i M' Niet zon beste naam Balletdanseresjes laten tien lege plekken achter in kerkelijke zaal AAN HET EINDE ié HOOFDSTUK In nood van het Foto-tentoonstelling in Katwijk met hindernissen ©PGEYANG Zaterdag 26 juli 1958 Hulp van KSG voor ontslagen Belgische mijnwerkers Borkumer jongens danken leven aan gevuld luchtbed Recessie en tv Engeland beter Festival Lichte Muziek Fsperanto-spci Handelsvoorwaarden met sateïlietlanden vereenvoudigd? Joego-Slavië betaalt 2,5 miljoen gulden wegens confiscaties Zwitsers tegen overvliegen van Amerikanen Europa's graan handel organiseert zich Noodlanding op dak SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIK lK z\t ftiejs MEtAl Y rnscfiien uer rwinno Dollar? joncEn, jij boet! sie2v^VaiLermrdrbösn' met voor s nachts! EM heelt uit de bladen kennis kunnen nemen van een incident op bet Amsterdamse Centraal Station, waar enige Denen met geweld van gereserveerde plaatsen in de Scandmavië-express zijn verwijderd, die zij weigerden goedschiks te verlaten. Zij be- weerden ook plaatsen te hebben gereserveerd» waarvan echter bij de Ne derlandse Spoorwegen niets bekend was. De zaak wordt nu grondig on derzocht, maar ondertussen levert de Kopen haagse pers op bet gebeurde allesbehalve malse commentaren. Het ingrijpen van de „sterke arm" is geschied, zegt ze, op een onbeschaafde wijze- En er worden in het alge- meen klachten geuit over liet ruwe optreden 'tegen Deense toeristen door Nederlandse autoriteiten en hotelbedienden. Er is misschien enige reden om de laatste beschuldiging niet met een {.Hmlach en een schouderophalen af te doen. Duizenden Nederlanders zijn p bet ogenblik uitgezwermd over de toeristenlanden en komen over enige njd thuis met allerlei indrukken en ervaringen omtrent de mensen, met wie zij daarginds te maken hebben gehad. Tegelijkertijd maken de hier vertoevende buitenlanders kennis met degenen, die niet met vacantie zijn, en krijgen ook zo hun idee over de Nederlanders. Wie in de gelegenheid is, zijn oor eens te luisteren te leggen, hoort (natuurlijk) wel eens goede dingen, maar bet totale oordeel blijkt niet mee te vallen. Ruw en onbe schaafd, zeggen ze nu (onder de indruk van het Amsterdamse incident) in ICoppnbagen. Is dat echter alleen maar een mening van het ogenblik? Algemene oordeelvellingen hebben altijd het gevaar, dat men de goeden te na komt. Het is natuurlijk niet zo, dat alle Nederlanders in b.v Oosten rijk (of Denemarken) goede ervaringen opdoen en alle Oostenrijkers (en Denen) in Nederland slechte. Maar goed-en slecht bij elkaar opgeteld beeft Nederland weinig reden om zich op de borst te slaan. We hebben, om het maar ronduit te zeggen, niet zo'n beste naam. De kern van Üe op- en aanmerkingen? Het is het oude liedje: giving too little and asking too much. IN Nederland, wordt verklaard, bestaat een al te grote neiging, de vreemdeling alleen maar te beoordelen op zijn economisch nut. De genen, die het zuinig aan moeten doen (en hoevelen zijn dat niet) raerkeq al te gauw, dat dit niet bijzonder wordt gewaardeerd. Het fooienstelsel levert vele moeilijkheden en onaangenaamheden op. Betaling van een vast percentage wegens bediening extra ontmoet geen bezwaar, maar het maakt een slechte indruk, wanneer sommige lieden daarboven nog iets verwachten en hun misnoegen duidelijk laten blijken, wanneer zij het niet krijgen. Misschien was het overdreven, maar wij hebben de opmerking horen maken dat, wat de verzotheid op fooien betreft, Nederland niet veel ver schilt van sommige oostelijke landen. Los daarvan is er de klacht, dat re keningen zo vaak hoger zijn dan was verwacht op