LGERIJE' cirkel Peek&Cloppenburg 5EELDIE-VELPON-BEEI.DJE Vrijdag 20 juni 1958 jAlgerijns statuut volstrekt geen oplossing Twee doden bij ongeluk ónder Breukëlen s Kleine klassen: ideaal van Cals Vooral voeding iets goi Venkah PEPSELS Shell kan werk op Borneo hervatten, zegt Djakarta Tweede Kamer voor verplichtstellila g verkeersondefwijs Glil oortanks in O. Flevoland SPROETJE SPARKS h. door FRANK GODWIN Speelse aW' v Speurtocht voor dames en heren Geen lond zo zonnig, of er vol» wel eens een buitje, dus... neem Uw Niagara mee: volkomen waterdicht met gelaste naden. Jicht- in gewicht,;, makkelijk mee. ste? riemen;t Uw. garantie HSMHMRB9M voor een droge HL» Jé YdM vacantia wBT wlf A LÜZERN" Bij een inbraak in een bijouteriewinkel hebben inbre kers diamanten, sieraden en gouden horloges met een totale waarde van 300.000 Zwitserse franken (ongeveer 265.000 gulden) 'buitgemaakt. ven over gevallenvan pressie, zwen del, corruptie en teneur. De burge- ..Dat rnag waar zijn," meende „De r"~'dat is, gezien de ge- .d' der Algerijnse be* vanzelfsprekend. Bovendien - (Van één onzer redacteuren) A L HETGEEN de wet- 5 II gever niet de ene hand gene in Algerije maakte er geen ge- laan de Aleeriinen heeft 2e_'hij" van de prefectuur oUung'vai"eif*e aan ae Atgerijneii neen. ge* de order had ontvangen, dat h(j de schonken, heett hij hen met de verkiezingen moest „doen". Een an-" andprp band wper afgenomen dere functionaris verklaarde hetzelf- J andere nanaeei aigenomen. de> tegenwoordigheid van dePran„ j De uitvoering van maatrege- se politicus Teitgen- ten, die formeel de strekking »Het zijn", schreef een katholiek hadden de kolomale status van SSEI^mai^iddcv^t^n,)| V Algerije'te Deeindigen, werd nenlacdse Zaken. ..niet dekiezers, die J overgelaten aan de goede Wil de.gekozenen hebben benoemd, doch ener Algerijnse Nationale Ver- fc&VffiSS* £- 1 gadering, welker meerderheid, proefde methoden, welke aan dit ap- naar hii vnnrhant vast stond paraat in Algerije, betreurenswaardig I naar Dij vooroa<u vdii öluuu, gcaoe^ vertrouwd zün..." Toen dc j niet uit tegenstanders van een inhoud van deze brief bekend werd. f koloniaal regiem zou bestaan." stak er iQ Algerije een storm van f r> u Ta^cnn i« verontwaardiging op. Niet omdat dc I Dat schreef Francis Jeanson in schrijver leugens zou hebben verkon- „Esprit" van april 1950 over digd. maar omdat men 't hem hoogst een document, dat naar de me- ning van sommigen, dne jaar verkiezingen" had moeten houden! tevoren, de oplossing van het Algerijnse probleem bekrach- "gflgg t tigde, maar waarvan mj na- woord gevoerd door de nieuwe gou- drukkelijk verklaarde: „Het- verneur-generaai Naegeien. Hij zei, i —kwt...„-j* vAa« dat kij n33* Algiers gekomen was lost niets op en het wordt hoog met de overtuiging, dat Algerije 5 tijd, dat men zich daar reken- Frans moest blijven en dat het lot ^ehap van geeft." Dat docu- verborgen was aan - mént -was het „statuut voor iuidde het commentaar van een Frans 5 5?^2dshSlnS&r^^W1i,t'-15' Algerije", waaronder de pre- Jtun.weeritank.». verklaarden da j- ^ans?„BeP?- ikt $$S8S! 1 sldent;van de bliek op 29 september 1947 zijn zii daartoe het recht handtekening plaatste. u, hadden _kon er naar hun mening „Dat 'is gedeeltelijk waar," stelde sprake rijn van échte democratie.'Wat JSe»" vast- "roaar ««"«"eUIK ,jn (Van een onzer verslacrevera KREUKELEN. Twee Amster dammers zijn gisteravond laat. om het leven gekomen: op de rijksweg Utrecht-Amsterdam,' toen zij met pech aan hun auto's stilstonden en Werden aangereden door een an dere hu to. Het zijn de heren F. Bouwmeester en Th. 