Bedenkelijke symptomen Minder reizigers, minder winst: geen dividend i r LEX SORAYA kaiz™ Uh AAN HET EINDE HOOFDSTUK van het Donderdag 10 jnK 1058 NS-JAARVERSLAG OVER 1957 Eerste klasse steeds leger ffuidgersezirsg Verandering op touw in Britse vloot Eerst oplossing kwestie-Irian Djakarta gebruikt schuld aan KLM als dwangmiddel In Nederland ruim 3200 km spoorlijn Weer incidenten op Cyprus Storingen in 'radioverkeer Vanavond Senaat aanvaardt Belgisch kabinet Door Nicholas Blake SPROETJE SPA oor FRANK GODWIN jEHerwirvArt HUnOGEfi ZILT! L\vly m PERSVRIJHEID heelt haar bedenkelijke kanten. Gemis aan persviij- beid beeft echter veel meer bedenkelijke kanten. Het is in de men selijke samenleving vrijwel nooit een kwestie zwart <ui wit. Maar het is wel dikwijls een kwestie van duidelijk wit met zwarte vlekjes en duidelijk zwart met witte vlekjes. Persvrijheid is het eerste, perscen- suur het tweede. In de tijd. dat in sommige grote Europese landen dc cen soren nog vhiijg met de schaar werkten, was net bezwaar bij de kranten nog niet eens zozeer het feit, dat er censoren waren. Het bezwaar was, dat de censoren haast altijd het verkeerde schrupten. In de Westelijke landen horen de censoren lm tot her verleden. Laat hen nimmer terugkeren! Wie deze ontboezeming niet goed begrijpt, moge weten, dat onlangs iemand ons een Brits seusarie-ochtendblaadje onder de neus hield; een ding volgestopt met misdaad-reportages, echtscheidingen, filmster-intimi- teiten en roddel over hooggeplaatsten, die moeilijk in staat waren, tot ver weer. Hij vroeg ons, of wij zoiets nu fijn vonden. Wij waren gelukkig in staat, op onze beurt hem een exemplaar van de Volkisciie Beobachter van september 1939 te presenteren, overlopend van nazi-overwinningsgebral. ge meenheden tegen de Joden en dreigementen tegen de Westelijke plutocra ten. Vindt ge dit dan fijn, informeerden wij. Hij kon niet anders dan ontkennend antwooiden eti toegeven, dat zo beschouwd het Britse krantje toch nog. tienmaal beter was. Bij beperking van de pe'rsvrijhcid moet men zich voor ogen stellen, dat het middel ai heel gauw efger is dan de kwaal. Vandaar, geloven wij, de bezwaren van de West-Duitse journalisten organisatie tegen wat wordt ge-* noemd de Lex Soraya. Er is de laatste tijd schaamteloos veel gepubliceerd over de vroegere echtgenote van de Perzische sjah. die geen kinderen kon krijgen," vooral in Duitsland, waar deze vrouw nu woont. De Perzische am bassade heeft tegen deze indiscrete schrijverij geprotesteerd en de rege ring te Bonn heeft zich herinnerd, dat dingen van deze aard al heel wat vaker zijn geschied in de Bondsrepubliek. De nu ontworpen wet wil aan dit soort publicaties een einde maken. DUITSLAND en Oostenrijk staan niet zo gunstig bekend voor wat betreft de wijze, waarop daar over het leven van gekroonde hoof den en andere hooggeboren personen wordt geschreven. Het zijn vooral de weekbladen, die blijkbaar aan deze lectuur behoefte hebben. Psychologisch is het misschien nog altijd een gevolg van het feit, dat men juist in deze landen in vroeger tijd verplicht is geween de vorsten en hun familieleden met meer dan gepaste eerbied te behandelen. Aan het smakeloze van het geval verandert dat echter weinig. Hoe er intussen tegen op te treden? Naar onze mening (die dus over eenkomt met die van de Duitse journalisten), rijn wettelijke regels op dit punt niet gewenst en trouwens