DR. JITSCHAK BEN-ZW! Hinken op twee gedachten PRESIDENT VAN ISRAEL DE NEP AANHETEINDE van het HOOFDSTUK Politicus en geleerde, eenvoudig en beschaafd OPGEVANGEN U RAD.'C en TV j£Êɧ§2i DR Treil-experimenten op de Noordzee zijn uitstekend geslaagd Bliksem trof twee treinen Proms" Industriële TV 5) AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Zaterdag 12 juli 195S (Van onze correspondent in Israël) PVEE lijnen markeren de levensloop van d r. J i t - schak Ben-Zwi,de presi- i dent van Israël: politiek en wetenschap; twee facetten zijn persoonlijkheid: eenvoud en be- j schaving. In de politiek begon j hij als één van de pioniers van j het Zionisme en thans is hij de 5 hoogste ambtsdrager in de j staat Israël, die haar zelfstan- digheid dankt aan de politiek j waartoe dr. Ben-Zwi een ge- wichtige bijdrage heeft gele- verd. Zijn wetenschappelijke vorming begon met een studie in de natuurwetenschappen, later in de rechten. Maar als geleerde gaat zijn belangstel- DR. BEN-ZW! en zijn echteenote zullen van 14 tot n jnll e«J onofficieel bezoek aan Neder land brenpen. Op 15 juli zullen ko- ninsln Juliana en prins Bernhard de president, cn mevr. Ben-Zwi e«n lunch aanbieden. Wederkerig Weden de hoge bezoekers ter ere van de Koningin en de Prins dezelfde dag een diner aan ten huize van de am bassadeur van Israël io Den Haag. De minister-president, dr. W. Drees, is de volgende d*s de gastheer aan het diner. Dr. Ben-Zwi zal geduren de zijn verblijf vertegenwoordigers van Joodse e«i Zionistische organisa ties, ae Israëlische kolonie en leden van de voormalig^ Nederlandse Ille galiteit ontmoeten en plaatsen van Joods godsdienstig cultureel en his torisch belang bezoeken, evenals de universiteit van Amsterdam, de Leidse universiteit en de Technische Hogeschool In Delft, de»' dsatsgébied. Ben-Zwi behoorde tot de oprichters van de Unie van Pa lestijnse Arbeiders, de commissie vooi de Joodse gemeenschap (het vertegenwoordigend lichaam voorde Palestijnse Joden) en de Histadroet, de 'algemene federatie van de Jood* ling voornamelijk uit naar de se vakbeweging. D E kwestie-Nieuw Guinea dient zich de laatste tijd weer aan, en wel op een iet oi wat verontrustende wijze. Aspecten heelt deze kwes- Ue genoeg, maar dat van de verdediging baarde tot dusverre niet to veel zorg. Welk land zou het eiland aanvallen? In feite bestond alleen het gevaar van ongeorganiseerde infiltratie van gewapende Indo- tiesiërs, maar daden van deze soort konden wel met enkele marine-een- heden worden gecontroleerd. Deze «hepen gijn jarenlang de enige mili taire bescherming van Nieuw Guinea geweest. Militaire vliegvelden zijn er met in het gebied, dat onder Nederlandse souvereiniteit staat. Het is tot nu toe een gunstige omstandigheid geweest dat de verde- digmgskosten van Nieuw Guinea niet in de papieren liepen. De Neder- Jandse schatkist moest toch -al genoeg bijpassen. Overigens heeft het feit, dat Nieuw Guinea niet in de gevarenzone lag, de handhaving van de Ne derlandse souvereiniteitsaanspraken vergemakkelijkt. Het ontbreken van I oorlogsdreiging veroorloofde de Nederlandse regering, de nadruk te leg- f gen op de juridische kanten van de zaak. Op het ogenblik echter is de situatie niet meer dezelfde. In de strijd tussen het Indonesische leger en de zwakke krachten van de tegenregering hebben de strijdkrachten van Djakar.a gevechtsroutine opgedaan en teren omgaan met uit de com munistische landen aangevoerde wapens. Zc hebben bommen geworpen en landingen uitgevoerd. I. et bewustzijn te Djakarta, tot militaire operaties van enig belang in staat te zijn en op de steun van sommige landen te kunnen rekenen, is niet zonder gt/aar voor Nieuw Guinea. Dit is