DURE KOLEN €sso Onthulling over rumoerig feest van geheime dienst Muizemerg55 tegen radio-straling AAN HET EINDE HOOFDSTUK Grafelijke journalist verzwijgt bronnen van het Door Nicholas Blake Chefarine A Insecten doden twee mensen waakt tegen slijtage Luchtaanval van MiG's op Quenmov Argentijns militair toestel neergestort Koningin bezoekt eiland Elba Tsjechen laten Amerikaanse toerist vrij WEER DEINING IN DUITSE PERSWERELD Bestrijding van pijn belangrijk verbeterd! Duitsers vinden ons bier veel te goedkoop Kritiek op TV in V.S. SPROETJE SPARKS door GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN s, Miichaela Aran and Verder vanavond Woensdag 13 augustus 1958 ER is iets aan de hand met de kolen. Tot voor kort was het zo, dat er niet genoeg van bonden worden gedolven. Er bleef een tekort, dat moest worden aangevuld met Amerikaanse aanvoeren. Thans erteyeeJ kolen. Ontzaglijke hoeveelheden liggen in Duitdand, in België, 3d Nederland en ook in de Franse bekkens te wachten op afvoer. Maar afvoer heeft geen zin. zolang er geen bestemming is. Er is. kort co goed, op het ogenblik een overproductie van kolen. Verscherpt wordt de toestand door het feit. dat de aanvoer van Amerikaanse kolen, die geschiedt op grond van^ langlopende contracten, nog voortduurt. De autoriteiten van de kolen- en staalgemeenschap lijken het geval niet al te zwaar op te vatten. Zij zeggen, dal er sprake is van een fout in de berekeningen. Volgens hen hebben we op het ogenblik te maken met een toestand, die pas voor over vier jaren was voorzien. Hierdoor zijn er enkele spanningen ontstaan. Men moet zich maar njet al te ongerust maken De energiebehoeften stijgen, en steenkool blijft één van de belangrijkste energiebronnen. Met andere woorden, het is een kwestie van organisatie. Wat meer kolen en wat minder andere brandstof, dan wordt het evenwicht "wei hersteld. Z°u het zo eenvoudig 2ijn? Het heeft de aandacht getrokken, dat de West-Duitse bondskanselier, de heer Adenauer, voor zijn vertrek naar een Italiaans vakantieverblijf het de moeite waard heeft gevonden om per soonlek deel te nemen aan een bijeenkomst, waarin de Duitse overproduce aan kolen werd besproken. Dr. Adenauer 2ei bij die gelegenheid niet: een kwestie van een wat betere organisatie cn van een paar weken. Die bood schap had hij wel door een ander kunnen laten overbrengen. Hij be schouwde de situatie kennelijk ais minder eenvoudig. In ietwat vage termen heeft bij te kennen gegeven, dat het misschien in beperking van de oiie- mvoer zou moeten worden gevonden. Het is echter de vraag of dit in overeenstemming is met Erhard's vrijc-markt-poliiiek. NAAR onze mening mag men het geval inderdaad niet zo luchthartig afdoen. De kolen hebben naast een aantal oude nadelen op het ogenblik een zeer groot bezwaar. Ze zijn te duur. Deze duurte maakt dat de neiging om naar andere brandstof uit te zien heel sterk is geworden. Voor gas en voor cokes zal er altijd wel behoefte blijven aan steenkool. Maar voor andere doeleinden is dat aanmerkelijk minder zeker. Er zijn wel plannen gemaakt en berekeningen opgesteld, maar wij vragen ons af of voldoende is gelet op het feit, dat de verschillende energie bronnen in hun onderlinge verhoudingen concurrerend moeten blijven. Kunnen de kolen nog concurreren daar, waar ook andere brandstof mo gelijk is? De huidige praktijk wijst zeer sterk in de richting, dat dit niet het geval is. Kolen hebben altijd al het bezwaar van as-, roet-, en rook- vorming gehad. Komt daar de duurte nog bij, dan kan het niet anders of ze moeten snel aan begeerlijkheid verliezen. Wij vrezen, dat zoiets op het ogenblik zich manifesteert. En wij vrezen ook dat aan de mogelijkheid, dat