;e band met Nieuw-Guinea niet in ons of Papoea-belang Evenmin overdracht aan Indonesië of VN A.V.R.O. telt thans 362.000 leden Japie Snijder speelt weer in Bilthovense tuin Belgische truck botst met bus: 14 gewonden Oost-Europa taboe op topconferentie AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK AKKERTJES fedooi* FRANKKSODWINH 'mÊo 2 KAl'l'Ol'T WIARDI-BECKMAN-STICHTING MEENT: Packard auto's uit produktie Eerste Kamerleden zijn bevreesd voor „aktenjagerij" Ziekenfondsen geven steun aan studenten „Reddingsdag" op 19 dezer te Katwijk Jhr. Th. Roëll bepleit ruimere financiering van de televisie NA HARTOPERATIE VAN ÉÉN UUR Adams zou zijn functie willen neerleggen Kind overleed van schrik voor hond Explosie slaat dak van huis Chroesjtsjeiv verzekert: ..Tito verkoopt Mgr. Feron overleden beginselen voor kom soep' Jmiida Z<?LR±T AVONTUREN VAN -I KAPITEIN Maandag 14 juli 1938 AMSTERDAM. „Bestendiging van de band tussen Neder land en Nieuw-Guinea moet noch in 't belang van Nederland, noch in dat van de Papoea's worden geacht." Deze conclusie formuleert een studiecommissie van de Dr. Wiardi Beekman- stichting (het wetenschappelijke instituut van de Partij van de Arbeid) in haar zo juist verschenen rapport over het vraag stuk Ned. Nieuw-Guinea. Voor overdracht der souvereiniteit over dit rijksdeel aan Indonesië is de commissie overigens óók niet geporteerd; dit sou naar haar mening alleen kannen worden overwogen, indien in Indonesië een democratisch» niet door anti-westerse ressentimenten bcüeerst regiem zijn gezag over 't gehele land zoo doen gelden en de politieke stabiliteit in Indonesië zou kunnen hersteilen. Plaatsen van Nieuw-Guinea onder het trustschap-stelsel van de V.N. acht de commissie praktisch niet mo ge lijk. nu een groot aantal mogend heden in de V.N. zich min of meer blijvend aan de zijde van de Indo nesische souvereiniteits-claim blijkt te hebben geschaard. Als een mogelijke oplossing de commissie geeft deze in haar rap port als niet meet dan een richt snoer blijft dan volgens 't rap port over de oriëntering van Nieuw- Guinea op 't gebied van de Zuide. lijke Stille Oceaan. De weg daar heen zou volgens haar moeten wor den gebaand door de mogendheden, die territoriaal betrokken zijn bij 't Zuid-Pacific-gebied. Een begin van deze samenwerking {s reeds aanwe zig In de vorm van de .in 1947 tot stand gekomen Zuid-Pacific Com missie, waarin ook Nederland ver- tegenwoordigd is en die zich vooral met adviserende en consultatieve ta- ken.in economisch, sociaal en cultu_ ree! opzicht bezighoudt. De moge- lijkheden om tot oen intensivering i en versterking van deze samemver- Advertentie l.M.J SPIERPIJN bederft vakantie Spierpijn van het bergen beklim* «nen?Neem"savondséén. of twee **Akkercjes" en U bent vlug weer fit. "Akkertjes" bevatten genees krachtig micro-poeder ec helpen fiitssnei. Ze gaan zo gemakkelijk mee in tasje of dashboardkastje. Op reis? ''Akkertjes" méé. helpen direct. NEW' YORK. De Studebaker— Packard Corporation heeft besloten de fabrikage van de Packard auto mobielen symbool van rijkdom en prestige stop te zetten, aldus een bericht in de New York Times. Het besluit werd genomen omdat de firma meent dat zij zich moet concentreren op kleinere auto's. Een vrij kleine wagen, met weinig chroomversiering, zonder staartvin, pen. een motor met geringere capa citeit en lagere topsnelheden zou binnenkort in produktie worden ge nomen efi in november reeds op de markt worden gebracht, meldt het blad. ADEN -Een Nederlandse sleep boot. die te Aden was< gestation- neerd, heeft het tanksschip „Caney" van de Amerikaanse marine, dat in de Arabische Zee als gevolg van een defect aan de machines op drift was geraakt, op sleeptouw genomen naar Bombay. I king te komen, verdient volgens de comissie stellig nader onderzoek. De