nastiek-demonstratie egen „verlet" voor tenmss Schiedam weer naast leider Tjikaiong ÖDO/Animo gastvrouwen Mandoline Festival bij lustrum La Matinata Ballet van leerlingen Toonkunst-muziekschool Koeriersters 600 jonge gymnasten in Kethel Met hoofd tegen paal bij uitstappen Altijd zonnige flits-foto's met PHILIPS „Photofïus" VOOR 'T EERST IN SCHIEDAM BIJ KRINGKAMPIOENSCHAPPEN: Muzikaal succes Wilton Harmonie WALDO RIJSCHOOL 64.65.0 -w HONKBAL Burgerlijke stand KOLEN VOORJAARSPRUZEN Deze mededeling is slechts voor één vrouw bestemd! De Dilettantjes op vakantie Sportschool BBSHOFF Ketheisiraai 27 - Schiedam JUDO en JIU-JITSU Maand. (Advertentie LM.) (Advertentie LAL} Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan (50, telefoon 851290, Politie-aJarmnummer 6'4(5ö6. Apothekers nachtdienst: Rembrandt- apotheek, Bembrandtlaan 5. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven; ge- opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 1.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dara; geopend iedere dag. (behalve maandag) van 9.30 tot 1 .30 uur e iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot *20.30 uur. Zondags gesloten. Stedetijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 17 uur, zondagen van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 en 3.15 uur: „De Mau Mau slaat toe." Monopol e, 2,. 7 en 9 uur: „Zij allen waren schuldig." t DIVERSEN Wijkcentrum (Nieuwland) 8 uur, Thorbeckeschooi.'Film. Plantage-podium. 8.uur, Politiemu- zick gezel schap. ....neen, méér dan het beste noemen wij deze prachtige zware meubel-bekledings- stoffen, geweven van de aller-, beste garens in moderne en klassieke kleuren en dessins. Wollen épinglés in effen tinten en fantasie-dessins, die normaal verkocht worden voor tussen de tien en vijftien gulden, koopt U nu voor een prijs, die niets meer met de waarde te maken heeft. -fTfcnnmrfi'- Zeshonderd jeugdige gymnasten zijn zaterdagmiddag op uitnodiging van de.Chr. gymnastiekverenigingen „ODO" en „Animo" naar de terreinen van DHS in Kethel getrokken. Meer dan driehonderd belangstellenden hebben ondanks de regen van twee uur tot vier uur de vrije oefeningen en de verrichtingen aan de toestel len van de meisjes en jongens van Animo uit Kethel. ODO uit Schie dam, ODIT uit Hillegersberg, Excel sior uit Rozenburg, Advèndo uit Maassluis, Tenaco uit Rotterdam en NIO uit Maasland gevolgd. Toen. echter als Taatsten dc jonge ren van DOK uit Schiedam aan da vrije oefeningen en het werken aan de toestellen begonnen zorgde de re gen voor de onaangename climax. De organisatoren besloten het hoofd te buigen én het programma werd be sloten. Het restantje van deze wed strijden zal nu in de Sehiedamse za len worden gehouden," waarna de prijsuitreiking zal volgen. De marsdémonstratie tevens mars- wedstrijd, dieaan. het slot van de veld wedstrijden zou worden gehou den kon niet doorgaan. Uiteraard is nog niet bekend welke, groepen prijs winnaars zijn. Het is wel jammer dat deze grootse aspiranten-middag voor de Kring Rotterdam én Omstreken van het NCGV, zo - ontijdig moest worden beëindigd. De Sehiedamse organisatoren heb ben in prettige onderlinge samenwer king voor zulk een perfecte regeling van het geheel zorggedragen. De tehnischc hoofdleiding berustte bij de heer H. Voorbach. de regelings commissie werd gevormd door de heer P._ H. Kegel, mèj". J. jVÏ. G. van der Heiden en de her én F. C. Kegel, .J. J. Kapteyn, J. W Meyboom en G Borsjës, Op de twee veiden "waren bruggen, balken, bokken en banken uit.de Sehiedamse gymnastiekzalen geplaatst. De talrijke bezoekers hebben zich De 18-jarige A. B.