H; „Vredesduif van Sowjet heeft Hongaars bloed gedronken" AAN HET EINDE HOOFDSTUK Emoties van het TOPCONFERENTIES EN RECHTSORDE Hongaarse goodwill-missionaris zegt: Hoessein zit op Britse bajonetten Mao bedreigt Formosa KAUWEN Dr. Bela Fabian wÊSÊÈÈÈÊSËm De oude staatsman Amerikanen in Beiroet mogen passagieren" Radio Moskou: TV'zeindltïjd Dit weekeinde Kunstschilder Klein onderscheiden vraagt morele werelcl-hulp Amerika ongerust BOEDAPEST ERKENT Dappere houding van Nagy tijdens proces Serenade voor kon. Juliana en prinsessen dootj.FRANK GODWI AVONTUREN VAN' KAPITEIN ROB Zaterdag 9 augustus 1958 MACHlSVEllT in plaat? van het zich gedragen naar cïe inter nationale regels: liedaar tiet verwijt, dat sommige groepen in het Westen richten aan het adres van de regeringen, die met het zenden-van troepen hebben gereageerd op de gebeurtenissen en. dreigingen van het nabije Oosten. Middelen van deze aard achten zij uit den boze. Ze berusten niet op recht en wet en bieden kwade kansen op het ontstaan van oorlog. Ziellier, geloven wij, een eerlijke weergave ven het standpunt. Het is volstrekt geen dwaas of onsympathiek standpunt. Maar het verliest wel aan waarde als het geconfronteerd wordt met de feitelijké toestand in een wereld, die getuige is van een. zo moeizame strijd jpist om de totalitaire machten, die niets om recht, en wet geven, binnen de perken te houden. Iets van de onvoldoendheid van de beschreven opvatting komt al aan het licht bij het onderzoeken van het alternatief: de topconferentie. Natuur lijk is deze topconferentie geen doel. maar middel: middel om te komen tot vriendelijker en rechtvaardiger en ongevaarlijker toestanden. Maar in elk geval weerspiegelt de heftigheid in de afwijzing van het machtsvertoon zich in de waarde, die wordt gehecht aan het alternatief. Er is een neiging, aan zo'n topconferentie een baast magische betekenis toe te kennen. Men heeft „at onlangs vooral kunnen waarnemen in Engeland, waar sommige links-georiënteerde bladen het deden voorkomen alsof de wereld nu einde lijk stond voor haar definitieve redding. Een topconferentie: welk een eindeloos perspectief, welk een zegen voor de mensheid! r£T is hard om het te zeggen: maar dit soort geëxalteerdbeid heeft met de werkelijkheid niets te maken. Het is psychologisch verklaar- baar dat, wanneer goedwillende mensen een ding met hand en tand afwijzen, zij een ander ding maar al te grif met huid en haar slikken; m^ar het is daarom nog uiet reëel. Datgene, wat de geschiedenis leert over topconferenties, is volstrekt niet zo bemoedigend. Napoleon en tsaar Alexander van Kusland hebben op een topconferentie de wereld al eens ïn invloedssferen verdeeld. De wereld behoudt er geen goede herinneringen aan. zoals de wereld ook7 allesbehalve goede herinneringen bewaart aan de Münchener topconferentie van 1938. Is het nog nodig om de topconferenties van Hitler en Mussolini in het geheugen terug te roepen? Het waren naar geest en pretenties lugubere gebeurtenissen, totaal verschillend van een overleg op democratische grond slag. En hier, geloven wij, komen wij wel tot een zwak punt hij degenen, die zozeer hun hart aan een topconferentie hebben verpand. Als hoedanig beschouwen zij de eigen staatslieden? Als krachtfiguren, die met enkele vervaarlijke formules en een pennestreek de wereld een nieuw geacht kunnen geven? Of aJs mensen met begrensde kwaliteiten en bevoegdheden en ach hun feilbaarheid