commissie heeft in haar rap- port de internationale aspecten van 't probleem Nieuw Guinea op de t voorgrond geplaatst, aangericn deze j naar haar mening de andere facet ten van 't vraagstuk in betekenis f overtreffen. Ten opzichte van het beleid der DEN HAAG Tegen de door minister CaJs in zijn ontwerp tot wijziging van de Kweekschoolwet voorgestelde verruiming van de mo gelijkheid tot aktenstudie in de der de Ieerkring blijken vele leden der Eerste Kamer bezwaar te hebben. Zij vrezen, dat hierdoor op de duur dc vorming, welke de derde Ieer kring bedoelt te geven, in gevaar zal komen cn vragen deminister, paal en perk te stellen aan het door hen geduchte euvel van „akten- jager ij". j Verscheidene andere leden betuig- J den echter hun instemming met de j j voorgestelde, wijziging, i Vrij algemeen achtte men het een j (bezwaar, dat de Kweekschoolwet te veel in Onderdelen afdaalt, zodat in f elke kleine wijziging het parlement I moet worden gekend. UTRECHT Op de. algemene vergadering van de Centrale Bond van onderling beheerde ziekenfond sen, die woensdag a.s. te Utrecht -ordt gehouden, 'zal een voorste! Nederlandse regering ten aanzien van Nieuw-Guinea merkt het rap port nog op, dat cüt zich nu al ja- .renlang heeft gekenmerkt door een zeker „immobilisme", als gevolg waarvan de N.G.-kwestie steeds meer „een zieke plek in onze nationale en' internationale politiek*' is gewor den. Daarom is volgens de commis sie een spoedig ombuiging van dit beleid noodzakelijk. ROTTERDAM De Kon. Ned. Bond tot het redden van Drenkelin- j gen zal dit jaar op zaterdag 19 juli i de bondsstranddag houden te Kat- j wijk. j De marine-vliegdienst zal zijn j medewerking verlenen en o.a. met j een helikopter een nieuw soort werpjijn demonstreren. I i ROTTERDAM. ln de rede, waarmee hij de zaterdag in hotel Atlanta j gehouden 26-ste algemene vergadering va» de AVRO opende, deelde de voorzitter van deze omroepvereniging, jhr. Th. Röell, mee dat hefc ledental j thans 362.000 bedraagt. De financiële toestand van dc vereniging is gezond liet kapitaal en de reserves overschreden op 31 december 1957 het bedra* van vier miljoen gulden. Dit kapitaal vertegenwoordigt in feite een. ver vangingsreserve voor het studio-complex. De directe uitgaven van de radio- werkznarr.hedcn worden voor het grootste deel beslreden uit het aan deel var. de AVRO ui de opbrengst van de radioretributie. Dit aandeel is, aldus de voorzitter, door de on juiste wijze van financiering van de zich tot verdere ontwikkeling zullen komen. Hij dacht hierbij allereerst aan de nieuwsvoorziening; meesten. tijds kan de radio het nieuws eerder brengen. Hier staat tegenover dat belangrijke gebeurtenissen, als deze te voren zyn vastgesteld, -door de Wereldomroep onvoldoende -om de televisie op aantrekkelijker wijze in noodzakelijke uitgaven van het ra- de huiskamer van de kijkers kunnen Vrolijk speelt Jaap Snijder alweer met zijn zusje Anneties in de tuin. nadat zes weken geleden zijn le ven nog afhing vjxn de Amerikaan se hartoperateur dr. LiUehei. diowerk te bekostigen. Het tekort, dat in 10o7 135.000.—bedroeg, moet worden gedekt uit het exploitatie- overschot van de Radiobode. Sprekende over de verhouding tussen radio entelevisie gaf jhr. Röell als zyn mening te kennen, dat worden gebracht. Door de onvoldoende financiering van de televisie - door de regering wordt de ontwikkeling in ons land in hoge mate geschaad. Verheugend achtte de voorzitter het, dat thans toestemming voor het in gebruik beide media naast elkaar ieder voor nemen .van een derde studiiAs ver leend. Hij sprak het vertrouwen uit. (Van een onzer verslaggevers) bel belangrijker dat zijn zusje ligt BIL fHOVEpj. Japie Snijder te spartelen in een bak met water loopt gtwoon in de tuin te spelen j en hem met water bespat. Daar moet