Oefenplaats voor democratie Kamerleden niet eensgezind over vergoeding Kamerleden m AANHETEINDE HOOFDSTUK Irak wil door Turkije geen pijpleiding »SR Logies van het Voor 96 min sluizen in Haringvliet ENKELE LEDEN: TE VROEG: ANDERELEDEN: TE LAAT. Autodief in 24ste wagen in arrest Kinderkopjes m ilr w it '5- - - - v *--- Radio Mèrcur Tele copter .Dit weekeinde Kustvaarder op Franse treiler: drie doden SPROETJE "iSPARK door FRANK GODWIN ï&wm Zaterdag 2 augustus 1Q58 AANGENOMEN mag ■worden, dat de politieke storm in de Libanon nu over zijn hoogtepunt heen is. Foead Sjehab,. de nieuwe presi dent, heeft weinig overtuigde tegenstanders. Zijn grootste ver dienste is waarschijnlijk, dat bij al» goed kenner van de won derlijk ingewikkelde volkenkundige verhoudingen in zijn land zeer over tuigd Is van het nut van een middenkoers. Men lette op, hoe weinig hij als opperbevelhebber van de strijdkrachten in de jongste crisis de dingen heeft willen forceren. Hij heeft de opstandelingen op een afstand ge houden, maar meer niet. Hij heeft zich niet verzet tegen de landing van Amerikaanse troepen, maar zich we{ onthouden van alles wat zou duiden op een al te nauwe relatie met president Sjanroen, die in de wolken was over de komst van de vreemde troepen. Gematigdheid is in het nabije oosten een te zeldzame eigenschap, dan dat er niet met enige ere melding van zou moeten worden gemaakt. Het is een typisch en niet zeer bemoedigend verschijnsel in landen, die nieuw of opnieuw tot ontwikkeling komen, dat een nogal duidelijke verscheiden heid in de standpunten er niet bijzonder op prijs wordt gesteld. Men ziet het in Indonesië, waar alles drijft naar een eenvormig nationalisme; men ziet het in Egypte en Syrië, waar de politieke partijen rijn ontbonden en geen plaat» irser is voor stromingen, die er nog andere idealen op na houden dan dut van een schietgrage en anti-Westelijke Arabische eenheid. JHet dulden van meer dan één standpunt, het erkennen dat de ene mening niet per se over de andere moet zegevieren, ziedaar enige duide lijke kenmerken van de democratie. Nu rijn de Lifaanezen geenszins stuk voor stuk ras- en wasechte democraten. Maar voor de Libanon geldt wel dat et, anders dan in Egypte en Syrië, omstandigheden rijn die de groei naar een democratische gezindheid mogelijk maken. De Libanezen hebben ge leerd, dat het in hun land niet mogelijk is, de ene groep en de ene ge zindheid over de andere te doen heersen. En er pleegt opstand te komen als het evenwicht dreigt te worden verbroken. IN dit kleine Levant staatje hebben de Christelijke groepen een kleine meerderheid boven de andere, de Mohammedanen en de -Drusen. De leidende Christelijke groepering is die van de Maronieten, verbonden wel met Rome, maar toch in vele oprichten autonoom. Maronieten bezetten de belangrijkste functies in het land. maar door afspraak meer dan door machtsontplooiing. Ziehier het belangrijkste facet van bet Liba nese openbare leven; de proportionele vertegenwoordiging. De Mohamme danen en de Drusen staan er niet naast; niet in het parlement, dat een baast pijnlijke afspiegeling is van de verhoudingen, en niet in de bestuur», organen. Men wantrouwt elkaar vaak wel meer dan men elkaar bemint, maar men weet in elk geval, elkaar te moeten verdragen. Er wordt in Beiroet, waar drie universiteiten zijn, veel gedaan aan Arabische studies; en toch kan de