VOETBAL bandrio loJörnieert K doörFRANKGODVIN: SPROETJE SPARKS AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Werkgeversverbond: Kamerleden in SER geen bezwaar Kamercommissie ongerust NIEUW-GUINEA PAST MATIG OP ZIJN GELD Premier Djoe.auda Fel verzet op Noord-Gelebes Prettig weekend met Meester's heerlijke KNAKWORSTJES! Defensie N.-Guinea Niniwe wagens WÉ .'O BELGRADO. Twee hoge Rus sische officieren generaal Latocky en kol. Skornikof zijn uit Moskou ce Belgrado aangekomen om bun .and te vertegenwoordigen btf de Joegoslavische herdenking van de dag bö Soetjeska, waarbij 18.000 par- tisanen door een omsingeling van 120.000 Duitsers braken. Men bad al gemeen verwacht, dat de Russen in overeenstemming met hun huidige campagne tegen Joego-Slarië de her denking, die ook zal worden bijge woond door Amerikaanse en Britse vertegenwoordigers, zouden negeren. Jn een nieuwe nota aan Joego-Sla vië verwerpt Rusland de beschuldi ging van Joego-Slavië dat de Fow- jet-Unle geweigerd heeft Joego-Sla- vië leningen te verstrekken waar over tussen beide landen al overeen stemming was bereikt. De opgegeven reden draagt echter alle kenmerken van een uitvlucht Het zou gebeurd zijn om de plannen van Chroesjtajew voor een grote uit breiding van de Russische chemische industrie te kunnen uitvoeren. In 1902 willen we wel verder praten, geeft de nota te kennen. Vreemd genoeg werd op dezelfde dag in Berlijn een akkoord tussen Oost-Duitsland en Joego-Slavië ge sloten waarbij de uitwisseling van goederen van 190 miljoen gulden tot 260 miljoen gulden wordt verhoogd. Er'Werd aan toegevoegd dat de on derhandelingen in een vriendschap pelijke sfeer werden gevoerd. Tsjecho-Slowakije -'en Albanië hebben maandag in een. gemeen schappelijk communiqué, uitgegeven nv een zesdaags bezoek aan Alba- 'nlë van een Tsjechische regeringsal- vaar diglng, onder leiding van pre-, mier Siroky. verklaard de betrekkin- ■gen met Joego-Slavië te zullen hand- DEN HAAG. Het Verbond va»' Ned. "Werkgevers deelt de bezwa ren Van de regering en van de.min-; derheid van dé Sociaal-Econoixsi" schee Raad tegen verenigbaarheid van hetlidmaatschap van de Ka mer met; dat van de S.E.H. niet. Dit blijkt uit een artikel opgeno men in het orgaan van het verbond „De Ned. Industrie." Het verbond is van mening, dat indien men zich op het standpunt van onverenigbaarheid stelt de bewegingsvrijheid van de vrije qr- gaidsaties van ondernemersen werknemers bij hun benoemingsbe leid wordt beperkt. worden aan een gebrek aan deskun dig personeel „V/at is er gedaan," vraagt de commissie, „om dit tekort te verminderen en zijn er in dit op zicht inmiddels verbeteringen be reikt?" Een krachtige aanpak van de hier liggende problemen komt de com missie dringend noodzakelijk voor en zij zou gaarne vernemen, of de mi nister het niet wenselijk acht een of mees deskundigen op het gebied van de financiële administratie naar Nicuw-Guinea tc zenden. DEN HAAG. De vaste commis sie uit de Tweede Kamer voor de rijksuitgaven verheelt niet,- dat de verslagen van de Algemene Reken kamer over haar controlewerkzaam heden voor het financiële beheer van Nederlands Nleuw-Gnlnea over de jaren 1955 en 1956 haar ernstig bezorgd maakt. Zij heeft ër begrip voor. dat aan de financiële administratievan een. ge bied als Nieuw-Guinea niet dezelfde hoge eisen gesteld kunnen worden ais bijv, aanhet beheer ln Neder land, maar zij meent -toch, dat er al te veel te wensen overblijft. Achter standen in de administratie, en ge brek aan voldoende toezicht schij nen tót de normale tekortkomingen te behoren; De commissie heeft uit'de versla gen begrepen, dat veel geweten moet DJAKARTA. Premier DJoeanda beeft toegegeven, dat de regerings troepen ondanks de val van Menado nog steeds hevige tegenstand ontmoe ten op Noord-Celebes. i De premier, deelde1 mee, dat .de re- gering van plan is na beëindiging van de militaire operaties op Noord-Cele-j ibes krachtig te gaan. optraden tegen Daroel Islam en andere opstandige bewegingen. Hij zei. dat de regering I een nieuwe methode om dergelijke i benden te bestrijder* bestudeerde. Djocanda zr' in j ment een verkil*»'.:? «le-rg -'i pvc. jongste militaire cn. ri-. re cente kabinetr ".z (Advertentie 1M.) j Beste avond zomer avondprogramma, een ■*-* itnteravond waardig. Zo 20ttden. waard)is gistermiddag overgedra gen. Mr. A. H. v. d. Veen