I I ACHTER DE TIJD AAN Eerste Kamer aanvaardt swet AAN HET EINDE HOOFDSTUK Ontslagplicht trouwende onderwijzeres gesch rapt Minister aan liet roer van nieuwe veerboot van het C hefarme 4 IN HET HOL VAN DE ZEE(LEE)UW Zeeuivs-Vlamingen uiten geenMacht |ge5X TV-programma van W.-Duitsland voor Oostduitsers tahoe Kamerlid ontstemd over zegening van KLM-vliegluig Vier betrouwbare middelen in 1 tablet! In Wesi-Duitsland 14000 kinderen zoeken ouders K Russische matroos dook vrijheid in Ook Zierikzee wil vrije veren "Roofbouw Bijbel DE iVanavond GODWIN Woensdag 30 juli 1058 N het rech la-extremistische doorbraakorgean Burgerrecht wekt de heer A. Zeegers, voorzover ons bekend lid van de anti-revolutionaire partij, op tot een „conservatieve revolutie". Het klinkt een beetje vreemd maat men inoet bedenken, dat de revolutie, die de anti-revolutionai ren zozeer verfoeien, de franse revolutie is. Het is waarschijnlijk wel mo gelijk, tegelijk tegen de Franse revolutie en vóór de conservatieve revolutie te zijn. Voor het overige spreekt de heer Zeegers zonder twijfel niet voor zijn partij. Hij hoeft daarin natuurlijk wel medestanders, maar voor het uiten van zijn ideeën kan hij toch niet terecht bij een van de protestantse bladen; althans niet geregeld. Daarom is hij aangewezen op Burgerrecht, bet weekblad dar erg voor oe vrije markt en de vrije ondernemer is en erg tegen i{e z.g. welvaartsstaat. De heer Zeegers motiveert ziju opvattingen gaarne christelijk, de medevrerkende liberalen van de zeer oude school bij voorkeur met een beroep op wat zij het gezond verstand achten en wat zij verstaan onder de economische wetenschap. Het is. gelijk men weet, ook een typisch kenmerk van de doorbraak, dat ieder zijn eigen moti vering er op na houdt, maar dat het doel gelijk is. Merkwaardig is. dat de heer Zeegers zijn roep naar een conservatieve revolutie doet horen aan het slot van een aantal artikelen, waarin de eco nomische politiek van de Wostduitse minister. Erhard aan de Nederlandse regering wordt ten voorbeeld gesteld. Merkwaardig, omdat ieder, die han delsbetrekkingen met de bondsrepubliek onderhoudt, telkens weer onder vindt dat het daar allesbehalve, ontbreekt aan „dirigisme". Het is Trouw, dat wjj wel het anti-revolutionaire hoofdorgaan mogen noemen, geweest, dat. zeer onlangs enkele belangwekkende artikelen aan dit dirigisme heeft gewijd. De overheidsbemoeiing 5s wat anders gericht dan in Nederland, minder sociaal en veelal meer discriminerend. Ze past blijkbaar nogal goed in de conservatieve kraam van de heer Zeegers, maar is er niet minder dirigisme om. E duidelijke, tegenstelling tussen de heer Zeegers en Trouw geve, wat ons betreft, aanleiding toteen discussie in de boezem van dc A.K.-parüj. Meer in algemene zin is bet niet moeilijk om vast te> stellen dat 'de ideeën, van de beer Zeegers heel weinig kans maken. Men kan nu. eenmaal de tijd niet op zijn schreden doen terug keren; Het kóst weinig moeite om de bezwaren en gevaren van de huidige toestand te onderkennen. De verplaatsing van de verantwoordelijkheid van de enkeling naar de gemeenschap heeft terdege haar bedenkelijke kanten; en er is geen heer Zeegers voor nodig om die te onthullen. De billijkheid echter en trouwens ook de redelijkheid eisen, de dingen te zien in hun historische groei. Er is een tijd geweest, dat de economie haast 20 vrij. was, als de heer Zeegers haar nu wenst; en cr is een tijd geweest, dat het gezonde geld in het denken van de leidende figuren in staat en eco nomie tamelijk wel de grote plaats innam, die de oud-liberale medestan der van de heer Zeegers, de heer Keus, er nu bij voortduring voor opeist. Maar zo er toen al meer redeo tot voldoening bestond dan thans, dan