het zou gebeuren, te weinig aandacht is besteed. Anders zouden de prijzen niet telkens zo luchthartig en onbekommerd zijn verhoogd. Hier komt waarschijnlijk een (betrekkelijk) falen van de kolen- en staalgemeenschap aan het licht. Aan dc waarde van dit lichaam willen wij beslist niet tornen. Het heeft trouwens nog te kort bestaan om vol doende greep te krijgen op de bedrijven met hun zo verschillende tradities, commerciële opbouw en geologische voorwaarden. Het falen, voorzover daarvan sprake is, bc«taat in de onvoldoende stimulans tot verhoging van de arbeidsproductiviteit. Ondanks de verbeterde technische middelen heeft j de kolenindustrie nauwelijks gedeeld in de alom gestegen prod uk tie per man. NEDERLAND maakt op dit punt wel een heel slecht figuur. Het komt er op neer, dat in 1939 de aibeidsproduktiviteit in de Lim burgse mijnen Tond 65% hoger lag dan op dit ogenblik. Of om bet anders te zegqcn, de man die voor de oorlog honderd een heden producpcrde, brengt er nu zowat zestig boven de grond. Ons land, dat eens aan de top stond, ligt nu beneden het ^'.middelde. Als oorzaken worden genoemd afschaffing van bet z.g. jaag&ysteem. ver korting van de arbeidsduur en toegenomen moeilijkheden, doordat de gunstigst gelegen lagen het eerst zijn uitgeput Het moet echter de aan dacht trekken, dat deze feiten niet worden opgewogen door verbeterde technische middelen. De doelmatigheid van de mijnbouw heeft waarschijn lijk sterk geleden onder de moeilijkheid, voldoende geschikte arbeids krachten aan te trekken. Dit geldt niet alleen voor Nederland, dat overi gens van de totale kol en prod ukt ie in de landen der kolen- en staal gemeenschap maar een betrekkelijk klein deel voor zijn rekening neemt.' Het algemene probleem bestaat hierin, hoe de kolen op voldoende wijze aan de man kunnen worden gebracht in een tijd, die getuige is van het aanbod van nog andere brandstoffen niet allerlei voordelen, de prijzen niet in de laatste plaats. En dan kan het niet anders of een verlaging van de produktiekoêten moet voortaan één der belangrijkste doeleinden zijn van de kolen- en staalgemeenschap. (Aduertentie IJl:J.) ROME Twee personen z^jn In Italië aan insektenbeten gestorven en nog een heeft zyn oog geblesseerd in de strijd tegen een vlieg. Pater Luigi peri, die vijf dagen geleden door een wesp in de tong was gestoken, overleed m een zieken huis te Belluno. In San Giacomo di Eozourent zakte Teresa Magnano. die een hartkwaal had, in elkaar en overleed toen zij door een bij gesto ken werd. Boer Giuseppe Lucconi, uit Marza- no bij Pavia, probeerde een vlieg te verpletteren die zijn siësta verstoor de. De boer miste de vlieg, maar trof zijn eigen oog met zijn ring en hij moest in een ziekenhuis opgenomen worden. ROME Vertegenwoordigers van diverse Europese landen z«n uitge- imdigd van 16 tot 22 aug. te Wage- ningen bijeen te komen ter bestu dering van Europese problemen in zake landbouw-vestigingen, deelt de landbouw- en voedselorganisatie van de Ver. Naties mede. Gebruik daarom uitsluitend NIEUWE ESSO BENZINE verri|kt met alle eigenschappen yan bovensmering NIEUWE GOUDEN ESSO EXTRA MOTOR OIL j TAIPEH. Gisteren is Quemoy i beschoten door artillerie op het bij Peking behorende eiland Tateng, Volgens het ministerie van Defen sie zijn 51 granaten ingeslagen. Dit deelde verder mee. dat communis- 1 tische MiG-straa!jagers 90 maal zyn waargenomen in de nabijheid van Quemoy. I Vier keer had de nationale luchl- afweerartillerie het vuur geopend, i De granaten hebben geen schade j aangericht. De nationalisten hebben j de paraatheid van hun troepen op 1 Formosa en de omliggende eilanden vergroot. Zij beschuldigen de com- mumsten