dan ook de reden, dat er enige troepen naar dit gebiedsdeel vertrekken: vierhonderd man voor de bediening van luchtafweergeschut. Het is geen groot contingent, maar het tekent de wijziging in de situatie. Voor Nederland kan de gedachte, wel licht tot strijd op aanzienlijke schaal te worden gedwongen (het woord oorlog gebruiken wij dan nog niet eens) nu juist niet aantrekkelijk zijn. Maar bet huidige regeringsstandpunt ten opzichte van Nieuw Guinea houdt het risico daarvan terdege in. ER is dunkt ons. thans daarom meer reden dan ooit voor Nederland om zich nog eens te bezinnen op het geval-Nieuw Guinea. Het is een. wat wonderlijk geval! Het vroegere koloniale bezit had voor Nederland een aanzienlijke economische betekenis. Daarbij kwam geleidelijk ook het voordeel van expansiemogelijkhcid van een op een te klein gebied samengedrongen vdfc. Toen het koloniale tijdvak ten einde liep, is de kans op een andere, voor beide landen voordelige, wijze van samenwerken en samenleven, gemist. Dit is zeer betreurenswaardig ge weest, hetgeen eens te meer duidelijk wordt door de recente grootscheepse repatriëring. Als leed en schade echter één ding leren, dan is bet wel dat oude toestanden en opvattingen hebben afgedaan. Bij alle noodzakelijkheid van bet zich interesseren van de meer ontwikkelde volken voor de achter gebleven gebieden heeft toch de koloniale vorm van bemoeiing geen toe komst meer. Zo gezien is het Nederlands bestuur over Nieuw Guinea een wonderlijk relict uit de vergane tijd. Het heeft iets irreëels, dit bestuur: het is ont-1 - <tam vaD de oude koloniale «rekkingen ™r bet wordt tocht onbetwist- j vteg limner en^pvatleS glvilg. j 3j toS Daar in nojre mate instandgehouden door dezelfde opvattingen, die het gros j Zijn optreden in het openbaar ge- j ding van de raad bij de stichting van de Nederlanders voorheen koesterde ten opzichte van wat nu Indonesië 1 schiedt zonder tooi en opschik en in van Israël. Hij werd in 1948 lid van heet. De idee, dat daarginds bepaalde voordelen kunnen worden behaald,""'"* is prijsgegeven; behouden ia gebleven echter die gezindheid, die koloniaal hezït ziet als een yonn van macht en nationale glorie. Het is een hinken op twee gedachten, het is een hybridische vermenging van gevoelens. De koloniale gedachte echter krijgt de nadruk, wanneer het gaat om de ver dediging van het gebied. Laten anderen met de vingers van „ons" Nieuw Guinea afblijven! Er gaan nu vierhonderd man naar toe, maar er is enige reden om te vermoeden dat er ook in de regering wel krachten zijn, die aanmerkelijk grootscheepser maatregelen hadden gewenst. Het bericht, dat ook de Karei Doorman zou gaan, is stellig niet bedacht op sommige kran tenredacties. NATIONALE gevoelens onderschatten wij waarlijk niet, en behoud van vrijheid en onafhankelijkheid is zeker een zaak, die een offer waard is. Wij zijn ook niet zo kortachtig om over het hoofd te zien, dat de grenzen van de vrijheid en onafhankelijkheid wel eens door Nieuw Guinea zouden kunnen lopen, zoals ze ook lopen door Achter- Indië en Korea. Doch de verdediging van die grenzen is waarlijk geen uit sluitend Nederlandse zaak. Dit is een aangelegenheid van het hele Westen, en ze behoort dan ook als zodanig onder het oog te worden gezien. Wij bepleiten geen overdracht van westelijk Nieuw Guinea aan Indo nesië op dit ogenblik, al wijzen wij ze niet onder alle omstandigheden af. Maar wij bepleiten wel een spoedig aan de orde stellen van het probleem- Nieuw Guinea op een zodanige wijze, dat Nederland noch alleen de lasten voor de ontwikkeling van dit gebiedsdeel, nocb alleen het risico en de kosten van de verdediging er van draagt. Nederland zal stellig zijn aan deel moeten leveren aan de ontwikkeling van de achtergebleven gebie den en aan de verdediging van de vrije wereld, maar het zal er daarbij op bedacht moeten zijn, mogelijkheden van werk en migratie voor zijn bewoners te vinden, nu de koloniale periode tot het verleden behoort. v T T - j8»» Gmnea-beleid betaalt 1« foot gedachten en kansen, die j 7nVaKnfeJn rK.