RIJE lno°dlottige de Tunesië en Marokko sluiten zich aaneen m Gemis cirkel Geen gè< partners voor een Nieuwe krachtvoer moeder! Op bres tot behoud van lich. opvoeding op lagere school Weldra loonregeling bij schilders rond keuring voor Franse politiek jegens Algerië Ruimer gelegenheid tot herkrijgen van Nederlanderschap Vereniging opgericht tot bestrijding van dewoningnood ALTIJD SPROETJE SPARKS". /-ft* door PRANK GODWIN: AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Speelse Speurtocht Zaterdag 21 juni 1958 tegen elkaar uit te spelen. Zo ver streek datgene, wat in de politiek de (Van één onzer redacteuren) rcïn enkel fS zi5 w^eI? aandTinee1!1 MET WIE. zo heeft het dag- blad „Le Monde" op een val vanVPiem Ment^s-F^oc?Sy- ^erw^de'0*DrM8AC gegeven moment gevraagd, zou SS*SSËi-ta-!gnt^B -'B ver" keHfk naar ströfdV«n ioepeier na men eventueel in Algerije kun- doLTe^vShoSl Sjg ïf f"lV,?® nen onderhandelen? Met de dmgen. die in Frankrijk bestonden peUtiek Van onveriocnt&i'd De allerbelangrijkste factor vormt: de partisanen, zoals Pierre Men- ^tmnCr V,?AC^ M- T. L. D. beschuldigde de u. d. m tiJd' (ipq-Prance wilde die Het'Alpg- tie"^e>ip wrarln (n vvfnA van „reformisme"; de tf. D. M. A. 'Terwijl de Fransen beloften deden, nes-irancewiiae, aie net.Alge- t»beug waien.m .Franknjk te ont. op haar beurt beto(>gdc, dat het voltrok zich in de Algerijnse ver-I rijnse bevrijdingsleger „de vinexen. Standpunt van de andere partij on- zetsbeweging een hergroepering; De enis mogelijke eesnreksnart- »°Pde politieke kwestie, die de realistisch was. Men zou, aldus de M. T. L. D .splitste zich in eeii lin- J» nir,n*J?r\'? Mof ie rrQ_ A^rtinsè verzetsstrijders op het ta- U. D. M. A., nooit opeens de r 'iili- kervleugel en een rechtervleugel. De ner neext genoemd: liet is ge- put gebracht hebben," schreef „Le ging van alle Algerijnse verlangens linkervleugel constitueerde zich als bleken, dat dit op onovérkome- AiondeV,,is geen enkel antwoord ge- kunnen verkrijgen en moest stap Mouvement National Algérien (M. N. IÜVa bP7Wflrm vmi «tuiten Hi |?ven. De situatie eist, dat Frankrijk voor stap. langs de weg van onder- A.). De rechtervleugel vormde samen ujKe Dezwareo zou siuiien. dij eindelijk eens zegt, wat het wil." Dat handeling en ook van samenwerking met de U. D. M. A. en met een paar de kolonisten, die bij monde was twee jaar geleden. Maar Frank- met de Fransen zijn doel zien te be- andere groeperingen de Federation van htm kamnioen Jacaues r«fc zweeg. Daardoor werden de reiken. de la Liberté Nationale (F. L. N.j, die yan nun rtarnpiuen <;acqu«> geesten wakker geroepen, die men De M. T. L. D wees onderhandeling thans ieder op hun wijze de Algerijn- bOUStelie reecis honend vroe- zoals de toverleerling in Goethe's met de Fransen niet van de hand, se zaak vertegenwoordigen. Beide oen. na hoeveel terreurdaden beroen?de batladc tenslotte niet doch meende, dat dl haar wensen de vatten zij de wapens, op. toen Ben j meer baas kon worden. inzet van dergelijke besprekingen Bella, Khider en enkele andere voor men aan wel ais onaernanae- Vraagt men. wat in de jaren, die aan moesten vormen. Zij échtte de vrij- mannen van mening, dat men lang !laar acceptabel werd. Met de mei 1958 vooraf gingen bij de out- heid van de Algerijnen