D; FINSTERWOLDE 1' cte iUtöê Algerijnse comité laakt de Gaulle Financiële toestand Indonesië „somber55 Pret Toeschouwer: twaalfde man .SPROETJE SPARKS U GODWIN; Grote verliezen door ruilhandel Belgisch echtpaar schuldig aan dood van bejaarden Krachtige actie tegen rebellen Vaticaan kritiseert Ingrid "Bergman Kinderkopjes Mè. Q Zaterdag 5 juïï IvS8 E PUBLICATJES over het geval Finsterwoide, waar de niet- communistische minderheid van de gemeenteraad midden in een zittingsperiode haar mandaten heeft neergelegd, plaatst dit geval eigenlijk in een rubriek met het protest van de Zaandamse K.VJP.- ers tegen hun wethouder, die meedeed aan de ontvangst van een Russische delegatie in Nederland. Het motief namelijk, dat de Finsterwoudse raads leden opgeven, is de moord op Nagy en Maieter in Hongarije waarvoor de communistische raadsleden krachtens hun lidmaatschap van de C.P.N. en krachtens hun persoonlijke uitlatingen mede verantwoordelijk zijn. Met zulke lieden wil men niet samenwerken. Zowel in Zaandam als in Finslerwolde betekent dit dus eigenlijk: van nu af geen contact, noch op politiek, noch op economisch terrein met Kussen of met andere communisten. Het tafellaken is definitief doorge sneden. Deze heren zien het blijkbaar zo, dat men, door met deze lieden bepaalde betrekkingen *e onderhouden of contacten te leggen, een ïekere goedkeu ring van bun daden demonstreert. Als dat zo is, dan heeft men in Zaandam en in Finsterwolde wel erg veel over zijn kant laten gaan. Dan moet men eigenlijk concluderen dat volgens deze heren alles wat er vroeger is gebeurd, de aanval op Boedapest inbegrepen, er nog net mee doorkon, raaar dat het nu pas over de hoge schoenen loopt. WANNEER de dingen zo lagen, dat men zich kon permitteren alle banden te verbreken met degene die men zedelijk veroordeelt, dan kan men alleen maar zeggen dat Zaandam en Finsterwolde rijkelijk laat komen. Als de dingen niet zo liggen, dan zou men zich. !n Finsterwolde nog eens hebben moeten bedenken. En ze iiggeu niet zo. Want in de praktijk la bet zo, dat men, wanneer men wereldpolitiek wil bedrijven en wereldeconomie in stand houden, zich gedwongen ziet'tot allerhande verbintenissen met de duivel en zijn moer. zelfs wanneer men Jeeft uit de overtuiging, zelf op generlei wijze met deze familie geparen teerd te zijn. Dan moet men handelsovereenkomsten sluiten, conferenties houden over atoomenergie, luchtlijnen openen, tot besprekingen in de Verenigde Naties of op hoog niveau bereid zijn. niet om daarmee te laten zien dat men een en ander zo erg niet vindt, raaar omdat men, naar een woord van N. Stufkens, eenvoudig moet doormodderen om als het kan iets goeds te bereiken of de dingen iets minder slecht te maken. Daar ontkomt niemand aan. Als daarom de minderheid van de raad haar mandaten neerlegt, niet omdat de gemeente onbestuurbaar is, maaT omdat de Finsterwoldse com munisten medeplichtig zijn aan de dood van Nagv en Maieter, dan doet zij een slag ia de lucht. Men kan een boycot of een staking of een neer- leggen van functies soms weloverwogen toepassen om er een bepaald doel mee te bereiken, maar niet uit verontwaardiging alleen. VLAK NA HET BERICHT over Finsterwolde komen de kranten met foto's en artikelen over het fameuze Russische straalvliegtuig, dat nu een geregelde dienst op Schiphol zal onderhouden. En niemand zegt: laat dat ding daar blijven. Een bericht van 1 juli uit Washington meldt, dat Foster Dulles van plan is binnenkort aanzienlijke verlichting aan te brengen in het embargo op strategische zendingen naar Janden van het communistische blok. Dat betekent dus, dat' Amerika aan stuurt niet op boycot, maar op meer handel met de communistische landen. En in de kolom daarnaast lezen we dat er optimisme heerst onder de westeLjke afgevaardigden op de atoomconferentie in Genève, waar zij dinsdagavond „breed glimlachend" met de Sow jet-afgevaardigden het V.N.