™»® kimer. waar hij zich tot de lunch, om één uur, met staatszaken bezig houdt. Bij de lunch hoeft hij meestal gasten. In de middaguren leest hij rapporten en andere stukken, ont vangt gasten en legt bezoeken af. 's Avonds wijdt hij zich als het even kan aan wetenschappelijk werk. Hij is o.a. directeur van het near hem genoemde instituut tot on derzoek van de Oriëntaalse Joodse gemeenschappen. Mede door zij" grondige kennis van de Arabische cultuur is hij ook zeer gezien by de Israëlische Arabieren. Dr Ben-Zwi is een religieus man, die sterk gehecht is aan de tradi tionele Joodse cultuur, zonder echter dogmatisch te zijn. Gewoonlijk gaat hij 's morgens naar de synagoge. Is dat niet mogelijk danfRdt hij thuis. Met een groep intellectuelen houdt hij zich bezig met Talmood- studie. Enkele maanden geleden be noemde de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem hem tot doctor honoris causa. zeden en gewoonten van de groepen in de Israëlische be volking, vooral die welke hun oorsprong vonden in de Oriënt. Op dit gebied publiceerde bij vele boeken. j ZIJN eenvoud en beschaving blij- I ken uit zijn manier van leven .en werken. In zijn huis geen zweem j zijn persoonlijke omgang houdt hij geen kunstmatige afstand. Bloemen, planten, kunstvoorwerpen, histori sche merkwaardigheden en boeken verste n zijn met goede smaak in gerichte woning, Jitschak Ben-Zwi werd op 6 de cember 1884 geboren in. Poltawa (Oekraïne). Zijn vader was schrijver. Deze was lid van de zogenaamde Chibat Tsion beweging, een voor- loopster van de Zionistische organi- 1 satïe. Nadat Jitschak een middelbare regeringsschool in zijn geboortestad had doorlopen, studeerde ".atuur- wetenschappen aan de universiteit In Kiew. In deze jaren trad hy toe tot de arbeidersvleugel van de Zio nistische beweging en in .1904 maak te hij zijn eerste reis naar Palestina. Na - zijn terugkeer stichtte hij de Zionistische Arbeiderspartij. Het volgende jaar waren er gru welijke progroms in Rusland en. op In de jaren 1920-1921 had hij zit ting in de Adviserende Baad voor Palestina als vertegenwoordiger van de Joodse arbeidersbeweging. Uit protest tegen de beperkende Engel se maatregelen tegen de Joodse im migratie trad hij in 1921 al Van 1924 tot 1929 vertegenwoordigde hij de Histadroet in het uitvoerend orgaan van de Joodse nationale raad, de voorloper van de huidige Knesset, de volksvertegenwoordiging. In '31 werd hij voorzitter van dit lichaam de voorlopige raad van state, die het bestuur van de staat na de ver werving van zijn zelfstandigheid in handen, nam. Daarna kwam hij in heL parlement voor de Mapaj, de sociaal-democratische arbeiderspar tij. In 1952 werd hij als opvoèger van dr. Chaim Weizmami gekozen tot president van Israël. Aj b BEN-ZWI heeft veel gepu bliceerd, krantenartikelen, bro chures en boeken. Hij schreef over Zionisme, arbeidersbeweging, het Arabische vraagstuk, archeologie en over de historie van de Mohamme daanse volkeren. In 1919 trouwde hij met Rachel Yanaït, die jaren lang aan het hoofd stond van een. Jeruzalemse meisjes- farm, en een leidende rol speelde in de socialistische vrouwenbeweging. Zy kregen twee zoons, Amram en Eu. Laatstgenoemde sneuvelde tij- initiatief ven Jitschak Ben-Zwi werd i dens de Israëlisch-Arabische oorlog in zijn geboortestad een Joodse zelf- bij de verdediging van zijn