D Hoessein en zijn land m Dr. L. Kortenhorst tien jaar op yoorzitters- zetel Tweede Kamer Utrechtse Jantje 7 hield knokpartij en werd Amsterdams ziekenhuis in 9Hgebeiteld77 AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK Bemind? OPGEVANGEN VOOR U... SPROETJE SPARKS dt»r FRANK' GODWIU. Wijzigingen in KLM-directie GROOTOFFICIER ORAXJE-NASSAU HOLLAND-WEEK IN HAMBURG én T.V Russische TV Negen doden door branden in juni Weer meer radio* TV-we e kb Md 'Vanavond.. .G S?S»5ff5^«SÏ Nederlandse vrouw in vakantie door brand omgekomen DEN HAAG De raad .van com- E Amerikanen lieb|)eii een begin gemaakt met J et terugtrekken van hun traepen uit dé Libanon. Ofschoon de tóestand in deze slaat nog niet geheel is geconsolideerd, is. het er toch veel rus. tiger geworden. Het uilziciit bestaat, dat in de komende herf-t weer een zeker evenwicht tussen de verschillende groeperingen is bereikt. Dan zouden de Amerikaanse troepen geheel kunnen verdwijnen. Statione- Ting aan de grenzen van een kleine politiemacht der Verenigde Naties zou zonder twijfel de volledige aftocht vergemakkelijken en bespoedigen, in elk geval is voor Amerika hef einde van de onderneming in zicht: een feit waarover de Amerikaanse burgers stellig niet rouwig rijn. Noor de Brilt en zijn dc vooruitzichten zo gunstig niet. Zij verkeren in Jordanië m een ved moeilijker positie dan de Amerikanen in de Libanon, in de spanriende dagen zijn zii de terecht geschrokken koning Hoe«em te hulp. gesneld en hebben er zonder twijfel toe bijgedragen, dat de revolutie jn «agdad met ook naar Amman oversloeg. Maar zij maren met dc dag duidelijKcr, dat er veel is veranderd sedert de dagen van koning Ahdr.cllah. - toen de feodale verhoudingen nog de overhand hadden in de woestiit. cn vreemde subsidies cn dc aanwezigheid van vreemde officieren werden be- vorst" aangelegenheden, die alleen ter beoordeling stonden van de Op hef ogenblik i« er een sterke publieke opinie, die vreemde inmenging afwijst en een vorst, die cr om vraagt, als verrader brandmerkt. Hoes-ein san nog altijd op de trouw van een aantal woestijnsjeiks rekenen.'maar j v?.orir bewoners van het westelijk deel des lands verwerpen niet alleen Zijn heerschappij, maar ontkennen ook het bestaansrecht van Jordanië. Het ij jVra,>ier.c!1 uit ',cl voormalige Britse mandaatgebied, hoger om- wikkeldI dan de kinderen der woestijn en in staat van verbittering gehouden mede door de aanwezigheid van v«|e duizenden vluchtelingen. Zij be- schouwen Nasser al? een groot man en de Arabische eenheid als een j missavissen van de K.L.M. ia) over- begeerhjke z.aak cn de Britten als lieden, die hen eerst in de steek- hebben eenkomstig de wens van de heer M. Edwn cn hen nu in „aai van „ndt,drukking wille houdt... Jg'adórf„gP J gezieti worden de Britse pogingen om Amerika te bewegen; ook stellen hem eervol ontslag te verle- f troepen naar Jordanië te eenden, wei begrijpelijk. Meer Ei«en. non aI2 directeur der maatschappij. (TT e" .D,"üe; iKhh7 ,7 7dtn sponden. Zij meenden. '"^'dirccti^Sfng'van de K.L.M. aat de bruien liet wel a.konden. De zon schijnt heet op de kampe- I zal zo worden gewijzigd, dat de ïc- mentcn bij Amman, waar de L'nion Jack waait in de woestijnwind: en ei dcn van de directie voortaan als col- zijn moeilijkheden met dc verzorging van de troepen. Israël staat maar onder leiding van de president- een beperkte luchtbrug toe en de liavcri van Akaba ia veraf en van de len vrercn scme,>c bestuur zul" land- en zeekant slecht te bereiken. Van tiots bij de Britten, weer een Besloten is voorts, de beer Th. M. oudo positio ie hebben bezet, kan onder de geschetste