Rebellen rond Tondano nog niet beslissend verslagen Moord van Bagdad in Haarlemse cel Grieken van „hongerschip5in Vlissingen vertrokken AAN HET EINDE HOOFDSTUK Toepolew vijf uur te laat in Nederland Leger sloeg aanval met veel moeite af Vrijlatingen °P Cyprus SkBOI; Kurt Breyer vertelt zijn avonturen yfiliigoün AKKERTJES Koninkrijk komt onder de hamer Eventueel in W. Irian actie met wapenen Waarnemers in Libanonkunnen taak niet aan Noor en Deen voor Suez in botsing TV-weekeinde Tussenlanding in Kopenhagen Mahalia Jackson Verder vanavond „Sobsi" wil laats te Nederlanders uit bedrijven zetten ïikSfflss- - 1» Dr. Kortenhorst 10 jaar voorzitter van Tweede Kamer „Norlanda ligt sinds begin '58 aan de ketting Tiger Moth kort na start verongelukt SPROETJE SPARE door FRANK GODWIN Maandag 28 Juli 1958 NICOSIA Circa 100 Griekse Cy prioten, die deze week in Limassol werden gearresteerd, zyo weer op vrije voeten gesteld. Van de 52 Grieks Cyprische vrouwen, die in Nicosia waren gearresteerd, zijn er ook weer 36 op vrije voeten gesteld. Sir Hugh Foot, de gouverneur van Cyprus, heeft zondag weer een be roep op de leiders van de Turkse en Griekse gemeenschap gedaan om hun invloed te gebruiken voor het herstel van ds vrede. Br. Kutchuk, de leider der Turk- se minderheid in Cyprus, heeft pre mier Macmillan en minister Dulles telegrafisch verzocht toestemming te gever» voor het „onverwijld landen van Turkse troepen op Cyprus" om het leven der Turken te bescher men. Griekenland hepft zaterdag bij de V.N. geprotesteerd tegen de massa- arrestatie van Griekse Cyprioten. Br 2iju volgens de brief 1.700 Grieken in hechtenis zijn genomen tegen 50 Turken, onder wie geen enkele voor aanstaande figuur. LONDEN De Londense „Sun day Express" meldt dat graaf Bertil Bemadotte, een 22.jarige neef van prins Karl Gustaf, de Zweedse kroonprins, onderhandelt over de aankoop van een eigen koninkrijk Dit koninkrijk is in het bezit van de 46-jarige Ierse dichter John Gawsworth, die het voor ruim 10.000 gulden van de hand wil doen. Het is een eilandje in de Caraibische Zee. Eedonda, dat 100 inwoners telt, die leven van de verkoop van Guano (gedroogde mest van zeevogels, die op de rotsen nestelen). Gawsworth heeft het eiland geërfd van een Ier se handelaar, Matthew Shiel, die er een eeuw geleden aan wal ging en zichzelf tot. koning uitriep. De Brit ten hebben nooit aanspraak op dit eiland 'gemaakt. Gawsworth vindt zijn koningschap te zwaar en te kostbaar en hij heeft kort geleden zij» rijk in verscheidene bladen te koop aangeboden., DJAKARTA. Opstandelingen hebben v/oensdagnaebt een grote aanval op hun voormalige hoofd stad Eoekittinggi in West-Sumatra gedaan, maar zjj werden donderdag ochtend vroeg door regerinesstrijd- krachten teruggeslagen, aldus een communiqué van het Indonesische leger dat zondag in Djakarta is uitgegeven. De aanvallers, die tot dicht bij het voornaamste spoorwegstation in het centrum van de stad wisten door te dringen, verloren 187 man. Toen zij de stad naderden kwamen twee vliegtuigen in actie die hen bombar deerden en beschoten waardoor tal rijke slachtoffers vielen. Het was de eerste grote aanval sedert de her overing van Boekittinggi door de re geringsstrijdkrachten in mei, In een bericht uit Menado op Noord-Celebes wordt gemeld, dat een compagnie opstandelingen enige dagen geleden een aanval heeft ge daan op Tondano. Ook zij werden door regerin gsstrij dkrach ten terug geslagen. De Indonesische premier Pjoeanda zal een rondreis maken door streken op Noord-Celebes, die aan de rebel len zijn ontrukt. Hij zal worden vergezeld door verscheidene minis ters van zijn kabinet, Nasoetion verklaart DJAKARTA Volgens het pers bureau An Lara heeft