van Schiedam remt bouw schuilkelders Weldra toch één in Gorzen en één aan B.K.-Laan Indeling van de Schiedamse voetbalteams in afdeling PHILIPS Duivensport ,De laatste jacht" W. v.d. BURG Koeriersters Molshopen Th. Schoenmakers voorz. Excelsior Plannen Ds. Vlijm verwerpt beroep Haven-luchtjes getemperd Altijd zonnige flits-foto's met Photoflux" Losgebroken aanhangwagen rijdt twee panden binnen Ir. J. Backer vijftig jaa r apotheker Wie heeft iets verloren? 18 - 25 - £0% verlaagde prijzen Dinsdag 15 juli 1958 Tal van moeilijkheden, die veelal verband houden met de vernieuwing en uitbreiding van Schiedam, hebben tot dus verre de verwezenlijking van de plannen tot de bouw van schuilkelders verhinderd. Oor spronkelijk had de Bescher ming Bevolking in samenwer king met de Dienst Gemeente werken er een viertal gepland, ml. op het Rubensplen, op het Rozenburgerplein, op de hoek van de Prof, Kamerlingh On- neslaan en het Stationsplein, en één op het Koemarktplein. Terwijl men in. Rotterdam dus on. langs is begonnen met de bouw van i zeventien van dergelijke niet-atoom- bouwvrije schuilkelders, is in Schied. veel voor lange tijd in het onze kere gebleven, hoewel men nu hoopt binnen enkele maanden te kunnen beginnen met de bouw van twee kelders, nl. op het Rozenbur gerplein en aan de B.K, Laan ter hoogte van het Gemeenteziekenhuis. De bouw van deze laatstgenoem de is opgehouden, doordat er op 't Rubensplein onlangs hoogspannings kabels werden gelegd, waardoor voor een. schuilkelder bijzondere voorzieningen zouden moeten wor den getroffen, die ongeveer tien duizend gulden extra zouden ver bij het Stationsplein valt nog wei nig met zekerheid te zeggen. Be halve met het feit. dat de toe gangswegen. tot het nieuwe station nog niet helemaal vaststaan, moet men hier n.l. ook rekening houden met een geprojecteerde weg die Niemvland zal verbinden met de Prof. Kamerlingh Onneslaan. Wanneer men. alle geplande schuil kelders tegelijk zou kunnen bou wen, zou dat vanzelfsprekend min der kostbaar zyn dan een bouw in étappes, maar toch kan men ook niet blijven wachten tot alle toe komstige veranderingen in de stad geheel bekend zijn. Te zijner tijd zal men dus ook in deze gevallen naar een oplossing moeten zoeken. De schuilkelders worden half in de grond gebouwd dus niet hele- Tijdens de gisteravond in Hotel Beyersbergen gehouden jaarvergade ring van de rjk.-sportvereniging „Ex celsior" heeft voorzitter J. Dries zijn functie neergelegd. Drukke werk- - -- zaambeden hebben hem tot deze k™' wM^'SrZ' rf?"SrV'S'; S'M B^wmgcn, In zijn plaat, „erd verkozen de heer Th. Schoenmakers. ken werd daarom de plaats hoogte van het Gemeenteziekenhuis gekozen» waar nu nog een klein plantsoen is. Op het Rozenburger- plein heeft men gelukkig met geen bijzondere moeilijkheden te kam pen. maal ondergronds, daar dit aan zienlijk hogere kosten met zich zou brengen. Het worden als het ware „molshopen", voorzien van stalen deuren, en bestemd voor on geveer tweehonderd personen. Plantsoenendienst zal het. uiterlijk, wat verfraaien. De plannen voor de bouw van een viertal schuilkelders In Schie dam zijn inmiddels enkele jaren oud, zodat Bescherming' Bevolking bö Gemeentewerken nu ook de sug. gestie heeft gedaan voor de bou%v Bellen bij ongeval: G.G, an G.D., Tuinlaan 80, telefoon 89290, Pnlitie-alarmnuinmer 64666. Apothekers nachtdienst:Gouka Sc Co., Groenelaan 127, Gemeentelijke Openbare Leeszaal es Bibliotheek, Lange Haven; ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9.30 tot 1.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend tedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 1.