Libanon in genen dele een Arabische staat van het gewone type worden genoemd. Daarvoor is het Mohamme daanse aandeel ïn de bevolking te gering. Oo,k Syrië en ook Egypte heb ben hun Christelijke groeperingen, maar die rijn verre in de minderheid. De Islam is er overheersend cn bepalend voor de gezindheid, hoezeer het Arabisch nationalisme ook is verwereldlijkt, vergeleken bij de vroegere eenheidsbewegingen onder de vaan van de profeet. In de Libanon is er allerlei nuancering. Veel voor-Mohammedaanse beschaving is er blijven leven onder de bescherming van de moeilijk toegankelijke bergen, zoals de bergen ook de Dnisen gelegenheid hebben gegeven voor het ontwikkelen van hun zeer eigenaardige cultuur. Het gevaar, dat de Libanon kortelings heeft bedreigd, bestond in het eenzijdig doorzetten van het in hoge mate door de Russen gesteunde Mohammedaanse pan-Arabische standpunt. Dit standpunt heeft in de Libanon uiteraard wel aanhangers, maar veel te weinig om eea kans te maken. Het ieek er echter veel op. dat het met hulp van over de grenzen toch zou worden doorgezet, en wel met geweld. Dit was de reden van de komst der Amerikanen. VAN de nieuwe president wordt verwacht, dat h'de Amerikanen tot de aftocht beweegt. Nodig daarvoor is echter, dat hij de verschil, lende volksgroepen weer verzoent; in die rin dan, dat zij de wapens laten rusten. Het vertrouwen, dat hij geniet, opent daarop goede vooruitzichten. Men moet niet vergeten, dat onderlinge gewapende strijd in de Libanon niet als een zeldzaam verschijnsel kan gelden. Zolang die strijd maar onderling blijft, kan hij niet zo heel veel kwaad. Hoe echter te voorkomen, dat het kleine land te eniger .tijd toch rijn» ondanks wordt overspoeld door het Arabisch nationalisme? Ziehier een punt. dat misschien met enige vrucht op de binnenkort te houden topcon ferentie kan worden besproken. Een neutralisering van het land onder controle van onpartijdige waarnemers zou denkbaar en niet onaanvaard baar kunnen 2ijn. Voor het hele nabije oosten moet het o.i. van belang worden geacht, dat de Libanon voort kan. gaan in het beoefenen van het evenwicht, dat altijd een grondvoorwaarde is geweest voor het ontstaan van democratie. DAMASCUS De ambassadeur van Irak bij de Verenigde Arabische Republiek in Damascus heeft ver klaard dat de olie van Irak altijd door de pijpleidingen via Syrisch grondgebied naar de eindpunten aan de Middellandse Zee zal vloeien. Irak heeft daarmee de deur geslo ten voor in het Westen geopperde suggesties om een nieuwe pijpleiding te bouwen van de Iraakse olievelden naar een Turkse haven buiten Syrië om. Zijn regering zou allereerst prio riteit geven aan het vergroten van de nationale inkomsten uit de olie waarvoor nieuwe pijpleidingen nodig zijn om het opvoeren van de pompcapaciteit te kunnen verwer ken. Maar de regering van Irak denkt er niet aan olie via Turkije te vervoeren. De pijpleiding door Syrië is in 1956 tijdens de S"ez-crisis beschadigd waardoor Wesv-Europa acht maan den lang geen olie uit Irak kon ont vangen., Daarom hebben ■westelijke olie-deskundigen de wenselijkheid overwogen om de olie van Irak via Turkije en niet via Syrië af te voe ren. De regering" van Irak ontvangt per jaar bijna 225 miljoen dollar uit de olie, terwijl Sijrië meer dan 18 mil joen dollar verdient met het trans port. HENGELO Het provinciale Overiiselse comité ,.Het Ontheemde Kind" heeft gisteren 400 Duitse vluchtelingenkinderen ontvangen. De kinderen zijn verdeeld over de vele steden en dorpen in de provin cie. waar plaatselijke eomité's hun komst hadden voorbereid. UTRECHT In Utrecht werd van daag het contract getekend waarbij de N.V. Nederlandse Sluis- en Tun- nelmaatschappij zich verplicht in zes jaar voor een bedrag van 96.280.