Schiedam heeft voorlopig geen eigen standpunt ü;i „Club van oude A Forcl jes telt verwoede aanhangers Laat nieuive raad dit opknappen55 Luchtig amusement in „Lopen of liften55 A.N.W.B. opent woensdag teclmo-tent in Rotterdam Verslapte belangstelling doet ledental dalen Eén rijdend posthuis beter dan twee rustende agenten Cornel Wilde als coureur siaiissi Koeriersters BREUK IN GEMEENTELIJKE SAMENWERKING Standpunt MUTATIES bij het onderwijs Wachten maar VOOR KEUREN VAN AUTO'S Jaarverslag NVV-Bestuurdersbcnd Minder feest bijeenkomsten Artsen op zondag Schiedam klopt Hollandiaan AGENDA Oud-directeur van de H.A.L. overleden Huis aan Alblas afgebrand KERKDIENSTEN Surveillance PASSAGE VERTOONT: INMONOPOLE: nu anders Verkeerszuiltje omver gereden Bromfietser gaf geen voorrang Wandelvrienden in Vierdaagse Burgerlijke stand Weer klachten over hulp van Formosa voor N.-Celebes Japanse schepen in Stille Oceaan door straling besmet }|SSPtilit!i:t.S, i; iüSJilIf! tot,! IA"! Plannen voor Hilton-hotel nu ingediend SCHIEDAM Zaterdag 26 juli 1958 De door absentisme sterk gekrompen Gemeenteraad van Schiedam (bur gemeester nzr. J. W. Peek is met vakantie; wethouder rar. M. J. M. van Kinderen en vijf raadsleden waren eveneens afwezig) heeft gisteravond tydens de vergadering geweigerd in het plotseling brandend geworden gemeenteluke probleem van de verbroken samenwerking tussen de 27 ge meenten in het gebied van de Nieuwe Waterweg, een standpunt üv te ne men, „Laat de nieuw verkozen Raad deze kwestie maar oplossen". Is ken- nelijk de afspraak geweest en daaraan heeft men zich ook gehouden. Trouwens, de toelichting van b, en w,, die de grondslag voor de discussie moest vormen, heeft de Raad ook niet uitgenodigd om een oordeel uit te spreken. Alleen heeft het raadslid B- E. Colle (communis1) door wethouder H- Sabel die de burgemeester raads-voorzitter verving, het vuur aan de schenen te leggen, hem de verklaring ontwrongen dat B, en W. zelf in deze moeilijke en wat pijn lijke kwestie zioh voorlopig nog geen mening hebben gevormd. Het colle ge wil niet per se Rotterdam volgen in het verlangen van de vorming van een hovengemeentelijk lichaam bij speciale wet, maar evenmin de studie-commissie voor bestuurlijke aangelegenheden in het overleg, die de vorming van dit supra-communa- le voorstaat via de Wet gemeen schappelijke regelingen, steunen, „Schiedam wil voorlopig nog niets," zo stelde de wethouder Sabel het, hoewel hij de mogelijkheid voor zag dat de nieuwe raad binnenkort toch tot een principiële uitspraak in deze aangelegenheid zal moeten ko men. Het standpunt van alle fracties werd vertolkt door ir. W. H. v.d. Toom, n.l. dat het geen zm had om In deze vergadering over deze kwes tie te discussieren. Het zou beter zijn de behandeling aan de nieuwe Raad over te laten. Wel stelde hij in het vooruitzicht dat de KVF-fractie er later bjj gele genheid op terug zou komen, gezien het belang van de materie 'en ook omdat de fractie het niet in alle nu ances eens was met de gegeven uit eenzetting van B. en W. De socialis ten sloten zich bij monde van de De Gemeenteraad van Schiedam heeft gisteravond de goedkeuring ge hecht aan de volgende mutaties bij het onderwijst Aan de heer J. Wissekerke. onder wijzer aan de Comeniusschool A is op verzoek eervol ontslag verleend. Aan de heer G. Bontenbal, onder wijzer aan de Goeman Borgesius- school is op verzoek wegens het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd eervol