technisch commissaris van de N.R.U.., noemde de nieuwe wagens een grote aan winst Behalve de carosserie en het DJAKARTA De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, dr. Boebandrlo, heeft verklaard, dat de Indonesische regering inlichtin gen Inwint over het voornemen van Nederland, naar. Ned. Nieuw Guinea troepen te zenden „voor;de aanpas sing van de beveiliging van dat rühsdeel aan de nieuwe verhoudin gen en de technische ontwikkeling". Volgens Soebandrio „was de Indo-, nesische regering reeds van deze zaak op.de hoogte" en zal zij er.' „op een geschikt tijdstip" op rea geren. Tien dagen geleden heeft eed lid van het Indonesische parlement een pleidooi gehouden vóór het ge- ,bruik van: wapengeweld om„West- Irian" vah de Nederlanders terug te krijgen. Het Indonesische parlement heeft overigens: prompt een wetsontwerp op - het staatsburgerschap goedge keurd, .krachtens hetwelk de bevol king van Nederlands Nieuw-Güinea als „Indonesisch staatsburger" wordt beschouwd. AMSTERDAM. £.c r - der van de „Jojta?' v?;« O; ncveld", kapitein V. du« C.» heeft dë directie, wn Vie Svié-vr.vas-ït Maatschappij Neder' iafr-ü Wfü, dat-op 28 juni de r-ttr-srlTsej-éachraer van het schip Is vï-c'ómt: D*t Old snbameveld" een. 2-schroersmo- torschip, zette de reis op éóa schroef met 9 myis vaart onder gunstige weersomstandigheden voort. Het schip vervoert ongeveer. 1400 Amerikaanse studenten naar South ampton, De Havre en Rotterdam. De Southampton-passagiers zuilen waarschijnlijk ontscheept kunrien worden op de rede van Cowes. Over de vraag of de overigen in Le Havre en Rotterdam dan wel in Amsterdam zullen debarkeren wordt nog overleg gepleegd. Het schip zal geen ver traging ondervinden bij.de volgende afvaart. De „Van Oldéhbarneyelt" wordt op 7 juli in Rotterdam ver wacht.- PEKING In Communistisch China werkt sedert 13 juni „tot vol le tevredenheid" van de deskundi gen een atoomreactor, die door de Sowjet-Unie is geleverd.. i t>et orojimmayvan Hilversum II ift.'"wel defómroepverénigingen .'tourer, /a.nc.iag, hun drie-maande- iijkse .Ae.'it>:;"vifeseling „gepleegd" M<: -0.'45 Mozarts opera „Die u'wbr. i;v: ;aus\dem Serail", uitge- .i,.;; het Radlokoor en het ilha'r'.nónlsch; Orkest onder leiding - va.; Bernard Haitink. Solis ten zijn Marilyn Tyler. Christine Spierenburg, Fritz Wun'derlich. Wim van der Sluys' en Guus Hoekman. Het tv-programma begint na het. Journaal met de zesde Duitse tv- documentaire over het streven naar vrede door veiligheid. In „Opmars in de-ruim te" wordt 'de. ontwikkeling van de raketwapens behandeld. Daarna, als hoofdfilm, „Adam 'en. Evelyne" met 'Stewart Granger en Jean Simmons. Regisseur is Harold French. ',w heeft Mnnen ttuad'nud*- i hem giteravond zagen en hooraen zitZIen (it begrepen. AI geldt zeker voor èt soort zeer aantrekkelijk „verpak" amusement, dat men niet teveel an het .goede moet krijgen. Enfin, 'aerrbor' hoeven .we ln \Ne- derlandvoorlopig niet bang te zijn- De raio denkt er voorlopig nog niet a^i voor de televisie te retirereni D,tmoge blijken uit het feit, dat te Nederlandse Radio Unie vijf nieuvej reportagewagens, heeft besteld vtorhaar lijn- en reportage- dienst. D Jerste van deze nieuwe wagens, ceiets goedkoper zijn dan de oude. vt ke reeds velé-jaren uit nemende iëngten bewijzen trie nieuwe .k'é ;n 80 a 90-duizend gul den 't stu.de oude waren een ton meer. meest •VLEES WARENFA0RIEICJ. MEESTER N.V WUHE DAGELIJKS FEUILLETON DOOR ANN BRIDGE PfRÊKÊrizE MAAR a^l.TJO/Tótfü! Her, waar komtu vau- DAflH? Dit* 15 E£J1 öEHUURDf Btó'üEEM PAD5AÜIER5' y -ItHEBrMEER AMA0I£R5 DAM JE. VERWACHT HüE., IMERISSÜlU paar van ons een school tonijnen achtervolgden, ontdekten zij die spleet in dc rotswand. 2e kwa men m dezè baai en zagen de „Rose of Hellwick" Uggen en daarna zijn we allemaal gaan kijken. Wij maakten daarbij gebruik van de noten. Maar terwijl wij hier waren, stak er een storm op en zonder dat wij het merkten werd de „Louisc" wrak geslagen. Wij kondn dus. niet meer terug, r maar wel konden de pedselvoorraden van de trawlernaar deze bark verbrengen. Ik heb ra diografisch nog de vondi van het schip bekend gemaakt Maar -wij. waro gedoemd om hier te blijven, want cr kwam gt-n hulp opdagen. En zo zitten wij hier al jarcnlac." 7*. r"°"' KVII wij hier, al jarcnlag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1