gold dat slechts voor een betrekkelijk kleine categorie. De. massa der bevolking was cr veel slechter aan toe dan tegenwoordig. Op twee punten willen wij de nadruk leggen. Het eerste is, dat de oude economische opvattingen, o£ men ze nu, liberaal dan wel (op aan vechtbare gronden) christelijk wil noemen, zelfs in de tijden van hoog conjunctuur veel armoede en ellende hebben laten voortbestaan. Er waren grote tegenstellingen in de maatschappij: aanzienlijke rijkdom bij enkelen, en een al te schamel levenspeil bij zeer velen. En het tweede'is, dat de économische wetenschap van die dagen (waar de heren Zeegers cn Keus nog op voortbouwen) die was van de beter gesitueerden.-Meer cn meer hebben dc anderen geweigerd, zich er bij neer té leggen- Dit "is veelvuldig, als dóm gekwalificeerd. Niet waar, aan ,de% wetenschap moet- men niet tornen. Maar de vraag werd steeds dringender, "of iels weten schap kon helen, dat geen rekening hield met de mentaliteit van de grote meerderheid des volks. - I -Precies om drie uur vertrok' de N zie, de economische wetenschap heeft zich inderdaad .aangepast.Prinses Beatrix uit öe nieuwe -veer- Met uaste hand stuurde minister ir. J. Algera, dinsdagmiddag de njeutoe veerboot „Prinses Beatrix" tegen het lint,, dat de nieuwe veer haven van Bresken.s af sloot. Stuur man De Vries hield voor de ze kerheid mee een hand aan. het stuurrad: het bedienen wan veer boten is immers 's ministers dage lijks iderk niet. Gisteren werden niet alleen de nieuwe veerboot en de veerhaven bij Breskens in ge bruik genomen: ook in Vlissingen is een nieuwe aouleginrichting ge bouwd. VLISSINGEN. De mo- dernste veerboot van West- Europa, de Prinses Beatrix, be stemd voor het veer Vlissingen —Breskens, is dinsdagmiddag officieel in dienst gesteld door minister Algera, Tegelijkertijd was ook de officiële ingebruik neming van de nieuwe veerha vens in Vlissingen en Breskens. De Zeeuws-Vlamingen hebben .op geen enkele wijze protest getoond te gen de indienststellin-g -van deze veerboot. Slechts1 een jongen van een jaar of veertien stond bil de veer haven in Breskens en toonde een bordje, waarop vrije veren werden Zij heeft nieuwe wegen gevonden. Minister Zijlstra heeft hieraf getuigd, ioen hij de écojjomischc opvaiimgen "van^Colijn wis'ver-|mijitg-,.e autoriteiten, oaderd afwees- De heren Zeegers en Keus delen zijn mening niet; j Even voor het binnenvaren' van en in Burgerrecht ziet men de huidige ministers dan ©ok meermalen als I de nieuwe haven in Breskens .heeft domme en. kortzichtige jongens beschreven en gei eken d. De feilen spreken ^"ómen e:f°ecu lmt\°cxtr" gemar- echlcr eeu duidelijke taal. Ze wijzen uit. dat de bedrijvigheid groter is dan ooit in de tijden met de grootste vrijheid en het diepste respect voor gezond geld. het welvaartspeil hoger en de werkloosheid geringer. Nu ontbreek! het. gelijk wii al opmerkten, geenszins aan zwakke punten, en wij roepen dan ook helemaal niet van hiep hiep hoeraMaar alles bij alles is het toch mogelijk gebleken, met de in Burgerrecht veel gesmade methoden veel beter resultaten tc bereiken tlau liet vrije spel der maat schappelijke krachten het ooit heeft gekund. Niet in tijden van hoog- conjunctuur en helemaal niet in perioden van crisis, waarin ontbinding en geestelijk verval hoogtij vierden. Blijft de mogelijkheid in economisch opzicht West-Duitsland boven Ne derland tc «tellen. Maar afgezien >an het feit. dat het op zijn wijze even dirigistisch is. heeft het ook zekere omstandigheden mecReliadde voort durende beschik baarheid van een vluchtelingen-arbeidsreserve. Je geringe militaire uitgaven en het feit, dat'hét geen bemoeienis had met de opbouw van dc Oostzone. .BEEIAJN De Oostduitse autori teiten