ondeelbaar, genoeg óp Franse.initiatieven had ge- tpHpn ripr Aloprnn^P Awem- wieling van „de Algerynse kwes- en verklaarde er niet over te kunnen wacht,'het sein gaven voor één up- ieaen. aer Algerijnse Assem tie> het frappantste was. dan luidt transigeren. stand. Dat gebeurde In de nacht Van blee? De Wijze, waarop -hun het antwoord: de gemiste kansen. Het Franse bewind, inplaats van te de le november 1954. Toen sloeg het verkiezing geschiedde maakt °or5pronkeiyk bestond hét Algerijn- onderzoeken, of er een gespreksbasis f atale uur voor Frankrijk en Algerije. veij\ie/.üis gwuuciuffi, iixctoxvt, se nationalisme namelijk' alleen maar zou kunnen worden gevonden en zo dat de mohammedaanse bevol- hierin, dat de Algerijnen dezelfde ja welke voerde naar het woord king hen nnoit als haar ver- soort Fransen wilden zijn als de van Francis Jeanson een politiek -rol (._cov,ru, Fransen zelf. Een van hun belang- van kortzichtigheid, die Uitsluitend tegenwoordigers zai bescnou- rijkste leiders, Ferhat-Abbas, ontken- gericht was op het tegengaan van wen. Maar met wie dan? de aanvankelijk, dat er zoals Ben iedere, al. was het nog zo kleine, ver- Badis in 1936 had geschreven zo- andering eri op het krampachtig be- Over deze kwesties schrijvende, iets als een Algerijnse natie estond. houd van het bestaande. Het deed zag „Le Monde", bij het ontbreken Hij streed niet voor ue Algerijnse on- niets anders dan U. D. M. A. en van representatieve groepen en poli- afhankelijkheid, maar voor de eco- M, T. L. D. met beloften afschepen tieke kaders, slechts één nfogelïjk- nomïsche emancipatie 'der Algerijnen en trachtte inmiddels beide partijen heid: nieuwe verkiezingen, die dan en verklaarde nadrukkelijk, dat Al- werkelük vrij zouden moeten zyn. gerije Frans was. Alleen, het moest Dat zouden zij. volgens dit blad, al- ophouden een kolonie te ziju en een leen maar kunnen wezen, wanneer er echte provincie worden, by dergelijke verkiezingen een reëel Als men aan dat verlangen tegc- en voor ieder Algerijn begrijpelijk, moet was gekomen, indien men het dat wil zeggen beperkt perspectief Algerijnse gezwel had uitgesneden geboden werd. Men diende de muzel- toen het nog klein en ongevaarlijk mannen, een program voor te leggen was. dan bad het nooit de krachten en hen te vragen, of zij mede wilden van de Vierde Republiek kunnen slo- werken het te verwezenlijken óf... pen. Maar men onderschatte de een voortzetting van de oorlog wens- kwaal en men stelde een verkeerde ten. diagnose. Het gevolg was. dat het Al- „De moeilijkheid hierbij," zo genjnse nationalisme van karakter schreef men. „is, dat men zoveel mo- veranderde en voortdurend ia krach gelijk rechten aan de mohammedaan- toenam. se bevolking zal dienen te geven. Zijn grote opbloei dateert van na zonder dat het tot een breuk tussen de tweede wereldoorlog, "die door Algerije en Frankrijk komt en zon- zijn afloop hooggespannen vrijheids- der dat de' Algerijnse Fransen van verwachtingen wekte, die aan ie hun historische positie worden ge- strijd tegen de economische misère drongen." Voorwaar geen gemakke- nieuw clan gaven. Lijke opgave. Niettemin, had „Le Mon- Ferhat-Abbas stelde een manifest de" zich van 'n dergelijk program *n samen, waarin bepaalde rechten wer- beeld gevormd, dat