Demonstratie voor absoluut nulpunt Beckett 's Fin de Par tie Tooiikunstleerlinge kreeg ijs voor Uitnemendheid Amerikaans gastheer is nu gast in Nederland CETAFLEX Ceta'Bmr lijmt kond alle hout! BURGERLIJKE STAND ABAS1N kalmeert Marsconcours besloten Eerste prijs voor harmonie S-H.V. OPENBAAR ORGELEXAMEN PAROOLLEZERS NAAR BEKERFINALE Brandend Maagzuur iioort Wj tot het terleden Beukhoeve zaterdag officieel geopend Vakantiebestedin g te Overschie .R'ciam-Zuid' bestaat kwarteeuw Examens Kleuters dansten in Zuid wijk Artemis vertrok naar Zweden AGENDA Bioscopen Yoor laèdeaa Exposities Aporhelieo SPROETJE SPARKS: A door FRANK GODWIN r Speelse Speurtocht AllSSCHICn HEB IKöOtD HIEUWS.,.2tH£BSE/1 out D£KTWI££&j VAU OLRO- V£fi5WflE)..H!;HEtX j kl HBMLE-T. Vtaret/£- OA'i AARDfc VAM Jt, ÓPROtrjt.OMMEOPTt ZOBKÉfl 3338. Margot kleedt zich snel aan, terwijl An een ladder zoekt, die Dick tegen het raam plaatst. Even later komt Margot naar beneden. „Kom zegt Dick, „mijn auto staat buiten de poort, wij gaan er vandoor Maar wat is er eigenlijk ge- j beurd? Waarom is.je oom met die trawler ver- Maandag Z3 juni 1938 X tOÖR een V zeer toege wijd, niet erg talrijk publiek, bestaande uit toneelliefheb- bers-door-dik- - en-dun, cultuur pessimisten, „angry V young (Dutch) men" en zomaar - nieuwsgierigen heèft Le Theatre d'Aujourd'hui zaterdagavond in de Rotter damse- Schouwburg de eerste Holland Festival-opvoering ge geven van Beckett's lange één- acter „Fin de partie". Aan de uitvoerige bespreking, die in de courant van zaterdag j.l. aan deze meedogenloze studie in uitzichtsloosheid gewijd is, behoeft weinig te worden toe gevoegd. Geboortcaancinen van 21 Juni 1938 A. de Looff— Damsteeg d; A. v. Wm- kelhofZwaan z: G. Wielaard—v. Noor- denne z; J. \V. Broersen—Hcijmans d*. J. J. de JongHobbelen z; P. Zuijdweg —Kok d: H. M MiddolbergDrost d: C. E. J. SchraderBrinkman d; G M. TrimpRebers d; C. J. W. Buijser— Stok 2 z; M. Bruiing—Traum d; C. v. d Meulen—Dfcltkcr d: W. M. v. Ryne- namSnijder z; A. M. Wijnans—Brae- ken Z: J. B. Boekhoudt—Alk erna z- G. F- Verschoof—de Boer d; J. Bouten— Oppenhuizen r; M. J P. Dam— v. d. Berg z: E. G. v. SasSpatgens 2; C.'L. Dane—Jongeneel d; P. d. Hartign— Wieihouwer d; w. 'M. Brand—Bes d: H. C. M. de Biev. d. Plas d; A. M. v. Wonderen z: D. Vos—v. d Ploeg z; LM. T. v. Gastel—v. Os z. Ondertrouwden M. A. van de WJjngsart S2 cn M. de Lortfn 45; B. Stevens 20 en A. M. E. Verhoek 17; W. Waaijenborg 26 en E. A- Schouten 30; W. J. Borrebach. 40 en M. T. Holstetn 27P. Disse 60 cn J. M. Peters 53. R. W. Vink 54 cnA. C. M. VredeJing 36; L. Vermaas 36 cn G. van Ravesteijn 41, J. H. Alberts 19 cn H. J. T. de Vink 16; H. van den Adel 24 er> si. MartinctU 21; J. G. Lcune 19 en 2. M. van Lente i?: R. van dc Ree 23 en E. P. Bastijn 1G. P. A. W. van Boek- holt 33 en A. Snijder 22; J. F. Medina 25 en B. Kroon 16. nulpbureau Overschie L, Stclgenga 24 en I. P. van Beek 22. Ilulpsccretarle Pernis M. Mastenbroek 24 en W. K. van Cendcren 24- S. P. Barendrcgt 28 cn L. M. Pons 25. Hulpbureau Wssrlmonde J. M.' A. Bruijninckx 22 en P. E. M. j Gommes 22. Aangifte van overlijden 21 Juni 1958 1 M. M. J. Douve, vrouw v. F. v. Den gen 71. jr; G. Pij) man v. K. Santi- fort 76 jr; A. Verbrugge. vrouw. geh. gew. met, N. Bosschaart 63 jr; F. p. Idzlnga. vrouw, geh- gew. met D. v. der Klooster 82 jr; M. W. A. Speei- mans. vrouw. goh. eew. met A. Hout man 68 jr- E. J. Scibert, man v. H, L. BoJk 82 jr: A. Dane, man v. N. Spraak- man 81 jr; J. de Looff, man v. A. Damsteeg 47 jr; S. A. P. Mees, vrouw, geh. gew. met P. Bae3de 89 jr; C. W. v. Hoeven, man v. C. Plak 64 jr; W. v. Duyvenbode Varkevlsser, vrouw van K. J. H. Stlgter 51 jr. Voorts als levenloos aangegeven; J. G. J. MoutTims 2; L. Wickelden Toonder z- H. M. KJurr.persvan Gin- kel z. Nadat Beckett's „En attendant Go- dot" reeds het allerlaatste stadium yan menselijke ontluistering defini tief bereikt scheen te hebben, brengt „Pin dè partie" ten overvloede nog ée'n aller-aller laatste boodschap, na melijk deze, dat er geen, boodschap is Het gevaar van dergelijke,drama tisch experimenten lijkt; wel voor namelijk hierin besloten te liggen, dat zij geerf „reprise" o$ „prolonga ties-dulden. De schrijver heeft: zich in één werk aan zulke radicale en finale uitspraken en suggesties vast gelegd. dat er geen „terug" maar ook geen „verder" meer is. Daarbij trof in de uitnemende ver dediging van dit stuk door het vier tal spelers onder regie van Roger Blin (hij speelde zelf de blinde mees ter Hamm) wederom de ontoerei kendheid van het medium, dat Bec kett zich voor zijn fel beleden nihi lisme heeft gekozen. Ondanks de hartstochtelijke pogingen te breken met elke rest van gebruikelijke lo gica en emotionele reactie, bedient ook deze „vernieuwer" Beckett zich nog steeds van het zij het vaak onverstaanbare woord, van men selijke figuren, van een soort décor, van toneel-attributen, fluitsignalen etc; De voortreffelijke vertoning was veeleer een dramatische demon-: s tra tie dan een dramatische actie en-zij' had in haar voortdurende na drukkelijkheid bedenkelijk veel. van. het vroegste, doctrinaire expressio- nisriié.•/•'--'O '"'v Het publiek, allengs vermoeid ra kend door _,de eentonig wordende predikatie, van. het absolute nulpunt, dankte aan hét slot Blin en zijn,ta lentvolle medewerkers Jean Martin <de knecht Clov)", Alice Rèichen en Georges Adet 'We in vuilnisbakken stervende oudjes Nell en Naggj met hartelijk applaus. Toch svas deze „Fin." dog niet fi naal. Want ha.de pauze gaf Deryk Mendel als een soort vervolg-figuur op.de knecht Hamm, die ïn de dode, onherbergzame wereld I is beland, in de pantomime -„Acte sans paroles" nog een post-scriptum bij deze „finish" der menselijkheid. Even na drukkelijk en demonstratief,, weder om op fluitsignalen en met geluids effecten verrichtte dit schepsel een reeks handelingen, waarvoor men wel'eens open bezigt, wier intelli gentie men wil testen. Het was nau welijks pantomime te noemen, meer een klinische observatie, oninteres sant en technisch gesproken nog minder dan amateurwerk. „Acte sans paroles" vervulde ons met argwaan: zodra Beckett het zonder dat mise rabele medium:het woord, moet stellen, heeft hij niets te beweren. H. F. REEDIJK f Advertentie IM.) houdt Uw zenuwen in bedwang zonder slaap te verwekken Zaterdagmiddag is: opBoulevard Zuid het driedaags nationaal mars concours, uitgeschreven door de har- moniekapel van de Koninklijke Rot- terdarnsche Lloyd en gehouden onder auspiciën van de Koninklijke Neder landse Federatie .van Harmonie- en Fanfaregezelschappen, besloten. Zo als wij al. beluchtten, namen hieraan gezelschappen uit verschillende plaatsen van ons land deel. Zaterdag ging: ia de afdeling uit muntendheid een eerste prijs naar de drumband van de harmoniekapel der Koninklijke Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek en Oliefabrieken Calvé te Delft, die 39 