Ö0C in het Haringvliet sluizen te bou wen voor de afsluiting van dit wa ter. Ir. A. Eggink, hoofdingenieur- directeur van de directie Sluizen en Stuwen van Rijkswaterstaat zou het contract namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondertekenen. De N.V. Nederlandse Sluizen- en Tunnelmaatschappij is een combina tie van zes aannemingsmaatschap pijen; de N.V. Amsterdamsche Bal- lastmaatschappif, Christian! en Niel sen N.V. in Den Haag, Van Kattem en Blankevocrt N.V. in Beverwijk, de N.V. Hoilandsche Betonmaat- schappij in Den Haag, de N.V. Inter nationale Gewapend Betonbouw in Breda en de N.V. Nederlandse Be- tonmaatschappij „Bato" in Den Haag; (Advertentie J.M.) (Advertentie i M.) Baby derm Haarwater {Haar- groei-tonic) legt reeds inde jeugd de basisvoor een gezonde Haor- aroei, flaeoo f 1.90. long loereikond. Bobydorm Kinder-Shampoo: Geen troontje» meer, niet scherp voor de oogjes. Flacon f. 1.25. l» Apolhftken «rv Drogisterijen. ^'öaaf:ü^i4rhfeèft^aat,W'h«t lekkerste bier schenkèrirdat ér sedert eeuwen gebrouwen wordt: HeinekenVbierLWant bier; goed, al goed: waar ze zulk bier serveren moet alles even prima ztjri. Ook Uw vrouw wil er weieens helemaal uit zijn - dus neem haar eens gezellig mee uit. Naar dat café of' dat cafeetje rif dat restaurant met de onderscheiding op deur of raam: ;Heinekenl X ri Jl i. 4. F-Jk; DEN HAAG. By het ajdeUnps- onderzoek door de Tweede Kamer uan de wetsontwerpen tot wijziging van de schadeloosstellingen en ver goedingen van Tweede en Eerste RADlo MÈRCUR, de eerste par ticuliere scheepsrecIamcradio_ zender (tien keer herhalen dat woordzal vanavond dan toch echt in bedrijf worden gesteld. U weet, dat dit al enkele weken ge leden had moeten gebeuren. Er wa ren echter op het laatste ogenblik allerlei hinderpalen: storm, stran ding, een gebroken mast enz. Aan boord van het onder Panamese vlag varende scheepje „Cheetah Mercur" bevindt zich een zeskoppige beman, nlng. Het schip is ia de omgeving van Kopenhagen, in internationaal vaarwater, voor anker gegaan. Het aantal luisteraars, dat de zen. der, die slechts in de richting van Denemarken werkt, kan bereiken is beperkt tot ongeveer tweehonderd duizend. Dit getal schijnt voldoen de te zijn om de belangstelling op te wekken van bij reclame geïnter esseerde groothandelaren. De toe zeggingen tot een bedrag van twee miljoen kronen (f 1,1 miljoen), die tot dusverre binnen zijn, komen uit de chocolade-, de drank- en de cos metische branche. Iedere dag van 6 uur af is Radio Mercur in. de lucht. Om het kwartier wordt een reclameboodschap, uitgesproken door de beste voordrachtskunste naars van het land (zij krijgen 25 procent meer honorarium dan bij de staatsomroep) en „verpakt" in muziek, uitgezonden. De boodschap pen mogen ten hoogste honderd woorden omvatten. De tarieven va riëren naar gelang van het tijdstip het goedkoopst zijn zij in de uren dat de Deense televisie uitzendt en op de momenten, dat de Staats omroep nieuwsuitzendingen ver zorgt. In de goedkope tijd kost