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.31) uur. Zondags gesloten, Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 17 uur zondagen van 12 tot 17 uur. Zomertentoonstel- ling „Man en Paard" (tot 9 sep tember). BIOSCOPEN van een schuilkelder b(j de Nieuwe Damlaan. «md.t m.n in d. 1»«-Pjs"0"fjr. 2 en 815 uur: -Paris "op komst ook lilfr een druk verkeer Monopolé, 2, 7 en 9 uur: „De laatste zal kunnen verwachten. jacht". De afdeling Rotterdam van de KNVB heeft de competitie-indeling voor het seizoen 1958-1959 reeds be kend gemaakt. Demos en Ursus zijn samen in de eerste klasse A inge deeld. Verre reizen staan er niet op bet programma voor de roodzwarten en roodwitten. Futtershoek en Oud- Beyerland zijn de buitenplaatsen, de overige tegenstanders komen uit Rotterdam. Voor het overige zijn OBR, St. Lodewijk en SIOD oude bekenden van de stadgenoten. Ver wacht mag worden dat de Schie dammers in dit gezelschap een goed figuur zullen slaan. Schiedamse Boys speelt in 3 3. Bij de reserves, is SW 5 in 1 A inge deeld, SVV 6 speelt in 1 B, Martmit 2 in 1 C, in 1 E spelen DRZ2, SFC 2. Do mdcre bestuursleden werden bij IXV™ Martinif S to? fis^Ursusl' ingedeeld. In de reserve tweede klassen spelen HDVS 5. SVV 7, HD VS 6, SW 8, DHS 4, SFC 3, in 2 F: DRZ 3. Schiedam ,3 en SVDPW 3, verder 'in 2 G: Demos 2; 2 H: Schie dam. 4; 2 I: SFC 4. In de reserve derde klassen komen uit: HDVS 7, SVV 10. HDVS 8. Ex celsior '20/5. DHS 5, DHS 6, Excel-, si or '20/6, WF 3, Martinit 4, Schie dam 5 en Tirsus 3. De- indeling voor dij T-vrct 'i4r ~'E~, de r®s-. vierde klassen, is nog niet Belvedere, DJS. DOK, Florissant/ bekend. De inschrijving voor deze (Advertentie IM.) acclamatie herkozen. (Advertentie l.M Anders is dit met de geplande i schuilkelders op de Koemarkt en nabij het station. Op de Koemarkt heeft men te kampen met plannen om de tramlijn te verleggen naar j het kruispunt Singel-Broersvest, 1 ten einde het verkeer op de Koe- 1 markt meer armslag te geven. Hoe- wel de Bescherming Bevolking hier das gedacht had aan een voetgau- gerstunnel. die tevens kon dienen als schuilgelegenheid, werd dit plan opgegeven en projecteerde men een schuilkelder aan de kop van de Plantage. Maar ook In deze omstreken waren er mensen met plannen. Men vernam dat het post kantoor te klein werd en dat er een nieuw zou komen op de plaats van het Rowallenhuls. Onder dat postkantoor zou dan wellicht me- leen een sehuilgelegenheid kunnen worden gebouwd, hetgeen natuur- lijk minder kosten met zich brengt. Inmiddels is de uitvoering van dit schuilkelder-plan dus weer onzeker geworden. Ook over dc toekomstige situatie klassen staat open tot 15 september; een aantal Schiedamse clubs is van plan het nieuweseizoen met meer teams aan de competitie deel te nemen. Ds. J. M. Vlijm, gerepatrieerd pre dikant uit Indonesië heeft het be roep van de Gereformeerde Kerk te Schiedam, .op hem uitgebracht, niet aanvaard. De 'Gereformeerde Kerk van Voorburg heeft n.l. ds. Vlijm ook beroepen en dat beroep is door hem aangenomen. EcL Laurens - Geneva - La Haya - Bruxsllea De bewoners langs Schiedams havens hebben her met een zucht can verlichting ku -ten constate ren: het water t/t die havens is de laatste weck weer wat zuiverder van kleuren van geur! Dat komt omdat de nieuwe Spuisluis die overigens een „inlaatsluis" is) in gebruik is genomen en dat is mei te merken ook. Niet dat we het grachtwater nu meteen wil len adverteren als een parfum „eau de Schiedam", maar tochJ Helemaal helder kan men het nooit verwachten daar het water van de Schie, voordat het onze goede stad binnenkomtt immers al sterk verontreinigd is, terwijl bovendien nog te veel Schiedam