volgens dit blad den opgeëist; weldra werd de Union in etappen moest worden verwezen- Démo eratique du. Manifeste Algérien lijkt Het kwam neer op een schei- (U.DM-A.) gesticht die deze eisen ding van het Algerijnse en het ondersteunde. Daarnaast bestond Je Franse territoir en de erkenning van parti du Peuple Algérien <P P. A.), het bestaan ener Algerijnse natie. dje korte tijd een illegaal bestaan Maar „Le Monde" was de Franse voerde; men kende ook de Mouve- regering niet. Inderdaad kwam het ment pour le Triomphe des Liberies aan, zoals hij gezega had, op het Démocratiquts (M. T. L.-D,), die tot perspectief, op een conceptie, op een. 0p zekere hoogte een herleving van politieke lijn. De Franse regering, op- <je p. p. a. betekende in een andere, gesloten tussen kolonisten, Poujadis- wa-t democratischer vorm. ten en gematigden, zonder voldoende Na de verkiezingen van 1943 en 1949 middelen, zonder dusdanige psrle- maakten beide partijen, M. T. L. D. mentaïre meerderheid, dat zij be- -en TJ. D M. A,, bekend, dat zij de hoorlijke armslag had, afhankelijk resultaten daarvan niet erkenden en van parlementaire klieken, bevreesd (Advertentie LM.) SINDS\6o)jAAR ONMISKENBAAR AAN Dl TOP Geen geschikte partners? In Parijs heeft Mendès-France de. Fi.N., de' AlgeTlJnse bevrijdingsbeweging, als zodanig genoemd. Uoogoplaaiehde golven van politieke hartstocht xjn het gevolg. In de straten van Parijs wordt heftig gediscussieerd. De,Al gerijnse - kwestie speelt ln Frankrijk zeil een niet minder grote rol dan. ln Algerije. voor de stijgende politieke invloed van het leger, de zaken regelende in een land, waar mede door de oorlog-' in .Algerije de prijzen voortdurend stegen, doorlopend ge plaatst tegenover industriële conflic ten en een verscherping der politieke tegenstellingen als gevolg daarvan," Men "behoeft slechts de gevangen ge nomen verzetsstrijders aan te zien, ruwe, onbeschaafde figuren, om te beseffen, bo-eveel er na een eeuw van Frans bestuur nog ontbreekt aan het ontwikkelingspeil der Algerijnse bevolking en hoe moeilijk het Is bij haar pohtieke of administratieve ka- ders te vinden- DEN HAAG Het ministerie van Financiën deelt mede, dat van de bedragen waarvoor op 20 juni is in geschreven op schatkistpromessen, in totaal voor een bedrag van 72 mil joen is toegewezen.' Advertentie t M De puberteit, de periodieke dagen, de groei, de voeding van de zuige ling, de overgangsjaren, stellen de vrouw bloot san verzwakking. Om .nieuw bloed" te vormen en verse krachten te herwinnen, is het dan nodig de ijzerkuur te volgen. Waneer u zich lusteloos voelt, is bet de hoogste tijd bij elke maaltijd medicinaal, ijzer in te nemen, zoals de Finkpillen dit bevatten. Ze zijn zo opbeurend, dat 4 weken volstaan om 500.000 tot 700.000 rode bloed lichaampjes per mm3 bloed te her winnen. Het bloed is weer gezond en kan weer al het nuttige halen uit de versterkende bestanddelen van. het voedsel en uit de levenskrachtige zuurstof der Jucht; en wel ia die mate, dat de vitaliteit van alle cellen van het organisme wordt hersteld. Na de eerste week krijgt men weer eetlust. Verzwakte vrouwen of vrou wen, lijdende aan gebrek aan rode bloedlichaampjes, worden weer sterk en dynamisch. Met de gezondheid herwinnen zij eveneens de levens lust en het