VREDESCONGRES HENRI FARMAN IN PARIJS OVERLEDEN AAN HET EINDE HOOFDSTUK De huur Werkloosheid in VS zal weer stijgen AVONTUREN v VAN KAPITEIN ROB LievtHtiPijuu.it atn tRuirwsottattpf Schuld van Turkije geeft regering zorg „De Hoop" rust na gedane arbeid Grote figuur in historie van de luchtvaart Vierde nieuwe partij achter de Gaulle Dulles bepleit 3.5 miljard voor buitenland DirigenteimcBrsus' Toch Tour Actuele discussie Harmie Tips protesteert Dat weekeinde Expositie in Fodor sluit eerder succes. Hij een kleine Altijd gaaf huidje POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP VAn Olt VRtStUJKt sa.,SPOOKfROM(»ieL& Oh paft .wtajn&Mifi! we óirtóEJi wad pATöuoe SPOOKfORf! ÓPROiTJE 2A0 itMAflo Bovtnop pt muRtfi AWARTOtH WE DICHTERBIJ KWAHen wfli ER rtitmnqU Ol]tMAnD?«AftR waarom een je DArt BAfiö? Zaterdag 19 juli 1958 ER is een Wereld v red eeraad, en die had een congres in Oslo ge organiseerd. Een wereldcongres natuurlijk; met veel buitenlanders en in verhouding weinig Noren. Nu pleegt het recht, van vereniging en vergadering in Noorwegen ruim uitgelegd te worden, maar voor dit congres heeft de regering toch een stokje gestoken. Een belrngrijk percentage van de deelnemers komt immers van achter het ijzeren gordijn* en verkondigt de daar heersende officiële meningen; en de ervaring met deze vredescongressen heeft bewezen, dat op misschien enkele naïevelin gen na de deelnemers uit de vrije wereld de Westelijke opvattingen heel slecht en dom eD de Oostelijke opvattingen heel goed en'verstandig vinden. Ook het Noord-Atlantisch verdrag, dat Noorwegen mede heeft onderte kend, is dus heel slecht en dom. De Noorse regering nu voelt weinig voor oen politieke manifestatie van vreemdelingen in het eigen land tegen het eigen beleid. 2e vindt, dat kritiek op dit beleid aan de Noren moet blijven voorbehouden. Door de „ondemocratische" maatregel van de Noorse regering is bet congres verplaatst naar Stockholm. De Zweedse .regering heeft geen ver bod uitgevaardigd. Het.land is naarde letter neutraal, en de regering wenst geen gelegenheid te geven om in twijfel te trekken of het dat naar de geest ook is. Bovendien is neutraliteit volgens de officiële mening achter bet ijzeren gordijn en derhalve ook volgens de opvatting van het congres een verdienstelijke zaak. Veel vijandigs voor Zweden zal dan ook van dit samentreffen niet uitgaan, Zal er anders veel van uitgaan? Belangrijk misschien is dit congres door de vriendelijke aandacht die het zal.schenken aan de afgevaardigden uit de met-communistische Aziatische en Afrikaan«e landen. Deze mensen plegen geneigd te, zijn, zich gemakkelijk te laten overtuigen, en voelen zich vereerd wanneer zij in het middelpunt worden gesteld. De huidige Amerikaans-Britse politiek in het nabij oosten levert een geschikt aan knopingspunt. VOOR wat betreft de betekenis van dit congres voor de Westelijke landen zijn de vooruitzichten echter niet schitterend. Er is in het Westen op het ogenblik wel een actie gaande tegen de kernwapens, en ook is hier en daar de neiging om te geloven in de goede be doelingen van Rusland nog allerminst geweken. Maar over het geheel is bet getij voor de communisten ongunstig. Bertrand Russell was op het congres verwacht, maar hij komt niet. J. B. Priestley was verwacht, maar hij blijft thuis. Het congres zou graag bereid zijn, enkele katische woor den te slikken van degenen, die zich pacifisten noemen, als het tegelijk maar gelegenheid had hen voor het oog van de buitenwereld als gelijk gezinden te laten gelden. Het komt niet aan op woorden en op resoluties, bet komt aan op de propaganda. Filosofen, letterkundigen, geleerden, het 