vliegtuigen samen te trek- ken op bases aan de andere kant van de straat van Formosa. Twee vliegtuigen vermist BUENOS AIRES. In Fatagonië (Zuid-Amerika) is dinsdagavond een Argentijns militair vliegtuig ver. ongelukt. Elf inzittenden zijn om het leven gekomen. Het toestel, een DC-3, stortte kort na het opstijgen van de basis Tre- Jew 1300 km ten zuiden van de Argentijnse hoofdstad, brandend neer. Sinds het gemeld had naar Tokio terug tc keren met motorpech is niets meer gehoord van een Japans verkeersvliegtuig met 33 inzittenden. Gevreesd wordt, dat het in zee gestort is. fa ««™s.«ra. fa aan dS""een r te"C"K Hl,m- van'hair vl.egtuigfn met' elf per? d! sïSSt waf" over de prikkel- f°°«L™nw=t wordt, .op draadafzetting op de Oostenrijks- Tsjechoslowaakse grens geklommen om zich door een vriend, die op Oostenrijks gebied was gebleven, ..achter het ijzeren gordijn" te laten fotograferen. Naar aanleiding van dit incident hebben de Oostenrijkse autoriteiten en sommige buitenlandse diplomatie ke vertegenwoordigingen m Wenen, m het bijzonder de Amerikaanse toe risten gewaarschuwd, zich niet m de onmiddellijke nabijheid van de gren zen van de volksdemocratieën met Oostenrijk te wagen. LA SPEZIA. (Italië). De haven autoriteiten van La Spezia hebben gisteravond bekend gemaakt, dat het Nederlandse koninklijke gezin van daag met het jacht „Piet Hein" een bezoek zou brengen aan het eiland Elba, eens het ballingsoord van Napoleon Bonaparte. AMSTERDAM. Gistermiddag is j> de kruising Amstelveenseweg- Koningmneweg het driejarige jonge tje P. C. M, Leeuwe, dat by zyn vader achter op de fiets zat. gevallen en onder de wielen van een autobus gedood- WENEN - De Amerikaanse stu dent John Bachman-Hardcastle uit Nashville, die zaterdag door Tsjecho slowaakse grensbewakers by Kïttsee (Van onze correspondent) BONN. Dc correspondent van het weekblad „Der Spiegel" in Bonn, graaf Nayhauss loopt de kans, dat hij binnenkort zal worden vervolgd wegens landverraad. Toch is de j'onge grafelijke journalist geen duistere spion of politieke knoeier. Het enige dat hy op zyn geweten heeft is: in „Der Spiegel" van 19 februari 1958 heeft hij een artikel geschreven over een feestje van leden van de binnenlandse veiligheidsdienst in een café in Keulen. Tydens dat feestje kwam het onder Invloed van rijkelijk vloeiende alcohol - tot loslippigheid over interne diemtverhoudingen en tenslotte tot een flinke onderlinge knokpartij. een vlucht van Manaus naar Belem N oord-Brazilie, (Advertentie LM.) Vier we/ketijk betrouwbare middelen helptsn elkaar en... doen wonderen' GeleeideH hebben ontdekt, dat bepaalde comiiinalies van geneesmiddelen een bij. zonder weldadig eifeci hebben. Ofschoon de werking van elk middel afzonderlijk bekertd was, bleek zulk een combinatie krachtiger ie werken dan kon worden verwachi. De vier middelen verenigd in Chefarine „4"- elkafzonderlijk al beroemd- werken tezamen nog beter. Ze hebben mil- lïoenen mensen baat gebracht bij pijnen en griep, vaak ook dan wanneer andero middelen falen, u Tegen pi|n«n«n griep Gestfuklvoor de gevoeligste went die "ordl beselteriBl door het fceilenddeei (hefarot BURLINGTON, Tijdens een proefneming met den opleveren. De lange muizen, die aan radio-actievc straling werden duur van. experimenten blootgesteld is gebleken dat streptomycine en het met mensen wordt utter- heendertxterg van ongeboren muizen krachtige aard veroorzaakt door afweermiddelen tegen de gevolgen van radio- het feit. dat men veel actieve besmetting vormen. Door toediening van omzichtiger te werk streptomycine en inspuiting met mergcellen kon moet gaan. Men zal m 85 procent van de besmette la'noratoriummtiizen deze atoom-eeuw dus worden