omstandigheden j v?n ErP benoemen tot bedrijfs- moeilijk sprake zijn. Meer leden ia er voor hen. zich af te vragen, wat 7e7p''A zy eigenlijk in Jordanië doen. Hel ta natuurlijk belangrijk, he, land uil meen aecretaria m de heer c! J. n': de macht van de Russen te'houden; maar is het eervol en lonend, een Méss tothoofd/van de dienstbuiten-' veeg en .tamelijk .absolutistisch koningschap en een verouderd staatsbeste! i landse betrekkingen, te helpen instandhouden? De aandacht mag er op worden gevestigd, dat Eisenhower intussen i heeft vetklaard, het recht van de Arabieren op het bepalen van de staat kundige grenzen in bun eigen gebied en bet inrichten van hun staten naar eigen goeddunken voluit te erkennen. Met de beste wil valt in deze uit spraak geen steun te vinden voor het voortbestaan van Hoessein als koning en van zijn land als onaantastbaar gebied. Het is trouwens geen geheim, dat vele Amerikaanse kenners van het nabije - oosten Hoessein niet veel kansen geven, zich nog lang in zijn positie en zijn paleis te handhaven. ue Da, ligt biet enkel aan Hoenein maar ook he, feit, da, het Ar.hiKh nadonalistne^ het bestaansrecht van Jordanië heftig ontkent. t schap van prins Berhhard, en: prési- Er zit misschien een stukje historische rechtvaardigheid in. dat de i dent Heuss. Britten geroepen zijn, een vorstenhuis en een staat te verdedigen, die zij Op :het programma staan coneer- veertig jaar geleden in.souvereine willekeur het aanzien hebben gegeven, j on'tmoeUngen mtt als dpS'de bever* Maar het maakt er hun taak niet prettiger of lichter om. De woestijn is I dering 'van "de. betrekkingen tussen een heksenketel geworden nu de oude verhoudingen zozeer aan het wan. Nederland en de Bondsrepubliek, kelen zijngeraakt. HOE gevaarlijk de huidige toestand is. blijkt uit wat. mevrouw MeVr, de Israëlische minister van buitenlandse zaken bij baar bezoek aan de West-Europese hoofdsteden vertelt. De regering te .Jeruza- 7 iera geeft volgens haar weinig meer voor Hoessein en zijn land. Maar de val van Jordanië kan Israël niet onverschillig laten. Het zal er Jn dat geval we] van komen, dat de Joodse republiek uit veiligheidsover wegingen alle gebied ten westen van de joïdaan bezet; dat wil dus zeggen Arabisch Palestina, van waaruit in 1948 bet Arabisch legioen van koning Abdoellah opereerde, en waar nu het verzet tegen Hoessein zowel als dc gedachte van revanche op Israël zo fet leeft. Zou deze bedenkelijke mogelijkheid het blijven van de Britse troepen en het 'steunen van Hoessein niet rechtvaardigen? Het'is duidelijk, dat de verdediging van de integriteit van Jordanië tegen de binnenlandse vijand niet de taak is van de Britten. .Misschien echter zou de door de aan wezigheid van de Britse troepen ic Jordanië verkregen tijdwinst kunnen worden benut om enige garanties te krijgen óf te scheppen, dat het recht van de Arabieren otn in hun gebieden hun eigen grenzen i* trekken en Don,tlerdag.14 augustus 1958 DEN HAAG. —- Tien jaar lang [>y deze hoge onderscheiding beho- heeft dr. I., G. Kortenhorst op voor- j rende versierselen aan, treffelijke wijje alst. voorelfter de De receptiMilBl. was gevuld: met vergaderingen van de Tweede Ka- minlstera en staatssecretarissen, oud- leid en Ier gellerenheld van ,,.er. van y, regering en van de dit feit tverd Item gisteren in het t xveede Kamer, personeel en gewe- gebomv, waar hu gedurende, het p(,rsoneeI vah de griffie, verte- laatste decennium ru" helangrijke „n/.oordjgers van de hoge colleges functie heeft vervuld, een receptie 5laat d griffier en de direc- aangeboden door. de ondervoorxit- leur d griffie, van .de Eerste Ka