en -communisten uit Finsterwoldse raad Russische Migs dwingen VS-vliegtuig te landen mm Deftige heren uit oude school bijeen BESTUUR NED. OPERA BIEDT ONTSLAG AAN Kernwapens soms plicht Amerika eist directe vrijlating Rood overwicht belet dienen gemeentebelang Geheim overleg Chroesjtsjew- Tito openbaar Moeilijkheden o ver de positie van t ballet Socialisten in Italiaanse regering Ondernemingen in SOK krijgen bewakingskorps Proef nieuw soort reddingboot Macmillan bij de Gaulle Eerlijk portret Krachtproef Haagse stewardess verongelukt Nieuwe secretaris van QH.Unie W creld federal ist.cn bijeen in Den Haag SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN Speurtocht FINSTERWOLDE De vijf niet- communistische raadslede» van Fin- stecwotde. van de P.v.d.A. en „Ge meentebelangen". hebben voor hu» raadslidschap bedankt. Zij vinden, dat dc communistische meerderheid in de raad. zes van dc elf leden door haar politiek optreden iedere vorm van vruchtbare samenwerking in het belang van gemeente en inwoners onmogelijk maakt. Degenen, die voor het raadslid- schap lichber» bedankt achten het be leid "van dc communisten von dien aard. dat zij niet langer met hen de verantwoordelijkheid voor dc gang van zaken in de gemeente wollen dragen. Het -.s waarschijnlijk, dat dc 4 niet-communistischc leden van de nieuw benoemde •gemeenteraad een zelfde gedragslijn sullen volgen. In een commentaar op het altreden van de raadsleden 2egt het dagelijks bestuur van de CPN-afdcling in Fin- sterwolde: ..Kennis genomen hebbende van 't bedanken van de raadsfracties van dc Partij van de Arbeid en de Gemeen tebelangen, onder het motief van de terechtstelling van lm re Nagy en Pal Mal eter, is het dagelijks bestuur van de C.P.N.-afdeling Finsterwolde van mening, dat hierdoor enerzijds de gemeentelijke belangen der ge meente ernstig worden geschaad, ter wijl anderzijds deze terechtstelling een vraagstuk is van het Hongaarse volk'en zijn regering, die door mid del van haar rechterlijke macht een uitspraak heeft gedaan. Bewust van onze verantwoordelijk heid ten aanzien van de gemeente en baar bevolking zal de CFN-afdeling Finsterwolde volgens de wens van de bevolking haar plicht vervullen, juist nu gebleken is, dat het. beharti gen van de belangen der gemeente een vergrote raadsmeerderheid van de communisten en party lozen ten gevolge heeft gehad." De verklaring was ondertekend door H. Haken, wethouder, S. Frik ken, organ j sat i esecre taris van de CPN en «1- Simons, politiek secreta ris.- BËLGHADÖ Het centrale co mité van de Joegoslavische commu nistische partij heeft besloten, ge heime stukken te publiceren over de ontmoeting tussen Tito en Chroesjtsjew in augustus, zo wordt uit betrouwbare bron vernomen. In een communiqué werd toén ge zegd. dat dc standpunten der beide leiders, wat betreft de buitenlandse politiek, identiek waren. Het com munique verzekerde, dat Rusland en Joegoslavië zouden voortgaan sa men te werken op basis van gelijk heid, wederzijdse bijstand «n non interventie in binnenlandse aangele genheden. Wat cr eigenlijk bespro- kon was en wat overeengekomen, werd niet medegedeeld. Duitse bisschoppen PADEKBORN. De r.