welhaast onmogelijk. Wie wil de regering vrijwaren van onbehoorlijke berichtgeving? De omschrijving: gekroonde hoofden en hun familieleden, lijkt wel te eng, omdat ze staatshoofden, die toevallig niet van koninklijken bloede zijn. uitsluit. Het betrekken echter van deze laatste groep in de verbodsbepalingen brengt weer allerlei poli- tïeke consequenties mee. Velen in Nederland zullen zich herinneren hoezeer indertijd de pers is gehandicapt geweest door het feit, dat Adolf Hitler gold als hoofd van een bevriende staat. De conclusie moet toch wel zijn. dat het niet aangaat, door middel van •wettelijke bepalingen de pers te dwingen, met vingers en pen af te blij ven tan een bepaalde groep hooggeboren personen. Het scheppen van een uitzonderingstoestand voor een categorie van mensen past niet meer in deze tijd. Er past echter wel iets anders in, namelijk bet besef, dat de kranten van het persoonlijk leven van de mensen, hooggeborenen en an deren, hebben af te blijven. Het vastleggen hiervan, bij de wet echter is jiict goed mogelijk en trouwens ook geheel ongewenst. Het is een zaak van goede journalistieke stijl, die de vrucht behoort te zijn \an de verant woordelijkheid, waartoe de persvrijheid verplicht. BLIJKENS onlangs gepubliceerde statistische gegevens is de K.L.M. nog altijd de derde in. grootte onder de luchtvaartmaatschappijen. Maar de positie van deze„ ook. thans nog in hoofdzaak nationale, onderneming is er de laatste tijd niet sterker op geworden. Het ver vallen van de lijn op Djakarta is een harde klap geweest, mede doordat de landingsrechten in Singapore daardoor in liet geding zijn gekomen. Iets van de moeilijker geworden toestand weerspiegelt rich wel in de wrevel, die bij de vliegersstaking zo duidelijk is gebleken en die ook op dit ogenblik nog piet is geweken. Het aanstaand heengaan van. de heer Van der Ploeg als directeur is opnieuw een aanwijring.dat er in de leiding iets niet klopt. Ea juist op,dit moment-i# het zo noodzakelijk, dat de lei ding krachtjg en eensgezind poogt, elders te herwinnen, wat het op de Üjnen naar het Verte Oosten verliest, En dan moet gezegd worden, dat in vele 1 ringen tijfel heerst of de huidige president-directeur, de heer Aler, we» uc meest geschikte figuur is om de K.L.M. veilig door de huidige erfsis heen te loodsen. Misschien is crisis een te sterk woordmaar er rijn in ieder geval moeilijkheden en het is duidelijk, dat die slechts kunnen worden overwonnen door een be leid, dat uitmunt door tact en kracht en deskundigheid. Op.de vraag of de heer Aler die in voldoende mate bezit, zullen niet velen een bevestigend antwoord durven geven. (Van een onzer redacteuren) UTRECHT. De Nederlandsche Spoorwegen boekten in 1957 een winst van 3.5 miljoen tegenover i 10.4 miljoen in 1956. Als oorzaken van deze achteruitgang noemen de Spoorwegen in hun jaarverslag 1957 een. geringe daling van het aantal reizigersen een iets gro tere achteruitgang van het goede renvervoer, door de tarief verhogin gen van 1 april en door de econo mische ontwikkeling. Bovendien ste gen de kosten door loonsverhogin gen, prijsverhogingen en door het toenemen van afschrijvingen en te betalen rente. Dividend zullen de Spoorwegen over-1957 (1956: 3 procent) niet uit keren, als het directievoorstel wordt aanvaard- In plaats daarvan zal de winst, samen met de onverdeelde winst over 1956 van 1.4 miljoen op de nieuwe rekening worden