een kwartier slechts 500 kronen (f 270). in de dure tijd kan dit bedrag op lopen tot 2000 kronen. De opbrengst van een avond kan dus f 20.000 be dragen. Protesten van de 'Deense en de Zweedse regering, die beide Staats omroepen exploiteren, bij Panama en bij de Internationale Radio Unie hebben geen effect gesorteerd. Ook een deel van de Deense pers heeft zich energiek tegen deze drijvende zender verzet, omdat deze de be langstelling van het publiek concen treert op het lichte amusement en zo afbreuk doet aan het culturele programma van de staatsradio. In dien het succes zo groot is,"als de blijkbaar kapitaalkrachtige anonie me Zwitserse onderneming, die het station financiert, verwacht, dient mén er rekening mee te houden dat spoedig ook elders drijvende „pira tenzenders" zullen gaan opereren. EEN van de actiefste tv-stations van de Verenigde Staten is KTLA ia Los Angeles. Elf jaar ge leden verzorgde het als eerste recht streekse buitenreportages door mid del van een. mobiele camera. Nu heeft KTLA opnieuw melding ge maakt van een trotse primeur: de telecopter. een camera en een zen der ingebouwd in een helicopter. Eigen ingenieurs hebben, deze zeer lichte „unit" 368 pond in plaats van 2000, het normale gewicht ontworpen. Voor de bemanning heeft men gezocht naar twee licht gewicht piloten, die speciaal zijn geïnstrueerd voor het bedienen, van. de tv-apparatuur. De tweede pi loot treedt tevens op als cameraman. De uitrusting kost 40.000 dollar, de helicopter zelf 42.000. Om uit te zenden moet de wentelwiek in het gezicht blijven van de Mount Wil son, waarop de straal-ontvanger, die het beeld weer naar de zenders van het station doorgeeft, staat opge steld. Tn 't programma van Hilversum II •*-van T.15 tot 8-10 uur de eigen op namen van het galaconcert, dat het Nationaal Orkest van België gister avond onder leiding van Hendrik Rijcken in. het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel heeft gegeven. Soliste in het pianoconcert no. 24 in c van Mozart is de Weense Ingrid Haebler. Op televisie, in plaats van een „bont" programma, de studio-opvoe ring van „Adriaan en Olivier", be werking van Leonhard Huizinga's bekende boek. Morgenmiddag in het programma van Hilversum I van 3.45 tot 4 uur „Het orgel van de B.W.K.", een door Wim Ruth, samengesteld klankbeeld over het beroep van de boordwerk tuigkundigen van de K.L.M. Via Hilversum II.morgenavond van 9.30 tot 10.25 uur het luisterspel „Het klooster" van Heinz Huber. De rol van de krantenkoning William Ran dolph Hearst wordt vertolkt door Louis de Bree. die van Alphons VII, koning van Castüië. door Bert Dijk stra. Kamerleden heeft men zich. in zeer grote meerderheid met de voorstellen der regering kunnen verenigen. Enkele leden achten het tijdstip, waarop de voorstellen zijn ingediend, weinig gelukkig. Zij erkennen welis waar, dat de reis- en verblijfkosten en de overige kosten, die aan het Kamerlidmaatschap zijn verbonden sedert 1953 belangrijk zijn gestegen, en zij hebben tegen een onmiddel lijke verhoging van de vergoedingen voor deze kosten dan ook geen en kel bezwaar. Een verhoging van de eigenlijke schadeloosstelling zou naar hun mening echter niet worden in gevoerd voordat de bestedingsbeper king zal zijn uitgewerkt. Enkele (andere) leden zouden de verhoging van de schadeloosstelling beperkt wilien zien tot een compen satie voor de huurverhoging en de A.O.W.