SUSSEN EN PAAIEN Westen te snel in paniek over het Midden-Oosten Stuntelig gedoe over een topgesprek Gelijk AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK Reeds 50.000 bezoekers in Kerkrade WAT Vaiiavotnd Nu Zilveren schaatsen SPROETJE -SPARKS;.--door FRANK GODWIN (Advertentie I.M.) mening, dat het-bij de tegenwoordige publiciteit niet moeilijk is. de gebeurtenissen in de wereld tamelijk nauwkeurig te volgen, wordt telkens opnieuw weersproken door verrassingen achter het 1' ijzeren gordijn. daar wel een zichtbaar politiek leven, maar het is. eenvormig en gelijkgeschakeld. Impulsen geeft het niet, het ge hoorzaamt slechts aan de van hoven voorgeschreven lijn. De werkelijk be langrijke dingen spelen zich af achter gesloten deuren. De buitenwereld •Ciemeekt wel de gevolgen, doch kan alleen maar raden naar de oorzaken. In tal yao gevallen laten zich'die wel zo ten naastebij bevroeden; zekerheid alleen belaster "nooit. Soms hebben'de theorieën over wat in Rusland en de geestelijk verwante Janden geschiedt bij gebrek aan alle bewij; iet karakter van wilde f speculaties. "Wat had de reis van Chroesjtsjew naar Peking te, betekenen? Het was tcen tamelijk sensationele reis; daar kan geen twijfel aan bestaan. Het feit, dat-het officiële communiqué zo sober was, kan mede gelden als bewijs daarvan. Het is een oude gewoontevan de staatslieden achter ..het ijzeren gordijn om belangrijke en enigszins verontrustende dingen achter al te simpele woorden te verbergen. De snelle en stille reis van de Russische regeringsleider onthult, geloven wij, iets omtrent de huidige positie van ên Chroesjtsjew èn zijn land.' De communistische wereld heeft in de verwarring van de laatste jaren geconcludeerd, _een leidende kracht nodig te hebben. JMaar de politici in Peking staan op hun achterste benen, als die leiding niet is zoals zij die wensen. Het verschil met vroeger is duidelijk. .In de dagen van Stalin was er geen twijfel aan het leiderschap, van Stalin noch van Moskou. Na de dood van deze dictator heeft het aan alle kanten gekraakt in de communistische wereld. Na betrekkelijk korte tijd is men overal bang geworden van zijn eigen vrijgevochtenheid. De krachten, die de oude stijl wilden herstellen, kregen de overhand. Maar Stalin kan niet opstaan uit de doden en een strenge hiërarchie kan niet herleven zonder machtsapparaat waar ieder voor siddert. ZIEHIER de buitenkant der dingen, de omlijüing waar binnen zich de gebeurtenissen voltrekken. Chroesjtsjew heeft zich geleidelijk van de bevoegdheden van Stalin meester gemaakt, maar hem ontbreekt het gevreesde apparaat der communistische inquisitie. Zo is het hem onmogelijk om ergens rustig te zitten als een spin op zijn web, alles dirigerend, alles controlerend. Zo onbeweeglijk als Stalin was,- zo mobiel is Cbroesjtsjew^ Overal, waar het niet klopt, duikt hij op; •overredend, bewerend, dreigend. Maar overal ook wordt hij gehandicapt door zijn onzekere positie. De' dreigende figuur van de scherprechter, die altijd en overal achter Stalin $tond, vergezelt heer. niet. Chroesjtsjew's macht "is allesbehalve onaangevochten, en er is geen genadeloosheid jegens de opposanten. De terechtstelling van Nagy en Maleter was een wanhoopsdaad meer dan een uiting van vastberadenheid. Zo krijgt de reis van Chroesjtsjew naar Peking enige achtergrond. Er 5è weinig bekend van wat in het rijk en in de partij, die onder leiding van Mao Tse Toeng staan, aan de orde