grond van de tarieven. Er blijken vaak kleinigheden te zijn, die extra betaald moeten worden. "Wie bezwaar maakt of zelfs alleen maar inlichtingen vraagt, maakt maar al te dikwijls kennis met die ietwat medelijdende hooghartigheid, die de eigenschap heeft iemand ie stempelen tot armoedzaaier. Hangt het zo van een guldentje af? Achter woord en gebaar gaat de opmerking schuil: wat doet u bier, als het toch zo op een goedkoopje moet? Nu zijn, zoals gezegd veel vacantiegangers, vreemdelingen èn Nederlan ders, heel dikwijls inderdaad verplicht, wat zuinig met hun vacantiegeld om te springen. Doch het vervelende in deze behandeling is nog niet eens zozeer de financiële kant van het geval. Het vervelende, ja, krenkende Is het gemis aan gewoon menselijke benadering en toenadering; de on macht of de onwil om zich in de positie van de ander te verplaatsen en hem wat tegemoet te komen. Het helpen van gasten om met bescheiden middelen iets van hun vacantie te maken, is.geen zeer verbreide eigen schap in. Nederland. TEGEN deze achtergrond zie men de Deense klacht van ruwheid en onbeschaafdheid. Trekt men er de verontwaardiging van het ogen blik van af, dan blijft er helaas toch nog wel wat van over. Uw land, zei ons een Oostenrijker, is te veel vercommercialiseerd. Hij had wel het recht om het te zeggen. Want juist in Oostenrijk (maar ook wel in Zuid-Duitsland en ook wel hier eo daar in Italië en ook wel in de Scandinavische landen) treft dikwijls de tegemoetkomendheid jegens de toeristen, van wie men weet of vermoedt, dat zij niet kunnen putten uit een ruime beurs. Nogmaals, het betreft hier geen kwestie van tegenstellingen over de hele linie. Vooral in de randgebieden; van Nederland kan men son s verrassend vriendelijke vacantie-ervaringen opdoen; en het buitenland loopt waarlijk ook niet overal over van tegemoetkomendheid en welwillendheid en financiële exactheid. Globaal-echter is de plaats van Nederland in de rij weinig gunstig. En er ria--'allee, reden om dit? terdege, te heseffen. Ons land moge waken, het slachtoffer te worden van zijn overmaat aan' „handigheid" ey zijn gemis aan vermogen, in buitenlanders mensen te zien, die behandeld behoren te worden op geen andere wijze dan men bet zelf gaarne wenst bij verblijf buiten de grenzen. (Van ome correspondent) KATWIJK De bezoekers van de amateurïotoientoonstellïng van werk van Floor Beck in zaal trene, die vanmorgen is geopend,zullen tot hun verbazing aan de icanden tien lege plekken vinden: op die tien lege plekken zouden de foto's heb ben gehangen, die naar het inzicht van de voormannen van een gere. formeer d kerkgenootschap het meeste aanstoot hadden kunnen ge ven, en die daarom de zaal uit moesten. Zaal Irene Js eigendom van bet kerkgenootschap, dat aanvankelijk niet het minste bezwaar had togen de expositie, totdat de kerkeraad er op het laatste moment achter kwam, dat er in hoofdzaak BALLETFOïO'S zouden worden tentoongesteld. - „Dio tentoonstelling gaat niet door", zei de dominee, en zijn be zwaar gold, niet in de eerste plaats de afbeeldingen van luchtig geklede LUXEMBURG De Hoge Auto riteit van de KSG heeft besloten een krediet van dertig miljoen Bel gische frank beschikbaar te stellen om te helpen de 5.500 Belgische mijn werkers, die ontslagen zfjn of zullen worden, een nieuwe betrekking te bezorgen. Van haar kant zal de Belgische regering een evengroot bedrag voor dit doel beschikbaar stellen. De ont slagen zijn het gevolg van de slui ting van enige mijnschachten. Van bevoegde zijde te Brussel ■wordt overigens verklaard, dat de meeste der 5.500 ontslagen mijnwer kers reeds