ontslag verleend. Tot onderwijzeres aan de Erasmus- school A (Huysmansstraat) is be noemd mej. E. v. d. Wiel. onderwijze res bij het o.l.o. te Rotterdam. Tot onderwijzeres aan de Willem Brouwerschool (Dwarsstraat) xs be noemd mej. Y. Henssen. onderwijze res bij het o.l.o. te Krimpen aan de Lek. Tot onderwijzeres aan de Mathe- nesseschool (Oude Kerkhof) is be noemd mej. A. A. de Hooge, onder wijzeres bij het 0.1.0. te Hellevoet- sluis. Tot onderwijzer aan de A. H. Ger- hardschool (Burg. van Haarenlaan hoek Schiedamseweg) is benoemd de heer K. A. B, Heering. onderwijzer bij het o.Lo. te Rotterdam. heer A. J. van Lith aan bij deze op vattingen. De heer A. Hoek (ARP) vroeg na dere inlichtingen over de houding die Rotterdam had ingenomen. Hij zag in, dat Rotterdam met zijn interna tionale belangen, een wel heel bij zondere positie innam en moest in nemen m het Waterweg-gebied en wilde die belangen ook niet op on natuurlijke wijze aan banden gelegd hebben. Maar aan de andere kant mochten de Schiedarase belangen evenmin tekort gedaan worden. Drie andere leden, de heren W. Kok (CHU), J. Jf. van Woerkom (WD) en B. E. Collé (CPN) haak ten aan op de verklaring van B. en W. dat het voor Schiedam geen zin heeft het overleg met de andere ge meenten voort te zetten, zolang Rot terdam zich afzjjdig houdt van dit overleg. ÏS deze afzijdige houding nu wel juist? informeerden ze. Ligt er voor Schiedam niet een taak in het weer op gang brengen van het overleg? De heer Kok meende dat er bij ver schillends gemeenten, die zich aan vankelijk botweg tégen Rotterdam hadden gekeerd, een neiging be stond om „over stag" te gaan en daarom vond hij een verder gesprek met de gemeenten minus Rotterdam wel nuttig. „Door geen standpunt in te ne men, spelen wij Rotterdam m de kaart. Deze is er op uit om zich te verrijken ten koste van de andere kleinere gemeenten," zo was de me ning weer van de heer Collé. Wethouder Sabel, die de niet een voudige taak kreeg om bij de be antwoording der vragen in het de partement van burgemeester Peek te moeten treden, hield zich aan de op pervlakte. HÜ was het dan ook vol komen eens met de heer Van der Toorn dat het niet juist zou zijn wanneer de Raad »u meteen in prin cipiële discussie zou treden ep een standpunt zou innemen. "Wel gaf hij een uitvoerige, zij het noodgedwongen wat oppervlakkige uiteenzetting over de gang van za ken in het intercommunale overleg. Hij hield daarbij vast aan de mening dat eep verder praten met de andere gemeenten zonder Rotterdam geen zin heeft, daar het immers in de eerste plaats om Rotterdamse belan gen gaat. Maar mocht later 't gesprek mèt Rotterdam hervat kunnen wor den. dan zou Schiedam zich zeker met afzijdig houden. Tenslotte werd de uiteenzetting v. n B. en "W. door de Raad geaccep teerd; alleen de heer Collé was te gen. Bij de uitvoering van het Spoorwegplan m Schiedam is weer eens eer? betonnen viaduct gereed gekomen. De zoveelste dan, al. Deze ligt dan in de spoorlijn naar Delft en zal in de toekomst een auto-rijweg met fietspad doorlaten vent het industrie-gebied naar Kethel. De mannen van hei bouw bedrijf N.V. tCrifcfce zijn bezig met het weghalen van de bekisting. Woensdag krijgt Rotterdam era voorlopig iechno-staüon voc. auto keuringen vaw de AN1VB. In af- wachting van de bouw van era drisnitief station aan de Statemv^K zullen de keuringen worden uJtgc- I Vcferd in een tcchno-tent tegenover 1 het ANWB-kantoor aan de Karei i Doorraanstraat. Het ligt in de be- tl vt Ping deze tent in de komende wtnter aan te sluiten op de stads- vi-uvarming. i Ai jaren koesterde de ANWB n.