29 '"ddoende om te kunnen zeggen; zij waren er ook! En Bertrand Russell is niet alleen een filosoof, bij is ook nog graaf! Maar Bertrand Russell komt niet. Hij is boos vanwege de terechtstelling van Nagy en Maleter. En Priestley is boos om dezelfde reden. Het is een grievende teleurstelling voor de organisatoren. De voorzitter beeft hen al „hysterisch" genoemd. Hij begrijpt niet, dat men zich over de dood van twee Hongaren zo druk kan maken, en hij vindt bet bovendien ongehoord, dat de beide heren in hun brieven hebben verklaard, dat als protesten en acties op hun plaats zijn, die zich niet in de laatste plaats moeten richten tegen de Sowjet-Unie. Het is wel opmerkelijk, dat Bertrand Russell en Priestley dit nu zo uitdrukkelijk zeggen, alsof het vóór de dood van Nagy en Maleter anders was. Wij weten niet, wie nog wel op dit congres komen, die als parade- paardjes van de communistische propaganda dienst kunnen 'doen; maar veel zullen het er wel niet meer zijn. De theorie, dat men door niet alleen maar instemming te betuigen op bijeenkomsten van deze soort nuttig werk kan doen, is door de praktijk al lang weerlegd. Afwijkende stemmen zijn die van roependen in de woestijn. Een Franse deelnemer van enige repu tatie heeft eenmaal gezegd: ze pronken met mijn naam en ze verzwijgen mijn woorden. DIT congres, vlak na de verraderlijke terechtstellingen in Hongarije, kon wel eens de nuttige functie hebben, dat het bijdraagt tot scheiding van de geesten. Het pacifisme, gelijk het de laatste tijd door mensen werd verkondigd, wier anti-communistische ge zindheid boven verdenking staat, ontkwam toch niet aan het verwijt, door zijn eenzijdig beroep op de Westelijke regeringen, de Russische propa- ganda in de kaart te spelen. Deze propaganda liet dan ook niets na, wat kon dienen ara het voor zijn karretje te spannen. De verklaring van Bertrand Russell en Priestley, dat het niet in de laatste plaats de Sowjet-Unie is, die moet luisteren naar de pacifistische propaganda, zet de dingen in .een wat juister en wat"klaarder licht. Strijd tegen de bewapening over de hele linie is een goede en inderdaad drin gende zaak, propaganda voor de ontwapening van enkelen (en dan nog ■wel de goeden) kan een ernstig gevaar betekenen. Want de ontwapening zal volledig moeten zijn of niet zijn. Vredescongressen, gelijk er nu weer een te Stockholm wordt gehouden, dienen alleen maar om deze waarheid te bemantelen. WASHINGTON Volgens offi ciële ramingen zal de werkloosheid in de Verenigde Staten het volgend jaar aanzienlijk groter zijn, aldus 'n rapport van de financiële commissie van het Huls van Afgevaardigden. Volgens deze commissie zijn de decente optimistische voorspellingen van officiële gegevens 5.437.000 werkloze» in de Verenigde Stateii. Op 23 januari 1908 vloog Henri Farman woor het eerst een keer in het rond met een vliegtuig. Dat was een manoeuvre, die in die tijd iets bijzonders was. Bo ven een afbeelding van 't vlieg tuig waarmee de grote Franse luchtvaartpionier het kunststuk volbracht Het toestel werd in het begin van dit jaar ter gelegen heid van de vijftigjarige herden king van de'.bijzondere ulucht in 1908 op het vliegveld Issy-les- MouHncnns tentoongesteld. De bejaarde Farman kwam toen nog per auto haar het vliegveld om zijn vroegere toesiel nog eens te .bekijken.: DEN HAAG. Het uitblijven van een groot deel der transff uit Tur kije vormt reeds sedert meer dan vier jaar een punt van voortdurende zorg voor de regering, deelt minister Hofstra mede in zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer over een wetsontwerp tot wijziging van de begroting van Financiën over 1956. Indien