Grenzen der barmhartigheid Nachtwaker strompelt Anne-Frankfilm in Stukje duim verried als vrouw vermomd Nijmeegs inbreker Vreemd Brits gezin: 1 man en 60 katten AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK Weer doden op Cyprus Vmhom 0 SeÉÉctape SeMitape kleefband 'SS-kleding op Bussum krijgt ook taptoe natte gracht Marian Anderson aanbevolen als minister in VS Dïxon wordt hoofd Britse defensiestaf ÊS TV-film iIne tante Hamue... Iets minder doden op verkeersbalans Praag wil contact met Bonn leggen EERSTE KAMER HOUDT ZICH AAN DE TIJD Geen. finish Woensdag 16 juli 1958 OVER hot feit, dat dr. Ei*cle uit Müm*hen. gewoon met vakantie in Cairo, aldaar is gearresteerd, zullen zijn kenr.Usen in Egypte wel schande roepen. JJij beeft er vcJe vriendennild-l and gé noten, die et na de ineenstorting van Hitler-DuitMaml n.iar toe zijn gevlucht en thans onder Masser beJ.mcritke posities innemen. Een van hen, de ook in Nederland nogal bekende Jenerktindige" dr. Johannes von Leers, is inmiddels muzelman geworden. Je dóet wat als je in het nauw zit. Ook al draagt bij.een fez, tocih zal voor hem Adolf 11 itïer nog wel meer de profeet 'zijn dan Mohammed. Xn hoeverre dr. Eisele nog in profeten gelooft, yajt moeilijk te zeggen. Maar hij hecht wel aan het leven, hetzelfde leven, del. hij bij ongetelde anderen, met zijn injectiespuit heeft uitgeblust. De vraag of dr. Eisele zal worden uitgeleverd, is nog niet beantwoord. Misschien gebeurt het, wanneer wordt aangetoond, dat deze man, die de- bevoegdheid van arts paart aan een ver don-en hart, de dodelijke injectie spuit betrekkelijk kortgeleden ook heeft aangewend tegen een vrouw in Mütichen. die hem baar vertrouwen en haar geld had geschonken, Zoiets heeft alleen maar met moord" en niets meer met politiek te maken. De genen, die verklaren, dat de moord op de weerlozen in de concentratie kampen, waaraan dr. Eisele zo'n werkzaam aandeel heeft gehad, ook niets met politiek heeft te maken, zien over het hoofd, dat de nazi's hun op- vattingen en daden altijd wel. onder de rubriek politiek hebben gerang schikt eri in dit opzicht later niet helemaal in bet ongelijk zijn gesteld. Er moest tenslotte een uitweg zijn voor die ongclelden, die ondanks zichzelf hadden gefaald. Dr. Eisele hoorde echter niet tot de misleiden. Hij was geen meeloper, maar bendeleider; èen man, die zelf initiatieven kon nemen en niet heeft achterwege gelaten ook. Mensen, die hem van nabij li ebben kunnen gade slaan, schrijven, dat hij louter voor zijn genoegen proeven op menselijke wezens nam en ze daarna' met zijn spuitje placht af te maken. Hij ope reerde en amputeerde zonder noodzaak. Ton Eli as beschrijft in De Tijd, hoe deze zogenaamde medicus een einde maakte aan de „nutteloze" levens van honderden tb.c.patiënteu. Kn maken zijn vrienden zich erg boos over rijn arrestatie. Want je moet die dingen uit de oorlog eindelijk eens kun nen vergeten; en bovendien de man is toch gestraftI: IN de tijd na de oorlog hebben wij tal van mensen gekend, wier prin cipiële beswaren tegen de doodstraf geen stand hielden tegen het besef van de verpletterende schuld, die sommigen op zich hadden ge- lade», Zodanig hadden zij gefaald, dat er geen terug, geen herstel geen redres meer mogelijk was. Het staat wel vast, dat de meeste dood- vonnissen jn deze opvatting zijn uitgesproken. Het nazi-tijdperk kon niet worden