'Franse socialisten blijven i Mollet steunen ADENAUER WINT IN WESTFAT.,F,N AAN. HET EINDE HOOFDSTUK De Gaulle geniet meer I respect dan parlement van het Door Nicholas Bla Yliegfeest Soesterberg imposant Apathie van volk verlamt ook partij Artsen wensen van regering meer overleg ONS NIEUWE FEUILLETON V1 5PRGÊTJÊ SPARKS v door FRANK GODWIN Wilt U profiteren van een on gekende aanbieding van-het sterkste tapijt dat U zich den ken kunt Zorg dan, dat U er bij bent, want dan kunt U naturel nog géén een gulden zestig. gint de. verkoop tapijt (en voor gulden heeft U 160 x 260 cm) kleur naturel, 160 cm breed, per meter voor sproetje! k, net! f nflTuüRujmntr.K'np 'VvS-V^U li fe OorwiGEMtmtn HE&a9ij=ïï=Sf|" 1 TEVEEL FANTASIE. "Hif fB- AWaaröoaO kjj| r.,' tl v foor pp.tciti, I W\ I HMwetR MORfon? HtT LIÖT HIER PALTED W£5- TE/1 van OEfARM. WOU Jt VERHEET!? m nR K2MM s HSkh'r bestwil- i Lfjr. y /2eg Pap, m de/ikttoeh ...S 'mtroAT we «Ertsen ECHT 1 ïbe eeesr van ttn dode stnE-: RAAI OP HET FORT HEBBerf V 6ÊÏIEH —«CSpKB i/ (Van onze correspondent) PARUS. Het is onjuist te zeggen dat Guy Moilet op de partijdag van gisteren zyn greep op de party heroverd heeft. Naar het verloop van die dag te oordelen, Is zijn heerschappij geen. ogenblik werkelijk in gevaar geweest. Het was een dag van debat, een soort proefvergadering, en een gelegenheid om stoom at te blazen. De dag werd gehouden in Issy Les Moulmeaux, een tamelijk proletarische buitenwijk van Parijs. Vervolg van pa«*. 1 tweede wereldoorlog ook de militai re vliegtuigen.-, nog slechts de zuig- motór als voortstuwingsbron ter be- schikking hadden. Een andere voor loper van modernè straaljagers en gigantische ■- atoombommenwerpers was de Franse Caudron; een kistje uit de jaren '14—'18 toen zeildoek en massieve bandjes nog plaats moesten maken voor duraluminium en luchtbanden. De lage wolkenflarden speelden vooral de twaalf Nederlandse„Sa- bres", die een wapenschouw zouden ^verzorgen, danig parten. Het afvu ren van raketten en boordkanons werd afgelast Het zou onverant woord zijn geweest om van geringe hoogte schietdemonstratïes té ge ven. Een miniatuur'^bombardement met napalm (benzinegelei) bommen slaagde slechts voor de helft. In het uitermate gevarieerde pro gramma waren voorts het tanken in de lucht en het voorvliegen van on ze Nederlandse „Kolibri"-helicopter interessante programmapunten. Van zelfsprekend geldt dat ook voor het parachutespringen, waarbij tachtig Belgen enveertig Nederlanders er de voorkeur aan 'gaven niet zoals de piloten veilig en wel op de grond uit het vliegtuig te stappen, maar dit op honderden meters boven de voor malige „vlieghei" te verlaten. Het liep allemaal zonder ongelukken af; óók het nummer „vrije -val", de ge durfde sprong, die de „para's" terde ge moeten instuderen om in oorlogs tijd niet als schietschijf te .fungeren voor. vijandelijke artillerie. Tussen de bedrijven door werd ge regeld de positie opgegeven van dc reuze-bommenwerper, de JB-52, die *s morgens om ejf uur van een vlieg veld bij Washington was opgestegen. Commandant Robert Mc. Millan gaf reeds anderhalf uur na de start op dat Mü boven Labrador vloog. Even over tweeën raasde de B-52 op de enorme stuwkracht van z'n acht straalmotoren zuidelijk van Groenland over de oceaan in. een hoge luchtlaag met een temperatuur van 38 graden onder nul! Om half zes daalde de