bij voortduring evenzeer bewust als faun ver antwoordelijkheid? Ons lijkt de laatste omschrijving wel de juiste. Maar wie wereldhistorische beslissingen van topconferenties verwacht, moet het op de eerste omschrijving houden. Slechts in een totalitaire sfeer kan alles in één klap opgelost worden. Het is er dan echter ook de oplossing naar! Men begrijpe ons goed: wij zijn volstrekt niet op een topconferentie tegen. Maar wij waarschuwen wel voor overdreven verwachtingen, vooral wanneer van tevoren niet een sfeer van vertrouwen is gekweekt en een grondslag voor overeenstemming gelegd. WIJ zouden nog even willen doorgaan op de kwestie van het machtsvertoon. De heerschappij van het internationale recht is natuurlijk een schone en nastrevenswaardige zaak; maar recht zonder macht is nu eenmaal nauwelijks denkbaar. Wij bespraken dat onlangs met een pacifist, zeggend dat de Verenigde Naties alleen dan ooit een wereldrechtsorde kunnen handhaven, wanneer zij over de nodige machtsmiddelen bezitten om overtreders in bedwang te houden of weer in het gareel te brengen. Het betekent, betoogden wij, bezit van wapens en beschikking over (politie) troepen. Het betekent de mogelijkheid van gewapende strijd. Zijn reactie was:' strijd wijst mijn groep af. Én wij constateerden: daarmee is jullie vicieuze cirkel rond. Nog een slotopmerking. Wij zijn bereid te geloven in een wereldrechts orde. Op een aantal punten is deze rechtsorde min of meer al aanwezig. Maar wij geloven niet in een wereld, waarin onrecht, pressie en eenzijdige daden geheel tot het verieden behoren. Natuurlijk is het goed er ©p alie manieren naar te streven, dat deze verschijnselen zo weinig mogelijk voorkc.nca» Joch een volmaakte wereld is nu eenmaal ondenkbaar. Criterium voor een goede rechtsorde is dan ook minder het geheet voorkomen van buitensporigheden dan de mogelijkheid van veroordeling, redres en herstel, yandaar, dat wij niet met zo mateloze hardheid oordelen over het huidige ^machtsvertoon" in het nabije Oosten. Als er onrecht wordt begaan, kan het worden goedgemaakt. En een redelijke mate van zekerheid, dat dit overal het geval is, ziedaar wel het meeste wat de mensheid van de toekomst mag hopen. Advertentie I.M.) geeft uw zenuwen rust ontspant en is 10 lekker zo fris e zo gezond DEN HAAG. „Ik wil geen poli tieke, maar morele hulp van elk volk. dat gevoel heeft voor mense lijkheid. DU is een probleem, dat niet alleen het Hongaarse volk aangaat, maar de gehele wereld." Dit waren de woorden van dr, Bela Fabian, voorzitter van de Federatie van Hon gaarse gewezen politieke gevangenen gistermiddag op een persconferentie in Den Haag. waar hij op zjjn good- wfll-reis door Europa gastvrijheid genoot van de Nederlandse Vereni ging van Ex-Politieke Gevangenen en het Nationaal Comité ter Bestrij ding van het Concentratiekamp systeem. Dr. Fabian belichtte bij deze ge legenheid nogmaals de gruwelijke toestanden in het neergeslagen Hon garije. Hij vertelde over de kinderen, jongens, maar veelal minderjarige meisjes, die na de mislukte revolu tie in Hongarije naar Rusland waren gedeporteerd en in de concentratie kampen waren overgeleverd aan de 55 BEIROET. De Amerikaanse sol daten, mariniers en matrozen hebben met ingang van hedenmiddag 12 uur toestemming, in sommige delen van Beiroet te „passagieren". Z(j mogen zich ongewapend en vrijelijk tussen de burgerbevolking begeven. Iedere dag kunnen 20Ü0 man hiervan