Hl nm BIJ HONGARIJE AF? zeilt door Nederland V- AAN HET EINDE HOOFDSTUK Onze soldaten krijgen „rode*' handschoenen 3." van het Door Nicholas Blake AKKERTJES Op bedevaart naar Delfzijl, waar Maigret geboren werd Politie moést onwillige Deen trein uit slaan Koopman slaat vrouw neer Mankracht van leger in YS wordt groter Ballet, op strand Eén. Circulatie steeg De vlezenpot je minder vol Twaalt'jarige blinde slaagt met lof voor stenograaf-examen Industrie boos op ir. Staf Vanavond SPROETJE SPARKS door FRANK. GODWIN ONTURtN VAN APITEIN ROB <r. Woensdag 23 juli 1953 -ET loont (misschien) «Ie moeite om even in ie gaan op een vei"' klaiir- die het hoofdbestuur van de Pacifistisch SociaUstiedhe Partij heeft uitgegeven over het Ame kaansc ingrijpen in de Libanon en het Britse ingrijpen in „tanie. Voor het hoofd bestuur voornoemd is de situatie zeer duid Aan de ene kant is er een Arabische bevrijdingsbeweging, die strijdt voor een beëindiging van de buitenlandse en binnenlandse onderdrukking cn uitbuiting. 'Aan de andere- kant staan de Amerikanen en Britten, ter wille van „féodale, en kapitalistische belangen" gokkend met het leven, van de mensheid. "Er is sprake (zegt de verklaring) van een balanceren onder leiding van Foster Pulles langs de rand van een derde wereldoorlog. En dan komt (aan het eind) de klap op de vuurpijl: het Amerikaans-Britse optreden kan worden vergeleken met het misdadig optreden van de Russische troepen ter onder drukking van de Hongaarse vrijheidsbeweging in november 1956. Om met dB laatste te beginnen, hier spreekt bij de samenstellers van het stuk waarschijnlijk meer bet onzuiver geweten dan de* laaiende veront waardiging. Er mag aan worden herinnerd, dat de groepering, die thans Sn de P.S.P, een verzamelpunt heeft gevonden, indertijd helemaal niet zo haastig was met het uitspreken van haar verontwaardiging over het Rus sische optreden In Hongarije. De reden daarvan was niet zozeer, dat men de Russische interventie zo onschuldig achtte; de reden was veeleer,'dat een erkenning van het Russische gevaar in zijn volle omvang niet goed paste in de opvatting dat de Westelijke staatslieden door domheid en onwil dé wegen niet vonden, die de Russen openhielden voor het verkrijgen van overeenstemming over de grote vraagstukken in de wereld. Uitredding in de nood bracht toen de Brits-Franse aanval op de Suez- zone. Toen was er geen bezwaar meer om enige kritieche woorden te spreken ovér. wat de Russen deden, omdat daar meteen aan kon worden toegevoegd: maar Engeland en Frankrijk zijn geen haar beter! Derde Weg, P.S.P.. al deze varianten op het thema der eenzijdige ontwapening hebben nu .eenmaal nodig, da* wat verdorvenheid betreft Oost en West over één kam kunnen worden geschoren. DtT nu is een verdraaiing van de feiten; een grove onbillijkheid. Wij hebben nooit gehoord, dat de Prawda of de Izwestia of de afgevaardigden in datgene, wat ten onrechte het Russische parle ment wordt genoemd, kritiek hebben geoefend op de Russische interventie. Ze moesten het eens hebben gewaagdDaarentegen kon in Engeland en Frankrijk elke staatsburger en elke krant en elke partij vrijelijk de interventie in de Suez-zone beoordelen en veroordelen. Deze interventie heeft ook niet lang geduurd. De Britse en Franse troepen zijn al lang teruggetrokken: maar de. Russen zitten nog altijd in Hongarije en denken er geen ogenblik aan om te vertrekken. Dit is de waarheid, en er is weV een zekere krampachtigheid voor nodig om vol fe Houden dat het toch hetzelfde was. Deze krampachtigheid spreekt wederom uit het slot van het huidige manifest. Er valt van aües te zeggen op wat de Amerikanen en Britten op het ogenblik doen. maar belangrijk is, dat de meningsuiting hierover ook in de V.S. en ook in Groot-Rrittanje niet wordt onderdrukt. De par lementen kunnen hun oordeel gevenMacMiUan kan naar huig worden gestuurd, zoals twee jaar geleden Eden is moeten heengaan, en de Ameri kanen kunnen over twee jaar een ander kiezen in de plaats van Eisen hower. Voor bet overige moer worden opgemerkt, dat de Amerikanen en Britten tot nu toe geen schot hebben gelost en zich zorgvuldig onthouden van inmenging in regeringszaken. In. Hongarije was dat toch wel iets anders. Opzettelijk brengen wij hier do vraag of Washington en Londen verstandig en rechtvaardig hébben gehandeld, niet in het geding. Wel willen wij opmerken, dat de interventie stellig als tijdelijk is bedoeld. Een zich onttrekken aan de jurisdictie van de V.N. ligt noch in. het Amerikaanse, noch" in het Britse voornemen. Ook in dit opzicht is een toetsing aan bet Hongaarse geval leerzaam. Men zal er waarlijk geen steun voor het standpunt van de P.S.P. in vinden. ?b-\n^V%A^Ar\A^A^VVVV-\A. A (Van een onzer verslaggevers) Amsterdam Een prachtige witte boeier, de boegspriet en Se: zwaarden stralend van het goud, lag gisteren gemeerd voor het terras van het voorname Amstellioteï. Boven de spiegel wapperde het rood-wit- cn-blauu- horizontaal, de vlag van Nederland. Hoog in het want wap- perden dezelfde kleuren vertikaal, de vlag van Frankrijk. Dit jacht, de AJïcanté, zal een wereldvermaarde 1 vriend van Nederland een maand lang over de Hollandse en Friese wateren voeren: Georges Simenon. de 55-jarige Belgisch-Franse Schrjj- i ver. Schepper van een van 's werelds populairste politiespeurders, de trouwhartige Parijse commissaris Maigret. Schrijver ook van vele tien- taliën of een paar honderd, wie I weet het bij hem precies? „psy- chologiscne" romans. Simenon is een verschijnsel Sn de wereldliteratuur, die lange tyd nodig heeft gehad om hem te accepteren. Hij doet acht dagen over een roman. I Zijn produktie overtreft nu reeds die I van Hon oré de Balzac, Mag men een i auteur, die een belangrijk deel van zijn roem te danken heeft aan zijn politieromans, beschouwen als een serieus letterkundige? Zelf heeft de levendige Liêgeois zich waarschijn lijk nooit de tijd gegund, om over zo'n probleem na te denken. Voor de tweede wereldoorlog al noemde André Gide zijn jongere vriend, die evenals Balzac zijn eerste boeken, behorende tot het gem'e dei' ont-. spaan ingslectuur, anoniem publi ceerde, een van Frankrijks grootste schrijvers. Thans zijn er overal ter wereld Simenon heeft z'n uitge vers in ach t-en-veer tig landen literatoren die hem beschouwen als een potentieel Nobelprijswinnaar. Ook in Nederland heeft hij vele w vrienden. Het bleek gisteren op de j geleden trok hij ook zeilend door ontvanest. die ziin uitcever. de heer Friesland en Groningen- 'Het was in English" om op 't ontkennende ant woord van haar moeder te antwoor den met een teleurgesteld „domma- ge". Toch