bommenwerper,' die al geruime tijd boven de basis bad gekruist, tot op honderd meter bo ven de koninklijke tribune. Het werd een korte démonstratie- vlucht, die niet geheel de hoogge- spannen verwachtingen van het pu bliek inloste. Het showelement van het voor- vliegen der nieuwste vliegtuigen en 'demonstraties met een geleid pro jectiel van het type „Bloodhound" (Engels) vergoedde het gemis van een tot in de details afgewerkt stunt- programma. De hoge bedekkings- Mej. mr, Mieke Meursde particu liere secretaresse van de prinsessen Beatris en Irene, is zaterdag te Hilversum in het huwelijk getre den met mr. N. Scholtens. De foto toont het juist getrouwde paar bij aankomst aan de ouderlijke woning. TJTRECHT. De laatste tyd neemt de regering beslissingen eit voert besprekingen over maatrege len, waarbij de belangen van volks gezondheid en artsen nauw betrok ken zijn, zonder dat zij overleg pleegt met de maatschappij, een feit, dat het hoofdbestuur met enige zorg vervult. In ander verband zou zo iets in de georganiseerde wereld van nu niet meer kunnen voorko men, verklaarde zaterdag de voorzit ster van de Kon. Ned. My. tot be vordering der Geneeskunst, mevr. J, W. v. d. Blïnk-Bolder, in de alge mene vergadering. In dit verband wees zij op de dringende noodzakelijkheid van tij dig overleg over de herziening van de invaliditeitswet, waarover het rapport van de SER thans door het hoofdbestuur der maatschappij wordt bestudeerd. De algemene vergadering heelt verder een zeer belangrijk besluit genomen, door met 24 tegen 14 stem men goedkeuring te hechten aan een plan van het hoofdbestuur tot uit gave van een algemeen medisch voorlichtings-maandblad. dat be stemd zal zijn voor het grote pu bliek. Mén wil er zich allereerst op rich ten, het publiek te leren datgene te doen, wat in 't dagelijks leven ge makkelijk kan worden gedaan ter be vordering van het behoud ener goe de gezondheid. Kamerlid viel door dak van schuurtje MAASTRICHT. Het Limburgse Tweede Kamerlid J. Peters is zater dagmiddag in de tuin van zijn wo ning bij het kersenplukken door het dak van een schuurtje gevallen, ten gevolge waarvan hij een beenbreuk en verschillende andere kwetsuren opliep. Hij is naar het ziekenhuis te Sittard overgebracht. De vergadering begon met een knappe, bijzonder objectieve uiteen zetting van de tweede partij-secreta ris, Brutelle. Voor- en tegenstanders van de investituur-de Gaulle wissel den elkaar af. Jules Moch gaf een sober beeld van de onmacht van de staat toen hij het ministerie van Binnenlandse Zaken in handen nam. Pineau en Gazier hielden klem mende betogen tegen de politiek, die door Guy Moilet was gevoerd. Het betoog van Pineau verwekte enige beroering door zijn verklaring dat Amerika's afwijzende houding ten opzichte van Frankrijk inzake de atoomkwestie terug te voeren was op de slechte indruk, die het bom bardement van Sahiet en de (Advertentie LM'.)