de stafchef van het leger, luitenant-generaal Nasoe tion, donderdag in Medan verklaard, dat Indonesië militaire maatregelen zal nemen, als de kwestie-Nieuw- Guinea niet diplomatiek wordt op gelost. Nasoetion zei. dat zonder politieke, economische en militaire kracht „men zijn keel hees kan schreeu wen over West-Irian, zonder dat er iets gebeurt.." „Indien de diplomatie faalt, zal de militaire weg worden gevolgd." BEIROET De waarnemersgrü ep der V.N. in Libanon heeft Ham- marskjold, gevraagd nog 400 waar nemers te zenden waardoor de groep 600 leden zon tellen. Dit is zondag verklaard in kringen die in nauw contact staan met de waarnemers. De grens met Syrië kan met slechts 200 waarnemers moeilijk worden ge ïnspecteerd. Een Amerikaanse marinier Is zon dagmiddag in de omgeving van het vliegveld van Beiroet gedood, waar schijnlijk door een verdwaalde kogel der rebellen. In het centrum van de Libanese hoofdstad hebben gister avond de zwaarste gevechten van de gehele afgelopen week plaatsgevon den, PORT SAID. De Noorse tanker „Jat-mina" van 13.998 ton en het Deense vrachtschip .Manchuria" van 8371 ton, zijn op de rede van Suez in aanvaring gekomen. Beide sche pen werden licht beschadigd. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. De „Jarmina" was op weg na?r de Perzische Golf, de „Manchuria"' koerste naar het noorden. (Advertentie LM.) die alles overtreft. Zorg d« U er bij bent, als O g nu de mooiste vitrage gor- dijnen ufc de hele buurt wilt hebben, want morgen beginnen E wij met de verkoop van voiïe met ruche van 2.25 per meter g voor.„ minder dan de halve Pf'js- J Voile met dubbele ruche, ge- weven van de fijnste Egyptische garens.... de ruche aangezet S met tweenaalds machines en 8 afgewerkt met zig-zag stiksel g vanjjemercerjseerde garens. >1 T-fOOGTEPUNT van het teleoisie- weekeinde was de reportage van het optreden van het Ballet van het Boïsjoi-theoter in de Hamhurpse Staatsopera. Geen speciaal televisie optreden dots, maar de (zéér goede) reportage van een uoorstellinp. Het kleine scherm leent zich voor ballet niet al te bestmaar voor de moge lijkheid, ons door vier van de vijf omroepverenigingen - de NCRV blijft abstineren op zondag - geboden, om kennis te maken met de op de oude (mogen we zeggen: czaristlscke?tra. dities voortbouwende Bolsjoi-troep, zijn we dankbaarEen genot was het om de uermaardste ballerina deze tijd, Ulanova, te zien. Bijzonder aardig -was zaterdag avond de rubriek „Pas Geperst", ons gepresenteerd in een rechtstreekse uitzending uit Londen. De BBC had Pj Scheffer haar grote theater-studio ter beschikking gesteld - van de mo gelijkheid om de gesprekjes een iets royalere entourage te geven dan in Bussum mogelijk is, was door regis seur Peter Koen een dankbaar ge- AMSTERDAM. „Veiligheid voor alles" zei zaterdagmiddag de Russische luchtmaarschalk Zjawo- ronkob in het Russisch en hij gaf gezagvoerder Soldatev) van de Toepoleiv 104 opdracht naar Kopen hagen te vliegen in plaats van naar Amsterdam. De luchtmaarschalk gaf zijn bevel, omdat de weersomstandigheden op Schiphol rond het middaguur 20 slecht waren, dat het niet verant woord sou zijn het straalvliegtuig in Nederland aan de grond te zet ten. In Kopenhagen was de toestand gunstiger en daar wachtten de Rus sische bemanningsleden en hun pas sagiers op betere weerberichten uit Amsterdam. Om tien minuten voor drie kwamen die betere berichten, om drie uur precies stond de Toe polew op Schiphol. De landing betekende het einde van de eerste wekelijkse vlucht Moskou—Amsterdam, die. afgezien van de vertraging van meer dan vijf uur door het slechte weer, af gelegd werd in drie uur en tien mi nuten. Na anderhalf uur oponthoud op de Nederlandse