haddenwe de; indruk, dat de;nieester: blij was toen hij z'n wit te zeilpet diep over z'n voorhoofd kon trek ken.'Achter z'n oudste, met een kittig .zèemansbaardje gesierde zoon Mare,-ging hij de- loo-pplank naar de Alicante" op. Zonder .plan nen zoals "hij. hacï vertéld. Maar dat I uit die maand zeilen'" een niéuwe. roman zal resulteren, lijkt onvermij delijk...Want Georges Simenon vindt, zijn inspiratie overal. (Advertentie Z.JtfJ Daniel frosnoy jotografeerde Sime non, tencijl hij de fato's voor het staan> boek „Vrouwen van Frankrijk" bekeek. Franse departementen de foto's maakte. De meester zelf, klein, in z'n karakteristieke houding, ietwat naar rechts voorover gebogen, z'n felle geestige ogen priemend over de glazen, van een „halve"' bril, ge barend met de onafscheidelijke pijp, vertelde hoe hij zich op deze vakan- tietocht verheugde. Het werdt voor hem een pelgrimstocht. Dertig jaar Kopénhaagse dagbladen hevig verontwaardigd KOPENHAGENDe Kopenhaag- se avondbladen schreven gisteren, dat een groep Deense toeristen op het Amsterdams Centraal Station door de politie is mishandeld, toeii zij zaterdag hun plaatsen in de Scandinavië-expres niet wilden al- fOOR degenen, die zich de moeite geven, niet kritische aandacht de ontwikkeling van het Arabische nationalisme to volgen, is het ook wel duidelijk, dat de verklaring van de P.S.P. daarvan een geïdeali seerde en uitermate onwerkelijke voorstelling geeft. Men moet voorzichtig zij a met het zich zonder voorbehoud scharen achter de anti- koloniale actie in die landen, die juist ran de staatkundige, bevoogding iijn. bevrijd. $at dit -Arabisch nationalisme, voorzoverhet zich ..roet. de figuur, van Nasser -véréenzélyigt, er;l;vgnThiaaKÉ, -wektgéén .Béwondering; Politieke partijen rijn'er.'mét meer In Egypte"ëh'Syrië, dé-fccaiöea stkan onder censuur, en niet de pacifisten maar de militairen zijn de baas. Déze militairen hebben, naar wij gisteren op deze plaats al betoogden, er iri* sociaal en-economisch opzicht weinig van terecht gebracht. De fellah'* in Egypte zijn nog even berooid en even onwetend als in de tijd van Faroek; het. beeld van de ergste armoede naast de meest stuitende rijkdom is onveranderd. En wij herhalen wat wij;al eerder schrevenhet geld gaat: niet naar de armen, het gaat naar het leger. Er is reden genoeg om te vrezen, dat in Irak voortaan minder "in plaats van meer geld beschikbaar zal zijn voorde grote ontginningswerken. Het valt moeilijk te zien, wat dit met bevrijding heelt, te maken. TIEL In zoelen heeft een kle- denkoopman een vrouw neergesla gen, die weigerde iets van hem ie fcopen, en die evenmin de man geld wilde geven. Het slachtoffer, mevr. Koedam, was alleen thuis. Enkele maanden geleden werden uit haar woning een paar honderd gulden gestolen. De dader van deze «liefstal werd inmiddels reeds ver oordeeld. De kledenkoopman ging, toen hij de vrouw had neergeslagen, op de vlucht. (Advertentie IM.) GO EO KAMP... zonder pijn of kou. Prachtige roaaDOacht... mist in d« morgenoptrekkend vocht pas op voor kouvatten Neem een "Akkertje", Wees wijs en pak "Akkertjes" bij Uw reisbagage, Xe helpen flitssnel, wam het go* neeskrachtigc micro-poeder be gint zijn werking onmiddellijk. helpen direct ontvangst, die zijn uitgever, de heer Bruna, in het Amstelhotel had be