ters en de senioren van de Tweede,mer ,.n andere .toonaangevehdé Kamer. Een. stoei van politieke en figuren. De jubilaris, die vergezeld was van zijn echtgenote étv familie- Namens cfe Koningin heelt mi nister-president drIV, Drees ka mervoorzitter; dr. L. G. Korten horst de versierselen van het officierschap van de orde van Oranje-Nassauorerhandigid. In het midden ziet mevrouw Kor tenhorst glimlachend toe. ambtelijke; figuren is dé jubilerende kamervoorzitter hier komen com plimenteren en de minister-president Dr. W- Drees, die uit naam van de reffe.rinjj gelukwensen kwam aan bieden, deed daarbij tevens dé mede deling dat de heer Kortenhorst was benoemd tot groót-officièr In de orde van Oranje-Nas-?au. De pre mier bood hem met een van warme waardering: getuigende toespraak de Qok in de Sowjct-Ünle is de ie- N-/le\'tsie In opmars. Het aantal kö-i HAMBURG Voor. het eerst-, se dert de oorlog zal van 1 tot 6 Septem ber in Hamburg een. „Holland Week" worden gehouden;- - „Nederland groet Hamburg" zal de opmars. kers ligt. volgens de jongste «ege vens, ..ergens" tussen de twee en de drie miljoen. Niet zo weinig als u weet, dat de prijs van een tv.-toestel tussen de dertlenhfonderd én de acht tienhonderd gulden ligt, en dat de Sow jet-burgers per jaar een kijk- gel d rap ongeveer honderd gulden moeten betalen. ïn Moskou vvordt een nieuw televisie-centrum ge bouwd, dat .een zender-toren van vijfhonderd meter krijgt. De tv-to- 'ren iri Leningrad is 315 meter hoog. j Ër zullen in de loop van dit jaar. 29 Ttoofdzenders" en 300 relaiszenders j in bedrijf wórden; gesteld. Bén van de hoogtepunten van het De Russen hebben ook verder op muzikale gedeelte zal een concert tv-technisch gebied ambitieuze plan zijn door het Nederlands Kamerkoor I nen. Ze kondigen niet slechts aan, onder leiding van Telix de Nobel;'dat het dagelijkse televisie-program- Ook de Kon. Militaire Kapel zal met j ma door middel van zenders in vliëg- speciale. toestemming van koningin j tuigen van Moskou naar Leningrad Juliana de feestelijkheden opluiste-i gerelayeerd'; zal worden, ze laten ren. ...:£t - bovendien .weten.dat Moskou nog dit jaar met de-uitzending van kleuren-o tv zal beginnen. In een laboratorium in Leningrad worden de;..-'mogelijk-. heden onderzocht,-, om -kleuren-tele- i visie te combineren met een driè-di- I. mensionaal bèeld. leden, werd binnengeleid door de voorzitter van de Eerste Kamer en mevrouw Jonkman. De chr,;.h3st. fractieleider, H. W. Tilanus herinnerde, er aam dat de heer Kortenhorst slechts door één kamervoorzitter, nl. mr. Van Schalk, is overtroffen voor wat de duur van zijn ambtsbekleding betreft en ge waagde er van, dat er aan dit ambt belangrijke taken zijn verbonden, o.r. het uitbrengen van advies bij kabi netsformaties en vele verplichtingen van representatieve aard. Hij -hul- idigde dr. Kortenhorst voor de wijze I waarop deze steeds heeft gestreefd j naar 't handhaven der parlementai- re democratie. 1 Dr. W. Drees roemde de goede ver standhouding tussen Kamer en rege ring, welke dr. Kortenhorst bij voortduring heeft bevorderd,, prees diens speelse humor, die tijdens de debatten zo vaak op "gelukkige wijze tot uiting komt en de voorname stijl 3er door de voorzitter bij herden- i kingén en andere gelegenheden ge- houden toespraken. Verder spraken nog, de griffier van de Tweede Kamer mr. A. F. Schepel naméns het personeel en de heer Sj. Jonker uit naam van de parlemen taire persciub. Deze laatste huldigde de jubilaris vooral wegens zijn stre- DEN HAAG. In juni hebben f Iedere avond: van. 7 uur. tot half.11 tengevolge van brand 9 personen i zendt de