-- gebouw verlieten. Er is bijna een wrange karikatuur van te maken. De Hongaarse leiders opgehangen, en de westelijke geleerden praten en glimlachen met de communisten. Dat is net andersom als in Zaandam en Finsterwoldp. Moet men daar nu uit afleiden, dat de gebeurtenissen in Boedapest alleen in Finsterwolde ontroering, maar in Amsterdam, in Washington en in Genève slechts cynische onverschilligheid hebben ontmoet? Integendeel. Maar in Amsterdam en in Washington en in Genève beseft men de bittere verantwoordelijkheid en de bittere noodzaak om het werk voort le zetten. Het i» de enige manier, zo oud en zo beproefd als de wereld zelf. Wij treden niet in de vraag, of de situatie in de gemeentepolitiek mis- ichien de stap van deze raadsleden noodzakelijk maakte. Dat is best mogelijk. Maar dan had bun publieke motivering een andere moeten zijn. F. S. DE uorige maal héb ik DJAKARTA De economische si tuatie van de Indonesische republiek ls bijzonder somber: de illegale ruil handel van de buitengewesten kostte de regering in de afgelopen maanden naar schatting ra lm 1600 miljoen gul den, waarbij dan nog komen de kos ten van de militaire acties tegen de opstandige gewesten. Deze mededeling deed eerste mi nister Djoeanda gisteren voor het Indonesische parlement, waarin hij een verklaring aflegde over de op stand van de revolutionaire rege ring, die na de val van Menado in eengestort zou zijn. Lichtpunten in'de economische en financiële duisternis noemde de eer ste minister de leningen v^.. Rus land, de VS en communis isch- China en de herstelbetalingen, die het land van Japan ontvangt. In rijn verklaring sprak Djoeanda niet over Nederland. Politieke kringen ver wachtten, dat de eerste minister in lijn verklaring ook het zenden van Nederlandsche troepen naar N. Gui nea zou behandelen, In zijn beschouwing herhaalde Djoeanda de beschuldiging, dat bui tenlandse mogendheden de opstan delingen steun hadden verleend, van welke steun de regering de bewijzen in handen zou hebben. „De regering had al haar tact en vastberadenheid nodig om de opstand met geweld neer te slaan. Als de aanvallen uit het buitenland voortgezet zouden worden, zou de regering genood zaakt geweest zijn tot vergelding, hetgeen betekend zou hebben dat de opstand zou uitgroeien tot een inter nationaal conflict", zo merkte Djoe anda op. BRUSSEL Een 42-jarige eige naar van een bejaardentehuis in' Brussel is vrijdag tot vijf jaar ge-! vangenisstraf veroordeeld wegens het veroorzaken van de dood van min stens dertien bejaarden door ver waarlozing. Zijn vrouw werd voor! hetzelfde feit tot drie jaar veroor-, dee ld. De openbare aanklager had ge- zegd, dat het- tehuis een „concen- tratiekamp" was. haan victorie. Het stond 1—0 voor 200.000 op overwnining beluste Bra- Brazüié. Toen keerde het tij. Door zilianen werden hun zwijgende hjk- stug te verdedigen on met ove- bezorgers; geluidloze hysterici. ^En ngetts fair gespeelde afbraak Uruguay