legd; Mr. Frangois Pauwels was er met een prachtig museumstuk van een pijp, die Simenon. spontaan in de brand stak en leeg rookte. Want pijp roken is voor hem een levensbehoef te. De dichter Jacques Bloem, gaf uiting aan z'n bewondering vpor de. Maigrets voor de Maigrets ja, laten we er ons toch vooral niet voor schamen. En Victor van Vriesland verbaasde zich over het tempo, waar in de „cher maitre" de schutbladen van tientallen exemplaren van zijn laatste in het Nederlands vertaalde boek.. „Maigret op. reis",'vulde met steeds andere opdrachten, welke ook 'voor mensen die hij slechts een 'hal ve minuut gesproken had een. per soonlijk karakter droegen, - Uitgever Bruna sprak er zijn vreugde over uit, dat een Neder landse uitgeverij de wereldrechten heeft gekregen voor Simenons nieuw ste boek. „Vrouwen van Frankrijk", waarvoor Daniel Fresnay met aan- 'bevelingsbrieve.it van de auteur, die van de Parijse politiéprefectUur de ererang van „commissaire de la po- ltcè judiciaire" heeft gekrëgeri.-in alle WASHINGTON. De Commissie voor Toewijzingen uit het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft gelden beschikbaar .gesteld''om de mankracht van. leger, mariniers, Nationale Garde en reservisten op een niveau te brengen dat hoger was dan door president Eisenhower en minister van Defensie McEIroy In de begroting was voorgesteld. De commissie stelde geld beschik baar voor het onderhoud van een leger van 900.000 man. 200.000 man mariniers, 5Ü0.OQ0 man Nationale Garde en 300.000 man reservisten. De Commissie voor Toewijzingen heeft bovendien grondig het mes ge zet in de ontwerp-begroting van het Amerikaanse departement van De fensie en. de aangevraagde gelden voor het uitvoeren van. bouwwer ken roet meer dan 500 miljoen dol lar besnoeid. Tal van onderdelen, zoals de bouw van zwembaden voor officie ren, werden als ongewenst of niet* essentieel geschrapt. Delfzijl, dat de figuur.'van Maigret werd gecreëerd; Niet aan'boord' van een- luxe jacht maar. in'de roef; van eert lekke woonschuit. Tégen iedereen was Georges Si menon' even vriendelijk en hoffelijk, KIj poseerde niet 'als de beroemde man. Z'n Canadese vrouw Denise, achter wier natuurlijke charme men niet het talent zouvermoeden om de zakelijke belangen van haar man zo knap te beheren, deed vergeefse pogingen hem los té rukken uit de Nederlandse vriendenkring. De,-dok ter was er om naar de kleintjes te kijkc-n. De blonde Marie-George en de donkere Johnny,die aaneen vriendinnetje vroeg „Do you speak Volgens de Deense kranten hadden de Denen hun plaatsen besproken, maar wilden dé Nederlandse spoor wegambtenaren de geldigheid van hun plaatsbewijzen niet erkennen. Zij riepen .de hulp van.de politie in, toen de Denen weigerden hun plaat sen af te staan, „De politie sloeg de Denen toen met knuppels van hun plaatsen en zij moesten de hele reis naar Dene marken staan," aldus de bladen. Van de zijde van de Nederlandsche Spoorwegen vernemen wij, dat een groep Denen had plaatsgenomen in de trein op plaatsen, die gereser veerd waren. De plaatjes „Gereser veerd" werden door hen van de zit plaatsen afgetrokken. Tpen een con ducteur vroeg om dezeplaatseri te. verlaten, werd daaraan geen gevolg gegeven.' Er werd toen dbor het treinpersoneel assistentie van.de po litie ingeroepen, die volgens de ver klaring