punten behaal de. Dit orkest kwam tevens in het bezit van de extra prijs van 300, te besteden voor de aankoop van een muziekinstrument. Indé klasse uitmuntendheid be haalde eveneens een eerste prijs de Enkhuizer drumband E.D.B. met 37 punten. De harmonie van de S.H.V. (Steen kolen.: Handelsvereniging) uit Rot terdam veroverde de eerste prijs in dè eerste afdeling met 38 punten. In dezelfde afdeling behaaldeeveneens een eerste prijs de Haagse „Konink lijke Shell" met 33 punten- De eerstgenoemde drumband uit Delft veroverde de'beker, :die be schikbaar was gesteld door een der directeuren van de Koninklijke Rot- terdamsche Lloyd,. de heer B. E. Ruys, beschermheer van de organise rende kapel. F) E Nederlandse opleidihasinstitu- j dat de .sleutel vormde tot het be-, ■t/ ten voor muziek kénnen dis slissende recital. '- hoogste graad vein diplomerinp het Het was de heer 'Stam, die Jet behalen van- de Prijs van Uitnemend- Dubbeldam na eén? korte beraad- Jteid, waarnaar uiteraard door j staging van-de.jury: namens haar. en •rtiddel van èen zeer zwaar -praktijk- »r' tegenwoordigheid van de rijks- Advertentie LMJ SpartaVolendcm STADION AMSTERDAM Donderdagavond acht uur Ten gerieve van de voetballief hebbers onder onze lezers, van dinsdagmiddag af een beperkt aantal plaatsbewijzen verkrijg baar bij: HET ROTTEKDAJVISCH PAROOL ,Schiedamsevest 42, tel. 135430 (7 lijnen). Erc-tribune 3.-—. Mar3thon ƒ2.50. open ƒ1.50 en staan ƒ1. In de jaren 1949 tot 1953 zijn meer dan honderd Nederlandse jonge boe ren, landarbeiders en. plattelands vrouwen op bezoek geweest in de Verenigde Staten om kennis te ma ken met de landbouw in de nieuwe wereld. Zogenaamde technische hulppro gramma's hebben deze reizen moge lijk gemaakt maar de voorbereiding was in handen van Philip K. Hooker, hoofd van de afdeling landbouwpro gramma's van de „Foreign Educatio nal Branch" van het Amerikaanse' ministerie van landbouw te Washing ton. Ontelbare problemen heeft hy voor de Nederlanders opgelost, die, dank baar voor alle hulp, besloten, dat de heer Hooker nu op zijn beurt maar eens een kijkje in ons.land moest komen nemen. Br werd een inzame ling onder de deelnemers van toen' gehouden en het resultaat was, dat de 57-jarige heer Hooker zich aan boord van; de „Maasdam" van de Holland-Amerika Lijn te New York kon Inschepen en zaterdag te Rotter dam voet op Nederlandse bodem zette. De heer Hooker, vader van vier volwassen zoons, was weduwnaar en had het plan deze zomer te gaan hertrouwen. Door de uitnodiging is het huwelijk, vervroegd en gesloten op 10 juni j_l. te Beltsville. De brul-; clegom heeft zijn bruid, Lois Peter son uit Burlington, daarop een Europese reis aangeboden, zodat zij hem op zijn reis naar Nederland zou kunnen vergezellen. - Dit weekend werd in Den Haag doorgebracht en vervolgens staan bezoeken aan Friesland, Groningen, de Noordoostpolder, Overijssel, Gel derland, West-Brabant en Zeeland op het programma. Ook-wordt de Expo in Brussel met een bezoek vereerd. Tot en met. 11 juli blijft het echtpaar Hooker in ons land en tijdens het verblijf zal de heer Hooker vele van zijn vrienden, individueel of in groe pen, terugzien. Bij sommige zal het echtpaar logeren. NEW DELHI. De hittegolf, die de afgelopen drie weken vooral Noord-India heeft" getroffen, heeft tot nu toe aan meer dan zeshonderd per sonen het leven gekost. Men ver wacht, dat het thans spoedig koeler zal worden. (Advertentie l M.) bij deeerste