in internationaal verband met Turkije een regeling zou .worden getroffen, welke noodgedwongen zou voorzien in een zeker uitstel van schuldaflossing, zou dit uitstel niet alleen de niet-verzekerde exporteurs treffen, doch ook de staat zelf door de verzekerde transacties. De rege ring zou zich bij een dergelijke rege ling alleen aansluiten indien zou ko men vast te staan, dat er geen andere wegen open blijven voor de oplossing der moeilijkheden. AMSTERDAM. Gisteren is het hospitaalkerkschip „De Hoop" in Amsterdam aangekomen. Op 4 augus tus vertrekt het schip weer naar de visgronden. Gedurende de tijd dat „De Hoop" thuis blijft, wordt de dienst waargenomen door de politie- kruiser „Jaguar". Op deze tweede reis behandelde de medische dienst 128 patiënten. Er werden 20 patiënten opgenomen en men bracht er 11 aan wal, De scheepsarts schreef 65 recepten uit en men gaf 26 radio-medische advie zen.--7 De dienst geestelijke verzorging hield acht kerkdiensten die via de scheepsradio werden uitgezonden. De voorganger op deze reis, ds. A. J. de Jong, ned. hervormd predikant te Schevenirigen, bezocht 30 Nederland se loggers. PARIJS. De Franse luchtvaart pionier Henri Farman is donderdag avond na een lange ziekte in zjjn wo ning in Parijs overleden. Hjj is 84 jaar geworden. Farmans naam is onverbrekelijk verbonden met de heroïsche begin tijd van de luchtvaart. Hij begon zijn carrière op de weg en wel in de wielersport. Samen met zijn broer Maurice brak bij in 1894 alle records voor tandem. Hierna begonnen Henri en Maurice te experimenteren met luchtballons en zweefvliegtuigen, doch aanvankelijk zonder succes, zo dat Henri weer van koers verander de en motoren ging bouwen. Van motoren kwam hij op auto's, doch hij keerde toch weer terug naar de luchtvaart. Met toestemming van de Franse militaire autoriteiten bouwde hij een houten vüegtuigloods op een terrein te Issy-les-Moulineaux. Daar bouwde hij een tweedekker, die 500 kg woog en waarmee hij op 7 okto ber 1907 een sprong van dertig meter maakte. Dezelfde maand slaagde hij erin zijn toestel 52 seconden in de lucht te houden en een afstand van 771 meter af te leggen. In januari LONDEN Prins Bernhard heeft gisteren een driedaags bezoek aan Britse atoomcentralès besloten met een bezoek aan Dounreay. Dr. Robert Hurst directeur van het proefstation Dounreay, verklaarde later, dat ,.de Prins een geweldig aantal vragen had gesteld en goed op de hoogte scheen: met de tech nische kant van de zaak". 1908 boekte hij een nieuw vloog met zijn toestel t bocht om een paal. Na dit begin vestigde hij in korte tijd een aantal records: de eerste vlucht met een passagier, een af standsrecord van 1.241 meter, hoogte records van tien meter en later van 25 meter, de eerste vlucht tussen twee plaatsen (Bony—-Reims). Hij won de „Grand Prix d'Aviation" en in 1909 de Michelinbeker. Samen met zijn broer bouwde Hen ri Farman toen zijn eerste vliegtuig fabriek, waar hij o.a. de beroemde „Goliath" bouwde, die in 1919 van Frankrijk naar Dakar vloog. In de eerste wereldoorlog vlogen verschei dene landen met Farmans. een naam die, evenals Fokker in Nederland, een begrip was geworden. PARIJS In Frankrijk is een nieuwe politieke groepering ge vormd die zich achter premier de Gaulle stelt. Het Is de vierde die In twee maanden tyds is ontstaan. De nieuwe gToepering geniet de steun van oud-premier Robert Schu- man en andere leiders van de MRP (de RK republikeinse volksparty). Mendès-France heeft gisteren ge durende meer dan een half uur ge confereerd met premier de Gaulle. Hij zei dat het normaal was dat hij een bezoek bracht aan de Gaulle a' vorens maandag een reis