ver de spoorwegen, met zachte drang de Deense reizigers verzocht de gereserveerde plaatsen teverlaten. Hieraan werd gevolg gegeven. Een der reizigers bleef zich evenwel verzetten. .De politie heeft- toen van een gummistok gebruik moeten maken. - Elk 2e reuzenpak 20 cent goedkoper ff ET gedurfde plan van tv-regls- seur Deert Timp on\ in 't. avond programma van donderdag 7 augus tus een. balletvoorstelling uit te zen den op het Scheveningse strand heeft vaste vorm aangenomen. Voor het Kurhaus zal op het strand een plankier van elf bij elf meter wor- den gelegd. Twee werken zat het Nederlands Ballet uitvoeren: „Des sins pour les six", waarbij de muziek via de band ten gehore zal worden gebracht en „De Schepping" van de Amerikaanse choreograaf David Li- chineHierbij zal alleen het geluid van de branding als begeleiding wor den gebruikt. Alleen bij goed weer kan deze uitzending doorgaan. Waar schijnlijk zal met een minimum aan. kunstlicht morde» volstaan, de re gisseur wil namelijk zoveel mogelijk profijt trekken van de eigen sfeer, die kenmerkend i$ voor de scheme ring aan zee. Leen Timp heeft 'n stil hoopje, dat de zee die avond zal „lichten" u kent natuurlijkj het prachtige fosforiserende effect, dat wordt bereikt door het overslaan van de golven. 31 DE laatste tyd valt het ons bij steeds meer radiosprekers op, dat zij het onbepaalde lidwoord „een" uitspreken als het telwoord „één". Vooral in het KRO-programma doet dit „verschijnsel" zich veelvuldig voor. Gistera vond namen, we het nog waar Iri het commentaar op.de buitenlandse politiek door mr. F. Momroersteeg. Waarschijnlijk laat het zich 'verklaren uit de eigenaar digheden van de zuidelijke en ooste lijke dialecten. Maar misschien is de gewoonte van Engelse en Ameri kaanse radiosprekers, om het lid woord „a" wanneer er "een. belang rijk zelfstandig naamwoord op volgt uit te sprekenals „ee" hieraan* ook niet geheel vreemd. Het uitspreken van nals „één" kan* wanneer daar toe aanleiding is, het ritme van. een voorgedragen betoog zeker verleven- (Van: eëiïv onzer redacteuren) I DEN HAAG. Een aantal leiiei^arenfabrikaKten;: is van oordeel, dat het departement van - Oorlog 'Nederlandse -belan gen heeft geschaad door een. order voor de levering van 18.400 paar handschoenen te plaatsen bij een importeur, die de: hand schoenen betrekt van Tsjechoslo waakse industrie. - voor dé. importeur., vatt de Tsjechi sche handschoenen-.de gehele partij voor de winter, kon leveren bedroeg 9.93 per paar. In bet algemeen streeft het Direc toraat Landmacht er naar de Neder landse industrie op ruime schaal in te schakelen voor de defensie-pro- duktie. Men heeft echter 'n redelijk zuinig beheer te voeren met de belasting gelden en het onnodig uitgeven van drie kwart ton belastinggeld werd onder de huidige omstandigheden niet verantwoord geacht. AMSTERDAM Opnieuw is de voorraad harde valuta van de Ne derlandsche Bank aangesproken, om een deel er van om te zétten in goud. Volgens de verkorte balans per 21 juli is de goudvoorraad toegenomen met bijna 38 tniljoen. terwijl de con- vertibele valuta verminderd is van 899 tot 872 miljoen gulden. De netto deviezenreserve heeft een verminde ring ondergaan met 14 miljoen gul den. Uiteindelijk zijn goud. en valuta 'gestegen- met circa 23 miljoen tot bijna 4723 miljoen