bewustzijn van de volle bloei harer schoonheid. Finkpillen bij apothekers en drogisten, Bespaar 1.35 door aankoop van de grote doos voor een volledige kuur. DEN HAAG'„Laat de eventueel in te voeren beperking van de lestijd tot vijf uren per dag niet gelden voor 't vak lichamelijke oefening", heeft de vereniging van leraren en onderwij zers in de lich. opvoeding in een adres aan de Tweede Kamer, verzocht naar aanleiding van het daar aanhan gige wetsontwerp tot wijziging van de lager-onderwijswet 1920. De invoe ring der beperking zou volgens de vereniging betekenen, dat een groot deel van het toch al geringe urental in dé lichamelijke oefening by het g.l.o. in vele gemeenten1 niet meer zou worden gegeven, MAASTRICHT. —'De nieuwe CAO voor 't bouwbedrijf is een belangrijk succes, maar de gemeenteklas- indelïng laat nog .enige .onbevre digdheid bestaan, constateerde voor zitter. Werkhoven in de hier gehou den jaarvergadering van de Neder landse r.k. bouwvakarbeidersbond." Spreker deelde verder o.a. mede, dat volgens de verwachting de nieuwe lonen voor het schildersbedrijf wel dra met terugwerkende kracht tot 16 juni zullen worden ingevoerd. De aftredende bondsbestuurders werden allen herkozen. TUNIS/PARIJS. De regeringen van Tunesië en Marokko hebben be sloten tot nauwere samenwerking op vele gebieden. Zjj besloten het stre ven naar een Noordafrikaanse Unie, waarbij dus ook Algerië zon beho ren, voort te zetten. De conferentie van de beide landen keurde de po litiek van de Gaulle JegensAlgerie al. Belangrijker is echter, datv er geen Algerijnse regering in balling schap werd gevormd zoals de Alge rijnse rebellen ivlllcn. - In een gezamenlijke verklaring der. belde landen en de leiding van .het Bevrijdingsfront. wordt gezegd dat de huidige politiek in Algerië een stap terug betekent vergeleken met dé politiek-'.der. vorige Franse regerin gen. Men zag er. slechts een aanlei ding in om de vier jaar durende, oor log te verergeren. De. conferentie blijft staan op. volkomen onafhanke lijkheid voor Algerië. Aangekondigd werd een voorloper van een Noordafrikaanse Unie in de vorm van een raadgevende vergade ring voor Noord-Airika. Deze telt dertig leden, Algerijnen, Marokka nen en. Tunesiërs. Een permanent se cretariaat van de „Verenigde Arabi sche Landen van Noord-Afrika" zal bestaan uit twee leden uit elk der drie landen. Tunesië en Marokko zullen hun diplomatieke vertegenwoordigers in een aantal landen verenigen. De burgers van beide landen zullen zonder paspoort tussen Marokko en Tunesië kunnen reizen.. Ook op het gebied van posterijen en reisver- bindingen werken de twee landen hauw samen. Het comité voor openbaar welzijn blijkt in Algerië zich maar moeilijk bij de nieuwe situatie te kunnen neerleggen. Op een vergadering die door gene raal Salan werd bijgewoond, werd scherpe kritiek geoefend op de mi litaire overeenkomst met Tunesië en op het besluit van de Gaulle om minister Hollet hem op zyn reis naar Algerië te laten .vergezellen. Ande ren meenden echter dat het fout zou zijn vijandigheid jegens Moilet te tonen. In Parijs stelde Soustelle, de grote man van de Fransen in Algerië, zich op een persconferentie achter het standpunt yari de.; Gaulle dat de co- mité's zich buiten de1,politiek moe ten houden:vDe