luchthaven ver trok het Russische toestel naar de thuishaven, met aan boord drie be, talende passagiers, drie Engelse jon getjes, die in Engeland op kost school zijn en die zondag nog zou den doorvliegen naar Peking om daar de vakantie bij hun ouders, werkzaam in diplomatieke dienst, door te brengen. Op de heenreis bracht de Toepo lew, behalve een aantal Russische genodigden, de Nederlandse ambas sadeur in Moskou dr. J. G. de Beus en de secretaris-generaal van het Departement van Verkeer en Water staat, wr, A. H. C. Gieben, die op 21 juli met het KLM-toestel naar de Russische hoofdstad was gevlogen. bruik gemaakt. De gastheer voerde de gesprekjes, zoals we dat van hem gewend zijn: losjes, gemakkelijk, vol komen zichzelf blijvend. Goed was de keuze van gasten en genres. Sir Malcolm Sargent, in smetteloos Oxford vlot en geestig vertellend over de „Proms"; de cartoonist cn schepper van het vermaarde Lon dense kolder-festival Hoffnung, dc orkestleider Edmunde Ross enz. Na een heel plezierige wandeling door Disneyland, werden we door de heer Henk Reesin k geïnviteerd deel te nemen aan een nieuwe puzzelquiz. De opzet was misschien niet onaar dig, maar door de houterige, onhan dige presentatie bleef er weinig van over. Het paar uit Hindelopen zal waarschijnlijk evenmin als wij heb ben begrepen, waarom het niet even iets mocht vertellen over z'n kos tuums. Eén opmerking nog: in z'n inleiding had de heer Reesink de deelnemers opgedragen zelfstandige naamwoorden te vormen. Het ge tuigt niet van stiptheid, „stipt" een zelfstandig naamwoord te noemen, IN de Dinah Shore Show, het op film vastgelegde populaire Ame rikaanse televisie-programma dat "?e AVRO vanavond uitzendt, treedt 0 a. de beroemde gospel-zangeres Maha lïa Jackson op. Mahalia Jacksan werd in 1911 geboren te New Or leans, waar haar vader niet alleen havenarbeider en kapper was, maar tevens predikant. Vijf jaar was Ma halia, toen ze lid werd van het kerkkoor. Thuis hoorde ze weinig anders dan religieuze muziek, via grammofoonplaten maakte ze echter kennis met de stemmen van Bettie Smith, Mai Rainey enEnrico Caruso, die allen op een of andere wijze haar eigen zang hebben be ïnvloed. In 1940 zou haar eerste plaat uitkomen, ze zong er o.a. het dooi* haarzelf geschreven „I will move on up a little higher" op. Er werden van. deze plaat twee-miljoen exemplaren verkocht. De naam van Mahalia Jackson, die als dienstmeis je en wasvrouw de kost had ver diend. en al jaren lang lid was van een baptisten-kwintet, was geves tigd. Ondanks vele uitnodigingen heeft 2ij steeds geweigerd in amu- sernentsgelegeuheden op te treden of jszz-zangeres te worden. Zij beperkt zich tot de zogenaamde „gospel songs" de evangelisatie-liederen, die worden gezongen om de ge meenten tot een christelijk leven op te wekken en die geheel vrij zijn van westerse invloeden. Vanavond kunt u haar horen in „He's got the whole world in His hands" en (sa men met Dinah Shorein „Down by the river side". IJf het programma van Hilversum I van 8.O5 lot 8.40 de opnamen van een Holland Festival-concert, dat het Radio Phi (harmonisch Or kest o.Lv. Bernard Haitink op 10 juli in Amsterdam heeft gegeven. Uitgevoerd worden de ouverture Beatrice et Bénédict, van Hector Bc-rlioz (inleiding tot' een vergeten opera van de componist, gemaakt nea- Shakespeares „Veel leven om niets") en vier delen uit het sym fonisch gedicht „Psyché" van César Frsnck. Het is een heel Holland Festival-programma vanavond: om 9 uur en 10.30 uur kunt u luisteren naar het Hongaars Strijkkwartet (Beethoven en Bartok): om II. 10 naar Schón bergs monodrama „Er- war tung". Dat alles op dezelfde zen der. DJAKARTA. Dc Sobsi, de com munistische Indonesische