-k. bis- schoppen van Noordrijnland-West- falen hebben zondag in een herder lijk schrijven verklaard, dat de roomskathoheken niet gebonden zijn aan de leer va» de kerk om kern wapens af te wijzen. j {Van een onzer redacteuren) AMSTERDAM Het bestuur van de stichting de Nederlandse Opera i heeft zaterdag het rijk en de ge- meente Amsterdam laten weten dat het zijn mandaat ter beschikking stelt. Het beschouwt zich thans dus als demissionair, maar ?.al in functie blijven tot beide subsidiërende over heden over een nieuw bestuur een besluit zullen hebben genomen, i Hoewel geen der bestuursleden me- dedeiing kon doen van de redenen, die tot de ontslagaanvrage want i daarop komt het in feite neer heb ben geleid, staat we! vast. dat die ge zocht moeten worden m de moeilijk heden. welke zich de laatste maan den om de opera en in het bijzonder het operaballet afspeelden. Dat deze vertrouwenskwestie tegenover rijk en gemeente Amster dam gesteld is, valt te verklaren uit hef feit dat deze twee.' overheden de bestuursleden benoemen.- Voorzit ter I. M. Honig en secretaris mr. "W. Th. Doyer waren door beide instan ties benoemd, vice-voorzitter A. Treep door de minister van O. K. en W. en de heren Zaalberg, Van Zeist (penningmeester) en Willem Andriessen door de gemeente Am- sterdam. Een zesde zetel is door het overlijden van Sem Dresden (die destijds eveneens door de minister I benoemd was) tot nu toe vacant ge- bleven. inmiddels heeft de directie van de opera de geëngageerden op de hoogte gesteld van deze stap. Het is ons bekend, dat tussen op era-bestuur eh gemeente Amster- weinig of geen eigen balletuitvoerin gen behoeft te geven. Men wil zich blijkbaar geen situatie laten opdrin gen. waarin slechts de commissie van bijstand enig heil ziet en die door de meeste ingewijden, na de ervaringen der laatste jaren, als ongunstig be schouwd wordt. Overigensvalt nog niet te zeggen welke consequenties de stap van het operabestuur in de komende dagen zal hebben. Het ziet er op 't ogen blik wel naar uit dat de behandeling van het "voorstel tot subsidiëring, dat op de raadsagènda van woensdag prijkte, normaal doorgang zal vin den. Van het resultaat daarvan zal de gang van zaken met .betrekking tot het formeren van een operabe stuur in belangrijke mate afhangen. ROME Het bestuur der Itali aanse sociaal-democraten van Sara- gat heef*., met 40 van de 61 stem men. besloten dat de partij bereid is deel te nemen aan een coalitierege ring met de christen-democraten, on der leiding van de christendemocra tische premier Fanfanl. Weliswaar is dit programma nog niet gepubliceerd maar reeds is be kend dat dit programma omvat de verwijdering van de laatste resten van de fascistische wetgeving. Het program behelst de geleidelijke ten uitvoerlegging van. de hepalingen in dé grondwet over de gewestelijke decentralisatie en regöreuze be strijding van de corruptie en een hervorming in het onderwijs. De buitenlandse politiek zal ge oriënteerd zy'n op de Europese in tegratie en de Atlantische solidari teit. In het nieuwe Italiaanse kabi net zullen naar verwacht, vier so ciaal-democratische ministers zete len onder meer voor de departemen ten van Financiën en Arbeid. Sara- gat zelf zal geen zitting hebben in dit nieuwe kabinet. DJAKARTA Werkloze arbeiders zullen een opleiding krfjgen voor de bewaking der ondernemingen op Su matra's oostkust. Zy zullen een sala ris ontvangen dat door de onderne mingen moet Worden opgebracht. De instelling van dit speciale korps heeft de Instemming van de militaire com mandant, overste Djamin.Gintlngs. De maatregel is genomen wegens de plunderingen en de branden, die opstandelingen de laatste weken .op de ondernemingen hebben veroor- Een „bobby" van hei Engelse plaatpje Haverhill, op weg om zijn door een grote overcoming in het ■nauw gebrachte stadgenoten hulp te gaan bieden. MOSKOU. .Russische