pro fiteren. Verwacht wordt dat zy per dag circa 75.090 gulden zullen uit geven. In het bijzonder de verkoop Van kameelzadels, koperen asbakjes, waterpijpen en Arabische hoofd tooien zal met sprongen omhoog gaan. Er zijn thans in wi om Beiroet 24.000 man Amerikaanse militairen gelegerd. Zij leven in kleine tenten en „foxholes" aan de rand van de stad. De manschappen hebben op dracht gekregen zich strikt te houden san alle plaatselijke gebruiken. MP's zullen nauwlettend toezicht houden op bet gedrag van de troepen. 55- 55 LONDEN. Radio Moskou heeft verklaard, dat koning Hoessein van Jordanië onmiddellijk ten val ge bracht zal worden, zodra de Britse troepen zich terugtrekken uit zijn Land. De Russische commentator Gvorgy Mirsky verklaarde dat de jonge vorst letterlijk op de bajonetten van de buitenlandse militairen zit". Ir. latere uitzending beweer de *-a lio Moskou, dat Groot-Brit- tannië „vorige week een geheim verdrag zou hebben gesloten met Jordanië" om de 20.000 Britse mili tairen te legeren in bet Arabische koninkrijk gedurende de komende vijf jaar. In ruil daarvoor zou Hoes sein volgens de Russen een bedrag ontvangen van 25 miljoen pond per jaar. The elder statesman" is het jongste stuk van de in Amerika geboren Engelsè dichter T. S. Eliot, die door velen wordt be schouwd als de grootste onder de levende Engelse letterkundigen. Slechts by hoge uitzondering laat Eliot, die behalve dichter uitgever is, en doorgaat voor een van de best geklede mannen van het Verenigd Koninkrijk, zich via de radio horen. Op 20 augustus, oin kwart voor zes avonds, zal dat het geval zy» in de „Wednesday Book Programme" van de BBC European Service. Uit een interview met Leslie Paul zul len. de luisteraars niet alleen de dich ter en de toneeIschryx*er EHot, maar ook de christelijke denker le ren kennen. Als filosoof en literair criticus geniet hij een grote faam. Verwacht wordt dat «The elder statesman" de sensatie zal worden van het Edinburgh Festival. Zelf lijkt de hoffelijke, gereserveerde ze ventigjarige meer op een diplomaat dan op een dichter. Leslie Paul zal als uitgangspunt voor het gesprek Eliot's twintig jaar geleden gepu bliceerde boek „The Idea of a Christian Society", waarin het alter natie* wordt gesteld van den ver nieuwde christelijke maatschappij en een heidense, nemen. Op 27 augustus bespreekt Paul, weer in het Wednesday Book Programme, het nieuwe stuk, dat op 25 augustus in Edinburgh zijn première zal beleven. de Radio-tv-gids (VARA) als in de Katholieke Radio- en Televisiegids (KRO) wordt aandacht besteed aan de mededelin gen, die de staatssecretaris van O. K. en W. vorige week deed over de verruiming en de financiering van de zendtijd. Het commentaar van hoofdredacteur Bakker op de bepaling van. het voor de program ma's en investeringen uitgetrokken bedrag van tien nuljoen luidt: „Dit is het antwoord van de regering op een stijging van het aantal televi sietoestellen, die sinds anderhalf jaar veel stormachtiger is dan daarvoor ooit werd voorzien. Waardoor de overheidsbijdrage veel sneller af neemt dan in welke berekening ook is voorspeld. Die belangstelling voor de televisie wordt thans „beloond" met inhouding van elk overheids subsidie en strenge beperking van de zendtijd." Nog steeds ontbreekt, aldus de Radiagids, „de financiële mogelijk heid om een eind te maken aan de huidige noodsituatie bij de NTS- Men kan dan weer niet overgaan ZOWEL een beleid op langer zicht, met een begin van studiobouw. van per soneelsuitbreiding en -opleiding, van aanvulling der technische appara tuur, o.a. met een derde reportage wagen"... „De huidige hoogst onbevredigen de situatie verandert als de regering uitvoering geeft aan het denkbeeld het kijkgeld te verhogen (waarbij gedacht schijnt aan ƒ40.