het dat gaan. Het liet die hadden de Uruguayers al bereikt, pot maar Op het vuur staan over- dat de Brazilianen, die gewoonlijk koken. Toen, een paar minuten na een half uur de weelde van een voor het emde, putte het de kracht, drie, of vier-nul voorsprong ken- die het tegen Spanje en Zweden den, uit hun doen geraakten. Het had gemist. Het mes, dat in het trachten uitèen te zetten publiek Werd onrustig. De Brazi- Braziliaanse lijf stond, moest alleen A. Banen nisten het bekende klank- maar worden omgedraaid. aat elk /.uiaamerikaailS elftal bord.... Toen sloeg Uruguay toe. Weer trokken acht man naar vo- Speelt C1' een automaatwaar- Het joeg acht van de elf spelers ren om de moord te voltrekken. De 1 naar voren en scoorde een juweel Uruguayse rechtsbuiten, een kerel van een doelpunt. Het stadion viel tje van anderhalve meter, omspeel- stil. Dat was de bedoeling. Die de vijf Brazilianen en zijn schot 20Q.OGO monden moesten toe. Nóg volkomen houdbaar overigens was Brazilië wereldkampioen. Heel voltrok de nationale ramp 12! taküsch en zelden heb ik zo in- Supporters vielen flauw. Braziliaan- Dat is er de oorzaak vandat Wlïgent een wedstrijd zien winnen se spelers gingen elkaar te lijf. ïk t j. - ging Uruguay niet door -met zag een Braziliaanse radioreporter soms zulke merkiDGüTaige ne- aanvallen. Het -publiek- bad even- met bloedende vingers, omdat hij derlagen worden geleden, tueel uit de dreigende gevaren, nieu. zich in spanning de nagels had af- umnrhii nn nnnipr" nnnnpr- We moetl «ePut om de eigen man- gerukt. De 200.000 vulkanen op waaroy „Op papier onover nen Qp zwepen jjUt tegen de de tribune waren met een roïiertje Wtnnelljkg elftallen roemloos tamme achtergrond, werden de Bra- gedoofd. Had nog1 maar een van ten nrttleronnn Het frnniric zilianen. nerveus en raakten volko- hen, de kreet BRA-SIL kunnen op- J Taaiste men u,t cadans, wondermannen als brengen, dan was het goed afgelo- fl fl r '1717.1 7nM -7 >,i—I.A 1nM Y.AR Hf—1— fdïfo A LJ.A.ili voorbeeld dnaruan, dat mij Adbemir. Zair en Zizinho liepen er pen, want in feite was elke Brazili- mijn leven lang zal heuqen, wezenloos bij. Er kwain geen bruik- aanse speler op dat veld twee Uru- •jnrro fJp fi-nnlo TtvnriliZ TT™, baar schot raee^ uit hun benen. Ze guayers waard. Een paar minuten wui, ue jiiLuie iiTuziue uru- gingen langzaam ten onder aan het duurde het sterven van een voet- ln de ogen van de dragers vette, guay m de wereldkampioen- medicijn hoogspanning, dat hen via balnatie; huiveringwekkende minu- tranenEr werd zo intens droef1 bij het dus de taak fan de te genstander is dit mechaniek eerst uit te schakelen om daar na pas zelf te gaan voetballen. tip schappen 1950 in Brazilië. Daarbij hebben zoveel myste rieuze krachten een rol ge speeld, dat de wedstrijd meer buiten dan binnen het stadion werd geslist. Ik haal graag die herinnering nog eens op. Bij ZnJöainerlkaanse voetbalwtdstrij- de an(*er van geluk, den Is het publiek de „twaalfde marf". \Y7aT ik daarna on de tribune* zo overstuur geraakte deze speler van W heb een Argentijnse club door bet hate- t- no.olt lljke peschreenw van de toeschouwers, meer goed beschrijven. Met bosjes dat hij in een nerveuze huilbui uit- zakten de toeschouwers m elkaar, barstte en door helpers van het veld het schuim op de lippen. Atnbulan- moest worden gebracht. ces snelden af en aan en ik zag radio en pers, per vuurwerk en op- ten, Rampvoetbal aan