over geschreven. De totale opbrengsten van het be- drijf stegen in het verslagjaar met 18.5 miljoen tot 506.7 miljoen; het personenvervoer alleen leverde 269.1 miljoen op, of t 10.6 miljoen meer dan m het voorafgaande jaar, het goederenvervoer 207.6 miljoen of 79 miljoen meer. Tegenover deze inkomstenstijging stond ..een verhoging van de kosten met 25.4 miljoen, en wel van 477.9 miljoen tot 503.3 miljoen. Voor het maken van vrije kruisin gen met met-rijkswegen werd, even als m 1956, opnieuw 4 miljoen ge reserveerd. Bovendien werd een be drag van 1.3 miljoen bestemd ais bedrage tot dekking in het tekort i van het pensioenfonds voor het in Nederland gestationeerde personeel, dat vroeger in dienst was *bij de Spoorwegmaatschappij Mechelen i Terneuzen- De groei, die de omvang van'het reizigersver voer sinds 1953 vertoon- i de, kwam in 1957 tot stilstand: het I aantal reizigers, 189.4 miljoen, bleef j vrjjwel gelijk, de gemiddelde .af stand, die ieder van hen aflegde, daalde van 40.7 km naar 40.2 km In het goederenverkeer maakte de stij ging der laatste jaren plaats voor een daling van' ruim 4,5 procent, en wel in het geheel als gevolg van de vermindering in het binnenlandse vervoer, dat terugliep van 17.3 mil joen ton in 1956 tot 15,9 miljoen ton in 1957, De vermindering van het totale aandeel der le klus in het perso nenvervoer, die reeds een aantal ja ren waarneembaar is, zette zich voort: het totale aantal reizigers/ki lometers daalde van 9 procent m 1956 tot 8.6 procent m het daarop volgende. jaar. Evenals in 1956 groeide het ver voer op weektraject- en op jeugd- kaarten sterk. Gedeeltelijk ais ge volg van de tariefsverhoging van 1 april steeg het aantal weektraject- kaarten bijvoorbeeld met 24.7 pro cent. Het vervoer op jeügdkaarten nam toe met 11.9 procent, de verkoop i van maandtrajectkaarten en week- kaarten daarentegen daalde, evenals de afgifte van enkele reiskaarten en l retourbiljetien. Voor de daling van deze laatste soort vervoerbiljetten zien de Spoorwegen als oorzaak dc vermindering van het vervoer van militairen en de tariefsverhoging. Het aantal reizigers, dat vervoeid werd met de trams of bussen van de omstreeks twintig dochteronder nemingen der NS hep met 2 procent terug tot 175 miljoen. (Advertentie t M j Huidzuiverheid - Huldqezondheid Voelen en oksels Iris door Purol-poeder LONDEN. -De Britse marine znl dit jaar 5 kruisers, torpodoboot- jagers, 33 fregatten, 9 mijnenvegers en 31 motortorpedoboten afschaffen. In 193S en 1939 zullen als nieuw oJ gemoderniseerd schip '1 vlieg- kampschepen, 2 kruisers, 13 fregat- ten. 10 mijnenvegers. 7 schepen van j ander type en enkele duikboten in 1 gebruik worden genomen. DJAKARTA. Volgens het dag blad „Sin Po" heeft de Indonesische regering besloten, de betaling van een schuld van ruim 5 miljoen gul den aan de KLM op te houden, „tot dat een oplossing in de kwestie Nieuw-Guïnea zal zijn verkregen." Het bericht werd door de regering en door de Indonesische luchtvaart maatschappij Garoede (te wier name (Advertentie LM.) 2e reuzenpak 20 cent goedkoper UTRECHT. De lengte van het spoorwegnet in 'ons land bedroeg eind 1957 3.232,5 k*n. tegen 3.229,9 eind 1956. Met de beveiliging van de spoorwegen werden opnieuw be- langryke vorderingen gemaakt en ook werd voortgegaan met de mo dernisering van het materieelpark. Op het einde van het jaar werden de laatste elf stoomlocomotieven uit