—) en wan neer zij de gelden voor de televisie dienovereenkomstig vermeerdert. Maar daaraan zou verbonden moe ten worden een uitbreiding van de zendtijd tot alle avonden: waarvoor minstens 18 uur per week nodig is. Dat is wel het minste waarop de kijkers recht hebben cn waarbij ein delijk een begin kan worden ge maakt. met een verantwoord televi- siebeleid." Teleurstelling spreekt ook uit het voorzichtiger betoog van prof. dr. J. B. Kors O.P., voorzitter van KRO en NTS, in het katholieke program mablad. Hij concludeert: .Al met al mag er dus in Ijjet komende jaar een verdere ontwikkeling van de Nederlandse televisie tegemoet wor den gezien, zij het niet in die mate en in dat tempo, als men van om roep- en NT5-zijde graag had ge zien.' IN het program-ma van "Hilversum I van 9.15 tot 9.50 een eenakter van Arthur Scïmitzler, „Zijn vrouw". Re gie S. de Vries Jr. Bezetting: Ellen Vogel, Ton Lutz, Johan Schmitz, Henk Schaer, Charles Mogle, Herman van Eelen, Het door de VPRO verzorgde tele visie-programma komt voor 'n groot deel uit de scheventogse Kurzaal. Van 8.30 tot 9.10 „Les garcons de la tue", van 9-30 tot 10 Chansons van de zelf kant, gezongen door Wonlondji. Het Omroepkamerorkest concerteert morgenmiddag van 2.20 tot 3.20 uur via Hilversum o.l.v, Maurits van. den Berg. Theo Olof is solist In de Snite in oude stijl voor viool en kameror kest van Willem Rettich. Verder de 91ste symfonie van Haydn en Drie legenden voor orkest van Dwarsiak. Afstemmend op dezelfde zender kant u van 9.10 tot 10.15 luisteren naar een radiobewerking van Kairaans operette „Die Czardasfürstin". AMSTERDAM. De in Parijs woonachtige en thans op de Pauw hof in Wassenaar vertoevende Ne derlandse kunstschilder Frits Klein heeft bericht ontvangen dat hij de Grand Prix Honorifique festival Vülefranehe sur Mer heeft gekre gen. bruutheid van bewakers en beruchte „begenadigden" Hij sprak over de dappere fabrieks arbeiders, die via Rusland zijn uit geleverd aan Communistisch China. Hij vroeg de aandacht van de vrije wereld voor de willekeurprocessen, waarby de verdachten niet eens wer den verhoord, maar door een drie- schaar van Ieken-communisten op de rapporten van de geheime staatspoli tie zonder meer de dood werden in gejaagd. Hij vertelde, hoe Imre Nagy en generaal Paul Maleter zelfs buiten medeweten vamde Hongaarse premier Kadar in Moskou op deze wijze ter dood zijn veroordeeld. Dr. Fabian beschuldigde de Rus sische premier Chroesjisjew per soonlijk ervan, dat hij deze slachtin gen heeft aanbevolen. Zij zouden als dreigend voorbeeld moeten dienen voor het roerige Polen. „De Russische kerkvoogden, die nu In Utrecht byeen zyn, praten over vrede. Maar weten zij, dat de Sowjet-vredesduif Hongaars bloed drinkt? wat willen z(j als dienaren van God doen tegen deze onmense lijke wreedheid? Het is uw taak om hen daar over te ondervragen!" De heer Fabian verklaarde met nadruk, dat de persoonlijke mentali teit van het Russische volk ver van het Sow jet-systeem af staat. „In de straten van Boedapest hebben Russi sche soldaten zij aan 2ij gestreden met onze mensen. Voor