hebben bekend gemaakt dat overalwaar westerse TV-program ma's aan gasten worden getoond, bet TV-toeSlel in beslag ral worden ge nomen. Het opperste gerechtshof heeft de maatregel bekrachtigd door de eige naar van een restaurant te veroorde len die dertig van zijn gasten op rijn TV-toestel de Westduitse TV-pro- g ra mm a's liet volgen. Volgens Oost duitse kranten Itreeg de eigenaar ge vangenisstraf en werd zijn toestel in beslag genomen op beschuldiging van „andere burgers te hebben opgehitst met staatsgevaarlijkepropaganda. keerd door rood-wit-blauwe vlagge tjes. doorgevaren. Om tien minuten voor half vier liep de Prinses Beatrix binnenren gadegeslagen door. vele honderden inwoners vah Breskens, die stil- toekeken, 'begafhet!, gezel schap zich. naar het, begin .van de toegangsweg, waar; minister 'Algera met-het doorknippeh vat) ejm lirtt de ze wegen officieel in dienst nam. Per. auto. werd een rondrit over de wegen gemaakt, waarna het haven plateau werd bezichtigd en men zich wedbrom inscheepte voor een vaart over de ,Westerschelde. Tijdens .deze tocht'hieïd'de minister een korte toe spraak. Hij was verheugd dat men nog tijdens dit seizoen van de ver betering der veerdiensten kan. profi teren. Ook sprak hij de hoop uit. dat men binnen zeer korte tijd een zus terschip van de Prinses Beatrix zal kunnen 'begroeten. Voor 'de plaats Breskens. die een beetje in het ge drang komt door het nieuwe veer het badstrand moest onder andere worden doorbroken zijn extra voorzieningen in petto. De commissaris van de koningin in Zeeland, jhr. rar. A. F. C. de Ca- sembroot, beantwoordde deze rede. Hij merkte op. dat er voor Gedepu teerde Staten enkele belangrijke schaduwen zijn, omdat de vreugde wordt getemperd door het feit, dat er een belangrijke tariefsverhoging moest plaats vinden, nodig voor het verkrijgen var» een tweede veerboot. DEN HAAG. Het Tweede-Ka merlid de heer Van DJs (St. Ger.) heeft aan de minister van Verkeer en "Waterstaat gevraagd of het juist is, dat het KLM-vliegtuLg ..Leonardo da Vinei", onlangs naar rooms-kafcholie- ke wijze te Rome officieel gezegend en gedoopt is in tegenwoordigheid van r.-k. kerkelijke autoriteiten. Hij vraagt de minister te willen bevor deren. dat in het vervolg dergelijke handelingen bij de .KLM achterwege blijven; EERSTE KAMER (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Ook de Eerste Ka mer heeft zich verenigd met het voorstel van minister Cats om de wettelijke plicht tot ontslag van de huwende onderwijzeres te schrap pen. Slechts twee senatoren der K.V.P., de voorzitter van de RJK.- onderwijzers Dcrksen en oud-mims- ter "Gielen, stemden tegen. Andere bezwaarden onder hun geestverwan ten verlieten de vergaderzaal voor het tot stemming kwam. Het debat liep voornamelijk over de vraag of gemeentebesturen de huwende onderwijzeres toch zullen, mogen ontslaan, nu de Lager Onder wijswet over. hun bevoegdheid daar toe als gevolg ;van het amende ment-Van Sleen uit de Tweede Ka mer nadrukkelijk zwijgt. Minister Ca Is gaf toe, dat hij in de Tweede Kamer aanvankelijk in twij fel had verkeerd, maar hij meende. dat deze twijfel was opgeheven doordat het v amendement- Toxopeus om de ontslagbevoegdheid met zoveel woor den uit te sluiten dóór de Tweede Kamer was verworpen. Zo bleek' dit liberale amendement, dat door mevr. SchouwenaarFranssen als „princi pieel en duidelijk" hemelhoog boven het „kaol-en-geit" sparende socialis tische amendement—Van Sleen werd verheven, precies het orpgekeerde te hebben bewerkstelligd van 'wat het beoogde! De socialistische woordvoerder De Roos de Amsterdamse wethouder van Onderwijs betwistte de juist, beid van de uitleg van minister Cals. Hij wees er op, dat het amendement- Toxopeus niet aile P.v.d.A.