persconferentie was als zeer belangrijk aangekondigd maar sensationele mededelingen ble ven-uit. Soustelle beperkte zich tot een dofzang .op alles'wat ex in Al gerië gebeurt. De Franse minister van Buiten landse. Zaken, Couvé de Murville, heeft verklaard dat Frankrijk zyn eigen atoombewapening wil bézitten en daar hard aan werkt. Hij meende dat eeneventueel besluit, tot op schorting niet zou binden. DEN HAAG Vrouwen -die vóór de soevereiniteitsoverdracht ge trouwd waren met een Nederlands onderdaan, die bij deze overdracht aan Indonesië werd toegescheiden o£ vrouwen, wier Nederlandse man vbor de Indonesische nationaliteit heeft geopteerd, zullen na de ontbinding van haar huwelijk gebruik kunnen maken van de verruimde mogelijk heid om door 't doen van kennisge ving de Nederlandse nationaliteit te rug te krijgen. Dit delen de ministers van Justitie en van Zaken Overzee mede in' hun memorie van antwoord aan de Eerste Kamer inzake de rijks wet tot wijziging van de wet op 't Nederlanderschap en ingezetenschap. Kinderen; die het door geboorte verkregen^ Nederlandschap hebben verlóren, doordat zij begrepen' zijn geweest ih. de optie van hun vader voor de Indonesische nationaliteit, zullen op Verzoek van de moeder de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen, indien demoeder dit zelf heeft verkregen en de.vader inmid dels is overleden. Kinderen die in middels 21 jaar geworden zijn, zullen zelfstandig om naturalisatie moeten verzoeken. DEN HAAG. Dezer dagen is .Op gericht de „Nederlandse bond ter be strijding van "de woningnood (NBBW)". Afdelingen zyn gevormd in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Lelden en Delft. De hond stelt'zich ton doel. het publiek eti de overheid te wyzen op wantoestanden op woon gebied, invloed uit te oefenen op de plaatselijke' woonruimteverdeling en de woningbouw te bevorderen. Tot de oprichters behorenL. J. v. d. Krogt, lid van de gemeente raad van. Delft; J. v. d,. Berg, func tionaris in de bouwnijverheid tp Den Haag; G. Verwey """storaam en G. D. Klootwijk te Rotterdam. 'Het secretariaat wordt voorlopig waar genomen door de heer' J. van den Berg tpostbus 6053 Den Haag), ASTEN Vnadaag wordt te Keu len het nieuwe carilon voor de raad huistoren plechtig in (gebruik geno. men. Ket is. geleverd'door. dé klok kengieterij Ehsbouts-:te Asten en be staat uit 48 klokken, waarvan dé zwaarste ongeveer 2500 kilogram weegt en de kleinste 10 kilogram. Advertentie IM.) frisse adem kauw lekker gezond fris "pEGEN tweeen middags belde Job bü my aan en vroeg: „Zeg, zit Loesie soms bfj jou?" Loesje is zijn jongste dochter, een breekbaar prinsesje op de enot van acht jaardat zich nooit helemaal kits voelt. Door haar dromerige zwijn zaawfteid ufltt zij namelijk in het ouderlyfc huis een beetje uit de toon Wdnt' Job en «ön;urouw ,2dn tot maatschappelijk /inkeergekórnen anarchistendie nu de grazige zijden van het leven in een kapitalistische maatschappij met smaak genieten en de oude beginselen hebben-gesubli meerd tot een ongelikt sóórt spot met alles wat al of niet heilig is. Hun zoontjes, drie stevige knulletjes, die als ze daar lust -in hebben het hele interieur mógen slopen, passen voor treffelijk in deze vrijgevochten stijl maar Loesje zit er wel eens-een beet je displaced tussen. „Nee, hier is ze niet," antwoordde ik. -i: •••-• „Daar snap ik niks pan," zei Job „Ze komt om twaalf uur tdt schooi en nou is het .al by tweeën.