geliquideerd -zonder algehele verdwijning van de hoofdschuldigen. Men kan hierover natuurlijk achteraf twisten; maar toen het geschiedde, was de kritiek gering en eigenlijk te verwaarlozen. Dr. Eisele is ook ter dood veroordeeld, blijkbaar zelfs tot tweemaal toe. Doch het vonnis is om de een of andere reden nooit voltrokken. Zo bleef hij in leven, en zo heeft ook hij kunnen profiteren van de mildere koers Jegens de oorlogsmisdadigers, waartoe geleidelijk werd besloten. Er kwam een ogenblik, dat de gevangenisdeur zich voor hem opende en hij kreeg zelfs een som geld om zich een nieuw bestaan op te bouwen. Hoe dit alle maal mogelijk is geweest, is niet zo precies na te gaan. Maar het staat wel vast, dat bet documentatiemateriaal niet altijd zorgvuldig is bewaard, zoals het ook vasts at, dat er in Duitsland, veel sprake is van vriendendiensten tussen oud-nazi's onderling. Er heeft van alles niet geklopt; althans van het standpunt van het recht xiit beschouwd. Ook het vertrek van dr. Eisele naar Egypte onder de ogen van politie en justitie op het ogenblik, dat de storm tegen hem begon op te steken, was een nogal verdachte zaak. De kranten schrijven er niet mals over. Zijn vrienden, in Egypte maken bezwaar tegen, rijn arrestatie, maar openlijke steun geniet de man weinig. Ook de vereniging van oud-S.S.-offi- cïeten. heeft zich van hem gedistancieerd. Ondergronds echter liggen de dingen waarschijnlijk wel wat anders. En bij het volk is de overheersende stemming altijd nog,;, dat de. oorlog voorbij is en dat men op wat toen as geschied, maar niet moet terugkomen. HET woord barmhartigheid is veel gesproken, in tie tijd, toen de gemoederen afkoelden nadat de ergste misdadigers waren terecht gesteld. Men mag niet doorgaan met haten, werd gezegd. Ge nade voor recht, het werd druk bepleit voor hen, die onder een normaal bewind weinig schadelijke on-socialen zouden rijn geweest, wat rare kostgangers van onze Lieve Heer, maar niet zelden toch ook nog met ta lenten en verdiensten. Later ging de aandrang nog wel verder. Het waren 20 vreemde tijden geweest. Hoe zou het verwonderen, dat wankelmoedige mensen door officieel verkondigde immorele theorieën op het verkeerde pad waren geraakt? Wij staan hier zeker niet volledig afwijzend tegenover. Maar deze barm hartigheid heeft toch -haar grenzen. 2e kan niet of althans maar in zeer beperkte mate van toepassing rijn op degenen voor wie, naar wij het bo ven hebben uitgedrukt, geen terug, geen herstel, geen redres meer moge lijk was en die toch zijn blijven leven. Dr. Eisele is een van hen. Zijn mis deden rijn onmeetbaar. Doctor in de medicijnen zal bij wel rijn en vrijge laten is bij ook; maar zijn verleden is niet alleen aanleiding om hem nooit weer enig doktersinstrunient of geneesmiddel in handen te ge ven, het stem pelt hem ook tot iemand, die tot zijn doodsuur op gestrenge wijze buiten de maatschappij'dient te „worden gehouden. TVac onze correspondent) AMSTERDAM Bedrijvigheid heerste gisteravond op de Prinsen gracht. i>e opnamen iu Nederland Voor de Anne-Frankfilm begonnen met een scène van misschien ..vijftig seconden: een oude nachtwaker komt de gracht op, af e» toe met een zak lantaarn de gei cis beschynend. Meer niet. Het moest, oen scène in de herfst zijn:, storm, regen, kale bomen, troosteloosheid. En oet op een gracht, waar do iepen zwaar van het volle zomerlover stonden: Een kaal ge plukt boompje was in de straatste nen gepoot, spuitgasten vön de rei nigingsdienst warén, oip èen uur of acht al bezig om de.'straat regen-nat te spuiten. Daarmee'gingen zij door tot een milde wolkbreuk hen het werk voor de voeten wegmaaide. De camera stond ohder een para sol midden op de gracht en naar mate de zomerse waterval dichter werd verschenen er meer in lugu bere S.S.