Rertnie die ge in de mond steejtt. Inderdaad, of twee Kennies herstellen het evenwicht en elimine ren alle overtollig maagzuur vanaf het moment dat de zuurdovende substantie, simpelweg met uw eigen speeksel, in de maag belandt, 'n Heerlijk middel die Rennies, want behalve de heilzame werking, hebt u ook nog het voordeel weer alles te kunnen eten waarnaar een grage maag vraagt. exainen rr- alleen zij kunnen dingen, die -in het bezit.zijn van een Corner- vatoriumdiploma met één of' pieer onderscheidingen. Zulk. een diploma bezat de'.organists,:Jet Dubbeldam en na het zaterdagavond in de vorm van een openbaar orgelconcert ge- b ouden examen met als jury een ttit- gebreid college van binnen- -en bui tenlandse organisten mag zij -.zich bovendien rekenen tot de weinige Nederlandse musici, tuier prestaties met de Prix d'excellence zijn be-. lóond. Voor de gespannen luisterende schare,die de Nieuwe Zuiderkerk voor eeti zeer groot deel vulde, was de beslissing van de jury allerminst dubieus. Reeds bij menige uitvoe ring door leerlingen van Piek v. d. Kerkhoff was het spel van Jet Dub beldam opgevallen als uitzonderlijk gepredisponeerd voor- dit machtige instrument, zo wél door' de speel-, technische virtuositeit als döorde grote'muzikaliteit, die men kon be luisteren in de duidelijk getekende- architectuur en - de smaakvolle re- gisterkeuze, Zaterdag, in cle serie van vijf verplichte werken uit de orgelliteratuur en een eigen impro visatie (op een thema van Charles Widor,aan Louis Vierne opgegeven bij 'het proefspel voor de benoeming aan.de Notre.Dame in Parijs) be wees zij dit alles nog eens evident, of bet nu de realisatie-.van de oude Sweelïnckstdjl (Toccata in a), van Bachs grootse Passacaglia en Fuga in c, Eegers moeizaam geconcipieer de, compacte Fantasie opus 52 no. 2, Duprê's frisse Prélude en fuga in g of de exorbitant moeilijke, sinistere tertsenétude van Jeanne Demessieux betref. En deze indrukwekkende reeks vormde nog slechts een zesde van het repertoire, waaruit de jury, bestaande uit de heren Willem An-, driessen (rijksgecommitteerde)Ga briel Vèrschraegen, Stoffel van Vie'- gen, Kees Stolwijk, Piet v. d. Kerk hoff en George Stam (directeur van het Rotterdams Toonkunst Conser vatorium) putte bij het tentamen, inspecteur voor het müziekohder; wijs dr. John Daniskas de'-vurig be geerde eri zo ruimschoots; verdiende Prijs van. Uitnemendheid:! uitreikte." Hij liet op zijn hartelijke felicitatie -onmiddellijk een gelukwens volgen voor Piet v. d. Kerkhoff, aan wie de begaafde organiste haar voortreffe lijke opleiding te danken heeft, h Na dit; alles .wachtte/ Jet -Dubbel dam een extra verrassing in_ de vorm van de 'Jubileümprijs der Maat schappij tot Bevordering der -Toon kunst-ingesteld -bij haar 100-jarig' bestaan voor laureaten van' bet:'Am sterdams Toonkunst Conservatorium" en sedert'enkele jaren pok verkrijg baar 'voor leerlingen dérConserva toria van. Toonkunst in.Rotterdam. en Utrecht: De juist' geslaagde orga'nis- te ontving deze1 prijs (voorlopig' als cheque, in afwachting van de te ver vaardigen. penning), uit handen van dé heer Willem' Veder, die het Hoofdbestuur der Maatschappij ver tegenwoordigde. ELLY SALOMÉ Jet Dubbeldam Zaterdagmiddag heeft het gemeen teraadslid mevrouw J. Dekhuyzen Zeehuizen het volkstuin complex „De Beukhoeve"' aan de Slinge officieel geopend. In haar rede memoreerde me vrouw Dekhuyzen dat in zeer korte tijd het stuk bouwland was omgeto verd