weerszijden, gehuild, dat wij neutrale toeschou- tocht dagen lang was beloofd. De waarbij van beide elftallen spelers wers er angstig van werden. Maar liepen te huilen, de een van ver- het publiek was letterlijk te versla- j- —j-1-1- gen om iets te ondernemen. En buiten het stadion... stond de' optocht als een zielige begrafenis- stoet. Het was zo zielig, dat wij., Europese sportjournalisten tot el-1 kaar fluisterden: ach, hadden ze lie- 1 ver maar gewonnen... Zulke absoluut onnodige nederla- gen moeten worden geïncasseerd om de doodeenvoudige reden, dat het Zuidamerikaanse voetbal nog geen remedie heeft gevonden tegen het in-elkaar-zakkend-moreei van speler en toeschouwer. Ik heb al gezegd, dat de toeschouwer geen bezoeker is. maar deelnemer aan het spel, de machtige twaalfde man in het elftal. Die man heeft de Zuidame- rikaanse voetballer nodig; voor het publiek spelen de voetballers hun theater. De Uruguayers hadden bin nenskamers even bestudeerd, boe die ..twaalfde man" aan. hun zijde te krijgen. Aan de ene kant stond Brazilië in het veld.' dat voor eigen, publiek kqrt en goed met 7—1 van Zweden had gewonnen; het had net zo goed 221 kunnen zijn. Met Spanje had het met 6—1 korte metten gemaakt. He* Braziliaanse team was onbe twist het sterkste ter wereld. Aan de andere kant stond buumatie Uruguay. Het had met 2—2 tegen Spanje gelijkgespeeld en met moeite van Zweden gewonnen met 3—2, Een einduitslag van b.v. 41 voor Brazilië leek bekeken, Brazilië, 'dat aan een gelijkspel al genoeg had om zich wereldkampioen te kunnen noemen. Zo schreven alle kranten. Sterker nog: er lagen al extra edities klaar van de „kampioenskrant", die aan' de uitgangen van het stadion te. koop zou zijn. Er stond een pracht! van een optocht opgesteld want' een a verwin run g betekent Carnaval' in Kio de Jandio waarmee de] onoverwinnelijken van het veld ge-i voerd zouden worden. Er was al voor een paar honderdduizend gul-' den aan vuurwerk besteld. Er la-] gen regeringsdecreten gereed, die Brazilië twee dagen vrijaf zouden' geven om „uit te roezen"Kort-1 om: de wedstrijd was niet meer! dan een plezierige formaliteit. DAT wisten ook de Uruguayers. Ze wisten, dat ze ter slacht-1 bank geleid zouden worden, en om-1 dat ze toch waren verloren,, beslo-t ten ze hun ziel aan de duivel te] verkopen. Er is, neem ik aan, m] de Uruguayse kleedkamers maar i één woord gevallen: AFBRAAK. Af_< braak, niet alleen om de „auto-] maat" van de tegenstander te ver-, nielen, maar vooral om de 2QÖ 0001 man op de tribune te demoralise-' ren. En zo ging het. Zesenzestig] minuten kraaide de Braziliaanse ALGIERS Het Algerijnse co mité voor openbaar welzijn, dat gis teravond büecn is geweest, heeft er zijn bezorgdheid over uitgesproken dat de GauIJe niet gereageerd heeft op hün dringend verzoek Algerië tot een integrerend dee! van Frankrijk, te verklaren. Het comité ze| welis waar in zijn geheel achter de Gaulle te staan maar was bezorgd over het standpunt dat sommige mede werkers van de Gaulle tegenover Algerië innemen. In legerkringen lijkt men Ingeno men te zijn met het bé2oek van de Gaulle aan Algerië. De Europese bevolking schijnt echter minder in genomen te zijn. daar de premier zich. naar haar opvatting niet dui delijk heeft uitgelaten over de voor uitzichten van algehe'e integratie van Algerië en het Franse moeder land. De weigering van de Gaulle om heb comité voor openbaar welzijn te ontvangen, heeft bij