- en S.D.-pakken gestoken mannen. Dat had weinig met de.film te maken maar de Duitse pakken oor al de laarzen waren droog. had hij gisteren vele truien onder zijn armoedige oorlogspak aan en BUSSUTvi Cok in Bussum ?.a! men, evenals in Delft, Nijmegen, Til burg en Groningen, het schouwspel kunnen gemeten van een taptoe mét --- militaire muzikanten in gala-uni- waren zijn hoge schoenen voor de form. Minister Staf heeft zijn toe* pelit volgestopt met .stukken fiets- j stemming gegeven voor dit evetié- 0a.rw - v. ment> daf zaterdag' 16 augustus zal Om een uur of tien hield de regen I worden gehouden met medewerking op. Een manshoge vliegtuigschroef Venn de Kon. Militaire Kapel, de Jan achter «nas bhes de druipende tak- Willem Frisókapel, het Trompetter- i<en_vau de kale boom dóór elkaar korps der Cavalerie uit Amersfoort, n Stapper begon een nieuwe ronde. Na twaalven werd er eindelijk echt gefilmd en o'm een; uur waren de vijftig seconden goed. De eerste nachtelijke scène; ivas voor elkaar. de tamboerskorpsen van de mare chaussee uit Apeldoorn envan de grenadiers, het jachtboornkorps van 't garderegiment jagers en 't exerci tiepeloton van de luchtmacht uit Nij megen. Kapelmeester Rocusvan Yperen zal do leiding van 't geheel hebben. Washington President Eisen. Cyprus zijn dinsdag toch weet i hower- is verzocht te overwegen de een Griekse Cyprioot' en een Turkse j «eserzangcres Marian Anderson te Cyprioot gedood. Volgens een offi- bcnoemWt. tot onderstaatssecretaris dele verklaring zijn cr sleds de betast met Afrikaanse aangelegen- eerste juni. toen een nieuwe reeks heden. gewelddaden begon, 41 Grieken, ,?A j Het verzoek'kwam van 'de afge- NICOSïA uitgebreide Niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen! Turken en twee Britse gedood. Er zijn weer versterkingen voor TlwSSNe Britse troepen naar het eiland Vandaar dat ook de Nederlander onderwcE Gouverneur Koot ver- ?on?'. van. Renterghem het I klaarde tegenover buitenlandse cor respondenten dat de Britten zoveel mogelijk militairen nodig; hebben, aangezien er zich ovèr het gehele eiland gewelddaden voordoen. Gouverneur Foot deelde later mee. dat het algemeen uitgaansverbod woensdag wordt opgeheven, met uit zondering voor Nicosia en Fama- gusta. hoofd plotseling had gemaskeerd mét een heel nare doodskop-pet van de-S.S. Hij waarschuwde een in een stevige leren, jas gestoken helper van de filmploeg, dat deze in een origi nele jas van wijlen veldmaarschalk Rommel rondliep: „Je mag hem wel aanhouden, maar wees er een beetje voorzichtig mee. We hebben hem nog nodig voor een Gestapoman." Tussen alle bedrijvigheid strom-l pelde moeilijk onze nachtwaker been en weer, Het was de 59-jarige zee- man W, Stapper, die op typisch Ame- i rikaanse manier op straat werd „ont- dekt", omdat hij eon gezicht had waar de film mannen al weken naar hadden gezocht. Hij was een beetje te mager en hijliep. tc goed voor een zielige oude nachtwaker, daarom vaardigde Lester