gered. Het is niet bekend of deze stoffen moeten volstaan met de eenzelfde geneeskrachtige werking op mensen uitslag van het complex BONN Nederlandse brouwerijen leverden hun bier naar West-Duits- land tegen nettopryzen. die volgens de Duitse brouwerij-industrie zonder meer dumping in de zin van de be palingen van de algemene overeen komst voor tarieven en handel (G-A.T.T.) vormen. Een brouwerij te Rotterdam bfj'v. levert volgens woordvoerders der Duitse industrie tegen een prüs, die ten minste twaalf gulden lager is dan de prijs van het bier in Nederland zelf. Het invoerrecht, dat de Bondsre gering op hier heft, compenseert vol gens de Duitse brouwerij-industrie bij lange na niet de voorsprong, die de Nederlandse brouwerijen hebben te danken aan de lagere prijs, welke zij voor brouwgerst betalen. De Duitse brouwerijen willen nu zelfde reageert maatregelen treffen tegen wat zij muizen, is alle hoop nog duren alvorens proef, noemen de dumping van Nederlandsmet verloren voor hen, nemingen met mensen bier. 1 die het slachtoffer wor- concrete resultaten zou- Experimenten zullen uitoefenen. Dit is meegedeeld door dr. Alexander Hol. lander'hoofd van het Nationale Laboratorium Tneilseil te Oak Ridge (V.S.) op H„rnr1 f0 1nnv een congres, dat ook ClUren te tang door zeven Russische den van radio-actieve geleerden wordt byge- jstraling". aldus dr. Hol- woond. „Maar als een lander. Hij voegde aan mens op de te Oak deze conclusie toe, dat Ridge toegepaste behan- de experimenten met deling tegen radio-ac- muizen tien jaar hebben tieve besmetting het- geduurd en dat het iwn- zelfde reageert als de stens 62% eeuwt!) zou proefnemingen muizen. Intussen hebben Ame rikaanse geleerden te Burlington meegedeeld dat zij een pil samen stelden, waarmee de schadelijke straling bij een kernontploffmg kan worden gehalveerd. Het tablet weegt één gram, is zo groot als een aspenentje en brengt een stralingsdo sis vatt - 400 roentgen (bijna de dodelijke hoe. veelheid) tot de helft terug. Over al die dingen mochf Nay- hauss schrijven, maar hem wordt verweten dat hy namen en func ties van een aantal der feestgan gers heeft gepubliceerd. De muns ter van Binnenlandse Zaken be schouwt dat als verraad van staats geheimen en hij heeft dus aan de „Generalbundes Anwalt" opdracht gegeven, een onderzoek in. te leiden Onder de Westduitse journalisten heeft deze geschiedenis nogal op schudding veroorzaakt. Nauwelijks was, mede door toedoen van de pers, de ongelukkige „Lex Soraya" van de baan, of de persvrijheid scheen al weer op nieuwe wijze te worden bedreigd. Bij de „Lex So raya" een idee van minister Von Brentano ging het erom, buiten landse staatshoofden te beschermen tegen publicaties, zelfs wanneer die publicaties op zichzelf juist zouden zijn. Brentano wilde alle publica ties over buitenlandse staatshoofden verbieden, die ertoe zouden kunnen leiden de betrekkingen tot het be trokken land te schaden. Aangezien de rechter krachtens zijn functie moeilijk zou kunnen beoordelen of een bepaald artikel inderdaad een schadelijke invloed op bepaalde buitenlandse betrekkingen zou kun nen hebben, zou hij zich in de praktijk- om advies tot de uitvoeren de macht moeten .wenden. Op die manier zou de uitvoerende, macht de mogelijkheid krijgen beslissende invloed te krijgen op de recht- soraak. Weliswaar is de „Lex Soraya" door de Bondsraad van de tafel geveegd, maar in het geval-Nayhauss gaat het om soortgelijke dingen. Hier namelijk beroept de minister van Binnenlandse Zaken zich erop, dat bepaalde personen, die krachtens hun functie kennis dragen van. bij zondere staatsgeheimen er recht op hebben, dat hun naam en functie niet publiekelijk wordt genoemd. De