hun eigen vrijheid. In Amerika zult u méér echte communisten vinden dan in Rusland, Omdat de mensen in Rus land aan den lijve ondervonden heb ben, wat dit soort communisme is". Dr. Fabian zag een vernietiging van het verderfelijke Sow jet-systeem beslist niet in een derde wereld oorlog. „Wij hebben echter uw mo rde steun nodig. Want als de wer kelijke waarheid de kans krijgt dooT te dringen achter het IJzeren Gor dijn. dan zal Chroesjisjew tenslotte ondervinden, dat hij nóg zwakker staat, dan hy nu al doet." Dr. Fabian bezocht op zijn missie reeds de Scandinavische landen en Duitsland. Gistermorgen werd hij ontvangen door minister-president dr, Drees. Vandaag reist hij door naar Frankrijk. WASHINGTON Communistisch China beeft op verscheidene tot dus ver onbezette vliegvelden aan de kust tegenover Formosa straaljagers van de Russische typen MiG-17 en MiG-19 samengetrokken. Deze maat regel is duidelijk bedoeld om de spanning in de wereld te vergroten, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buiten landse Zaken. Uit Taipeh is gemeld, dat het door de Chinese nationalisten bezette eiland Matsoe, tussen de kust en Formosa, gisteren twee keer lucht alarm beleefde. Communistische vliegtuigen naderden het eiland tot op weinige kilometers, maar ver dwenen daarna weer naar het vaste land. In Amerika maakt men zich over deze nieuwe ontwikkeling vrij ern stige zorgen. Men vraagt zich af, of Mao Tse-toeng werkelijk heeft be sloten, opnieuw een poging te doen, om Tsjiang Kai-tsjek van Formosa te verdrijven en of dit al of niet de instemming van Moskou heeft. BOEDAPEST. Imre Nagy, tij dens de dagen van de opstand pre mier van Hongarije, heeft in het te gen hem door de communisten ge voerde proces, dat met 2Un executie eindigde, een uiterst dappere houding aangenomen en alle tegen hem inge diende beschuldigingen van de hand gewezen. Dat blijkt uit een zojuist door Boedapest uitgegeven Witboek van 159 bladzijden, getiteld: „De con tra-revolutionaire samenzwering van Imre Nagy en zyn medewerkers", dat een tipje oplicht van de sluier om het tegen Nagy en Maleter ge voerde proces. Het is duidelijk, dat in dit Witboek in hoofdzaak die verklaringen van Nagy zijn opgenomen, waarmede het huidige regiem zijn voordeel meent te kunnen doen. Maar ook daaruit blijkt dat Nagy en hetzelfde geldt voor Maleter niet door de knieën is gegaan voor zijn aanklagers. In het Witboek tracht Hongarije onder meer de woordbreuk, begaan tegenover Nagy en Tito, goed te pra ten. Nagy. zo wordt gezegd, heeft in de Joegoslavische ambassade, waarin hij asyl genoot, de telefoon gebruikt, om de strijd tegen de Russische „be- Advertentie IM.) Altijd gaaf huidje POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP vrijdingstroepen" voort te zetten. Toegegeven wordt echter, dat Nagy ook deze beschuldiging neeft tegen gesproken. Verder bevat, het "Witboek nog twee interessante mededelingen:. 2. dat het beroemde dagboek van. Nagy naar het buitenland zou zijn gesmokkeld door een chauffeur van de premier en de toenmalige tweede man op de Britse legatie in Boeda pest Walter Cope; 2. dat er geen proces aanhangig is gemaakt tegen mevrouw Rajk, we duwe van de communistische leider, die indertijd wegens Titoïsine wera geëxecuteerd. PORTOFJNO. Koningin Juliana en de prinsessen Beatrix en Irene hebben zich hier gisteravond best geamuseerd in deze badplaats aan de Italiaanse Rïvièra, Zij gingen kort nadat zij uit Genua waren aangeko men aan wal om in een plaatselijk restaurant te gaan dineren. Later genoten zij van een serenade hun gebracht door een gitarist en een Italiaanse bariton. Zij stel den zoveel prijs op deze muziek, dat zij beide muzikanten verzoch ten door te spelen, nadat de laatste druppel van de taielwijn allang was genuttigd. 