen ongeveer twee jaar geleden diplomatieke betrekkingen aanknoopten. (Advertentie M.J en In 10 minuten "AKKERTJES" helpen direct Dit wordt een Vaderdag die honderden Vademich nog jaren "zullen herinneren, want dan zullen zij de gelukkige eigenaar worden van een echte tuig- lecferen actetas met 10 jaar garantie. Want Zaterdag, de dag vóór Vaderdag, beginnen wij met de verkoop van honderden -tuig- lederen actetasSen, met 2 voor- zakken, brede rïetn en ladder- sloten», waarvan de laagst denk bare prijs'14.75 is, voor nog géén tien gulden. ARNHEM- „De béhoefte om overal in het land blijvende tekens te plaatsen, die de herinnering le vend houden aan het leed, dat de bezetter over onze natie bracht, aan het verzet en aan de eensgezindheid die hy opriep en aan de herrijzing uit de ruïnes die hij achterliet, is zonder twijfel oorzaak geweest, dat voor de beeldhouwkunst allerwegen, ook in ons land, een zeer ..grote be langstelling ging ontstaan;" Dit zei mr. R. G. A. Höppener, staatssecretaris van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen, vanmiddag toen hij de internationale tentoon stelling van beeldhouwwerken in het park Sonsbeek ih' Arnhem offi cieel opende Volgens mr. Höppener. hebhen de beeldhouwers in ons land zich wel eens afgevraagd of ■"jen hoe deze veelvuldigheid van exposities zou kunnen worden voortgezet zon der het peil te schaden. Hij noemde het een wijs besluit van de Stichting Sonsbeek '49 haar internationale exposities te beperken tot éénmaal in de drie jaar en vroeg zich boven dien af of het mogelijk zal zijn elke drie jaar een tentoonstelling van zulk een omvang en van zulk een niveau te houden. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van dezë acte- tusen van blank, glad, uitge zocht rundfeder jê* aa en 10 jaar fjQfi garantie voor ér0^^ (Advertentie JMJ Contina ft met Novicar 2,8/45 mm; Prontor SVS f 183,- Met ingebouwde belichtingsmeter: Contina II met No var 3,5/45 mm, Prontor SVS 'f 217,- met Novicar 2,8/45 mm, Prontor SVS f 260.- Contina lil met Pantar 2,8/45 mm,.Prontor SVS f308,- Voor de Contina Hl apart verkrijgbaar: telt-, groot hoek en stereo-voorzetobjectieren. Let op het merk. op de constructie èrr op het objectief. Alle goedfe dingen bestaan uit drie. Daarom zijn er van de Contina ook drie modellen. Ook zij dragen het beroemde merk Zeiss tkon. de garantie voor een geniale constructie: klein - Jicht - handig. Met één zwaai van het sneltransport-hefboompje gereed voor opname: sluiter gespannen - film getransporteerd? Synehroflits- aansluitfng, zelfontspanner/sluiter tot 1/300 sec met lichtwaarde- koppcllng. Welke van de modellen U ook kiest, het is een f Advertentie I M.J PLASTICVERF van Ceta-Bever DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE IKON Bh Pt PoitrTï~J IK BEK flATUURUJK WAAK EtK AMATEUR...MAAR IK HEB HIER DE VIHüERAfDRUHKin VATI DIE (IA-. MAAK-PETEgiyE... jac-waM „Wel gezien, Jet gesproken de bom heeft het verhinderd? Maar ik heb zo'n idee dat ze wel spoedig hier zullen zijn zou U dat huis in de Kasbah niet voor mij in de gaten kunnen laten houden?" „O, maar ze zijn al terug ze zijn gisteren aangekomen." „Maar dan moet ik hem direct zien" - begon Julia toen plotseling Angus Ross-shire zijn arm om haar schouder legde. r- „Onbetaalbare Julia, kom weer bij ons en drink je glas leeg. En. meneer Purcelï, met wie je vanzelfsprekend een woordje wilt wisselen/moet voor deze ene keer dan maar zijn prin cipes san de kamt zetten en bij ons komen zitten. PurceJl» je' kunt niet weigeren op juffrouw Probyns ge zondheid te. drinken." Pucell weigerde niet. Er was nie mand anders im.de bar en hij zat rustigglimlachend én zonder veel te zeggen, bij hen terwijl Edina aan Julia van haar 'weede oogmerk ver telde, dat betrekking had op kameel, haar en op kamelen. „Oh, om kamelen te zien moet je naar Settat gaan het is er vol van."' Ze legde uit waar Settat lag en Edina zei dat ze een auto zou huren en er vanuit Casablanca heen zou rijden „En ik mag godzijdank al le onkosten declareren dus aan geld geen gebrek.'" „Als dat zo is moet je naar Marra- i kesh gaan dat mag je niet mis- sen." "Maar Julia, om haar daar ook de lucht in te laten vliegen? Wat een i idee''.' „Ik geloof niet dat Edina de lucht in zal vliegen, Angus, zei Julia, j met een schuinse blik op Purcell die haar blik mei vah plezier Unielende ogen beantwoordde. „Ik herinner me dat ik aap deze zelfde tafel gezegd heb dat we el kaar allemaal in Marrakesh zouden tx'effen, maar'dat ik hoopte dat nie mand van ons schipbreuk zou lei den," zei de Hertog. „En het is er it*SMSg?K3safia- dat heb ik weer LANG NIET SLECHT Z0LAt10Z£M£THARVty\ BEDACHT HÈ.7 BEZIG Zijn VALLEN ZE Jgfa-— DHJfTIET LASTIG I A., L Die agent bkreep je mtr. Hit dacht datje een GRAPJE MAAKTE! IK WIL OlE VINGERAFDRUKKEN üRAWi ak-ZlOT. TOM MAAR MEE! j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1