Holtzniann uit New. York. Hij schreef, dat- niemand dit werk beter kan doen dsn Marian Anderson. Hij verklaarde verder dat succes van de concertreis van Marian An derson van verleden jaar in Azië on-, der auspiciën van het ministerie van buitenlandse Zaken oen aanwijzing was van haar geschiktheid om deze post te bekleden. - 1 fu n mm vér Friedrich Dürrenmatt. De film heeft alle kwaliteiten van een goede thriller. De spanning wordt zo geraf fineerd opgevoerd,, dat men bereid is zijn van de aanvang af gekoesterde en de politie-inspec- verden king tegen „_v_ tettr, die werkelijk de grote schurk blijkt te zijn, te vergeten. Vooral in de studio-opnamen heeft regisseur Hans Gottschalk met knappe close- ups <0.0. van „onthoofde" mannen) goede resultaten bereikt. Sympathiek deed het aan. dat An. de café-scènes spelend in Frans Zwitserland. Frans werd' gesproken. Hét spel van Karl Georg Saebisch in-' de rol van da commissaris was ronduit voortrefte- H.S. KiE eerste door, de Duitse tele- A-ri vUic vervaardigde avondvullende speel tién, die ;<jisterationd in. het- KRO-propmra'mq werd uitgezonden, heeft bewezen dat het systeem om .films speciaal voor de televisie te maken, perspectief biedt, Van de fi nanciële aspecten Zijn wij. niet op de hoogte, 'wel weten we dat: de pro- cfufctie van zo'n tv-film. zeer aanzien lijk goddkoper is dan die van een voorde bioscopen bestemde speel film.';. De oertottïhpskansen in aan- vlJtl] rherking genomen, die zelfs bij een j )jm 'internationale uitwisseling op ruime j schaal beperkt blijven, moet dit ook Ltt%» Dat'zoVtv-film op \i primitievere j vy manier gemaakt is dan een normale r ri ET hoofdbestuur van de VARA, speelfilm, .merkt 'de kijker Jtt de beeft, telcvisie-omroepster Han- huiskamer nauwelijks. Daarentegen j hie Lips van de KRO. een. nadere profiteert hij vande' omstandig- niteehzettlnR gevraagd naar a.inlei- heid. dat dé makers zich er van be- ding van een interview, dat Tom wust zijn geweest, niet voor hetj .Pauka met baar heeft gehad voor grote bioscoopdoek maar het kleine hetweekblad Vrij Nederland. Dg beeldscherm te werken. „De rechter en zijn beul" is. een bewerking- van de. intelligent ge schreven, hoewel iets te opzettelijk geconstrueerde, politieroman van de Zwitserse romancier en toneelschrij- DEN HAAG Het aantal bij de poüi-v bekend geworden verkeers- t van Tsjecho-Slowakije heeft zich in oogflukken met dodelijke afloop is een brief aan bondskanselier Ade- j in 't eerste kwartaal van dit jaar nan er voor het aanknopen van di~ Premier Villam Sïroky (Van on'zë parlementaire rédacteur) DEN HAAG. De Eerste Kamer heeft zich z.h.s., verenigd met het voorstel van minister Struycken om de Midden-Europese tijd, die in de oorlogstijdwerd ingevoerd ter be sparing van elektrische energie en die na de oorlog voorlopig werd ge handhaafd. definitief als wettelijke tijd voor Nederland te aanvaarden. "De regering acht de tijd nog niet rijp om het plan van prof. v. d. Bergh voor klokhervorming. Euro- klok, te .overwegen zo lang de een wording van Europa nog niet zover is gevorderd, dat 'een klokhervor ming in beginsel voor - heel West- Europa .aanvaardbaar. is... Verder verenigde de Eerste JKa- mèr zich na een kort dqbat nrnt'de regeling vari de mogelijkheid tot be roep tegen beschikkingen op grond van de Wet Economische Mededin ging! Volgende week dinsdag zal de Eerste Kamer