van drie weken door communistisch China te gaan maken. WASHINGTON De Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft verklaard, dat de ernstige gebeurtenissen in het Midden-Oosten het uiteraard noodzakelijk maken, dat het Congres Elsenhower elke dollar zal geven die hij voor de buitenlandse hulp nodig heeft. Dulles verklaarde in de Financiële Commissie van de Senaat, dat de omverwerping van de pro-westerse Iraakse regering en de strijd in de Libanon president Eisenhowers waarschuwing staven, dat een ver mindering ven het bedrag met bijna 600 miljoen dollar een „ernstige be dreiging vormt voor onze veiligheid" en dat hiermee een „roekeloos risico wordt genomen". Dulles drong aan op goedkeuring van het volledige bedrag van 3.675.952.500 dollar voor de buiten landse hulp „op een ernstig tijdstip in de geschiedenis en onder omstan digheden dié uiteraard gebiedend zijn". /N het kasteel DeHaar te Haar- zuylens heeft het bestuur van de Nederlandse Radio Unie de deelne mers aan de internationale dirigen tencursus gisteravond een afscheids bijeenkomst aangeboden. Deze cur sus, die door de N.R.U. jaarlijks wordt georganiseerd en die ongeveer vijf weken duurt, mag zich in een steeds groeiende belangstelling ver heugen. Dit jaar traden Willem wan OiterEoo en de Elzasser Albert Wolff als docenten op. Onder de leerlingen trok vooral de zeventienjarige Pa- rijzenaar Hain Lombar de aandacht. In de stemmig verlichte ontvangst zaal van het „kasteel speelde het strijkorkest Benedetto Marcello wer ken van Albinoni en Vivaldi.-Dr; C. L.WaltherBoer sprak de cursisten toe. Drs. A. J. J. van der Made dankte namens het NRU-bestuur de leiders van de cursus voor het nthousiasmewaarmee is gewerkt. HU stelde vast, dat Nederland met deze cursus zijn aandeel levert aan het internationale muziekleven. Het hoopt daarmee in de toekomst door te gaan Uhebt het waarschijnlijk, wan neer u deze regels leest al kun nen vaststellen: de Nederlandse Te levisie Stichting is gisteren terug ge komen op haar lang tevoren geno men besluit, om de finish van de Tour de France niét rechtstreeks uit te zenden. De successen van de Ne rf erlands-Luxemburgse ploeg hebben het NTS-bestuur doen besluiten, het Eurovisieverslag van de aankomst der renners in Parijs wél te relaye- ren. In voorgaande jaren is de siot- uitzendïng van de Tour niet altijd een succes geweest. Er moest vaak lang worden gewacht op het arrive ren van de renners en de wachttijd weid niet steeds op een door ieder een geapprecieerde manier gevuld. We menen niettemin, dat de NTS er goed aan heeft gedaan de finish tóch uit te zénden. In het journaal zullen vanavond enkele flitsen uit deze re portage op telerecording worden .her haald. HET onderwerp van de VARA- rubriek „Op de keper" van morgenavond 7 uur wordt, in ver band met de internationale ontwik keling, gewijzigd- Er zal nu een discussie worden uitgezonden over „Het dreigende gevaar in het Mid den-Oosten." Deelnemers aan dit gesprek zijn prof. dr; C. D. J. Brandt, G. Ruygers, mr. dr. J. in 't Veld en W, Wierda.- Gesprekslei der is Paul van 't Veer. TT RO-te!evisie-omroepster Hanm'e Lips heeft de VARA, op de haar naar aanleiding van een in het weekblad Vrij. Nederland ge publiceerd interview gestelde vraag, geantwoord dit interview met ver ontwaardiging te hebben gelezen, Volgens de schrijver van het stuk zou mej. Lips over een doo, de VARA uitgezonden t.v.