-! voornemen ook in Rotterdam "en tchno-station te vestigen, zoals et ai zijn in acht andere steden. Men kon er echter nog niet m sla^-n een geschikte behuizing te vinden Aan de Statcmveg zal nu in 1059 eov meUw gebouwd station ter Ce- schikking komen. Omdat echter het acntal aanvragen voor een keuring j Gedurende het weekeinde zijn in spoedgevallen de volgende artsen te raadplegen; J. van der Veer, Rtiys de Beerenbroucklaafi 16, telef. 69873; A. Q. C. Klomp, Jul. van Stolberg- straat 3, tel. 69952 en W. A, de Rid der, Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Geopend zijn de apotheken C. Jan sen, Swammerdamsingel 41 en de N i eu wland-apotheek, Dr. Wibaut- plein 17. „Alom in den lande en zo ook ïn Schiedam was er verslapping, ver lamming en traagheid we hebben verlies moeten boeken in ledental." Zo besluit het jaarverslag over 1957 van üe NW-bestuurdersbond Schie dam." Maar betekent dit nu dat er geen perspectief meer is? Het NW wordt niet begrepen en de „trouw aan de hond" schijnt de arbeider maar al te vlug los tc laten. Maar voordat „iede** het zyne" heeft, zo wel geestelijk als materieel, zal er nog heel wat „geknokt" moeten wor den, zullen, er nog heel wat lauwen begeesterd dienen te worden. Dat kan alleen door niet bij de pakken neer te zitten." Aldus wordt in het jaarverslag gezegd. Het leden aantal liep roet 179 terug tot 5.413 leden. Vooral de ANMB, nog steeds veruit de grootste aange sloten bond verloor relatief het meest (157) en staat nu op 2.656 le den. Het bestuur heeft in het verslag jaar xmnder gedaan aan cursuswerk en. culturele bijeenkomsten, als ge volg van de gesignaleerde lauwheid. Toch trok de jubileum-uitvoering van „Schakels" een volle zaal en ook was er grote belangstelling voor de cursus van J. v.d. Ham over „Plaats en taak van de vakbewe ging in deze tijd". Zijn dat opflikke ringen van culturele verlangens en het willen -weten, om dan tenslotte tot geheel gedoofde belangstelling te geraken? zo vraagt het bestuur zich af. In het jaarverslag wordt veel aan dacht, gegeven aan het werk in de onder-afdelingen en commissies. Zo werd het bureau voor arbeidsrecht bezocht door 181 leden; 40 nieuwe zaken werden aanhangig gemaakt en 102 adviezen verstrekt. Het NVV-tbc-fondsen Zonnestraal liepen goed, in dien zin dat het aan tal te verzórgen patiënten met 40 Tr daalde tot 21. De gezamenlijke col lecte bracht 30% meer op dan vorig jaar, maar de opbrengst van de ge- zmsbusjes iiep terug.. De afdeling van het Centraal Ge nootschap voor Kinderherstellings oorden en Gezondheidskolonies heeft 26 kinderen kunnen uitzenden; niet één kind hoefde afgewezen te wor den om financiële redenen. De plannen om te komen tot een. „kaderschooi" zijn wegens gebrek aan belangstelling, nog niet verwe zenlijkt kunnen worden. De Arbei ders-avondschool startte in 1957 weer met 19 deelnemers in de eerste en 10 in de tweede klas. De leiding heeft de heer W. Vcrhart, die nu by gestaan wordt door-de heer P, Tïjsse. Ook de NW-"Vrouwenbond leed een verlies aan leden. Maar in 193S, het jaar dat het tweede lustrum wordt gevierd, zal men trachten de klap te boven te komen. Door de da mes werden een respectabel aantal culturele en ontspannmgs-avonden, cursussen en excursies gehouden, terwijl ook op ander gebied de da mes de Bestuurdersbond bijsprongen in het organisatorische werk. G.D VLAARDINGEN. De vrijdag avond gespeelde oefenwedstrijd tus sen De Hollandiaan en Schiedam werd door de bezoekers met 4—3 gewonnen. Schiedam had by de rust reeds met 3—1 de leiding. De Hollandiaan had gisteravond in zijn combinatie enige jonge krach ten opgesteld. Schïdam presenteerde - een leuke ploeg, die voor zijn klasse en iedere avond (behalve woens-tot een redelijke krachtsontplooiing rTna on varArdacrl iffln 1U tnt 911 81) T_r„t by ongeval: G.G, en Tuinlaan 80. telefoon. 