Wat koop je voor dollars? Westen staat nu onder zware druk om in te grijpen in M-Qosten AANHETEINDE HOOFDSTUK Uitslag beslist over toekomst van Nasser van het Klein goed 2664 uur en 14 minuten Festival en radio iSPRÖETJE .SPARKS .i^iaoöriTRANi^iGODWIN AVÖNTURE KAPITEIN ROB Acht Fransen tijdens zeiltocht verdronken m Een ktein, blijkbaar zeer vrolijk jongetje 'vervaardigde een opstel, dat tl niet moogt missen. Het is maar kort. Ik schrijf het voor u over in de spelling van de auteur: „Ik vin het in de klas mooi' Én de andre kinderen mischin ook! Ik vin leuk wat jufvrouw in de klas doet. Te-voorbeelt-rekenen. Dat vin ik zó leuk en gimastiek ook! Ik vin Jaap heel lief. Meneer Kosters is een grapemaker hè? Vin u oan ook? Hij zet je op de kast. Dat is leuk hé?" Cultureel werk voor werklozen nu weer mogelijk gemaakt ZONDER Nasser er geen opstand in Irak geweest. Zonder de Verenigde Staten was cr geen Nasser meer geweest, althans geen Egyptische dictator van die raam. Men kan zeggen: dat zijn veron derstellingen. Natuurlijk rijn het veronderstellingen, maar ze zijn haast bewijsbaar als wiskundige stellingen. Tijdens de Suez-crisis stond Nasser voor zijn ondergang. Ja, vóór de Suez-crisis stond Nasser al voor rijn ondergang. Dat was. toet» de Israëliërs zijn leger in de Sinaïwoestijn volledig hadden verslagen 'cn weinig moeite meer zouden hebben gehad, tot Cairo-en Alexandria door te dringen. Het zijn de Verenigde Staten ge weest, die hem in zijn uiterste nood hebben gered, door zich zowel tegen hun Britse cn Franse hond genot en te keren als tegen Israël, het land dal lang genoeg de terging en de provocaties van het buurland werkeloos had ondergaan. Eisenhower, en Cabot Lodge hebben indertijd niet naar de Britse en Franse vertogen willen luisteren en zells nauwelijks enig begrip voor het Israëlische optreden aan de dag willen leggen. De aanvallers tnoesien te rug; en wat het einde had kunnen zijn van de eerzuchtige en gevaarlijke Egyptische dictator werd het ogenblik van zijn grootste glorie. Niet de ande*en wonnen, hij wa« de winnaar; en bet Arabisch nationalisme kreeg een steun in de rug inptaats var. een beslissende slag. Anthony Eden moest zich-gebroken terugtrekken en de Franse vierde republiek kwam een stop dichter bij zijn ondergang. Men begriipe ons goed. wij staan geenszins van ganser harte achter de onvoldoende overwogen rn aarzelend uitgevoerde Brits-Franse aanval op het Sucz-kanaal in het najaar van 1956. Maar wij vinden wel, dat de Ameri kanen toen Hebben gehandeld op een wijze, zo consequent eenzijdig, dat zij er de gevaren veeleer mee hebben uitgelokt dan bezworen, DE Amerikaanse staatslieden, die er van uitgingen, dat de Britse rol in het Nabije Oosten was uitgespeeld, zagen het natuurlijk niet helemaal verkeerd: zij hebben alleen de grote (out gemaakt, het proces van de afbraak der Britse posities te verhaasten. Daar zat zonder twijfel de wens achter, de eigen belangen, politieke en andere, te beveiligen: maar 'men bespeurt cr toch ook de overtuiging in, het beter te kunnen dan de nimmer geheel van hun „imperialisme" genezen 8ritten. De lenden van bet Nabije Oosten te hulp komen, dollars aanbieden, hun levensstandaard omhoog brengen; ziedaar de methode om vreedzame op bouw io de plaats te stellen van agressie! nationalisme. Het was een onderschatting van de situatie of, zo tnen wil. een over schatting der betekenis van de materiële bijstand. De betekenis van het geld is vnak overschat