is. Men herinnert rich echter dat de Chi nese kopstukken indertijd eerder achter Nagv en Gomulka stonden dan achter Chroesjtsjew. In bloemrijke laai schilderde toentertijd Mao Tse Toeng de voordelen en de schoonheid van een ideaal, dat honderd varianten kende. Deze vrijzinnige opvatting heeft echter maar een kort bestaan gehad. De honderd varianten zijn binnen enkele jaren van een schone droom tot een nachtmerrie geworden. De teugel ia gevierd geweest; heeft dit feit het re giem in gevaar gebracht? In elk geval lijkt in China de reactie troef. En de leiders wrokken tegen Moskou, dat niet fel en doelbewust genoeg de direc tieven geeft, die zij nodig hebben. Chroesjtsjew, de wankele centrale figuur, had volgens de regels ban bliksems moeten slingeren naar Peking; van zijn kamer uit. Maar jnplaats daarvan is hij hals over kop naar de Chinese hoofdstad gevlogen om te sussen en te paaien. Waarlijk, wij onderschatten hem niet; maar. het was geen uiting van macht. OVER de. aard van de Chinese verontrusting zijn alleen maar gis- singen mogelijk. Doch er is reden om aan te nemen, dat de top- j conferentie en de Russische houding tegenover de gebeurtenissen in i Ï^CLlIio SÜlOW het nabije oosten meer als symptomen dan als feiten de Chinese ongerustheid hebben opgewekt. De leider van de (formeel) herstelde com munistische hiërarchie xnoet tenslotte het recht hebben om aan een top conferentie deel te nemen zonder te eisen, dat ook de Chine/.en er bij zijn. En welke belangen in het nabije oosten ook op het spel staan, niet die van China. Waarschijnlijk is de diepere grond van de Chinese gealarmeerdheid het verloren gaan van de wervende en suggestieve kracht van het communisme, ïlet communisme heeft nodig, dat er in en huiten de landen, waar het heerst, geloof bestaat in zijn onverzettelijkheid en onoverwinnelijkheid en onverzoenlijkheid. Te Peking, zo stellen wij ons voor, voelt men na het kortstondige vrij hei d sex p er m en t de behoefte aan gezag en aan vrees en aan doortastendheid. De houding van Chroesjtsjew beantwoordt niet aan deze wensen. Misschien gaat Chroesjtsjew nu weer feller en bitser doen. Maar het is de vraag of Mao Tse Toeng en de zijnen met het op de kop zetten van de dingen, doordat de ondergeschikten de leider ter verantwoording roepen, het niet eerder erger dan beter hebben gemaakt, Iniussen geven wij onze mening voor een betere. KERKRADE Het wereldmuziek concours heeft gisteren reeds zijn vijftigduizendste bezoeker gehad. Al leen al de marswedstrijd van zon dagmorgen trok ruim 27.000 toe schouwers. Tijdens het afgelopen weekeinde waren 25 muziekkorpsen in Kerkrade te gast. De buitenlandse, deelnemers wer den allen gratis bij de bevolking der mijnstad gehuisvest. Het zeer grote mijnwerkerskorps „Harmonie du bassin de Lorraine" uit Metz in Frankrijk braeht giste ren een muzikale hulde aan de Lim burgse mijnwerkers, met een krans- legging bij het mijnwerkersmonu ment op de Markt. HET wordt waarlijk tijd t wei inzake, het Midden-Oosten kritisch beschou wen en nuchter oordeel weer tot hur. recht komen. Het gevolg zou dan moeten zijn. dat aan het stuntelige gedoe over een topconferentie een einde komt. Deze conferentie is nodig, maar niet over het Midden-Oosten. Zij zou zorgvuldig moeten worden voorbereid, opdat de Westerse deel nemers zouden weten, wat zij moeten voorstellen en wat zij, tot kalme ring van de wereld, moeten hereiken. Dat weten zij nu niet. Men