Terug naar de oude stijl »ehalveDML- commissie) begint vakantie AAN HET EINDE HOOFDSTUK van liet j Door Nicholas Blake Vergader-„concurrentie wordt groot probleem OPGEVANG Over beleid van minister Aut orij schoolh ouders zeer teleurgesteld Notarisstudie is er door Ziekenfondsbijdrage in bloedtransfusie TWEEDE KAMER mm Rijk opent de beurs voor universiteit te Amsterdam 38 ct. Radiostation op schip :iJs iriwarmte Heerlijk zonnen waar Uook bent NIVEA zonnebrand creme (vetvrij") Pijpleidingen in Israël gereed SLACHTOFFERS VAN WATER EN ELECTRiCITEIT Simon cle Waard uit Scandinavië terug Vanavond C(; Paracliutisten in Minahassa Canada en VS é<'n in verdediging De beste fototip: 11 W*é 1 jaW% 'swerelds DAINI U Fotografeer met 1 Lb* JSflf beste KULriLri SPROETJE SPARKS AVONTUR VAM KAPIïi ROB en Pal e trouw-; bij mensen; dié het nakomen van beloften zien al? een onontkoombare morele ver- pachting en al? een der grondslagen van een behoorlijke samenleving. Dit a* ook het uitgangspunt van de kortgeleden door de internationale juris, tenverempng ungcpven verklaring over dit geval. Men moet echter, "als zo .dikwijlsrhJj het beoordelen van daden van regeringen achter het ijzeren gordyn teniege m acht nemen, dat de zedelijke normen hier én daarginds verschillen. Wanneer in 'de- Wjet-Unie of een andere „volksdemocratische" staat politieke belangen van de hoogste rang op bel spelstaan, worden S^oelens van eer en ndderjljlsheid zeer licht aangemerkt als „burgerlijke De neiging, om liet-element van schending der beloften voorop te stel lens-houdt-her gevaar iri dat mem andere en. belangrijker aapecteo van.de zaak over het.hoofd ziet. Ernstiger, waarschijnlijk dan de uitdaging aan de morele opvattingen. van lietWesten is het feit. dat wéér hoofden róllen'ach. ter het. ij'zerén-gordijn,;Er ^ds op dit. punt eën.izekere rust ingetreden sedert de dood van 'Slatin.' Beria was hog welqpdé wijze der' verraders, aan de grote zaak;:-geliqtudeerd, .maar sindsdien .was'.'het' zwaard'-van-de- scherp, rechter .niet.zo veel meer. gehanteerd. Het ontbrak «iet aan lieden: die ge acht werden tegen dé leer te hebben gehandeld, doch zij werden gedegra deerd en yerbannén' én niet terechtgesteld/ Een vleug van liberaler opvat tingen scheen te waaien over de steppen en vandaar over de Karpathen. Was het zwakte, was het berekening? Het eerste waarschijnlijk meer dan het laat^tW He Wr* xJlrA Ar^r «*>c. w nel ,zom«reces uitmat, op net „uit-I Y™ vergaderingen .van nationale en j op de .fondsen gedaan om ook voor. dan het iaat te. Ue ami-^tatm-koers werd door de omstandigheden opge- zonderlijk belang", dat aan bet werk internationale parlementen tot grote j de vrijwillige verzekering een bij- lft.7n ne marhlWPT!lr%Mrlm[*tlM Ti-flfAn Vf>Ptf[nrtrn An A^n nrnmn»A *1Ann n da.A 1 i mnai1i!1.KAr4nn 1-.n A....*, 1 4„ j.-_,nrn waarin de boven-natiónale parlemen- ten bijeen kunnen komen, zonder de j nationale;teveel te hinderen. Zo no- j dig zal een dergelijk overleg ook tussen de voorzitters worden gehou den" - geestverwant v. Rijckeversel, om de studenten, die1 zich voor het docto raal -n otariaat bekwaamd hebben,»de meestertitel te onthouden, dèed zelfs dreigen het wetsontwerp in te trek ken.. Het amendement werd ha dit' dreigement .ingetrokken.. legd; de machtsverhoudingen waren verstoord en een prompte nieuwe con- spHdatie; onder ijzeren dwang lag kennelijk niet in de lijn der, feiten en verwachtingen. De politieke politie veHoor een groot deel van haar macht eririn'.bët zoeken naar een nieuw evenwicht kregen afwijkende stromingen