op deze wereld. Er is wel eens gepoogd, alle oor logen te verklaren uit winzucht van enkele profiteurs. De waarheid is na tuurlijk. dat zulke profiteurs cr wel dikwijls zijn geweest, maar dat zij geen schijn van succes ïouden hebben gehad als cr geen gezindheden en driften hadden bestaan, die bun tc stade kwamen. De Britten kenden liet Nabije Oosten vee! beter dan de Amerikanen, die het Arabisch nationalisme grotelijks hebben onderschat. Dit nationalisme heeft zich van materiële dingen weinig-aangetrokken, 'let is niet gezwicht voor het aanbod van geld voor de hervestiging van de Palestijnse vluchtelingen, het is niet ge ïmponeerd door de welstand, die de olie-royalties brachten. Noeri es Saïd, de Irsakfie premier, van wie men op liet ogenblik dat wij dit schrijven, niet weel of hij leeft of dood is, Noeri es Saïd heeft net oiiegeld voorbeeldig aangewend voor het heront«innen van het oude cul tuurland tussen Tigris en Eufraat cn daarenboven nog veel andere ont wikkelingsbijdragen voor zijn land weten tc verkrijgen. Het verhindert niet, dat de Arabische nationalisten zijn hoofd vragen; als het nog op zijn romp zit. HET is- nog te vroeg om dc situatie in Irak precies te beoordelen. Maar bet i« :t të vroeg om tc zeggen, dat Eisenhower en Ca bot Lodge thans. rekening van Suez krijgen gepresenteerd. Zij heb ben de dictator de helpende hand geboden; maar de dictator heeft er zijn aard niet om verloochend. Hij is met te meer kracht voortge gaan, het vechtlustig Arabisch nationalisme verder te verbreiden, niet het minst door haatcampagnes, en leugenachtig nieuws door middel van de ra dio. In dat opzicht doet de Egyptische propaganda weinig onder bij die van nazi-Duitsland. Nasser heeft dan ook Duitse adviseurs en waarlijk niet enkel voot militaire zaken. Men moet er zich rekenschap van geven, dat de spanning 'm het Nabije Oosten op een zeer gevaarlijke wijze is toegenomen. Turkije en Perzie, le vend onder aanzienlijke Russische druk, lopen kans een bondgenoot le verliezen en een dreiging in de rug er voor in de plaats te krijgen. Het Verdrag van Bagdad kent enige voorzieningen voor wat betreft het ver lenen van onderlinge hulp- W'at gebeurt, als de koning van Jordanië, die door zijn omgeving hals over kop tot hoofd van de Jordaans-Iraakse Unie is geproclameerd, de hulp van de bondgenoten inroept? Wat als de Liba non om ingrijpen vraagt? Wat al.« Israël wordt aangevallen? Een helder beeld van de toestand ontbreekt nog, maar het lijdt geen twijfel, dat dollars ir» dit geval niet helpen. Als Amerika wat gaat doen, d3n zal het iets moeten zijn in de geest van wat het twee jaar geleden Engeland en Frankrijk zu verbazend kwalijk heeft genomen. Op het spel staat minder de olie dan bet wankele evenwicht in een onzekere wereld. fAdvertentie I.M.J Dinsdag 15 juli 10% Dr M. Blankenstem WAT nu in Irak gebeurt, levert een crisis voor het Westen op, maar het hoeft nog geen ramp voor het Westen te worden. Mits Engeland en Amerika niet, door tegen elkaar in te werken en door een opeenstapeling van fouten, deze aan gelegenheid verkerven, zoals zij 'die van het Suezkanaal heb ben verkorven. De spanning moet nu vooral in Cairo niet min der groot zijn dan in Londen en Washington. Want het spel, dat nu in en met Irak gespeeld wordt, is een zeer hcog spel voor het Egyptische imperialisme. De revolutie of revolte in Irak kan Nasser een beslissende stap verder brengen op de weg naar zijn grote doel: de heerschappij over