maakt zich zó druk over de conferentie dat het doel ervan nog niet aan de beurt komt. Een topconferentie over het Midden-Oosten kan alleen Moskou, ten goede komen, dat daar enkel positie te winnen en geen positie te verliezen heeft. Dit klinkt onorthodox, maar een zifting van de omstandigheden van dit ogenblik leidt tot de conclusie, dat Moskou voor zijn communistisch imperialisme zonder winst staat. "Wèl voor zijn handelsbelangen. Maar die zijn legaal en natuurlijk. Dat kan geen topconferentie veranderen. y eomr heeft Rusland voor 2ijn communistisch imperialisme be reikt, dat niet door het Westen, door slecht beleid, aan. Moskou in han den is gespeeld? De Russen kunnen geld en wapens aan Egypte kwijt Zij hebben er handelsbetrekkingen mee aangeknoopt die Nasser, vóór Suez en ook nu nog liever met het Westen zou hebben, aangeknoopt, als de Britse katoenmarkt hem niet ontvallen was. Maar Nasser gaat voort in Egypte het communisme te vervolgen. In Syrië leken de voor uitzichten daarvoor een ogenblik beter. Daar waren lieden aan de macht gekomen die aanhangers van Moskou heetten. Dat waren zij wel licht ook, zonder echter te beseffen wat dit inhield, gelovend dat hun nationalisme daarmede gediend, was. Na de vereniging van Syrië met Egypte was het daarmede uit. De partij werd verboden, haar leiders moesten naar Rusland uitwijken. Serraj, die eerst als communistisch gezmd te boek stond, bleef aan, (Advertentie I.M. KAAPSTAD. De Zuidafrikaanse minister van Binnenlandse Zaken Reeft medegedeeld ,dat eer. wetsont werp tot verlaging van de kiesgerech tigde leeftijd voor blanken van 21 jaar tot 18 jaar zal worden ingediend. VAN 26 augustus tot 6 september zal op Earls Court in Londen dc 25-ste Radio Show worden ge houden. Voor de eerste maal sinds 1927, toen de eerste grote radioten- toonstelling in de Engelse hoofdstad tienduizenden bezoekers trok, «al de BBC geen radio- en televisie shows uit studio's op Earla Court Uitzenden. Deze programma's plach ten in dé studio's door honderden tentoonstellingsbezoekers gevolgd te worden. Toch zullen de bezoekers van de Radio Show, die er op uit zijn po pulaire radio- en tv-sterren in le- j venae lijve te ontmoeten, wel aan hun trekken komen. Hun kans op contact met een beroemdheid is j zelfs, zo heeft Cecil Madden van de BBC uitgerekend, vier maal zo groot als vorige j aren. Vijfhonderd be roemdheden variété-artiesten, ac teurs, musici sportslui, enz. zijn V uitgenodigd tot een bezoek aan OOR zijn musical „Hans Brinker Earls Court. Op elke dag van de of de Zilveren Schaatsen", ge- tentoonstelling worden er ongeveer maakt voor de NBC-televisie, heeft dertig verwacht. Overal op het ter- de Amerikaanse componist Duke rem staan camera's opgesteld, die Martin destijds Nederland bezocht, hun volgen in hun doen en laten. Het gaat hier om bet in. Amerika Honderden ontvangers, aangesloten zeer populaire verhaal van het jon- op een gesloten circuit, worden over getje, dat door zijn vinger in een alle afdelingen van de Show ver gaatje in een dijk te steken. Neder- spieid. Zes jongedames zullen de land voor een overstromingsramp sterren interviewen en voorstellen behouden zou hebben. In een van de aan het publiek, liedjes van de musical komen nogal ,Jk wou", verzucht Shirley Long wat Nederlandse woorden voor. in de TV-Mirror, „dat de afdeling Duke Martin zong het zelf, maar de Presematie van de BBC het voor- Nederlandse woorden liet hij door beeld van