werk hebben gevonden in naburige mijnen. Men verwacht dat de gelden voor de wederaanpassing der mijnwerkers niet behoeven te worden' gebruikt. DELFZIJL. Twee Duitse jon gens van het eiland Borkum, die met hun kano op de "Waddenzee wa ren omgeslagen, dankten hun leven aan een opgeblazen luchtbed, waar mee ze, half drijvend, half zwem mend, de Nederlandse kust by Uit- hnlzermeeden wisten te bereiken. De jongens werden bij het Uit- huizerwad gevonden door de landar beider Pieterman, die het tweetal meenam naar een boerderij, waar ze een stel kleren en een maaltijd kregen. De drenkelingen, de 17-ja- rige Heine Lose en de 14-jarlge En- na Runze, zouden vandaag met een boot van de marechaussee temgwor- den gebracht naar hun ouders, die gisteravond telefonisch van de red ding op de hoogte waren gesteld. J~\ E commerciële televisie beleeft een crisis in Amerika. Nou ja, een crisis, misschien is dat té sterk uitgedrukt. Maar dat de zaken niet gaanzoats de mensen van de pro- gramma-maatschappijen zouden wil len, staat vastTot de zomer heeft de recessie ermee gewacht, om zich in de beeldradio te doen gelden. Dit voorjaar werd er nog goed ver diend aan de programma's (13 meer dan in 1357). Door de tv-maat- schappijen en de advertentie-bureaus ten minste. De adverteerders zijn echter niet tevreden. De stimulans, die van sponsored programmes" uitgaat op de verkoop oen hun pro- «inkten blijkt iepen te vallen. Êind vorige week zaten de drie grote networksvoor het volgende sei zoen nog met rium zestien uur on verkochte zendtijd per week, in. de avonduren het equivalent van vijf avond-vullende programma's. Waar de: rond 2i0 miljoen gulden. Twee grote automobiel-concerns hebben drastisch bezuinigd op hun uitgaven voor tv-reciame. Hurt be zuinigingen hadden ook betrekking op enkele heel populaire shows. Waaruit blijkt, dat ze de waarde van die shows voor de verkoop niet zn hoog aanslaan. Er zijn ook sponsors, die slechts voor 26 of 13 weken con tracten sluiten, in plaats van voor het vroeger gebruikelijke aantal van 39 weken. Weer anderen geven de voorkeur aan gefilmde Westerns, die later nog eens herhaald kunnen wor den. boven „live'* programma's of aan quizzes, die ondanks de kostbare pry zen goedkoper blijken, dan veel andere uitzendingen. De grote mannen van de-televisie zijn echter niet pessimistisch. Zij zijn ervan overtuigd, dat de zendtijd „uitverkocht" zal zyn voor het nieu we seizoen begint. IN Engeland heeft de commerciële tv. heel wat minder reden tot klagen. Associated Television, de grootste van de zes „onafhankelijke" programma-maatschappijen heeft in het belastingjaar 1957-*5S een winst geboekt van ruim veertig-miljoen gulden. Dat is ongeveer tien maal zoveel als in het voorgaande jaar. Dit jaar zullen de adverteerders, zo wordt verwacht, ongeveer vijfhon derd-miljoen. gulden uitgeven aan televisiereclame. Hun „advertenties" sponsored programmes zijn in En geland niet toegestaan, de reklame- spots worden uitgezonden in de pau zes tussen de programmaonderdelen zullen in zes miljoen Britse huis kamers op de beeldschermen komen- A LLE radio-programma's, vertorgj A A door de afdeling Uchte Muziek van de AVRO, zuilen in de eerste week van het winterseizoen, van 23 september tot en met 4 oktober, uit sluitend Nederlandse composities be vatten. Deze zuilen worden uitgevoerd door Nederlandse orkesten en solisten. Dit Festival der Nederlandse Lichte Muziek wordt op zondag 28 september geopend met een rechtstreekse uitzen ding uit-het Concertgebouw te Am sterdam. Aart dit programma wordt meegewerkt door het Cosmopolitan Orkest onder leiding