-stemmen in de Tweede Kamer had verwor ven, omdat het door de bewindsman „onaanvaardbaar" was verklaard. Mr. De Roos verbaasde zich erover, dat de K.Y.P.-senatoren, die .onlangs bij monde van mr, Kropman waar schuwden niet meer voor ..een „on aanvaardbaar" van de regering te zullen bukken, hier zo luchtig over heen liepen. Ook de C.H.-afgevaardïgde Van Hulst achtte niet alle onzekerheid en willekeur voor de huwende on derwijzeres uitgebannen.Hij wilde wel accepteven dat' gemeentebestu ren zich bij gemeentelijke verorde ning de bevoegdheid kunnen voorbe houden om de huwende onderwijze res te ontslaan, maar hij achtte het •willekeurig het ontslag bij gebre ke van zulk een verordening in incidentele gevallen toch toe te staan sis zoU blijken, dat onderwijs of ge zin als "gevolg van bet huwelijk der onderwijzeres-, schade ondervindt. Wie zal dat uitmaken, zo vroeg hij zich af. Minister Cals poogde hem er van te overtuigen, dat hij die mogelijk heid slechts had opgesomd om te be klemtonen dat in-die gevallen het enkele feit van het huwelijk geen ontslaggrond zou mogen opleveren. Ondanks al die vraagtekens gaven de senatoren toch stetm aan het wets ontwerp. Zij waren er voor omdat het ook verkeersondërwijs op de scholen mogelijk maakt en het Spaanse en Friese onderwijs meer .kansen, geeft Zij hechtten verder htm goedkeuring aan een wijziging van de Kweeksehoolwet en van de Garantie wet Militairen K.NJ.L. Op 9 september komen de senato ren weer bijeen, na 'in het afgelopen, jaar 53 maal in het openbaar te heb ben vergaderd. Voorzitter Jonkman wees èr in zijn vakantiespeeehje op, dat in de begroting op 60 vergade ringen was gerekend. Het was alsof hij het volk duidelijk wilde-maken, hoe goedkoop de senatoren wel zijn, want Kij ging ook omstandig na, dat zij slechts een vergoeding- van. on kosten ontvangen en geen schade loosstelling, zoals de Tweede Kamer leden.. RÖME, Bij Riifredo in de Ita- laan.se provincie Potenza hebben twee padvinders, in -een oude boomstronk 437 oude gouden munten ontdekt. De schat is overhandigd aan de conser vator van het museum van Potenza, (Advertentie I.KJ Vier wsrlteJijff belrou-~fc«re middelen helpen elkaar en doen wonderen De vier geneesmiddelen van Cbefarins „4" worden in de Hele wereld met uit stekend resultaat gebruikt. Ze Hebben; Hun vaikomen betrouwbaarheid wel teer- duidelijk bewezen en millioenen mensen' baai gebracht bij pijnen en griep, vaak. ook dan wanneer andere middelen falen.' Ttg»» pijntn *n 3''uf. Geschil» «oor ie gnoeligite n*«j, w»til di« «drill üwliMffid door ktt iaiUn<M»t! BONN - Het Westdultse Rode Kruis zoekt na, 13 jaar na de tweede wereldoorlog, nog naar de ouders van 14.000 kinderen. Aan de anilere kant heeft het Rode Kruis 12.000 ouders geboekt staan die naar hun kinderen zoeken. Tot dusver heeft de dienst 300.000 kinderen, kunnen terugbrengen bij hun ouders of anderefamilieleden, maar'baar taak wordt steeds'moei lijker. Er. was een tijd, dat per maand 600 gevallen konden worden afge handeld, maar dat gemiddelde is te ruggelopen tot ongeveer de helft. f Advertentie I.M.J ISTANBOEL Een Russische ma troos is gisteren in de Bosporus van zijn schip gedoken en naar de kust', grote openluchtmeeting, waar de (Van onze correspondent) VLISSINGEN Plannen t gezwommen; om in TuTkije politiek asiel te vragen. Het! vrachtschip, de Tsjoeboejew, was op. weg van de Zwarte naar de Middellandse Zee en was bijna 400 meter van de kust toen de matroos Georgi Dimïtriew zijn duik naar de vrijheid maakte. heer H, J, Colsen uit Zeeuws-VIaan- deren bet woord zal voeren en voor een protesttoeht per auto van Zie rikzee naar Den Haag worden thans besproken door de initiatiefnemers van een actie voor