kibboets opgericht, in Galilea. Amram is fruitteler. De werkdag van president Ben- Zwi begint 's morgens om zes uur. Na het ontbijt leest hij alle in Is rael verschijnende dagbladen. Om acht uur gaat hij naar zijn werk- verdedigingsorganisaties Het gehele gezin Ben-Zwi werd arresteerd en naar Siberië gedepor teerd. alleen Jitschak wist te ontko men en in 1906 verliet hij het tsaris tische Rusland voorgoed. Gedurende enige tijd werkte hij mee bij de stichting van Zionistische Arbeiderspartijen in Duitsland cn Zwitserland. In 1907 vestigde hij zich. in Jaffa, om het volgende jaar te hebben afgedaan, en draagt het risico's, die het, als het nijpt, noch kan noch wil honoreren. IJMUIDEN Vier visserij-onder van de Zionistische Arbeidersbewe ging. organiseerde het Hebreeuwse onderwijs en richtte de organisatie Hashomer op, die 2ich de verdedi ging van Joodse nederzettingen te gen overvallen van Arabieren ten doel stelde. - 1 Van 1912 tot 1914 studeerde hij In de eerste week van het onder- rechten aan de Ottomaanse unlversi- - ae zoek visten de onderzoektroilers van teit in Istanboel (Israël was toen trein Gouda-Alfen. Hier duurde ™^tfn,d- An Schot- een Turkse provincie) met o.a. David de stremming langer en moesten er land in de zuidelijke Noordzee naast Ben-Goerion en Mosje Sjarett. By twee treinen worden opgeheven. La- eikaar om de vangstcapaciteit van het uitbreken van de eerste wereld- ter op de avond liep de dienst weer noemde dit nieuwe experiment in het visserijonderzoek alleszins ge slaagd. UTRECHT Twee maal heeft het onweer de Spoorwegen parten ge speeld. Om ruim half acht sloeg de bliksem in de dakveiligheid van een trein op een traject in de Betuwe. Men kon tijdig een zogenaamde j die nu is ondergebracht in de Royal OVER veertien dagen beginnen de „Prom»' weer. Het wordt het vler-en-zestigste seizoen van de promenade-concerten in de Londen- se Albert Hall, waartoe het initia tief indertijd werd genomen door sir Henry Wood. Een groot aantal concerten zal door de BBC worden uitgezonden het openings- en het slotconcert niet alleen door de ra* dio maar ook door de televisie. We wagen het nn al, een klein hoopje uit te spreken, dat de Nederlandse Televisie Stichting dat slotconcert zal relayeren. Het is aRUd weer een heerlijke gebeurtenis. De Ne derlandse radlo-lulsteraars kunnen het weten, want sinds enkele jaren neemt de VARA de BBC-uitzendlng van de laatste „Prom" over. Vijf orkesten treden in de2e se rie populaire concerten op. Het BBC Symphony Orchestra, het BBC Concert Orchestra, het London Philharmonic en het London Sym phony Orchestra en het Haïlé Or chestra. De dirigenten zfjn Sir Mal- coïm Sargent. Basil Cameron. Sir John Barbirolll, Sir Adrian Boult John. Hollingsworth en Vilem. Taus- ky. Zeven componisten rullen eigen werken dirigeren. Het zijn William Ahvyn. Malcolm Arnold. Sir Arthur Bliss, Aaron Copland, Racine Fric- ker. Sir Eugene Goossens en Mau rice Johnstone. De promenade-concerten geven, verdeeld over 49 avonden, een vol ledig overzicht van vrijwel alle com posities uit de muziekliteratuur, die als „klassiek** worden beschouwd, mitsgaders van een aantal nieuwe werken, waarbij er zijn die nooit eer der werden uitgevoerd in Engeland. Voor deze concerten is. zo hebben de Engelsen uitgerekend, twee ton aan muziekpapier nodig met een waarde van meer dan zestigduizend gulden. Hoewel de BBC de grootste muziek bibliotheek ter wereld heeft en de dirigenten bovendien kunnen be schikken over de persoonlijke biblio theek van wijlen sir Henry "Wood. „blauwe engel" inzetten. Om tien minuten over acht sloeg de bliksem in de dakveiligheden van lorinnmtreilers voor" de vïsserii van J» <W* te?? m J* de oorioS