van Jos Cleber, The Skymasters onder leiding van Beb Kowoid, de Fiesta Zangers en ver scheidene solisten onder wie Greetje Kanffeld, Karei van der Velden eo Mieke xeiksunp. T"}e heer S. S. de Jong Dzn. heeft r-gdit jaar de eruge prys (de derde prijs tevens) gewonnen in de door de Esperanto-Wereldbond uitgeschre ven prijsvraag voor proza, poëzie en toneel. De heer De Jong die woont m Tjerkwerd (Fr.) won de prijs voor zijn luisterspel „Du Ge- neraeioj". meisjes, maar die van meer geklede danseressen, die zich naar zijn mening schuldig maken aan zon dig vermaak, En aangezien er nogal wat ballerina-plaatjes waren inge stuurd, keurde de kerkeraad tachtig van de honderd-en-zesendertig foto's Tot grote ontstemming van de ver eniging van amateur-fotografen, die de kerkeraad met een kort geding LONDEN Een aantal "Westelijke mogendheden heeft besloten bijna de helft van. hun verbod op de strate gische handel met de communisti sche landen weg te nemen, aldus be richten goedingelichte diplomaten. Tot deze veranderingen zou zijn besloten tijdens onderhandelingen die thans in Parijs nagenoeg zijn af gesloten. Het akkoord zou mogelijk zijn geworden, nadat Amerika heeft toegegeven aan de sterke export- ambities van zijn bondgenoten. dreigde. Met dit dreigement voor ogen ging de kerkeraad tegen de zin van dominee in door de knieën, dat wil zeggen: gedeeltelijk. Want de tien foto's, die de kerke raad „het ergste" vond, verdwenen uit de zaal, samen met de folder tjes, die nu keurig verzegeld in het verenigingsgebouw staan opgeslagen. In ruil voor de toegevendheid van de fotografn-vereniging zal de ker keraad het drukken van de nieuwe, minder aanstoot gevende folders be. talen. DEN HAAG, Op 22 juli is tus sen de regeringen van Nederland en Joego-Slavië een overeenkomst on dertekend waarbij Joego-Slavië een. rond bedrag van 2% miljoen gulden betaalt voor Nederlandse eigendom men. die door de regering van Joe go-Slavië zijn genationaliseerd of ge- confisceerd. Ook is in het bedrag, dat in vijf jaar zal worden betaald, vergoeding voor onteigende gronden en huizen en voor vorderingen op genationali seerde bedrijven begrepen. Ook met Polen, Tsjecho-Slowakije en Hongarije worden door de Ne derlandse regering onderhandelingen gevoerd over schadeloosstelling voor genationaliseerde eigendommen. BERN. Zwitserland heeft offi- cïeel geweigerd Amerikaanse milt- taire transportvliegtuigen op weg naar Libanon over Zwitserland te laten vliegen. De Zwitserse regering zegt, dat drie Amerikaanse vliegtuigen ..bij ver gissing" toch over Zwitserland wa ren gevlogen nadat de vergunning hiervoor geweigerd was, maar dat de Zwitserse regering een protest zou indienen. Een van de Amerikaanse toestel len kreeg, volgens de Zwitserse ver klaring, bevel in Zürich te landen terwijl de twee andere door een fout aan Zwitserse zijde ongehinderd konden doorvliegen. ROTTERDAM, De nationale or ganisaties op het gebied van de graanhandel m ae zes landen van de gemeenschappelijke markt hebben een permanent gemeenschappelijk orgaan opgericht, waarvan het secre. tariaat in Rotterdam is gevestigd Deze instelling behartigt de belan gen van de graanhandel in het kader van de Euromarkt. Op de landbouw- conferentie in Stresa werd de pro- duktie, de handel en de prijsstelling der granen als een kernvraagstuk voor de Europese landbouw be schouwd. Een Nederlandse hellcopterpiloot Wassenaar, Robert de Biecourt, heeft door brandstofgebrek gedwongen een landing gemaakt op het dak van een villa In Bordlghera (Italië). HU was op weg van MUaan naar de Franse Rivièta. Robert de Biecourt begon direct