als iedere andere jongen van tien hij echt wat aan doen. hei" buKisbatüw -ï komen betreffende de instelling van JSj}* Se ionnorfl aV r lLl 7,™ handen hebben gestaan, toen hij zijn I tader, de longarts dr. J. Snyder van apparaterl achtenvijftig minuten het: werk van Jaaps hart en longen liet j dat de regering tot het inzicht zal komen, dat het verlenen van grotere financiële steun en uitbreiding van. het aantal zenduren noodzakelijk is. Reeds in 1960 zou de opbrengst van de kijkgelden, als het verwachte aan tal van 500,000 geregistreerde tv- toestellen bereikt is, voldoende zyn jm de bestrijding van alle uitgaven op het terrein der televisie eruit te naar Nederland terug durfde te bestrijden. Dit zal zeker het geval sturen. 741 n. wanneer de plannen, die de re- Na zit dr. Snyder weer in de gering gezegd wordt te hebben, om tuin zijn krantje te lezen, zijn vrouw het kijkgeld te verhogen van 30.- zont een beetje en Jaap speelt. J?t f 40.- zouden worden verwezen- Jaap is de operatieal -weer haast ij-1*-1-H,et aantal zenduren zal dan net sanatorium Berg en Bosch. Nu jvergeten. Voor de ouders herleven drastisch kunnen worden verhoogd IS hei belanrtritker Ant 2iin ruste lint. zo af en toe als zij hun zoon zien De Prognose te dien opzichte is; 15 weer die achtenvijftig minuten, van zenduren in 1953; 18 zenduren in 1959 ondraaglijke spanning op 28 mei in. - enT, r4I?.dHren in 1^60* Minneapolis. Affaire Goldfine: DETROIT Volgens het dagblad „Detroit News" hebben hooggeplaat ste Republikeinse zegslieden ver- j klaard, dat Sherman Adams zijn j functie op het Witte Huis in septem- her zal neerleggen. Volgens het blad zoekt Adams, rechterband en voornaamste mede- werker van president Eisenhower, i naar een methode om op elegante wijze te verdwijnen. j Vele Republikeinen betogen, dat Adams als gevolg van de onthullin- gen over zyn betrekkingen met de industrieel Bernard Goldfine niet langer bruikbaar is. een studiefonds, bestemd voor het verlenen van geldelijke steun aan studerenden voor arts, tandarts of apotheker aan een Nederlandse uni versiteit. De daartoe nodige midde len zullen-door de-lederiziekenfond- sen van de centrale bond worden bijeengebracht irj. de .vorm van een bijdrage van 0.5 cent per verzeker de ^ziel per. ja ar. Het studiefonds zal staan onder het beheer van het bontfsbestuur. clat een commissie zal benoemen om over bet verstrekken- van studie uitkeringen te adviseren. overnemen. Het was voor de vijf- honderdste keer dat zijn trefzekere j i handen een operaüe in het binnen-vtrwm ste van een mensenhart uitvoerden. In het grensstadje, Maar dit was wel een-van de moei- Kranenburg ten zuidoosten van Ny- lijkste, want de kansen van slagen mesen heeft zich zondagmorgen een j lagen lagen ditmaal wel uiterst mi- j gasontploffing voorgedaan, waarbij HEERLEN. Een spelende hond niem. Tussen twee kamers van ieea d°or vier Spinnen bewoond 1 sprong zaterdag tegen het 3'2-jarige Jaaps hart was een opening en die huis grotendeels vernield is. dochtertje van de familie Dekkers in moest dichtgemaakt worden, wilde ln het oude tuinmanshuis aan de Gcicen op. Het meisje schrok zo, datde jongen verder leven. Waldstraat wilde de huishoudster van S het bewusteloos raakte. Op weg naar T de loodgieter Van der Giet het met ren dokter is het overleden. spanning "«"ren dSSS" Vom dr I £r°I>™nSas «stookte fornuis aanste- Lifleheif En°' voor S'SSuS'S. In SSS&S? dTSSS het Amerikaanse ziekenhuis zaten te j We j Derks overSXcehele'lichaam wachten. Een verlegen glimlachje b SdSn odSd ZifTJ voor de Amerikaanse grootmeester der chirurgen zijn patiënt genezen Jhr. Röell sloot zich aan. by het standpunt van de andere omroep verenigingen, dat het probleem der commerciële televisie pas opnieuw onder ogen gezien dient te worden, wanneer in Duitsland en België