- graad van het luchtruim boven ons land maakte het bovendien onmoge lijk aan het slot van het vliegfeest een groots opgezet défilé van ruim tweehonderd toestellen te formeren. Niettemin kregen de koninklijke familie en de honderdduizenden toeschouwers (naar schatting 240,000) op deze luchtvaartshow ter gelegen heid van het 45-jarig bestaan van de Nederlandse Luchtmacht een goede indruk van de prestaties der NAVO- vliegers en van het materieel dat tot hun beschikking staat. coc os tapijt kopen, 160 cm breed, voor minder dan de halve prijs. Dinsdagmorgen beginnen wij met de verkoop van deze grote partij naturel cocostapijt» (door een ondoelmatig transport Iets vuil geworden), maar bij zonder breed en ideaal voor een ijzersterke vaste vloerbedek king in logeerkamers, zomer huisjes enz. Naturel cocostapijt, 160 cm breed (bij textiel zouden wij praten over dvbbelbreed) voor Dinsdagmorgen om 9 uur be- e verkoop van dit cocos- fen voor nog géén vier heeft U een cocosmat stand van de 13e mei op Amerika hadden gemaakt. Toen Gazier 2ljn betoog afsloot met een vurige verdediging van Guy Mollets goede trouw en zijn moed, wisten wij het al: Guy Moilet was weer op zijn secretarisstoel terugge zet door de man, die een ogenblik gedroomd had zijn opvolger te wor den. Gu3^ Moilet had het 's middags niet moeilijk .méér aangezien 2ijn oppo nenten geweigerd hadden door te bjjten- De oppositie' weigerde in de Gaulle's gedragingen iets goeds te zien. Moilet had met hen gemakke lijk spel door aan te, tónen op welke punten de nieuwe regering haar be loften had. vervuld. Hij ging niet in op de .dieper liggende oorzaken van de muiterij, wat. hij ook moeilijk had kunnen doen zonder zijn eigen aandeel in het falen der parlemen taire regeringen te behandelen. gebeurtenissen van de maand mei, kenmerkt ook de partij. De oorzaak?: Frankrijk beleeft een periode van betrekkelijke wel stand, waarvan alle klassen profi teren, Bovendien heeft h'et Franse parlement zich langzamerhand de minachting van het hele kiezers korps op de hals gehaald. De communisten zijn volkomen ge ïsoleerd, Hét wantrouwen tegen hen neemt nog steeds toe. Het heeft geep zin een oppositie te bouwen op dog matisch wantrotnven en systematisch verzet tegen, alles wat de Gaulle doet, Het Franse volk zelf néémt een veel meer pragmatische hou ding aan. Het merkt trouwens dat de Gaulle zelf ook een pragmatische politiek voert zoals Moilet terecht opmerkte. Daarom 2ijn al de pogin gen van links om nieuwe radicale concentraties tot stand te brengen - van socialisten als Daniel Mayer of van een radicaal als Mendès tot onvruchtbaarheid gedoemd. Inderdaad is een nieuwe oriënta tie van de Franse politiek nodig. Maar veel wat nog in de toekomst verborgen ligt moet eerst onthuld worden. (Van onze correspondent) BONN. I)e verkiezingen In I NoordrijnAVestfalen hebben een overwinning voor de cbristen-demo- I era ten opgeleverd: de CDU bezet Toen hij daarna op zijn beurt het I met 50.5 procent der uitgebrachte couplet van de goede trouw aanhief,stemmen I04vva«n de 200 zetels. Dit was de partij gewonnen. Geen con- I is een te geringe meerderheid om gres is tegen een dergelijk beroep op zonder coalitiepartners een regering het gevoel bestand. Hét verstikt el- j tz vormen. Dat betekent liet einde ke verdere discussie over de poli- j van de regering van socialisten en tieke bekwaamheid. liberalen onder minister-president Moilet kreeg meer applaus dan J Steinhoff. In het «ïieuwe parlement, enig ander spreker. Indiert thans een de Landdag, zullen slechts drie par- stemming gevallen ware, had hij i *Uen vertegenwoordigd zyn, CDU haar gewonnen. Dat lag niet alleen (christen-democraten), SPD ..