-spel hebben gesproken als over „een 'stukkie vuiligheid." De omroepster ver klaart nu, dat haar woorden in de mond zijn gelegd die zij niet heeft gebezigd. Bij de hoofdredactie van Vrij Nederland heeft ze tegen pu blicatie van het interview in deze vorm, geprotesteerd. HET t.v,-programma van van avond begint met de rubriek „Totebel" daarna weer gedeelten uit Sonnevelds ^cabaret .A- la carte" en tenslotte de quiz „Weet wel wat je waagt." Morgenavond in het programma van Hilversum I van 8.35 tot 9.15 uur het vierde hoorspel in de reeks „De jacht op de dader", een op authentieke gegevens gebaseerde serie van dr. Walter Niebuhr. De titel: „De eerste klant." AMSTERDAM. De tentoonstel ling van Italiaanse kunstnijverheid en toegepaste kunst, die vanaf 20 juni in het museum Fodor te Am sterdam wordt gehouden, zal worden gesloten op vrijdag 25 juli. Deze ex positie zou oorspronkelijk tot'31 ju li geopend zijn. f Advertentie LM.) TOEN ik btj de huisbaas aanbelde deed zijn vrouw, een krom oud zoijfje met een bril, dat er .uitziet of ze 's nachts enge ommetjes maakt per bezemsteel, de deur een kiertje open. „Ik kom de huur bef alen", riep ik haastig. Want ik ken haar levensge woontenZe is permanent verdacht opdienen, moordenaars en inslui pers en heeft, als ze opendoet, altijd een pook in de hand. Wie niet gauw genoeg weet te formuleren wat hij komt doen, krijgt een lel. Zo raakie zij eens een man, t>an de belastin gen, die stotterde en dus oratorisch een zekere aanlooptijd nodig had. De politierechter gaf haar een tientje boete, maar dat hielp niet, want een- paar maanden later, deed zij de pook neerkomen op twee propagandisten van Jehova's Getuigen, wier bedoe lingen te veelomvattend tvaren, om zich voor een prompt en beknopt antwoord op de vraag„Wat mot je?" te lènen. De. mannen maakten er geen werk van, want zij waren idea listen en die hebben wel graag, dat zij duidelijk voelen hoe doornig him pad is. - „Wie ben jij dan?'vroeg ze mij He bracht mijn gelaat dicht bij de bril en toen herkende zij haar trouw huurdertje, Op haar gerimpeld ge zicht verscheen de plooi; die zij al jaren voor een glimlach laat door gaan en zij deed de deur helemaal open.. „Myn man is binnen", zei ze, Loopt u maar door". Zij plaatste de pook in de pafaplu- bak en deed de huiskamerdeur open. De huisbaas zat in een toestand van nadenkende ledigheid bij het ven ster, terwijl een klein, verveeld jongetje, aan tafel bezig was lange, krachteloze poppen met waterhoof den in een oud kasboek te tekenen. „Dit is mijn kleinzoon", zei hij. „Harry, ga meneer eens netjes groe ten". Het ventje mompelde een verwen sing, maar kwam mij toch zijn warm handje offreren. ,Jk breng de huur", zei ik. De oude man glimlachte bitter. Dat doet hij by alles. Hij is namelijk een ongelukkig mens, want hij renteniert, een burgerideaal dat door vroegere regeringen werd aangemoedigd en door de tegenwoordige wordt be- moeilijkt. Zijn afkeer van de over heid vuil. dan ook. zijn leven. Tegen over zijn htiis staat een gemeentelijk kantoor, toaarin ambtenaren geacht worden tot heil van de gemeenschap doende te zijn. Met behulp van een binocle bespiedt de huisbaasop zijn ledige achtermiddagen, de typeka mer, dte hij, in zijn fauteuil gezeten, mooi kan overzien; De mulo-meisjes die daar gedwongen worden tot ar beid, waarin zij begrijpelijkerwijs niet de geringste lust hebben, zitten wel eens metelkaar te kletsen. Ze laten de gemeentebelangen rusten, wat sinds jaar en dag het natuurlijk lot is van gemeentebelangen. De huisbaas belt dan de potentaat van het bouwwerk op en geeft de meisjes aanEven later kan hy door zijn binocle waarnemen, hoe zij worden berispt, een prompte service, die hem toch niet geheel bevredigt. Want er blijven nog zoveel grieven over. „Hebt u gelezen, dat..begon hij, toen ik had plaats genomen. Terwijl het jongetje, moe van zijn poppen, naar ons keek, zong de huisbaas my 'n potpourri der meest recente mis standen in 't Koninkrijk voor, die ik trachtte te bekorten door hem onophoudelijk gelijk te geven. Ein delijk stilgevallen, zag .hijmij het geld óp. tafel uittellen.'" Het is alles zeer ergerlijk", zei hij. „Wat voor vreugd is er nog te be leven, aan dit bestaan?Maar. geluk kig, er wacht ons eert leven na dit leven. Een beterleven, zonder smart .