'Raats.--.Zlj be stuurden twee auto's waarvan decsn de andere sleepte. Toen zü /pech kregen met de sleepkabel en waren gstojit om het euvel te verhelpen gebeurde het ongeluk. Een Amerikaanse luitenant-vlie ger. de 25-jarige R. .A Dp nay uit Söesterbèrg .reed met" ..vollevaart op de auto's'in en greep de beide man nen die net waren uitgestapt en links van, hun wagens stonden., De verlichting van de achterste .wagen hoeft.. naar is gebleken, niét ge brand. De beide Amsterdammers, autohandelaren, kwamen van de automarkt in jPtrecht. samen met twee collega's; 'ook uit Amsterdam. Deze 'twee waren-7 rechts: uitgestapt. DEN HAAG. De minister van Onderwijs, K. en W. heeft contact opgenomen' met de pedagogische centra "voor een wetenschappelijk onderzoek naar een „Ideale leerlln- genschaal", in verband met het ont werp dat voorziet ln een wijziging van de lager-onderwijswet 1920 ter verlaging van de leerlingenschaal. •Minister Cais begrijpt de vrees, dat de realisering van de eerste fasc der verlaging vair de leerlin- geuschaal zal ivorden belemmerd door het gebrek aan schoolruimte. Hij wijst er echter- op, dat aanne» Het ontbreken van politieke ka- j min8 van het wetsontwerp toch wel i 7:. ami f.ms;Tr ï/nnntraartin unrmt trnni* Zo zien de fèitagha's, de Algerijnse verzetsstrijders er uit, die sinds 1 november IS54 in oorlog gewikkeld zijn met Frankrijk. Men ziet hier enigen hunner, die door Franse mi litairen in. gevangenschap worden weggevoerd. Lagere kostenindex t zoals net in net staarsDiaa swma naa men er aan. cat men ae «.ige- n_ hpvnlkmjr» 7n"iiofën riQ a„JÖi nXi uLV^.VvVjJ;aTi Jkon bet a! geen mens bevredigen. De riin-ri zoals Naegelen gezegd had nij'^.zich weer horen zou niets m iSerite zich oniunsHe rader"! hct overwinnen van die moeiifjkiie- fpoUtici niet, omdat elk hunner par- „gelykheid-garandeMde, wanneer h,j 4Sn4 bU om vertïïk-'wft er^^rt- Sheidf a?in Sïl eïwl ■>»- - I'tii0"- om de jogeiistand der andere üie ..gelukheid '- slechts zou' Kunnen staan ZQU is chaos. Si S tt wiEfd, J,k - november 1857 is alleen I ter In de wijn had"moeten doen, dat aan PSnkriik, die zijn feitelijke Lin. J het produkt volkomen kleurloos was derwaardigheid betékende?" Tn lnvIo-ed: Onderwas heeft men naar reeds voor de financiering van scho- uivfucu unueiwjjauKCinuwiuaa* leribouw in de sector lager onder- negatieve formule, zonderpraktische tenSSSlS* heeft -""de i _DEN HAAG. —r Het prijsindex cijfer vau het .levensonderhoud van. gezinoen van hand- en hoofdarbei ders, dat maandelijks voor het CBS wordt samengesteld (op basis 1951 100), vertoonde van medio april tot medio mei 1958 een daling met punten. Het Indexcijfer inclusief AOW daalde van 123 tot 121 en het indexcijfer exclusief de AOW van 119 tot 117. geworden. D^uz^^n'riet jgi* Over.' deze-gegarandeerde „gelijk-, betekenis. De'vraaa ^waar het'opaan.- AterSnJdechtr gebre^ig-gegevèS «e"h®id geiden,", langlopende lèhin- J dat het op geen stukkcrr na de eisen beid schreef ook X-e Monde Hét komt- luidt, of dc Algerijnse bevol- omdat men bevreesd was dat zelfs J ge£F te sluiten tot een. bedrag van vnnr „oir/bwir,"» ,r^„ j - S ïnv^?d* :ti}'z,£1 ^.lad aoemde haar „een fantoom'/, om- king zich daarvan ook bewust-is. Het maar een geringe ontwikkeling zyn i ^Ujoen guiden.