(socia- aan zijn optreden. listen) en FDP (liberalen). Alle an- Het lag ook aan de stemming van j dere partijen bleven kansloos onder cïe partij, die Moilet overigens heelvijf procent, die nodig waren om snel aanvoelt. De partij heeft zich»n het parlement te zijn vericgeu- in een ongelooflijk korte tijd bij dei wcordigd. De concentratie van het politieke ontwikkeling neergelegd. I Duitse parttjensysteem zette zich dus j De apathie van hét Franse volk, de I verder voort. i meest kenmerkende factor in de 'Voor de CDU is er alle reden tot om de sportverslaggevers Wim de Gruyter en Ad van Emmenes, wier stemmen de voetbalminnende kij kers de laatste weken 20 vaak heb ben gehoord, eraan te laten deelne men. De sportliefhebbers onder de tv- kijkers mogen ook voor de rest van het weekeinde niet klagen. Zater dagmiddag een goede reportage van de tenniskampioenschappen op Wim bledon; zondagmiddag een door. Jean Smits voortreffelijk geregisseerd beeldversiag van de honkbal wed- strijd in Amsterdam, met de uitne mende commentaar van Bob Spaak. Succes voor Emirank ZANffEB HEKMAN EMMINK. ate van' de voor passagieren uitge- trokkèD uren tijdens een vakantie cruise van de Willem Ruys gebruik heeft gemaakt, om in Hamilton (Ber muda) en New York op te treden voor televisie enradio, heeft met dit optreden een goede indruk ge maakt.' Emmink heeft althans op dacht gekregen in Holland .een pro- grote voldoening. Weliswaar behaal- gramma „in te blikken", dat onder de zij minder stemmen dan bij de de. titel: „Half an hour with Herman Bondsdagverkiezingen van '57 (toen Emmink" door verscheidene Amen- had-zij 54.4 procent, maar een ze- kaanse radio-stations zal worden uit - kere teruggang voor de CDU oij gezonden. Zaterdag 12 juli vertrekt L&nderverkiézingen is. een normaai de zanger weer met de Willem Ruys. verschijnsel). Neemt men. de vorige Nu voor een trip naar Noorwegen, Beste show OOK zonder de koe, die voor een smakelijk hoogtepunt zorg/de, was het zaterdagaoond een voortref felijk tv-amusementsprogramma. Ger Lugtenburg, die zich aan (nog) be langrijker tw-iuerfc gaat wijden, heeft er glorieus mee afscheid ge nomen min, de Weekendsltoto. Met ee« prettige vaart en in uitnemend gekozen beelden werdén, bij wijze van verrassing, fragmenten uit de nieuwe Sleesioijk-revue gepresen teerd. Een bijzondere zangeres toon de zich de'volumineuze Braziliaanse Leny Eversong Het succes van de door Mies Bouw man geleide quizwas zeker niet alleen aan de fraaie bonte koe te danken. Het was een aardig idee, PRAAG: In de tweede helft van augustus gaat er een. nieuw in ternationaal blad van de communis ten verschijnen, getiteld „Kwesties van vrede en socialisme". verkiezingen in Noordrijn-Westfalen van 1954, als maatstaf, dan boelrt de CDU aanzienlijke vooruitgang, want toen bedroeg het percentage 41.3. De SPD is zowel tevreden als on tevreden. Tevreden, omdat zij 39.2 procent der uitgebrachte stemmen behaalde. Zij is daarmee eindelijk over de 33 procent-barrière heen,, die de socialisten nooit duidelijk hebben kunnen doorbreken. Aan de andere kant is zij ontevreden, om dat de coalitie-partners in de rege- ring-Steinhoff, liberalen en centrum, zo zware - verliezen leden, dat de t winst van de SPD onvoldoende is om opnieuw een. meerderheid tegen de CDU te vormen. Wat tenslotte de FDP betreft: met 7.2 procent -der uitgebrachte stem men zet zij haar bestaan voort. Zij haalde weer iets op, vergeleken bij de Bondsdagverkiezingen van 1957 (toen had zij 6.3 procent), maar I haaide lang niet haar percentage