alle Arabische volken. De uitslag kan echter ook een geduchte deuk zijn voor zijn ambities. Het geval is anders dan dat van Suez. Nu staan, wie toen zün bond genoten waren, tegenover. hem,j Tur kije had aangekondigd op de confe rentie van de Oosterse staatshoof den van het pack van Bagdad, die in Istanboel bijeen zou komen, voor te stellen de regering van de Liba non hulp te verlenen in haar strijd tegen de opstand. Het lijkt .zeer twijfelachtig of de anderen dat zou den hebben gewild of aangedurfd. AI3 nu echter de overgebleven staatshoofden in Ankara bijeenko men,' zien zü zich voor een heel an dere toestand geplaatst. Hun wereld is nti in haar Arabisch geheel on middellijk bedreigd door het van Cairo uitstralende gevaar. De strijd in Irak duurt nog voort. Wie of wat er over is. weten wij no% niet Maar zeker zal dat ge deelte van het wettig gezag, dat zich kan handhaven de hulp inroepen van de leden van hét pact van Bag dad. De regering in Irak heeft, vol gens dit pact, daartoe het recht, ook al zijn de anderen niet gebonden die hulp te verlenen. Maar zullen zij afkerig zijn, nu hun eigen levensbe langen', de belangen waarvoor zij het pact gesloten hebben, zo van nabij worden bedreigd? Turkije zal het gemakkelijker krijgen hen te over reden. En de Westerse grote mo gendheden, die hierin nu eindelijk eens in een üiüdelijbe positie ver keren, zullen hen ..wellicht, nog .met meer dan met woorden alleen daar toe aanmoedigen. Zou het bewind van FeisaI zelf niet meer in de gelegenheid verke ren dit beroep op het pact te doen, dan kan een ander staatshoofd met goed recht dat op zich nemen, Reeds heeft koning Hoessein van Jordanië, tweede vorst van de unie - tussen Irak en Jordanië zich tot eerste vorst verklaard, wat uiteraard juist Elk 2e reuzenpak 20 cent goedkoper KONING HOESSEIN" verzoekt om interventie? is als de eerste vorst zou zijn weg ge vailen. Wel is Jordanië geen lid geworden van het pact, maar Hoes sein zou alle recht hebben voor Irak te spreken, zoals Nasser voor Syrië spreken kan. Moskou zou daartegenover zwak staan met een protest. Hier is nu een toestand als waarop het zich zelf inzake Hongarije beroepen heeft. Een, deze keer ontwijfelbaar wettig, bewind vraagt hulp voor Irak van bondgenoten. Ook Sngeland hoort daartoe. Rusland, protesterende, zou dus op eigen argumenten botsen. Met dreigementen moet het voor zichtig zijn. Vooral Washington, nu overtuigd, dat Rusland geen ooriog MENDERES Turkije wil ingrijpen wil of aandurft en de grootspraak van Moskou uit zijn dreigen met-ra ketten tegen Engeland uit de Sue2- kwestie kennende, 20U er zich niet veel van aantrekken. Rusland 2ou, na te hebben gedreigd, een figuur kunnen slaan. VALT dit geval onder de Eisen- houwerleer? Neemt men die let terlijk. dan doet het dit ui et."; De leer zegt bescherming toe aan alle landen in het Midden-Oosten, die door het communisme worden be- dreigd. voorzover zij die bescher ming wiLlen aannemen. Nu zou een overwinning van de revolutie in Irak politiek en economisch een he vige verzwakking van het Westen T N het jaarverstag van de AVRO lezen wÖ, dat deze omroepver eniging in 1957 In totaal 2564 uur en 14 minuten aan programma's heeft uitgezonden. Meer dan 40 proeent Werven werd besteed aan lichte mu ziek. 114 uur en 13 minuten. Op de fweeae plaats stond het gesproken woord met 825 uur en 12 minuten. Er werd gedurende 574 uur en II minuten ernstige muziek uitgezon den en gedurende 150 uur en 38 mi nuten