^waarbij voor de. d?nff JfBkar^®. w in 7°X Deze daling kwamvoornamelijk {hadden gemaakt De kolomsten ^niet.dat „de" Algerijnen hu éénmaal'niet antwoTrd "daarop S Jöni' en 'juli vahditjaar S? VSTtScink «toS'&dtó ?assea in ^tkader van.een wes- luiden. De bevolking ziet alleen mlar heidleu v Wkenf^ns ierkt dit j een bedrag wan 16-'miljoen ©nf. Van de p^üjk schreef Anax^ terse economie"Hoe dit ook z«, de 'ellende waarin zij "verkeert en als een boemerang! Nu vormt del kcjnt en. ongeveer10 miljoen uit de St die ^ecies htt Z** „AIgenje ble1Y.etJ k^mt daartegen in verzet. En als-gij onvoldoende scholing niet alleen een J hengst van de rentespaarbneven. dA van hetipln ril dezelfde, die za tevoren waren. „Wat zegt, dat na. een eventueel vertrek hinderpaal bij het opheffen der ellen-1 1S&3a 2dïjG2rfiï 5 Algerynse volk constateerde" al- van -de- Fransen, de chaos .zalont- de,,dpch remt zij tevens iedere po- dug_f1.^?Pfl-t _f_ »,was rneuwe. staan, dan bewijst dat slechts..dat_w«.- ging, het uU de ellende geboren-con- lijk. X de. zij geïnstalleerd was, niets anders van politieke kaders.'^ Volgens het „Statuut" .dienden de deed dan punt voor punt zich teweer1 n J verkiezingen voor de Algerijnse A$-stelien tegen wat het „Statuut" nog* èsemblée georganiseerd te worden bevatte aan progressieve punten. Op door het in Algerije bestaande Fran- slinkse wijze gekozen, bedreef zij. j se bestuursapparaat. „Met andere een politiek van. sabotage." Aldus J woorden", zegt, Jeanson, „door amb- versterkte zij het Algerijnse natio- J tenaren,: diè .opgevcsd waren' in-, en nalisme, dat zij verondersteld werd doortrokken waren van de geest der van zijn basis te beroven. j kolonisten,, zodat men op zijn vingers „Het Algerijnse nationalisme is j na kon tellen, dat deze slechts lieden jets volkomen kunstmatigs; Algerije in haar. midden zou tellen van wie, heeft nooit een eenheid gevormd." voor wat de verlangens aer moham- zejden kolonisten, wanneer men medaansebevolking betreft, mets hen.wees op de mogelijke gevolgen viel té verwachten."van bun poUtiek. In april 1948 werden de yerkiezvu- irDat is juist,'* antwoordde „Le Mon ger voor de Algerijnse Assemblee ,ge» '„maar gij ziet daarbij over het ■gehouden; in-maart 1949 die voor h0ofd, dat het Franse bewind die de kantonale bestuurslichamen Een eenheid inmiddels heeft' bewerkstel correspondent van „Le Monde", die ijgd,». er in de Algerijnse plaats Rouget-de- D nationalisten aldus dat leden van- het stembureau het mge neetnooiaen. stembiljet vóór de muzelmannen in vulden, dat diverse Algerijnen zich van stemming onthielden,, maar dat i er desondanks bij de telling toch evenveel biljetten uit de bus kwa- 5 men als er kiezers op de lijst ston- f den. Andere Parijse bladen schro- pit zijn ettlge van de belangrijkste leiders der A3Kerijnse nationalistisctie beweging, gefotografeerd, nadat zij door de Fransen gevai.-L-n -.waren genomen. V.l.n.r. AJm»ed Ben Bella, Boudiai. Alt Hnmed Hosslne cn Ah med Lachraf. (Advertentie Ï.M.J die zijn beeriijk! 25 cent per zakje. DJAKARTA. De Indonesische regering" heeft vrijdagde Konink lijke Sheli-groep verzocht'de werk zaamheden. in Oost-Borheo'te her vatten. Een woordvoerder vart dc Shell verklaarde dat de maatschap pij aan het werk zal gaan zodra de vereniging van makelaars voor oor logsschadeverzekeringen bereid is de tankvaart in het gebied te verzeke ren. Spoedig wordt feert' antwoord uit Ixsnden verwacht; Hét'bedrijf irv Balikpapan. werd eind april gesloten nadat vliegtui gen van. do opstandelingen aanval len hadden gedaan- op Britse sche pen in de haven. De Indonesische minister yan bui tenlandse zaken, Soebandrio. zei vrijdag dat de regering alle Indo nesische vliegvelden