mers de havens beschouwen als hun particuliere vuilnisbelt. Hoe dan ook. nu het oude systeem van spuien en verversen van het water in de havens weet hersteld is kunnen worden, ziet het water er niet meer zo drabbig uit als 1 tot voor kort nog vaak het geval teas. En dat is al 'n winstpunt. O» feilloze "ilj'impjn 25 et Sof bekende rode daast* Advertentie t.M) die alles overtreft... Oud-Schiedammer I Een oud-stadgenoot heeft vorige j week een merkwaardig jubileum ge vierd. Het is ir. J. Backer, thans woonachtig in Vlaardingen, die op II juli het feit herdacht dat hij vijftig jaar geleden het apothekers-diploma verwierf. Ir. Backer werd op 27 oktober ir) Schiedam geboren als zoon van een apotheker. Hij dooriiep de Rijks- HBS te Schiedam en studeerde daar na pharmacie, eerst in Leiden en da?rna in Utrecht, waar hij op 11 juli 1908 het apothekersdioloma behaal, de. Hij kwam eerst bij zijn zwager C. H. Bekker in Vlaardingen in de apotheek om^ in het volgende jaar ciens apotheek over ie nemen. Later studeerde hij in Deift en haalde caar het doctoraal-examen voor che misch ingenieur. Tot 1947 heeft hij actief de leiding gehad van de apo- i theek, om deze echter in dat jaar aan zijn zoon over te dragen. Maar I daar hij tot op heden een werkzaam aandeel had in de besturing van de apotheek, mag gezegd worden dat hij nu het „gouden apothekers-jubile um" viert. Voor de receptie die hij vrijdag in zijn Vlaardingse woning hield, be stond een grote belangstelling, uiter aard vooral van medische zijde. Het werd door de jubilaris echter zeer OP prijs gesteld dat ook het bestuur van de hbs-vereniging „Onder Ons" uit Schiedam een deputatie had ge stuurd. Haringvangstberichten Vangstberichten uit zee van heden: VL 14 7 kantjes, VL 70 14, VL 78 8, VL 79 5. VL 85 22 thuis varend. VL 97 7, VL 112 1. VL li5 12. VL 132 6, VL 142 8, VL 197 25. VL 139 geen vangst, VL 203 10, VL 216 16. Marktnotering: Trawlharing f 43,;»—14: groot 42.80—44 3S.80-I-42makreel 30. klein „De Postduif De SCV „De Postduif* opende het seizoen voor jonge duiven broed steurhanng 119.58 met eer. wedvlucht vanuit Bre- 1 da. Met een snelheid van 90 km Laat heel Twente maar op de kop staan en beweren dac er j onder de 1.50 geen sloop te te maken is. j U koopt Uw echte Twentse j slopen van een IJzersterke J kwaliteit met hotelsluiting en J extra brede inslag, nu in deze J Opruiming, ..die sites overtreft" J voor nog géén gulden. Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze 10.000 Twentse slopen, die nderdaad voor 1.50 nog goed koop zijn - maar zorg dat U er bij bent - voor een prijs die U zich nog jaren zult herinneren. j De gevel van twee woningen aan de Maasdijk, de nummers 104 en 184 i B, werden deerlijk gehavend, toen i gisteravond omstreeks kwart voor j zes een zwaar-beladen aanhangwa- gen er met een daverende klap tegen i op reed! De schade aan de panden is i aanzienlijk, maar wonder boven won j der werden er geen personen ge- i wond. De chauffeur J. K. V. reed met een grote kipperwagen met aanhangwa gen. eigendom van de Handelmij. Maltha te Schiedam, beladen met to taal 11 ton glasafval, van de Gusto- weg dc Maasdijk op. Maar op de rare hellende bocht op die plaats knapte de koppeling van aanhangwagen en trekker. De aanhangwagen reed toen op eigen gelegenheid de helling af om met 'n klap tegen de gevel op te tornen, juist bij het raam van pand nummer 104 B. De geve] ging in brokken en dat was ook het geval met de tussenmuur van beide pan den. Do bewoonster van 104 B, mevr. Wiegel, stnod juist voor een raam (gelukkig niet het bedoelde), de bloemetjes water te geven. Zij kreeg de schrik van haar leven toen zo maar 