d& gelegenheid om zich ie doen gelden. ET twintigste partijcongres te Moskou was het hoogtepunt van deze nieuwe stijl. Stalin werd afgezworen, zijn methoden werden L'-als infaam gebrandmerkt; een nieuwe tijd scheen te gloren ach- - ter; de lange rede.: van Chroesjtsjew. Maar al te geestdriftig wa ren de reactie, toen al, mét. Er was bij de functionarissen wel" eèn gevoel van verhebtingr over" het feit,-dat zij waren bevrijd van de willekeur der politieke^pólitie/doch tegelijk openbaarde zich onbehagen over een vrij heid, jdië^ao weinig irn het systeem; paste en zozeer als zwakheid dreigde te wórden' uitgelegd. De verwarring, was dan ook alom groter dan de voldoe ning. Met name was dit het geval bij de communistische partijen in de Westelijke landen, waar bij gebreke aan een politieke politie de discipline altijd geheel had berust op een blindelings volgen van het Russische machtswoord, en nu iedereen ;rich op iedereen, kon beroepen. Het aiwegen van opvattingen tegen elkaar had eigenlijk nooit tot de communistische gébruiken behoord. En in de loop dér jaren was de me ning, dat twee ongelijk denkende mensen of twee verschillende stromingen -wél eens beide "enigszins gelijk kunnen hebben en dat de waarheid moet. ontspringèn i aap de botsing der standpunten, in communistische ogen tot een onduldbare ketterij geworden; In feite werd nu een stuk van deze ketterij het communistisch systeem binnengehaald. De juiste achtergrond van deze gang van zaken is nog steeds niet he- lemaal bekend. Het is zonder twijfel nodig geweest. Stalin en bet Stali nisme te verwerpen, doch de redenen daarvan onttrekken zich voor. een deel aan de waarneming van het Westen. Dat het is geschied om erger te voorkómen; kan men echter wel als vaststaand aannemen. De gevolgen bleken spoedig. De hiaten tn de machtsapparatuur leidden tot een verzoe ning met Tito, maar ook tot de Hongaarse opstand en tot de betrekkelijke vrijmaking vanvBolen. Sindsdien heeft datgene» wat het Stalinisme wordt genoemd, geleidelijk zijn kracht herwonnen. Is het Stalinisme? Of is het alleen maar de wet, dat het communisme eenvormig en door één centrale figuur geleid zal zijn of niet zal zij»? AAR' onze mening is het wel dit laatste. Het is deze wet, die een (bewust) libéraal en humaan communisme raaakt tot een contra-, dictio in terminis. Het is deze wet ook, die de dood van Nagy en Maleter.verklaart en de boosheid over Tito. De ketterij heeft afge daan. Het is aan de toekomst oni uit te maken in hoeverre van de lente na de dood van Stalin iets is blijven hangen. Voorlopig is Polen de enige staat, waar "de'verandering van de atmosfeer enigermate voelbaar is geble ven. Comoelka heeft onlangs in een rede tc Gdansk (het vroegere Dantzigj wel Tito veroordeeld en zo de indruk gewekt, dat ook hij de huik weer naar Moskót) laat hangen; maar in zijn land is de mondelinge vrijheid van meningsuiting nqs'altijd zeer groot en pleegt de politieke politie geen slachtoffers te maken. De wind, die nu over.de steppe waait, heeft niets van vrijheid meer in zich. In Boedapest rollen de hoofden en het is de vraag of dit onvriende lijk verschijnsel tot Boedapest beperkt blijft. En de hoop kan inderdaad geen andere zijn, dan dat uit wat in de lente is geplant en gezaaid, toch weer .iets opschiet.'Want in de geschiedenis, zo ondoorzichtig als ze is, gaat niets verloren. DEN HAAG. De Tweede Kamer de notaris-opleiding- tot een onder is tot Prinsjesdag op zomerreces. De werp van universitaire studie te ma~ commïssie-Kócrsen, welke liet milï- ken aanvaar^^^erschillende pogin- tair