weer in bezit heeft en'dat zich .geen bombarde menten meer kunnen voordoen; Inmiddels heeft de Indonesische regering vrijdag de leden van aüe buitenlandse vertegenwoordigingen" verboden buiten Java én Borneo te reizen. APELDOORN In de donderdag middag" gehouden raadsvergadering is besloten het aantal wethouders van vier op vijf te brengen. Per 1 januari telde Apeldoorn echter nog geen 100.000 inwoners, zodat het de vraag is of gedep. staten het" besluit zullen goedkeuren. (Advertentie IM.) (Van één onzer redacteuren) DEN HAAG. Het voorstel van minister Cals, verkeersonderwijs verplicht te stellen» is door. de Tweede. Kamer zeer gunstig ont vangen. Minder een*gezind waren de Kamerleden over de ministeriële plannen voor de ontglagregel ing voor huwende onderwijzeressen. De minister wil het' ontslaggebod voor huwende onderwijzeressen la ten vervallen;-- Triaar hij- koppelde aan dit voorstel zeer uitdrukkelijk de mogelijkheid voor gemeentebe sturen onderwijzeressen, die trou wen.' toch te ontslaan. Vooral de so cialist Van Sleen bleek' 'onaange naam getroffen* door deze koppeling. Hij betwistte, de bevoegdheid der gemeentebesturen niet; maar hi.' vond het verkeerd haar uitdrukke lijk in de wet te vermelden, omdat men daarin een aanmoediging voor de gemeentebesturen zou kunnen zien. toch te ontslaan. ding, waarvoor het indexcijfer daal de yan 124 medio april tot 121 medio meh Binnen deze sector vertoonden 'de indexcijfers' voor. groenten en fruit een sterke daling, terwijl ook prijsverlagingen voor boter, kaas en eieren hun invloed deden gelden. Prijsstijgingen traden op voor aard appelen, vlees en koffiemelk. Buiten de voedingssector deden zich prijsverlagingen voor bij de brandstoffen (zomerprijzen)terwijl voorts hét indexcijfer voor bloemen' daalde. De daling van het indexcijfer van het rechtstreeksvoor consumptie bestemde deel der gezinsuitgaven veroorzaakte tevens een daling van de indexcijfers voor sociale verzeke ringen en belastingen van 155 tot (Advertentie LM.) ZWOLLE..- Polderplonicr» van de directie Wieringermeer (Noordoost- polder-werkenj ontdekten in het drooggevallen Oostelijk Flevoland, ongeveer zes kilometer ten westen van het toekomstige dorp Dronten hij j en vier km yan de vaart, drie zeer zware torpedovormige voorwerpen, die onmiddellijk aan vliegtuigbom men deden denken. Zij meldden hun gevaarlijke vondst aan de dienst Zuiderzeewerken, die de..mijnopruimingsdienst van het leger verwittigde. Zuiderzeewerken had foto's laten maken en daaruit concludeerde de mijnopruimmgsdienst, dat mert-te doen had met zeer zware torpedo- bommen. die uiterst gevaarlijk moes ten worden geacht.' Bij onderzoek ter plaatse echter bleek dat het geen bommen warén, maar zware chloortanks, waarop men etiketjes aantrof van de Kon. Ned; Zoutindüstrie te Boekelo met als op schrift „chloor". De tanks, -tie 700kg •wegen, bevatten gecoi-n rimeerd chloorgas. Onderzocht wórde of de- houders nog sterk genoeg zijn om ze i ite vervoeren. I (Advertentie IM.) Een puur lederen boodichaptas of reistasdat Ij klasse soliditeit,en geeft, ledereen elke dag opnieuw het prettige gevoel van één beetje weelde. Maar als iederéén dat wèeW. waarom dan die overproductie bij de lederwaren-industrie? „Omdat je met een tientje geen tas van vijftien gulden kunt kopen" Maar nu gaat U ze wèi kopen. Twee. soorten rundledereri Canadian bags, met tien jaar garantie, omdat U ze n(i kunt uitzoeken voor. nog géén gulden. Zaterdagmorgen om 9 uur be- gint.de verkoop, van deze beide soorien rundlederenCanadlans met geruite voering; vdorzakken en ronde hand vaten, door elkaar voor één prijs, vóór 0AGH.IJKS FEUILIETON DOOR ANN BRIDGE Dat klimkt .lOötóCH.