BE ONKRITISCHE STAF Rusland waagt geen tegenactie bii öe krachtige houding van Amerika Eis tot terugtrekking is slag in de lucht Geen ongerustheid over olie-aanvoer .Milt* AANHETEINDE van het HOOFDSTUK s-»-v en Vakantie Witte schapen TV en kunst Vanavond Voorraden nog zeer groot in West-Europa kaas Nederlanders naar Parijs voor plan fabrikage raket ^«fl^SPARKS doorTOJMK mtrtAno... dad is Her oudl port stnenaT' g AVONTUREN .VAN KAPlTtIN ROB 0=* Domlmlag '17 juli l'JSÜ NEDERLAND en W est-Duitsland zijn NAVO-boncIgeaoten; en dat onze minister van Defensie een uitnodiging om eens in Beieren bij oefeningen te gaan kijken, aanvaardt, is noch vreemd noch laakbaar. Maar een klein weinig je afstand mag hij toch wel hou- den» De Nederlanders staan vanouds wat anders tegenover de militaire dienst dan de Duitsers. En al is West-Duiisland lid van de NAVO, het verleden is daarmee toch niet meteen vergeven cn vergeten. Het lijkt, ons geenszins oneerbiedig of onsolidair om te doen uitkomen, dat de iNeder- landers niet overvloeien van geestdrift 0ver het Duitse militaire verleden. De autoriteiten te Bonn doen dat trouwen» ook niet; anders hadden zij »iet zo uitdrukkelijk' verklaard, dat het nieuwe Duitse leger doortrokken eal zijn van een geheeJ andere geest dan die, welke hel oude bezielde. Een Nederlandse minister van Defensie, op bezoek in Duitsland,.kan zich veroorloven ménen w|j om er van uit te gaan. dat het met dit streven ernst is. Het geeft bet» een tierke positie in de omgang met die Duitse militaire leiders, die de nieuwe stijl niet helemaal hebben begrepen. Er schijnen vrij veel van deze lieden te zijn. Zij knopen toch weer aan bij het verleden en vinden het niet in orde wanneer dit in de kring der bondgenoten maar weinig "wordt gewaardeerd. Zijn we nu geen vrienden? Moet er eindelijk niet eens een spons worden gebaald over oude tegen, stellingen? Minister Sta£ had afstand kunnen houden, maar heeft het.niet gedaan. Zijn ïcransïegging bij een monument van gevallen Duitse parachutisten gaf blijk van een vergevingsgezindheid, die bepaalde groepen van Duitsers wel aangenaam moest zijn. maar die de als getuigen fungerende Nederlandse televisie-kijkers maar slecht hebben kunnen plaatsen. Zeker, er was ver schil tussen het leger en de partij in de HitJer-jaren, maar toch niet zoveel als het later wel eens is voorgesteld; cn van alle onderdelen waren die van de parachutisten het mee«t verwant aan het regiem. Dat de Ne derlandse bewindsman aan deze plechtigheid heeft willen deelnemen, pleit piet voor zijn onderscheidingsvermogen. Et EN tweede daad, waardoor minister Staf op het ogenblik van zich doet spreken, is het verbod van het juli-nummer van het christelijk maandblad Op de Uitkijk voor eile onderdelen van leger en marine.' Dit houdt verband met een daarin voorkomend kritisch artikel van de gereformeerde dominee Okke Jager. Ds, Jager klaagt over de „kleiu- atielige pesterijen", die de soldaten hebben te verduren, over ruwe taal, over onbehoorlijk optreden van weinig hoogstaande meerderen, over gebrek asn organisatie. En zo is ds. Jager van enige twijfel vervuld bij bet zien van wervingsbiljetten met Het opschrift: Zorg. dat je er bij komt! Ziellier in het kort de inhoud van het stuk; een inhoud, die belaas overeenkomt met wat sommige afgezwaaide militairen vertellen, en vooral in de kring van de meer gerijpte mensen, die voor herhalingsoefeningen onder de wapenen zijn geweest, valt te beluisteren. Zo ooit. dan is hier generaliseren uit den boze; maar nog meer uit den boze zou het zijn. de beschuldigingen van deze aard, die veelal helemaal niet komen va» mensen, die wij gemakshalve masr pacifisten zullen noemen, enkel tc zien als ondermijning van de krijgstucht. Overigens is het incidentele verbod van een