Sowjct-televisie uit, In .het het leveii verloren van wie 1 lid.van j programma, dat uitrde opbrengst van het brandweerpersoneel. Verder de kijkgelden, wordt' gefinancierd, werden ,35 personen door brand ge- i zijn ook - o -wonder! - reclame-me- wond, van wie il leden van het i dedelingen - opgenomen^' Op zondag brandweerpersoneel. beginnen 'de.. telev'isieAHtzendingen De directe schade als gevolg van Om -2 uur 's middags. De Russische brand wordt geraamd op f 4.868.960 staatstelevisie beschikt óver vijf j=c- hun eigen, staatswezen te regelen, niet leidt tot een ernstice nerlreicine I vorige maand f 1.611.030 en j specialiseerde programma-afdelin- vah de wereldvrede Ziehier wel de voornaamste taak waarvoor on" dit !f 8-566.075 in juni. 1957. Er waren gen: politiekTde goed geïnformeerde wereia^reae. Pienter wet ae ^oornaam,.te taaK. waan oor op dit 23 belangrijke branden, elk met een j Britse Rusland-kenner Crankshaw schade van f 20.000 of meer. heeft enkele jaren geleden meege- ogenbiik de Algemene Vergadering der V.N- zich ziet gesteld. deeld. dat aan politieke propaganda door de Sowjet-tv minder aandacht wordt besteed dan men zou ver wachter.: literatuur en theater: mu ziek; jeugd- en school uitzendingen i - - film. Nieuwsuitzendingen zijn er als ve»- het Par]ement voor cn m het regel slechts eens.in de twee dagen, i voJr le doen .even. Tweemaal per week wordt een tUm- u Na ecnt dankwoord van dr. Korten- journaaT uitgezonden. horst volgden de persoonlijke geluk- 7 [wensen der talrijke bezoekers. liiililill fyf UZIEK en televisie blijken voor j 1 T" T A 1 de meeste regisseurs nog moei- uitgeversbedrijf in Dóetlnchem voor h?fc te verzoenen te zijn. Anders' dan j dit doel opgerichte N.V. Explicator, in de concertzaal, waar het collectief die haar zètel in Amsterdam heeft. ervaren een grote rol speelt, zal de muziekliefhebber die voor zijn tv- toestel zit 'door hel beeldtenzij de uitzending op'n heel bijzondere ma-n nier, aan de'hand van de partituur, ©H wordt geregisseerd, afgeleid en ge- hinderd -worden. Bij de reportage TTET aantal «ercfittraerdt 'tv- het Mtwrtwwrt -f» Stóbwe.' |.n toestellen is in de maand juli gisteravond, Ueef^het oeeld 20 rus- I gsriegen VJin 31s.Sj3 tot 325.395. Het aantal aangegeven radio-ontvang toestellen nam toe van 2.426.902 tot 2.433.983. pp 1 augustus waren er 514.029 .aangeslotenen op dc draad omroep tegen op 1 juli 515,550. Een geleidelijke stijging Ymet-bijna tien duizend) dus van het aantal tv» bezitters, dat in de eerste elf da gen van augustus weer met bijn; tip dat er, van afleiding nautaeiyks sprake kón zijn. We hadden het eigenlijk even goed- kunnen missen. A l boeide zowelde voorname direc tie van Paiimgartner. als het ingelo pen spel, wars nart alle uiterlijke uir- luositeit. pan dc viool-söHste in de Serenade in d.dur. Iets van de.mooie s/ëèr',7"inX;:<icX' ócrliehte Mozartstad 'drdngrioi;,ans dóór, -toen tijdens het 3.400 is vermeerderd. Maar toch ook verrukkelijke middendeel,r van deze nog altijd een .toeneming van bet serenade..'ae'caméra's"dit'höldcn: ooer i aantal radio-beritters-. met 'ruim. 