de dienst genomen. Het aantal in gebruik zijnde elek trische en dieselelektrische locomo tieven bedroeg eind 1957 550 tegen 478 het jaar daarvoor. De.aflevering yan 1763 nieuwe goederenwagens overtrof de afvoer van verouderde en versleten wagens. Het totale aan tal goederenwagens in eigendom steeg met 95 tot 22.232. NTCOSïA Er hebben zich woens dag op Cyprus een aantal inciden ten voorgedaan, waar by een. Griekse Cypridbt is gedood en verscheidene Griekse en Turkse bewoners van het eiland verwondingen opliepen. Uit een rijdende auto werd gescho ten op Griekse Cyprioten bij een café, waardoor een persoon om het leven kwam en vijf.werden gewond. Verscheidene Grieken werden, ge wond door het ontploffen van een bom in de voorstad Kaimakli van Nicosia. Een Turkse politieman in Nicosia werd bij een aanslag met een vuur wapen gewond, evenals twee andere Turken bij een bomexplosie. DEN HAAG. Lt.-generaal A. G. M. J. F- van der Kroon, eerste on dervoorzitter van 't Nederlandse Rode Kruis heeft op Huis ten Bosch aan Prins Bernhard en staatsraad mr. W. F. Schokking, voorzitter en vice- voorzitter van het Nationaal Ram penfonds, het 'Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis uit gereikt. r gen en men mag dus aannemen, dat Jn wij het ergste al gehad hebben". Tour op tv D' E vele hard werkende wielersport- minnaars, die deze week de in dc middaguren rechtstreeks uitgezon den reportages van de Tour de France niet hebben gezien, zal het genoegen l doen dat do Nederlandse tv ook zondag, i middag een heeidverslag relayeert. Van half vier tot halt vljr kunnen zij ge tuige zijn van de tijdrace op de berg Vcntoux. \AT E hadden eigenlijk best iets wV 7neer dieren teülen tien, nu Artis toch als foneelstndio fungeer' de. Vooral a'e eerste helft van hef Fedder-mysterie, dat Jan de Koek speciaal voor opvoering m deze om- geving had geschrevenverliep heel tiaag. Enkele heren liepen kalmpjes aan wat geheimzinnig te doen ach ter blinde muren en voor een kooi tnet trilde dieren. Op een gegeven moment zagen toe op de achtergrond de heer Han Renzenbrinkons aan gekondigd als medewerkende aan het spel, een groepje bezoekers rond leiden. Zo nu en dan toas er even een close-up van een niet zo ge vaarlijk lijkende leeuw. Pas nadat het duistere zeemannetje dooieen slang was gebeten en de nog duis terder morfinehandelaar met sen fiks schot loas 'neergeknald Jarcm er ivat spanning Jn-lhet geheel. De ont- - knoping was aardig gevonden, maar Artis had een-belangrijker rol in het geheel kunnen spelen, dachten wij. Al hebben we waardering voor de wijze, waarop regisseur Peter Koen de vele problemen- d.te so'n „openluchtvoorstelling" me t rich brengt, heeft opgelost. H.Sr OVER de gehele wereld zijn er de afgelopen drie dagen klachten geweest over storingen in het radio verkeer. De oorzaak daarvan moet worden gezocht in een hevige mag netische storm, veroorzaakt door een vrij hevige uitbarsting op de zon. Ook in Nederland zijn de gevolgen van deze uitbarsting te bespeuren geweest. Scheven in gen Radio b.v. heeft zo nu en dan bijzonder veel moeite gehad, om verbinding te krij gen met schepen vooral met sche pen die in de West varen. De vrij grote zonnevlam, die al deze moei lijkheden heeft veroorzaakt is maan dagmorgen om 4 uur GMT waarge nomen. o.m. in Japan en duurde anderhalf uur Het KNMI in De Bilt en het PTT-ontvangststation te Ne- derhorst den Borg, die