tijdschriftnummer de beste garantie, dat degenen, handen moet blijven, het juist lezen. Ons komt de maatregel kortzichtig voor. Het zou beter zijn, wanneer eens Werd nagegaan, in hoeverre de beschuldigingen van ds. Jager op K—r *Jr j 0 ey ra Jen i4 watt mijn oo- ET Westen is nu in het Midden-Oosten een tempo vóórge komen, en dat kan genoeg zijn orr deze partij te winnen, mits zij verder goed wordt uitgespeeld. Amerika neemt over de wereld militaire maatregelen van iedere aard, die op groter dingen berekend zijn dan op een landing op het badstrand bij Beiroet. Amerika heeft zich op alles voorbereid, en laat dat zéér mejken. Rusland moet overtuigd worden, dat Washington niet meer terug wil of terug kan. Dan zal het zich niet wagen aan een tegenactie, die het in eenzelfde positie brengen zou. Want men is in de Westerse hoofdsteden vast overtuigd dat Moskou een oorlog evenmin wenst of aandurft als het Westen zelf. Heeft het mechüge Amerika zich in de befaamde ,.prestige'"-positte gebracht, dan moet nu dus zelfs Rusland het ontzien, zoals het al herhaaldelijk heeft gedaan. Zolang het Moskou vrijstaat, veilig zijn wa pens te laten kletteren, dan bluft 't er dapper op los. Het dreigde En gland met raketten en kernbom men in de Suezcrisis, toen die cri sis, door de houding van Amerika, reeds aan het wegebben was. Het liet Turkije horen dat het bij een Tmks ingrijpen in Syrië niet onver schillig zou blijven, toen een link.se staatsgreep in dat land Turkije ver- ontiust had. Maar toonde Amerika durf, dan week Mos-kou terug. Het deed dit tegenover de Trumanleer en tegen over de luchtbrug naar West-Beriijn. Hot deed dit vooral treffend in Ko rea waar het de inval der noorde- Ujkcn gewapend cn zelfs aangevoerd wie bet uit t had. Toen, inderdaad tegen rêdellj- ke verwachting, Amerika daar toch ingreep, trok Rusland zich overhaast als leider cn voeder van die strijd teiug. Q OK ten_sanzien van de Libanon waarheid berusten. Wij weten wel. dal deze predikant in zijn kring geldt als een wat wilde jongen" (hij schrijft ook verzen!), maar wat bij zegt, heeft Rusland gedreigd. Mocht is helemaal niert nieuw. Natuurlijk is het leger geen zondagsschool» maar Amerika daar Ingrijpen, dan zou er 1. alle reden om er voor te waken, dat h« terugvalt tot de atijl die uit j velli/ÏS'lpIfmMr de roman frank van Wezel maar al te bekencl is. Het respect voor de j i5 geen, goed recent meer, nu Ame- ander, do rechtvaardigheid, de behoorlijkheid, zij mogen niet in het ge- rika zoveel macht en 'organisatie drang komen. En Jaat het in 's hemelsnaam jn deze dingen zowel als bij besteedt. Rusland smakeloze plechtigheden als die kranslegging in Duitslanc windsman zijn, die er het meest onkritisch tegenover staat. door Dr M. v. Blankenstein van de Amerikaanse troepen eisen, maar, naar bij voorbaat vaststaat, als slag in do lucht Maar met solider wapenen hol Rusland zich waarschijnlijk niet meer verzetten, wetend dat Eisenho wer nu eenmaal niet terug kan. No grondig beraad en politiek overleg, en Ook wel aan het einde van zijn geduld, heeft hij zijn besluit geno- reeds van zijn failliet in het Mid den-Oosten Ei is nu een nieuwe situatie. Rus* lands bedekte en goedkope dreige menten, waarop, het zich dan later als reddende daden beriep, piachterT het in 't voordeel te brengen, maar nu is dit. voordeel aan het Westen. De reeds doodgewaande Ëisenho- v/cr-leer ié in volle toepassing. De indruk op allerlei regeringen in Het Midden-Oosten moet groot zijn. Ankara wfebhtte^op een dergelijke gelegenheid. Het heeft nu zijn vrien den van het Bagdadpact zonder Bagdad! bijeen. Het heeft zijn verloven ingetrokken. Het zal bran den van ongeduld om over allerlei af tc rekenen, ^politiek dan, en zijn bezoekers zullen onder sterke druk zijn geplaatst. Koning