Mig- lr aal jagers hebben boven Rus- n sisch grondgebied in Armenië I dam principiële ^eWnïAe^chinen j een Amerikaans militair vlieg- De "christendemocratische xege- j bestonden over taak en samenstelling I, tuig tot landen gedwongen. De 1 met i HcSlinï I iving, dat B. en W: van de hoofdstad jMoskou heeft Opdracht gekre- de"|£me?ntl af'onmiddellijke vrijlatittg van de commissie van bijstand, naar een operaballet streeft van uitgebrei dere opzet dah voor specifieke opera activiteiten noodzakelijk is, moet men aannemen, dat dit voorstel komst dergelijke schendingen van de Russische grens te voorkomen." In de Russische pers wordt het in cident met het Amerikaanse vlieg tuig uitvoerig uit de doeken gedaan. Gezegd wordt dat het toestel met behulp van radar werd ontdekt en tot landen. werd gedwongen door straaljagers, die met de modernste elektronische instrumenten waren uitgerust. Het blad van 't.leger, „Rode Ster", wijst er met nadruk op, dat alle mili tairen, die meewerkten aan de ge dwongen landing, leden van de com munistische partij zijn. de Westduitsc str gei krachten kernwapens te zuilen uitrusten in geval een internationale ontwape- ningsoverccnkomst uitblijft- De sck cialisten, dc grootste oppositiepartij, zijn togen het uitrusten van West-- Duitsland met kernwapens. Volgens het herderlijke schrijven is het de plicht van allen om maat regelen te nemen.ter afwending van de gevaren waarmee het commu nisme de Westelijke wereld bedreigt. Bij de mogelijkheid van een aan valsoorlog hebben de mensen het recht en onder zekere omstandighe den de plicht, de verdediging van huh hoogst- waarden op elke ge schikte manier voor te bereiden. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. De heer J. G. de Baan, die op 13 juni stabiliteits- proeven wilde doen, met een door hem ontworpen nieuwsoort red dingsboot, maar die in dit streven door de politie moest worden tegen gewerkt omdat hij'de vereiste papie ren niet had, heeft bij de De Ruy- terkade zijn kans gehad. De boot werd aan de laadmasï van een beurtschipper tot oen meter of vier boven de.waterspiegel gehesen en daarna losgelaten. Hij plofte in het water, maar kwam netjes over eind. Later heeft men het scheepje in het water omgeduwd, maar zo dra men het losliet kwam het weer in het water te liggen, zoals een schip dat behoort te doem van de zeven inzittenden te I eisen. Het Amerikaanse ministerie van de j Defensie verklaarde zondag, dat het aanleiding tot de ontslagaanvrage een- ongewapend transportvliegtuig geworden'is. - j van de Amerikaanse luchtmacht, een --*' -JDC-6, moet zijn. Dit toestel wordt op een vlucht van Westduitsland naar Teheran 3via Turkijevermist. Het vervoerde goederen voor Ameri kaanse militaire en diplomatieke missies in Perzië en Pakistan. Der gelijke vluchten worden elke veer tien dagen gemaakt. Het wordt volstrekt onjuist- ge noemd, dat het vliegtuig opzettelijk het Russische luchtruim zou hebben geschonden- De route van het vlieg tuig liep op een afstand van 50 mijl jf^ERT Garthoff, expert "in het •*-* samenstellen van programma's als trAnders dan anderen" en. „Dit is uw leven" heeft zondagavond voor een nieuw hoogtepunt gezorgd in deze reeks van radio- en t.u.