tot reclame in de televisie zou worden overgegaan. Dit zou immers tot schade voor het Nederlandse be drijfsleven kunnen leiden. I Samen met zijn vader en moeder leest de tien-jarige Jaap Snijder het bericht over de geslaagde hart operatie, die hij onderging. vertrek en kreeg slechts licht letsel aan het been. De helft van het huis werd ver- i vclgër. van mgr. Hanssen woest. Het dak sloeg weg. de muren i benoemd. ROERMOND, - In Roermond Is vannacht plotseling overleden mgr. dr. F. Feron, president van het grootseminarie ra Roermond en vi caris capitular is. Mgr. Feron. die 62 jaar oud was, werd na het over lijden van mgr. Hanssen, bisschap van Roermond, door het cathedrale kapittel tijdelijk belast met het be stuur van het bisdom, totdat de op zijn stortten werd vernield. Vermoedelijk heeft cr dë gasleiding gezeten kostbaar meubilair DEN HELDER. Dertien mili tairen en een vrouw werden zater dagmiddag bij Breezand gewond, doordat een Belgische legertruck ln botsing kwam met een autobus. De truck had panne gekregen en werd gesleept. Door een onvoorzichtige manoeuvre sloeg hy tegen de auto bus, waarin gelukkig geen passa giers zaten. De buschauffeur kon enkeïo kinderen nog ontwijken maar raakte een personenauto. De inzit tenden van deze wagen, mevrouw A. van Zanen uit Den Helder, werd ernstig gewond. De militaire wagen was over de weg gekanteld. Enkele Belgen raakten eronder bekneld. Crk. Zes Urker jongelui, die dc tvond in Markenesse hadden door-1 gebracht waren zaterdagavond laat MOSKOU. Clinacsjtsjew heeft zondag gezegd, dat Rusland nog steeds een topconferentie wil. maar dai die beter niet gehouden kan worden als het Westen vasthoudt met een auto op weg naar huis. toen j aan het bespreken van de toekomst de wagen in een bocht van de weg i van de Oosteuropese landen. De Rus met grote snelheid over de berm sische premier en partijleider sprak vloog en in een sloot terecht kwam. in het Lenïnstadion in Moskou bij De '22-jarige Tie men Kramer, die de aankomst van de Tsjechische pre- naast de bestuurder zat. werd op slag sident Novatny. Hij betoogde, dat gedood. Polsbroek. Zaterdagmiddag is bij 't passeren van een vrachtauto de door de 36-jarige P. C. de Ridder uit Polsbroek bestuurder tractor in de Wetering geraakt. De man is ver dronken. Apeldoorn. Op de4 Voorsterweg in Loencn is zondagmiddag de 50- jarige fabrieksarbeider H. J. Stoer met zijn fiets onder een auto geko men. Hij is vannacht in het Juliana, ziekenhuis overleden. de betrekkingen met de omliggende communistische landen „uitstekend" waren en dat internationale kwesties „binnen het gezin." worden bespro ken zonder deelneming van het bui tenland. Het Westen saboteert de topcon ferentie, zei Chroesjtsjew. door het lamenteren over Nagy en de andere veroordeelde Hongaren, Hij voor spelde. dat de druk op de volkeren in het Westen op hun .regeringen om tot ontspanning in de wereld te ko nen zou toenemen. Als voorbeelden noemde hij „vele Labourleiders" in Engeland en „mensen in de Britse Conservatieve partij, die het niet eens zijn met de Britse regering". Over Titc zei Chroesjtsjew, dat hij tegen mensen was. „die bereid zijn hun beginselen prijs te geven voor een kom soep" Rusland heeft zich bereid verklaard handel te drijven met Joego-Slavië. maar dc Joego- slaven. zei de Russische premier, wil len blijkbaar alles voor niets hebben. Chroesjtsjew zou verder in zijn rede hebben laten doorschemeren, dat Ru-sianci oen lucht inspectie op grote schaal of eer. ander dorr.elv" ontwapeninssplan in overu-cginr. nemen, als not Westen eerst ophoudt met kernproeven en het Russische plan voor een luchtinspecriczene dwars door Eurona «aanvaardt. Waarnemers in Moskou gaven deze uitleg aan de beloften van Chroesj tsjew. dat als het vertrouwen tussen Oost en West tot stand kan worden