uit te kijken naar een geschikte landings plaats, toen hij zijn brandstof zag slin ken. „Het dak was de enige plaats waar Ik kon landen", Er stonden zoveel men sen op de weg naar zijn bewegingen te kijken, dat hij daar niet durfde te lan den. De heen De Biecourt verzekerde de bewoners van de villa dat het dak niet kon inzakken. Hij nam een uitnodiging om onder zijn landingsterrein te komen overnachten gaarne aan en vertrok de volgende dag na een flinke hoeveelheid benzine te hebben getankt. De helicop ter Is eigendom van de Duitser Ernest Ludt. ggigH 'oen ik alleen thuis aan een stukje zat te knutselen., werd er zéér dringend gebeld. Ik deed open en vond Kees voor de deur, een soort collega van me,. die ook om den brode op lichtvoetig proza door dit leven strompelt. „Gelukkig!", riep hij, met een zucht of hij definitief \"nnliep hij greep mijn handals watt,., verloofd. ,Js er iets met je?" vroeg ik. Hij liep de kamer in en ging zit ten in diezelfde toestand van won derlijke exaltatie. ,Je hebt toch nog niks gedaan, heV* zei hij. „Nou, een kwart kolommetje, zo wat", antwoordde ik. Nu begon twijfel bezit te nemen van zijn pathetische blik. Hij trok een papiertje uit zijn zak. legde het voor me op tafel en vroeg, op de man af: ,Js dat van jou of niet?" Het was een memovelletje, waarop getypt stond: ,JCees! Ik zit in grote nood. Kom oóót vijf uur, of 't is te laat". Handtekening een onlees bare sierkras „Nee,* dat heb ik niet geschreven zei ik- Gelukkigsprak hij, j:k dacht dat jij de hand aan jezelf wou slaan". „Maar jongen, ik ben humorist van m'n vak", riep ik. „Daarom juist", zei hij. En plotseling ópperende „Goed, dan oen jij het niet. Maar dan is 't een ander. "Wie? We moe ten handelen". Nu hebbe-n we veel gemeenschap pelijke vrienden en toe begonnen dus, ze te testen op levensmoeheid. Ik weet niet in welk milieu u ver keert, maar bij ons kwamen ze er practisch allemaal voor in aanmer king. „Kuub?" opperde ik. „Ben je gek. Die heeft acht hin deren'', ze» hij. ,JVo«, dat bewijst niets", „Nee, als je acht kinderen hebt pleeg je geen zelfmoord meer", do ceerde hij, ,J)at zou gewoon cm- practisch zijn". .Misschien is 't Jan wel", op perde ik, ,£>ie doet altijd zo vro lijk". ,Neen, Jan schrijft een duidelijk leesbare handtekening", antwoord de hij,. „Hij is namelijk beschei den, Déze hier hij wees op het briefje „waant zich zó het mid delpunt van het heelal, dat hij niet eens de moeite neemt te onderte kenen in een ontcijferbaar hand schrift. Begrijp je welhij ver trouwt dat iedereen snapt dat het om hèm gaat „En toen dacht je aan mij", be greep ik, gepikeerd. „Sta nou niet te zwetsen. We moe ten iets doen", snauwde hy. Nu hij mij safe in leven wist, uras hij lang niet zo aardig tegen me als aan de rand van mijn even tueel doodsbed. .Henri zou 't kunnen zijn", mom pelde hij, „Die probeert al dertig jaar het schilderij van zijn leven, te maken. Maar hij heeft geen schrijfmachine, dus dat plaatst hem buiten mededinging. Wat dacht je ven Pierre. Hp heeft me ver teld dat h(j al een vol jaar lang niet meer verliefd kan worden en aangezien dat de enige bezigheid is, die hy werkelijk beheerst, tykt hij mij een reele candidaat. En George? Die moet contractueel zijn jaarlijkse roman schrijven, maar keeft my vorige week bekend dat hij niets te zeggen heeft en trou wens nooit iets te zeggen heeft ge had. Maar hij lykt me te doorge- tointerd voor consequenties. Aatje Dat zou kunnen. Eenzame Aatje, die nooit klaagt. Hij heeft aldoor pret en niet de geringste aanleiding, 's Kijken het is nog geen half vijf. Ik rij even naar hem toe. Ik ben