'n grote wagon de kamer half binnen reed. Gelukkig bleef het bij de schriken bij de scherven van haar woning en inventaris. De bewoner-van pand 104. heeft een hele tijd moeten wachten voor hij zijn eigen woning, via een ver- nieid portaal kon binnenkomen. Dat i was nadat een kraanwagen de aan- hangwagen reeds door de van een grijper voorziene trekker leegge- schept) had weggetrokken. Een ambtenaar van de gemeente- j lijke Woningdienst kwam spoedig i i kijken. Hij achtte gevaar voor in-f storting niet aanwezig, maar oordeel- i de een schragen van de gevel nood- zakelijk. t Deze week zal men elke dag het jubilerende muziek-korps van het Leger des Hei Is in Schiedam door verschillende wijken van de stad i kunnen h<-ien trekken. Vanavond i weer-in Nicuwland. woensdag in het i zuid. vrijdag in de Singelwijk en zaterdag in het centrum en het oos- j ten. De bedoeling van deze reeks van concerten is de ondersteuning van de collecte die tegelijkertijd wordt gehouden. Op deze manier hoopt men I j 10.000 bijeen te brengen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten Tijdens de jubileum-week is reeds een bedrag van ƒ2.400 ontvangen; een mooi begin, maar nog niet vol- IN MONOPOLE: „De Laatste jacht" vertelt het ver haal van twee mannen, die in de laatste helft van de 19e eeuw in Ame rika het winstgevende beroep van bisonjagers uitoefenden. De geschie denis speelt zich wat traag af en vee! spannende momenten vallen er niet te beleven, doch de natuuropnamen maken veel goed. De scènes waarin de bisons, die soms met donderend geraas over het witte doek snellen, te z Jenzijn, geven de film een bijzon dere sfeer. Robert Taylor is de moordlustige, van bisons bezeten jager, die zijn kwaadaardigheid moet bekopen met de dood. Stewart Granger is zijn compagnon, die nét te zwak en te zoetjg is om zyn reputatie van de koning der bisonjagers aanvaard baar te maken. Debra Paget speelt bepaald niet overtuigend de rol van het Indianenni', ie. doende. Vandaar de muzikale collec te van deze week. Te bevragen aan hel hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9 en 12.30 uur en 2 en 6 uur: Hereportemonnee; pijptang. Duimstok, Goudswaard. Nieuwe Haven 275a; autoped, Uijtdewiiligen., Ant. Muiisstraat .53; pop. v. Dmnen. Ant. Muntstraat 11; auloped. Schaap. Galileistrant 19a; pop. SUegors, Vlaardingerdyk 171; gummi-zwem band. B. d. Groot, Prof, Aalbcrselann 53; groen windjack. W. Oranje. He renpad 12b: vcvpleegstersschort. Bol kenbaas, Prof. Kamerlingh Onnes laan 95b: geel kindervestje. M. Bok horst, Dieselstraat Ilc; lang grijs kinderbroekje. A. Ptooij. Oude Kerk hof 10/9: fietstas met inhoud. H. Bijl. Dorpsstraat 23; damesportcmonnèe Het Hoofdplein - ofwel 'l Hoofd - r biedt de laatste tyd u?el een era 1 ongewoon beeld. De brede kade, waar anders zovele snelle brorn- nters te bewonderen zijn, is over de hele lengte opengebroken en t grote zandhopen zouden doen ver- moeden dat er langs de Nteutue Maas toch nog wel heuvels zijn te I uinden, tcrtéyTgoed-gedrilde slan- gen uit Blijdorp er door de brede t loopgraaf lijken te kruipen. Ove- rigens bedriegt de schijn en gaat het hier om het leggen ren zestal elektriciteitskabels van het proi7t?iciale net. Links op de foto het beroemde ,J5chreihu.isje", rechts de ritüer. kwamen de jonge duiven, gehöhpett door-de sterke wind, weer naar huia Prijswinnaars zijn; l. 12, 39 TL v. tj. Kant: 2, 46 F, Koppenhagen; 3, 7, 24. 41, 48 H, Bosman: 4, 14 A. Wagtetu» donk; 5 H. Crama: 6, 8. 34, 35 L. v. d» Meij; 9, 22 C. de Tuinder; 10 C. Pos sen; H, 21, 29 Th. v. Weelie; 13, 20 Th. Jansen; 15, 49 A. v. d. Grijp; 16,. 47 H. Hagen; 17, 25 Harmelen en Vol; 13, 43 J. Brand; 19. 