39290, PoIitïe-aJarmnummer 64666, Apothekers nachtdienst, C. Jansen, Swammerdamsingel 41 en Nieuw- land-apotheek. Dr Wibautplein 17. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven; we- gens vakantie gesloten tot 10 aug, R.R |.ees*aal en RtblUwheefc. Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 1.30 uur dag en zaterdag) van 19 tot 20 30 uur Zondags gesloten. StcdelHk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 17 uur zondagen van 12 tot 17 uur. Zomertentoonstel- ling „Man en Paard" (tot 9 sep tember). BIOSCOPEN Passage. 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „Lopen of liften". Monopoie, 3, 5. 7 en 9 uur: „De Dui- velsbocht". in Rotterdam de laatste jaren zeer steik is gestegen en het station in Den Haag de dniktenauwelijks r.itei aan kan, wil men reeds nu irt keuimgen m Rotterdam over gaan De oplossing is gevonden in een si.ee, aal geconstrueerde tent va.t ael t bij vier en een halve meier, die is opgesteld naast het parkeer- tei:r-in aan de Karei Doormanstra at. De tent, uitgevoerd in blauw-wit- t« kieuren. is betegeld en voorzien van een speciale verlichting, 's Win ter-, wi) men haar verwarmen dom* nrcoct van stadsverwarming, De kiuiingcn zullen hier worden uit gevoerd in combinatie met een tech- nonx biel, een rijdend keuringsta tion waauan dc ANWB cv vijf be- ALBLASSERDAM. Gisteroch- tend is een woning aan het Zui- derstek aan het riviertje de Alblas volledig uitgebrand. De 77-janee bev oonMer. mejuffrouw A, F. v. D. vertoefde m het ziekenhuis. De schade aan het huis en meubilair ivorden geschat op f 4000. De be woonster was niet verzekerd De brand ontstond om half zes door onbekende oorzaak. De brandv. eer die spoedig ter plaatse was werd i met het blussmasweik gehinderd dooi de zeer lage v/a ter stand in de Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk 10 uur ds. K. de Bel. Hol! Radin„ en 5 uur ds. K. J. H. Burgy. Den Haag. BctheJkerk 10 uur ds C. Nieber. ZaU- bommel en 5 uur ds. Chr J. Gall, Den Haag. Opstandingskerk 10 uur drs. C. j. ,T. van der Maas en 7 uur dr. L J. Cazexmer. Vredeskerk 9 en 10 45 uur dr. L. 3. Cazemier en 7 uur ds. Chr. 3. Gall, Den Haag. Ned. Kerv. Gerer. Evang, Gebouw Irene. 10 eu 4 uur ds. C. vd. Boogert, Harderwijk Evang. Luth, Gemeente. 10 uur ds. S. G. v.d. Haagen Ned. F rot. Bond. Westvest 92 10.30 uur ds. H. R. Postma (Rem.) Rotter dam: Jeliovah's Getuigen. Volksgebouw 6 30 uur wachttorenstudie, onderwerp: ..Toon geen opstandige neigingen" Woensdag 7 30 uur dienstvergadenng en theocra tische bedieumgsschool. Oud-Kath. Kerk. Dam 28. 10 uur Hoogmis. Oud-Gerei. Ker*. Jeugdhuis Lange Haven 97 10 en 5 uur ds. F LuyUes. Leger des Hells. Lange Haven 27. 