-premïe, waarvoor zij een'ver meerdering met globaal .10 pet vol doende achtten. Het regeringsvoor-, stel gaat huns inziens de grenzen van het redelijke te buiten. Weer andere leden merkten naar aanleiding van het bezwaar, dat het tijdstip voor de voorstellen ongunstig zou zijn, op, dat het alleen daarom ongunstig is, omdat men te lang ge aarzeld heeft, de zaak aan te pakken. „Wil men het aan de burgers, die zich geroepen voelen om hun als volksvertegenwoordiger te die nen mogelijk blijven, maken dit te doen, ook wanneer zij niet over be- AMSTERDAM De Amsterdamse politie heeft &U het Leidseplein de 25-jarige Hllversnmse autohandelaar L van S. aangehouden, die sedert december 24 anto's heeft gestolen. De man had een tijd geleden een spiksplinternieuwe wagen van de Overtoom meegenomen, waarmee hij, met een ander nummerbord erop, gewoon rondreed. De agenten, die Van. S. na een he vige vechtpartij overmeesterden von den in de wagen nog een camera en enige autopapieren, let het huis, dat Van. S„ in Amsterdam aanhield vond de politie nog een grote hoeveelheid goederen, die eveneens van diefstal afkomstig moeten zijn. Reeds vaker was Van S. met .de nieuwe wagen door de rijkspolitie van Loosdrecht bij Hilversum gezien. Daar kon men ook zijn identiteit, die tot voor kort bij de Amsterdam se politie nog onbekend was, vast stellen. Van S, heeft naar hij zegt de auto's in XJtrecht, Hilversum, Loos drecht en Amsterdam gestolen. DEN HAAG, Het Jeugd-Zee- Verbond zal met medewerking van de Kon, Marine en Koopvaardij' van 15 tot 27 augustus een zeekamp voor jongens houden in het kasteel Radboud te Medemblik, langrijke eigen inkomsten beschik ken, dan moet de schadeloosstelling min of meer gelijke tred houden, met de algemene toonbeweging", zeggen deze leden. Over de voorgestelde regeling voor de vergoedingen aan de leden der Eerste Kamer stelden enige leden nog de vraag, „of niet sommige le den. dier Kamer daardoor in inkom sten achteruit zullen gaan". Welis waar krijgen die leden voortaan een onkostenvergoeding van 1000 per jaar, maar er kunnen er onder', hen zijn, die thans een zodanige autover- goeding krijgen, dat zij meer dan 2000 achteruitgaan, wanneer deze autovergoeding wordt vervangen door een reisvergoeding ten. bedrage van de prijs van een spoorwegabon nement. ROTTERDAM. De Nederlandse kustvaarder Josina, 500 brt., van het scheepvaartkantoor Groningen heeft voor de kust van Frankrijk ter hoog te van Douarnenez een aanvaring gehad met een Bretons vissers scheepje; B\j deze aanvaring, waar bij de vissersboot onmiddellijk zonk zijn drié Bretonse vissers verdron ken. Tien andere -opvarenden van het snel zinkende vissersscheepje wer den door het Nederlandse schip op gepikt. Later haalde een andere Franse treiler. de lijken, van de dris verdronken Fransen op en bracht ze naar hun thuishaven. De „Josina" ligt voor anker in da nabijheid van Douarnenez, ïn af wachting van hef onderzoek van de autoriteiten naar het ongeval. Een der geredden van de Franse treiler. Pierre Saliou, overleefde door zij' --cdding-zijn derde schipbreuk. J?EN spannend verrassingselement van bijna elke vakantie ligt in de vraag: „Moe zon t hotel zijn?" Want ja bestelt het meestal blind en moet maar afwachten hoe het er uit zal zien, als ginds je ogen open gaan. Een paar jaar geleden heb ik eens met mijn vrouw, drie toeken gelo geerd, in een dorp aan de Franse Kiméra, Omdat het goedkoop moest, hadden we, via een Nederlands reis bureau, een kamer met een -keuken tje gehuurd bij een Franse heer, die zijn pand daartoe leende. De prijs was redelijk en het reisbureau zei: „V kunt het hele bedrag hier aan ons betalen, dan krijgt u een bon mee, die u recht geeft op drie zoe ken. verblijf alles inbegrepen". 