opnieuw bijeen komen mm. tec bespreking van de Genees middelenwet. LONDEN Sir William Dixon, j stafchef van de Britse luchtmacht, 1 directe afstammeling van Nelson, is tot hoofd van de Britse defensiestaf benoemd. Dit geschiedde op grond van de reorganisatie van de Britse AtlNïTFrvr ri„ nfFini„„ 1 ...ti dys moet bijstaan bij het Opstellen an eol£e inbraken u Nijmegem De van de defensiepolitiek. (voornaamste buit bedroeg 10.000,— heer Panka had mej. Llps o.a. ge vraagd, of. een nationale omroep mo gelijkheden -Zou bieden om tot ver betering van het peil der program ma's te komen. Mej. Ups Zou op de- 26 vraag hebben geantwoord: „Na tuurlijk niet. Allerlei dingen, die nu door de KRO Wot den uitgezonden, kunnen door geen andere organisatie worden verzorgdKijk eens haar de toneelstukken, die de VARA durft "Ut te zenden. Laatst hebben we een ledeelte 'van zo'n stuk gezien maar op een gegeven moment moest ik het gewoon uitzetten. ïk zei -toen: dat is een stukkie vuiligheid. Dat willen we niet in huls hebben." De VARA wil nu graag weten, of mej. Lips tUt inderdaad zo heeft ge zegd en-zo ja, op welk stuk-dan de ze denigrerende opmerking betrek king heeft. (Advertentie LM.) twinkelend' DROPS 19 ceot pér 'rol (AüwerjenttsTJW.) neem ook mee op vakantie Dit geld haalde hU uit een brandkast van een vroegere werkgever. Elders maakte hij zich meester van 1800,—. In het eerste geval had verdachte r\i. w n» hi.i !ich als vrouw vermomd. De polHie Q verschillende Ajd™ lof "Ar fc kwam op zijn spoor, doordat hij. na rlchte verzoek om de finish van de de inbraak betrokken werd bij een - auto-ongeluk, waarbü een stuk van zijn duim werd afgekoeld. De politie vond het stukje duim en beschikte zo meteen over een afdruk, J. had bij* het ongeluk zijn mede plichtige, de Amsterdamse bontwer ker A, D, S., die aan het stuur zat en bewusteloos wasgeraakt, in de auto achtergelaten en deze had een gedeelte van de buit, ongeveer 1500.bij zich. S. stond eveneens te Arnhem terecht en tegen hem vroeg de officier anderhalf jaar ge vangen af met aftrek. S. bekende in de nacht van 30 op 31 januari in de auto van S. uit Am sterdam naar Nijmegen te zijn gere- rlchte verzoek MC Tour de France zaterdagmiddag recht, streeltü uit te zenden, tie Fradse televi sie bleek niet in staat, bij benadering het tijdstip van de aankomst van de renners in Parijs op tc geven. Hierdoor werd het uiterst moeilijk, ook al In ver band met het NCRV-klnderprogramma, een schema voor de nJtzendinjren van zaterdagmiddag op te stellen. Daarom is ai eerder besloten de aankomst ntet rechtstreeks te relayeren. Het is zeer de vraag or het NTS-jourwaal zaterdag avond reeds een1 filmreportage van do laatste etappe kan laten 2ien. Vanavond In het programma van Hilver sum I van 8.30 tot 9.40 het hoor spel „Buren" van Allan Prior, den,, gehuld in een bontmantel uit de i regisseerd door S. de Vries Jr.' ^ia voorraad van S. Hij had ook nog een de 'andere zender van 8.20 tot 9.20 pruik opgezet, zoals hij zeide om-te de "opnamen van een' opw4 jtili in voorkomen dat een van zijn velo i het Kurhaus door het Radio Filhar- schuldeisers in Nijmegen hem zoumonisch Orkest gegeven Holland Festival-concert. Hans Richter Haa- ser is solist in het Pianoconcert in iets verminderd »n vergelijking met de overeenkomstige kwartalen van vorig jaar en 1936: hei bedroeg vol gens de verkeersstatïstïek in de eer ste drie maanden van dit jaar 329. te gen 375 en 302 in 1957 en '56, Het totale aantalovertredingen van 't Y'egenverkeersregiement in "t eerste kwartaal van dit jaar 200.045 bedragen, tegen 199.115 voor 1957 en 239.411 ia 't eerste kwartaal van is 56. In. 1192 gevallen wérd besturen van een voertuig* onder invloed van alcohol geconstateerd, tegen in 1957 en-.