10 uur heiJigingssani en komst en 7 30 uui verJossingssamenkomst. Gerrit Verboort stiaat 30 uur openluchtsamenkomst o 1 v. mevr. en majoor Souverem. Chr. Gerei. Gemeente. Volksgebouw 10 en 4 uur ds M. J Middelkoop. Geref. Kerk: Öosterkerk 10 uur ds. G. J. Grafe van "Epe. 5 uur ds E. J. Oomkes; Piantagekerk 9.30 uur ds. L F, A. Bót- ticher van St Anna Parochie en 4 30 uur ds. G. J. Grafe; Juhanakerk 10 uur ds. E. J. Oomkes en 5 uur ds. L. F. A, Bótticher; Kethel ,£>e Ark" 9.30 uur dr, S. P. Dee cn 230 uur ds. E. J. Oomkes. Lopen of Liften (The happy road) heeft geen andere pretentie dan te vermaken, maar in de loop van de eenvoudige, vermakelijke ge schiedenis steekt Kelly knap de draak met zulke eerbiedwaardige instellingen als NATO en Tour de France- Hij doet dat door beeldgrapjes die vaak weinig of .geen dialoog nodig hebben en zonder nu voortdurend spits en origineel te willen zijn, dient hij de humor op vaardige wijze. Het gaat om een Amerikaans jon getje en een Frans meisje, die uit een Zwitserse kostschool ontsnappen en naar Parijs liften. Het jongetje wil zijn vader opzoeken, een weduw naar die het te druk heeft met zijn nieuwe Parijse zaak om zich veel met hem te bemoeien, het meisje haar (gescheiden) moeder, die „de handen vol heeft" aan haar persoon lijk leven. fO begint een dolle reeks avon- turen voor de kinderen, die door een soort organisatie van andere kmderen van plaats tot plaats wor den geholpen en zich met opvallend gemak van de vreemdste „liften" verzekeren, In de volgauto van een wieler ronde weten ze tenslotte Farys te bereiken. De gealarmeerde ouders hebben ondertussen ook niet stil gezeten. De Amerikaanse vader en de Franse moeder achtervolgen hun oogappels met scooter en motorfiets, ruzie makend en voortdurend met hun relaties in Parits en Monte Carlo telefonerend "Eén van de merkwaar digste episodes is hun verblijf op het hoofdkwartier van een Britse gene raal. die in vertwufeling tenslotte hel sf-'-i g»eft voor do oneratie Ruir kinderen die zich van niets bewust, achterop een legertruck meeliften. In Parijs de gelukkige vereniging tot besluit; de kinderen mogen bij de ouders blijven en pa en ma zul len elkaar wel gezelschap blijven houden. Gene Kelly speelt de vader dit maal zonder zang of dans Bar bara Laage is de elegante moeder: Brigitte Fossey (het meisje oit Les Jeux Intercuts) en Mlke Andrews spelen de kinderrollen niet helemaal natuurlijk, maar veroverend par- EEN filmproducer kan een auto race net zo sensationeel en spec taculair maken als hij zelf maar wil. Cornel Wilde heeft van deze vrijheid gretig gebrnïk gemaakt en wie zich dan nok een keertje lekker wil op winden, moet maar eens gaan zien, hoe de gebrilde coureurs in hun glimmende karretjes met duizeling wekkende vaart door „Do Öui* vel sbocht" gaan. Men zal er de adem bij inhouden. Wilde zelf zit ook achter bet stuur, want hi) is behalve producer en re gisseur bovendien hoofdrolspeler en dat betekent, dat hij nog harder en gewaagder moet rijden dan al zijn concurrenten. Zijn tegenspeelster (en dei lap", "een gemotoriseerde divisie tegenwoordige echtgenote), Jean rukt grommend op, jagend op de Wallace, staat dan doodsangsten uit. De gemeenteraad is'er gisteravond mee akkoord gegaan dat het politie- posthuis in de Francois Haver- schmidtlaan opgeheven zal worden en dat de politie in de plaats daar van uitgerust zal worden met een „rijdend posthuis", n.l. met een twee de surveïilance-anto met mobilofoon- installatie. „Een vreemd voorstel", vond het raadslid Kok. „kan dat zómaar?" Wethouder Sabel moest toegeven dat B. en W. er aanvankelijk ook vreemd tegenop hebben gekeken, maar de opvattingen over het sur veilleren zijn veranderd en daar moet de politie zich bij