't Leek een goed systeem, dus we betaalden en reisden er goedgeluimd heen. 't Huis stond wat hoog, maar zag. er leuk uit en de kamer maakte een,betrouwbare Indruk. Er was een balkon bijdat uitzicht bood op het dorp en ver weg een stukje van de zee. Toen ik er, kort na onze aankomst, was gaan zitten, toerd er geklopt. De mevrouw van het huis, een tanige, door veel zon geteerde schoonheid uit de gay twenties met de oogopslag van een. gijslang, zei allérvriewielidksi: „O ja, het is eigenlijk niet de be doeling, dat er op het balkon geze ten wordt. Als alle gasten het gaan doen ontstaat er namelijk herrie en krijg ik last met de buren en de po litie. Dus u begrijpt Zij verdween weer. „Je moet er af', riep mijn vrouw, „Ze teil het niet hebben". Ik deed wat bevolen werd en ver liet de villa. In de tuin stond een houten huisjewaarop een leuke of fice van Dufy was geplakt. Tertojjl ik er naar' keekkwam de echtge noot van onze mevrouw naar bui ten, een grote, zware vent, die voort durend keek of hij dacht,* „Ik ben me d'r eentje ruwe bolster, blan ke pit". „Interesseert u zich voor schilde rijen?" vroeg hij. „Ja", zet ik argeloos. Hij noodde mij binnen, met een gebaar. Het huisje bleek zijn atelier te zyn en tn de tijd pan een kalf .uur liet hij zowat vijftig door hem ver vaardigde werken zien. Het waren de afschuwelijkste 'verfkoeken die mij ooit onder ogen kwamen, alle maal landschappen, die de uitbun dige schoonheid van de Rivièra her leiddentot zwaar geverniste, blauw, groen en bruin tegen je opschreeu- wende Kitsch. Daar hij bij elk mis baksel de prijs vermeldde, begon ik te begrijpen .dat hij mg als 'n poten tiële koper beschouwdeNu heb ik er geen enkel bezwaar tegen dat iemand zijn brood verdient met kar- bargerboerenmaar de pretenties van. de man („Matisse is niets", zei hij achteloos) waren zo potsierlijk, dat ik ket liet bij wat onduidelijke kreungeluiden en zorgde dat ik buitenkwam. Van dat ogenblik af,1 beschouwden de man en de vrouw ons als vijan den. Zij groetten niet meer terug, zij hielden onze post dagen achter en zij begonnen ons met grote zorg vuldigheid te sarrenVooral mijn vrouw, die toch wel tegen een stootje kan, had daar diep onder te lijden, want het wijf kwam telkens i« het keukentje kijken, gelastte haar bepaalde potten en pannen, die bij de huur waren inbegrepen, be ter schoon te maken of op een an dere plaats te zetten, omdat zo „daar niet hoorden". Het was een complete 'Eva Bon- hein* situatiemaar erger. Want hef echtpaar ^had niet het talent, maar wel de capsonus van ar tiesten die, omdat de domme wereld de grote kunst nu éénmaal niet be grijpt, gedwongen zijn kamers to verhuren aan burgers. Een vozer basis voor pensionhouderij is on denkbaar. Gewone mensen, die al leen op het geld uit zijn, missen ten minste deze rancuneuze hoogmoed. FrZïc rod gek van dat wijf", zei mijn vrouw, als ze op "het. strand kwam ■uithuilen. „Vanmorgen heeft ze me weer de hele kamer laten aanvegen. Eh ze bleef er bij staan, tot ik klaar was": ,Ach, het