aankoopbeleid der regering on- t°t amei^BBing werden door de derzoekt. werkt echter door. Kamer-; minister voorzitter ICortenhorst wees, in het,tHet is duraelijk", betoogde de dige instemming van de ziekenfonds-' traditionele speeehje, waarmee hij j Kamervoorzitter, „dat de samenloop i organisaties een dringend beroep het zomerreces inluidt, op het „uit- yanvergaderingen van nationale en j op dc fondsen gedaan om ook vóór. zonderlijk belang", dat aan bet werk internationale parlementen tot grote J de vrijwillige verzekering een bij van deze commissie moet worden moeilijkheden aanleiding kan geven. 1 drage. te verlenen, die voor. 1958 zou AMSTERDAM. Ook voor 1958 ziillen de algemene ziekenfondsen een bijdrage verlenen aan de bloed transfusiediensten van het Roode Kruis, De Ziekenfondsraad heeft de voor lopige bijdrage gesteld op", ruim '4 ton. De raad heeft verder met volle- gehecht. Belangrijker dan het onder werp zelf achtte hij nl. het feit. dat de Kamer hier incidenteel met voile medewerking der regering ge-1 legcnheid kreeg, haar controlerecht i op de organisatie van een onderdeel der rijksadministratie eri op de be steding van 's-lanös gelden daadwer kelijk uit te oefenen. Zo werd in dit geval voldaan aan I een reeds eerder geuite; wens der Kamer om dieper door te dringen in de détails v;an het Een wijzigingsvoorstel van ,zijn j neerkomen op ongeveer 125.000, regeringsbeleid. - Uit de ber bereke ningen van dr. Kortenhorst bleek dat er in dit zit tingsjaar waarin 78 dag. en 31 avondvergaderingen zijn geweest -en dat het, totaal van 109 iets onder het gemiddelde lag van de voorafgaande- twaalf jaar. dat 112 bedroeg./ Tussen' de griffiers der verschillende lichamen is reeds overleg gevoerd om zo mogelijk perioden te vinden. fAdvertentie l.M (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Tweede Kamer heeft gistermiddag haar goedkeuring gehecht aan dc \'oorlopige subsidie regeling voor de kosten van huis vesting van de gemeentelijke univer siteit te Amsterdam'. Op grond hier van zal d.e' minister van Onderwijs, K. en W. uit. 's rijks kas voor de ja- reri'1959 en i960 een tegemoetkoming van 90 pet. kunnen verlenen in de kosten .van „nieuwe voorzieningen op het gebied van de huisvesting ten dienste van het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek". Sinds 1939 zijri dé kosten van de .universiteit met 536 pet. gestegen, doch het rijk placht in de eigenlijke kosten niet bh te dragen, behoudens een luttele jaarlijkse gift van 3000- allo smaken y/ ELE Denen zullen morgenavond zo wórdt verwacht, hun radio toestellen afstemmen op, het eerste programma van een nieuw radio station. Dit station is gevestigd aan boord van de „Mercur", een klein schip, dat, onder Panamese vlag, even buiten de drie mfjlszone voor anker is gegaan. Radio Mercu'rzal elke avond van 6 tot 12 uur Neder landse tijd uitzenden. Tot het mo ment, waarop een klaeht, die öe Deense regering oveYweegt bij de Panamese in te. dienen, effect sor teert. Maar dit zal, als het ooit ge beurt, nog wel even duren. schip beschouwd; kan '.worden, als hij permanent;: yoói1. anker ligt. Hoe het ook/.ij: morgenavond gaat' hef eerste programma van' Ole Foght de ether in...