'dè 'fónteiftenlangs -de ^prachtige twaalfduizend; Waar- dan' d barokgedel&tWe zijn de -Oostenrijkse tmindéring. van hét aantal .abonne's teletnsicréTÜ'dè-AVRO dus t'ock dank- j op.de draadomroep' met.'ruim Vijl» benr, daf.iüe. b:d dit concert aanwe zig hebben mogen [zijn. Meer stellen,\ire;'óns echter voor vnn dé reportage, dié ons zondag avond Kir de Salzbvrger residentie zal bereiken: eert- uitvoering van Mozarfs komische opera „Cos 1 fan i Tutte". II. S. {Van een onzer verslaggevers) burgwal enorm te keer gegaan, zó te tegen het uitstapje van zijn vrien- den gehoord, was niet bijzonder be- AhïSTERDAIVL „Utrechtse Jan- erg zelfs, dat een van de buurtgeno- din met Jantje bezwaar. reidwillig een verklaring af te leg- tje", zoals de bijnaam luidt voor de ten zich genoodzaakt zag hem met Utrechtse Jantje kwam 6 novem- gen. Zij trok een deel van wat zy bij 27-jarige W. T. uit Utrecht, heeft gis- een beitel te lijf te gaan. „Mijn broer ber in de buurt terug, nog steeds met de rechter-commissaris had verklaard teren voor de hoofdstedelijke politie- Sjakie lag onder Jantje, die zijn de bedoeling met Jopie uit te gaan. in. hetgeen de officier de opmerking rechter terecht gestaan voor drie ge- hoofd bij de haren vasthield en die „Toen is T. myn broer Sjakie te lijf ontlokte: „Bang voor Jantje?" i vallen van mishandeling In de Am- hem voortdurend met zijn schedel te- gegaan,", aldus Salomon S. „Buurtge- „Nee," zei: de getuige, „dat niet." sterdamse binnenstad gepleegd. De gen de straat sloeg." aldus de 23-jari- noten riepen mij er by. Ze zeiden; Sjakie, de ergst mishandelde, wil- rechter legde hem vier maanden, ge- ge Samuel S., die als getuige was ver- kom gauw, want hy slaat hem dood." de van een verklaring tegen Jantje vangenisstraf op,nadat de officier schenen. Salomon greep dus een beitel en helemaal niets weten. rIk denk dat hij van justitie zes maanden tegen hem takelde Jantje daarmee zó toe. dat dacht, dat ik hem uitlokte, pst dééd had geëist. ,,Ik denk niet meer over De herrie met Jantje was volgens deze in het Binnengasthuis .terecht ik niet. maar ik zou het in rijtv jalaats voorwaardelijk," zei hij tegen T., Samuel'S. begonnen in de nacht van kwam. Voor die tijd zag hij echter óók hebben gedacht," oreerde Sjakie. toen deze daarom kort voor de uit- 3 op 4 november, toen T. zich in een kans Salomons vriendin, die eveneens die met een groot litteken boven zijn spraak vroeg. huis aan de Oudezijds Voorburgwal op de Öudezijds Achterburgwal wang voor de rechter verscheen. vervoegde om een vrouw, die bekend woont, nog enkele schoppen toe te „Gevochten in Rotterdam,!' vroeg Volgens de officier van justitie is staat als „Jopic". mee uit te vragen, dienen. deze belangstellend. T. op 4 en 6 november in de omge- Jopie woonde toen echter al geruime Deze vriendin; die eveneens was „Nee." zei Sjakie, „Gevallen over ving van en op de.Oudezijds Achter- tijd samen met Sjakie. en deze maak- opgeroepen om in T/s zaak te wor- een zak zand." tienhonderd 'tegenover staat. IN li*t programma van Hilversum 1 van x9 uur tot 10.10 uur een hoorspel naar e*h van <Iè heroemdste verha- Jen van Stefan Zwelg, „Elne Schach- novelle". ïie hewerklng is van de erva ren hoorspeiauteur. Krleh Sohönlank. i Kommer Kleijn heeft de. regie.. Mede- werkerszijn Fé Sclarone. PauJ Steen- i hergen, Bert Dijkstra, Robert Sobela, ,v. John de Freest, Hlen van. Noppen en ÏN «p^ber jal «n native pa- j riodtek verschijnen, „TV, week- llUr concert voor violoncello en or- blad vóór tv-kijkersHet blad zal j kest, in 1937 gecomponeerd door Fran- reportagos brengen over allerlei-as- cesco Maiipsero. De solist Enrtco Mai- BPCten van de televisie. Óver pro- nardl. aan wie dit concert werd opge- voort«?. Het zal tevens een voorbe- i J* Verrored« tv- schouwing geven op de belangrijkste j Het ;doorAJ procramma's van de Nederlandse, de P">gramma bevat o.a. (v«vo 8.43 t Duitse en de Vlaamse televisie. De j our> een rechtstreeks relais uit Salz- bestiiren der. omroepverenigingen j burg, waar de balletgroep van de.mar- hebben reeds een proefnummer toe- kies aé cuev*,t een uitvoering' geeft van gezonden gekregen. Aangenomen