kleinkunst. De rubrieken zijn weer onderver deeld. Van de ernstige muziekuit- zendirtgen blijkt 126 uur besteed te zijn aan symfonische muziek; 37 uur aan kamermuziek; 117 uur aan. re citals; 25 uur aan koormuziek; 44 uur aan opera; 16 uur aan „diversen" en 206 uur aan uit grammofoonplaten samengestelde concerten. Van de voor kleinkunst uitgetrok ken zendtijd, was 87 uur en 42 minu ten. bestemd voor de Bonte Trein (in de programma-statistieken wor den programma's als deze doorgaans niet als kleinkunst maar als amuse ment aangeduid) en 62 uur en 56 mi nuten voor cabaret. De hoorspelen, hier gerekend tot de rubriek Ge sproken-woord. hebben in totaal 103 uur en 45 minuten in beslag ge nomen. GROTE aandacht heeft zowel de binnenlandse als de buiten landse omroep besteed aan het Hol land Festival. Tussen 15 juni en 15 juli heeft de Nederlandse Radio Unie ten behoeve van de omroep verenigingen twintig concerten en opera's rechtstreeks uitgezonden of HÉ,u/acht tens! dat - 2IJJ1 VtRbfc VOfcT- ÈR niEAWi: PA5 0P.3PO0K. DAAR KOmtn ÖTtL ALS HCTóRAr. ORUKKEft; HAflD. 3357. Rob Is na zijn vreemde avonturen in Schotland teruggegaan naar Nederland, vast be sloten om nu voorlopig thuis te,blijven. Paula, zijn vrouw, is blij haar man weer om zich heen te hebben cn Robbic, die a! ccn flinke longen Is geworden, is daaroi'cr niet minder verheugd. Meï de „Vrouwe Anna" is hot drietal op weg van Amsterdam naar Terschelling. Rob heeft voor Paula in de hoofdstad een fototoestel gekocht, maar zij heeft er nog niet veel opnamen mee ge maakt, omdat het weer te slecht was. Maar nu varen te ter hoogte Vsrt da zandpla.il Griend, het weer is mooi en de zee zo glad als een spiegel. Paula haalt het toestel voor de dag. „Maak je een plaatje van mij?" vraagt Robbie al. Maar Paula zit een beetje onhandig te scharrelen: ze kent het toestel nog niet, „Zorg wel, dat je scherp instelt", raadt Rob haar aan. Op dat moment ziet Paula mts naderen. Een straaljager! Maar wat vliegt dat ding laag! Pas op!.... opgenomen. Rechtstreeks uitgezon den werden de opera's Francois Villon en II Barbiere di Sivigïia, alsmede het eerste deel van het liederen-recital, dat Elisabeth Schwarzkopf heeft gegeven, in de Kurzaal te Scheveningen. Voorts zijn opnamen of recht streekse uitzendingen verzorgd ten behoeve van vijftig programma's, die door andere-Europese stations zijn uitgezonden; O.a, door. de BBC, de onderscheidene Duitse zenders. Radio-diffusion franggalse, Radio Helsinki. Radio Boedapest, Stock holm. de Zwitserse en Italiaanse omroep. De Noord-duitse Omroep heeft een aantal programma's rechtstreeks uitgezonden; Radio Boedapest deed' dit met het con cert door The Philadelphia Orches tra^.. Met medewerking van dé Wereld omroep heeft een van de grootste Amerikaanse i,netwórks", C.B.S. (Columbia Broadcasting System), twee programma's vastgelegd voor „coast to coast" uitzending. De tegenover Rusland tengevolge héb ben, maar Irak ware niét recht streeks door het' communisme be dreigd. Het Egyptische Imperialisme maakte Syrië niet communistischer, maar veiliger tegenover het commu nisme. Nasser vreest en bestrijdt het communisme, als zodanig. Bovendien is hjj van zijn reis naar Rusland ontgoocheld terugge keerd. Dit wasduidelijk merkbaar. Hij had het daar slecht getroffen. Chroesjtsjew, die oosterse volken, ook anti-communistische, een tijd lang met gunsten heeft nagelopen, had hem verwend. Nu trof hij te Moskou de gure atmosfeer van. het ogenblik, een