-uit de Pascal- straat is zondagavond laat gewond geraakt, toen hfj uit een tram van lijn 4 stapte en met zijn hoofd tegen een paal terechtkwam. Hij kreeg een buil en een snijwond aan het hóófd. De GG en GD heeft hem ter plaatse verbondon, waarna hij naar huis is vervoerd.'De tram had on geveer 20 minuten vertraging. D* (citloro (IHsiemplef yen 25 Ct in het bakende rodë daasi* Een der deelnemende meisjes- groepen in actie tijdens het on derdeel Vrije oefeningen. wethouder. Th. J. L. van der Berg blijk van belangstelling heeft, gege ven.' De regen heeft overigens de vreug de van het gymnastiekfestyn niet ge heel kunnen verstoren, want in vol maakte discipline hebben de jonge ren de terreinen van DIIS verlaten. De grote groep van DOK marcheerde zelfs met de muziekafdeling' voorop enthousiast van Kethel naar Schie dam terug- Dinsdagmorgen óm 9 uur begint de verkoop van deze meubel stoffen en nu kunt U voor eén luttel bedrag de huiskamer of salonmeubels weer In het nieuw steken. Deze- stoffepj de mooiste meubelstoffen, die ook ge schikt zijn voor zware gordijnen, koopt U nu. voor beduidend minder dan de halve prijs. verkleed in de toeringcars, de open bare school Meeuwensingel en. de kleedkamers van DHS. Muzikale me dewerking verleenden de tamboers* én pijpers van Harmonie, van DOK uit Schiedam en van. Tenaco uit Rot terdam. Er waren talrijke genodig den o.a. van het NCGV, terwijl ook Nog twee weken en dan zal de Jeugd Jolijt voor deze zomer weer beëindigd zijn. Want volgende week, op donderdag 13 juli, heeft dé Slui- tings-bijeenkomst in de Plantage plaats. Hieraan verlenen medewer king de gymnastiek-verenigingen Excelsior. Juliana, Polyantha en Thor; de A.J.C.' vertoont volksdan sen en de Harmonie en Oranje Garde zorgen voor de muzikale illustratie. Wethouder mr. M. J. M. van Kinde ren zal het slotwoord spreken. Voor deze week staan nog op het programma: DINSDAG 25 juni, auto ped-wedstrijden orri 7 uur in de Fa- briestraat O.I.V. de Kath. Verkenners en bij de'Dr. de Visserschool in de Wcstfrankenlandsestraat.om: 7 uur een spelavond o.l.v. Clubhuis St, Jo ris Doele. Woensdag 25 juni spelavond op de speelplaats van de Willem Brouwer- school, Dwarsstraat om 7 uur. Donderdag 26 juni gecostumeerde optocht „De Toverfluit" o.Lv. Karei Schollen sr. Verzamelen om 7 uur op de speelplaats Pr. Beatrix- school. Buys Ballot-singel. Dinsdag 1 juli spelavond op de speelplaats van de school Oude Kerkhof. Aanvang 7 uur. VLAARDINGEN. De periodiek neervallende plensbuien van dit weekend hebben de wedstrijdleiding en de spelers van de kringkampioen schappen van Schiedam en Omstr. op park Soenda dermate gehinderd, dat in feite de slotfase van het toer nooi in het water is gevallen. Met enkele onderbrekingen konden slechts met moeite vier partijen wor den uitgespeeld, terwijl weer andere moesten worden afgebroken. Op zaterdag kon slechts één partij van het nog lijvige programma wor den gespeeld. In drie sets konden mej. Lolkus- en Wij lacker het ge mengde dubbel mevr; ter Veer/Don aan. de