gebracht. Rusland verder wil Kaar. met het dar.vaarden van wederzijdse controlemaatregelen tegen onver hoedse aanvallen. In het Tsjechisch-Russisch commu niqué, dat na afloop van de bespre kingen van president Novotnv en, de Russische leiders is uitgegeven, wordt gezegd, dat beide landen hun strijd tegen de bewapening van West-Duitsland zullen voortzetten. Mgr. Feron is gisteren nog in Aken. geweest, waar de heiligdomsvaart plaats had. Vervolgens heeft hij zich. naar Maastricht begeven om enige bezoeken af te leggen. Hij verklaarde 2ich zeer moe te voelen en ging na zijn thuiskomst naar zijn kamer. Vanmorgen vond men mgr. Feron dood achter zijn schrijfmachine. Hy moet in de loop van de nacht zijn overleden. Prof. dr. Frans Feron studeerde o.p. aan het bisschoppelijk college m Sittard. op het groot-seminarie in Roermond en aan een universiteit in Rome. In 1937 werd hij kanunnik van liet cathedraal kapittel, in 1943 vi caris-generaal van het bisdom Roer mond er. in 1P4C huisprelaat var. de p;'U3. SOESTDIJK. Prinses Margriet is bevorderd tot de vierde klas gym nasium van het Incrementuur van het Baarns Lyceum. Prinses Marijke is overgegaan naar de zesde klas van rie Nieuwe Baarnse School. Door Nicholas Blake DAAR' IK 2Aü Htf WttR' ttn FULy. Ais ttri ZWAAltnDE SAAtL! WACHTtfl MET5CHt£- ,MAntt£!tl tot LOKrttri zt in Dt val! Ach VtR6E£LDr Htrjt ÖPROtTjt fl IÉMAND LATÉfl WtÉR Kimm 335G, Wanneer Prudon voor de regeringscom missie moet verschijnen, die de controle uitoefent op zijn werk, begrijpt hij. dnt zijn openhartige «rkenning. dat de ..Chasseur" niet meer onder zijn controle staat, het einde van zijn carrière zou kunnen betekenen. De commissie bestudeert nauwkeurig do rapporten van Prudon en dan deelt de voorzitter hem mede, dat de proeven voorlopig gestaakt zullen worden. Prudon weet kans. dat de satelliet wordt gevonden nadat hij w-at dit betekent Wellicht zullen andoren op aarde is teruggekeerd?" Prudon aarzelt. „Och over enige tijd zich opnieuw met de ruimtevaart zegt hij dan. ,.die kans is één op duizend." ivvig hmidvn. m;»r»r ziin viik is teneinde i ,.F,n wjmne*r verwacht M die landing?" „Dat za!" Nog één vraag, professor." 'zegt de voorzitter, j gebeuren Ml of 142 etmalen na de lancering, wanneer hij de geleerde de beslissing van de J Maar waar dat geschiedt kari ik u helaas niet commissie heeft meegedeeld, „hoe groot is de t zeggen." aan mijn kant zult staan. U moet mr. Protheroe eens bepraten, hij is zo koppig." Nigel had geen flauw idee waar ze het over had. Ze had een geaffec teerde stem; ze droeg een zwartwol len japon met wat roos op de schou ders; het parelsnoer; 2e had een grote mond en vooruitstekende tanden; groene, nogal brutale ogen, mei die dwalende blik die men zo dikwijls vindt in de ogen van schrijvers en. snobistische gastvrouwen. Dat alles zag Nigel dadelijk. De conversatie door het loket was uiterst moeilijk 8 oude zeur, maar hij zou nooit iets te voeren, hij moest zich zijdelings „U moet beseffen dat er bij een doen wat de zaaïï 20u kunnen scha- bukken alsof hij tegen een loketbe- uitgeversmaatschappij, hoe vreemd den- Maar bij dit alles hebben we ambte stond te praten, dat ook mag schijnen/een groot aan- s*eec*f verondersteld dat ik u de „Hoe vlot het met uw boek, miss tal mensen werken die oprecht be- waarheid vertelde, voegde Stephen Miles?" vroeg hij. langstellen in boeken; iedereen die eraan toe, een duivels lachje op zijn 2e liet haar ogen rollen een aan de directie of de redactionele gezicht. aanwensel van haar zoals hij later staf verbonden is doet dat zeker. Ik »"a» cue veronderstelling zuilen zou merken dat vreemd onhandig wil wedden, dat het nieuwtje dat de we n^aav uitgaan.' antwoordde Ni- aandeed bij 'n zo zelfbewuste vrouw; generaal ons probeerde Ie verlakken gel. „Voor het ogenblik." het zou wel een eigenaardigheid zijn, in een paar uur tijd in het hele ge- -.