van 1954. namelijk 11.5. De duidelijke overwinning van de i CDU is een triomf voor Adenauer j, en voor zijn. politiek. De 'verkio- zihgscampagtie is gevoerd, alsof het Bondsdagverkiezingen ben-of. De in- j zet 'scheen de buitenlandse politiek te- zijn. Over de eigenlijke taken van een lokale regering werd nau- welijks gesproken. Ket ging niet om een beslissing maar wel om een. oordeel over het algemene beleid van Adenauer en de CDU in Bonn. De sociaal-democraten hebben met hun anti-atoomdoodcampagne onvol? doende aantrekkingskracht gehad. De bevolking heeft klaarblijkelijk 't boerenbedrog ingezien. Zij stelt in meerderheid, ook onder de huidige omstandigheden, haar vertrouwen in Adenauer, die door het resultaat ge sterkt zal zijn in de opinie, dat ver kiezingscampagnes zo offensief en brutaal mogelijk moeten worden ge voerd. (Advertentie M.J Bias Brandend Maagzuur met een of twee Bennies! In een handomdraai bentu van die; schryner.de pijn verlost. Reünies zijn j i smakelijk, makkelijk in te nemen. - gewoon laten smelten op de tong - f Geen wonder dat die legioenen van zuur- j I brandiijders zweren bU Rennies. het on- j geëvenaarde, meestgêbruikte maagta- j i biet over de hele wereld. Ja - Rennies zijn een prachtmiddpl en bovendien j hygiënisch en gemakkelijk verpakt om in uw zak of handtas mee te nemen. Casablanca en Madeira. „De duistere weduwe", een perso nage, dat ln een volgend feuilleton vele slachtoffers maakt, heeft ook ons een streek geleverd. Rondspo kend op onze zetterij, heeft zij kans gezien, de aankondiging van het ver haal harer gruwelijke daden gepu bliceerd to krijgen bij het zaterdag begonnen feuilleton, waarmede zij nieta uitstaande heelt. Wij bieden de. lezers en lezeressen onze veront- acJuiJdlBlng aan voor het feit, dat. zU daardoor met een verkeerde aan kondiging en Pen verkeerde titel zijn geconfronteerd, fouten welke wij hieronder herstellen. Wie had kunnen denken, (tot zo gauw Nigel Strangeivays zijn neus om de hoek. van de beken de uitgeversmaatschappij Wen- hatn Geratdine stak, er een moord zou gebeuren in dit oude gerespecteerde bedryj? En nog icel co'n bloediöe moord— Stran- geways was aangesteld door de finna om heel discreet - uit te zoekenxcié er had geknoeid ma de drukijroèven van de auto~ biografie van de gepensioneerde generaal Thoresby. was het. bock met die ene gewraakte passage uitgekomen, het had de firma on- voorstelbare schade kunnen be rokkenen. maar nog voor hij heeft kunnen uitzoek en wat en wie er achter dat geknoei met de proeven steekttpordt er iemand doodgevondétt, vermoord met een mes. Ere dan wordt ,het «oor Strauge- loays zack, samen met de politie, wit te gaan zoeken wat daar ach ter steekt, Het wordt hem al vrij spoedig duidelijk, dat de leden van de directtertaf vrijwel alle maal in hun vroegere leven iets uitstaande hadden met de ver moordeeen. relatie, die ze om zeer uiteenlopende redenen Ke per geen van allen willen zien opgehaald... Maar „Aan het einde van het hoofdstuk" door Nicholas Blake laat u nan het einde nan het laatste hoo/d.