in een groot volkstuincomplex, waar 234 tuinders nu reeds een eigen huisje hebben gebouwd. Spreekster hoopte dat de tuinen goede oogsten zullen opleveren. Hierna hees me vrouw Dekhuyzen de clubvlag, Onder de velen, die de receptie in de zaal van de Bèukhoéve bezoch ten, waren wethouder J. Meertens; de heer J. de Vlieger van het Alg Verbond van Volkstuinders Amster dam en de heer Visser van de Rot- terdamsehe Bond. De festiviteiten, die iri. de avond uren, zouden worden gehouden, dreigden door het slechte weer let terlijk in het water te vallen, doch men liet zich niet ontmoedigen. In de grote tent werd volop feestge vierd en gedanst tot vroeg in de morgen. Het 'programma 1958 van de va kantiebesteding te Overschie is so berder opgezet dan dat van 1957, maar heeft in feite meer activiteiten en interessante programmapunten. Op de straat worden poppenkast voorstellingen georganiseerd; De Zweth en de Bovendijk zijn niet ver geten. Een tweede nieuwtje is de in richting van een openbare kinder leeszaal gedurende de vakantie in het pand Rotterdamse Rijweg 78. Er komt een voetbalcompetitie voor de jeugd op het sportterrein aan de Ruggeweg me'vrije deelneming voor jongens, van 11 tot13 jaar; aanmel den bij de heer C. J, Scholtes, Delft- weg 5. Verder zijn genoteerd een volleybaltoernooi en een zwèmmid- dag in het zwembad aan de Wouwer- laan. Diverse excursies staan op het programma. Bij de opening is er een défilé voor dé wijkraadsleden door de leden van gymnastiekverenigin gen, gevolgd door een demonstratie, 's-Avonds is er een kampvuur. Dé Christelijke Vereniging voor Lichamelijke Oefening „Rotterdam- Zuid", die vandaag 25 jaar oestaat, organiseert dit jaar weer de tradi tionele De Rottërdamraér-Mars en wel opzaterdag 28 juni a.s. Ook nu worden duizenden wan delaars verwacht in Tuindorp-Vree wijk, Start en finish zijn gevestigd ih de Vreewijksehooi, Groenezoom 156. Om kwart voor drie zal het, startsein worden gegeven. Vele muziekkorpsen zullen dit wan delfestijn- opluisteren, dat 's avonds om tien uur zal worden besloten met èen taptoe, te verzorgen door hét tamboers-" en pijperkorps van de ju bilerende vereniging „R.Z," De afstanden zyn naar keuze 12, 18, 25 of 35 km. WIJ horen maar al te dikwijls van de,dames met middelzware en zware figuren dat ervoor hen op het gebied van bustehouders nu eens nooit een koopje; is. Maar dan Is deze aanbieding beslist de uitzondering. Van een van de bekendste- fabrieken op^dit gebied kochten wij de 'héle voorraad buste houders, maar dat niet Süeen.f bovendien duizenden stuks voor middelzware en zWare.- flguren./; Bustehoudersmet voor-en. acbtersluiting, gemaakt van satijn, pipeline eh, jeans. Een corn piece col Iècti van de mooi- ste modellen, w.o. met rond- geftlkte én met schulmrubbèr voorgevormde cupr, koopt U nu voor minder dan de halve prijs. Dinsdagmorgen om 9 uur be-' gint de verkoop van al deze bustehouders,tientallen model len til alle maten tot de grootste toe, kleuri wit, door elkaar voor één prijs. voor Aan het H.K. Lyceum voor meisjes „Maria Virgo" zijn geslaagd voor het einddiploma HBS: L. v. d. Horst, L. V. Lingen, M. Polle, I- Roevers, J. ÜijJett- broek, R. Venharst, T. de Vogel. R. Werdmuller, T. Werkhoven. Voor het eindexamen gymnasium van het ..Charloise Lyceum" zijn. geslaagd: mej. W. j. Kersten/en de,/heer H. de Bruyn. Trotse ouders keken zaterdag avond in het Wijkgebouw aan de Larenkamp in Zuidwijk, naar dc. ar tistieke /prestatie van hun kleuters. Het wgs de .slotavond voor de tien dansgroepen, van de „Phoenix"- oTganisatie voor Sociaal-cultureel Vormingswerk in Zuidwijk. Nadat de leidster, mevr. D. Post— Schouten, er; in haar 'openingswoord op had gewezen dat niet de dans- prestatiè doch de karaktervorming van dg jeugd op de eerste plaats komt, was bet de beurt aan het woe lige volkje om met vrolijke dans pasjes van leer te trekken. Achter eenvolgens werdén de seizoenen zo mer, herfst, winter en lente_ op leuke en aanschouwelijke wjjzc uitgebeeld. Van inspanning rood geworden kin dergezichtjes werden regelmatig door een. hartelijk applaus beloond. Preciesveertien dagen nadat.bet Noorse, tankschip „Artemis" in. aan- varïg kwam met een ander Noors schip en in brand geraakte, is de „Artemis" zaterdagmiddag door vijf sleepboten van L, Smit en Co. de Noordzee opgesleept om gebracht te worden naar Zweden, waar het schip verder zal worden gerepareerd. Arena, 2, .7, 9.30 uur:-De man, die ik heb liefgehad.., 14 j. Capitot, 2, 7, 9.15 uur: De zevende 2onde, 18 j. Centraal, 2, 7, 9.15 uur: Titanenstrijd, 14 J. Cineac, 9.30, 11-30, 1.30, 3.30, 5.30, 7.30, 9.30 uur: De gebrandmerkte vluchteling,18 U Colosseum, 2, 7, 9.15 uur: Lift naar het schavot, 18 j. Harmonie, 2. 7. 9.15 uur: Meisjes en mannen, 18 j. Lumière, 2.15, 7, 9.30 uur: Gervaïse, 18 3- Lutusca, 2 en 8 uur: De reis om de wereld in 80 dagen, ad. Luxor, 2, 7, 9^0 uur: Het kamp op het'bloedeiland, 18 j. .- i;- Metro. 2, 7, 9.15 uur: Het velh van eer, 18 j. Monopoie, 2, 7, 9.15 uur:r Zij allen waren schuldig, 14 j.; dinsdag Mogambo, 14 j. Passage, 2 en '8.15 uur: Something of value, 18 j. Prinses, 2.15, 7, 9.30 uur, Carmen Jones, 18 j. Rex, 2. 7, 9.15 uur: Vallei der ver schrikking, .14 j... Scala, 2,1 7 9.30 uur: Carnaval des doods, 18 j- Thalla, 2.15, 7,' 9.30 uur: The happy road, a.L 't Venster, 2, 7, 9.30 uur: Kind hearts an j coronets, .18 Victoria, 2 en. 8 uur: Getuige èi "..charge, 14 J. HOLL. FESTIVAL Rotterdamse Schouwburg, 20.15 uur. ThéStre National Populaire, „Hendrik IV" MUZIEK Aula Museum .Boymans, 20 uur. Einduitvoering: (le) Toonkunst Conservatorium. 't Achteronder, 10—24 uur: 'Amateur- foto's, Bouwcentrum, 9—17 uur: Bouwen en wonen, nu en straks. „De Brng", 9—18 uur: Raoul Dufy. Groothandèlsgebouw, 10—17 uur, Werken van Nederlandse schil- ders. Historisch Museum, 1017: uur: En gelse interieurs. InsL Scheepvaart-Luchtvaart, 10—17 uun Onder Nederlandse vlag de wereld rond. Museum Boy mans",1017 uur: De te kenaar H, Goltzius; Werken van Jan Wiegérs. Maritiem Museum, 10—17 uur: Britse zeilsport Museum Land- en Volkenkunde, 10—17, uur: Afrika'danst Schim- .me*isoei fted; Guinea en" Tibet, „De Pijp", 10—01 uur: Frits Vanèm, grafieken. Kunststichting,, 10—17 uur: „Van Doeienzaaltot Concertgebouw", 40 jaar R^h.O. Stedelijk Museum Schiedam, 10—17 uur: Oude en moderne kunst, 't Venster, 10—22 uur: Igael Tumar- king, plastieken en tekeningen, 18—8 uur Rechter Maasoever: Dr. Brans. Nwe Binnenweg 420, tel. 51130; v, d. Brink Gahtvoort, L. Rótte- kade. 81, tel. 135537; Fa. Brus- saard. Oostzèedijk 211, teL 136605; Exler, Sav.'' Lohmanlaan 117,tel.' 44111; Dr. Gerhardt, Schiekade 99, tel. 43311; Klein- polderapotheek, Duyvesteijnstr. 