stalinistische geest, stuurs volgzaamheid eisend en recht- gelovigheid van de zijnen. Deze heeft een Nasser geen hartelijkheid te bieden, en ook geen andere steun dan in eigen kraam te pas komt. Dit Moskou kon hem vooral na het gebeurde in Syrië, waar de com munisten de wijk moesten nemen voor het Egyptisch gezag, niet al te goed gezind zijn. Nu zal men in een dergelijk geval steeds de vraag horen of dit alles geen comediewas, en of in werkelijkheid geen stille afspraken zijn gemaakt, waarin ook de revolutie in Irak thuis hoort Daartegen bestaat een een voudig tegenbewijs. Nasser ging on middellijk na zijn thuiskomst op be zoek bij Tito, de opnieuw door Mos kou uitgebannene, weer tot een af schuw gewordene in de ogen van het Kremlin. Van een bemiddeling, zoals sommigen vermoeden, kon geen sprake zijn. Want Nasser heeft zeker ten volle beseffc, dat noch Moskou, noch de trotse, ten tweede male dodelijk gekrenkts Tito daar van gediend zouden 2ijn. Dit bezoek was een teken van spijtigheid. Wat in Irak gebeurt heeft met communisme niet onmiddellijk iets te maken, zomin als met olie. Maar juist deze twee dingen komen voor het Westen wel heel erg er bij op de voorgrond te staan. ROYAL. Franse marine-autori teiten te Royal (West-Frankrijk) hebben bekend gemaakt, dat acht Franse vakantiegangers die zondag met een gehuurd jacht de zee -op waren gegaan, ailen om het leven zijn gekomen toen bet jacht zonk. grootste belangstelling van de bui tenlandse omroep bleek uit te gaan naar het werk van Arnold Schön- berg, waarvan acht uitzendingen zijn gewijd. Vanavond Oók vanavond nog twee Holland Festival uitzendingen: een rechtstreekse van Rossini's komische opera II Baxbiere di Sivigïia, die o.l.v. Arrigo Cuamieri in Amster dam wordt opgevoerd. (H.I.,8.15 tot 11 uur)- eu- een „ingeblikte" van Le -roi' David, symfonische psalm in drie delen, van Arthur Honegger, die op 10-juli onder lei ding van Bernard HalïSnk even eens in Amsterdam is uitgevoerd. (H. II. 8.45—10.05 uur). In het televisie-programma na het agrarisch nieuws (7.30), het journaal <8 uur) en het twegde deel van een tv-documentaire over „Het eeuwige Rome" (8.20 uur), de eerste avondvullende speelfilm van de Duitse televisie: „De rech ter en. zijn beul", gemaakt naar de gelijknamige detective-roman van Friedrïch Dürrenmatt (8.50 uur). 1/ AN AVOND ttoua ik uitverkoop v var een aantal ktciuipl.eden. die ik tn de afgelopen icceic noteerde. Ze hebben helemaal niets met el- koor te raoken. Döorom zal ik ze nummeren. I In peannticeeTde kringen is men hee althans over één ding eens: die democratie van ons is niks en hoog stens geschikt om beschimpt of be sproken te toorden. Ik mompel dnn toet eens Iets ter verdediging van het stelsel, maar dat klinkt altijd zo iel. Hoe zou dat nu komen? Remca Carr.pcrt drukte het in een verhaal bijzonder raak uit, door op te merken dat een democraat nu eenmnot niet bezeten Is on« de de mocratie. Van je dagelijks brood raak je pas bezeten als iemand je dat af neemt", schrflft hij, ..Hoe dat brood gebakken wordt, icoar het uit be staat, dear weet je weinig van af. Je eet het op en het houdt je in iet'en". II Hebt u ook zo'n hekel aan voet noten? Er bestaan uitgaven oen klassieke meesterwerken, die er, door een am bitieuze doctorandus, mee zijn be dekt als een gruwelijk uitstag. De aardigste formulering van de weer zin, die ze in de lezer opwekken stamt oan de legendarische acteur Jchn Barrymore. Toen men hem een oan vele