aanpassen, Vroeger trokken de agenten te voet of op de fiets door de stad en dan was een. rustpunt (in dit geval in het westen) erg prettig. Maar tegen woordig gaat de surveillance op de fiets, de brommer of nog beter met de auto. Een veel snellere verplaat sing dus en dan heeft een vast post huis geen of weinig zin. Vandaar dat bedoeld posthuis meest onbemand bleef. Een tweede 1 surveillance-auto voorziet in een behoefte, „Een rij dend posthuis is meer bijdehand dan twee rustende agenten," zo stelde de heer Sabel het maar. Vandaar dat ook is afgezien om in Nieuwland een posthuis te bouwen. Het heeft tegenwoordig toch weinig zin. Maar Kethel zal jn de toekomst, wanneer de stadsuitbreiding meer gevorderd is, wèl een posthuis krij gen. vertrek anders werd verhuurd. Bo vendien zijn de Nieuwland-bewoners erg gebaat met dit post-agentscbap. De automobilist J. H. van O. uit Den Haag heeft gistermiddag "om streeks half twee in de B.K.-laan, ter hoogte van de Bosboomlaan, een ver keerszuiltje omver gereden. Het or- geluk gebeurde, toen de heer Van O. aan het inhalen was. Alleen het zuil tje werd beschadigd. Geen hinder Bij de behandeling van de andere punten kreeg de heer Van Ruiven (PvdA) de verzekering van wethou der Th. J. L. v.d. Berg, dat wanneer Poot's Vleeswarenfafanek een nieuw bedrijf betrekt naast het slachthuis, de omwonenden er zo min mogelijk last van zullen ondervinden. Dat is n.l, een van de voorwaarden bij de transactie. De heer Kok vond dat het Staats bedrijf van 3e PTT maar erg goed koop was gekomen aan een lokali teit in Nieuwland voor de inrichting van een post-agentschap. De PTT krijgt immers een klein kamertje in het Wijkcentrum tegen een huur van ƒ166,50 per maand, alles inbegrepen. „Waarom moeten wij dc PTT ont zien. dat bedrijf doet het ons toch ook niet met de verhoogde tarieven? Maar wethouder Sabel rekende fluks uit dat de PTT voordat kleme ka mertje toch meer betaalde, dan ooit opgehaald zou woi'den wanneer dat Op het Rozenburgerplein is de 47- jarige bromfietser J. M. uit de Lek straat gisteravond omstreeks 7 uur gewond geraakt, toen hy tegen een motorfiets botste, die werd bestuurd door de heer J. v. d. B. De bromfietser gaf geen voorrang. Hij kreeg een hersenschudding en een hoofdwond. De G.G. en G.D. heeft hem naar het Gemeentezieken huis gebracht, waar hij is opgenomen. De bromfiets werd ernstig bescha digd. De motor kreeg lichte schade. De zes leden van de Schiedamse w.5.v. „Wandelvrienden", die heb ben deelgenomen aan de Vierdaagse van de NAVB., z|jn gisteravond in Apeldoorn feestelijk met bloemen Ingehaald door leden en supporters en daarop dlrekt met de bus naar Schiedam teruggegaan. De verstokte tippelaars zijn me vrouw Boender, die voor de vierde maal meeliep op de 40 km, terwijl de andere vijf op het dertig-kilome tertraject liepen: het zyn mej. Bras (derde maal) en de heren Boender (derde maal), Van Beveren (tweede maal) en Huyken en Schippers voor de eerste maal. „Geen moeilijkheden gehad", zo vertelde ons de heer Boender, die evenals zijn vrouw-„Gouden Rruis"- drager is in de avond-vierdaagse. Alleen wat blaren en stijve spieren, maar dat komt omdat er drie van de dagen in de regen gelopen is; alleen vrijdag was het goed wandelweer. „Maar volgend jaar gaan we beslist weer", zo verklaarde de heer Boen der, kwam. Het was een leuke wedstrijd, die uiteindelijk verdiend door Schie dam werd gewonnen. Beide ploegen kunnen tevreden zijn over de ont moeting, wanneer