zo terug, eventueel breng ik hem mee. Zet maar koffie of thee, enfin, iets toepasselijks Toen hij weg was en ik in de keuken stond te bedenken tcelke consumptie bij zoiets sviaakt, ging de telefoon. „Met Sybren", klonk het somber. Ook een journalist free lance. Hij redigeert nutteloze blaadjes. ,Js Kees soms bij jou?" vroeg hij. „Nee. tnaa woordae ik. - J JO' - „Nee, maar hij komt zo", ani- oordae ik. ,Jk heb 'm een briefje geschre ven, vanmorgensprak hij kil. „Ik weet er van Sybren riep ik. blozend van opwinding, Jongen tvees nou rustig. Doe niets onher- herstelbaarst. Het leven heeft zooeel moois". Een ogenblik vreesde ik dat hy zou vragen er een opsomming van te geven. Maar hij zei nijdig: ,Ach, 'Je niet zo lollig. Zeg al leen ma. tegen Kees, dat ik nooit meer met hem werk. Een week ge leden zou hij me al een stukje heb ben geleverd over tocht in moderne huize», voor mijn woningblaadje. Maar neen, «jet beloven en niks doen. Vanmorgen heb ik 'm nog geschreven dat ik in nood zit. Maar nou hoeft 't niet meer. De copy gaal om vijf uur op de bus". ,Jk begrijp het", zei ik. „Zeg maar dat h(j kan doodval len", riep hij. KRONKEL (Advertentie LM.) HtLlVIJ BOLfEfliA WfcDOÉHTDCHSA WEttQESrtri EtfllAK- £RB*ü£fl5Af1 KOM ££05,BUCK. fK HEB ££tt GLHtlMt ojitdekT- MUI? KllKEft Of ER EER 15! LAtlfAARn HEBBEfl. DtRS-nOGWEL MtER GELD. 19 3367. In de gezellige kajuit van de „Vrouwe Anna" horen Paula en Rob uit de Diond van Peter, dat het ding dat zo hoogst gevaarlijk vlak over de tjalk is komen vliegen, hoogstwaarschijn lijk helemaal geen straaljager Is geweest, maar een interplanetaire raket, geconstrueerd door professor Prudon, de „Chasseur". Of Rob niet heeft kunnen zien, dat het geen vliegtuig was? „Och, daarvoor ging het allemaal veel te Vlug", antwoordt Rob, .het ding schoot pijlsnel door de lucht en je denkt allereerst aan eer. vlieg tuig...." Paula excuseert zien even. Zij moet Robbie van school halen en nog een paar bood schappen doen In het dorp. Ze zet de thee klaar en verdwijnt dan gauw. Met een half uurtje zal ze wel terug rijn. „Haast U rich niet voor ons", zegt Eva, „wij komen maar zo onverwacht bin nenvallen. „Maar U bent bijzonder welkom", haast Paula zich te zeggen, „zoveel bezoek krij gen we hier op het eiland niet." die te schrijven toen ik nog mijr eigen zaak had, dus Wenham Ge- raldme heeft dat rain of meer moe ten overnemen." „Over Protheroes lijk?" „Nee. Daar heeft hij geen drukte over gemaakt geloof ik alleen de romans. Maar hij schijnt toch iets tegen Millicent te hebben." „Iets uit het verleden.? Misschien hebben ze elkaar gekend „Nee. Dat heb ik Millicent gewaagd en ze vertelde dat ze hem vorige zomer voor het eerst had ontmoet Uitgedroogde dwerg die hij is. Wat zei Ryle. „Arm meisje.,Ze is nog heeft hij ooit geschreven? Eén dun steeds een meisje, weet je, onder ai boekje met gedichten." i?1J aie camouflage." groot werk misschien." ookoms? in de uiteeverswereld On^ ..Och. ocB. och, dacht Nigel, „dos ie ,T."?enkt u dat? Nt heb het gdraen. SddSliik na de ffihiibiï n bent verliefd op haar; jij moet de Niets dan wellust en walging. Venus Svertentiebureaii beromSn én h-d ware j0IC' spelen, de brokken opra- en vergil." Baal Ryle drukte lang- ïneTéarrière^semaakt' De d?rde echt Pen en haar weer geiu^S maken." 