gulden- Als gevolg van het hoogseizoen der vakantieperiode zijn de bankbil jetten vermeerderd met niet minder dan ruim 30 miljoen gulden. De cir culatie is hiermee gekomenop 4189 miljoen gulden. De schatkist heeft haar saldo met. 11 miljoen gulden weten op te voe ren tot 256 miljoen. Dit bedrag heeft de staat hard nodig met het oog op de komende kwartaal-uitkeringen aan de gemeenten, waarmee een be drag zal zijn gemoeid van 270 mil joen, gulden,, A.ah te nemen valt, dat dé inkomstenbelasting nu ruim aan het vloeien is, en por maand onge veer 150 miljoen zal opbrengen, AMSTERDAM. —'Een twaalfjari ge blinde .jongen, Robbie Remmen, leerling van hetblindeninstituut „St. H'.mvicus" heeft met goed ge volg deelgenomen aan het praktijk examen Kantoorstenograaf te Grave, Robbie had geen enkel cijfer bene den de 9, zodat de examinatoren hem het predicaat „met lof' verleen den. De prestatie van de blinde jongen is des te groter, als men weet, dat over het algemeen kandidaten van 18 jaar en ouder aan het examen deelnemen. In de regel wordt 30 tot 40 procent van hen afgewezen. Het bestuur van de Nederlandse Asso ciatie voor Praktijkexamens heeft besloten het diploma persoonlijk aan Robbie uit te reiken. De Nederlandse fabrikanten die voor niet onbelangrijk hogere be dragen dan de importeur hadden in geschreven op de te verlenen order zijn van oordeel, dat hét bedrag waarom het gaat onder de huidige omstandigheden niet zou rechtvaar digen dat de order in het buitenland en nog wel' achter het IJzeren Gor dijn werd geplaatst Het ministerie van oorlog, dat een bedrag van bijna 75.000 gulden heeft kunnen besparen, is echter van oordeel, dat het niet gerechtvaardigd was een zo groot bedrag aan belas tinggelden extra uit te geven ter wille van het plaatsen van deze or der in Nederland. Bovendien, zo verklaarde de zegs man van het ministerie van oorlog, hadden de Nederlandse industrieën verklaard niet in staat te zijn bin nen de gestelde leveringstermijnen meer dan twaalf van de ruim acht tien duizend paren handschoenen voor de landmachtte leveren. De Tsjechische handschoenen zullen nog voor de winter worden afgeleverd. De gemiddelde prijs waarvoor de Nederlandse industrie de 12.000 paar handschoenen aanbood welke zij bin nen redelijk korte temiijn konden leveren, was ƒ13,91. De prijs waar- ctigen. Daarom is het signaleren van dit „verschijnsel" niet als kritiek be doeld. IN het programma van Hilversum .21 vin 8,20 tot 9.30 werken van Jobann Sebastian Bach, uitgevoerd door het Concertgebouworkest, het koor van de Nederlandse 'Bachver- eniging, de sopraan Elly Ameling, de tenor Tom Brand, de bas Herman Sehoy, de cellist Carel van Leeuwen Boomkamp, de cembalist Gustav Leonhardt en de organist Albert de Klerk. Het programma bestaat uit de twee Cantates en het Concert nr, 2 in cl voor cembalo met begeleiding van strijkers en hobo. Weekend bjj de Angkateïls" is de naam van een naar een toneelstuk van Agatha Christie bewerkt hoor spel, dat u van- 8.30 tot 10.25 via Hilversum I kunt beluisteren. Jan C. Hubert heeft de regie. Van de medewerkende» noemen we Louis de Bree, Peronne Hosang, Heieen Piroentel en Fé Sciarone. Het televisieprogramma brengt als hoofdschotel een spe! van de zee door Klaas Smelik: „Dé schipper van de Maartje Jacoba". Ben Mettrop heeft de