-» IK ZOU ÓRAA6 E.VÊT1 MtT HARVtY PRATÊX1... MA6 DAT? hct HAAR IK BErt&Anö DAT HÈTZJJft OMSCHULD hlfcT BfcWI)5T... Hij KAfl .V/a MO" 0P2£T HEBBEfl GEWAAR SCHUWD OM ER ZEKER yArt TE 21JM PAT JULLIE ££fl PRlVE-DtTECnVE. ZOUDEN HlJRPrf m aam, KWRftP HARVEV HAP OföMOG ÓEWAARSCHUWD VOOR Dt ZWERVER... DAT ZOU Hij VAST fliÉTHEBÖEN GtDAAfj ALby HIJ 00K PLOT ZAT VUO.W. Eenmaal buitengaats eii op koers be merken Rob en Ted dat de „Hanger" wordt ge volgd door; een trawler. „We worden achtervolgd, Rob," iegt Ted, Rob gelooft daar niet direct in •Want hier in dé .buurt varen verscheidene vis- sersvaariuigen: Maar toch, ja het lijkt wel of die trawler de „Ranger" Inderdaad achtervolgt. Zou j rotsen en klippén bij het eiland Hay durft die het plan zijn uitgelekt? „Ik geloot dat er een schipper mij toch- niette volgen;" Maar Rob kent goed verhaal voor mijn krant in zit, als iemand Brian nog niet. Hij is vast beslotenhet jacht ons zou willen beletten dat spookschip te zoe- overal te volgen, zelfs 'a! zou hij daarvoor een onberispèlijk geklede steward met een wit jasje aan de uitmuntend klaargemaakte gerechten rond liet gaan, en de andere ontduikers, zogls zy ze noemde, waren allemaal aar dige onschuldige mensen; toch viel het haar op',- dat ze 'stuk 1 voor stuk een zeker heimwee naar een minder comfortabel, maar in ieder geval naar een meer overzichtelijk leven hadden, wat nogal aandoenlijk was, Het leven dat,„ze hü leidden was i'olkomen zinloos, uitgezonderd in het geval van de Hertog misschien, w die voldoende geld uit de handen yam schip Haar Engeland gezet maar de de belastingsamblenarén trachtte tc -n Sürete hier, Waar een Engelsman aan redden om zijn kinderen een goede '„Ja. Ik ben geboren in Edinburgh .het hoofd staat, ligt nog steeds op opvoeding te kunnen geven en het of liever, in Leïth. En toen. dat de loer naar *ce jeune brigand Mem- landgoed te behouden waarop zijn buitengewoon onaangenaam jong- ro! de vrijgevochten smokkelaar, die geslacht zeven eeuwen lang gewoond mens, Grové, opgepakt werd speet dooi de Britse regering betaald had. Beestachtige oorlog, en beestach- het me voor de andere drie jongens, wordt."- tige sociale-revolutie; dacht Julia bij die er absoluut niets mee te maken Julia barstte in lachen Uit bij deze zichzelf, terwijl haar gedachten op hadden; ik vermoedde dat bijna opmerking en haar lach klonk nog willekeurig teruggingen naar Murphy alles wat ze bézaten, in. hun boot door het café, toen de deur geopend en de andere dokwerkers die in geïnvesteerd zat, maar de slechte ré- werd en de Hertog, Edina en Reeder een gecharteerd vliegtuig naar Bel- putatie die de naam opgelopen had binnenkwamen ja, ze" lachte zo fast waren gevlogen. Wat konden zij maakte de boot ongeschikt voor ge- luid en onbedaarlijk dat'ze ervan er tegenoverstellen tegenover de woon onschuldig smokkelen" schrokken. eruditie, de weldadigheid, het ver- „Was Grove er van hét begin „Julia, wat is er? „riep Edin?. vullen van officiële funkfcies waar af aan al bij?" vroeg Julia.