Hoessein van Jordanië, die op het bericht van de geslaagde staatsgreep in Bagdad, door velen reeds verloren werd ge acht, krijgt nu wellicht, zijn kans. In ieder geval tintelt hij .van ver langen om zich. als nu aangewezen hoofd van de federatie van Irak en Jordanië, te doen gelden. Hij heeft remits een beroep gedaan op de Brit ten, om steun- tegen de opstand in zijh land. Namens de kroon van Irak kan hij ook de hulp vragen va» de la Ankara vergaderde leden vaiTthet verdrag van Bagdad. Dat is Ir'-het verdrag voorzien. En zou koning Saoed/zich stil blij ven houden als hij *een kans krijgt om zijn aartsvijand Nasser dwars te zitten? Diskans is er nu. het Arabisch-nstionaiistlsch kamp zal men weinig op zijn ge mak zijn. De nieuwe regering in Bagdad zal waarschijnlijk begrijpen, nu voorlopig niet zo vry te kunnen gen van hot Westen els Nasser iLt roet het Suezkanaa! vermocht. Nas ser zelf moet obk voorzichtig zijn. Hij is niet gesterkt uit Moskou rc- ntg'rekoraenen zijn bezoek aan Ti to heeft dat vooral niet beter ge maakt. Hij zelf zoekt reeds .enige tyd betere betrekkingen met het Westen, Zijn radio-campagnes wor den nu voor hem riskanter. Kan bij daarvan af? Er waait een andere wind door het Midden-Oosten. De loop der ge schiedenis zal deze niet stuiten. Maai- voor de crisistoestand van dit ogenblik kan. hij heilzaam zijn. La ter kan men verder zie». Misschien is er dan ten aanzien van Ilasser het een en ander veranderd (Advertentie I.M.j Een dagelijkse puzzle: leut eten zee vandaag? Tn ■b ks men. Üelfs zijn volgelingen spraken omspringen "met de rijke oliebelan- naam anders verdient dan hij i bedoeld was! het terugtrekken fJET witte schaap wait de familie neeft gisteravond voor de twee- dc maal in de nog jonge geschiede nis van de vaderlandse televisie het "beeldscherm afgegraasd. Dat mocht best, tcant het amusante stukje, waar aan het beroeps- en amateurtoneel ol jaren tang heel veel plezier bele ren, is voor licht zornerayondamu- sement geknipt. Het is dan ook met enige schroomdat toe vaststellen dat de voorstelling voor ons 'n tikje teleurstellend mas. We hadden het spel tempo wat hoger opgevoerd wil len zien, de toets u'dt lichter. De ster van de avond was John Soer, die van de verstrooide dominee een char mante dwaas maakte. Richard Flink speelde heel geloofwaardig, schoon wet iets teveel nadruk, de in de in- ciivldnalistische misdaad zeer bedre- pen pater familias. Het AVRC-programma begon met een beschouwing over de ontwikke ling van de toestand in het Midden- Oosten door mr. G. B. J. Hiltermann. die door 7,'n wijze van benaderen j van de kijkers dc beste tv-commen- i tator is. die we hebben. De man heeft J dan ook alles mee en profiteert daar j dankbaar van. Na het moeizame bab- beitje, dat een andere heet dinsdag avond in het programma van, ae KRO over hetzelfde onderwerp moest houden (één wijsheid leerden we er uit: mr. Luns. die Immer vol grapjes steekt, wordt ernstig zodra hij over het Midden-Oosten spreekt) was het knappe, losjes voorgedragen betoog van de heer HiUcrmann een verademing. Oók een wit schaap, want goede tv-causeurs zijn er maar heel weinig in ons landje. En we mogen toch aannemen, dat de pro grammaleiders fir wél naar zoeken. H.S. TAe Britse maatschappijen, die de programma's van de „onafhanke. ló<e" (commerciële) televisie ver zorgen onder andere Associated Rediffusion. Associated Television, Granada en A.3.C, hebben een fonds gevormd, dat jaarlijks een mil joen gulden beschikbaar z voor artistieke doeleinden. Alleen kunstinstellingen in Londen en de Midlands, de gebieden die door de commerciële televisie worden bestre ken. zullen voorlopig van dit fonds profiteren. Financiële hulp is reeds toegezegd aan drie toneelscholen, vijf toneelgezelschappen, een nieuwe