hen een slechte indruk gemaakt. Het belangrijkste feit ïs. dat de Gaulle overal contact heeft gemaakt met het lagere kader van het leger. Dit kader i»'Veel minder verpolitiekt dan de generaals en is de Gaulle trouw, zonder chicanes. Door deze duik onder de generaals door heeft de Gaulle het werkelijke leger in' handen genomen en de generaals met de rug tegen.de muur gedrukt. Het zal nog wel even duren, voor de leidende officieren in Algerië die veel meer samenzwerend zijn en die bovendien voortdurend opgejut wor den door het comité van openbaar welzijn, daaruit de consequenties trekken. Maar op den duur worden ook zij tegen de muur gedreven. Premier de Gaulle heeft het leger in Algerië verzocht de campagne te gen de overblijvende opstandelingen te intensiveren, aldus wordt uit le gerkringen te Algiers vernomen. De Gaulle is van mening, dat het nu tijd is de „nieuwe toenadering" tus sen de Mohammedaanse en Europese bevolking uit te buiten, temeer daar het moreel der opstandelingen slech ter zou zurt geworden. Naar oen woordvoerder van de VATICAANSTAD. Het blad van bet Vaticaan, de Osservatore Roma no, heeft gisteren kritiek geleverd op de aankondiging door Ing*d Bergman, dat zij opnieuw gaat trou wen. Het blad spreekt over „echt scheiding swedstrijd en". Zij heeft gisteren m Londen mee gedeeld, dat zij van plan is te trou wen met de rijke Zweed Lars Schmidt, zo gauw dit wettig moge lijk is. Een verzoek om haar huwe lijk met haar tweede echtgenoot, de Italiaanse filmregisseur Roberto Ros- selïni, te annuleren, wacht op de be slissing van een Italiaanse rechter, die katholiek is. (Advertentie tM.) by derm Haarwater (Haar- groei-foniè) legt reeds in de jeugd de basis voor een gezonde baar- troei. Flacon f 1.90. lang tooréiknnd. a byderm Kind er-Shampoo: Geen traantjes meer, niet scherp voor de oogjes. Flacon f. 1.25" AUsen Apotheken en Dfogf*terijen. Franse regering verklaarde, heeft de Gaulle op een vergadering van het kabinet gezegd, dat hij tegenover ge neraal Salan en diens medewerkers uiting had gegeven aan het volledige vertrouwen van de regering. De premier deelde voorts mede, dat het leger in Algerië volledig trouw is aan de regering. De mili taire toestand kan als bevredigend worden beschouwd. Premier de Gaulle had een zeer gunstige indruk van zijn contacten met de Moham medanen. De economische en sociale ontwikkeling van Algerië zal worden voortgezet. Vandaag zal de Gaulle besprekin gen voeren met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Dulles. fpEN goedhartige lezeres heett my *-*een boekje cadeau gedaan, waar in ik vfinauond even met u bladeren toil, omdat ik geloot dat ook u met de inhoud uw voordeel kunt doen. Het heet ,De vrolijke pretmaker" en ts, aan het eind van de vorige eeuw geschreven door de heer J. Schenk man De auteur streefde naar een volledige handleiding ten gerieue van personen, die hun huiselijke feestjes een dartel verloop nullen peven. Wie zijn gids doorleest, krijgt een helder beeld van de manier waarop onze voorouders zich, in de gaslichttijdplachten te vermaken. Laat ik beginnen met een voor de gastheer .juleng 1 ons pomade en 10 grei nen fosforus goed door elkander, wrijf deze pomade door uw haar en in de duisternis sal het licht van zich af geven". Voert ge, aldus toegerust 1110 gas ten aan tafel, dan wordt deze grap aanbevolen: „Leg enige levendige kreeften ln brandewijnwaardoor zij rood zui len wordenalsof