5, tel. 87040; Kugel, Cl. de Vrie- selaan 2, tel. 32228; Lagaay, v. Vollenhovenstraat 58. tel. 123750; v. Lennep. Math.dijk 102; tel, 33120; Zeelt Co.. Bergweg tel. 41651. H'berg-Schiebroek: Exler, Bergse Dorpsstraat 101. tel, 44177, Linker Maasoever: Drielsma, Oran jeboomstraat 85, tel. 7Q124; Br. Exler. Wolph.bocht 395, tel 70250; Riet, Vaerhorst 12, teL 74293; Dr. vA Son. Gr. Hilledijk 336, tel. 73260, Hoogvliet, Pernis en Tulndorp-Hey- plaat: Pernïs, Burg, v. Esatraat 25. tel. 72367. eg 233. (Advertentie LM.) DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE H/WLtT'DAm r lA..HljWA^Dl£ZW£R^ TOCH DIE I/EMTDIA VÉR DIÉ PrtTTy IK BlMflÉfl ZICH ZO ÖOED /6fcLAT£n H£BBÉfi..Erl OOK KAfl VÉRMOVMj D£ DETECTIVE ..tS\ ZE LEKB1 5/1AR5 OP ELKAAR*- ZE DEffKEri DAT JIJ HAMLET HE6f öEHOLPtrt. IK! SROETfE IKkÊMHEM. vftier EErtf»/ f trokken? En waarom hebben ze jou opgesloten?" „O, dat is een heel verhaal," zegt-Margot, „ik zal je dat onderweg, wel vertellen.i Laten we op schieten, want als tante Amelie of Collins ons ziet...." Snel neerat zij afscheid van de trouwe J An, die haar. altijd zo goed heeft bijgestaan. Dan i stappen beiden snel in Dicks auto én rijden weg. Collins komt net te laat. Hij ziet de auto verdwij nen, schreeuwt nog „Stop!", "naar Dick reageert daarnatuurlijk niet oj). Collins begrijpt, dat. er voor hem wat zal zwaaien als meneer Brian ver neemt; dat zijn nichtje gevlogen is. je kleine-privé-nwjhtje vervoert, ver borgen onder de herenkleding." „Dat is het .-> Julia, je moest er eens een kijkje kunnen nemen!het is een geweldig landschap. Soms stuit je op spleten .van bijna duizend voet diep, met een woeste rivier die erdoor stroomt, en dan een weg zo .dun als. een garendraadje die eruit ziet of hij ieder moment in de mond van de Hel kan verdwijnen! En dan maar langzaam voortkruipen tussen stekelig gras en struiken de meeste ruiken heerlijk als de zon schijnt! met de Geigerteller loodrecht op de van fosfaat en 3e weet dat dit rotswand tot je meent een nieuwe land rijk/is aan fosfaat" laag gevonden te hebben; en aan „Hoe weet je dat?,, vroeg Colin. „Maar lijkt het ook op een boom in het rond we ken met het toestel Als antwoord hierop haalde Ju- als het in de grond is?" op één of vijf meter afgesteld_om te lia haar kostbare steenklompje uit - „Nee, niet erg, hoewel jé zo nu kontroleren of net wel zo is, Je zou haar tas, dat ze Paddy Lynch weer en dan wel eens-éen stukje fossiele hetprachtig vinden." afhandig had gemaakt, schors /tégen 'komt. Neë, het "Ifjkt ,é»a,. vast. -Maar Colm; als Je „Neemaar, dat moet je toch zo niet meer op 2achte zandsteen, zó zacht het erts uitgegiaven hebt en jn; oe met je ronddragen! Het is radioac- dat je er dc stukken gewoon af kunt koffers gedaan," waar verzamel je net. tief, weet Je dat? Hoelang heb je hakken: meestal doen we het in zak- dan voor de karavaan? Ik veronder- het al?" ken omdat het zo broos is en stel tenminste niet dat je er een grote „Sinds we die karavaan tegenkwa- het zand ervan nemen we ook mee." hoeveelheid van in een cantine kunt men." „Wat in de Djebelet op de weg opslaan?" „Gelukkig, veertien dagen maar. viel zat niet in zakken," merkte Ju- „Nee, natuurlijk -niet er zijn Dat neemt niet weg dat je het niet lia op.veel teveel rondsnuffelaars -- zoals meer mag hebben." Hij pakte de „Nee we zijn die verdomde je joodse achtervolger. Het kan lo steen van haar af en wierp hem uit zakken op deze reis ergens kwijt ge- derdaad een-' probleem zijn. Ais het venster, waar hij neerviel in een raakt." er een geschikte grot by de hana bed met fresia's onder een palmboom. „Hoe kregen jullie de bruidskof- en die is et meestal wel