ons deze in lichtingen gaven, voorspellen eens gezind: „Verschijnselen als deze du- ïen doorgaans ten 'hoogste twee da-. IN het programma van Hilversum i van 8 05 tot 905 uur een concert door het Omroepkamerorkest, dat o.l.v. Maurits van den Berg o.a. de Variaties op een. thema van Tsjed- kowski van Anthony Arnensky en het Dtvertimento. voor kamerorkest van Otmar Nussift. uitvoert. Solist in het Concerto Hrico voor viool en orkest van Johan Franco is-Nap de Klijn. Het door de AVRO verzorgde tv- programma brengt na het Sportpa- norama de tweede Perry Como Show, waarin u o.a. kennis kunt maken met de vermaarde song-schrijver Richard Rodgers. de schuld staat} tot nu toe niet beves tigd of ontkend. Het bedrag m kwestie is aan de KLM verschuldigd wegens het ver lenen van technische diensten aan de Garoeda. Het dienaangaande tot 1960 'lopende contract werd verbro ken. in de tijd. toen Nederlandse on dernemingen in Indonesië in beslag werden genomen. - Ten opzichte van de Nederlandse bedrijven heeft de Indonesische pre mier Djoeanda verklaard, het m be ginsel eens te zijn met de opvatting, dat ook de Indonesische arbeiders zeggenschap moeten hebben in 't verdere lot der door de regering „overgenomen" bedrijven. De minister van Buitenlandse Za ken Soebandno heeft gisteren weer over de ontwikkeling der politieke betrekkingen tussen zijn land en Amerika gesproken en daarbij ver klaard. dai de groei van goede rela ties tussen beide landen zou wordrn gewaarborgd „als Amerika meer de nadruk zou leggen op de eigen per soonlijkheid van Indonesië en 't ge meenschappelijke belang van beide staten, dan op de betrekkingen tus sen de V.S en Nederland". Hij zeide dit bij de ontvangst van vice-admi- raal Riley, chef-staf van de Ameri kaanse vloot in de Stille Oceaan. Uit Bonn wordt gemeld, dat daar een Duits-Indonesssche commissie van regeringsvertegenwoordigers heeft beraadslaagd over dc mogelijk heid tot het verlenen' van technische en economische "hu ip door de Bonds republiek aan Indonesië en over de eventuele omvang van deze hulp verlening. BRUSSEL. De Belgische Senaat heeft woensdag met 90 tegen 83 stem men zijn vertrouwen in de nieuwe katholieke minderheidsregering uit gesproken. De Kamer van Volks vei tegenwoor- digers heeft de vorige week al haar vertrouwen m de regering uitge sproken met "een_zeer kleine meer derheid. De Christelijke Volkspartij heeft, in tegenstelling tot in de Se naat, geen meerderheid in de Kamer maar de regering kreeg de meerder heid door onverwachte steun- van twee liberalen. (Advertentie i.M 'twinkelend' DROPS keuze uit 5 «naken -19 cent pet rol I f-fET bootje lag op vertrekken, 1 toen. een «route, uuer gestalte het begrip vruchtbaarheid welsprekend symboliseerde, mei vijl kleine kinde ren aan boord kwam. Achter haar toerei de loopplank ingehaald waar door haor daad iets onherroepelijks kreeg. Een beetje paniekerig vroeg ze aan een mnn, die tegenover mij op de bank zat: „Deze gaat toch wel naar Ouder- kerk, hè''" ,.Uh", deed denman. f Het was geen m dc Nederlandse taalschat voorkomend tvoord doch I ren vormeloze, uit zijn binnenste op- 1 wellende klank, die h(j uoortbrncht zonder zijn lippen te bewegen. f ,Js 't nou je of neen?" vroeg de vrouw. „Uh". deed de man tueer. Maar nu knikte hij er bij. „Je bent zeker bang dat je tong j slijt", zei ze. „Beleefd hoor", S £n zy voerde haar kinderen ver ontwaardigd mee naar het uchter- dek. De man bleef roerloos tegen over mij zitten, een tanige vijftiger, met een uit weerbarstig hout gesne den facie, dat niets uitdrukte. Al leen zijn donkere, sombere ogen ga- vpn toegang tot zijn ziel. Geruime tijd later we voeren al zei hij opeens: „Dat doe ik toch niet uit onbe- I leefdheid. 