^' Hij keek diep bezorgd. „Ben je al op school wezen vragen?' vroeg'ik.: „Nee, nog niet": ;,;i We réden er samen,zijn auto heen. Dé hoofdonderwijzer, een lange plechtige man, op de schouders mét roos ^besneeuwd als een kerstkaart, liet ons dadelijk binnen en zei: - ,Jtt, ik begrip best dot U Jeomt, t Is gauw vertéld.. Kvk. eens' hier, meneer het past'fiiij 'niét mij te bemoeien met Uw methode van op- voéden. Dat moet ieder maar uoor zich weten. Maar ik krijg toch wel eens de indruk dat Loes niet vol doende heeft leren begrijpen dat een kind nu eenmaal een zekere eerbied verschuldigdis aaneen volwassene. Vanmórgen heb ik haar weer moe ten berispen omdat zij vrijpostig was geweest. En weet u wat het kind toen in de veile klasse tegen mij zei?" Wij konden het niet vermoeden. „Ze zei: ach, hou toch }e bek, mum melmond", sprak de man, het] uit- serverend als „to be or not to be." In Job hóórde ik de onwelvoeglijk klinkende geruchten die ontstaan als een zware (man een lachbui met geweld onderdrukt.Gélukkig Icon de hoofdonderwijzer deze inwendige explosie niet' determineren. Hij ver volgde koélr, ijk heb toen tegen haar gezegd: ga jij maair naar huis, ik Wil jou de' hele dag niet meer in de lessen heb ben" - s „Hoe laat was dat?" vroeg Job. „Om een uur of elf." De telefoon ging. „Uw wouw', zet 't hoofd bevreemd. Even latér begon Job, 'aan het toestel, opgelucht te stralen: „Ze is 'terecht, hoor", fluisterde hij terzijde. En terpg, in de auto'" vertelde hij: - i'.Stel je voor. Het' kind is varnnor- gen,.na dié-belachelijke scene, hele maal naar Amstelveen gelopen, naar mijn vaderDaar zit ze nu te bibberen,' Wat een'onzin, he? Waan- om komt ze niet gewoon naar huis. ■Ik zal haar toch heus niet opeten, dat weet ze best." Een. kwartiertje' later uondén we de k leine d elinqu ente b leek ih *n ouder, wetse voorkamer,: achter een glaas je onaangeroerde troostlimonade. Job nam haar dadelijk,' joviaal op schoot. „Wat ben je nou toch een malle meid.'" riep hij, Waarom loop je hier helemaal.naar toe? Je had toch ge rust naar huis kunnen, komen. Dacht je soms dat het mij wat schelen kan, dat je die man voor mummelmond gescholden Hebt? Haaf kind, je had gelijk. Hij is eén mummelmond.. Ik heb het zelf gezien!" Hij barstte uit in een schaterend gelach. Opeens begon het kind te huilen. Waarom huil je nou?" vroeg hij ontsteld. 1.;,,7 „Jy moet niet lachen," snikte ze, moet kwaad zijn.' „Waarom dan?".. Door haar tranen, heen keek] te hem wanhopig aan. Toen riep ze, een beetje pinnig: rrAllè kinderen d'r opader zijn kwaadcis je zoiets hebt gedaan." „Nou goed, goéd dan ben ik Kwaad,' suste Job hulpeloos Voor het beginsel der vrije opvoe ding was het een wat moeilijke dag. KRONKEL. NIJMEGEN Dr. R. N.. M. Eykel, die indertijd het Initiatief ge nomen beeft tot oprichting van een. asthmacentrum by het sanatorium Dekkerswaid onder .Nijmegen, heeft ;isteren de eerste steen gelégd,voor '.eze nieuwe stichting. DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE flEE..,ZL. ttOÉTEft AlitEN HARvty wiiTtfitn ont> ZtfjGÉn. PRAAT HijTtütn ÓP«OÊ0É" BORQÊD MlCROfOOn HADDtM wtnieroertR