Mi ninr Palestina te - ^^£3 roesingsireuers voor _ae^^sery^van hanngtreit bleken de beide Deense rug maar hij werd al spoedig met en Nederlandse schepen vee! meer zijn vriend Ben-Goerion. door Turkse regering uit het land gezet. Nederland, Schotland, Denemarken i wijting te vangen dan de Schot, die ■vyf weken op de N^ro-ce samen- met een grond treil viste, gewerkt om een aantal actuele vra-i gen over het ontsnappen van onder-Overwogen wordt om in het na- i v, AMEN trokken zij naar Amerika maatse vis door d» mazen van de jJaar. nogmaals een internationaal vis- i waar riLde Hechaloets-beweging onuuMoor,ie uruiaisse een treünetten te bestuderen en om het seryonaerzoek in de Noordzee te stichtten. Deze leidde pioniers voor christelijke landbouwhuishoudschool vaogvermogen van verschillendevemchten, speciaal voor het haring- Palestina op. Zy werktgn ook meeuitgaande van de Zeeuwse christe- soorten netten en schepen te verge- j onderzoek. j aan de oprichting van een Joods le- jnke boeren- en tumdersbond en de lijken. Deze week is dat onderzoek i gioen en vachten mee toen Falesti- Nederlandse christelijke landarbei- ajgesloten. DEN HAAG Scheveningen-Ra-128 «oor generaal Allenby op de (jer5bond geopend- De openingsrede De heer AL Rpessingh, die als bio- dio heeft bekend gemaakt dat gis- - - Landbouwhuishoudechool geopend te Bruïnisse BRUINISSE Te Bruïnisse Is een loog van bet rijksinstituut voor vis-termiddag omstreeks v|jf uur een ®erij-onderzoek te tJmuiden op de diijvende mijn is gerapporteerd „Willem Beukelszoon" zij.i sindeel f 53,19.06 Noorderbreedte en 4.50.00 in het onderzoek heeft geleverd, Oosterlengte. Turken veroverd werd. De twee vrienden bleven na hun demobilisatie in Palestina. Zij ont- werd namens de minister van Onder- wijs, K, en W. uitgesproken door tncj. G- R. G. Smit uit Den Haag. wikkelden een grote politieke aetivt- inspectrïce van het nyverheidsonder- teit In het toenmalige Engelse man- wijs. Academy o! Music, fs op de begro ting nog achtduizend gulden uitge trokken voor het-huren kopiëren van partituren, die in deze biblio theken niet worden aangetroffen. VPRO vergadert IN Barchem is deze week de alge mene ledenvergadering van de VPRO gehouden. De aftredende be stuursleden, prof. dr. C. W. Mönnich, ir. K. Kooy en dr. S. v. d. Wouden werden herkozen, In de vacature van ds. F. E. van Leeuwen, die rich niet herkiesbaar had gesteld, koos de ver gadering prof. dr. G; J. Hoenderdaal uit Amsterdam, Tïjdens de vergade ring is de wens geuit, de omroep meer aandacht te laten besteden aan de overzeese rijksdelen, met name die in de West- De leden bleken de uitzending door de VPRO van de le zing van dr. Albert Schweitzer over het gebruik van atoomwapenen z«er op prijs te hebben gesteld, evenals het werk dat de VPRO heeft gedaan en nog doet voor de Indische Neder landers. Y~\E KLM heeft zich Beooepd bi? LJde vele bedrijven, die de televi sie dienstbaar hebben gemaakt aan het prbduktieproces. Eind juli zal in de motoren proefbanJc op Schiphol een nieuwe proefbank voor de mo derne schroejttfbinemotoren in ge bruik worden genomen. De proef te draaien motor wordt op een spe ciale proefbankwagen in de werk plaats zover mogelijk gereed ge maakt Motor cn wagen wor den dan in de tunnel pereden en op het beweegbare platform van een motorbok gehesen. Deze bok is zo danig! geconstrueerd, dat installatie en verwijdering van de motor in een minimum van tyd kunnen plaats ubtden. Tijdens het proejdraaien, dat in totaal acht uur in beslap neemt, worden de prestaties wan de motor gevolgd aan de hand van diverse in strument ert in het zgncontrolepa neel. Hierbv wordt pebruik pe- ■ntaakt «an zelfregistrerende instru menten. Door