schouwburg in Londen, drie opera gezelschappen waaronder de Carl Rosa Opera en Saddler's Wells twee symfonie-orkesten. Steun is door de televisie toegezegd aan de Tate Gallery en de Whitechapei Art Gallery, voorts zijn drie prijzen voor letterkunde ingesteld „De televisie interesseert zich niet alleen voor ster ren. maar ook voor jonge acteurs, jonge senrijvers jonge musici, jonge kunstschilders en beeldhouwers." zo heeft de woordvoerder van de maat schappij verklaard. IN het programma van Hilversum I draagt Joost Noydens van 9 tot 8.20 uur oen verhaal voor van de Vlaam se sch -ijver Raul van Ostayen (1896~- 1928): ..De cassette, een niet geheim zinnige geschiedenis rprd oen ge heim". Via de andere zender van 9 30 tot 10.15 uur opnamen van het in het kader van het'Holland Festival in het Gemeentelijk Concertgebouw te Haarlem gehouden Internationaal Orgelconcours. De organist Albert de Klerk wordt, onder andere in het concerio voor orgel en orkest van de Vlaamse componist Arthur Meule- mans (geboren 1884) begeleid door het Noordhoilands Fhilharmomseh zal stellen I Orkest o.l.v, Henri A rends. (Advertentie LM.) Altijd «en verkwikkend frisse mond in bergen, bos. duin en aan *t strand. Verhoogt de intense vakantie-vreugde. Neem een tube mede op rei*. (Van een onzer redacteuren) AMSTERDAM. Als de oliepro- duktle In Irak zou uitvallen Is er voorlopig nog geen gevaar voor een tekort aan olteprodukten In West- Europa, Aigemeen is men In olie- kringen van mening, dat er eerder sprnitc I» vsn een ovwproduttle vanvoorraad in wwi-EMma." olie, dan een schaarste- De hogere J noteringen op de wereldmarkt zou-, °°k de Organisatie voor Euro- den dan ook veroorzaakt zijn door Pconomiscrie Samenwerking het verlangen van de producenten(OEES) is men niet ongerust. Men denkt er nog niet over te beginnen I aan wederoprichting van dc nood- cornmïssip, die»tijdens,de Suezkanaal- om bij een dalende afzet de winst op peil te houden. De grote voorraden. Dlieprodttkten in West-Europa waarover dc ilaatste tijd berichten verschenen zouden ont staan zijn door een conjunctuurdaling met een daarop volgende daling van hot gebruik. Intussen wordt uit Londen gemeld, dat verschillende grote Amerikaanse maatschappijen weer plannen tevoor schijn hebben gehaald voor de olie voorziening van West-Europa, Men wil deze plannen ten uitvoer brengen als er moeilijkheden zouden ontstaan met de aanvoer uit het Midden-Oos ten. Ook in Amerikaanse oliekritigen vertrouwt men echter op de grote Natuurlijk Een kaasgerechtl Een originele en 6 zo lekkere oplossing van Uic probleem!) v* littr *telk oi 'h liter itatcr mei s bouilhnbbkjeSk 60 gram bloem, 60 gram roomboter, 209 gram irt kleine blokjes gesneden btltgin kaas, zout, peper,aroma, KAASRAGOUT OP TOAST De boter smelten; de bloem droog erdoor roeren en mot het vocht tofc een gladde saus koken. Van het vuur af de blokjes kaas eraan toe voegen (zonodig even verwarmen* in de saus, maar niet doorkoken!). De saus op smaak afmaken met peper en. zout en op warm geroos terd brood opdienen. Doe nog meer met (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Deskundigen uit enige Wesleuropese landen komen te Parijs bijeen om overleg te ple gen over de plannen voor de fabri kage van raketten voor militaire doeleinden. Van Nederlandse zijde zal de Hollandse Slgnaatapparaten- labriek te Hengelo, die nauw met Philips Tclecommunicatle-lndustrio samenwerkt, vertegenwoordigd zijn, aldus meldt het orgaan „Onze Vloot". Bij het - overleg gaat het vooral om de vervaardiging van een vlieg tuigraket van het type Sidewinder, een projectiel van Amerikaanse her komst. De nieuwe Seahawk-straal- j&gers van de Kavel Doorman zullen Wd&rschljnlijk nog dit jaar met -?