duurt nog maar een paar weekjes", troostte ik. ,Met*nou. door..." Want wat kondén toe doen? Alles was vooruit betaald en we hadden geen geld om ergens anders heen te vluchten. Met de tanden óp elkaar, dienden we onze vakantie uit. Maar toen we voor de deur in de faari za ten,'. om naar het station te gaan, heb \ik het raampje nog éven neer- gedraaid en Het hem eindelijk, in mijn beste Frans toegeschreeuwd: „En toch maak je rot schiïde- rijen!" Het was 't mooiste moment van ons hele verblijf. Het enige. KRONKEL Haha! lutut ZOÊKCn ALTIJD gaar DCHArrtn. ik ötLoof- nooir DAT DAAR l£T5 Ont£?! moiroAD? WhGAAn MAAR ttn vér borg tn ÓCHAT ZOtKtn. wcKunntri nier Wtfj BUJVÊrt OMDAT.. zuilen we'rzeó- &D1BUCK? _J Da,^ VLHOTOPr GÊHÉlME lunhEL OOOH juiUE Kunnen &trtn whGBujven vAn dat fort. Hetjser v/torn jet Pluis! Twinrtfi DOLLAR! GOLD. ren. W5j hebben steeds geredeneerd over een schuldige die hetzij de zaak hetzij generaal Thoresby schade wil de toebrengen. Maar alles wat we tot dusver te weten zijn gekomen is dat miss Miles in het openbaar door de generaal is vernederd, vijftien jaar geleden, en dat de firma een voorstel van haar zoon heeft geweigerd in juli. Als motieven zijn deze feiten bespottelijk ontoereikend." „Accoord." „Aan de andere kant was Stephen Protberoe het voornaamste obstakel hier voor het herdrukken van miss 25 Maar mijn spelling is nu eenmaal Miles' romans. Tijdens de kritieke slecht." periode is hij, alleen, gezien in zijn ,Jk ben bezig de mensen te elï- Enkele minuten later liet Nigel kamer, zij., kende de passages- Zoals mineren die het niet gedaan kunnen haar alleen. Hij kon toen niet weten ik u vertéld heb is het feit dat ze hebben," zei hij. „Fysiek niet, ^of <jat een van de vragen die hjj die toen het woord catastrofe' gebruik- psychologisch- niet. Kent u mr. Ge raldine al lang?" Ze lachte ratelend, als een goede kameraad. „Maar hem kunt u niet verdenken! Ik heb hem jaren gele den ontmoet, onder tamelijk vreem de omstandigheden. En daarna een. hele tijd niet meer tot kort geleden. Waarom?" „Ik tast in het duister om scha- 3373 - De bedmling is. dat Gaillard direct door- stellen. „Doe het nou kalm aan. reist near Den Haag om daar met cie Nederlandse I Gaillaia autoriteiten besprekingen te voeren over de ber- cine van de „Chasseur terwijl Prudon onmid- riaiton duren, voor ik p"?h.rian T ml elkaar heb. En een pan. zal je ongetwijfeld goed doen". Dan neemt hij Prudon," zegt afscheid en vertrekt. Eva. Prudon en Poter beschouw "dit maar ais oen vakan- j trekken oven late per auto via do Afslutwijk J nog precies dat Stenhen brak hij. tiereisje. Het zal_trouwens toch nog wel een paar Den Haag alles naar Harlingen en prikken daar de bcot- *oor j schelling. Do gel cc r -.te is erg nieuwsgierig rrn dclTijk "mot Eva cn Poter naar Terecholling'ral j elkaar heb. Én con paar Aagim rust op dat eilar.ri oude vriend kapitein K06 weer terug te ma gaan om al vast een onderzoek ter plaatse in te i morgen gesteld had regelrecht tot te heel moeilijk te verklaren, be- moord zou leiden. halve als een. Freudiaanse vergissing- Ze washier in juli nog niet lang ge- HOOFDSTUK VI noeg om te weten dat u PrOtherce nooit de bon» zou geven op verden- Doorhaling king alleen, hoe sterk die ook moebt zijn." .wat voor maatregelen zou u „Maar het is allemaal zo melodra- nemen als ik u vertelde dat het matisch en vergezocht." zei