1 OMDAT het '9 middags, in mijn Oostenrijks vakantieoord, stro perig begint te regenen vluchtenure in een van de twee bioscopen, die hetplaatsje rijk is. Het wereld' nieuws wordt net ontrold de ker kelijke inzegening uan Noortoegens koning, een plechtig gebeuren. Waar de handelende personen op het doek missen de benodigde* acteursgavn en zo'n camera registreert genade loos. Terwijl de. koning ge<nieLd ligt komt de priester, een wat knorrige, schichtig bewegende man, dié er uit ziet of hij tegen de hele affaire is. Hij legt zijn hand op het hoofd unn Zijne Majesteit, maar doet dat ach teloos, zoals je een aardige nond on it. De koning blijft, na deze aanraking van zijn schedel, even nadenkend zitten. Dan wrijft hij, met zijn linker hand, zijn paarzaam haar glad, met een gezicht of hij denkt: ,JDie vent kwam aan mijn hoofd." Het effect van dit olies Is zo on weerstaanbaar komisch, dat de hele zaal in een daverend gelach uitbarst. Inderdaad zou de hele scène zó in 'n film van Tati kunnen, alleen maar omdat de hoofdpersonen zich niet als acteurs, maar als gewone men sen gedragen in een situatie die steeds door e^n paar super Van Dai- snms in de juiste, gedragen trant zou kunnen worden opgevoerd. Na het nieuws komt een voor- ftlmpje over het leven in één drop pel moeraswater. De camera kijkt voortdurend in een microscoop en ziet daar allerlei vreemde wezentjes druk in de weer. Indutten ligt bij zo'n educatie/ filmpje voor de hand, maar het tafereel wordt fascinerend, zodra je het ziet als een abstracte uitbeelding oan het menselijk be staan. Daar is niet zo veel fantasie voor nodig. Dat vreemd heen en weer stulpende wurmpje in de lin kerhoek is Wim, ferm aan 't possen voor zijn middelbaar Engels. En de twee behaarde knikkertjes die onaf gebroken over elkaar rollen, zyn natuurlijk Frits en Annie, wier moeilijk huwelijk de b..ren zo vaak uit de slaap houdt. Het sidderende vierkantje rechts onderaan, dat zich met onduidelijke beslemming gesta dig heen enweer beweegt, zou ik zelf toel eens kunnen zijn actief in de weer en voornamelijk bang. Als de waterdroppel uitgeput is, krijgen we een Amerikaanse gang sterfilm maar dan Duits na-ge synchroniseerd. 't Is een bij ons gelukkig onbe kend, hels systeem, dat voorname lijk op je lachlust werktwant het klinkt zoonnoemelijk mal om boze boeven, in het hartje van Hew York „Du, Menschof ,Jch lege dich um" te horen zeggen. De film is overigens niet karig met bloed. Er worden zes manhen doodgeschoten, twee opgehangen en een in een ra vijn geworpen, dus we komert diets te kort en eten er zuurtjes by. Als de held heeft gezegevierd drentelen we naar buiten en gaan, omdat de regen heeft'plaatsgemaakt voor zonneschijn, op een terras, aan het meer een kopje koffie drinken. „Wil je wel geloven,dat ik* die filmnou al ireer byna vergeten ben?" zegt mijn vrouw. „Wat gek eigenlijk, dat al die wreedheden je zo weinig doen..." „Misschien zijn we afgestompt opper ik. Op dat ogenblik komt een autootje aangestormdbegint plotseling vreemd te zwenkenrijdtde stoep op, slaat twee keer over de kop en