vrije veren op bet eiland Schomven-Duiveland, Het onderwerp van deze actie zijn de bootverbsnding ZierikzeeKats- veer en het veer Zijpe-—Anna-Jaco- WASHINGTON De commissie voor buitenlandse betrekkingen van f bapolder. de Amerikaanse Senaat is snel ak- De initiatiefnemers, de heren J. koord gegaan met de benoeming Dogger en J. A. van der Schee uit van de negerzangeres Marion An- Zierikzee hebben kontakt opgenomen derson en zes anderen tot afgevaar- j met de heer Colsen. In Goes, zullen digden bij de Algemene Vergadering t de plannen voor een gecombineerde van de Verenigde Naties. actie worden gesmeed. gedachte een!- jayond fn éenfgnjte Spaans nonnenklooster te moeten 1 w—®- vertoeven »en kind deling is een 'moederlijke Ida een ontroerende El- de Joris Diels Booy. De gebeurt luk plezier voorsp osterleven bleke angst 2 pakken Castella (Castella Parels of Castella Actief Wit) tijdelijk Da de K. van c gezien opi ia jat de trc tichlvf met hïjgl zwaar gisscur var» goede lichtvoetighed even taal, dat een di- tage te geven van de het dezer dagen verschenen jaarverslag van de KRO worden beiiartlgrenswaardfge opmerkingen gemaakt over „de gesiiadige uitput tingsslag", die het radio-programma Voert tegen rijn samenstellers. „Het wel en wee van de bij het program- mawerk betrokken personen druk ken onvermijdelijk hun stempel op de uitzendingen," zo lezen wij in het verslag. „Maar ook het omge keerde Is bet geval; het veeleisende radiowerk gaat niet ««gemerkt aan de uitvoerders voorbij, het oefent zijn invloed op hen uit. Het laat weinig 'tijd voor studie, verdere ont wikkeling en ontspanningIn het jaar 1957 hadden wij met verschil lende ziektegevallen van langdurige aard te kampen, hetgeen zijn terug slag had op de afdelingen amuse ment, programma's voor de vrouw en schoolradio." „De televisie-sectie van de KRO tcit thans dertien vaste leden en een rmroepster in losse dienst. Van aï deze medewerkers wordt steeds meer geëist," aldus het verslag, „niet m het minst door de steeds, hogere ei sen die een dagelijks groeiende kij- kerssehare stelt. Er zullen hoogno dig maatregelen genomen, moeten worden om een ontwikkeling te ke ren, die bedenkelijk veel op roof bouw gaat lijken. Naast vergroting van hei aantal technischeen artis tieke medewerkers, thans nog steeds •beperkt door de grenzen die het budget stelt, zal een goede cn voor al tijdige vooi-opleiding voor jonge krachten dringende noodzaak zijn." Het leek ons nuttig ook deze as pecten van het door velen nog als alleen maar aantrekkelijk beschouw de radiowerk eens in. het licht te stellen. «uilen omzeild hll viel maar gebeurtenissen in Algiers. Israëlische staatsomroep Kol Israel treftin samenuïerking jnet radio- en tcleuisie-stations in dertien landen voorbereidingen voor de op 19 augustus te houden .finale uötv de internationale Bijbel-quiz, die is georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de staat Israel. Uit .Nederland zal de Haagse mejuffrouw Niewvland, die eerste werd in de door de NCRV uitgezon den wedstrijd, aan de finale deelne- men, Bij deze finale zullen uitslui- tend vragen worden gesteld over het Oude Testament, omdat van de Jood- se deelnemers niet verwacht kan morden, dat zij voldoende op de Jioogte zijn met het Nieuwe, De jury bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende landen onder voorzit- ter schap van een van de rechters van het- Israëlische Hooggerechtshof. Ge- i durende hun verblijf in het land, zul- len de deelnmers een rondreis i'ati tiert dagen door Israel maken. IN het programma van Hilver sum I leeft het Holland Festival i nog voort. Van 8.15 tot 11 uur kunt u luisteren naar Verdi's opera „Un ballo in maschera", zoals die op 14 I juli door