26, 33 M. v. Mourik; 23 W. v. Beren: 27 C. Verlin de; 25 C. Verboom; 30, 42 F. Bruinsel en Co; 31. 44 N. in 't Hol; 32. 37 J. v. d. Griend; 36 P. Hinten; 38 M. d« Ruiter: 40 L. Borrani; 43 H. Houtsma en 30 H. Blonde. De Postduif vloog ook In R.F B.» verband de wedvlucht var.uit Or leans Uitslag; 1, 36, 41 Gebr. v. d. Windt: 2, 30. 56 Th. v. Weelie: 2, 4. 26. 40. 44. 47 J. Doejaren: 5. J. vao Leeuwen: 6 J. Westerhott: 7. L. Bor land 8. 38 L. Verheugen: 9. 16. 50 A. Delmotte: 10. 20. 27 H. v. d. Kant; II P. Gouwelceuw: 12 W. Jansen 13 A v. d. Tuyn; 14 P. v. Os: 15 J. Chris ten; 17 A. v. Dijk; 18 C. Lancer; 19. 25 A. Vis; 21. 23. 35, 39 M. Mourik; 22 F. Eykenbrock: 24 W. v. Harmelen; 28, 46. J. Koster; 29 42 W. v. Buercn; 31. 45. 51 H. Hagen; 33 Th. Wester- holt; 34 G. Vermeer; 37 F. Hersbach: 43 W. Cosmar; 49 J. Nieumeyer; 52 A. Grijp; 53 J. v. Harmelen ca Co; 54. 55 A. Heeren. De P.V. „De Snel vliegers" nam deel aan een concours van oude du;ven tuit Orleans; en jonge dui ven (Roosendaal). De uitslag bij de oude duiven is; 1 6 J. C. Konings; 2 7 J. Tromp; 3 4 H. Tjaden; 5 3 A. -Faas; 9 Chr. Zweistra. Uitslag jonge duiven: 1 11 20 28 Clü. Zweistra; 2 4 5 10 15 22 28 J. van Rosseb; 3 P. van Eijk; 6 8 9 16 P. Sprong; 7 19 24 J. C. Konings; 12 14 25 A. Faas; 13 A. J. Konings, 18 21 J. Tronip; 23 27 A. OsterhoTt. Geboren; Dirk J z.v. D. J. Gerrit- se en W. H. van IJ?endoorn; Geer- truïda a.v. A. D. Sprong en S. G. van Unen; Gerardus J. z.v. G. van Hattum en F. L. van der Raaf; Dick z.y. W„ Krul en C. J. M. van der Valk; Josina d.v. J. Goudswaard en M. Stolk; Mnrgaretha T. d.v. J. A. A. den Hats en T. Uuilenbroek; Cor nells D. z.v. C. D. van IJsselmuida B. Burger: Hester d.v. C. van Dijk en N. van der Sloot: Andreas C. J. z.v. A. B. C Oomen en T. M. •an Akon; Leendert z.v. L. Kapoen en M. P. Vol: Veronica J. M. d.v, Nefkens en J. E. M. Vincent Overleden: W. M. van Dijk. 71 jr wed van A. P. S. Swartjes; L P. van den Enden, 84 jr; J G. van Vel- zen, 76 jr cchtg. van J. de Kok; C. van Pelt, 64 jr. SCHIEDAM met inhoud. De Wit. Rotterdamse- dijk 244e: ;»ortemonnee met inhoud. J. Batenburg, W. Frankelandsestraat 327b; portemonnee met inhoud. D. Speksnijder. Leibr.itzstraat 19a: ak- tentas met inhoud, E Blom. Rottcr- dnmsedijk. 6b; kin der portemonnee, j C. v. Dijk, Ph. van Bourgondië.straat 33a; damestasje, B. Ronteltap. Grof- baan 25b: damespolshorloge. W, Vis. j Kortl'indstraat 5/19; bedrag aau geld. j Scholte, Den Bom melsest raat 7; ket- ting met medaillon. J. Winkelman, j Boylestraat 78; kettinkje met kruis- je, v. d. Helden. Frank!instraat 15a: j zilveren broche. M. v. *t Hof. Lange I Haven 33; zakmes. D. Meijer, Burg. Knappert laan 234b: zonnebril, J. Weijpcrïzc. Station/straat 30b; zon- nebril. Th. Boks, Simon Stevinstraat 20a; vulpen, tl. Brouwer. Lekstraat i 54: twee postduiven, DLerenasyl. St. Anna Zusterstraat. DAMES profiteer van de in de halfjaarlijkse opruiming ■van damesmodes Zie etalage, zie binnen. LANGE KERKSTRAAT 19 TELEFOON 66135 j Tc koop aangeb. Meubelen, woningtextiel enz op gemakkelijke betalmg Betaling binnen I taar geen lente of kosten. Betalme uvt'i lo rnnd slechts -enie over 6 mnd Geheimhouding verzekerd. Brieven onder n« S. 660 bur van dit blad of tel. K 1696—2197. Slaapkamer-kasten en le dikanten, 2 deurs en 3 dcura kasten, half leg, 2/3 hang. Zie onze toonkamers bovenl 3 verdiepingen. Pracht keus bij woninginrichting Plate, Grote Markt 19—21, Schie dam. Eén klasse beter. Diversen Alles op het gebied van gla« in lood Aa-Ve Gtas-in-lood- bedrijf. West Frankelandae- straat 16. telefoon 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2