federatie van vakverenigingen, heeft er bij de regering op aangedrongen om de Ne derlandse bedrijfsleiders van Neder landse ondernemingen, die na dc overname in december 1957 nog in functie mochten blijven, te ontslaan. Dinsdagmorgen om uur be zint de verkoop van deze voile met ruche, een werkelijk rijke yoile, van^W per meter, voor DEN HAAG. Op woensdag 13 augustus 2al het hen jaar geleden zijn, dat dr. L, G. Kortenhorst sedert 15 september 1925 lid van de Tweede Kamer voor het eerst benoemd werd tot voorzitter van dit college. De ondervoorzitters en de fractie voorzitters der Kamer bieden hem een receptie aan. die op 13 augustus te vier uur 10 het gebouw'der Ka mer zal worden gehouden. De minis terpresident dr "W, Drees zal het woord voeren op deze ontvangst. NEW DELHI. -— In Kerala, de eni ge staat van India waar een commu nistische regering aan het bewind is, zijn zaterdag zeven mensen gedood en zeker veertig gewond bij botsin gen tussen stakers en politie ("Van een onzer verslaggevers) HAARLEM. In een klein wacht lokaal van het hoofdbureau van po litie te Haarlem lag zaterdagavond de ruw getekende schets van het koninklijk paleis te Bagdad, waar op 14 juli koning Feisal van Irak, kroonprins Abdoel Illah en de ge hele koninklijke familie vermoord werden. „En onder de voet van dit olijf boompje ligt het wrak van een uitgebrande auto en op die plek zijn Fclsal en zijn oom gemitrailleerd", vertelde de Duitse fotojournalist Kurt Breyer, arrestant van de Ne derlandse justitie, aan een nauwlet tend luisterend redakteur van het Franse blad „Paris Match", die en kele uren tevoren uit Pnrüs op Schiphol geland was. Op weg naar Parijs was Breyer, de eerste westerse fotojournalist die er in geslaagd was. honderden fo to's en films uit Bagdad te krijgen, zaterdagmorgen op Schiphol door de marechaussee ia arrest gesteld om dat hij in het opsporingsb2adi gesig- neieerd stond, hij was om vier uur 's morgens met de constellation Utrecht uit Bagdad op Schiphol aan gekomen. Breyer was een dag na de revo lutie in Bagdad via Cairo en Da mascus daarheen gegaan. Hjj had 'n dolle rit door de woestijn gemaakt, bad £wee dagen bij de Iraakse grenspolitie vast gezeten, maar had zijn doel bereikt. Hij heeft in een kleine week beslag weten te leggen op de door oen Duits echtpaar en een Canadees gemaakte films van de dag der revolutie, toen een brul lende menigte de lijken van eerste minister Noeri es Sold en kroon prins Abdoel IJJah door de straten sleurde. Hij had een volledige ge tuigenis van de kapitein, die de koning doodgeschoten heeft; hij had opnamen van de plunderingen in 't paleis. Hij had alles wat hij maar wensen kon. Maar hij had óók een vonnis bij verstek vergeten, dat in 1953 door de economische politierechter in Maastricht opgelegd was aan de in Aken wonende Breyer: vier weken met bevel tot onmiddellijke gevan genneming wegens het smokkelen van koffie. Daarover struikelde de avontuurlijke mens Breyer op en kele uren vliegen afstand van zijn doel. het redaktiebureau van „Pa ris Match" in Parijs. Advertentie I.flfJ beveiligt U en Uw kinderen ter wijl U slaapt tegen oiuggebetco. YIJSSINGEN. De bemanning van bet Griekse schip „Norlanda", dat de bijnaam ..hrnieerschip" heeft gekregen en dat In de haven van Vlissingen aan de ketting ligt. fs za terdag op de kapitein, zijn «öon en een wachtsman na, naar Grieken land vertrokken. Begin van dit jaar werd in de buitenhaven het Griekse schip aan de ketting gelegd. Het was in no vember 1957 bij Duinkerken op een zandbank gelooen, had ernstige ave rij gekregen en was toen naar Vlis singen. gesleept, waar in korte tijd niet mjnder dan tien beslagen op het schip werden gelegd. De bemanning