de Nederlandse Opera on- I der leiding van Francesco. Molinari j Pradelli in de Stadsschouwburg tc j Amsterdam is uitgevoerd. De televisie brengt na het Week- j overzicht van het NTS-journaal een klucht van G. P. Wodehouse en Guy i Bolton, „Wedden Mylord?" Willy van Hemert regisseert deze bewerking van een van Wodehöuses vermaarde verhalen, de rol van butler Jeeves wordt gespeeld door Diclc Swidde, i Een spel van Bernard Shaw, „A glimpse of the domesticity of i Flanklin Barnabas", kunt u van- i avond van 9,30 tot 11.10 beluisteren in het Derde Programma van de j B.B.C. (194 en 404 meter). j HAVANNA Bij een gevecht tus sen Cubaanse regeringstroepen en opstandelingen ten zuiden van Baja- mo zijn, volgens het legerhoofdkwar- tier^ 87 opstandelingen gesneuveld. Bij een ander gevecht werden acht opstandelingen gedood. De regerings. j troepen verloren in. totaal drie man 1 aan doden en zeven gewonden. LONDEN Premier Fanfani van Italië 2al op 1 augustus een bezoek aan Londen brengen om met Mac- millan van gedachten te wisselen, zo deelt het Britse ministerie van Bui tenlandse Zaken. mee. ti- - t - HTTtteTTtmr.., ZEtilR nwt-tft WACHf, OAflR KOMf ItMATiDI Z.2tKcR TRA..RAAAA!! LAflu nitfGtK 22 het soort morele zwakkeling, dat zich voortdurend moest opzwepen tot De telefoon ging, Mr, Gleed was agressiviteit om zijn gebrek aan zeii er voor mr. Strangeways. „Stuur hem verzekerdheid voor anderen te ver- naar. miss Miles' kamer," zei Prol- bergen. heroe. „u hebt ermee te maken," antwoord- Het was een allesbehalve innemen- de Nigel evenwichtig, „omdat u in de figuur die de kamer binnen trad: dit gebouw bent geweest op„ een tijd een jongeman, niet langer dan één dat cr met de proeven geknoeid zou meter vijftig, in kachelpijpbroek cn kunnen zijn, en omdat een plan. bevlekte montycoat, het Weke ge- door de firma is geweigerd." zicht nog bleker door een verspreid Er klonk verachting in Cyprians groeiende zwarte baard en een stem totm bij zei: veronderstel zwarte sombrero. dat -een privé-detective, of hoe u „TJ bent Strangeways nietwaar?" zich ook noemt wel een sleutelgat zei hij agressief en zijn tanden blik- mentaliteit móét hebben. Denkt u kerden wit achter de baard.' „Wat werkelijk dat het mij een cent kan voor de duivel hébt u miss Sanders schelen of zo'n goedkoop generaalLje te beledizen?" zich iti moeiliikheden brenRt?" te beledigen' i „Ga zitten, dan zal ik het ver stellen. Neem een sigaret," Cyprian Gleeds hand greep auto matisch naar de voorgehouden ko ker, trok dan weer terug. „Dank u, nee. Ik hou niet van stroop om.de mond."" zich in moeilijkheden brengt?' „Waarom bent u hier dan -weer teruggekomen, nadat Uw plan ge weigerd was?" „Ik kwam voor Miriam." „Maar daarna bent u naar bovers gegaan." Nigel zei het alsof hij er al be- 3370. In Frankrijk veroorzaakt het ssmpele negatiefie, dat Eva Prudon uit Nederland aan haar vader heeft gestuurd, grote opschudding, want met één oogopslag riet naar vader, dat dit inderdaad de „Chasseur*' moet zijn. Dan is dera. ket dus even ten noorden jyan het eiland J-er- schelling in zee gestort! „Wij moeten onmiddel lijk contact zoeken met de Nederlandse regering' steil eön der ledeu van de controle-commissie voor, „teneinde toestemming te krijgen de raket te bergen. Monsieur Gaiüara, u lijkt mij de aan gewezen man om via onze ambassade in Den Haag deze besprekingen te voeren." Aldus wordt besloten maar inmiddels is er reeds een semp onderweg naar de Nederlandse wateren. Het 15 do Jtaldc". die er ""riet als een doodgewone vdrteM„van tanker, maar m werkelijkheid is het een voor zéér speciale doeleinden gebouwd schip. En aan boord bevinden zich enkele mensen, die bijzon der grote belangstelling hebben voor de „Chas