-Pe moeilykheid is dat ik zoveel dacht hij, die ze had overgehouden bouw bekend was." méér gelegenheid had dan iemand uit de dagen dat ze nog jong was, anders." schuw, vurig en onhandig. de morgen ^dan maar. U arriveerde *OU uw moticf dan ^et is een vreselijke worsteling," h,eHnU?»"Ah' daar hebt u me- Dat zou ik Jk 'dacht dat uw geboorten altijd "n, m-n-vp- 1-um no, ,1 mc ccl't kunnen voor stollen." pijnloos waren." merkte Stephen had neereeleed Nigels lich'blauw,e °Sei1 schitterden protheroe op, Niet precies Maar de schoon- H*51 p «fbelar.gsteHmg een Miss Miles lachte met al haar grote maaksters^ verleagen althd atteTon aanstekelijke hoewel onpersoonlijke tanden in zicht. ..Dat is een veel miin bureau belangstelling die op bijna hypno- voorkomend mannelijk waanidee, i Dn heeft u niet nog even teruege- Ï!sche vertrouwelijke meiede- nietwaar mr. Strangeways?" aiaderd naar de uitgelichte parages?" 1]necn had ontfutseld aan veel men- ,.ln dit geval toch niet." zei Stephen, v, 11 uugeiicnte passages sen> WIer holang tr m eenen deJc „w sch-UImachine is de hele mor- ..Nee. Ik ging meteen door met bij gediend was die mededelingen te gen zonder adempauze bezig geweest, rriöeren waar ik was opgehou- doen. Hij leunde achterover en zei: u schrijft in een toestand van zelf- „Wel, wie denkt u dat het gedaan hypnose weet u.' van halftien heeft?" jk schrijf in elk geval," kaatste 4 .u oeven naar Stephens dunne lippen, naar bene- 2e terug en glimlachte overvriende- mr. Bates bracht, in deze kamer ge- den getrokken in de mondhoeken, lijk naar Stephens afgewend gezicht. b»t-\en?" knabbelden naar woorden. Wat hij Deze woordenwisseling verbijster- 1 „Dat heb ik me proberen te herin- wilde antwoorden zou Nigel niet te de Nigel, Het klonk als het gekift 'neren al zo lang als dit gaande is. weten komen want het loket achter van-een oud echtpaar, met wapens (Ik ben natuurlijk naar het toilet ge- Stephens rug ging open cn een stem afgestompt door lang gebruik Pro- ,weest voor een minuut of vijf, ik zei: theroe was een zonderling, natuur den een man met geregelde gewoon- „Hoe spel je „catastrofe"?" lijk, die zijn eigen wetten maakte, ten, waarschijnlijk om ongeveer „Dat woord gebruik ik nooit," ant- Van hem kon je de normale vriende- kwart voor tien. En natuurlijk loop woordde Stephen zuur. over zijn lijkbeden en de ontwijkende ant- je er weieens uit om eens even met schouder. woorden van het oppervlakkige ge- icmand te praten. Het is werkelijk „Heb je daar geen %voordenboek?" gprek niet verwachten, onmogelijk precies te zijn over iets Het hoofd van Millicent Miles stak *,u kent elkaar zeker allang?" vroeg dat al zo lang geleden is," door het loket als een paardekop h£j. „Dus theoretisch waren rr ver- uit een box. „O, je hebt bezoek." De beide anderen spraken bijna schillende gelegenheden tussen half- „Ja." tegelijk, zeven op de drieëntwintigste en elf „Wilt u me even voorstellen?' „Het lijkt al een hele tijd." uur op de vierentwintigste waarbij vroeg Nigel en stond op. „We zijn buren sinds juni, toen ik er met de proeven geknoeid zou „Mr. Strangeways miss Miles." deze kamer ging gebruiken. Ik ben kunnen zijn, daarna kun alleen Bates Brommerig voogde Stephen er aan sl helemaal gewend aan mr. Prn- zelf of de een of andere Zwarte Hand toe: „Hij komt hier als corrector." theioes eigenaardigheden. Blaffende kkcrjj het gedaan hebben." MilJicent Miles stak een hand vol honden bijten niet, zeg ik maar." corrigeren waar den." „Bent u al die tijd. i tot elf uur toen u de de d ..Bates kunt u meteen wel uit uw juwelen door het loket. ..Daar ben ik hoofd zetten. Hij is een gruwelijke blij om. Ik hoop dat u tenminste (wordt vervolgd}

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1