zegekar binden. Op zondag dezelfde narigheden: even spelen, stoppen, weer spelen, enz. In de. morgenuren kwam alleen het herendubbel v. d, Graaf/Dwars- huis-^Went/Wijlackertot een eind resultaat, terwijl 's middags met een overstapje naar de banen van S.L.V. in Schiedam nog twee partijen, n.L de finale van het herenenkel B en de halve finale dames enkel B, met een onderbreking voor een buitje, tot een einde gebracht werden. - De finale (B) De Graaf—Van De venter werd. een lange partij, met goed spel van beide zijden. Van De venter was meer de vechter ën De Graaf met koel overleg, beide facto ren' voor een boeiend kijkspel, al was hierbij 'de baseline wel het voor naamste operatieterrein. v. Deventer bevocht de eerste set, de tweede was voor v. d. Graaf, terwijl in de beslis sende set v. Deventer een achterstand van 4—1 omwerkte in een 6—5 voor sprong. Hierna volgde bij hem de natuurlijke reactie,waarvan v. d. Graaf koii profiteren door met 8—6 het beren-enkel B op zijn naam te brengen. -*• Bij: de dames mevr. Duyster—mej. E. Mens kon de wedstrijdroutine van eerstgenoemde het hardere slaan en sneller reageren van mej. Mens niet overbruggen, zodat mej. Mens in de finale damesenkel B haar geluk mag beproeven. Uitslagen: zaterdag halve finale ge mengd dubbel B mej. LolkusWij- lackermevr. ter Veer—Don 4—6, 6—3, 6—1. Zondag: halve finale heren dubbel B: V; d. Graaf/Dwarshuis-—Went/ Wij lack er 61. 68, 7-^5. Halve finale'daraesdubbel B: mevr. Duijster—mej. Mens 4—6, 6—8. Finale heren enkel B: De Graaf— Van Deventer 5—7, 7—5, 8-7-6, Al met al zit de wedstrijdcommissie nog met de perikelen. In het bijzon der wedstrijdleider Dé Menthon Bake zal dit toernooi heugen. Hij kan ber slist in de eerste dagen geen telefoon- toester meer zien. Het ligt in de be doeling in de, loop van deze week op verschillende banen in .de om geving. het restant van de -partijen af te werken. Hoe dit zal'gebeuren, is.nog een speciale taak. De Harmonie Wilton Fijenoord heeft zaterdag op het muziekcon cours te Milt uitgeschreven door: de Koninklijke Nederlandsche Federa tie van harmonie- en fanfaregezel schappen éen tweede prijs behaald. Met het verplichte nummer „Avond- muzsek." van P. v, Mever behaalden zij 49 punten terwijl met de Lyrische Suite van Grieg 46 punten werd behaald. Hiermee heeft dirigent Joh. F. Pala met zijn mannen een eervol le tweede prijs weten te veroveren. Het tamboerkorps, dat niet op volle sterkte was vertegenwoordigd, behaalde in de derde afdeling een eerste prüs. wat voor instructeur Van Veen en zijn ploeg een mooi resultaat is. Zij behaalden 32 punten. (Advertentie (Advertentie tJMJ gSgjgepiÉ Bestel heden GEBOREN: Ronald A., z. v. C. Zwaan en J- C. Nys; Machiel J.. z. v. J. J. Swaerdens en A. M. Vor- stenbos: Jan. z. v. J. van Velen en J. van der Land; Anthony, z. V. A. C. Bockkom en A. C. Batz; Johannes R.. 7.