• ketten van dit type worden bewa pend Men houdt er rekening mee dat de raketten enige tienduizenden gul dens per stuk gaan kosten. Als deze raketten ook in Nederland worden gebouwd zijn de luchtmacht en de Mrrme bij voorbaat als afnemer? aangewezen. De Sidewinder wordt door vliegtuigen gelanceerd en zoekt dar zelf in het luchtruim zijn doel. HA-HA..H£r lukt! dl oorloos TROM JAAGT DL VI) add op dl vlucht.' - ALLE. C>A6tl5 tn PISTOtÊfl fROCtfltlM Kom GAUW MEt' StAArtDtTAOMrttLb RRROMU..BOMH. ROttJUfiROMi' tn ftitnAflO OLAATtR OP! 3359. Maar wanneer Rob van de schrik ïs be komen, vraagt hij zich af. of hij werkelijk alleen maar ie doen heeft gehad met een roekeloze Vlieger, die even ven stunt wilde uithalen. Die machine kwam zó laag over., „Misschien ïs-ie tvel in zee gestort." zegt hy, „dat moei dan even benoorden TcrschelUna zun. gebeura!" Na een half uur ziet hij in de verte de reddingsboot Bran- zee is gestort en wel bij de Wescergronden, Dat darïs" naderen. Die is vast op zoek naar het wrak. heeft de kustwacht vanaf de vuurtoren natuurlijk En kiik, daar h*b je nok ecu eskader straaljagerskunnen walmen.en Nou Rob cn Faula hopen van de vliegbasis Leeuwarden, kennelijk op zoek j maai*, dat dc vlieger zich bytijds heeit kunnen naar de vermiste machine. Dc ..BrandanV' komt i njnmken uit het jncMet Dan kan dc „Brandaris" C\rn late'd dient lang?, dat dr schipper Rob kan hem rms-srium oog oppikken, praaien. Hij hooit, dat het toestel indeidaad tn HOORN Gisteren*heeft.de bur- crxsis de" verdeling van de aanvoer j gemeester van Hoorn-mr.'dr. B. R, in handen had. Ook in kringen vati cannefdan de bootdienst Hoorn-Enk- de OEES was men op de hoogte van j huizen geopend. Deze lijndienst, die de Amerikaanse plannen om Europa i eenmaal per dag heen en terug vaart, van olie te voorzien in het geval er wordt onderhouden door rie „Wil- iets in het Midden-Oosten zou mis-ford", die plaats biedt aan 150 passa- lopen. 1 giers. (Ad verten tie I.Jlf.) aas* FratU', heeft heel wat voeten in de aarde gehetd. Ik zal u vertellen waarom, wmu het uerhaol ?s illus tratief tioor een stukje Nederlands familieleven, dat bewijst waarin een kiein t?olk klein kan z(fn. Toen oom de ogen sloot, was hij een dekselse toeduumaoT ucn zes «n fechtip. De laatste twintig jaar van zijn bestaan vperd hij geredderd, door een «ft louter trouwe dlenstbaarhetd be staande huishoudster, die de toewij. ding waaraan acht kinderen ?uim genoeg gehad zouden hebben, vrij. gevig aan f?em verspilde. „Die vrouut fs best voor me", 2ei ui; tvel eens, „hlaar }a, ik kan itaar natuurlek niet troutccn. 'Dat vinden de jongens niet goed." De jongens vier vakbekwame slagers, die er uit zagen als zwaar moedige pianostemmers waren namelijk net 20 gierig als pa en irii- den dus niet dat „de pot met pie. ren", zoals Greshoff het noemde tn gevaar sou worden gebracht. Oom Frans zat er namelijk warmpjes bij en hun geduld was even taai als zijn levensdraad. „Ik heb altijd heel goed de waarde van het geld beseft", zei hij ter ver klaring van zijn welstand, Dat was diep waar. Ook op hoge leeftijd .tield hij de koorden van debeurs zeer strak en liet hij de huishoudster naar verre markten fietsen om de andij vie twee cent goedkoper te krijgen. Hoewel spaarzaamheid zonder twij fel een aamnoedigenswaardige eigen schap "is,* trok oom's levensstijl mij toch niet z6 onweerstaanbaar aan, dat ik zijn deur plat liep, ■■maar zijn verjaardag viel moeilijk te verme den. Dat was altijd een feest waar je de vreugd zelf, in het eigen hartje moest meebrengen, want meer dan een kop. je thee met een kartonnen koekje smeet hjj er niet tegen aan*. De zoons zaten trouwens toezicht houdend rond de tafel te waken, dat er niet geslempt werd van hun toekomstig fortuin. Veel conversatie toas er, on der hun sombere druk, dan ook niet, maar ik bleef toch altyd zitten tot Ben kwam. Ben was de broeder vetn oom Frans' ontslapen echtgenote. Hij hnd een parapluwinkel in het centrum, van de stad gedreven en was daarin, door een uiterst voorzichtig finan cieel beleid, stilletjes rijk geworden. Als hij, moeilijk ter been, tv as brn- nengestrompeld en zijn felicitaties hageplaatst, duurde het niet lang of de jarige zei triomfantelijk: ,,En tóch ga ik er in, straks". 