Cecil Madden zou volgen, een Nederlandse jongen zingen, In en u>eer jongedames ging aanstellen het Va ra-jeugdprogramma „Vrij_ ais tu-om roepster. Het wordt op den buiter" (2.45 tot 4 uur) zal morgen- duur zo vervelend als waar naar middag iets over deze musical wor- jongemannen te kijken". (Enkele ja den verteld O.a. zal het plaatje wor- ren geleden heeft de BBC haar tv- IN toet programma van Hilversum II van 8.45 tot 9.30 de opnamen van een deel van het Holland-Festlval- eoncert, dat het Hongaars Strijkkwartet op 12 juli in toet Amsterdamse Concert gebouw heelt gegeven. Uitgevoerd tvordt het strijkkwartet no. (Rasumowsky- kwartet) van Beethoven. Via de andere zender van 8.35 tot 8.45 dé hoorspelbewerking van G, Js. Shaws satirisch blijspel „Oorlogshelden", Regie Kommer Kleijn. 3n toet televisie-filmprogramma „Het zesde continent", documentaire over de ervaringen van een Italiaanse diepzee expeditie in de Rode Zee, maar van zijn vroegere reputatie hoort men niet meer. Irak. middelpunt van het Pact van. Bagdad, heette veilig voor het Wes ten, dank zij koning Feisals vriend schap en in het hijzonder van het met kracht gehandhaafd gezag van Koeri-es-Saïd. Men behoefde echter geen specialist te zijn. om te weten dat dit bolwerk slechts zolang veilig v/as als het menselijk of politiek bestaan van Noeri duren zou. De golven van het nationalisme beuk ten ertegen en wroetten aan zijn grondvesten. Hoe ondermijnd het was. bewees het gemak waarmede het werd omgestoten. Corruptie had het van binnen uitgehold. Wel was het. wat bet gebruik van de olie inkomsten betreft, veel beter dan Saoedi-Arabië, maar het was toch altijd nog een paradijs gebleven voor de grote landheren, en een jammer lijk verblijf voor het grote deel van het volk. dat van hen afhing. Ar moede en onwetendheid overheers ten. Het regime moest bezxvijken zo als dat van koning Faroek in Egypte bezweken was, ook al was Feïsal, ofschoon onbeduidend, geen Faroek. Het lag niet aan hem, maar aan de sociale en nationalistische druk. Toen het Iraakse regime bezweek, scheen Moskou te triomferen. Deze schijn werd bevorderd door het Westen, dat die 'triomf als gegeven aannam. ziet men het anders in. De mannen, die de macht hebben overgenomen, zijn ernstige lieden.' niet communistischer dan hun voor gangers. Zij begonnen onmiddellijk .te verklaren dat hun opstand ge richt was geweest tegen tyrannie en corruptie, maar niet tegen be staande internationale vriendschap. 'Nu was ,.dit niet bij voorbaat over tuigend. 'Ook in Egypte was het zo begonnen, Nasser had Westerse be zoekers, zeker met bijgedachten, telkens weer naar de mond gepraat. De Irakse leiders hadden, met de Amerikaanse marine in de buurt en, voor het bestaan des lands voorlopig afhankelijk van een goede gang van de oliezaken, alle reden tot hun betuigingen. Men was nog te on williger tot vertrouwen, na het ver nemen van de bestiale gebeurtenis san by de omwenteling. Maar daar na is men scherper gaan nadenken. Daartoe heeft de conferentie te Lon den van. de Bagdad-landen bijgedra gen. Kritische en bevoegde beoor delaars als Pakimftani, Perzen en Turken waren voor onmiddellijke etkennïng van het nieuwe bewind. Men ging meer waarde hechten aan de verzekeringen uit Bagdad. Het was niet de wilde, Nasser ver godende menigte, die het bewind in handen had. De verzekering van trouw aan oude banden kreeg in Westerse oren een overtuigender klank. Men .heeft een criterium. Te