--- Tn het; AVR.0-télëvisieprogramma zou gistéfdi'ond de reportage van een cricketmatch zijn" uitgezonden. De wedstrijd- ging niet door - en. in. plaats daarvan' werden de Jcijkers'. onthaald op_een door' de. Belgische tv gemaakte, op film geconserveerde, reportage van de TJ'sreoue op-, de BrusseÜeNE'XPO:Een ijsje, 'ioil- er altijd wél ik' op een warme zomer avond. Maar aan- de toebereiding, van dit ijsje was bitier weinig zorg besteed. Het cumerawerk was slor dig en fantasieloos. We" waren, dan All de zon schijnt, verbrandt. U vlugger dan U denkt. Bescherm Uw huïd daarom I metNivea zonnebrand Cttme. Mooi bruin - zonder nijnJijlce of glimmende bbld. Want Nrve* zonoebfand-cremé M vetvrij. Zo'n, tube kunt U ge- jn&kkeljjk btj U otekca. normal* tui* grot* mH f TEL AVIV. Een net van Pijp leidingen, dat de Israëlische haven Eilath aan de Bode Zee verbindt met-de raffinaderijen - van Haifa, is gereed en nog voor het einde van deze maand zal die via deze leiding worden aangevoerd. Het laatstè déei der leiding loopt over een afstand vnn 90 ;mijl van Ashöod naar Haifa. In Ashdod loopt een zijtak naar Beersheba én van daar uit loopt 'een leiding naar Eilath, utrecht; In SALZBURG Is de zestienjarige technische tekenaar Th. Schuurman uit Gaanderen; dia met twee collega's zijn vakantie in Oostenrijk doorbracht in het meer van Zeil verdronken, ofschoon hij als uitstekend zwemmer bekend stond. IMeo neemt aan, dat de jon geman door hartkramp is overval len. Te Nijmegen is -gistermiddag het vijfjarige zoontje van de. familie Van Halen uit de buitenwijk Birakken- stehï in de Waal 'verdronken. Eveneens vijf jaar oud was Hüdc Brandsma te Bergercompascum, die gistermiddag in een zijkanaal van 't Oosterdiep is verdronken. In VenJo wilde dé 26-jaxige me vrouw W, Huissen in haar woning aan de Hoogstraat haar man bij lichten, die de waterleiding repa reerde. Zij gebruikte daarvoor éen geïmproviseerde' looplamp, die op een stopcontact was aangesloten. Plotseling slaakte de. vrouw 'n kreet en viel dood neer. Te Nymegen werd het twee-jarige zoontje van de familie Scherer door elektrische stroom gedood, toen de kleuter bij de elektrische .wasmachi ne stond, waarmede zijn moeder aan 't werk was.. v£%3lo1y&333? «StanS? ookWjcenweweerbmnen. zaten. jes voor de eerste veertien dagen ROTTERDAM De Rotterdamse cineast Simon de Waard is na een reis van enige maanden door Dene marken en Noorwegen, in. ons.land- teruggekeerd. Hij heeft een kleuren film opgenomen, die getiteld is „Naar het land van de Middernachtzon". Deze-zal in september a.s. voor het eerst vertoond worden. reeds, klaar liggen. Zijn onderne ming' is door Zwitserse financiers mogelijk.gemaakt, ook zou een aan tal Denen twee ■'miljoen kronen heb', ben gegeven „om mee te beginnen." In Denemarken'is de radio, even^ als in '.Noorwegert en Zweden, staatszaak- Het' parlement heeft ge weigerd, particulieren invloed té la ten uitoefenen' op. de- programma's. Omdat de .^ïercur", een door de Zwitserse financiers in, Duitsland gekocht scheepje van: lOO top, cat in Panama is'ingéschrëven, opereert buiten..dé-' drie - mijlszóne, zullen de ptx'gramrria> niét.- onder' de Deense raaiowét;* vallen...; Dit is :de, reden, waarom dé Deense regering over weegt bij -Panama te protesteren, als zij "kan., bewijzen, dat de door Radio Mercur gebruikte golflengten een schèóding betekenen van de internationale radio-conventie. Pa nama is echteruoor dezeconventie niet gebonden;omdat hethaar tot neg toe niet heeft ondertekend. De Deense pers houdt zich druk bezig met de vraag, wat er zal ge beuren. Op de programma's van de staatsradio is in de dagbladen vri; veel kritiek uitgeoefend. Vaak wc-rd de mening uitgesproken, dat wat concurrentie geen kwaad zou kunnen. in de hitte ran de schijnwerpers, om naar de tweede door de AVRO overgenomen Perry Como-showte kijken. Het was weer een fraai, staaltje, van":: amvsem.ents~vakina.rt- schap. Efficiënt gepresenteerd en met 'h- prettig, rechtstreeks op de kijker in de huiskamer «/gestemd slotpraatje en -Hedje ran de heer Coma zelf. Tn dc programma's van beide zen- A ders wordt Vanavond aandacht gevraagd voor het werk van Vlaam se letterkundigen- In de rubriek „Dichters-!van: deze tijd'! draagt EU Blom van 8.15 tot 8.30" gedichten van Johan Daisne voor. Hilversum I.