-uitzen dingen door de luisteraars een ge sproken portret voor te houden van tie jarige prins Bern hard. Uiteraard W(ts de opzet van de rüdio-uitzending „Prins der Nederlandeneen li tel - een taakafwijkend van de voor- gaande programma's in deze serie. De;centrale figuur: - prins Bernhard zelf - ontbrak, muar. Gnrthojj hna zoveel mensen dit de naaste;.kring van de prins voor de microfoon ge haald. dat de luisteraar toch een dui delijke indruk kreeg van de taak (de vele laken iv. feite), dit de hard werkende. bij elk onderwerp geïn teresseerde prins, aan z'n vorstelijke titel verbindt. j Aan het slot van de vijf kwortteT i durende uitzending netten de geinier- viewden hun visie op de prins in enkele woorden somen. Prof. Van, Dam van het Spaans tnshuul van de Utrechtse Rijksuniversiteit gaf alt korte karakteristiek van z'n vorste lijke „leerling": „Zo ijverig nis dc prins is, zou elkeen kunnen zpn, maar xoe kunnen slechts van uieini- gen verlangen dat ze zo'n scjte/7'C opmerfcingsgctie hebben als hij'. De andere medewerkenden aan Jiet programma noemden prins Bernhard een man van de klok, een goede vriend en reisgenoot, een uitstekend i ambassadeur voor z'n land Toch putten zij zich niet uit in lof tuitingen, mant Bert Garthoff hed er met succes naar gestreefd z'n hoofd- j persoon levensecht te laten portret- leren. Dat men van de prins geen1 kwaad wist (aanvankelijk had de sa mensteller aan deze zegswijze de n<- tel von het programma tirillew ontle- nen is eenvoudig toe te schrij ven aan de vele sympathieke hoeda nigheden van de hoofdpersoon in deze voortreffelijke uitzending. TUSSEN drie en vijf uur waren jj. zondagmiddag de straten in de grote Nederlandse steden ien ook eiders in Europa) vrijwel ontvolkt, ondanks het redelijke zomerweer. Alle ogen waren gericht op de ver richtingen van 22 voetbalvirtuozcn in het Stock holm s'e Rasundastadion. In ons land volgden naar schatting twee miljoen O) mensen op 350.000 beeldschermen de finale van de we reldkampioenschappen voetbal tus-' sen Zweden en Brazilië. "Voor de internationale t.v. staven technici zowel als commentators t betekende de lange serie reporta ges uit Zweden een krachtproef, die zij met glans aflegden. Intussen heeft dc praktijk in Zwe den aangetoond hoe groot de „zuig kracht" van dc t.v, wel is..Bij een aantal wedstrijden in de voorronden was de publieke belangstelling ver beneden de verwachtingen, omdat.de voetbalminnaars de wedstrijden in de huiskamer zagen. Het is te hopen dat hieruit be paalde voetbalbonden niet de con clusie zullen trekken dat zij in hun afwijzende houding tegenover de t.v. moeten blijven volharden,'-'temeer omdat Holger Bergarus, secretaris van df Zweedsevoetbalbond, na af loop van het toernooi in financieel opzicht de televisie een ..ernstige be dreiging" noemde voor dc winst- cn ekening bij de grote sport- Het stichtingsbestuur van de opera wenst klaarblijkelijk een balletten- ensemble van geringere omvang, dat in de eerste plaats aan operavoorstel lingen zal moeten medewerken en OLDEBROEK. Op de r|]ks- slraatweg ©nder OJdelwoek is z<m- j van de Russische grens. Het weer was bewolkt. Om ovér de bergen te komen moest het vliegtuig boven de wolken vliegen. In-de Russische protestnota wordt gezegd, dat het toestel tot op een afstand van 106 mijl boven Sowjet- gebied was doorgedrongen, toen het door Russische jagers tot landen werd gedwongen. Het Amerikaanse vliegtuig vloog hierop ïn brand. De bemanning werd in verzekerdebe waring gesteld. Volgens de Russische nota zijn dergelijke schendingen „eerder voor gekomen, ook al is dit door de Ver- clagavond dc 36-jarige stewardess mej. M. G. H. van Uffelen. uit Den Haag by een auto-ongeluk om het leven gekomen. Mogelijk misleid door de mist, is het slachtoffer eerst in de berm van de weg gereden en daarna over de weg heen in een sloot terecht gekomen. Mej. Van Uffelen is kort na het ongeluk aan haar kwetsuren bezweken. Een tweede inzittende van de wa gen. de heer M. J. W. uit Amster dam; werd gewond .en is overge bracht. naav "zijn woonplaats. Hei slachtoffer was met enige kennis sen. van wie een aantal in een an- dere auto zat, wezen zeilen in het i sche regering dringt er op aan dat! (Van onze correspondent) v PARIJS. 