Bagdad waren in het hoofdkwartier van het Pact van Bagdad, alle ge heimen bijeen van de bondgenoten. Zolang die ontzien werden was er reden tot vertrouwen. Het ijs tussen Argelsaksen en de nieuwe mannen in Irak is snel aan het smelten. Reeds spreekt men op hoog peil. De oliobelangen schijnen voorlopig vei lig. Het werk is doorgegaan op de oude voet en geen ogenblik ver stoord. Alles hangt nu verder af van de kracht van het tegenwoor dig bewind. Al is dit meer bereid, voordeel te aanvaarden waar het dit ziet, toch is het niet minder bevreesd voor Rusland dan zijn voorganger. Evenmin wil het onder Nasser staan, ondanks alle gemeen schappelijkheid van nationalistische gevoelens. Het vormt nu een nieuwe dam, steviger wellicht dan de vo rige. De golven van het populaire Arabisme en van de Nasservergo- owg van de menigte 2ullen deze dam echter blijven bestoken. Het Pact van Bagdad zal waarschijnlijk moeten worden opgeofferd. Dit 20U geen ongeluk zijn, volgens de on middellijk betrokken, buren. Mits 't in vriendschap en loyaliteit ge schiedt. Irak krijgt nu groter aantrek kingskracht voor Syrië. Dit hoeft Nasser niet ten goede te komen en gteft Moskou geen reden tot vol doening. Dr M. P - door r. Blankenstein] IJ ET Westen is te snel in paniek AA geraakt. Dat was ook zo m de Libanon. Is daar iets gebleken van een onmiddellijk dreigend commu nistisch gevaar? Het was veeleer een huiselijke burgeroorlog, wat bloedig mr.ar gezellig in dit bont samenge stelde Arabische land. Zeker Syrië had zeker niet de beste bedoelin gen ten aanzien van het Libanese gebied, dat eens een deel van Sv- rto heeft uitgemaakt. Haar de kan sen der Syriörs waren, gegeven het onvirulent karakter van de burger oorlog, en de betekenis van het Libanese leger als reserve voor na- tionaal verweer, niet groot. Zij ver dwenen geheel toen de Amerikanen aan land stapten, ter verdediging van president Sjamoen, wiens ver dwijnen zij daarop hebben helpen bevorderen. Het Westen zit nu nog met twe» problemen: Jordanië en Saoedi-Ara- bic. In Jordanië houdt Engeland 'n positie staande, waarvoor geen ver zekeringsmaatschappij een. poijc geeft; in Saoedi-Arabië dekken da Amerikanen een toestand die teg»n al hun eigen begrippen, van politie ke en sociale moraliteit ingaat. Met de kwesties in de oliesjeikdommen aan de Perzische Golf zal Engeland geen inmenging van Moskou dulden Uit dit -alles blijkt, dat voor eeri topconferentie over het Midderi-Oos- ten weinig reden is. Van Turkije Perzïë en Pakistan zou de conferen tie moeten afblijven. In alle ander» landen is er geen basis voor Rus sische bemoeiing. Feitelijk kan een dergelijke conferentie voor Moskou slechts ten doel hebben het aan een politieke positie in die wereld te helpen, waar alle landen uit die we reld tegen zijn. Een topconferentie best, maar dan over dingen die de wereld rust kunnen verschaften en niet bij wijze van Russisch poli tiek penetratiemiddel in het Midden- Oosten. x mi SOWJ Mnwwlljn 'i' I/Maya ypart-lyautty Tripolis aanvoerlijn 6®Amrr /n het Oostenrijkse plaatsje Gmun- den, zit ik in een. Weinstv.be, om u dit lettertje te schrijven. Het is half twee in de middag, een stil uur, zo dat ik het knus-donkere vertrekje deel met slechts één man, 'n boerse, in lang niet geschoren verschijning, die met smaak een karaf witte wijn aan. het leegdrinken is. De man kijkt mij lange tijd geïntrigeerd aan. Dan haalt hij iets uit zijn binnenzak en stapt met het élan