bleef aan boord zelfs toen de vuren doofden bij ge brek aan kolen en zelfs toen geen proviand meet werd geleverd, om dat ook* zij een claim op de rederij had. De Griekse zeelieden hadden namelijk ai een jaar geen gage meer gekregen. Een deel van de bemanning werd het wachten reeds eerder moe en keerde in de afgelopen maanden kend dat de „Norlanda" op U augus tus bij openbare rechtzitting ver kocht zal worden op verzoek* van de Steenkolenhandelsveremgmg in Utrecht, wegens toewijzing door de arrondissementsrechtbank in Rotter dam van een vordering ten bedrage van ruim 4000 pond sterling.. De leverantie van levensmiddelen, die mondjesmaat geschiedde xverd naar huis terug. In deze tijd wer- j vorige week zaterdag stopgezet en den besprekingen gevoerd met de hypotheekhouders van het schip om tot een overeenstemming te komen over de schulden van de rederij en de aanspraken van de bemanning. Nadat vele afspraken werden ge maakt, bleef de toestand toch bij net oude en kregen bemanning noch schuldeisers uitkering. Deze week maakte de arrondis sementsrechtbank in Middelburg be- zaterdag kreeg de bemanning in het geheel geen eten meer. Zaterdag avond zijn toen de 15 mannen, van wie er zeven zijn gehuwd, op de trein gezet met bestemming Grie kenland. De reiskaartjes naar het noordelijk deel van Griekenland, station Piraeus, en een reissom van f 50,werden hun door de gemeen telijke dienst sociale verzorging te Vhssmgen verstrekt. De marechaussee op Schiphol was soepel genoeg om hem gelegenheid te geven zijn kostbare films en fo tomateriaal te overhandigen aan Ne derlandse collega's en KLM-em- ploye's, diez orgden dat alles on middellijk naar Frankrijk gezonden werd. Intussen werden de Fransen gewaarschuwd, terwijl üe Amster damse advocaat mr. Robert P. Ka- kosky te hulp geroepen werd. Ter wijl een redakteur van het Franse blad naar ons land vloog, wist de jurist de Nederlandse justitie dui delijk. te maken van hoeveel waar de een behoorlijke verklaring bij de honderden foto's was. Om half acht zaterdagavond ver leende de officier van justitie voor economische zaken te Maastricht, mr. Van Mierlo, zijn medewerking cn om half negen kon de advocaat met de Franse bezoeker en een Ne derlands journalist toegang krijgen tot dc cel van Breyer op het hoofd bureau van politie te Haarlem. Breyer was daarheen overgebracht in afwachting van zijn transport naar Maastricht, dat vandaag zou geschieden. Terwijl een agent-cipier belang stellend zat te luisteren en van tijd tot tijd de inspecteur van dienst even kwam kijken, werden de fei ten van de Iraakse revolutie in de cel op 't hoofdbureau zorgvuldig na gegaan. De twee officieren die de paleis poort 's morgens om vijf uur betra den. hebben nog een kort gesprek met koning Feisal en zijn oom ge voerd in de paleistuin. Volgens hun. verklaringen „en ik heb ze ieder stuk voor stufc geïnterviewd" gaf de oom Abdoel Ilïah 'n onverwach te wenk aan op het dak van het paleis aanwezige lijfwacht om in. actie te komen tegen de opstandige troepen die rond net paleis in stel ling gegaan waren. Toen openden de opstandelingen onmiddellijk, hef vuur en iedereen die in het paleis aanwezig was. werd uitgemoord. De Franse bezoeker opende zijn tas: „Buitenlandse persbureaus heb ben een interview met een. man ge publiceerd, die beweerde kok te zijn geweest van Feisal en naar Turkije gevlucht te zijn. Hij zegt dat de hele moordpartij 2ich binnen heeft afgespeeld". Breyer knikte: „Ja, dat verhaal ken ik. Maar de leiders van de op stand beweren dat dit niet waar kan zijn, Ze hebben mij als bewijs het lijk van de eveneens vermoorde kok getoond. Zij beweerden ten minste dat het de kok was". WOENSDRECHT. - Een Tiger Moth