ge- „Laat je hem daar liggen?" fers van Fez naar Ouarzazate en bruiken we die,;maar als die er met „Nee eigenlijk beter van niet." Tinerhir of waar jullie naar toe gin- 's moeten we er iets op verzinnen. Hij liep naar beneden en Julia zag gen? Er konder er vast niet genoeg En je kunt dezelfde plaats natuurlyk dat hij de steen met zija hiel tussen in de camionnette, met die over- niet voor een tweede keer gebruiken, de fresia's in de grond stampte. hemden en nylononderjurken op de hoewel de kameelryders die ae oude Ik ben geen expert op dit gebied, koop toe tenslotte moesten jul- St.John stuurt meestal betrouwbaar maar het is een goedje waar je lie toch iets te koop kunnen aanbie- zijh doen alles voor «era. voorzichtig mee moet zija," zei hij, den." Hij keek haar met grote ogen .Heeft hij je verteld dat ik een toen hij/ terug was. ;Jk-veronderstel aan. spionne was?" dat 't te klein is om kwaad te kun- „Koe weet jij nu weer dat we in „Ja. hij heeft het tegen Torrens ge nen en in ieder geval had je 't nog Ouarzazate en Tinerhir geweest zijn?" z«gd, maar gaf er ook je naam bu in je tas ook." „Nu, dat is niet zo moeilijk en toen kon ik natuurlijk wel ra- „Het spijt me anders wel, ik had van de Affaires Indigènes." den dat je mij op de hielen zat en het graag gehouden als souvenir! „En zij hebben je zeker verteld dat heb ik dan ook gezegd. Maar de Maar als het gevaarlijk voor mij is. dat we overhemden enzovoort ver- hele organisatie bemst zozeer op ge- Colin, is het dat dan niet voor de ka- kochten, vermoed ik?" heimhouding d'it het verdomd gne- melen? en voor de boot?" „O, hebben ze dat? Zeker, Mon- zdig was te weten, dat er iemand op „De kamelen dragen het maar een sieur Nussbaumer! Maar -ik had het 13 hielen zat die zoveel ontdekt had paar dagen en 's nachts worden hün. daarvoor al gehoord in Fez, „Ze jij blijkbaar had gedaan, jij on- Iasteh altijd afgebonden en aan vertelde van de ex-cantinehouder in ding!" boord; wordt het uit de buurt ge- haar hotel daar." Een ■-voortref- „Maar waar kan de jonge Bathya- houden. van de hutten;'der beman- felijke vermomming natuurlijk, die di? al die koffers met het goedje ning,;-Wij zelf komen er alleen met ja bovendien nog regelrecht in erin bergen, tot er het een ol andere grote tussenruimten mee in, aanra- het mfjndistrict brengt Wat me al- schib binnenkomt? Zijn winkel zag king.",' leen nog steeds niet duidelijk is, is er niet erg groot uit en er waren v „Maar je hebt me nóg, steeds niet hoe je de koffers daar naartoe kreeg op z'n minst dertig kamelen _jn die verteld waarom het van. die inker- uit Fez en waar je ze bewaarde ter- karavaan, iedei met- twee koffers vingen heeft als bij.de schors van een wijl jullie de uossielen aan het uit- waarschijnlijk?" - -« boom,"; zej Julia, graven waren.'.. „Ja, dat is een ander riskant geval, ,J*e. bent wel een doorzetter.- he?. .„Meestal laten we zé direkt niet-gaf bij toe." Wj proberen het zo te Omdat het van een boom Is een vrachtauto van Fez naar een regelen, dat we het pas sturen ais bet ris eenfosrieL Ze hebben-iets Franse cantinehóuder brengen die we weten dat er een geschikt, schip dergelijks in Amerika, een uranium- van de zaak afweet." wordt verwacht maar schepen zyn fosfaat, dal aangetroffen wordt „Aha. cn daarna pikken jullie er nu eenmaal niet nltijd op tijd." in zandsteenlagen en in de buurt een of twee tegelijk op die je naar <Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1