1Om kwart over v|jf op de seconde af, daalde het vlieg tuig van Macmillan in Orly neer: liet eerste staatsbezoek voor de nieuwe Franse premier de Gaulle waS begonnen. De ontmoeting was zo hartelijk als hij tussen twee ou de gentlemen van -de deftige school maar kom zfjn. De Gaulle, wiens ogen de laatste jaren deerlijk ach teruit gegaan zijti, zette zijn bril weer op, zodra de fotografen het veld hadden geruimd. Wat de betekenis van die ontmoe ting is zal pas duidelijk zijn. als het communiqué Is gepubliceerd. Oorspronkelijk werd aangekondigd, dat Macmillan naar Parijs wilde ko men, om de Gaulle in te lichten over de ontmoeting die -Macmillan met Eisenhower en Dulles, in Ame rika had gehad. Immers, nauwelijks was de generaal aan hef hoofd van de Franse, regering verschenen, of iedereen haastte zich gebaren te ma ken, die dé gevoeligheid van de nieuwe- Franse premier moesten ontzien. Later werd weer gefluis terd, dat het de Gaullè zelf was, die op -het bezoek van Macmillan had aangedrongen: in de huidige moeilijke binnenlandse situatie, mier een aanwinst van prestige ge zien hebben, dat hem in deze dagen nu.ttig kon zijn. Gezegd moet worden, dat het voor al de Engelse pers is, die deze ver sie verspreidt. De besprekingen héb ben tot zondagavond laat ^geduurd. Ze zijn vanmorgen hervat en duren tot de middag. Er is geen. agenda, hetgeen vlotte besprekingen, maar nog vlottere speculaties over die be sprekingen mogelijk maakt. DEN HAAG. In de op zater dag te Utrecht gehouden vergade ring van het hoofdbestuur der Criristelijk-Historisehe Unie is tot secretaris van de unie gekozen mr. J. W. van Gelder te Nieuwer-Airi- stel. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De voorzitter van de "VVereldfederalistenbeweging Ne derland dr. C. P. Gunning heeft ;za- terdagmiddag tijdens een bijeen komst van de federatie in de Haag se dierentuin verklaard, dat dr. W. Drees bij het ih ontvangst nemén van het adres van de werelöledera- listen heeft gezegd begrip te heb ben voor het werk en. streven van deze beweging. - i'■-■ In dit adres, dat door een. dele gatie uit het hoofdbestuur, zaterdag morgen 'aan de minister-president werd aangeboden, betuigden de we reldfederalisten hun instemming met' het beroep, datzeven Nederlandse kernfysici op .de Minister van De fensie hebben gedaan om alles in 't werk te stellen de wedloop -in de atoombewapening tegen te gaan. Op dezè bijeenkomst, waar slechts een vijftigtal belangstellenden, aanwezig •waren, werdo.m. nog gesproken door de antropoloog Prof. dr. A, 'de Froe. lonisren Zondagmiddag vertrok Tom Helling met zijn vers gevormde trio naar Zuid-AfrïkaZijn moeder, Coba. KeUingdeed hem uitgeleide. -Om 't geheel in Zuidafrikaanse sfeer-te houden reed het gezelschap in een echte voortrekkerskar naar het-plat vorm. BOMBAY. De plaatsvervangen de Nederlandse consul J. J. Berksen hééft verklaard, dat kapitein Van den Brink van de Nederlandse vrachtboot „Nigeria"" Bombay niet zal verlaten voordat Het regerings- onderzoek naar de ontploffing, vo rige week voor de kust aan boord van het schip zal zijn voltooid. De bemanning zal zo spoedig mogelijk per vliegtuig naar Nederland ver trekken. DAGEUJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE lenig* Staten ontkend". De Bussi. i cocfronteerd met een Algerijnsle- 1 ..I,,, v-rtar- r.