't Idee alléén! Ik doe 't uit principe. Uit beginsel. Uh. Ja.' Nee. Daar red ik me mee, al jaren." Hij keek mij aan. Aangezien hij I blijkbaar zag, dat de kern van zijn standpunt mij ontging, vervolgde hij; i j,PratenIk heb' vroeger zeer I veel gepraat. Maar ik ben er van te ruggekomen. Want je verpraat je le ven. Dat is zo. Ik ben vierentwintig jaar getrouwd, met een best mens j aiïes glimt je tegen, Bus ik heb niets i te reclameren, Maar als ik thuiskom, j van mijn werk, wat gebeurt er dan? i Dan wil die vrouw praten. Ze zegt - en nou neem ik een uriZZekeurig i voorbeeld, gewoon, om een beeld te i qeven re zegt: „Ik ben btj de kruidenier getveest en ik heb twee i ons allerhande genomen voor bij de thee vanavond, (la's lekker, dan heb- j ben tre een koekje bij de thee van avond". Dat zegt ze, bijvoorbeeld, I Vroeger, toen ik nog jong teas, ging Ik daar op in. Dan zei ik zoiets als: ..O ja, een koekje bij de thee van avond, da's lekker". Maar dat doe tfc j niet meer. Want op een dagjaren geleden, dacht ik bij mezelf? „Wat '■eet ik daar nou van? Een koekje i bij de thee. Me zorg. Ik zal 't wel j zien, aZs er een koekje bij de thee is. Maar ik wil er niet over praten". En van dat ogenblik af, ben ik op al dit soort dingen niet meer ingegaan. Ik heb alleen maar gezegd: uh. Of ja of neen. En daar heb ik veel baat j bij gevonden. Want ga er nianr eens op lettendan zul je het ook merken. De mensen zeggen Ziyna noo't iets, j dat de moeite van het vermelden u'aard is. Mooi weef. Nou, dat merk ik. 't Regent, Ja, dat voel ik. Fie 1 heaft de voorkamer laten behangen, groen met een rood streepje.- 't Zal laaar wezen, maar wat kan het mij schelen? 't Zijn toch allemaal tuaar- i deloze dingen? Als je „uh" zegt, heb I je ze nog dik betaald." - j Hv keek my gemarteld aan en I schudde het hoofd, j „Vromcen zyn 't ergst", stelde hij vast. „Die kennen geen maat. Die praten inaar voort over het huis en 'over dc keuken en over een japon, allemaal aarche dingen en op een toon of ze het eeuwige leven hebben. i Weet u hoe dat komt?" j Ik.wist het 'niét. j if ij wel: j- i sJDat komt omdat vrouwen geen i weemoed kennenzei hij. „Ik ivel. Ik ben vol van weemoed. Ik ivlt I niet praten over cl die rimram. Ik wil denken. Over de grote vraag- stukken. De vergankelijkheid van i het menselijk streven. De aardkloot in het universum. Hef geheim vau leven en dood. De eeuwige ziel. Ddt I is spekkie voor mijn bakkie. Maar de koekj'es en het behang van Fie en 't reisje langs de Rijn en de voordelige runderlapjes bij de nieuive slager op de hoekach man zwijg toch stil. Uh, Ja. Nee. Meer krijgen ze niet I van ine. Daar heb ik toch gclyfc in?" Zijn ogen hongerden naar ocgnp. „Uh", zei ik. KRONKEL i INNSBRUCK, Adolf Martin j Bormann, de oudste zoont van ds vroegere ryksleidev der Duitse nazï- i partij, wordt op 26 juli in Innsbruck tot priester gewijd. Kij is in 1947 tot de rooms-katholieke kerk toegetre den, ■a JA, Hét 15 JA- RÊfl ÉrtJAREflGt- LCDtfl GEBOUWD. ItMAflP 2AÜ... DAAR OP Oi£ MUUR.' VREjELIjK OUD Zijn. D£ MUREfl zijn AfóE0ROKft£lD MAfintn. nier öcHitrtn voor