'Buitenstaanders 20udera het niet begrepen hebben, maar wij wisten, dat oom het familiegraf bedoelde, waarin zijn vrouw en haar ouders lagen opgetast. Er was nog één plaats over en daar had hij, om redenen van spaarzaamheid, het oog op ge vestigd. ,JVee Frans, daar ga je niet in", antwoordde Ben dan, „Daar ga ik in. Ik heb de rechten. Jij niet.' „Me zorg", riep de jarige, „Ik wil er in en iJc zal er in." Het was op zichzelf geen feestelijk cortversfltiemotief, maar hij sprak er over of het een pretje was, dat hij zich met door de neus liet boren. Ben hield echter, verjaardag na ver jaardag, voet bij stuk, omdat hij Zich met door.iets aangetrouwds uit zijn graf wilde laten dringen, zodat de zaak onbeslist lag, toen oom zyn dierbaren, door het uitblazen van de laatste adem, tot handelen dwong. „En tóch komt hy er niet in", zei Ben door de telefoon tegen me, toen het droeve nieuws bekend geworden u?as, „Ik hou mijn poot strak". De zoons noodden hem i» het sterf huis om te komen praten. Ben ver klaarde zich bereid zijn plaats van de hand te doen voor drie honderd gutden, maar ze boden de helft, zo dat de onderhandelingen vastliepen cn partijen schimpend uiteen gingen. Daar oom Frans evenwel niet e inde- loos boven aarde kon Elijven staart, had Ben alle troeven, want de zoons geraakte» in tijdnood, vroê 'en een nieuwe conferentie aan en k >amen eindelyk, na lang harrewarren, voor twee honderd vijftig gulden tot een vergelijk. „Ach, ik Wou er zelf helemaal niet in zei Ben, toen wij van de do den- akker terugkeerden, „Ik laat me cre meren. Ik heb het papier al gete kend. Maar die ouwe duitendief heeft alt yd voor een dubbeltje op de eer ste rij willen zitten. Nou hij dood is zal hij schokken'. Hij klopte voldaan op zijn porte feuille. Toen stapten urij in het rij tuig en reden terug naar het sterf huis voor de koffie en de broodjes. Ze waren karig belegd. KRONKEL. levens en wijdverbreiuvernieling van eigendommen. De catastrofe van de tncmbo-kazerne, waar een halve campagne van het regiment Sussex Fuseliers ten onder ging, is slechts een van de onnodige rampen waar voor een trage en incompetente rege ringsambtenaar regelrecht verant woordelijk is. Of ze nu eerlijke kritiek bevatten of niet, Nigel begon toch wat te voe len voor de auteur van deze, een waar trommelvuur afgevende, zin nen. Het hoofdstuk dat zij besloten begon met een verslag van generaal 11 vriend die hij had zien binnenkomen, Thoresby's dienstperiode als C.O. van Ttia, en verwijderde rijn bord, zijn bier en de troepen in de kolonie. Bij haa .„ïifoZlin persoon, welke laatste zichtbaar kennelijk met de gouverneur-gene- U:ekovcrhcilis" zweette. raai oïerhoopgelegin over de ïtap- pcisoneei. Veigeet je archieven een T npn die ondernomen 2ouden moeten ogenblik en bekijk eens een mense- Nadat ^U.op deze wijze de tafel in vïband met de onzekere lijk gezicht. Zie ik er uit als een voor z"* alleen had gekregen, J^den m verband met ae on?.eKe e journalist van ee.i confidentieblaad- hervatte Nigel zijn gedachtengang. te of als een Tedds- Bov?" Hoezeer hfo zojuist een willekeurige "a^»Tnj?iancL ^eruSS«roepen via* „Nou, eh -" «u zich aan mets storende wet had voordat (Te onlusten eigenlyk uitbra- .'