-. SE?r «laf 7.icn T.ppcnst.nnbRifnn nnnei' noorden van het land. en was nu op de terugweg naar Den Haag. de „Amerikaanse autoriteiten maat- dat zich tegenstribbelend nndèr zijn autoriteit schikt, zou de Gauiie i: regelen zullen treffen, om in de toe- in het bezoek van de Engelse pre- nAfiR DE. KANT HAM L£j! Jê Btm OMDER ARREST" £Efi PAARKIUOMETER.DAtt Zijn WEOEGREMi OVER,DAM DOEfl HEreonrwm de hamd lA.IKGt&fUHK HETKOPPfEftLlP' DAT WA? EEN MOORD IDEE VAM DiEüEHWR: ot 5 ui. Hamlet/ 106 3344. De deurtjes die toegang geven tot de ka juit, gaan open en het. hoofd van een man te voorschijn. „Wie is daar aan dek?" vraagt hij met. slaperige stem,. Ted doet een stap naar vo ren, maar dan slaan de deurtjes opeens weer dicht. Benedendeks wordt wat geroepen cn dan komt er weer iemand naar boven, gevolgd door nog een aantal mannen. ,JBent-u schipper Smith van de trawler .Louise" uit Helwick? vraagt Ted. aan de man, die kennelijk het commando voert. De aangesprokene zwijgt.„Ik ben verslaggever van. de Edinburgh Post", vervolgt'Ted, „mag ik. weten wie u bent?" De schipper zwijgt. „Iedereen. in. Schotland praat zo langzamerhand over hot spookschip van Hellwick", zegt Ted, die. het niet zo gauw wil opgeven, „weet u daar meer' van?" Dan opent de schipper zijn mond. „Waar.bemoeit u zich mee?" vraagt hij meh schorre .stem, „tl heelt hier niets te maken." 't algemeen de affaire aanmoedigen. Maar, hebt u in principe geen be zwaar?" „Colin, ik geloof niet dat je ergens beter emplooi zou kunnen vinden," zei Torrens. „Van mijn kant heb ik geen enkel bezwaar." „Ik dank u zeer, Sir,; Ik zal alles doen wat in mijn vermogen ligt om het paar geëngageerd te krijgen. Ik ga Edina even zeggen dat het in orde is."en .hij liep met lange lenige passen weg. „Het is dus Colin die deze voor treffelijke regeling moet aanmoedi- jou, zelfs al is het nog een beetje gen. niet u," zei Hugh Torrens tegen een familiegeheimpje." Julia, terwijl hij haar geamuseera „Ja in ieder geval een leer- „Nu, wat is het?" vroeg Julia aankeek. Ik moet zeggen dat ik hem ling." Maar haar woorden waren niet ongeduldig, hoewel ze wel meende graag eens als de behulpzame Cu- bclangrijk; wat telde was de taal die het te kunnen, raden. pido zou meemaken." hun ogen spraken zijn vaste, bo- „Ik hoef misschien niet naar huis „Het is nog een kind! Maar hij rende blik, de half aarzelende, be- te komen ik bedoel, het is mis-, zal het heus wel. klaarspelen. Hy dwongen beantwoording van Jjrlia's scbien niet meer nodig, zelfs als ik heeft gauw iets door en is snel in duiveogen. weg kon omdat Edina .een-aller- 't reageren," zei Julia. Mijn God' ik zou u sraae om n aardigste kerel opgeduikeld heelt „Dot schijnt m de familie te at- hés; hebben om mee te ierken," hoewel hij een baard draagt - en ten! Maar ik hoop mderdaad dat hn tenslotte Angus zegt dat.hij alles van schapen hij het er goed afbrengt, of dat net -n en het hele bliksemse boerenbedrijf zichzelf er goed afbrengt. Maar nu „Altijd de kern an de zaalc en afweet, en bovendien is hij nog schat- iets anders, —voelt u ervoor om een degelijke natuur.yke camoufla-. ook. je kunt het geloven of niet! vanavond met me tp dinéren, als ®Cr .i uDus als er van tróuwen komt zou hij de voorstelling voorbiji is, of bentu Julia begon te lachen, met een voor«oecj op Glentoran kunnen gebonden aan uw familieleden? Myn lichte'verlegenheid die ze niet van VGStjgen en tegelijk het beheer over- tante zal regelrecht haar bed ïndui- zichzelf gewend was; maar ze was 6 ken> dat weet ikze is ^ol op ztch bewust van een sterk verlangen nartv's maar ze nutten haar vol op de een of andere manier deze .Majoor Torrens keek Juha met P^ns- [?