blijftvlak boven het meer, met de achterwielen aan een hek hangen. Er zit een man in. Hij klimt er bliksemsnel uit, be voelt op een inventariserende manier zijn lichaam en gaat dan, meer ver baasd dan geschrokken, naast zijn ravage staan. .Ik kijk naar mijn urouto. Ze ziet asgrauw van schrik en siddert over haar hele lichaam. Ik moet water halen; haar tanden bib beren tegen het glas. En het duurt meer dan een kwartiereer de kleur een beetje terugkeert op haar wan gen. Ik vond het een leerzame erva ring. Wet toe net tn de film gezie-.i had den, was honderd keer zo erg en het deed ons niets. Maar één echte sensatie is voldoende, om je volle dig over je toeren te draaien. Daarom geloof ik dat .mijn kleine neefje gelijk had toen hij laatst met me in de bioscoop zat en, op het ogenblik dat de film een beetje grie zelig werd, mijn hand greep en zei: ,,'t Is niet echt gebeurdhè oom?" KRONKEL OLDENZAAL. In de De Ruy- terstraat is gistermiddag voor de ouderlijke woning het ongeveer twee jaar oude meisje E. Olde Scholthuis door een auto overreden en gedood. i gewoonllj' ging. Ui k weg." Maar GisrtRtn Vj(\b tRCEn RUittR Bil! IK HEBHEM ZUf Gtzttn! opDtöfwn 7 H£T2ArBlJ HET GELD VAM DE. IJZtRHAnDtL. Z..2ltJtWtL ALLECn maar ttn paard.Her BOEK HAD 6tD)K Dir biljet is vervalst; H A5 Kins. Hot KOMEfiwy ERAAD? DAAR 3379. Het vreemde tankschip nadert tiU ook de plaats, waar de boei is gelegd. Peter is er echter vlugger bij. Hij krijgt de boei te pakken, haalt het anker op en neemt het met de boei aan boord. Rob. die uit de verte precies de be wegingen van dé tanker vólgt, wendt nu ook de Steven om Peter op te halen, Aan boord van de „Baltic" heeft men precies gezien wat er is gebeurd. Kapitein Bartsick is er van overtuigd, dat de opvarenden van het zeilschip plannen hebben om de r&ketkop te bergen en dat moet hij voorkomen! ..Die knaap in die vlet heeft de ra- ketkop te pakken!" roept hij uit. Hij heeft echter de gele boei aangezien voor de kop van de „Chasseur". dikwijls eerder c Basil Ryle. Miss Sanders kon de sleutel \>an de zijingang niet vin den. Hij lag niet in de la waar ze hem doorgaans bewaarde, en ook niet in een van de andere laden- „Vraag haar eens, of ze zich herin nert wanneer ze hem voor het laatst gezien heeft." „Donderdag, blijkbaar." „Dank U? Hebt u bem zelf niet geleend? Zou u misschien uw com pagnons kunnen vragen of zü hem geleend hebben?" Nigel legde de hoorn neer. „Nog iets dat zoek is. Maar die zit waar schijnlijk wel in miss Miles' handtas." „Nóg iets?" vroeg Protheroe. „Ja Het andere is het scheermes. „Het scheermes?" .Of htt mes waarmee 2e baar hals 31 „Het geeft niets, jongen," zei Stephen 1 met ongewone vriendelijkheid. „Je Basil Ryle zag er overspannen uit. kunt mets doen. Ze is dood." en zijn ogen waren gezwollen alsof Ryle staarde hem aan. „Het spijt hij niet geslapen had. Zijn stem rasp- me," zei hij tenslotte; en het leek te van. uitputting, „Wat is er aan de waarschijnlijk dat hij niet op Milli- hand?" vroeg hij. cents dood doelde, maar op zijn eigen - Nigel wenkte hem naar het loket, houding in het verleden tegenover anders afgesneden heeft. Ze heeft het Met een verbaasde uitdrukking op Stephen Protheroe. niet in haar hand. En ik zie het niet het gezicht kwam Ryle naderbij en naast haar liggen. Maar we zullen keek in de andere kamer. Een mo- „Er is iets wat u kunt doen," zei het gauw genoeg .weten." ment was hij volkomen roerloos, toen