*56 resp. 1295 en 1074, plomatieke betrekkingen tussen de twee landen uitgesproken. D© bood schap werd door bemiddeling van de Sowjet-ambassade te Bonn a3n mi nister von Brentano ter hand gesteld. Premier Siroky verklaart zich be reid te Praag, te Bonn of elders over de kwestie van aanknopen der be- trekkingou te onderhandelen. De sociakt-democratische oppositie in de Bondsrepubliek liet weten, dat zij reeds lang voor het herstel van de diplomatieke betrekkingen met de Oosteuropese landen ijvert. Zij deed een beroep op de regering om niet overyid over het verzoek van Siroky te beslissen. CANTERBURY. Een rechtbank t geparkeerd. Hij doet zijn kleren al- te Canterbury heeft gisteren door de Meen uit als hij een bad neemt, het- i advocaat Edward Gardener een geen driemaal per jaar het geval is. 1 vreemd aezin horen beschrijue». Hij ,.AlS hij er een dagje tussenuit wil om wat variatie te hebben, huurt luj een taxi ora treinen te bekijken of je-kunt nooit weten! vreemd gezin horen beschreven. Hij deed dit bij het verdedigen van ze kere Mar old Berry, die jutceleri, por- celein en antiquiteiten had gestolen, Het „gezin" bestaat ttit een man, de 61-jarige William Erskine Gulland en zestig katten. Gardener zei: „Er wonen zestig katten in het huis die er maar op los leven. Er komen jonge katten ter wereld in kasten, vazen, ja zelfs ach ter schilderyen. Het stinkt er afgrij selijk". Telkens als er een kat sterft laat Gulland de veearts komen om vast te stellen of het dier een na tuurlijke dood is gestorven en niet om het leven is gebracht door een lid van het personeel. Dadelijks worden meer dan twaalf closetrollen aan het huis bezorgd. M*. Gulland gebruikt dit papier om alle' voorwerpen die hij wil aanra ken tevoren grondig schoon te ma ken. Volgens de advocaat slaapt Gulland 's nachts niet in het huis. Hij slaapt in zijn wagen die voor het huis is achter de brandweer aan tc rijden' Het slot van het proces was dat Berry, die deze vreemde heer Gul land had bestolen, tot acht maanden werd veroordeeld wegens diefstal. herkennen. J. „kraakte" de safe met een snij brander en keerde terug met een geldkist, die hij in de auto tussen Nijmegen en Grave opende. Hij stop- K S. 1500,-- toe en wierp het le dige kistje in de Maas. S. beweerde Van de prins geen kwaad te weten. Hij «zou J. op weg naar Nijmegen hebben opgepikt zon- van Robert Schumann. Hierna wordt de achtste symfohie van Henk Ba dings, in 1956 gecomponeerd in opdracht van Radio Hannover, uit gevoerd. Het door de AVRO 'verzorgde te levisie-programma brengt na een nieuwe aflevering van „Luipaard op der het vSd te vinden dat deMschoot" het ^spel -Hét. witte als vwuw vTOoaid was.' Het geld jg»P 11°^™ Ian dat hij onderweg van J. had ont- Hay en L- du Garde Peach- vangén, had hij nooit kunnen natel-1 - len, want even later was hem het on geluk overkomen en pas in het zie kenhuis in Den Bosch was hij weer bij kennis gekomen. Aldus zijn ver weer. Uitspraak over veertien dagen. EINDHOVEN Op de Laagstraat