regie, Johan Fiolet vertolkt de hoofdrol. MAASTRICHT Gistermiddag is bij een ernstige botsing roet een auto op de rijksweg te Gulpen een 24- jarige Belgische scooterrijder ge dood. ttljn VADtR 2tl DAT.IK ttn W Hooft )t Wtl? iUKK£LWAS...MAARlKHt5 I KOLOHCJ. bURnS'DEfiKT TWtE OOROTttl Mtt&tMAAIrtLoOK DAT HtTfcR 5P00KTI tn ik Btn (106 rwoir zo IK WAO ttn JAAR Ot 12 rotn IK CR Httn 6ifió._inttn5 OTsctn CR ito unas Mijn mzicnr.. AIS ten OPOOKVIflütR IK ca VANDOOR!! BljütLOVIS etAAAAR pat TOR! üiderdaad Spookachtig I bAIIGOtWteSTAISTOtll J364Nu wordt ook Eva nieuwsgierig. De Chas seur? Maar die zou immers naar de plaats van herkomst worden teruggedirigeerd? „Ja", zegt Peter, „maar als er nu eens iels is misgegaan? Ik weet, dat die raket juist dezer dagen weer op aarde had moeten landen..." „Weet je wat?' zegt Eva, „laten we vader opbellen en hem het bericht voorlezen. Het heeft waarschijnlijk toch niet in de Franse kranten gestaan. Laat hij zelf zijn oordeel geven." Even later staan beiden iri de telefooncel. Het gesprek met Frankrijk laat niet lang'op zich wachten en Peter krijgt de geleerde zelf san het toestel, Nee, hij heeft het bericht over die neergestorte vliegmachine niet gelezen— Ja, de raket is uit zijn koer» geraakt en »U wordt Prudon verwelen, dat hij de boel heeft laten mislukkenOch, het zou wel erg toevallig- zijn als de „Chasseur" daar, aan de Nederlandse kust terecht was gekomen... Maar ja. als Peter en Eva, die betrekkelijk dicht in de buurt zitten, willen proberen iets naders te weten ta komen, dan'gaat. Prudon daar mee akkoord. dan weer met zijn neus in een ma nuscript, dat hij aan het lezen was. Het leek wel'of hü met zijn neus las, die boven, de bladzijden zweef de als een kolibrJ," nu en dan naar beneden schietend als om do stijl van de auteur te ruiken,' onophou delijk bewegend en snuivend. Nadat hij aldus verschillende bladzijden van het boek had gemonsterd, riep hij uit „Bahi", krabbelde een paar woorden op een blaadje, hechtte dat aan het manuscript en keek weer op naax Nigel. „Men zegt dat ieder mens één 26 „Dat woord hebt u het eerst ge- goed boek in zich heeft. Men heeft bruikt, ik niet. Hoe lang is Mr. Gleed ongelijk. Waar bent u geweest?" „Ik heb mijn avondbladen "nier la- in het gebouw geweest, weet u dat „Met verschillende mensen gepraat. ten liggen," zei hij, toen hij de ont- nog?" Mr, Bates bijvoorbeeld." vangstkamer weer binnenkwam. Miss „Hij is al die tijd in deze kamer „En wat heeft die u ingefluisterd?" i Sanders was volkomenverrast en geweest," protesteerde het meisje. „Hij zet dat u aanwezig was toen 'had geen tyd om het in leer ge- Nigel onthield zich van kritiek op Time to Fipht ter perse gestuurd bonden boek en het radeergummi te <je manier waarop ze hem antwoord werd." verbergen. Met-een heftige kleur op gaf. - .„Als hij dat zegt, zal dat wel v> haar wangen weerstond ze sen ogen- „Kunt u zich nog precies de tijd zijn. "Waarom?" blik zijn. poging haar het boek uit herinneren? Nee, lieg er nu in 's he- „Wel, hij heeft niet met de proe handen te. nemen; dan met' een melsnaam niet om. Mr. Smith en ven kunnen knoeien, dan had u het schouderophalen, gaf ze toe; mr. Bellison hadden waarschijnlijk moeten zien." Zonder naar het boek te kijken een afspraak, en dat zou de.tyd-dat „Maar ik heb u gezegd dat hij