van een verkoper op mij af. „Neemt u mij niet kwalijk," zegt hij, in dat rondgeslepen Oostenrijkse waarvan je zowat de helft verstaat, J/laar wilt u dit eens lezen?" Hij neemt plaats en legt een klein getypt brie/je voor me op tafel. Het is afkomstig van de plaatselijke spaarbank en blijkbaar aan hem ge richt. De tekst luidt: „Geachte heer Op uw verzoek geven wij u hieron der een overzicht van de aan u uit gekeerde bedragen. Op 3 januari 5000 Sh. Op 1 februari 5000 Sh. Op 27 febryari 6000 Sh. Op 3 maart 6'OflO Sfi. Samen; 27000 Sh. Hoogach tend." Volgt: een stempeltje en een niet te ontcijferen kras. „Wat denkt u er van?", vraagt de man, mij met grote, naieve ogen op nemend, of ik het orakel ben, dat uit komst brengen zal. ,,'tls gewoon een briefje," zeg ife. „Lees het dan nóg eens," smeekt hij. Terwijl ik het doe, haalt hij zijn karaf wijn en zijn glas, schenkt ziek in en gaat afwachtend tegenover mij zitten. „En?", vraagt hij eindelijk Ik haal mijn schouders op. Ik kan geen chocola maken van die man. nou eens goed," zegt hij, „Vijf duizend en vijf duizend en zes duizend en zes duizend. Dat is byei- kaar twee en twintig duizend. En hier staat: zeven en twintig dui zend „Ja, u hebt gelijk," roep ik. „U is niet van hier," concludeert hij. „Uit Holland," geef- ik toe. „Mijn vrouw is ook -uit Holland zegt hij, „Uit Krefeld." Dat schept natuurlijk een hand. Hij vouwt het briefje, dat zeer be duimeld is, zorgvuldig op en zegt: Jem and op die bank heeft vijf duizend gepikt, die mij toebehoren. Dat is toch duidelijk? En hoe krijg ik die nou terug? Het briefje ïs al twee jaar oud. Rekenen is nu een- maal niet mijn kracht. Ik ben een boer. Maar een paar maanden gele den, heb ik 't nop eens op mijn ge mak nageteld en toen merkte ik het." Zijn karaf is leeg, maar er wordt automatisch een nieuwe voor hem neergezet. Treurig «raagt hij: Wat moet ik nou doen?" Èn als ik aarzel met een antwoord: „Ja, ik ben maar zo vrij om het aan u te vragen. Want u ziet er uit als een beambte. Als iemand die op een bureau werkt. En tellen kan..." Ik voel me zwaar overschat en zeg dus haastig: U moet gewoon naar die bank toegaan." Hij knikt met het zware hoofd dat hij in de affaire heeft. ,Jk ga ook, straks,!' anttuoordt hij, „O, ik ben er ai een paar keer ge weest. Maar 2iet u, ik woon boven, in de bergen. Daar is het mooihoor. Veel mooier dan hier. O, u moest het eens zienMaar goed, uit mijn dorp kan ik alleen hier komen met een autobus. Die gaat <m half negen weg en komt om een u«r hier aan. Op dat ogenblik is de bank dicht maar hij gaat om twee uur weer open. Wat doe ik dan, al die tijd? Ik ga hier zitten en drink een glas wijn Hij kijkt mijaan en incasseert mijn begrijpende knik. Aangemoe digd ledigt hij dan zijn glas in een lange, geroutineerde teug, veegt zijn lippen af en vervolgt: ,Za is het alle keren gegaan. In de autobus. Om een uur aankomen. Hier zitten. Wat drinken. En dan om ftalj drie, drie uur naar die bank. En weet 11 wat ze daar doen? Ze lachen me uit. Ze kijken niet eens naar het briefje. Ze zeggen: „Ga jij maar weer •naar de kroeg." Soms auto en ze me de deur uit, mijnheer." De klok slaat twee keer. Als u nu meteen eens wegging. acfutseer ik. Hij drinkt de karaf nog even teeg, maar dan gaat hij inder daad, na een lange, warme hand druk. Een prematuur afscheid, want vijf minuten later was hij al weer terug, liet een nieuwe karaf op tafel zetten en sprak: „Weer niks. Ze zei den alleen maar dat ik weg moest gaan. Dat ik gedronken had..." Kajfca zou hem begrepen hebben. Een man die gelijk heeft, maar zich zelf eindeloos verhindert het te krij gen. Misschien geloven ze hem in de hemel en lezen ze daar het briefje. Tenzij daar ook café's zijn.