-Via de andere zender van 9.30 tot 10.30 een oorspronkelijk luisterspel van. Tone Bruliii:-j.SekwenUes'van Gre- •gor". De regie heeft Willem Tolle naar. DEN HAAG. De georganiseerde de 2,— beloning voor een instruc- autorijschoolhouders tonen zich zeer i teur bij veertig lesuren per week. teleurgesteld over het feit, dat bjj Op een persconferentie, waarin de laatste wijziging van *t Wegen- de georganiseerdeinstructeurs deze verkeersreglement niet tevens ver- i dingen naar voren brachten, wezen anderiug is gebracht tn het voor-1 zij er nog op, dat het wettelijk ver schrift betreffende „besturen onder pucht, stellen van een vakexamen toezicht" en daarvoor nog niet een speciaal rijbewijs verplicht gesteld is. De organisaties hadden daarop gehoopt op grond van uitlatingen van minister Algera in Eerste en Tweede Kamer. Nu blijft de toe stand bestaan, dat iedereen vr(j is om autor«ler te geven. Degeorganiseerde rijschoolhouders (verenigd in de ABA.N., dé BBN., de B.O.V.A.G. eh dé FlN.OT>.) -Wij zen er op,, dat hierdoor slechte, resul taten bij de rij-examens enhet..af leveren Van; automobilisten" die biet •Yijp" zijn voor 't1 verkeer, - in-- de hand worden gewerkt. De georgani seerde instructeurs hebben, zo beto gen zij, hun uiterste best gedaan om de vakkennis hunner leden te ver-, •groten en het peil der. rijscholen te. verbeteren, hetgeen niet zonder re sultaten is gebleven. Dat de scholen onbeschermd zijn, heeft echter ve len ertoe verleid, met veel minder" vakkennis ook. in hun vrije tijd een schooltje te beginnen. voor rijschoolhouders stuit op art., 208 van de Grondwet en dat daar om de oplossing werd gezocht in 't invoeren van een-speciaal rijbewijs voor het laten 'rijden onder toezicht. Minister Algera-heeft, zo. merkte' men ter persconferentie op; deze aangelegenheid thans opnieuw in. studie, maar in de kringen der be langhebbenden bestaat de vrees, dat de gehele zaak „in de'ijskast" zal belanden.' OTTADA. —'.Canada eri dé. Ver enigde Staten zijn gisteren overeen- gekomen om; een gezamenlijke, kabi netscommissie te vórmen voor de continentale verdediging. Een gemeenschappelijke', vérkla- ring van premier. Diefenbakerv eri president Eisenhower preciseert- dat de commissie in een toeziende func- AMSTERDAM Gistermiddag j géén recht kan geven zijn scheeps- zijn op Schiphol aangekomen prins radiostation, dat alleen gebruikt mag Byra en zijn gemalin uit Thailand. werden voor 'maritieme doeleinden. Zij zullen korte tijd in Nederland te gebruiken voor gewone publieke blijven en de gasten, zijn van Ko- uitzendingen. Andéren stellen "de ningin. Juliana en Prins Bemhard. L.viaag óf deMercur wél als een DJAKARTA, j de Indonesische strijdkrachten heb-, j ben gisteren volgens de regerings- J menen, dat defender te Menado landingen «vitee- rcgerin^ van Panama een voerd in de nabijheid van <le laatste bolwerken der .opstandelingen en o.a. aanvallen tegen Tondano en To- mohon ondernomen.. Eenheden van de infanterie hebben, oprukkend uit Air Madidih als basis, een dorp op vijf kilometer afstand van. Tondano bereikt/ - c "§eleSenhcids-iristructeuis j tiè bestaande gemeenschappelijke geven bij wijze..van. bijverdienste j verdedigingsinstelJingenzalaanvul- j lessen van 4,50 per uur, terwijl de ien, maar niet verdringen. De com- Parathutisten'van beroepsscholen moeten werken met missie zal zes leden tellen drie uit uur-leskosten van .6,92, inclusief elk. land. (Aduertcntte |M) (Advertentie' J.M.) was- licM' en zonecht qord/mstoffen ^AcH.