-ar ze puuen na nogal onhandig geformuleerde loftui- een olijke glans „ja wat een geluk dat ze iemand ting te beantwoorden deze was x~at,. L j Precies ajg ^ggft 0m voor haar te van een geheel andere orde dan de hierbij, Colin. vroeg hij de gnthou- zor-en vleierijtjes die zo gewend was in siaste jongeman. Ah kent u Feridab ook? Ja, na- ontvangst té nemén. Maar voor ze Wel,' Sir" Colin, herinnerde tuürlijk kent u haar. Maar dat'Ja', passende woorden had kunnen vin- zich, een beetje telaat, zijn officië- herkent dat u met me wilt dineren?" den— le plaats in het bijzijn van JuliaWel ik geloof niet dat Edina „U was zo aardig tcgen .de oude „u had het erover dat u rmj misschien en jiaar „aspirant"'eeo vijfde wiel [baas." En hij had zich nog wel zo aan kon houden, ook als deze zaak aan de wagen nodig hebben, en ik vast voorgenomen u de mantel uit .op z'n eind liep: dat zou ik natuur- necm aan dat Colin wel met Angus te vegen." lijk liever doen dan naar huis gaan, Ross-shire mee zal gaan." zei Julia. „Had u niet. hetzelfde willen doen? verondersteld tenminste, dat bet niet ze schijnen no°al met elkaar op te jU was bijna even onaangenaam als betekent dat ik moeder.:in de boot hébben." I hij toen we elkaar vanavond voor laat zitten en dat. het landgoed naar „Ja zei Torrens —/„neemt u mij het eerst ontmoetten." de haaien gaat. „Hij zweeg. niët kwalijk dat ik nogmaals 'aan- „Oh ja? Ja. misschien wel. Maar „Hum zo?" -dring maar doei. u mij mi de eer aan ju was zelf. ook niet bepaald vrien- „Wel, de situatie is deze: Edina met mij te willen-dineren'?" idelijk. als ik me goed herinner! Hoe mijn zuster moet over een dag „Dank u. Ja, heel graag." zei Julia, [dan ook, ik wil het allemaal graag.of zo naar het zuiden voor de een.of ..Maar niet in uw terugnemen nu." andere krankzinnige reklame cam- t „Julia, engel" Colin Monro "die on- pagne waarvoor kamelen gefotogra- gemerkt was komen aaniopen, haak- feerd moeten worden en ze heeft de te zijn arm vertrouwelijk in de hare. hand gelegd op haar adspirantecht- f!„Ik heb goed nieuws of, tenminste genoot," 2ei Colin met een grijns' bijna-nieuws," „om als'reisleider of-zo të fungeren, reïd is waarvan do deur voor müö j ..O ja?" zei Julia, zonder veel en- omdat hij Spaans spreekt. Maar ze neus gesloten werd toen ik mijn tlhousiasme op dit moment had ze heeft voorgesteld dat ik ook mee.zou naam noemde." 1 het zelfs zonder de aanwezigheid van gaan, omdat ik Arabisch, spreek ,en. Hij keek of hij het in Mavrakesh haar dierbare Colin kunnenstellen, haar zou kunnen helpen met de ka- hoorde rommelen. ...Verklaart u dit {Majoor Torrens maakte aanstalten melen, enwel. ik veronderstel om om weg te gaan. ais chaperonne te dienen. Opdracht: j „Nee wacht nog een moment, situaties vermijden die haar in verle- t Hugh dit is ook van belang voor genheid kunnen brengen en verder in huis'"' voegde ze et vlug achteraan. Hij keek haar verbaasd aan. „Waar u maar wilt natuurlijk.. Maar waarom niet in mijn buis. „Omdat het hét enige huis ter we- eens nader." zei hij; Julia legde het uit. (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1