tweedekker van de Konink lijke Luchtmacht Is zaterdag bij het slepen van een zweefvliegtuig kort na de start op de vliegbasis Woens- drecht verongelukt. Het toestel stortte neer in de oostelijke bos rand van het veld en brandde ge heel uit, maar de vlieger, de 23- jarigo sergeant J. Hoogendoora bleef ongedeerd. De bestuurder van het zweef-Uegtuig zag kans tijdig de sleepkabel te ontkoppelen en landde veilig. bureau Antara hebben terrorls van de Daroen Islam in de eerste zes maanden van dit jaar bij over vallen op West-Java 464 personen gedood, van wie 398 dorpsbewoners. De anderen waren politie-agenten, soldaten, en burgerlijks ambtenaren. (Advertentie l.M.) Wees zuinig op iedere vakantiedag. Neem "Akkertjes" méé op reis! Pijoen van allerlei aard ku.nn.en kostelijke vakantiedagen vergal len. Dan komen "Akkertjes" te pas. Prettig innemen zo'n handig "Akkertje". Het glipt naar binnen en U proeft niets, "Akkertjes" redden ook dit jaar heel wat vakantiedagen. cv;\-, helpen rfirecf tvtn LiïrtR vtezcHijnrttn vettmt muuR in ot oPtnmo van ot Gtutmt in6i\m. ten Loéit PiAAO 0Mt£J13CHATT£l/£R &tftü£riHfcri5 ht£R AARDEDONKER' WEHt&Btrt t£Hrwattii TAARri DOOK) D'tö£.BPUii4T£ri 2£ hOSCHltri VR0ebE«AL5 2t 0OOR iPDlAriEh WtRDtM BE.LE.GtRD EÊfl GEHEIME GArvbl waar zoo Diê vooR2ijrt? IKZALEEM5 MOM HOOREI PDTOLtn 3363 Wanneer Paula met Robbie onderweg is naar de kruidenier, wordt zij binnengeroepen door de fotohandelaar, bij wie ze haar_ toestel heeft achtergelaten. „Uw toestel is weer in orde, mevrouwzegt hij, „u kunt het meenemen, ais u wilt. En de meeste foto's bijn nog goed ge lukt ook." Paula gaat de winkel binnen. Kijk, daar zij" de afdrukjes. „Die laatste opname is niet best", zegt de winkelier, „ik wou m eerst maar niet afdrukken, maarenfin,kijkt u zelf maar eens." Paula kijkt nieuwsgierig naar het vreemde plaatje. Wat mag dat wel. voorstellen? Maar dan herinnert zij zich, dat zsj juist wilde afdrukken, toen die straaljager zo laag over de tjalk scheerde. Hé, dan heeft zc onbewust dat ding in de lucht gefotografeerd! Robbie dringt zich naar voren. Hij wil ook graag even kijken. Maar Paula vraagt of zc even mag telefoneren. Ze belt Rob op en zegt, dat ze naar huis komt. met een héél vreemde foto! TGG liei Door Nicholas Blake „Zou Johnnie Ray daar ook in staan?" „Ik weet niet. Wie is dat!" Haar blauwe ogen gingen zover open dat Nigel plotseling bang werd dat hij verzwolgen zou worden. „Wie Johnnie Bay is? Dat is ga door! U probeert mij te nemen!" „Ga zelf door." „Hij is een zanger. Hij is mijn barteklop." „De geluksvogel!" Het blondje tijdelijk ontrouw aan haar hartekïop, drukte zich wat ste viger tegen Nigels schouder, toen hij een. andere naam opzocht m Who's Who. „Weet u, u doet me denken aan 20 verfijnd gejank. „U komt wel erg onverwachts binnen." Stephen Protheroe was al aan net „Blijft u rustig zitten alstublieft, een filmster in een van die ver werk, neuzend in een onivangrijK naam is Strangeways, ik werk velende oude films mijn vriendje manuscript, en beantwoordde Ni- jD Mr, Protheroes kamer. Ik kwam heeft me meegenomen erheen hij gels groet afwezig. Een waord trok een Who's Who zoeken." is een intellectueel, mijn vriendje zijn aandacht. Zijn lange neus dook get meisje scheen totaal verbij- bedoel ik. Nou, hoe heette bij ook op de bladzij af als de snavel van Sj.er<j door dit verzoek. weer? Burgess Meredith." een specht. „Wel, ik weet niet of Ziet u, ik „Niemand vertellen hoor," fluister- „Weer iemand die „belangeloos jjen ^ier eigenlijk niet." dé Nigel in haar oortje, „maar ik zegt als hij bedoelt „zonder belang- „Bedoelt u dat u een geest bent?" bén Burgess Meredith. Wie ben jij?" stelling", snauwde hij. „Die taalver- Haar