ÓPOtóri VERTOritH zioi.rocH mtTMioDErt OP bÉ'OAö-GA MEE /<t KIJKCfl. /(Wil f P. DErtKJÉ O-DAT A IK WELT flltr WAT HET Etri D„^POOK HEF VVA5. HCT'fUTOTÊ tn WAS? V HET zon LICHT. OP HET EDRt E£« ÓOORT Waar da^dproetjc WAT 2AG )L V DAn? i 3354; Het is de heer Gaillard, lid van de com- v'vmissië, die dit.onderzoek moet instellen en eigen- lijk vindt hij zijn taak een beetje vervelend, om dat hij persoonlijk het volste verstrouwen in Prudon heeft „Och." zegt hij, ,.u weet, hoe dat -gaat..,, processor. U heeft van de, regering vol- machten gekregen, u bent hier druk bezig, maar er *ijn altijd dwarskijkers, die met begrijpen hoe veel tijd de voorbereidingen van zo'n weten schappelijk experiment vergen. En dan.:..",. Prudon valt hem in de rede. „Ik begrijp'het vol komen," zegt hij, en ik weet niet of ik u kan overtuigen, maar gaat u eens mee. dan zal ik u laten zien, waarmee wij bier bezig zijn." De ge waar de loop der krachtlijnen op-de koepel fe afgetekend. „Binnenkort zal .cr een raket worden gelanceerd," vertelt Prudon; „en als dat eenmaal gebeurd is. zullen dé critici hun mond wel hou-, dén." Gaillard is diep onder dé indruk van hét-; geen hij'heeft.gezien en'is blij, dat hij een'gun- leerde brengt Gaillard naar het planetarium. stig rapport kan uitbrengen. „Stephen, zou; je .-een ogenblik stil ktmnen zijn èri luisteren?" smeekte Liz "Wenham. De-toon van geërgerde affectie.- in haar Stem ontging Nigel hietïéé....d r Strange ways; is: zo vriendelijk ge weest'het'onderzoek op zich. te ne men naar' ónze moeilijkheid betref fende;: Time toFight.- Jé zult je her- inneren. Stephen; dat hij ons giste ren .werd 'aanbevolen door „Niemand vertelt me hier ooit iets." „J(j;luistei*t npoit eens dat is de moeilijkheid met jou," zei Liz Wenham:' :V--. „Ik zal uw- methodes met belang stelling volgen," Protheroe boog hof felijk naar Nigel. .„De wetenschap, ot misschien' moest ik zeggen de kunst der.detectie,is'Voör mij altijd „Misschien konden we i,Strange ways beter zijn gang laten gaan met z(jn kunst, of wetenschap," onderbrak Basil Ryle: „In mij ri ambacht of .sombere kunst," reciteerde Protheroe. ..Eén beetje dubieus, vind je niet? Dat „somber" kwam dat uit het hart of uit het hoofd?" „Iris hemelsnaam, Stephen!' riep Arthur Geraldinc "Uit. .Dit is een uitgeversmaatschappij, geen leraars kamer. Je schijnt geen idee te heb ben van de'.ernst'van deze laster- kwestie.*'. „Protheroe heeft mos op het spel staan," snauwde Ryle. Liz Wenham ze! nijdig, „Ik geloof dat wc allemaal wel weten hoeveel geestelijk kapitaal Stephen .in de firma 'gestoken -hééft-":- •'-.- -. '•*- „Komt,kindereni Geen ruzie!" Protheroe wendde zich tot Nigel. „Tot uw dienst." „Ik zou graag het exemplaar waar mee geknoeid is bestuderen, en het oorspronkelijke getypte manuscript. Ik. wil de adressen hebben van geno- jraal ThorcSby, Blalr-Chatterley en *mr. Bates, en een lijst van uw te genwoordige employés, met de tijd dat .ze hier /ijn en een monster van ieders handschrift. Intussen zou ik misschien eens een" gesprek mogen hebben met Protheroe." Arthur Geraldine knikte.Hij liep naar éen hoek van de kamer en open de de safe, die bescheiden aan het oog onttrokken, werd, door een ka merscherm als om niets wat men in vér band zou kunnen brengen met vuil