het raam tussen de controlekamer en de tunnel kunnen de technici op de zuigermotoren een visuele controle uitoefenen. De schraefturbinemotoren zijn echter voor de controleur «let zichtbaar. Omdat het niet mogelijk was nog een raam aan te brengen, is de KLM er toe overgegaan industriële televi sie te installerenIn de tunnel is voorlopig één camera gemonteerd, die in cerbinding staat met het con trolepaneel. De mogelijkheid bestaat om in de toekomst drie camera's aan te sluiten LONDEN Ia een uitzending van Radio Moskou is gisteren, mee gedeeld, dat tussen 1954 en 1957 het Russische handelsverkeer met Egyp te meer dan 11 maal zo groot ge worden Is. waardoor de Sowjet-Unie thans de beste buitenlandse afnemer van Egypte is. De Russische handel met het Syri sche gebied van de Verenigde Ara bische Republiek is drie maal zo groot geworden, Jl/S IJN vrouw is aan vakantie toe. I -* Ze zet geen knoop maar an« mUn jas, want ze walgt van de naaidoos. Ze geeft me wat-geld en verklaartt ,Jk kook vandaag niet. Haal maar croquetten en een aar zakjes pomfriet". Ze legt Dosto- jeieski met een zucht terzijde en vraagt: ,Meb je geen detective? Ik ben te moe voor kunst". Ze rit uit geteld in haar leunstoel, k(jkt mat uit het venster en zegt eindelijk; ,JVog maar elf daagjes don trek ik de huisdeur achter me dicht". Op dat ogenblik tuordt ze plot seling tien jaar jonger, want ze straalt bi? de gedachte alléén. Met datzelfde feestgeziehl zal ze de eer ste vakantiedag in de trein zitten en ter hoogte can Haarlem annonceren: ,JTc heb honger Want wat dat betreft is ze net een kind op een schoolreisje. „Je moet je er niet zo veel van voorstellenzeg ik tegen haar. Je zult zien het regent en het hotel is een krot en de koffers worden ge stolen en we verliezen ons geld..." Dat vind 'ik namelijk een veel be ter uitgangspunt, dan voorpret. Mijn goede vader placht, de dag vóór de vakantie, als mijn moeder neuriënd de koffers pakte, neerslachtig tegen mij te zeggen: Jk gaf honderd gulden als het niet doorging". In mij herhaalt zich de geschiede nis. En daar. heeft de geschiedenis groot gelijk in. Als je aldoor loopt te tsjüpen, dat het straks, elders zo heerlijk wezen zal, stel je jezelf bloot aan enorme risico's. Want „heerlijk" is geen plaats, die je op de globe kunt aanwijzen. Als dat zo wasging iedereen er naar toe. Heer lijk is een illusie die je zelf weeft. Daarom kun je een vakantie veel le+er somber inzien, met diepe te genzin op reis gaan ert hoogstens mentaal bereid zijn je ginds, door de feiten, te laten overtuigen dat het wel meevalt. Het enige bruikbare levensmotto is, ook wat de vakantie betreft, een regel van Bloem: ,JEn dan, 't had zoveel erger kunnen zijn". Maar mijn vrouw wenst mi} hierin «fet'te volgen. „Ach, jijzegt ze minachtend. En ze laat me de gekleurde folder zien van het hotel en meent naief: ,JDa£ ziet er toch wdt leuk uit?" Allemaal getraceerde prespectie- ven", antwoord ik. ^Als je 'er komt blijkt de eetzaal half zo groot, staat het terraswaarop die Ifeue meisjes liggen te zonnenvol lege benzine- blikkenhebben ze die mooie boom omgekapt en is daf sappige dien stertje in nationale klederdracht ver vangen door de plaatselijke Boris Karloff. Ik zeg het voor haar eigen best wil want ik gun haar van harte een leuke vakantie. Daarom moet ik het opgeschroefd ideaal, dat haar voor ogen zweeft, eerst tot de grond toe afbreken, dan heeft ze, op de puin hopen, tenminste een reële kans. Want geloof me, ze liegen of het gedrukt staat. De folders. De geïllustreerde Gidsen. De dartelevan service blakende advertenties. En de stralende affiches. Hebt u, in de reisbureaus, teel eens die zonnige reclameplaat gezien van Rhodesia's