SS53. De mens is er in geslaagd met behulp van. pijlsnelle raketten het heelal te verkennen. Twee- en drietraps-raketten .volgepakt met kost bare instrumenten, suizen door de interplanetaire ruimte en kunstmanen cirkelen in een wijde boog ota de aaide. Het zijn niét alleen de grootste na ties, die zich met deze belangrijke proefnemingen bezig houden; ergens ver van de bewoonde we reld is cok professor Prudon in. opdracht van zijn regering bezig experimenten uit te voeren. Hij heeft een schema opgesteld van de magnetische krachtlijnen van het heelal, die de mogelijkheid >penen waarnemingsraketten ver van de aarde te sturen en deze terug te laten komen met waar devolle gegevens over de structuur van de on-. eindige ruimte. De proeven kosten veel, zeer veel geld on in regeringskringen vraagt men zich wel eens af, of ai deze hoge uitgaven eigenlijk wel verantwoord zijn. Een commissie, die toezicht moet houden op het werk van Prudon. heeft dan ook .een. afgevaardigde naar hem toegestuurd om eens met de geleerde ie gaan praten. „Ik zou zo denken dat een derge lijk gedicht genoeg is om iemand volkomen, uit te putten. En is het de bedoeling dat hij ook hoven, verden king blijft?" „Stephen is al sinds 1930 bij ons. Hu heeft geen financiële belangen in de zaak. hoewel we hem een paar jaar geleden gepolst hebben, over zijn opneming in de firma," „Het lijkt mij dat hij de beste ge legenheid gehad heeft om met de proeven te knoeien," zei Nigel. „Mogelijk." Arthur Geraldin.es lange, dunne bovenlip leek zich nog verder Uit te rekken, wat hem op een haai deed lijken. „Maar als hij het gedaan heeft zou ik nooit meer op mijn eigen oordeel durven vertrouwen." Vervolgens werd er een plan de campagne opgesteld. Ze besloten dat Nigel zijn onderzoek zou instellen onder het mom van een tijdelijke aanstelling als lezer van speciale ma- t nuscriptcn. Geen van hen veronder stelde dat die camouflage het lan ger dan een dag of twee zou uit houden, maar zelfs een zo korte tijd zou kunnen helpen. Er werd hem een honorarium aangeboden, dat hij accepteerde. Toen zei miss Wenham: „Waar moet hij werken?" „Het lijkt me het beste hem in de kamer naast die van Stephen te zet ten," zei Arthur Geraldine. „Dat zal miss Miles met leuk vin den." zei Basil Ryle. „O verdorie, ik was vergeten dat ze nog altijd hier is. Hoe lang moe ten we die vrouw nog onderhouden?" Ryle haalde zijn schouders op. Het was Nigel duidelijk dat de po pulaire schrijfster de protégée van Ryle was, die voor de andere twee hoogstens aanvaardbaar was om het geld dat Wenham Geraldine aan haar zou verdienen. ..Hoe lang gebruikt ze die kamer al?" vroeg hij vriendelijk. Sinds we haar engageerden in juni, bij tussenpozen. Ze was toen aan hei verhuizen." „En nu schijnt ze zich permanent bij ons gevestigd te hebben," mop perde Liz Wenham. Geraldine zei, „Wel, zolang het maar een gouden ei wordt vmd ik dat we wei kunnen toestaan dat ze het hier in het gebouw legt. Dan moet mr, Strangeways maar' btj Stephen intrekken." Hij liep naar zijn bureau en draaide een nummer op de huistelefoon. „Stephen, heb je een ogenblikje voor ons?" De hoorn gonsde als een weSp. Wel, het is nogal belangrijk. Dank je," Hij legde de hoorn neer "Stephen heeft weer een van zijn buien." Nigel zag met belangstelling uit naar de ontmoeting met de schry- ver van dat bittere tragische ge dicht Fire and Ash, met of zonder bui. Stephen