-. KRONKEL Tussen de 6000 en SOOO kilometer lang zijn de aanvoerlijnen waarlangs Engeland en Amerika, materiaal en militairen transporteren naar 't Mid den-Oosten. Bij dit nitcist kostbare transportsysteem rijn ook de bases den gedraaid van Duke Martin met omroepsters dóar omroepers ver van-j jn west-Europa en lh het Middel-" do Nederlandse jongen. gen red.). 'landse zeebekken ingeschakeld. &AA5 DRlEKIflDtRtN HtBÖEN ntr rtb GtKOCHf tn zt be.- wen ntr ttn ru/iriHó DOU.ARBIL.jtr JK VERTROUW MtT mtr HELEMAAL DATGttPrmer. YtFmmiKK&llK] WÉHt&BErtrtD oh, Htt ztjn ot Kinotfttfi wn ttQRrOftè fARM TWfMfó DDU-AR BtrftKÉJir voor MOftron. ZAL Etm KrjKtri Htrzijn NOU.GteM TROMMpj 6ttn HooRtotnGttn OPOKCri DOfiKtR ZOÊKUCHTtn. 27 ze ieder ogenblik een liedje konden gaan fluiten of een vernietigende niet af te drukken gevatheid kon den gaan zeggen. Het was het hoofd van Foxy, de jongen die op zo wei nig plechtige wijze zestien maanden geleden in hun leven was gekomen, tijdens de gebeurtenissen die geleid hadden tot een melodramatische sce ne in de Albert Hall. 1) „Foxy blijft er goed uitzien." „Ja. Gisteren kwam hij theedrin ken. Vroeg nog naar „de baas". Ik heb hem verteld dat je het druk had met speuren, O, hel en duivel ik wou dat ik het cakemes ergens be speurde.1' „Dat ligt in de tweede la van 3375. De „Vrouwe Anna" kan zonder bezwaar boven de Wester gronden komen, maar Rob heeft geen middelen aan boord om de kegel te bergen. En het is natuurlijk niet de bedoeling een ber- ginfsvaartuig. te charteren, zolang Gaulard nog niet met de officiële toestemming is gekomen om de „Chasseur" te bergen. „Haar het is ook niet lot stilzwijgen kan brengen, zodra hü de plaats nodig, dat we de kegei onmiddellijk bergen" zegt l nauwkeurig heeft bepaald. Rob vraagt Paula of Prudon, „ik ben al tevreden, wanneer wij ande- zij er bezwaar tegen heeft met de tjalk naar de ren beletten de kop van de raket te vinden. En Westergronden te gaan. Paula vindt het best en dat kan met dit apparaat." De professor laat een de kleine Robbie voelt alles voor dit avontuur! toestel zien, waarmee hij de zender van de raket je thee nemen. En neem wat neus- druppels voor het geval je voor- Hij werkte die avond tot midder- hoofdsholte begint op te spelen," Ze nacht, met grafietpoeder, verstuiver rommelde in een kast, die vol bleek boven van je toilettafel, in de slaap- en vergrootglas. Eerst onderzocht hij te zitten met verflappen, en pakte kamer." de pagina's die dc lasterpassages be- een klein groen flesje met een pipet „Wérkelijk? Hoe komt dat nu vatten en die leverden hem er, onder erm. „Nee, niet zo, ga op de divan daar?..O, je houdt me voor de vele wazige en onontcijferbare af- liggen, laat je hoofd over de rand gek!" - drukken, een paar op die hij kon hangen, zoals Desdemona nadat ze Clare, die door de studio liep te identificeren als die van generaal gewurgd is. en spuit het dan in je ijsberen op zoek naar het cakemes, Thoresby, Stephen Protheroe, Basü neusgaten, "Dat spul komt nooit m draaide zich plotseling om en stootte Ryle en de zetter. Vrijdag zat hij je voorhoofdsholte als je niet on- daarbij Nigels kopje uit zijn hand. tol een uur of vijf aan de