Riviera? Het is een le vensgrote foto van een beeldschoon meisje in een spaarzame bikini aan zee gezeten. Je hoeft er maar een blik op te werpen, of je denkt: ,JJaarheenF Maar een verre lezer ^stuurde mij een exemplaar van het Zuidafrikaan- se ochtendblad JJagbreeK* en daar in staat datzelfde lieve meisje in diezelfde bikini afgebeeld, naast de affiche, waarvoor zi} een poos ge leden poseerde, omdat zij fotomodel van beroep is. .Het bijschrift vond ik leerzaam. Er blijkt uit dat zij zich onlangs, in de bikini dis Op alle reisbureaus ter wereld, toeristen naar Zuld-Afrika lokt, op het strand te Durban waagde en onmiddellijk door de politie werd gearresteerd, omdat haar „baaipak" in flagrante strjjd was met de eisen die de over heid daar stelt aan een „welvoeglike niet deursigtige kostuum". D aar hebt u de vakantie-illusie tot de ware proporties herleid. Daar over zie er niks in, dan valt 't toet mee KRONKEL - M w» Geslaagd dank zij-.. A%esa Hilversum (Bekende Séhriiletifke Cursutf HAl DArwOADT t£/1 AArtVALUAn ot CAVAltPlCi n.riÉÉ IK W-Wil Hfff Auten B„BUrvtrt wt no eren ÖAATt rtljKCTi wwr niEJGAnö vtn,PATTy, UÊVtR f JEi 8355 De dag breekt aan. waarop de raket, de j meent, dat het experiment volkomen is gelukt, zyn de „Chasseur precies terug te dirigeren „Chasseur" startklaar Is. Onder donderend ge- wanneer na een uur alle gegevens die de „Chas- naar he» van tc voren vastgestelde punt op aarde, rau suist Ket slanke projectiel loodrecht omhoog scur" uitzendt Moppen met de berekeningen. I En over d« gehele aardbol f ~tSB verdwijnt txsldis UU hël géïlèïtt. In dé con- Allemi Prudon Kim oczorgd. Hi.) is bang. dat er Opgesteld die de baan van (ie „Chasseur nauw- trolekamer keent Mn hagst ondraaglijke span- toch iets mis is gegaan en na nog een uur geeft keurig volgen. De kans. dat de raket in verkeer» nlng Zai de raket In haar baan belanden"! Gail- hij uiting aan zijn vrees: weliswaar is de raket m de handen komt is zeker met denkbeeldig. lartC dia bij de lancering aanwezig is geweest, 'haar baan gekomen, maar het zal niet mogelijk I Door Nicholas Blake 7 „O, ik ben maar de kleine oude drommel die er op zit te wachten. Terwijl de schrijfmachine id de Ryie zou het normaliter gedaan hefa- aangrenzende kame* koortsachtig ben, maar hij was verdiept in een tioorrammelde ontfutselde Nigel aan van zijn reclamecampagnes. Hij Ss Stephen Protheroe de volgende in- een felle, weet je. Altijd onder hoog- lichtingen. De proeven waren op de spanning." tweeëntwintigste gekomen met de „Dus nu komen we aan het uur nul, middagpost. Het pakje was naar Ba- Ongeveer drie uur '3 middags op de sil Ryles kamer gebracht. Na de drieëntwintigste juli. U was de proe- ivmch keek hij het nauwkeurig na, ven aan het corrigeren, Hoe lang om zeker te zijn dat de auteur aan duurde dat?" alle vragen van de drukker had vol- „Om halfzeven had ik het grootste da?n en zijn correcties klopten. Door gedeelte af ik ben er *ardig vlug een recelame-bespreking die middag Sn, ziet u en een Pietje Secuur voor was Ryle verhinderd het af te maken drukfouten. Ik maakte het de vol- en daarom nam hij de proeven mee gende morgen af. om een uur of elf naar huis. Toen hij ze na het eten zat was ik er mee klaar en toen heb ik te lezen ontdekte hij dat de beledt- de proeven aan Bates gegeven om, gende passages er niet uitgehaald te posten." waren. De volgende morgen overleg- „"Waar in het boek staan die laster. de hij met Geraldine en Protheroe passages?" of zij de passages zelf zonder Iets te „Hoofdstuk UI en het eind van zeggen op kantoor zouden uitlichten Hoofdstuk XIH," en het hoek ter perse zouden laten „En was u Hoofdstuk XIU al gaan, of overleg plegen met gene- voorbij met