minister vindt, dat hij zelf kan uit maken welke kring van personen in. zijn ressort recht kan doen gel den op deze. bijzondere bescherming tegen publiciteit. Een functionaris van het ministe rie van Binnenlandse. Zaken heeft op een persconferentie zelfs ver klaard, d»t er een geheim gehouden arrest van het „Bundesgenchtshof" bestaat, dat de juistheid van de op vatting van de minister bevestigt. Daar wilden de journalisten meer van weten. Een geheim arrest? Van wanneer? Tn welke zaak? Met wel ke motivering? Maar op hun geïn teresseerde vragen kwam geen of een. onbevredigend antwoord. Nu schijnt het in het geval-Nay hauss eigenlijk niet 3n de eerste plaats om Nayhauss 2elf te gaan- Men wil vooral weten wie de jour nalist de namen en. functies van de nobele feestgangers in „Hamburg Ahoi" heeft genoemd. Volgens Nay hauss heeft de rechter-commissaris die de zaak aanvankelijk in onder zoek had zelfs gezegd: als je de naam van je bron noemt ga je vrijuit! Maar Nayhauss denkt er met aan zyn bron te noemen. Voor het overige stelt hit, dat de namen die hij noemde voor niemand geheim behoeven te blij ven, omdat het hier geen agenten maar bureau-functionarissen van de binnenlandse veiligheidsdienst be trof. Zelfs de naam van de leider van de dienst is publiekelijk bekend wat kan er dan tegen zyn dat ook een paar namen van bureau-ambte naren worden genoemd? aldus de stand van zaken van het ogenblik. Men moet hierbij aantekenen, dat de Duitse pers, evenals in het geval van de „Lex Soraya", een zeer ge sloten en duidelijke houding heeft aangenomen. Alle grote bladen heb ben zich achter Nayhauss gesteld met vanwege zijn persoon of van wege het blad dat hij vertegenwoor- digt, maar eenvoudig omdat men hier het mogelijk begin van een bedrei ging van de persvrijheid meent te zien en in dat opzicht heeft men in Duitsland zo zijn ervaringen. 7~\E AMERIKAANSE televisie heeft deze zomer - de twaalfde van haar bestaan - meer kritiek te ver duren gehad dan ooit tevoren. Het invloedrijke jilni- en tv-blad „Va riety" heeft kort geleden in Zijn jaarlijkse terugblik op en voorbe schouwing over de tv-programma's categorisch verklaard: „Met de tele visie is het zo droevig gesteld, dat de beeldschermen overal in het land donker zullen blijven..." Het tekort aan adverteerders, die eens flink over de brug willen komen, is ntet half zo ernstig als het tekort aan talent, zo schrijft Carroll Carroll, die zelf tv- aitteur is en het dus kan weten Er Is niet genoeg creatief talent voorhanden, aldus Carroll, om het tv-monster op een intelligente of zelfs maar op 'n bevredigende ma nier te voederen. Het resultaat is dat de televisie een geweldige copieer- machine is geworden. Alle nieuwe programma's zijn duplicaten van oudere, die succes hebben gehad Een andere auteur. Dale Wassen- man, meent in hetzelfde nummer van Variety: „Als de gens zo veel belovende baby televisie, onmiddel lijk uit het stadium van z'n prille jeugd overgaat in dat van de semele rwtt Du/srtP£ motten nADtRtji. I JA, ALf ZOU Ml* i. ie.tr ie- nar ürf-n* t ft IÉT fi£DRl£6tf1 L TOCH üfclOOf IK HÊT ff IET ItttAHD WIL OTIS BANG MAKEJ1 zom £R o vast ERGfcna ttn GtHarntooJR of zo. ZlfcJtWCL. HETBOÊK had ÉAUjKHÉf apODKfHIEfi! WÊ£rj£ ZÉKER DArAlfDt ARritar zyn spullén in HtX OÜWC fORrHttfrv/Ef?BORG£N KUMMtrt HIJ 15 6éwoo/i vta DWfJIfcH' Aiuen MAAR- ÓPOrtÉM 3382. Wanneer Beter een beetje bij zijn post- nog de signalen gehoord van de rakel kop; j ulhe tieven is, wordt hij ondervraagd door Lodde. hebben die zender l°t „Ik zou het op prijs stellen, zegt deze, „wanneer je op deze kaart de plaats aanwijst, waar de raketkop is neergekomen." ,.Ik weet nergens van," zegt Peter stug. „Kom, kom," zegt