Liz Wen- ow,„ Stephen Protheroe is, die met de proe- ham. „Ik mag Millicent Miles niet kéis te vinden. Is er niet de een of ven geknoeid heeft?" bepaald graag,-maar ik kan me toch andere schakel tussen mr. Geraldine „Dat zou. ik met geloven, zei Liz niet voorstellen dat ze'zo iets zou en Generaal Thoresby, bijvoorbeeld, Wenham. „Afgezien van alles is zijn d^en alleen om haar romans herdrukt behalve via dc uitgeverij?" hele leven aan deze zaak verbonden, te krltpcn" „Daar heb ik geen idee van." Het is volkomen onbegrijpelijk." „Ai-; dat haar enige motief was, t MiUieent Miles begon kennelijk „Maar verondersteld dat ik u het ZOu ïJs het met u eens zijn. Maar ik haar belangstelling te verliezen. Ze doorslaggevende bewijs zou kunnen ben ervan overtuigd dat ze een keek peinzend nu,ralsof ze een be- leveren?" drong Nigel; aan. of andere veel diepere wrok tegen paalde lijn van handelen overlegde. „Wel. dan zouden we hem moeten Stephen koestert.?. Haar gezicht werd hard. ontslaan," zei Arthur Geraldine na „Hoe zou dat kunnen? Ze kennen „Ik moet zeggen dat die tweede een ogenblik. „O ja, Liz, dat zouden elkaar pas een paar-—? passage mooi werk is," zei Nigel. Hij we móéten doen. Maar heeft toch „Dat zéggen ze, ja. Maar ik: geloof begon te citeren. „Maar de gouver- zeker niet het miet.; De kunnen elkaar luchten neur die het dmk had met dingen ..„En zou het moeilijk voor hem nocb zien. 2e. praten tegen elkaar die meer in zijn lijn lagen, zoals zijn een andere baan te vinden? met'n soort gemeenzaamheid, voort- cocktailpa rti estrad :n het geheel „Een baan zoals deze, ja." gebracht door verachting, of haat, niet op behalve om het leger te „Maar natuurlijk, zou het ergste a]S0f ze nooit anders hebben gedaan. dwarsbomen... Het resultaat van voor hem zijn, dat hij.ons zou moe- Arthur Geraldines mond vertrok deze misdadige nalatigheid bestond ten verlaten," zei Liz. „Ik bedoel ;|n een'grimas. 'if; f uit aanzienlijke verliezen aan men- niet alleen financieel.j' „Misschien .hebt u gelijk. Maar senlevens en wijdverbreide vernie- ,?rEn we zijn het erover eens dat waarom zQuden ze dan veinzen el- ling van eigendommen. De slachting hij oneindig veel meer gelegenheid kaar nooit eerder ontmoet te hebben?' van de TJlombo' had om het te doen dan iemand „Waarom ja?. Mijn hoofd .gonst „.Catastrofe"," onderbrak miss Mi- anders hier?" van de waaroms. Waarom, bijvoor- les afgetrokken. „Ja, maarDe twee compagnons beeld, staan Wenham Geraldine ..'Slachting".' toch?" spraken op hetzelfde ogenblik, ge- miss Miles toe hier eindeloos te blij- „Nee, .catastrofe.' Ik heb een eer- schokt door t de enormiteit van Ni- ven resideren? Tenslotte Is ze al stcklas verbaal geheugen." Ze was gels opmerking. maanden klaar met verhuizen." nu weer vol aandacht. „Ik kan me „Nee. wacht een ogenblik." onder- Geraldine keek een beetje ontzet, inns. 9 nng precies herinneren, dat Sten hen brak hij. „Stephen had zo te zien „Het is een traditie hier om altijd een Tor 'dat stole aan mc voorlas. Het bleef geen motief, zegt u. Aceoord, Maar kamer ter beschikking van «nze in nrijn gedachten steken dat misschien is er iemand die een heel auteurs te houden." J woord .catastrofe' ik heb nooit sterk motief heeft om Stephen in zeker geweten hoe het gespeld werd. discrediet te brengen, hem te ruïne- (wordt vervolgd?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1