Kimncn fiftAR OPRocrjt! Philip - weet precies ,wat-er nodig is om een landgoed als Glentoran drijvende te houden; dus, als we Co lin niet kunnen' vinden of 'Wanneer hij niet naar huis wil komen, dan zou hij het mooi kunnen doen en wat meer is, ik geloof dat hij het graag doet. Waarmee dat probleem dan weer is opgelost.. O, tussen twee haakjes," ging ze verder, plotseling en (naar Julia vermoedde) opzette lijk van onderwerp veranderd, „Angus zei zoiets dat. je Colin meen de gezien te hebben vlak voor dia bom; viel." Julia aarzelde eenogenblik. Nee, - ze. moest niets over hem vertellen voor Colin zelf besloten had haar te ontmoeten. ,Ja, inderdaad, ik meende dat ik 3337 Ih de salon van Douglas Hall zitten tante Amelic en Collins, zoals is afgesproken, bij de radio, die afgestemd is. op de visscrijband. Na on geveer eeh uur de .Bella" moet nu in open- zee zijn komt bet eerste bericht door. Collins luistert scherp. Ja. dat is de stem van meneer Brianl JdaUo. Amalia, hallo. Amalia.... hier de Bella.'... hier de Bella,... geen haring te zien ik herhaal: geen haring te zién.... wij gaan wat 'méér naar het noordenSluiten maar!" Dan wordt de uitzending afgebroken. .Begrepen, Collins?"-zégt tante Amelte, „geen haring gezien: dat betekent, dat Dick Harper niét aan boord is. I Dan heb je kans, dat hij probeert hierheen te komen. Ga jij de tuiningang bewaken. Ik blijf wel naar de radio luisteren." Maar op dit moment is Dick al aangekomen. Hij houdt zich verborgen in de struiken, terwijl An Margot waarschuwt. Margot is echter nog niet geheel gekleed en Dick zai nog even moeten wachten. 99 Als hij het tijdens de reis die een zakenreis is, aan me voorstelt kan Julia wierp een blik op Reeder; hij z'n biezen wel pakken." deze trok met een komische blik Julia dacht na. 1 van berusting zijn borstelige wenk- „Eén soort test dus? „Edina knikte." blauwen op tevreden berusting. Nogal een zware, vind je ook niet?" hem zag, maar net- op dat moment „Wat heb ik je gezegd?,, seinden de „Hij hoort zwaar te zijn!" zei Edi- werd ikopgeblazen," zei ze. Ze be- wenkbrauwen en Julia glimlach- na, en er waren eeuwen aan Pres- gonnen beiden te lachen. „En daarom te bemoedigend terug,_ byteriaanse voorouders in haar stem, loopt alles een beetje bij me door Toen de sloep de drie gasten weer De taxi hield stil bij het pension, elkaar." naar de wal bracht werd Julia op- „Kom mee naar binnen en blijf nog De volgende dag ontving Julia, een nieuw getroffen door de kalme na- wat zitten terwijl ik naar bed ga briefje van Lady Tracy, die haar uit- tuurlyke toon waarop Edina aan dan drinken we een cuentra," be- nodigde voor een sherry-party'voor Reeder vroeg een taxi te halen; toen praatte Julia haar. over' twee dagen. „De hele beman- deze kwam, zei ze ..Ik breng Julia „Het is al vrij laat." ning van de Frivolity komt en 'An- ?aari.T^lls^ aaLz Fl. 1 uur?. ze zijn pas begon- gus Ross-shire heeft me verteld dat ten. Reeder antwoordde dat hij wil- nen met eten," zei Julia „We hebben je een hele lieve nicht op bezoek de lopen „Ik ga misschien nog horas. espagnolas hier!,, hebt breng haar ook mee alsje- e^.ea ?aar 7urc Toén ze boven waren en Julia zich blieft. Biedt haar mijn excuus aan „Doe hem de groeten van my, zei uitgekleed en een nachtjapon