Lodde, „vlak voor wij in de buurt kwamen hebben, wy HBUWC" u»5 l-v' ,V. .JO--- „"l. boei uitgezet. Je weet het dus precies, w y heb ben gezien, dat je de boei hebt weggehaald, toen ■wij m de buurt kwamen, maar jullie hebt te- voien natuurlijk een peiling gemaakt en je kunt ons dus niet wijsmaken, dat je van niets weel." Maar Peter is vastbesloten geen woord te zeggen en blyft- zwijgen. Lodde haalt zijn schou ders op en gaat naar de brug. „Met die knaap is niets te* beginnen," rapporteert hij kapitein Bnrt- sick, „er ïs geen woord uit te krijgen." aftakeling, moeten' de auteurs zelf zich daaraan schuldig weten". Ondanks deze kritiek blijven de grote ba/.en van de „networks", die ook in Variety aan het woord ko men, tevreden en vervuld van zelf vertrouwen. NBC-president Robert Kmtner schrijft: „Ik heb geen pe riode in de televisie-historie gekend, waarin de drie „networks" (ABC. NBC en CBS) meer bereid waren om nieuwe ideeën in overweging te nemen. T TANAVOND kunt u ze weer zien V op televisie; de echtelieden Mi_ chaela en Armand Denis. Hy een in België geboren wereldreiziger en cineast. Zij een Amerikaanse, die voor haar huwelijk de beroepen van mannequin en moderedactrice combineerde. Dat kunnen we altijd nog wel constateren, want Michaela laat zich ook midden in de jungle of in de woestijn, graag op haar voordeligst aan de kijkers zien. Ze beschouwt dat waarschijnlijk als *n middel om populair te blijven, We nemen het haar en Armand niet kwalijk. Ze vormen samen wellicht het meest beminde t.v.-echtpaar van Europa. Armand en zijn assisten ten (die heeft-ie. anders zou ie niet zo vaak zelf in het beeld komen) verstaan de moeilijke kunst om wil. de dieren in hun eigen omgeving op te nemen in karakteristieke po ses. Vanavond gaat het echtpaar, dat zich nu eens niet in de onge repte natuur maar in de dierentuin van Bristol liet fotograferen, op be zoek bij de Pygmeeën in de Kon- IN het programma, van Hilversum U concerteert van 8 20 tot 9.31) het Ra dio Philharmonisch Orkest o.l.v. Ber nard HaiUnK. Dick de Keus is solist In het Concerto per violine ed orches tra van Dans Henkemans (1948), wiens Passaslia cn Glg»e voor piano en or kest gisteravond in het SalzburK-pro- Rramma van het Concertgebouworkest zijn uitgevoerd, verder de Symfonie no. 88 in D van Josef Hay dn ea de Vierde Symfonie van Dvorak. Via de andere zender van S.50 tot ÏO uur een oorspronkelijk luisterspel van Els Hofker: Pinksterweekend. Kegie S. de Vries Jr. Na „Luipaard op whoot" brengt de televisie een rechtstreekse reportage van. het Mozartconcert, dat het Mozar- teum-orkest onder leiding van Bern- haid Paumgartner geoft in gaizhurg. theorie. Maar alles wat we tot dus ver gevonden hebben zyn een naar voetafdrukken in de bloedplekken. Overschoenen waarschijnlijk. Maat 44, Heel slim." Hij zwaaide met een hand. „Draag ze een paar maten te groot. Breng de politie op een dwaal spoor arme domme ganzen. En doe ze later weer vlug uit. Je zou ze makkelijk kunnen schoonmaken ook." „Wanneer is ze gestorven?" „Je kent die dokters wel. Niet minder dan 36 uur geleden. Niet meer dan drie dagen. Alsof dat ons helpen kan. Wacht maar op het post- 34 gel gelijkmoedig, „dat de moord ge- mortem, kerel." pleegd werd, hetzy vrijdagavond, „Ze is vrijdagavond „Ik ben u zeer dankbaar, mijn- nadat Frotheroe weggegaan was maar huis gegaan. En ze is daa heer." inspecteur Wright wenkte met er nog andere mensen in het gebouw niet geweest. Ik zijn hoofd naar Nigel, die dadelijk ZOuden kunnen zijn, hetzij tijdens „Nu niet, mr. Strangeways. We naar de andere kamer gmg. De ^et weekend, en dan werd de kram zullen binnenkort eens uitgebreid kamer scheen tot de nok gevuld