.Daar slaat u de spijker op zijn verdedigd, die zich openbaarde in en* kop. Ik kan wel zien dat u een het toeval, toch vond hij het moeilijk Et. Millicent Miles had, voor- schêrpzinmg karakterkenner bent. om bet voorbeeld daarvan, dat hem dat ze besefte dat Stephen Protheroe Nu dan gelooft u in het toeval?" die morgen was voorgeschoteld, te «iet alleen was in 2ijn kamer, aan .Gek*daddu dat nou net zegt ant slikken. Opnieuw zocht hij öe hele- hem gevraagd hoe ze „catastrofe wóordde de vreemde om hem zijn digende passage op in generaal Tho- moest spellen zm te geven. „Vanmorge zei me resbys boek. Hier had hy ze, een Wat Nigel tot dusver van Time to vrouw nog groot kruis erdoorheen, een teken Figlu gelezen had dwong respect af. „Laat uw vrouw cr maar buiten. yoor doorhalen m de marge, dat te- zowel voor de beroepsmatige capa- Ik vr-aag u ken op zijn beurt weer door gestreept, citeiten van de generaal als voor ,.Ik hou met van die toon die u stippejiijnen onder de regeJs en het ?ijn literaire stijl. Toen hij het Woord aanslaat." woord BLYFT duidelyk m de marge, „catastrofe" gebruikte, deed W) dat ,Jn een eeuw die overladen wordt maar het was je reinste dynamiet, in de juiste moderne betekenis van met mechanistische fysica en me- Kor tob?., de ma nier wa ar op de go u- .uamp" of „onheil" of misschien, ehamstische psychologie is de enige re meur de onlusten van begin tot m aanmerking genomen zijn veront- rots van behoud die nog boven het eind behandeld heeft (als „behcu,- waardigmg tegen Blair-Chatterley oppervlak uitsteekt het toeval het deld" een geschikt woord is tenmin- in de oorspronkelijke betekenis van prachtige, anarchistische toeval, In «te voor iemand die geen vinger uit- het verderf storten", ten maatschappij die knielt in aan- gestoken heeft tot. het te laat was) Generaal Thoresby's boek liet een bidding voor het altaar van de sta- gaf aanschouwelijk ouderwijs in briljant militair zien, fanatiek m tistiek is het toeval de enig over- krachteloze dwaasheid en is een zijn eigen opvattingenvan strategie, blijvende manifestatie van een ho- grote smet op de alreeds veel bewo- tactiek en logistiek, Nigel bladerde gere Voorzienigheid." gen annalen uan onze koloniale poli- terug naar de eerste van de twee tas- „Van mezelf ben ik vrijdenker." tiek. Een krachtig optrede» b(j het terlijke passages Hier had de gene- /Misschien zult u zeggen, dat de begin zou dc oproerige elementen raai, "bij de beschrijving van een etensehap, de kunst of machteloos gemaakt hebben. Krach- bepaalde aanval m Frankryk in 1944, re ambacht van de ertm c- tig optreden, zelfs vadat de opstand gezegd: tic zich moet bepalen tot die aan kracht gewonnen had, sou deze Hét offensief was een volkomen een terloopse uitleg toclatt n, Dat met een mmimum aan bloedvergie- succes, behalve in de sector van ben ik niet met u eens. Een weten- ten uitgeblust hebben. Maar de pou- Pawn e-Luriéres. Hier had, tydeus de schap die geen ruimte laat aan het rernenr die het diuk had met dingen barmhartig korte periode aat hij com- toeval dat wil zeggen, aan twee die meer in zij» lijn lagen, zoals mandaat teas, generaal Blair-Chet- ogensehynhjk onderling verbonden cocktail-parties, het openen van ba- terley's krenterige Krimoorlóg-ma- gebeurtvnissen die op hetzelfde ogen, zars en het gemeten van zijn siesta's, nier van leiden dor operaties tot re- bhk een feit worden 'zonder dat er trsd in hef geheel uLd op, behalve sultaat 258G doden cn getoonde» on- ook maar enige werkelijke connec- o?» het leger te dwarsbomen in der zijn eigen troepen en een opmer- tie tussen dezelve beslaat is cc» rijft pogingen om de benden uiteen kehjke stijging van liet moreel bi) dc ongeschikte, een valse wetenschap, fe drijren. Het resultaat van deze vijand. Moet u weg"" misdadige na'atFohcid bes fond tri De ander mompelde iets van een aanzieittyke verhezen aan mensen- (wordt vcrvolqd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1