wordt. dat. zij tegen ..publicatie van de prograrmtja's in deze vorm. die hun eigen, programma-bladen geen concurrentie aandoet, geèn bezwaar zullen hebben. De exploitatie van het weekblad berust bij de door een het ballet „Ia Somnantbale" van Rietl, In de choreografie van George Balan- chlne.' Verder o.a. de door Marie van der'Eist. verzorgde ,.Tele\itrlne" en hét vierde deel van de serie Amerikaanse tv-fllms „Het Eeuwige Rome". f~\ QK hier in Oostenrijk, waar ik ^■u dit lettertje schrijf, wemelt het van Duitse vakantiegangers zódaf ilt, me, wat mijn oren betreft, vaak {71 Amsterdam waan. Het is mei. duide lijk, dat Duitsers, net als Hollan ders," een stérke voorkeur' hebben voor reizen in het buitenland. I Zijn ze daar welkom en bemind? Het is interessant om in het. grote, Duitse weekblad „Bttnte Jilustrierie" ■te lezen, wat ze er zelf van vinden. Onder het opschrift „Duitse gasten niet geliefd, maar Duitse marken welkom",, schrijft; de. heer H. A. Faerber daarin een rijk verlucht ar tikel, dat zich, tatneltjfc kritisch, be zighoudt met het vakantie gedrag nan zijn landgenoten. Dat Duitsers, in het buitenland, hun geld „laten, rollen,., verandert zijils bedunkens: weinig aan het feit, datzijvaak hei geóoel hebben, niet helemaal gewaardeerd ie worden. „Wat verwijt men ons? Hoofdzake lijk dingen, die te herleiden zijn iot een gebrek aan tact. Dit verwijt is laten we eerlijk zijn 1niet hele maal ^onterecht".' -r. De heer. Faerber zet ueroolpens uiteen, dat er Duitsers zijn die, bij voorbeeld in hun kleding, een zekere verachting tonen voor de in andere landen heersende normen. Duitse da mes" iopen veel te bloot door Italië, waar, men zulk een vertoning t>an lichamelijk schoon nietwaardeert. En naar grote stéden gaan en thea ters bezoeken met Tiroler hoedjes op en Tedevhosen .aan, provoceert spot en ergernis. „Op <fit gebied wordt veel gezon digd", vervolgt het artikel. „Maar nog véél afstotender, werkt de vaak door Duitsers ten toon gespreide luidruchtigheid*'. Dit ïautstarhes Auftrelen" wordt door de buitenlan- ders gezien als een uiting van „na tionale zelfoverschatting". Daaren boven verwijt dc heer Faerber zijn landgenoten „Geldprotzentum", dat irriterend werkt. Openhartige taal, zcdls u bemerkt. Hij voegt er wel aan toe dat niet alle vormen van wangedrag cis „ty pisch Duits" moeten worden gezien, omdat. nu-eenmaal ieder volk een onvermijdelijk kwantum onopge voede, lieden herbergt, maar de tenev.r van .het artikel is toch, dat de Duitser in het buitenland zijn uit bundigste kant zoveel mogelijk moet afschermen. - Curieus is voorts het praktisch overzicht, dat het blad aan dit arti kel toepoegt. Het geeft wenken. Ten eerste: wat moet een Duitser in de verschillende landen uan Euros - zeggen, om zich geliefd te maken? Wat men'er. graag hoort.. Hier zijn een patir voorbeelden. In Frankrijk: Jk hou van Parijs, omdat er zoveel briljante mannen en mooie vrouwen wonen". In Spanje: „Hiér lenende Matste werkelijke heren, van Europa", In Zwitserland: „Uw spoorwegen zijn de beste, van de hele wereld U bemerkt dat de kinderhand van - de Zwitsers het gauwst gevuld is. Ergens levend die mensen niet echt tussen al die mooie bergen. Want wat kunnen de spoorwegen jé noil sche- len? Het overzicht vermeldt voorts, hoe men in de verschillende landen over de Duitsers denkt., In Scandinavië „bejegent' men onze toeristen met wantrouwen en grote reserve". In Frankrijk'is '.,de verhouding in de laatste jaren zó verbeterd, dat ér nauwelijks nog sprake is van, enig ressentiment".' En in Holland? ••'v Luister aandachtig: „Hier is het na de oorlog bestaande