erm geslagen om u te doen denken praten. Om terug te komen op die met lichamen, behalve nog het li- dat de moord op vrijdag gepleegd indrukken "van die kram Ja, wat chaam op de vloer, dat nu met werd." is er Summers?" een regenjas bedekt was, mannen „Niet slecht. Maar hebt u over- De inspecteur werd apart geno- in burger ieder afzonderlijk verzon- wogen waarom de kram weer ver- men door een van zijn mannen. Ni- ken in zijn eigen taak, als men- wijderd werd nadat die zyn dienst gel greep die gelegenheid aan om de sen die schatgravertje spelen op gedaan had?" tafel waaraan de dode had ge- een feestje. De rolgordijnen waren „Vertelt u dat mij maar bet 3s werkt te inspecteren. De stapel pa- omhoog en de ramen open, het uw beurt." pier lag er nog en er zat nog een vel was moeilijk je ogen van de bloed- „Aangenomen dat de moordenaar in de machine. Millicent Miles' car- plekken af te houden dio roestig- dacht dat wy de indrukken niet rière was midden in een zin blijven röod op de grond glinsterden, zouden opmerken die de kram ach- steken, scheen het. Nigel boog die- Inspecteur Wright trok een wijs- terliet. of er geen aandacht aan zou- per voorover, er was hem iets op- vinger over zijn keel, van oor tot den schenken, dan zou dat hem een gevallen. oor „Moord. Geen wapen. Sleutel nt°oi alibi verschaffen. Wie zou de „Wright, ben je klaar met deze van de deur verdwenen. We 2ullen vrouw ooit doden als er nog mensen machine?" later wel eens rustig praten, mr. in het gebouw waren, die de kamer „ja, ga je gang maar," Strangcwaj's Kijk alleen even naar hiernaast zouden, kunnen binnenko- De deur gmg open. Twee mannen deze indrukken, ze zyn kort geleden *nen on door het raam kijken? zo kwamen "binnen met een brancard, gemaakt." Hij wees op twee gaatjes wilde hij dat we zouden denken. Nadat het lijk erop gelegd was in dc sponning en de omlustmg van Daarom, zo zouden we moeten con- en weggebracht naar de ambulance, het schuifraam, „Een kram erm ge- cluderen, moet het m net weekend begon Nigel wat te typen toen wenk- slagen om het raam dicht te houden gedaan zyn, en dat heeft hy een eind tc hij de inspecteur, lijkt me. Waarom?" hiervandaan doorgebracht.Accoord? Zie je? Daar is ze opgehouden Nieel was niet onbekend met „Mogelijk. Maar er zou nog een met typen. En hier ben ik begonneu. wSts eSoote r.Un mdraSsctak- "erkiarmE mogelijk zijn Hoe lang De rejrelaisteUmg Js niet tn orde." tenTn Sun aSEmn tè tSïien ob 5ou u nod's hobtl™ om k=m?r Wrights ogen glinsterden inteUi- ItomtoSriSewSw doShaötó te lDW,n envee" vr0!"v de Smt- ..Iemand heeft het vel eruit hem al duf kcel af te snijden? Een paar secon- gehaald en het er later weer inge- 8 d=n a!5 Je haar verrassing neemt, graaid? Ze kan het telf gedaan hib- asm* was jjan ga Je tQCh niefc eerst jlet raam benj denk 4aaraan." „Om te verhinderen dat er iemand dichtspijkeren! Ze zóu het cedaan kunnen naar binnen zou kyken terwijl dc Maar waarom zou je het achteraf hebben Als ze het niet «daan moord gepleegd werd/ antwoordde doen, tenzij je noR een pookjeonop- K hacl de moordena^rzelf wat hy. gemerkt m de kamer zou willen blij- t tvben. Daar had hii die tiid voor „Ja?" De donkere doordringende ven? En waarom zou je dat weer nodi p Daarom sloeg hJy een in ogen ,van de inspecteur stonden nog willen doen, tenzy 3e werkelijke dat raarn_ Maar wóèrora moest hij steeds verwachtend, zyn vingers aanwijzingen wilde verwijderen of die schrijfmachine gebruiken?" ivrtmrrtolrlpi-i m rif* lupHt valse aarvwiiztngen nanbrenaen? trommelden m de lucht-valse aanwijzingen aanbrengen?' „En dat wijst erop," vervolgde NI- Wright knikte heftig. „O.K. twordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1