corrigeren voor u weg- raal Thoresby. Hoewel de generaal ging die avond?" eerder in de doorhalingen had toe* .Ja. Ik had veertien van de zeven- gestemd, besloot Geraldine dat het tien hoofdstukken gedaan." toch beter zou zijn nog eens een hartig woordje met de generaal te „Dus er moet met de proeven ge- spreken om de feiten goed recht te knoeid zijn nadat u bent weggegaan, zetten. Daarom werd er voor die- of de volgende morgen? Anders zou zelfde middag om twee uur een con- u de woordjes BLYFT gezien moeten ferentie belegd tussen de firmanten, hebben toen u de proeven die middag hun juridische adviseur en de auteur, doornam?" Dat was, zoals Nigcl al wist, een „Jazeker." uiterst levendig onderhoud geworden ,3eot u daar zeker van?" maar tenslotte werd de generaal er .Absoluut' toch toe gebracht de redelijkheid van „Wel, laten we eerat dis avond de doorhalingen in te zien, cn de las- even nagaan. Heeft u enig idee wie terlijke passages werden ter plaatse er nog In het gebouw waren nadat geschrapt, Om even voor drieën was u was weg gegaan?" de conferentie afgelopen, Ryle bracht Daar hadden do firmanten het gis- de proeven onmiddellijk naar Stephen teren al met hem over gehad, ver- Protheroe met het verzoek ze nog telde Stephen. Het was onmogelijk even na te lopen op eventuele druk- zeker te zijn, al was het maar van fouten die de corrector van d® druk- hun figtfl SCtivitfilffn op SM nvtmd kerij en de auteur misschien over al meer dan vier*maanden geleden, het hoofd gezien hadden. Maar zo ver ze zich konden herin- ,.Is dat normaliter uw werk?" vroeg neren was Geraldine even over half- NigeL zeven naar zijn flat gegaan op de bovenste verdieping. Liz Wenham had om ongeveer kwart over zes het gebouw verlaten en Basil Ryle had gewerkt tot zeven uur en was toen vertrokken. Wat de overige me dewerkers aanging, sommigen van. hen waréh altijd om vijf uur klaar en de rest om halfzes, met als enige uitzondering de secretaressen van de firmanten, die soms overwerkten. Uit bestaande gegevens bleek dat geen der secretaressen de avond van de 23ste later was gebleven. Zijn verdere vragen verschaften Nigel de inlichting dat de hoofdin gang om halfzes op slot gedaan en gegrendeld werd: ieder die het ge bouw na halfzes wilde verlaten moest door de zijingang. De receptioniste bleef op post tot halfzes, en had de firmanten al gezegd dat generaal Thoresby na rijn vertrek niet meer naar het gebouw teruggekeerd was. „Hoe zit het met die zijingang? Wie hebben daar sleutels van?" „De firmanten. Ikzelf. En er is nog een reservesleutel in hét bureau van de receptioniste. Ik geloof dat Mil- llcent MUes die een paar keer ge leend heeft wanneer ze 's avonds wilde terug komen om te werken." „Dus na zeven uur die avond was er, behalve'mr. Geraldine, officieel niemand in het gebouw?" „En zijn vrouw, zover we kunnen nagaan." ,3n miss Miles? Was zij die dag hier ook?" „Dat kan ik me echt niet herinne ren. Het is al zo lang geleden." Nigel gooide zijn hoofd In rijn nek en keek langs zün neus naar Stephen Protheroe. .Misschien vindt u het vreemd dat ik Inlichtingen wtl hebben over de bewegingen van de mensen die juist het meest boven verdenking verhe ven zijn. Maar wie anders dan de firmanten, dc auteurs en uzelf kende toen het bestaan van die lasterlijke passages!" Stephen lachte snuivend. „Mijn. beste man, je hebt geen idee hoe er gekletst wordt „Maar waar komt dat geklets dan vandaan? Van wie?" „Van Jane, om maar eens temend te noemen, de secretaresse van Ar thur. Zij heeft aantekeningen ge maakt tijdens net onderhoud met Thöriwsby die middag." ,Ja, ik heb gemerkt dat ze niet al te bescheiden ii," (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1