wanti ouwen volledig verdwenen.' Men ziet ons graag. Ons geld speelt daarbij een rol. Maar - bescheiden heid wordt zeer óp prijs gesteld. De ervaringen in het verleden waren te I bitter..." - kronkel (Van onze correspondent) GRONINGEN. In een zieken- huis in Marseille is overleden mer vrouw D, Wilmink uit Groningen die de vorige week. met ernstige brandwonden moest worden opgeno men. evenals haar minder ernstig gewonde echtgenoot. Tijdens een vakantiereis door Zuid- Frankrijk met hun jongste zoon en diens vriend ontplofte een. kooktoe- stelletje. Het echtpaar werd overdekt met brandwonden. De beide jongens bleven ongedeerd. jAjDAn 2ijn wt Dinritn. oimy Wttr jL PR£LIÉ5) niETPR£Clt5... Air WAAR HCTUÜT?/ wou HtTMfc HLTtjAAfl vcRrtLLcn ro£n cr ttri e>£WAKtR AAnKWAM. OAARhA WAi £R öfcEH tLCÓ£f1H£!D AIÊtR HOU tri?.£RKÖMr HIER riOOIT ££H H£T O HIÉR MOÓAL6KOOT: WL Kunnen wti DAGÉhiAWi MOfren zotntn to wt DitiPüiiin vinotn zijn wlrijk HL^UCK? OTCRUCLiriö Te-ug in dc haven van West-Tersehel- dat is alios." De politie zal probei cn radioteiegra- ilne'fiaat Rob onmiddellijk naar de politie om i fisch in contact ie komen met de tanker, want aangifte tc doen var. de vermissing van Peter. „V Rob acht de mogelijkheid met mtgesiolen. dat weet niet van welke nationaliteit die tanker Peter door dat schip is opgepikt E\m.is npg erg was*" vraagt de pol'tie-ambtcraar. die hem te onder de indruk van het gebeurde. Zy kijkt van woord staat Rob schudt het hoofd. ..ik heb al- haar hotelkamer Uit over de «mwe zee. waar leen d" naam £ocd kunnen lezen: Baltic; maar haar verloofde vermoedelijk de dood heeft ge vonden,.,. Haar vader probeert haar moed in te spreken. „Ik weet: haast .wel. zekér", dat die lui van die tanker hem aan boord hébben genomen." zegt hij. .Jïijk. dat schip klitist nog'steeds "VQor ,de kust...,.' Dat kart geen. gewoon schip zijn. 'Heus maak, je nou niet overstuur. Peter komt ■wel weer terug." buitenstaander of. iémand van. bet 'personeel. Nigel maakte zijn geest los van deze speculaties en wendde zich weer tot 'hetbewijsmateriaal. - De bewe- gingen van de mensen in wie hij bijzonder geïnteresseerd was, wa ren in het kort als volgt: ARTHUR GERADDINE 44.50,: in zijn kamer; 5—5.15, bri even die tere n (bevestigd door secretaresse); 5.155.16, even gepraat met S. Protheroe;. 5.50, naar zijn flat op de bovenste verdieping (bevestigd door Mrs. Geraldine. die zei dat haar echtgenoot de rest van i_' f de avond bij haar was geweest) om 111 het,-kantoor als.-het JO teat EL1ZABETH WENHAM. 4—5.1S. in zou zijn.), was de logische gecolg- haai* kamer 5105 15 overleg met trekking dat ze vermoord moest zijn Sy Rv?p 5 20' ón het lieher voor zes uur. De moordenaar zou Ï7mZ5'3oP S haar S^?nsZ3atPMplS"ïater SIannzes kamer: 5.30/verliet het'gebouw (be- Die avond, laat zat /inspecteur aah het werk zou treffen vestigd door M. Sanders); 6,00 cock- Wright. op Nigels Uitnodiging met Snvendfen duidde de nanwitzing tail-party, Chelsea tbevestigd); 7.30 hem te^ohperem.brBouie.to Het d5 kramgaatje3 op J, dat om.. 11 uur naar bed. HOOFDSTUK VIII Kleine letter maal wérd- in stilte genuttigd,; want beide mannen waren aan het lezen. ernoïmmsM inhei Eebouw waren gedineerd, cn He moordenaai* bli het lilk ZOU £e.l??£n' beide mannen waren aan net lezen. hif' hef. ,!Jk ZQ„ gelezen, om. ri uur naar oea. Niger had de. middag doorgebracht fCurmL^orderfiezien h t '- BASIL RYLE 4-5 niet. op kantoor, met hét uittypen van een volledig kunnen worden gezien. praatje gehouden voor de Boeken verslag -van vzijn onderzoek in de Er was geen "verdere tijdsaandui» week; 5.10,. terug, op kantoor (be las terkwestie,7 terwijl Wright en ding In inspecteur Wrights rapport, vestigd door M. banders): 5.10—5.15, zijn brigadier personeelsleden onder- Hij had Susan ondervraagd, *t open.