ze gekookt waren. Men legr deze onder op de schoteï en bedekt ze met gekookte kreeften. Tot verwondering van alle disgeno ten zullen er de onderste uitkruipen en het zal de schijn hebben, als toare de dode kreeften weder le vend geworden", Voor het geval er aan tafel ge toast moet worden heeft de auteur een collectie verrukkelijke rijmen op alle denkbare feestelijkheden bij een gebracht. Tot een verloofd paar zegt men eenvoudig: .Komt, drinken wij op het jonge paar, dat treedt voor Hymens echtaltaar". Moeten er, na tafsl, spelletjes wor den gedaandan kan de gastheer veel eer inleggen met droomverklaringen. De voornaamste droomsymbolen z\jn al/abetisch in het werkje opge nomen, met de verklaring er achter. Dromen van aas betekent, 2oals voor de hand ligt, „een kapper hu wen". Het afmaaien van koren uiter aard .zorgeloos .daarheen leven" Apen zten is zot gevlei horen", ko medie spelen „belasterd worden", boeken treurigheid of met geleer den omgaan", een eekhoorntje lus tig gestemd zijn", vossen vangen „be drogen worden door vrouwen of meisjes" en wildbraad eten „zijn vermogen zien- afnemen". Enfin, als u de hele i\jst van buiten kentheeft geen enkele droom meer geheimen voor tt. Later op de avond wordt het tijd voor een spelletje, waaraan het ge hele gezelschap kan deelnemen. Het boek bevat er zestigHet past me met een keuze te doen, maar ik ver wacht toch veel jolijt van „de tve- duwstaat". Luister „Aan dit spel moet een dame meer deelnemen dan er heren zijn. Zijn er nu heren meer, dan kan een hun ner wel voor dame fungeren. Ver volgens paren zij zich en nu plaatst de ene, overschietende dame, zich in. het midden van de kring, die zij hand aan hand vormen. Zij gaan dan langzaam om haar heen in het rond, op een treurige wijze het vol gende zingende, dat ook zij aanheft: „O, ongeluk, mijn man is dood. Komt vrienden, buren, samen. Dat zij ter lijkzang kwamen. Want ach de slag groot". Dan gaan zii iets sneller in het rond en zingen de drie eerste regels van het nu vol gende versje slepend, de vierde ech ter op biyde toon: ,JCom, trek uw rouwekleren aan, En zwart in plaats van kleuren. Want 't 'voegt u om te treuren. Maar uil een ander kiezen gaan." Onder het zingen van de laatste regel heeft de weduwe het recht de kring uit elkander te jagen en naar een heer te grijpen, die zich echter niet gemakkelijk van zijn dame laat scheiden. Dar. tracht ieder zich op nieuw spoedig te paren. Maar iedere heer met een andere damen zij gaan %u?eder in de kring staan, de overschietende dar--1 'n het midden. Om haar rondgarade, wordt gezon gen: „Daar staat gij zonder echtge noot. Want ach, uw eerste man is dood. Maar kies nu vrij een ander uit. Die gy in ura armen sluit". Zij kiest zich een heer, die bij haar komt staan en waarmede zij tenslot te een of andere dons uitvoert Heeft men bij dit spel muziek, dan is het zeer opvrolijkend". De laatste zin klinkt byna over bodig. Als u eens een vrolijk avondje hebt en niet precies weet hoe u de gasten moet vermaken, teil ik u het boek graag een paar dagen lenen. KRONKEL U AtAtR GAAT EtH VERHAAL VAÜ M£f13tn 0f£ ZüSGE/1 DAT a, dat zou «er ouot FORTWll50fl MOETÜI DAT 15 TOCH ZO VREEMD, GtflÊftAALlft ttn ZcZtGöcn DAT 2E HEr\ HEBÖEfl GEZIEfl ftADAT Hij ALDERflEfl JAAR RAGHEB JIJ VAtt Effl OPOOKfOAf HIER DE BUURT GEHOORD? iZt DAAR GENERAAL FJAVIK5 orOKcji /Vttu 5 Htfieert Gezien. ï$r~ts%b< 8349. Moedeloos gaat Brian in de kajuit