„Wie weet", riep ik, met een hand gebaar dat alles koninhouden. Jk geloof stellig in een leven na. de dood", sprak hij. „En u?" ,,'t 1$ best mogelijk", antwoordde ik. Want ook op dit terrein mankeert het mij aan een duidelijk' standpunt. Ik wilde trouwens voornamelijk wég. „Ik haal de kwitantie", zei hij stijf jes en stond op. Toen hij de kamer uit was, zei de jongen peinzend: „Ik hoop 't maar.. „Wat?" „Dat er een tweede leven is", ant woordde hij. Waarom dan?" ,Nou", zei hij. „Als 't er niet is, dan ben je zo verschrikkelijk lang dood". KRONKEL 8381. Het filmpje is inderdaad nog onbescha digd. Paula beeft vijf opnamen gemaakt en zij is erg benieuwd wat daar nog van terecht is geko men. De fotohandelaar belooft ze snel te zullen ontwikkelen en bovendien zal hij proberen het ioMtel tc repareren. Als mevrouw over een paar dagen nog eens langs wil komen? Onder tussen heerst duizenden kilometers ver van Ter schelling grote opwinding. Hier is een post ge vestigd., die is ingericht voor,het doen van waar nemingen in het heelal en met nauwkeurig wer kende instrumenten worden hier de banen ge volgd van aardsatellieten. die rondom de wereld draaien. Hier is men er ook in geslaagd de „Chas- i seur" van professor Prudon uit zijn baan te trek ken met de bedoeling dé raket in de nabijheid van deze post te laten neerkomen. Maar dat is nu mislukt, want volgens de berekeningen is het ding ergens ten noorden van de Nederlandse kust in zee gestort. Twee geleerden maken elkaar de heftigste verwijten, dat hun zo nauwkeurig op gestelde berekeningen niet hebben geklopt. VdJl Door Nicholas Blake 13 „Nee. dank u. En uw verdedi ging „Ik heb het helemaal doorgepraat met m'n advocaat. Hij heeft opdracht te stellen dat ik dc waarheid ver teld heb in die passages en dat ik dat gedaan heb voor het algemeen wel zijn." „Wel, dat wordt uw begrafenis. Kunt u uw stellingen steunen?" „Beste kerel, het grootste deel van mijn gedwongen nietsdoen de laatste jaren ben ik bezig geweest met het verzamelen van bewijzen om mijn beschuldigingen te steunen. Ik heb een heel dossier van de oude B.-C. Zelfs mijn advocaat was ervan-onder de indruk. Ik mag dan een woesteling zijn, maar ik ben niet gek," Nigel stak een sigaret op. „Dan wens ik u succes, mijnheer. Ik ben bang dat dit alles mij niets verder brengt met mijn probleem." „Hoe was de situatie daar?" Nigel legde het hem kort uit. Het vlugge verstand van de generaal I bleek uit zijn commentaar: „Dus bijna iedereen in de zaak had de gelegenheid. Dan moet u een mo tief zoeken. Een wraakgierig iemand, |hy zij gezegend, die mij een hak wilde zetten maar niet besefte dat hij mij een plezier deed." „Of iemand die de firma wilde kwetsen. Ja." Nigel bekeek de muf uitziende boeken die de muren be dekten. „Hebt u ooit een vrouw ont moet die Miles heette Millicent Miles?" „Wat? De schrijfster? Of ik! Een absurde vrouw. Heb baar eens een pak op haar billen gegeven meta forisch gesproken," Nlge'. vroeg naar meer. Generaal Thoresby vervolgde: „Dat moet in begin 1940 geweest zijn. Mijn bataljon hing wat rond aan de oostkust, het wachten was op de echte oorlog. Ze zonden ons wat mensen om lezingen te houden, daar was uw miss Miles ook bij. Ze kwam naar ons toe. en hield een praatje over