aange- dat ik haar niet geschreven heb, maar ■Julia. trolcken had. vroeg deze „Maar ik ben haar naam vergeten heel Onderweg, in de taxi, vroeg Edina Edina, als je trouwt, hoe moet 't dan dom van mij. Hugh komt opk, zodot- r* "^t0? Ie hem. en begon met je baantje?" Zé slaakte 'n zucht, dat je hem eindelijk eens kunt.ont haar auimkooye m en uit te trekken, «Het is toch wel fijn weer eens in moeten ik verheug er me. erg op! .Jteeder. Erg aardig; maar houd een gewoon bed te liggen." En hij zégt dat hij een allercharmants alsjeblieft op niet die duim, Edina. 2e strekte zich Ttit en liet haar vriendje meeneemt die hein op zijn i - I iV8v - -hoofd op het kussen vallen. botanische reisjes .vergezelt, ,.Êt Edina begon te lachen erj hield „Heb je dan niet in bed ge- was ook een P.^. naar rechterhand vast met haar lin-slapen vannacht?" vroeg haar nicht «Ik hoop. van harte dat je rust vol verbazing:-:-w\ -- „Er er schijnt iets te broeien „Nee^^.in een vlooienzak in dat zei ze. met ni aarzeling, een verlegen- graf! Druk eens op de bel, Edina." JuUa met van haar Natividad verscheen onmiddellijk genade,".. gewend was. zo goed als zeker had ze zich in de Inderdaad ham Julia die dag „Broeien! Edina, hij staat praktisch buurt van de deur opgehouden. „Cu- vrijaf. Tot haar eigen verbazing be- gesproken In. vuur en^vlam! entra, Nati prontito. La fiasca." merkte ze dat ze geradbraakt, was Maar hoe voel jij je. „Julia,: je bent stapelgek! Je zei geen. wonder overigens na die „Wel, om eerlijk te zijn voel ik gisteren dat je vroeg weg' moest nacht in het graf en al dat heen en ook wel enige neiging .zei'Edina, omdat ie moe-was." weer rijden er nog overheen; de waarop Julia m lachen uitberstte. „O, je moet soms wel eens iets grafkisten stonden veilig in het Mu~ „Julia, doe niet zo vervelend,, pro- zeggen. Hoe dan ook, laten we het seum en het grootste deel van .de dag testeerde naar nicht, over wat anders hebben over jouw bracht ze in bed door en met hrt „Soriy, kindlief. Maar heus, ik baantje bijvoorbeeld. schrijven van een brief aan mevrouw ben reusachtig'op hem gesteld." Ah, mucbas gratias, Natl. Wees eens Hathaway. Ze had tegen Edina ge- „En deze. tocht, „vervolgde Edi- lief en schenk in, Edina Dank je. zegd dat ze liever niet had dat ze na, met ietff meer zelfverzekerdheid." Steek maar van wal." 's avonds kwam, zodat het veld vry zal een indruk-geven hoe hij is om «Wel, getrouwd zijn en massa's W8S voor Colin, maar even na vy- mee té werken en wel, wat hij kinderen" "hebben is een "veel beier ven kwam hij al opdagen. Hun twee. waard is." baantje dan de mensen bij de neus te de ontmoeting was kalm en werd m „Hoe bedoel ie, waard is?" hemen, eri ze dingen te laten .kopen be* luchtige gehouden; maar op een „Wel, ik heb absoluut geen behoef- die ze niet nodig hebben," sprak gegeven moment vroeg Julia waarom te aan mannen die buitenechtelijke Edina met overtuiging." En boveh- Astridite van die inkervingen naa, omgang willen; ik weet dat het vaak dien" ze zweeg even „het mes uct als boomschors. gebeurt, maat ik verafschuw zoiets, zou van twee kanten-snijden. Hij (Wordt vervolgd) houdt Laat Clémentine je in haar enthousiasme niet teveel meeslepen enthousiastelingen kennen geen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1