litten. Hij reageert niet eens, wanneer de schipper zijn hoofd om de deur steekt en roept, dat hij zijn zoon teruggevonden heeft.... Aan dek van de '„Rose of Hellwick' heerst nu een uitgelaten stem ming en Ted Williams beseft, dat hij luci' eeii verhaal heeft opgedoken, waar zijn krant nog wekenlang van zal daveren! De enige, die niet in de feestvreugde deelt is de oude Brian, want het geheim, dat hij jarenlang heeft bewaard, kan nu onmogelijk een geheim blijven. Alleen.,., de lading van „Rose of Hellwick", die hij zoveel jareh Zo zul gvuidig heeti verborgen gehouden en die als bewys zou kunnen dienen voor zijn misdaad kan hij nog laten vernietigen. Hij scha kelt de radio m, pakt de microfoon; en geeft de volgende boodschap door: „Hallo, Amalia, hallo, Araaliade vangst is slechtik herhaal: de vangst is slecht.Wij maken er. een einde óajï.ik herhaal: Wij maken er eed einde öan Sluiten maarl" door URSULA CURTISS HOOFDSTUK I ZETTEN Hoeveel Victoriaanse grootheden, dacht Nigel zouden hun omvangrijke persoonlijkheden wel niet die tre den opgetorst hebben om een glas Nigel Strangeways liep Adelphi in madeira te gaan gebruiken, met de en bereikte weldra de deftige achter- nu legendarische James Wenham; en afstraat Angel Street. Het verkeer hoe velen hunner ongezonde moder- van het Strand rommelde zachtjes ne nakomelingen moeten niet ge- achter zijn rug als achter een stuw dam. Een mooie straat om in te wo- snattwd hebben, toen ze deze Weel derige facade zagen „Dus daar gaat nen dacht hij een flat op de boven- de winst heen!" Een boek, placht de ste verdieping van een dezer legendarische James Wenham te zeg- Bovendien was de firma, hoe eer- deftige gelijkvormige huizen: verhe- gen, is het kostbare levensvocht van ven boven het geroezemoes, maar er een grote geest; en 'n grote hoeveel- niet van verstoken. Wanneer de mld- heid min ,of meer kostbaar levens- delbare leeftijd nader komt en de vocht1 was'gedurende de laatste eeuw jeugdillusies vervagen is bijna deern- afgetapt om het getij van voorspoed ge manier om het gevoel van op- van Wenham A Geraldine te doen nieuw beginnen, van herboren wor- den, te ondergaan een verhuizing. Maar hoewel van nature rusteloos, bied waar dig zij ook bleef, in staat vond hij tweemaal verhuizen in met haar tijd mee te gaan althans twaalf maanden tijds toch wat over- nooit meer dan twintig jaar daarbij dreven beweeglijk hij moest er achter te blijven. In een der etalages, voor oppassen niet aan dat stimule- zag Nigel, was een uitstalling van rende middel verslaafd te raken. het nieuwe boek vafi een bekende In gedachten liep Nigel Angel R.A.F.-schxijver, met een vliegveld- Street door tot hij 't hoge ijzeren hek maquette en een verzameling speel- bereikte dat toegang gaf tot de steeg goedvliegtuigen die er aan. draadjes die het eind van de straat scheidde boven hingen. De uitstalling was niet van Embankment Gardens. Het park erg aan deze achterafstraat besteed zag er kaal en ellendig uit op deze dacht hjj, maar toen bedacht hij dat gure ochtend van. eind november. Angel Street de kortste weg moest Aan de andere kant van het park, op zijn voor voetgangers die van het de Thames, floot mismoedig een Strand naar het station van de Un- sleepboot. Nigel keek op zijn hor- derground in Charing Cross gingen, loge en besloot liever vijf minuten en dus druk genoeg op sommige tij- te vroeg voor zijn afspraak te komen den van de dag. dan in de