ondank- dersteboven hangt. Néé! Niet een q verdomme nog toe, wóérom bare taak, terwijl hij zuur bedacht hele pipet vol -- een paar druppels ben toch zo onhandig!" klaagde f dat dit het soort routinewerk was, maar. Waarom kun jij de dingen ze. raapte het kopje op en bette 'dat eigenlijk door de politie moest toch nooit half doen?" Nieel's oak met het sjaaltje t t zc KffiR f Terwijl zijn hoofd over de rand van haar hals had getrokken. hing bedacht Nigel dat er maar wei- „Je bent niet onhandig. Je bent ff+Anig aangenamere ervaringen waren buitengewoon gracieus. Het is al- fnfrfin? HaF f.? pS ffnVP dan getiranniseerd te worden door leen je impulsieve natuur die jeal- 5hi,H «n een mooie vrouw. Hij ging weer tijd overal tegenop laat lopen. helde Clare recht0p zitten en vertelde haar wat Na de thee lag Nigel op de divan Massmger. fcjj da^ht met zjjn hoo£d m CJares schoot. „Met Nigel. Ik ben in een rothu- „ik tiranniseer je niet," zei ze. „Ik Haar vingers streelden cn kneedden meur. Kan ik komen thee drinken?" vvil alleen niet met jou in m'n maag zijn slapen: hij voelde aan als een „Prima, Koop onderweg een Ma- zitten, kreunend over je o zo arme tot leven gekomen brok klei Haar dera cake, wil je?" hoofd." handen waren vierkant, met korte Vijf minuten later was hij in Clares Terwijl Clare thee zette, keek Ni- sterke vingers, maar tegelijk heel studio Ze was bezig met een kop gel eens rond in de studio. „Mijn zacht. Nigel kuste ze. \'an klei op een sokkel eti keek niet tweede thuis en wat een varkens- „Lelijk zijn ze hè?" zei Clare. dadelijk op_ toen hij binnenkwam: stal. Ik zou nooit met 'n vrouw kun- .Daarom doe ik er zoveel aan.' hij had ruimschoots de tijd haar nen samenwonen die een open pot „Ik wou dat ik zo lelijk was." prachtig glanzende zwarte haar te foie gras op 'n plank heeft staan vlak „O, maar jij bént lelijk. AartsJelijK. bewonderen dat over haar schou- naast een open blikje met terpen- Op een interessante manier. Je ge- ders viel, en haar bleke fijne profiel, tijn." Kookgerei, gipsafgietsels, half zicht is scheef. Maar symmetrie i» Clare mopperde kwaadaardig tegen opgerookte sigaretten, kostbare boe- vervelend. Voel je je al beter?" de kop en kwam naar Nigel toe. ken met reproducties en pluimpjes „Veel beter." „Ik geef je geen zoen." zei hij. „Ik klei lagen overal. Een overall met „Soms vraag ik me af waarom ik denk dat ik verkouden word." kleivlekken hing aan een haak naast niet met je trouw," zei Clare drome' ,.Ik houd van jouw verkoud- een schitterende violette mantel van rig. „In ieder geval niet omdat j® heden." Dan ging ze een eindje Dior. Een plank die een hele muur het nooit vraagt" van hem "af staan en keek hem aan besloeg bevatte een kudde van die „Of omdat je het zelf nooit vraagt met diezelfde onbevooroordeelde en kleine gestylcerde kleipaardjes met geconccnlreoide blik waai mee ze spitse snuiten, die Clare bijna auto- haar modellen bekeek. „Ja." zei matisch maakte terwjjl haar gedach- Clare, „je ziet er nogal ontdaan uit. ten zich met andere dingen bezig- Je hebt zeker weer met natte sokken hielden. Op een voetstuk in een hoek rondgelopen" stond haar bekende meesterwerk „Wees geen feeks." het bronzen jongenskopje, scherp „Je moet maar twee aspirines bij en kwiek, de lippen gevormd alsof „Wel, wil „Ik zou in zo'n chaos niet kunnen leven, lieverd. Ik zou gek worden. 1) Zie The Whisper in the Gloom* (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1