men deze beziet vanuit het oogpunt waarvoor zij m de eerste plaats bestemd was: een wapenschouw voor het nieuwe sei zoen. Geboren: Gerrit H. J., z. v. H. van Veen en T. J. t*ar Krmmngen; Yvonne, d. v. K. \V. Maczolleck en J. J- Ztiide- ma: Klaas. W., z. v. W. Hofma eu A G. Sijtema; Servaas, z. v. S. Timmermans en J. van Schenkhof; Rita. d. v. A. M. J. van Wamelen en M. J. de Ruiter; Jacoba, d. v. jVI. J. Houtbraken en J. van Gelderen: Magdalena E. M., d. v. J. M. Picters en I. E. Poppe. Overleden: R. E. Oranje, 73 jr.. ved. van W. de Lange. Haringvangstherichten Vangstbenchten int zee van heden morgen: VL 56 21 kantjes; VL 70 4; VL 73 5; VL 79 10; VL 85 weinig; VL 89 50 thuisvarend; VL 97 10: VL 112 40; VL 132 17; VL 142 6; VL 172 6; VL 197 17; VL 208 7; VL 316 40. Marlctnotermg van heden: maatjes- iiii'lh1'. lil 'li! Ui J i lil li li uil! iumi In 1931 heeft de heer F. J. Heere van de INoortlsingel een Ford je opgedaan, waarin hy thans nog rijdt. NEW YORK. Gisteren is na een langdurige ziekte op 64-jarige leeftijd overleden de heer Nicho las H. Maarschalk, gepensionneeid directeur-vervoer van de Holland- Amerika Lijn. De heer Maarschalk Js geboren tn Rotterdam, doch kwam reeds in j 1916 in de Ver. Staten. rivmr. Zij wist" echter het nevcn- Na 45 dienstjaren by de maat- hggcr.de huis onder dezelfde kap schappy werd hy in 1954 gepensio- i aTe het afgebrande voor vuur en neerd, watei schade te vrijwaren. /ff ben in Nederland de enige bezitter van een A Ford Club iu Rotterdam De heer P. Baas. die A Ford, die door mijzelf als hieuw rs gekocht j woont in dc flat Zee landt in Ooersclne, is de 30 nog en nimmer van eigenaar is verwisseld. Ik ryd m nier gepasseerd maar ook hij is hd van de A Ford dat oude bakbeestje sinds 20 juni 1031 's middags CT«b en heeft cyn hart verpand aan de oude om 12 uur. Dat zegt met trots de heer F. J. He ere, wonende Noordsingel. Hij is hd ran de lan delijke A Ford. Clubeen club waarvan de leden bezitter en berijder van een A Ford zijn en die ook m Rotterdam verwoede aanhangers telt. De heer Heere rijdt al lang in modernere um- gens. Maar als hij echt eens een werkelijke autorit wil maken haait bij de oude Ford van stal. Hij kocht deze wagen toen. hy een jongeman van 30 jaar was. Het was een cadeau van hemzelf aan hemzelf voor het bereiken van een bepaald doel, dat hy zich had gesteld. V/ET veel andere oude automobilisten is hij het x f eend, dat de A Ford va» weleer degelijk, sectiur en niet onplezierig was gebomed. Het model verscheen op de markt in 1927 en was gangbaar tot 1932Het was de Ford waarmee Ford veel centen heeft verdiend. In Nederland hebben veel van deze Fordjes gereden. Successievelijk zyn zij van de straat ver dwenen en verdrongen door nietiwere modellen. Maar thans is er een rage voor het verzamelen van onderdelen van oude A Fords. De heer Heere is niet het enige lid van de wagen. Na de bevrijding had hij een auto nodig en moest toen genoegen nemen niet een A Ford two seater, prijs 1800, Tot 1956 reed hy tn d;t sterke wagentje, toen verkocht hy het beestje voor 900 ont het later, f linie gerevideerd, terug te kopen voor f 350. Inmiddels heeft hij ook deze weer van de band gedaan, maar aangezien hij üe A Ford niet kon tmssen kocht hij weer een andere o tide A Ford. die nog dag en nacht klaar staat voor de baas en deze met zijn gezin nog rustig naa; Zwitserland brengt ondanks de I miljoen km die het wagentje reeds ajlegde. AT de A Fortelmgen elkaar opzoeken