- overleg met E. Wenham;. 5.15—6.00 vraagd hadden. De inspeclfeur -zat hartige meisje van dc naslagbiblio- gewerkt in zijn kamer (bevestigd nu - zijn verslag te lezen terwijl hij theek. 'Susan had die vrijdagmiddag door secretaresse voor de periode óhdertussen een heerlijk hazerugge- geen verdachte geluiden gehoord uit van 5.15—5.25);6.00, naar de Fe3- tjë naar binnen werkte én Nigel^was de aangrenzende kamer; toen ze om tival Hall voor het diner,, daarna de resultaten/van dc politieverhoren halizes precies wegging had 2e. Miss concert (nog niet. bevestigd); 10.25, aan het bestuderen. Miles, „als een gek horon typen" toen thuisgekomen. Hieruit bleik duidelijk fiat Wright fe haar deur passeerde Dit bete- STEPHEN PROTHEHOE. 4—5.15, ge- zich-geconcentreerd had op de ttijd kende of. dat miss Mues toen nog in jezen; 5.15 een ogenblik gepraat met. tussen vier uür 's middags en Enid- leven was, of.dat. het de moordenaar Geraldine (bevestigd); vervolgens dernacht vrijdags. Om ongeveer;vier was die Susan had horen typen, gebouw veriaten om.5.20 (bevestigd uur, votgens. de telefoniste, 'hadiroiss Daarom had V/rights onderzoek zich' door M.Sanders) en naar "Waterloo Miles'r eeti telefoongesprek gevoerd, toegespitst op de periode tussen Station-gewandeld via Hungerford dé politie had ditgecontroleerd, zê kwart over Vijf en zes uur.-Dat was Bridge; trein van 6.05 gepakt naar hadihaar kajppcr gebeld. Stephen het onvermijdelijke gevolg van: de Pennshill, Hants; - 7.S0, afgehaald Protheroe was heelvaag gebleven gegeven feiten. Maar door zich zo door -vrienden op PennshilL Station tn. 'Zljn'Xopgayè van de tijd dat zij te concentreren, vond Nigel, ver- (nog niet bevestigd), het .loket geopend had om met hem waarloosde het rapport het probleem Een zo geweldige taak als het ver te praten, hijj'dacht dat het om.on- van de verdwenen sleutel de sleu- horen van het personeel vah. Wen- ge veer half Vijf was maar hij wist "tel van dé zijingang, die Miriam San- ham Geraldine was, vanzelfspre- het niet zeker. Dus het was veiliger ders donderdagmorgen voor 't laatst leend,. die dag niét klaar gekomen/, vier uur aan te, houden als het laatste had gezien. Deze sleutel werd niet Nadat hij de compagnons had onder- tijdstip dat ze(nog Leefde,.Een onder- gevonden op de dode, Hy moest .,ge- vraagd ging de'inspecteur met zijn zoek naar miss Miles': gewoonten, lietleend" zijn door iemand anders. En brigadier de verschillende afdelingen zien dat zij gewoonlijk 1 om zes-tiur waarom zou iemand hem lenen, be- langs onder leiding van Basil Ryl« bij Weniiam Geraldine wegging; halve om-het kantoor binnen te ko- om dé employés te vrögen of ze ook maar nu én dan, volgens het Duitse men.- nadat óm halfzes de hoofd- iets verdachts gehoord of gezien dienstmeisje, werkte ze lunger;, cn ingang gesloten werd? De firmanten hadde» die vrijdagmiddag. Het. re- kwam /nietthüis^VböfTieeh' vuur of enStephen .Protheroebezaten een sultaat was nihil. Miriam. Sander* acht." In riedcr1' gëvitL'tcnzij"2e'oen sleutel vari 'de' zij ingang en konden verklaarde dat er. geen onbevoegde afspraak had gemaakt, met dc moor- dus geen reden hebben om de reser- bezoekers het gebouw waren binnen denaar voor een ontmoeting in het veslóute! mee te nemen, belialve om gekomen tussen vier uur en half kantoor laat op de avond (en waar- verdenking te doen vallen op een zes. toen ze "de deur xïesloten had.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1