2?am het brandende eind van ztin SnontraïMfScent wileèn "Dat is e™ tweede reden waarom sigaret tegen de buik van het meisje v,n hun^hin en - 'n rfikï tah?,- ik «raaS een paar van die romans ®P hetredamebUjet ,.Sex!" mom- kant met interesse in litera-mir- h,i zou willen herdrukken," vervolgde Beide hu. „Waarom houden se dat dekte diens ambitie voor de uitgeve- Ï^L af E SïïSfS rii en verschatte hem de nodige fi- S.ln de buurt heatl nanciële steun om een uitgeversbe- geld nodig, drijf te beginnen. „Maarj de andere firmanten zijn „Het was 'n sprookje gelijk'" zei ertegen? Ryle. „Maar het eindigde niet zo „Gerridme heeft geen bezwaar. Liz dag nep" Nigel Strangeways even gelukkig als een sprookje." Wenhanv is erg lauw, dat geef ik toe. voor i.ajf Hen Angel Street binnen. Nigel kon zich goed voorstellen Maar Protheroe is het werkelijk ob- \yeer z0'n gryze ^ag een lucht ris dat de flinke jongeman uit de pro- een vuile vaatdoek, huizen, bomen, vincie zich gevleid voelde door de „Maar aie heelt toch zeker met zo_ rivier Pn rfp hrnsvpn alles zag belangstelling van Millicent Miles* veel te er uifc alg besmeurd in et een laag dat hy verbhnd werd door de we- Basil Ryle stond op, pookte nydig v„tti0 roet E_ zat tntI in de iucht en reld waarin zij hem binnenbracht, in het vuur, leunde dan tegen de iets vsn sarcLSe iS nïss SaSers' En zonder twijfel had ze hem op schoorsteenmantel en stond zonder stem toea ze „i;n goede morgen" sleeptouw gehouden; zy kon niet zon- enthousiasme naar een,reclame te beantwoordde. Mr. Gleed, kondigde der een reeks bewonderende man- staren van een naakte jonge vrouw z hp. wonits hem te sore- nen. Maar hoe had ze't zo lang met die het publiekeen flea sprankelen- ken en zou om elf Sur komen, hem volgehouden? Zo lang hard- de cider aanbood. i>Goed zo_ mt bespaart me een beid en egoïsme voor hem verbor- „Protheroe is al vijfentwintig jaar hoop moeite. Vraag, of bij zijn boks- gen gehouden? Hij moest ergens een lang literair adviseur van de firma," beugel bij u in bewaring geeft" zwakke plek hebben, een romantisch zei hij tenslotte. „En het is waar dat Miss Sanders fronste het voorhoofd zwak; of misschien had het wel iets hij nooit een boek geweigerd heeft bij deze ongepastheid. Je kon je uitstaande met dat fatsoen waarin dat later door een andere firma ge- voorstellen hoe afkeurend ze geke- hij beweerde niet te geloven —een accepteerd en een succes werd. Dat ken moest hebben naar een lector soort ixouw die hem zijn ogen ervoor moet ik hem nageven. Maar hij wordt die zich een frivole opmerking liet deed sluiten. nu toch wel wat muf; hij kijkt niet ontvallen over een ernstig onder- Nigel bracht het gesprek weer te- eens naar iets wat niet „geschreven" werp op college. „Hoe streng is de rug op Millecent Miles en vernam is zoals hij dat noemt niet op het jeugd toch." dacht Nigel toen hij de dat ze van haar eerste man geschei- gebied van romans. Wel, de goede trap opliep, „dat vergeet je maar den was —de makelaar, die nu dood literatuur heeft haar tijd gehad. In steeds Basil Ryle, gisteravond, met was. Haar tweede echtgenoot een elk geval, de kwestie is, dat mijn zjjn kritische opmerking over c~x, neurotische motorracer, had zelf- compagnons nooit iets accepteerden maar dat is ouderwets arbeiderspu- moord gepleegd; de derde, Basils waar hy hard tegen was, tenzij ze ritanisme; in ieder geval hij kon beschermer, had zich een jaar gele- er beiden enthousiast over waren. niet veel ouder dan dertig zijn, maar den van haar laten scheiden. ..Ze waren dus wel enthousiast emotioneel onontwikkeld misschien? „Ze heeft het gevoel dat ze ge- over miss Miles" autobiografie?" de tijd zal het leren, doemd is nooit succes te hebben, „Niet wild—enthousiast. Maar ik nooit lang gelukkig te zullen zijn," had haar een contract gegeven, om (wordt vervolgd) HOOFDSTUK V Verloop De volgende morgen, een donder-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1