te Gestel is. gistermiddag de negen jarige A. Saenen, die spelend de weg overstak, door een zandwagèn aan gereden en op slag gedood. yVoaf'yplakwerkjes (Advertentie X.M.) kleefband bij uw kantoorboekhandelaar fWuURUjK. tR KOMT BIER n00iri£MAf!D. 2DU OiT flIÉT EErt 0O£M! BOEM? SO£MlN IK ZltQt&i vsET- AEORUKKEri.Jt PRoBttRr ort5 &AfïóT£ rtAKtfl IK DACHT ECHT DAT IK IELS ZAG, A\AAR IK VÊfi&O Mt, DE.MK IK ÜCMttrt! PLOM-PtÖAVf ÊCHTrtltTl &OÊM1 BO£Mf PRACHTfÖ HOOfDKWARTIER Zijn VÖORtth GEHEIMtODA_? U kenmerkt werden door een saaie, kunstmatige bonhomie die zo over genomen zou kunnen zijn uit een hoofdstuk over „Prateji van man tot manvan het een of andere handboek voor handelsreizigers. Ia een opzicht echter waren de-typen gelijk, ze hadden beiden dat lelijke en slordige accent dat een mengsel is van uitstervend cockney en ver lopen beschaving. „Geen wonder." dacht Nigel, „dat de mensen de on- mogetijke stuiver romans van Milii- cent Miles verslinden, de werkelijk heid is al vuil genoeg." Maar de ploy*, die Je laak niet ontrouw mag ook," a's yiin -yv/jch ,>en Hp]- winsteevende i- eens rondaeek in een zaak als* de„e, „Toen u daarnet uw hoofd in Pro- tfiJumag ontmoedigen bladerde heel onwerkelijk, Deze administra- theroes kamer stak rei u rol* over g®, ™ad|r SSSï IS do schrijf- ™M;na«n en Sere beste ke- hopen dat ik aan uw kant zou staan.' 6ch aoelloos de pagina's door «Is (onze ika-tegenwoordiger de heer „Ja, daarover wilde ik nu juist q-i„' irt r-aht mt hii hpt find Jansen, zal u komen bezoeken..), met u praten, onder vier ogen." Zij vafï 7. J?. ElPJM -U.-.r ei?*Q dir >ieh hü Mima,- tfn ter be- 10 het hoofdstuk vond dat alle elkaar aansloten ter be- eigen indivi- liet haai- stem dalen terwijl ze naar moeilijkheden «notmtt had. Hij schending tegen hun, ei de afscheiding keek tussen haar ka- 7!if, gpn hUift-leken bti de laatste «ueie onbeduidendheid, onbehaag- meren die van Protheroe. .Toen 2»,,?%°AoS SoïSS (Mk verwaand in hun eigen eeuw-var, mr Eyld ffiij vroeg mijn autqbio- woord m die £inea aan hem de-gewone-man - wat anders had- grafie aan deze lirma te geven is ei- i,-*. wnfird rataitroTp" den z,l ter ondersteuning dan n soort afgesproken dat Wenham Getal- abstracte en onbetekenende stay dine ook een paar van mlin romans Toen Miiiicent Miles zichzelf tot tus? „Onechte stad," mompelde hij> zou herdrukken de eerste, die ai een tijdelijke stilstand had gepraat. „Een menigte stroomde over London een. poo. ie Uit de circulatie zijn. Ik stond Nigel op om te gaan, met de Bridge, zovelen, ik wist niet dat d« ben ervan overtuigd" haar groe- verzekering dat hij alles zou doen dood er zovelen had teniet gedaan.' ne ogen kregen een afwezige uit- wat binnen zijn vermogen lag. enz., Njet dat een uitgeverskantoor nu drukking, alsof ze eerbiedig de een enz. Toen hij erlangs liep raakte zijn zo-n sterke indruk van realiteit gaf- of andere geestelijke openbaring hand even de stapM papier aan, d»e Hoe zou dat ook kunnen met els aanschouwde ik ben ervan over- met de beschreven kant naar bene- bron van inkomsten een zó onsolide J tuigd dat ze dc jongere generatie den of tafel lag 2odat een paar van handelsartikel als woorden? Levend flets te zeggen hebben. En dat maakt de bovenste vellen op de. grond vie- van schrijvers, die heimelijke ego- de tegenwerking van Stephen Pro- len. Zich uitputtend in verontschul- centrische