ver. klarende voetnoten voorziene edht? wan „Hamlet" gaf, weigerde hij dez» te lezen. Gevraagd naar de reden, zei hy: ,,'t Is net of je in de eerste huwe lijksnacht telkens de trap' af moet, omdat er iemand belt." IV In de tram zag ik twee mannen van, een jaar of vijftig. De een, die rood haar had, dat erg mooi kleurde bij zyn groen tweed- jasje, praatte onafgebroken in op de ander, die gelijkgeverig zat te knik ken. Daar ze te ver van meafzaten, kon ik niet horen mant het alle maal over- ging, maar naar het ge zicht van de ver Wierte oordelen was het eert confidentieel gesprek, over diepe dingen. Toen de tram weer een halte na derde, stonden d& mannen op en kwamen vlak by mij wachten, tot de deuren open zouden gaan. De roodharige man zei: JVee Piet, io eet je wat het fs met dat huwelijk van mij?-- Dat huwelijk van mij is net een mooie roman. Maar We hebben m allebei uit. En nou lezen toe 'm telkens weer op nieuw. 't Blijft mooi, hoor. Maar ja, je weet precies wat er komt" KRONKEL DEN HAAG De staatssecretaris van Soc. Zaken beeft besloten onder bepaalde voorwaarden, die binnen kort aan de gemeentebesturen zullen worden medegedeeld, opnieuw de mogelijkheid te openen tot subsidie verlening voor sociaal-cultureel werk voor werklozen in gemeenten, waar de omvang van de werkloosheid dit noodzakelijk maakt. Dit deelt dr, A. v. Rhijn mede in antwoord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid W. F, G. Ass- maan (KVP). f Advertentie t M.) Nigei glimlachte. „Voor mij, zoals Crïstopher Fry zou zeggen, is het geblaf al bijtend genoeg." Miss Miles lachte hard en reute lend. „Dat moet ik onthouden." „Dat zet ze in haar boek," mop perde Stephen," met of zonder er kenning van auteursrechten." „Kunt u hier niet komen praten, rar. Strange ways, ik heb mijn portie yoor deze morgen gedaan. En zo op gevouwen als hier kan ik echt geen behoorlijk gesprek voeren." Nigel keek Stephen met opgetrok ken wenkbrauwen aan, maar die scheen verzonken in een diepe put van walging; Nigel pakte de druk proeven van Time to Fight op en ver dween in de gang, De deur van miss Miles kamer, merkte hjj op, had een r nieuw slot. De kamer was groter dan die van Stephen maar karig ge meubileerd. Een schrijftafel met stoel stond op een kleed midden in de ka mer, de stoel met de rug naar de deur. Een armstoel, een electrische kachel, een vaas bloemen op de ven sterbank en een schrijfmachine, ver der bijna niets. Een keurig stapeltje papier lag naast de machine. Een vierkant stuk papier dat tegen de muur bevestigd was trok Ntgels aan dacht „Dat is mijn werkgrafiek," zei miss Miles. „Iedere dag trek ik de lijn een eindje verder om te laten zien hoeveel woorden Ik geschreven heb. Dat houdt me op peil." „Heel zakelijk van u." „Wel, schrijven is een zakelijke aangelegenheid. Ik kan die artistieke manier van doen niet uitslaan, tk heb een bepaald handelsartikel tot mijn beschikking en dat wil ik zo goed mogelijk verkopen. Ik moet zorgen dat mijn productie op peil blijft.' Ze rolde met haar ogen. „Bent u érg geschrokken?" Nigel mompelde beleefd iets v> ontschuldigends. „Hoe lang zit u al in dit werk? Ik kan me niet herinneren „Van tijd tot tijd doe ik wat lees werk op specialistisch gebied," „Ik geloof dat specialisatie de vloek van onze tijd is." Miss Miles bediende zich van de gemeenplaats met alle geestdrift van iemand die zijn vlag plant op onbetreden ge bied „Hé." vervolgde ze," dat is Thors boek dat u daar heeft" „Kent u hem goed?" ,;lk