- „Meneer Purcell heeft me zojuist voor ze niet betaald werden en het „Nee, twee jaar geleden, beeft hij ®en. heel gek verhaal verteld," zei beschermen van kunsten- én'weten- zich pas bij hen aangeslotenmet Julia terwhl ze de tranen uit haar schappen, dingen die ze met eigen i die rommel al in. zijn vuile handen, °sen veegde. „Angus, je^moet het ogen op hun kasteel gezien had? „zei Purcell bitter." Hij kocht een "l® niet kwalijk nemen dat ik me Bokswedstrijden, „de bioscoop*en van de anderen uit, die in geldver- heb, maar ik was bang „televisie" namen,dingen, die niets Tegenheid zat en herregistreerde het dat ik telaat zou komen. meer met de klassé te maken had schip in 2ijn eigen naam; daarna be- «W;heb ]e dan. uitgevoerd van- den waar ze toe behoorden en die gon hij verdovende middelen in te haag dat je zo laat was, o lieve en het afzakken van de normen verrie- slaan, hier of in Ceuta, en bracht schone Julia? den'die. de mensheid sinds eeuwen ze naar Marseille, waar hij op een "c,.. dodf" Vervoerd. en eeuwen in acht hadden genomen, of andeTe manier in de gaten liep «Mijn lieve kina, wat bedoel je Ondanks deze sombere sociale. -T-', en nu werden Interpol en de daar nu weer mee. vroeg Angus, overpeinzingen'vond ze toch hog ge- STreté hier ingeschakeld. Hij werd „Ja, letterlijk. Phoemcische lijken. legenheid een. oogje in het zeil te hier gepakt. Maar ik wist dat ma- Ik heb er zes vveggebracht; het stof houden op haar nicht en de stuur- joor Torrens juist bezig was zijn der eeuwen 2it nog m mijn haar," man van de Vidago. nieuwe organisatie op te zetten en *,He? staat je goed, zei Angus, .Het .was duidelijk dat ze bij kno op zoekwas naar een boot en iemand haar boven op haar hoofd kussend, pén'tegelijk vooruitgingen en op J!"-*" J;" -*"« -*—-J- -» een gegeven moment bracht Edina dan ook met goedgespeelde noncha lance, naar vorèh dat ze gedaan had gekregen dat de heer - Reeder haar die ermee om wist te gaan en dia „Trouwens, alles staat je goed de kust kende;; uw neef was verre- zelfs pleister! weg de bekwaamste van het stel, Maar verklaar, je eens nader. Waar- zodat ik hem aanbeval. Hij is een om hebben, lijken, zelfs Phoenidsche, geboren zeeman." „wagen-oefening" nodig, zoals mijn op haar reis naar het ztliden- mocht vergezellen om haar te helpen met het opsporen van. kamelen. Ze had ,Hoe wist u dat?" vroeg het meisje, grootmoeder het pleegde te noemen?: „Dc ben ln een havenstad geboren Julia's verslag van het niet geplun- en ik heb zelf ook gevaren; ik heb derde graf, de Egyptische doodkis- anders, in Casablanca de een of an- ze horen praten en ik heb ook ten, het transport naar beneden en dere.. fotograaf moeten oppikken, inlichtingen ingewonnen, En op die van de juwelen de ene die tot waarschijnlijk een-heel obscure man manier heeft het zich afgespeeld.nu toe geopend, was, hield het gezel- of „een Arabier met sheik-neigin- juffrouw Probyiu" Hij zweeg even schap tijdens het borrelen bezig en gen." Je moét een man bij je hebben en begon plotseling weer te lachen, ook nog tijdens een groot deel van in deze Moslemlanden, zegt Angus, uWat is er zo leuk?" vroeg Julia, het diner op de Frivolity, waar zo „sprak Edina op ernstige toon. „en „Wel, toen het allemaal voor el- in een aardig klein bootje naartoe meneer Reeder spreekt Spaans, In kaar was, moesten ze alle drie min gebracht werden. Angus en zjjn me* ieder geval, voegde ze er luchtig aan ken." zegt Ted enthousiast. „Och," zegt Rob, „het i extra risico moeten nemen. En zijn bemanning is of meer inderhaast verdwijnen. De de-belastingontduikers deden zich- toe, het komt toch op de onkosten- zal zo'n vaart wel niet lopen; in dat labyrint van «bekwaam genoeg om dit spelletje mee te spelen, majoor had de andere twee op'een zelf niets tekort, dacht Julia, toen rekening. CWordt vervolgd):

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1