- stuk niet in het ongewisse, wie die gruwelijke daad op het ge weten heeft. OL trots toont het dertigjarige.Ame rikaanse negermeisje Althéa Gib- sou baar wimbtedon-trofee. Voor de tweede keer in successie zegevierde zij in liet dame sen kei spel. Hoewel zij niet ln zo'n uitstekende conditie was als vorig jaar bleek de lange en slanke Althéa afgelopen zaterdag toch te sterk voor de Engelse Angela. JMortlmer, dlc met $-6, 6-2 werd verslagen. Een paar uur later veroverde Althéa Gibson met de Braziliaanse Esther JBneno ook het Kampioenschap damesdubbclsprt. woonlijk geassocieerd worden met bisschoppen en butlers; f bovendien had hij een verrassend stevige hand druk. „Gebruikt u een- glas madeira met ons? "\yij houden de oude „Smerige drank. Zoet als vloeibare rietsuiker," onderbrak miss Wen- „ham. „Beste Liz, je bent onverbeterlijk." Zij gingen zitten aan de mahonie houten tafel midden in de kamer. Arthur Geraldino schonk madeira voor de mannen, Liz Wenham trak teerde zichzelf op een glas citroen limonade en beet luidruchtig in een opgewekt, alsof ze de zwakheden ve"r- «f- Nigel nam het meisje eens goed op. klaarde van een geliefd maar on- W"SDaar. gezetv.grijs haar, heel Een bevallig schepseltje, een. beetje betrouwbaar huisdier. Zigeunerachtig; ongeveer 23. maar ze „Bij Millicent Miles ook?" doet haar best ouder te lijken: zelf- Het meisje giechelde, „Nu: ik ge- - - - „r standig achter haar hoornen bril; ze lóóf dat ze mr. Geraldine gevraagd i" een klem weverqtje m Mestmor- kon hier nog niet lang gewerkt beeft eennieuwelift te laten .ln- hebben, maar ze zei al ,„wy als ze stalieren."'zei ze, en wierp Nigel toen hlTr Ltiiifp het over de uitgevers had alsof ze een verschrikte blik toe, zich ken- s-p0?d!3 J)aar. zakelijke Kant._ dooi „Dat gebeurt altijd," gei het meisje K. offftwekt. at«nf rio jwslrborfpn vpt, dacht dat ZB - vijftig jaar, gezet. grijs witte tanden, appelwangen en vrien delijke heldere ogen beter op.haar plaats zou zijn in een tweed pakje nooit anders gewend was geweest, Een bepaalde eigenschap van spraak deed hem vragen: «over een wildvreemde iets Nvat „Heeft u in Somerville gestudeerd?" heel wat mensen, die Nigel in de uit- „O heden, ligt het er zo dik boven- oefening van ^ijn beroep ontmoet- /eest. neliik afvragend hoe ze'ïo'n indis- Arthur Geraldities beleefdheden af haar crede hai fi** losL£ tegen, $«-£» tS' S Joan,'neem jij mr, Geraldines tele foontjes aan het eerste halfuur." De secretaresse glipte de kamer 3350. Op Douglas Hall ontvangt Collins de XrTe. .nrlin CT 711001 AmAlie. die de woorden' van üaar broer ook gehoord heeft, dat betekent dus,, dat je het huis Uj brand moet steken.... O, wat verschrikkelijk!' Maar Collin weet. dal hii moet gehoorzamen. Hij gaat naar de kelder cn occnt de kranen vau de cen trale verwarming. Vijfduizend liter olie stroomt in de onderaardse gewelven en een lucifer doet dan de rest. Terwyl de „Bella" op de thuis vaart is met alle overlevenden van de .Louise" aan boord later zal een sleepboot de „Rose of Hellwick" halen vluchten tante Amelie, Col- op?" ten,-zich ook'afgevraagd hebben. - - - „Wat heeft u gestudeerd?" Toen ze. op de tweede verdieping, uit als een snipper papier op de tocht. „Geschiedenis." aangekomen wareii werd Nigel naarRyle hield op het geld >in zijn „Met goed gevolg?" de kamer van de oudste firmant broekzak te laten rammelen;Een „Nou ik heb 'n cummetje gehaald.' gebracht. Een grote hoge rechthoe- schittering r- ijzig of' humoristisch. Deze mededeling, die begeleid werd kige kamer, verlicht door een kan- dat kon Nigel niet uitmaken'kwam door een onhandige zijdelingse be- Seiaber van Venetiaans glas dié aan- in öe °ken van de oudste firmant, weging van haar hoofdje deed haar gepast was aan het elektrische licht- ..Heel juist Liz," zei hij, „Miss Wen- plotseling veel jonger lijken. net en door hetdaglicht dat door b,am houdt ons allen op ons qui-yive. „Maar nu zit u vast aan het eind twee schuiframen aan de straatzijde welnu, laat ik je onze moeilijkheid van een telefoon?'