ken veel te veel mensen. Dat is het vergif in bet leven van een succesvol schrijfster je kunt een voudig niet aan je publiek ontkomen. Lezingen, cocktailparties, fan-mail, interviews met de pers soms wens ik. dat ik nooit een pen op pa pier gezet had." Mis Miles slaakte een theatrale zucht „Maar u gaat er in op? Het is al lemaal koren op de molen van uw autobiografie." De populaire schrijfster keek hem aap met grote ogen, als van een klein meisje. „Bent u het met me eens dat je autobiografie helemaal eerlijk moet zijn, zonder angst voor de publiciteit?" „Nu, waar het jezelf betreft mis schien. Maar als je er anderen bij gaat betrekken Nigel zwaaide veelbetekend met het proefexem plaar. „O ja, er zijn geloof ik moeilijk heden geweest met Thors „Je weet verdomd goed dat er moeilijkheden zijn geweest," klonk eert stekelige stem uit de aangren zende kamer. „En precies wat voor moeilijkheden ook." Miiliccnt Miles stond op uit haar leunstoel en sloot het loket. „Hatelijk klein mannetje," mom pelde ze. „Maar op zijn eigen gebied is hij een genie. Dat moet ik hem nageven." Als men met ccn egocentrisch per soon praat is het nooit moeilijk de conversatie een bepaalde richting uit re sturen zonder dat deze het merkt; de moeilijkheid is slechts het ge sprek ook in die richting voort te zetten. De egocentriciteit van Mil- licent Miles, oordeelde Nigel, had veel gemeen met die van een kind; en ongetwijfeld was het dat nog steed3 niet volwassen gedeelte van haar geest dat haar tot 'n zo vrucht baar en succesvol schrijfster van romantische verhalen had gemaakt. In ieder geval liet ze van geen en kele terughouding blijken om te spreken, over de verwarring van de lasterkwestie, noch van enig wan trouwen o£ Nigel iets anders zou kunnen rijn dan een knappe vreem deling die graag een gesprek met MiUicent MUes wilde voeren. Nigel was natuurlijk wel zo voorzichtig haar de hoofdrol té laten spelen. Een schrijfster als -rij was, zei hü quasi opennartig, moest wel speciale kwa liteiten bezitten op het gebied van waarnemingsvermogen en beoorde ling van karakters. Als hij een van de firmanten was, zou zij de eerste zijn tot wie h|j rich zou wenden om raad, en nu zeker omdat zij aan het werk was geweest in de kamer naast die waar men met de proeven ge knoeid had. Ze was toen natuurlijk geconcentreerd met haar eigen werk bezig geweest; maar dikwijls nam het onderbewuste (speciaal bij een zo gevoelig iemand als miss /Miles) dingen in zich op, waarvan iemand zich pas later bewust werd- Maar misschien was zij op die 23ste en 24ste juli wel helemaal niet op kan toor geweest? Die vraag was gauw beantwoord door een blik op de grafiek aan de muur. De grafiek bestond in een vaste lijn voor de dagen dat ze aan het werk was geweest op kantoor, en een stippellijn voor de dagen dat ze afwezig was geweest: de lijn voor de 23ste en 24ste juli was vast. Maar wat eventuele heimelijke be zigheden in de aangrenzende kamer aanging was haar geest een ohbe- schreven blad. De mensen hier lie pen voortdurend bij elkaar in en uit, klaagde ze; daarom had ze mr. Geral- dine gevraagd ëea slot op baar deur te maken. Aangezien Millicent Miles' be langstelling In de drukproefaffair» beperkt was tot haar eigen aanwe zigheid vlak bij de plaats der mis daad, kon Nigel niet verder op het onderwerp doorgaan in ieder ge val niet in zijn rol van tijdelijk cor rector. Hij probeerde een andere me thode. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1