seur"!..., Nigel bedacht dat. naar 2ijn uiter- wijzen voor had. lijk te oordelen. Gleed nog minder „Nou en? Ik mag mijn eigea moe van 2eep hield. De jongeman had der toch nog wel bezoeken, niet. zich in da leunstoel laten vallen; hij Nijdig door de zwakte van zun aut- trilde heftig was woedend omdat woorden zei hij in een nieuwe vlaag hij zo trilde'en trilde daardoor des van woede: „En waarom, verdomme te heviger. nog an toe, zou ik daar allemaal „Wat voor recht heb u om Miriam antwoord op geven?" Miss Sanders ie overdonde- „Dat bent' u niet verplicht. Waar- ren om haar te laten vertellen om, nu u erover begint, zou u met Er is geen sprake van overdon- meewerken? Of koestert u wrok te- deren. Ze loog tegen mij en die leu- gen Wenham Geraldme?" gen heb ik aan de kaak gesteld. Ik- De ander liet zfjn ogen rollen, iets heb alle recht om dat te doen. De wat aan zijn moeder hennaerde. firma heeft mij gevraagd hier .een „Als u werkelijk denkt dat een kwestie op. te helderen." schrijver niets beters te doen heeft „Wat voor een kwestie?" dan met wrok rondlopen over zijn „Uw móeder heeft u toch zeker brieven met afwijzingen verteld van dat lastcrproces." „Dat zou ik zeker doen,' „O, dat. Dus u denkt dat uw Ge- Gleed was even pit het veld gesla- siapo-raefhodes gerechtvaardigd wor- gen. maar dan reageerde hij op Ni- den door —.Maar wat heb ik daar gels eerlijkheid met een tirade over eigenlijk mee tc maken?" wat hij „de Organisatie" noemde. Dat Cyprian Gleed, daclit Nigel, was-scheen een reusachtige, reactionaire. geslepen en geheimzinnige eenheid te zjjn van redakteurs, uitgevers en schrijvers, die in: de: wereld der iet teren optrad als eensoort Zwarte Hand óm de eigen belangen.te.behar tigen en iedere poging vair buiten die kring te blokkeren. .Het waren mensen zoals Stephen Protheroe, zo verklaarde hij, die de spillen wa ren waar die zwendel om draaide éminences grises die de letterkundi ge politiek beheersten; de,koers aan gaven,''de baantjes aan dé jongens gaven en de buitenstaanders ver moordden. De Organisatie nad haar hoofdkwartier in Londen, maar ook haar agenten in de provincie; zij be heerste niet alleen de uitgeversbran che, de letterkundige rubrieken van de Londense.'dag- én weekbladen; maar ook de B.B.C., de Arts Coun cil, de British Council en de oudere universiteiten. De Organisatie was ook daarom zo gevaarlijk, omdat haar leden zich niet bewust waren, oi voorwendden zich niet bewust te zijn, van haar bestaan: Zij vorm den een oligarchie die op subtiele wijzen haar invloed ...uitbreidde of meedogenloos haar éigen belangen beschermde, maar zonder zich meer van het gezamenlijk- doel bewust te zijn dan koraaldiertjes of mistdeel- tjes. Het was om dit sinistere en amorfe lichaam aan de kaak te stel len en te bestrijden dat Cyprian Gleed had voorgesteld een literair tijdschrift te beginnen. Hij sprak met oprechte overtui ging; maar Nigel vond zijn inzichten toch saai worden en onderbrak ten slotte: „Nu dat kan wel zo zijn. Maar het staat buiten mijn huidige werk. Ik word geconfronteerd met een kwes tie van eliminatie." „Ik stel geen. belang in uw ïnge- -wandsstoornissen," snauwde Cyprian nijdig omdat hem de mond gesnoerd 'werd. „U had de gelegenheid en. een mo tief." „Motief? Ik ken die stomme gene raal van u niet eens." „Nee. Maeu' als leider van de gue rilla's „Wat in 's hemelsnaam „Als strijder in deze heilige oor log tegen de Organisatie, zou u na tuurlijk de meest invloedrijke le den het eerst onschadelijk willen maken. U hebt me zojuist verteld, dat Stephen Protheroe daar één van hen is." Nigel had gezien dat het loket openstond, hij hoopte dat Ste phen het goed zou kunnen horen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1