romans. Literatuur vóór de hummels, vreselijk neerbuigend. Ze boog zover neer naar ous aandoen lijke intellectuele niveau dat je haar korset kon horen kraken. En toen begon ze te zeuren hoe slecht de oorlog, was. Niet erg gepast onder die omstandigheden, Niemand weet beter dan de beroepssoldaat dat oor log het meest verdomd dwaze tijd verdrijf is dat de mensheid ooit be dacht heeft. En de soldaten houden niet van dat minzame gedoe ze blaakten van woede voordat ze goed en wel halverwege was." De herin nering deed zijn ogen flikkeren. „Dus hebben we haar later, toen ze met ons dineerde in de mess, zo on geveer in stukken gescheurd." „Daar zou ik graag bij geweest zijn." „Ze is dus niet bepaald een vrien din van u?" Goed. Wel we hadden een paar knappe koppen bij de troep; en ik lees zelf ook nogal veel weet u. En toen begonnen we een tegen- demonstratie, 'n intellectuele scherm- party; Henry James, Proust, Dosto ievsky, Finnegans Wake waren niet van de lucht Die Miles-juf kon het eenvoudig niet aan. Een huid als een olifant natuurlijk, maar na een poosje besefte ze toch wat er met haar gebeurde. Dat ze het niet leuk vond is een eufemisme. Belediging door grove, en losbandige militairen. Geraffineerde vrouw ontmaskerd in al haar intellectuele naaktheid. Toen is ze een knap soort vrouwals je van paarden houdt" „Heeft u haar later nog ontmoet?" „God zij dank niet." „Ze noemt u nog altijd „Thor"." „Nog altijd noemt ze me Wel, de duivelse brutaliteit! Ik heb die MTJSSELKANAAL. De zesjarige Leentje van der Laan te Musselka- naal is bezweken aan de ernstige kwetsuren die het kind opliep toen zij woensdag op de fiets werd gegre pen door een bestelauto. vrouw nooit ge?-ien voor of na die ene gelegenheid. Waarom hebben we het eigenlijk over haar?" „Ze werkte bü Wenham Geral- dine toen er met uw drukproeven geknoeid is." Dit leek een móóie opmerking om het onderhoud mee te beëindigen, dacht Nigel, en stond op om weg te gaan. „Nu, adieu, Strangeways. Heb van ons gesprek genoten. Houd me op de hoogte. Als u de boosdoener vindt zal ik hem een dakkoffer in ae hand stoppen, of haar. i.at hoe het loopt." Nigels volgende onderhoud was van heel andere aard. Hij had mr. Bates opgebeld, de vroegere productiechef van Wenham Geraldine, en gezegd dat hij hem wilde spreken over een zakelijke kwestie. Gewoonlijk voelde Nigel weinig voor gesprekken onder valse vlag; maar in dit geval achtte hij het noodzakelijk. Herberts Bates woonde in een villa in Golders Green. Zijn zwarte costuum, hoge stijve boord en nogal somber gezicht gaf hem het uiter lijk van een... wat bij in zekere zin ook geweest was. Zijn optreden had ook iets ceremo nieels, bij was bescheiden en eer biedig. Een zwijgzame persoonlijk heid. „Als u wilt meegaan naar de zit kamer, mr. Strangeways, daar is het warm en geriefelijk met dit gure weer." Air. Strangeways legde uit dat hij onlangs een groot legaat had gekre gen en dat hij nu, omdat hij altijd al veel belang gesteld had in de ui.- geverïj, erover dacht zelf een uit geverszaak te beginnen en intussen in betrekking was gegaan bij mr. Bates' vroegere firma om wat prak tische ervaring op te doen.' „Daar zou u geen beter huls voor hebben kunnen vinden, als ik dat zeggen mag. mr. Strangeways." „Het hangt allemaal nog wat ta de lucht op het ogenblik. Maar als mijn plannen doorgaan, mr. Bates, zou u dan in overweging willen ne men productiechef bij mij te worden? Miss Wenham spreekt zeer goedkeu- reiftl over TJw werk." Nigel was opgelucht toen hij zag dat er geen glans van enthousiasme verscheen in mr. Bates' ogen. twordt vervolgd^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1