blauwe ogen werden onge- „Doe niet zo gek! O wacht. Susan valsing is ondraaglijk." looflijk groot. „Ooh, nee, integendeel. Susan Jones. Maar eerlijk, je bent „Woorden zijn wel meer van be- jjj. jjen €igenii)k beneden." toch met écht tekenis veranderd in het verleden. jj verbaast me." „Sst!" siste Nigel. „Eigenlijk ten „Dat is de kwestie niet. De jewes- Werk op de factuurafdeling, Jk een beroemd detective, een privé- tie is dat er voor „belangeloos geen jy[aar Jean is ziek, dus nu ben ik hier. detective, vermomd als Nj- s^noniem is. We mogen dat woord wat_ wilde u hebben?" gel Strangeways alias niet kwijt" „Misschien zijn we kw«t wat het betekent." „Belangeloosheid kwijt? Als Ideaal? Ik vraag net me af." Het gezicht van de kleine man stond plotseling be droefd geteisterd door een droef heid als Nigel zelden had gezien: zijn zwarte ogen en de neergetrok- dith." Mere- „Who's Who." „Pardon? Hoezo?" Het meisje lachte vrolijk, en schud- „Het is een jaarboek en het heet de haar witgouden haar tegen zijn Who's Who." zijn wang. „Een detective! Dat ben „O, een bóék." Wanhopig gleden je in elk geval niet dat kan een haar ogen de kamer rond, die vol kind zien." stond met boeken van de vloer tot Toen hij klaar was met zijn aan- het plafond. „Wij hebben nooit iets tekeningen en het boek weer op zijn AU1J te maken met déze boeken." Ze keek plaats gezet had, zei Nigel: „Dat is ken mondhoeken veranderden het in naar het plafond, zoekend naar in- wel eenzaam voor je hier, de hele een tragisch masker. Het was ge- spiratie. „Wacht, mr. Protheroe, dio dag alleen. Maar je hebt in elk ge groefd met diepe voren rivier- kent die boeken. Waarom vraagt 'X val genoeg te lezen." beddingen die uitgeslepen waren door het hem niet?" „ik haat boeken. Voor mijn part emotionele stromen die sinds lag ,,Maar mr. Protheroe heeft me juist neemt u ze allemaal mee. Nee, mijn opgedroogd waren. hierheen gestuurd." vriendje, die leest veel, zit altijd met fa hebt hier eeen Who's Who, is -Aut, wat gek!" 2ijn hoofd in een boek. Ik krijg er Let wel' vroeg NigeL Stephen hees „Misschien als ik die planken eens bijna de zenuwen van af en toe." 22, ,ii+ A dimt» van smart, nakeek.' „Wat zonde van zun.tijd. als h „Wat zonde van zfjn tijd, als hij „O, natuurlijk, ga uw gang. een meisje heeft zoals jij." „Het heeft een dikke rode rug." „Dat zeg ik ook altijd tegen hem. Het meisje giechelde. „Wat bent u we zijn maar eenmaal jong, niet? ondeugend!" Ik bedoel niets persoonlijks hoor, Nigel keek de planken na. Ar- mijnheer Mere mijnheer Strange- chief exemplaren-van uitgaven van ways." Ze keek hem ^smachtend aan. en trad* de grote Immer aan het eind Wenham Geraldine, tot honderd „Ik houd meer van rijpere mannen. Hnïen Ben jonge, slotdise maar aan- jaar terug. In de hoek bij het raam „Wees maar voorzichtig,..Susan, Ot trekkeüjke blondine, die heel wat twee^ planken^ met - zich op uit de diepte van smart, berouw of wroeging, waarin hij ge stort was. „De laatste kamer op de gang heeft een naslagbibliotheek,' zei hij. Nigel ging de kamer uit. langs miss Miles kamer (de typemachine zweeg). ij het raam „wees maar voorzienug, ousan, ik irefctceiuKe duwuuuï. ui* —Slagwerken, heb de gevaarlijke leeftijd. En al Ser geleerd keek dan de meeste Nigel nam het boek dat hij nodig d«e boekerom ons heen wekken vrouwelijke employés van de firma, had ertussenuit, sloeg de nasm Mil- hartstocht op. was bezig haar haar te kammen licent Miles op, en begon aantekenm- „Ooh wat bent u onbescMkmd. met behulp van een zakspiegeltje. gen te maken. Het blondje lounde riep het meisje ..Ooh," bracht ze uit, met een soort geboeid over zyn schouder. (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1