gèwïn ia deze sfeerrijke kamer in het oog te doen .vallen— toen keerde hij naar de> tafel terug met een .proef-exemplaar en een getypt manuscript in een. bruine map. „Eh, u zult. toch wel uw uiterste bést doen qm Geraldine^ hield op," een aandoenlijke uitdrukking op zijn. gezicht, toen probeerde hy opnieuw. ■,Jk begrijp natuurlijk, dat ü- een groot aantal vragen, zult hebben te stellen. Maar wij. willen niet dat ónze medewerkers, eh, begrijpt u no deloos ik. bedoel onnodig ver ontrust worden.", ;,Ik ben ervan overtuigd, dat mr. Strangeways de tact zelve is," zei Liz Wenham kalmerend. Daarop vertrok Nigel, begeleid door Stephen Protheroe. Stephen wees de. kamers aan van de beide andere firmanten,in dezelfde gang als de kamer van Geraldine. Vervol-? gens liepen zij een trap op eri kwa men. uit op een portaal met aan de linkerkant de liftdeuren en een bord: Wenham Geraldine. -f Afd. Re dactie, op de muur voor ben. Ze lie pen de gang in en-stopten'voor'een deur, ongeveer drie meter van hét portaal. Op deze deur was een kaart bevestigd met in grote hl okletters de woorden Mr. BLODWORTH 'Niet••Store».., -.'..v" .Dier zijn weer," zéï Stephen. „Mr. Blodworth is al jaren dood, maar we houden, graag voeling met ons verleden". En natuurlijk brengt het een aantal van mijn. onwelkome bezoekers in de warhoewel niet voor lange tijd vrees ik." Peinzend bleef hij een ogenblik naar de kaart staan kijken; toen haalde hii plot seling een dik potlood te voorschijn en .schreef onder de -woorden: NIET STOREN: Ook-uniet, miss; Miles. Welkom-in mijn'hut," zei hij toènén wierp de deur open. - De kamer was heel anders dan de ruime kamer vast: mr. Geraldine. /„Heel gezellig,heel gezellig;" zei Nigel en bezag met angstige voorge voelens het overvolle bureau, de kale gloeilamp daarboven, de plan ken. met stoffige .boeken en de twee -rechte.stoelen die meubilair en aan kleding van deze veredelde pakkist uitmaakten. Eén muur van de pak- ..kiat was afgescheiden van de kamer ernaast dopr een dunne muur met een matglazen loket erin. Door de muur heen konhij het irriterende gerammel horen van een schrijfma chine. .- - „Ze stelthaar misselijke boeken zelfs samen op een machine,'- zei Protheroe met walging.Dat zegt ge- noeg, - niet?"- „En waar móet ik 'zitten?" „O; ik denk dat we nog wel een tafeltje in die hóek kunnen wurmen. Als we dat doeri zal het onze buur vrouw fysiek onmogelijk zijn nog in de kamer té komen. Dan moeten rwe alleen het loket nog dichtmaken om onschendbaar: te zijri." v. •V' ,^"a, - dat is allemaal goed -en wel. Maar hoe moeten we de kamer dan Tiitkomeh?; .Dat lzaii toch af en toe ook eens moeten gebeuren." .Och heden, bent u een -van die .actieve detectives? Ik hóópte dat u ■het type vari.v: Nero Wolfe zou zijn 'en nooit van uw; stoel zou kómen." Stephen x-uimdè' een: plaatsje iri op -zijnbureau eri.I^gde riet .proefexem plaar en het manuscript van Tme fo Fight, daar neer; maar Nigel bleek "hog'riïet. erg?verlartgend ze te onder zoeken. Hij'wees ernaar met een wijsvinger ,en vroeg: ,;Wel, wat kunt u me over dit alles 'vertellenr' „U vertellen? Wat bedoelt ri?" Prot- heroe scheen éen: beetje onthutst „Ga eens terug- - tot -jongstleden juli. De dag dat deze proeven, terug kwamen .van de schrijver. Welke 'dd.titm was het tussen.' haakjes?" „Bé tweeëntwintigste." „Kwamen ze per .post of werden ze dóort de schrijver zelf gebracht?" „Per post."Maakt dat iets uit?" „Waarschijnlijk niet, Wat gebeurde ,er toen? Wa/ is. precies ..de procedure by'deze--izaak?s (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1