- binnenviel; dé muur tegenover de voorleggen Strangeways, Het spreekt „De directie wil dat je onderaan ramen was'bezet met boeken. Het vanzelf dat dit strikt vertrouwelijk de ladder begint. Als ik hier b:i de houtwerk was wit geschilderd en er is, nietwaar?" receptie mijn werk goed doe, word ik lag een luxueus vast tapijt; Nigels bmkte. - bevorderd tot secretaresse en %7at binnenkomst verraste de drie aan- „Misschién heeft u gemerkt dat manuscripten lezen misschien." wezigen in wat men zou kunnen noe- ouze zaak zich toelegt op. memoues, „Een Victoriaans regiem nietwaar? mèn de losse en voor eeuwig vastge- biografieën en dergelijke, Het is geen En intussen bent u een boek aan het houden pose van een modem conver- overdrijving als ik zeg .dat: het vig- j schrijven, zie ik?" 'satietableaude kalé man aaii zijn Wenham Géraidine opr-wiU Blozend duwde het meisje een paar bureau geflankeerd door de vrouw lekeung -welk werk van -deze. aard pagina's van een manuscript onder dié achteloos tegen het verst verwij- e®n garanüe is voor. de.hoogste kwa- een vloeibiad. „U ziet.te veel. Sorry,' derde raam, leunde,, en de;sombere :-.-i - maar ik haat pottekykers. roodharige man die naar zijn schoen- Mr. Geraldines vloeiende'. .voLzin- De meeste schryvers trouwens, ge- punten staarde en met één hand met nen werden onderbrokèn-rdoor een loof ikals .ze nog'aan het schry- het kleingeld in zyn'broekzak stond luid. gekraak toen .de: tandenvan ven zijn. Ongetwijfeld, zouden de |e rammelen. Voor enkele seconden Liz Wenham''n'nieuwe beet uit.'haar psychologendaar ipts interessants werd de pose .volgehouden. Toen;-appel namen: over vreten te vertellen. stond de kaie man op en liep rustig „Een jaar of twee .geleden kwa- Op dat ogenblik verscheen er nog op Nigel toe. - men w(j met generaal Richard Tho- liKfvffi: J». Strangeways? Buitengewoon «star ovareen. dat wij aüo autobio- se \an mr GeiaKitne. Nigel \oiga^ vr;enHeliik van u lan»«i komen grafie zouden uitgeven. Toen wij, aan taaSled?oalfhi^lX"?oïïrooMokgS" Mag ik n voo?slS]on S'L mito m": bagin van .dit jan,, het maèn- A J^n de klSL vonrdll^rar dï nak' fletiOTanten? Miss WeJJham.de kleitf. script ontvingen, ontdekten we dat lins.cn An. de keukenmeid, uit het brandende !^an öe Kieine^ooraeurriaar uc paK dochter van onze stichter Mr Rvle enkele gedeelten buitengewoon —eh Douglas Hall. De olie verspreidt roetzwarte rook. (kamer Uep. Aan eén kant van d.e l SSSSie S - Potomhch waren." wolken: knetterend zoeken de vlammen hun weg Jgaue ;ag een stapel bultige zakken, 1 tmecne 15 opge ,,Do„„„„kt m„t ta„„. duOr de gangen 011 kamers van de oude bob ui-aafi dé anderc karn was een lift, Ltz Wcnham met haar zing op de top van de heuvel, de trotse vesting (waarvan de deuren Nigel gemeen m Arthur Geraldinehad het_ gezette anpc[_ van de ongekroonde koning van Helhvick. p-Un rug sloegen toen hy er binnen figuur, het vriendelijke gezicht en de lging. minzame manier vsn spreken die ge- moriiprldc mond vol (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1