- v. B. J. Mascini en H. F. G. Michon; Antonius H., z. v. A. H. van dc Luitgaardcn en W. J. Meije- rink. OVERLEDEN: E. Ras, 53 jr.; L. A. Sigmond, 71 jr. De belde Sehiedamse 'honkbalver enigingen Schiedam en SVV hebben weer klinkende overwinningen be- tegen (geldig tot 1 Juli a.s.) (AdvertentieLM.) Wanttèer U over Tampax leest, Is bet UW houding die telt en yan niemand anders l Ter gelegenheid van het veertig jarig jubileum van mej. E. Verkade en de heer L. v. d. Berg. beiden ver bonden aan de Dr A. Kuyperschool, zal er dinsdag 1 juli a.s. een feest avond worden gegeven in gebouw Irene. Het programma wordt ver zorgd door de- kinderen,- terwijl er ook dia's .worden vertoond. De avond begint om acht uur. Algemene kennisgeving. Heden is zacht en kalm van ons heengegaan, voor zien' van de genademiddelen der H, Kerk, mijn lieve Man, onze zorgzame Vader. Behuwd- en Grootvader LAMBERTUS ADRIANUS SIGMOND 'in de oüderdpm van 71 -jaar.- M. TH. SIGMOND—van Deurzeh Kinderen en kleinkinderen. Schiedam, 20 juni 1958. Lorentzlaan 62 b- Rozenkransbidden: zondag- en maandagavond om 8 uur. De H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden dinsdag a.s. in de Parochiekerk van het Heilig Hart, Hoekersingel, Rotterdam. De stille H.H. Missen te 7 en .7.45 uur en de"plechtige gezongen H. Mis van Requiem om 9.30 uur, waarna de begrafenis vanuit de Kerk zal.plaats hebben op.de R.K., Begraafplaats te Schiedam; U hebt het verstand en de wil en dc vast- beradenheid.oni feiten eh fantasie uit el kaar te houden - om óe redenen te'ot>-' derschciden die een produkt voor U zo bijzonder geschikt maken. Daarom geven wij U hier dc feiten betreffende Tampax. 1. Het wordt inwendig gedragen - het is onzichtbaar en U kunt het niet voelen als. het op zijn plaats zit. 2. Bij hei inbrengen met de huis en bij het verwijderen behoeven de banden de Tampax zelf nooic aan rc raken. 3. Het is gcmakkcij.k weg te doer»; Tam pax )6 slechts 1/9 van bet formaat van een gewoon verband. 4. U kunt Tampax Wijven dragen bij het nemen van een bad of douche. 5. Geen andere sanitaire bescherming is zó gerieflijk, zó proper cn zó geruststel lend. Er zijn twee absorptaegraden: Regular en Super. Verkrijgbaar bij apothekers, drogisten en speciaalzaken. Vraag proefverpakking Weer gevestigd: Ee»t scène uit „Doornroosje", zo als het pedanst werd door teer- Itnocn van de ballet-afdeling van de Toonkunst Muziekschool. In gebouw Arcade hebben dc bal- lctklassen van de Sehiedamse Toon kunst Muziekschool zaterdagmiddag de jaarlijkse uitvoering gegeven voor een menigte belangstellenden, die de zaal geheel vulden. De jongste, leer lingen openden 't programma en hoe wel zfj vanzelfsprekend vrij een voudige oefeningen demonstreerden, ontlokten zij aan liet publick Toch telkens weer een hartelijk applaus. DAU Stuur mij onder blanco DUn omslag een 'proefverpak king van Tampax. Ik sluit hierbij in 40. ets aan postzegels. gïnnelingen eeri rol gekregen, ieder naar eigen, kunnen." De leerlingen toonden hier een over het geheel ge nomen goed samenspel, terwijl de oudere leerlingen al heel aardig bal let lieten zien. Kees den Haring speelde aan de piano de muziek van. Smetana, Dvorjak, Tsjaikovski en verschillende andere componisten, waar op 't ballet geïnspireerd was. Donderdag 3 juli geven de muziek klassen van de Toonkunst Muziek school een uitvoering in Arcade, die ara acht uur begint. Tot de prettige stemming in de zaal droegen zeker ook bij de dik wijls grappige explicaties en com mentaren vande leraressen mevr. Langgros en mevr. Van Buul. Tn het sprook j esbal let. „Doorn r oosj e" hadden zowel gevorderden als be- Plaals: i A.n.b. in een als brief gefrankeerde enveloppe zenden aan Tampax. Afd. R Nassaukade .373, A'dam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2