Protheroe, eens „een veelbelovend jong schrijver, een jon ge zanger, die nog veel van zich zal laten horen", enz. enz. had zijn be loften nooit vervuld en nooit meer iets van zich laten horen. Hij had zich weer teruggetrokken in het vol slagen duister, waaruit Ftre and Ash, zijn enig uitgegeven werk, naar voren was gekomen en was al meer dan vijfentwintig jaar uit het gezicht verdwenen. Slechts weinigen van de vele bewonderaars van zijn werk zouden met enige zekerheid kunnen zeggen of hij nog in leven was. „We houden allemaal erg veel van Stephen." zei Liz Wenham. „En we zijn. doodsbang voor hem." HOOFDSTUK II i Eerste Druk Een klein palinkje van een man vloog de kamer binnen, met 'n vaart die meer aan vinnen dan aan benen, deed denken. De visacbtige indruk werd geaccentueerd door zyn dunne lippen, die geluidloos op en neer be wogen. Na enkele seconden waren ze in staat geluid voort te brengen. „Hoe lang staat u die ellendige vrouw nog toe de atmosfeer in dit gebouw te verpesten? Vanmorgen heeft ze alweer een halfuur van mijn -tijd verknoeid zat me aan m'n kop te zeuren over haar interpunctie! Nu vraag ik u, interpunctie! Ben ik soms aangenomen om punten te zet ten voor die zwakzinnige? En ik hou niet van die lucht ook, die ze bij zich draagt." Prothcroc's eigen schimprede ech ter was zeer effectief van interpunc tie voorzien door luid gesnuif. Nigel nam zijn gezicht goed in zich op, een hoog ingeplante neus, een edel voorhoofd, en prachtige ogen die schitterden achter met hoorn- omrande brilleglazen, in vreemde te genstelling tot de zwakke mond en de welhaast rudimentaire kin. De zelfde tegenstelling kenmerkte f zijn stem, die diep en resonerend was, maar nu en dan oversloeg in een woedend gekrijs. Nigels ogen iverden steeds weer getrokken naar zyn mond, die eerst stilletjes aan de woor_ den knabbelde voor hij ze uitsprak. „Ik heb nu al meer dan vijfen twintig jaar in deze zaak gewerkt," verklaarde Protheroe ,.en ik zou den ken nu wel recht te hebben op'een beetje fsnuf) afzondering. Maar na tuurlijk, als u liever hebt dat ik mijn lijd gebruik om ongeletterde slonzen litteratuur te voeren dan om manu scripten te lezen, zal ik me aanpas- öen aan die (snuf) nieuwe politiek van u. Wie is hij?" Stephen Protheroe had eindelijk Nigel in het oog gekregen en rukte zijn bril af met de kennelijke be doeling hem beter te kunnen zien. „Onze nieuwe corrector, mr. Strange ways mr. Protheroe." „Hm'ff. Hard nodig. Hoe maakt u het? U kunt me van^nuss Millicent Miles verlossen. Dat „Miss" is mooi. Een „miss" kan nog best „mis" zijn, heb ik haar net gezegd. Ze heeft nooit ze houdt met van woord spelingen. Ik trouwens ook niet, maar hot is de enige manier om haar mijn kamer uit te krijgen." Hij keerde zich naar Liz Wenham. „Nieuwe cor- réctor, zei ije? We hebben helemaal geen nieuwe corrector nodig." „Ga nu eens zitten Stephen, neem een glas madera, en kalmeer een beetje." Protheroe-staarde wantrouwig naar het aangeboden glas, nam toen een slok en smakte met zijn lippen. „De maderawijnstok," verkondigde hij het gezelschap," werd door de Portugezen naar het eiland gebracht van Cyprus, of misschien Kreta, in het begin van de vijftiende eeuw, Het is familie van de wtfn die dp school kinderen kennen als Malmsey ?n de oudheidkundige snob* als Mrivoisie. Onder beide namen smaakte het even smerig.'* Cwordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1