Nigel. „Loop naar beneden en vraag Stephens prachtige ogen keken Ni- boog hij langzaam het hoofd tot zijn Miriam Sanders om de sleutel gel strak aan. „Bedoel je, óf het zelf- voorhoofd op het kozijn rustte als „Maar de sleutel is weg," zei Stephen moord was?" in gebed. „Nee, natuurlijk niet, ze moet zich „Precies." „Nee! Nee! Millieent! Nee! Nee!" ingesloten hebben. Maar Nigel nam de telefoon weer op De bijna onhoorbare uitroep stierf „Als je hier nog eens doorkijkt zul en liet zich verbinden met het bui* weg en Basil Ryle gleed zijdelings je zien dat de sleutel niet in de van Millicènt Miles. Na een gesprek op de grond. deur zit. Het is natuurlijk mogelijk met het dienstmeisje in het Duits „Wel heb ik van mijn leven," be- dat ze de deur gesloten heeft en de vertelde bij Protheroe: „Ze is vrij- gon Stephen te protesteren. sleutel elders in de kamer gelegd dagavond niet thuis gekomen, hoe- Nigel, die Ryles boord en das heeft. Maar die sleutel bedoelde ik wel ze opdracht gegeven bad voor losmaakte, keek op en vroeg: „Hoe niet." het diner. Het meisje was niet be- laat ben je hier vrijdag weggegaan?" „Heb je enig idee wat je dan wel paald verrast, haar mevrouw ver- Protheroes gezicht scheen kleiner te bedoelt?" anderde haar afspraken vaak zon- worden, zijn lippen bewogen been en „De reservesleutel van de zij-in- der het haar te laten weten: ze had weer. gang naar de straat. De receptioniste aangenomen dat miss Miles voor het „Bent u totaal zonder enig gevoel?" heeft hem. Ik zou hem graag even weekend de stad uit was gegaan. Het zei hij. zien, alstublieft." meisje heeft zondag geprobeerd Cy- „Het Is het eerste wat de politie Basil Ryle ging zijn boodscnap prian Gleed te bereiken, maar dat u zal vragen. Houdt het antwoord doen. Nigel voorkwam een tweede is haar niet gelukt." maar voor je,, als je dat liever doet." protest van Stephen: „Nee, het is „Dus jij denkt dat het vrydagavond „Even na kwart over vijf denk ik. het beste hem iets te doen te geven, gebeurd is?" Ik moest een trein halen." Is het kantoor gesloten van vrijdag- Daar 2iet het wel naar uit. Maar „En was miss Miles daarbinnen avond tot maandagmorgen?" wé'weten now niets zeker." toen je wegging?" „Ja." „Ja Maar ze was haar boek aan het „Niemand hier? Nooit?" Gestommel van voeten op de trap. typen, niet haar hals aan het afsnij- „Nee. Arthur heert een flat op de Nigel ging de kamer uit. Arthur leid den." bovenste verdieping natuurlijk. Maar de een groep C.I.D. mensen naar Basil Ryle kreunde alsof hij rea- dat weet je." boven die voorafgegaan werden door geerde op Stephens bijtende opmer- „En hoe zit dat met de vrijdag- de sombere inspecteur Wright, die king, zijn ogen gingen open en hij middagen? Gaat het personeel om pas naar het hoofdbureau was over ging rechtop zitten, schuddend met dezelfde tijd weg als andere dagen?" geplaatst, en de politiearts. Wright zijn hoof. „Wat in vredesnaam „Ja. Enkele om vijf uur, de rest trok zijn wenkbrauwen op naar Ni- Ben ik flauwgevallen?" Toen, weer om halfzcs." gei, «iaar_gaï verder geen teken van volledig bij bewustzijn, nam zijn „Behalve zij die overwerken?" herkenning. Geraldine stelde hen gezicht weer die uitdrukking van „Nee. Het is^ hier vaste regel dat aan elkaar voor. overspannen uitgeputte ellende aan, er op vrijdag niet overgewerkt wordt en hij worstelde om op te staan. De firmanten gaan op vrijdag ook (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1