het vroeg Nigel: „Waarom was u bezig Cyprian Gleed hier kwam vastleg- niet gedaan zou hebben. Bates is Cyprian Gleeds naam te verwijde- gen." een oude zeur; maar verder niet ren?" „Hij kwam om ongeveer half elf kwaadaardig." „Hoe komt u daar binnen, en bleef ongeveer nee, ik „Er is verschil tussen „zou niet" „Dat is niet ergislim voor een Cum kan het me niet herinneren het en „kon niet". Als zoals hij zegt u de in geschiedenis" Nigel opende het kan niet erg lang geweest zijn, proeven naar zün kamer gebracht boek bij 24 juli en liet, tussen de En nu, waarom is dit allemaal?" hebt en daar bent blijven praten ter vermeldingen van „mr. Bellison" en „Mijn beste kind, je weet heel wijl er een begeleidende nota ge- „mr. Smith" de half uitgevlakte naam goed waar we over praten." schreven werd en de proeven wer- zien van miss Miles' zoors. „Cyprian is een man van absoluut den ingepakt dan is uw getuigenis „Wie bént u in vredesnaam?" riep onbesproken gedrag." bevrijdend voor Bates" het meisje boos. uit. „Een efficiency „Goed. Waarom moet u zich dan zo „Goed, Dan zal ik dat getuigenis expert of zo? Het is absoluut on- opwinden? Een man van onbespro- geven." uitstaanbaar ken gedrag zou nooit dat grapje met „Maar kunt u zich werkelijk her- „Waarom was u bezig Cyprian Time lot Fight uitgehaald hebben" inneren dat het zo was?" vroeg Gleeds naam te verwijderen?" Nigel liet het proefexemplaar zien. Nigel geduldig „Dat weiger ik u te zeggen." -- „om de firma een hak te zetten „Te lang geleden Maar ik_oeo er- „U houdt gewoon niet van die naam? omdat ze hem niet wilde steunen van overtuigd dat Bates het mj het Dat verbaast me niets." bjj het oprichten van een literair 'rechte eind heeft Hij is volkomen Deze uitdaging had het gewenste tijdschrift, is het wel?" gespeend van elke verbeeldingskracht effect. Het meisje flapte eruit, „Cy- „Iedereen beoordeelt Cyprian ver- en dus zou hij het zich niet hebben prian is.— Als u het per se weten keerö," zei het meisje mismoedig, kunnen verbeelden" wilt, hij kwam voor mij privé. De „Als ze hem maar eens een kans Hiermee moest Nigel genoegen ne- direcüt. houdt met van vnjers tijdens wilden geven." rnen. Stephens ogen gleden alweer de kantooruren en xk wilde niet dat Ze zette haar bru af en begon hef- naar een ander manuscript, u het aan de directie zou zeggen nu tig de glazen te wrijven, haar ogen „Heeft miss Miles' zoon haar die u een soort spion schijnt te zijn." zagen wazig en vreemd' kaal. morgen bezocht'vroeg Nigel. „Als het een privé-bezock gold ott „Nu," zei Nigel en glimlachte toen „Dat Jong stuk onbenul? Best mo rn en hier van zulke bezoeken niet,ri»ï haar het in leer gebonden boek gelijk zover ik .weet Hij heeft de houdt, dat is het des te vreemder dat teruggaf, „ik moet weer aan mijn hele zomer de kantoren onveilig ge- u zijn naam in het boek geschreven sinister werk. Kop op. Alles is nog maakt hebt." niet verloren. Nü nog niet, in ieder „Hebt u niet toevallig een aante- Miss Sanders bloosde opnieuw, geval.". kening van de datum dat zijn voor- „Dat gaat vanzelf, zei ze. Nigel sukkelde de trap qp naar stel werd afgewezen?" „Zeifs bij „vrijers"?" Stephen Protheroes kamer. Stephen „U bont gemeen en boï&digondr keek hem even afwezig aan en dook <wordt vsrvolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1