is duï- delijk. Zij zijn vol van het oude dtng en sleutelen er met wellust aan. Ais er onderdelen niet zyn te krijgen weet het ene lid altijd wel het andere te helpen. Alle leden rijn jaloers op de heer Heere, die een echte A Ford met origuieie onderdelen heeft, geen onderdelen dus, die je hebt laten maken of die uit een andere wagen 2yn ge sloopt. Het oudste fid van de club is 82 maar deze rijdt niet meer. Maar er is nog een 72-jarig lid. van de club, die nog wel rydt en met hartstocht de oude A Ford bestuurt. IliüillH SINGAPORE De Indonesische legerleiding heeft verklaard dat de opstandelingen in Noord-Celebes in steeds toenemende mate jonge Chi nezen aanwerven en bewapenen om voor hun zaak te vechten. In de mededeling van het leger wordt gezegd, dat tachtig procent van de Chinese bevolking in de Mi- nahasa geen Indonesische staatsbur ger is, maar „aanhangers van het re gime van Formosa", WASHINGTON De Amerikaan se regering heeft een aantal deskun digen opde twee Japanse kust- wachtschepen afgestuurd die op 14 juli ten westen van het eiland Eni- wetok in de Stille Oceaan hebben blootgestaan aan radio-actieve afval stoffen van een Amerikaanse H-bom- proefneming. De Japanse schepen, de „Takuyo" en de „Satsuma" waren bezig met het verrichten van stroom-waartie- mingen in het kader van het Inter nationaal Geofysisch Jaar. DEN HELDER. Het opnemings- aartuig „Luijmes" is gistermiddag van Den Helder naar Nederlands Nieuw-Guinea vertrokken. Het schip zal op de uitreis Malta, Aden en Sin gapore aandoen. Het wordt 12 sep- ember in Nederlands Nieuw-Guinea verwacht. (Van één onzer verslaggevers. De Studiestichting Hotelhouw Wee na heeft thans haar plannen voor de bouw van een voor Rotterdam representatief hotel op de hoek van het Weena en het Hofplein by het gemeentebestuur en de centrale overheid ingediend. De opzet van het gigantische hotel wykt volgens deze plannen enigs zins ai van het project dat een klein jaar geleden werd gepubli ceerd. Het thans ingediende ontwerp houdt bijvoorbeeld niet rekening met een service-flat, zoals architect H. A. Maaskant destijds in zijn plan had opgenomen. Het aantal kamers, cir ca driehonderd, is echter gelijk ge bleven. Het hotel komt te staan op het ter rein dat wordt begrensd door Cool- singel. Weena en Kruiskade. Het streven van de Sudiestichting Ho- telbouw Weena is er op gericht nog dit jaar een eerste paai te slaan, maar het is met zeker of dit zal lukken. Het plan wordt zo als bekend verwezenlijkt in samenwerking met hefc Hilton- concern. U'i l!ln Permanent Wave Hélêne Permanent met toe stel, het beste wat er is, com pleet 5.-; stroomloos 7.50. Op vertoon van deze adver- tentte 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Héiène", Rembrandtlaan 22, telefoon 67170. Foto, film, optiek Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Aile soor ten films. Foto Kb van Vuu- ren, Hoogstraat 106. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstr. 106, tele foon 66720. - In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Diversen Laat UW spiraal vermaken tot modem opklap, of kan- telbed. Prima afwerking als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal la (Broersveldpad)tel. 67028 (na 6 uur telef. 66789). Ledi kanten, hutledikanten, kam- peerbedden enz. Kom eens praten. Alles op het gebied van glas in lood. Aa-Ve Glas-in-lood- bedrijf. West Frankelandse- straat 16, telefoon 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2