geesten, altijd woorden theroe des te schandelijker." digingen raapte hij ze op en legde aaneenrijgend om hun schaamte, htm „U zei, dat iar. RyJe en u iets had- ze weer op hun plaats maar niet impotentie, hun onontkoombare ob- den afgesproken. Maar is er geen voordat hy vlug de laatste zinnen in scuriteit te verbergen? Miss Miles, clausulo In Uw* contract die zich had opgenomen die miss Miles die veel te veel schreef; Stephen „Het was een gentleman's agree- getypt had voordat ze haar hoofd Protheroe. wiens bron kennelijk op- ment. Je kunt van een goed bekend in Protheroes kamer stak. Het woord gedroogd was; generaal Thoresby staande firma toch met anders ver— catastrofe kwam ei niet in voor, nee de generaal was een ander wachten dau dat ze een dergelijke evenmin bodem die zinnen, zelfs als geval, èen man die woorden gebruik- afspraak nakomt." men rekening hield met de wilde te 2oals hJj artillerie zou gebruiken, „Maar zoveel invloed heeft Pro- grillen van haar stijl, een begrijpe- om ae viiand te vernieticen the roe hier toch niet?" - lijk tekstverband voor een dergelijk „O. dat is hun god je" een zekere woord. ruwheid van intonatie begon in haar geaffecteerde stem door te klinken „en om de een of andere reden heeft miss Wenham zich tegen mij gekeerd Belachelijke biauwkoual En samen oefenon die twee wel zo- HOOFDSTUK III Blijft Een half uur later zat Nigel in een 3358. Met een gierend geluid zwiept het toe- gtel laag over de tjalk, Dc luchtverplaatsing is 20 groot, dat het schip een enorme stoot krijgt, waardoor de fokkeschoot afknapt. Rob en Paukt zijn erg geschrokken. Alleen kieine Robbie vindt het «en prachtig avontuur. Gelukkig is er nie mand gewond. Maar In de consternatie hcofl Paula haar fototoestel laten vallen. „Ach,kijk eens", zegt ze. „de camera is kapot.„En ik ben m'n pijp kwijt", zegt Rob, „ik begrijp niet, dat die kerels zo lang vliegen..,. Dat was na tuurlijk zo'n vlerk, die ons wilde laten zien wat Enfin, Is jammer van die hij durfuo. Tk ben me lam ze zijn cr goed afgekomen, 't cameramaar het toestel kan misschien nog wel gerepareerd worden. Van de straaljager is niets meer ie zien «>n Rob zet de reis naar de haven van West-Terschelling voort. de vijand te vernietigen. „Gelooft u in het toeval?" vroeg Nigel plotseling aan een volslagen vreemde een van de zxvartehoe- denbrigade die aan zijn tafeltje was komen zitten en zwijgend ket chup goot over een bord vol koude 2alm. veel invloed'uit op Arthur Geraldine pub aan de Strand met sindwiches „Pardon?" Het individu keek N:scl hij is altijd een zwakkeling ge- en Schots bier. De vaste clientèle wantrouwig en wrevelig aan. v,*cc'"t vail hét café beaiund voornamelijk. „ik zei, gelooft u In het tocv Nigel liet haar maar ratelen, ter- scheen het. uit kleine zakenlieden jqou ie moet tegewoardig'fc wijl ze haar grieven herhaalde in en mensen van de departementen, verichtiz ?iin met wat ie rek; En iedere variatie die bet vrouwelijk welke laats ten zich onderscheidden nTewwie ie D«5tvoegde bij' «r vernuft kent. Tenvijl hij (naar hij door de grote zwarte homburg hoe- vechtlustig aan toé hoopte) de eerbiedi&e maar niets- den die ze over luin oren getrokken zeggende uitdrukking op zijn gezicht hadden en hun gewichtige manier hield, passend voor een nieuwe am- van spreken, terwijl de eersten ge- (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1