kou te blijven staan om de Hij liep de treden op voor een apologie aan Moeder Natuur, die het goed geconserveerde dame uit wier park bood, te bewonderen, Het kantoor van Wenham 5c Geral- paardegezïcht haar paarlen halssnoer op een haam deed lijken. Hij deed dine was gevestigd in het laatste de deur van de ontvangkamer voor huis aan. zijn rechterhand, de gevel haar open en ging opzij staan. Zij naar de straatzijde en de achterkant schreed langs hem. met als enige uitziend over het park. De hoofdin- erkenning van zijn beleefdheid een gang werd geflankeerd door twee eta- wolk parfum, én verdween door een Jageramen en er was een kleinere deur aan het andere eind van de ka- deur enkele meters verder de straat mer. m. De facade van donkerrode bak steen. het verblindend witte bout- naam is Strangeways," zei hij tegen de receptioniste. „Ik heb werk' en de gebeeldhouwde ingang een afspraak met fflr. Geraldine.' met het prachtige bovenlicht, dit Nadat ze door de huistelefoon had geheel schiep een indruk van dege- gesproken kondigde het meisje aan: lijkheid en gratie, charme en deco> rum, die bijzonder goed paste bij men, int. het vignet van Wenham Geraldine, komt u zo halen.' ,,Als u een ogenblik plaats wilt ne- Geraldines èecretaresse Nigel kreeg behandeling^ Nrt2, zo als hij later zou leren. Behandeling Nr. 1, gereserveerd voor de vorsten onder de auteurs die voor de firma schreven, bestond in het naar bene den komen van een der directeuren in eigen persoon. De mindere goden werden door 'n secretaresse ontvan gen en 't gepeupel moest zelf zijn weg maar zoeken. Nigel verdeed zijn tijd nu met het bestuderen van de gesig neerde portretten van auteurs die een der muren van de ontvangkamer vei sierden. De oudere exemplaren konden zich baarden veroorloven en droegen een uitdrukking van verbijs terend zelfvertrouwen op hun ge zichten; naarmate zijn blik naar het heden zwierf, verloren de gezichten geleidelijk zowel hun haar als hun zelfverzekerdheid, terwijl de meest recente foto's gekenmerkt werden, hetzij door uitmergelende angst, het zij door die groot-ogige, onverldaar- bare bravour die men zo vaak ziet in de archieven van Scotland Yard. Hierop waren echter twee opmerke lijke uitzonderingen: een zwaar be snorde figuur in militair uniform de foto was gesigneerd „Richard Thoresby" en de vrouw die bij de deur vlak langs Nigel heen was gelo pen, De grote handtekening op haar foto vertelde hem dat zij memand amiers was dan Millicent Miles de betoverende, de onbeschrijflijke Mil licent Miles, de koningin der best sellers die byna even dikwijlr van uitgever wisselde als <beweert men) van minnaar. Het leek hem vreemd dat Wenham Geraldine haar geëm gageerd had. Nu, hier was ze .dan groot avondtoilet, tiara prachtig vallend haar hooghartig van de muur op hem neerziend „Was dat niet miss Hes die net voor mü binnenkwam?" vroeg Nigel. „Ja, ze werkt hier," antwoordde de receptioniste op vlakke toon. „Firmant, bedoelt u?" „O, nee. Ze schrijft haar ïr moires voor ons, en toen ze ging vernuizen stelde mr. Geraldine hier een kamer tot haar beschikking." „Memoires? Dat zal, opschudding geven." „We hopen er goede zaken mee te doen," zei het meisje zedig, „Uiter aard is miss Miles niet het soort auteur dat we vaak op onze lijst heb ben." JDat zou ik ook denken! Zo iets als een universiteitsuitgeverij die Elinor Glyn uitgeeft-1" (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1