m MELKMOEILIJK HEDEN UREN VAN MARTELENDE SPANNING OP SCHIPHOL Privé-eeden ambtelijkeplicht H De bemanning van de „Hugo de Groot GROOTSTE RAMP MET 1 TOESTEL meer op leven AAN HET EINDE HOOFDSTUK Wreed berichtenspel vol tegenstrijdigheid In burgerluchtvaart: van het j Passagiers I van de „Hugo de Groot" Opdrachten aan letterkundigen Voorlopig contract tot behoud van het Anne-Fr ankhuis Handel Oost-West 40% vrijer Prins Bernhard weer bij gezin Canadees pleit voor NAVO-overleg over vissen bij IJsland Gré Brouwenstijn bij j Weense Opera SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN Dr. Edward Teller uit Amerikaanse atoom-commissie AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB Vrijdag 15 augustus 1938 L heer 'Vondeling is minister geworden juist op bet tijdstip, dat in .de. landbouw allerlei moeilijkheden begonnen le rijzen. Deze I moeilijkheden vinden bun weerspiegeling in hrt feit. dat de raming van hel tekort op het Land hou wegalisatiVfoiids voor dit jaar al meer dan een half miljard bedraagt. Het is vooral de melkvee- houder ij. waarvoor het gerij zeer duidelijk i.« gekeerd. Dit jaar zal hei Rijk per liter melk vermoedelijk een rent of ocgen moeten bijpassen; een 1 gevolg van .de toegenomen produkliviteit van onze koeien cn van de stijgende melk opbrengsten in de omliggende landen, waardoor de prijzen I zeer zijn gedaald. i Vermindering van de prnduktie is nodig. 2Cgt de bewindsman: maar dit is niet zoo eenvoudige zaak. omdat bet streven altijd is geweest, zoveel mogelijk voort te brengen, zij hei natuurlijk icgen zo laag mogelijke,! kosten. Er komt bij. da! een zukrlbnd als het onze zich moeilijk var. df buitenlandse markten kan laten verdringen door staten, die hun produktie niet wensen in te krimpen.' De huidige zuiveUttuatie is een internationaal vraagstuk cn behoort ook internationaal tc worden hekeken. Het is imu«scn de vraag of de regering daarop kan vvaehtcn. Het streven is er al jaren op gericht geweest, het La'ndbouwegalisaliefonds te liquideren. De ontzaglijke stijging van het tekort beu-kent dus een ont wikkeling. die volkomen tegen de bedoelingen in gaat en die bovendien de hele begroting i» de war brengt. De regering kan zich daarom niet lang meer veroorloven, da denloos toe te zien. In land bon tvkr in gen begrijpt men dat ook best. Het Landbouwschap heeft dan ook al voorgesteld, het kt acht- voer duurder te maken. Er bestaat inderdaad een dnideiijk verband tussen het verbruik van krachtvoer en de sterk toegenomen melkstroom. 'ET ligt ih deze tijd van afbraak def'tarieven echter niet in de lijn, .heffingen op bepaalde produkten té leggen. Het wekt wrevel bij importeurs eti fabrikanten cn zal de sluikhandel bevorderenen wat nog erger is, het kan een schakel zijn in een niéuwe autarkische vicieuze cirkel. Ons lijkt het voorstel niet zeer geslaagd. Vermindering van de consumentensubsidies of van degarantieprijs heeft ook zijn bezwaren. De regering is "er immers angstig op bedacht, in deze onzekere tijd .de levenskosten niet verder te doen stijgen; en even zeer raag ze geen reden geven tot twijfel aan haar eerlijke bedoeling, vast te houden aan het ai lang geldend uitgangspunt, dat de boeren op de goed geleide bedrijven vecht hebben op een redelijk levenspeil. Er zal veel worden gevraagd van de kennis, de moed en de fantasie van de nog jeugdige bewindsman, die met zoveel meer moeilijkheden dan mogelijkheden heeft te maken. Want een ingreep kan niet achterwege blijven, en het zal een krachtige ingreep moeten zijn. (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL. De ramp met de K.L3L Super Constellation „Hugo de Groot is nfet alleen de grootste in de geschiedenis van de burgerlucht vaart, maar zij is ook een van de meest tragische ongelukken in de lange historie van onze nationale luchtvaartmaatschappij. Lang, veel te lang, verkeerde men gisteren In onzekerheid over het lot van het vliegtuig. i grote afstand uit de kust lijken had zien drijven. j De laatste, hoop verdween. In het i hoofdkantoor, van- dé.K.L.M. in Den i Haag en op Schiphol bleef men tot diep in de nacht de berichten i. volgen maar iedereen was er van i overtuigd, dat de gezagvoerders van I de Shackleton-vliegtuigen het laat-, s(e, definitieve woord hadden ge- i sproken, toen zij gisteravond bij de terugkeer op hun -basis in Noord- Ierland verklaarden.: ervan overtuigd te zijn, dat. geen van de 99 inzitten-, I den de ramp. had overleefd. Op Schiphol woei de vlag bij de ,..w„.v..6. nachtelijke uren de laatste ge- toen eenmaal bekend was geworden dat aan de westkust van Ierland 1 trouwen. die zolang mogelijk de .1- overlevenden be- naar huis gingen DEN HAAG Dé staatssecretaris' van Onderwijs,- Kunsten, enWeten schappen heeft aan de auteur Hans _v Edinga opdracht verleend tot het ingang halfstok toen daar in de schrijven van een novelle of., no- w rakstukken- waren gesignaleerd en de KX.M, oip vier uur in de middag ia buna twaalf uur van angstige afwachting officieel liet weten dat men de ,jlugn de Groot" als verloren beschouwde, begon opnieuw een periode van schijnbaar eindeloos wachten op eventuele berichten over overlevenden. Het dramatische was daarbij dat uit verschillende nieuwsbronnen te genstrijdige berichten kwamen. Om kwart voor drie meldde „Airsea Rescue Centre Shannon": „Om kwart voor drie (Ned. tijd) zijn wrakstukken gevonden op 53 gra- flauwe hoop waard hadden, Ook in Den Haag gaf men het wach ten op. vellenbundel en aan de essayist C. J. E, Dinaux tot- bet schrijven van een biografie van dé in 1954 over leden litterator Constant van Wes- sem. AMSTERDAM. Dankzij de re sultaten van de oproep van de bur gemeester van Amsterdam is thans in overleg met de burgemeester een voorlopig koopcontract getekend ter verwerving van de naaste omgeving van het Anne Frankhuis. Het gehele bedrag Is echter nog niet bijeen. Er is voor het tekenen van het definitieve koopcontract nog uitstel verleend, gedurende welke tijd de -r-n t aktie tot het bijeenbrengen van het feit. dat een burgemeester met de taal spreekt van gasten uit j nog ontbrekende fonds wordt voort den vreemde, die Rij officieel ontvangt, hoeft aan de geest op j gezet, deze ontvangst en aan het welslagen er van geen afbreuk te doen. Wanneer dan ook de burgemeester van Velsen, mr. Kwint, zich als gastheer van o.a. een aantal Duitse jongeren geen woord Duits laat ontvallen, is dat op zichzelf geen reden tot blaam. In zulke gevallen gaat het meer om dc goede bedoelingen en de vriendelijke gezindheid dan ora de taal waarvan de voorzitter van. het gemeentebestuur zich bedient. En nog iets anders moet vastgesteld worden: een gemeentebestuur kan vrijelijk bepalen of fcer al dan niet een gezelschap officieel zal ontvangen. Wij kunnen ons voorsteller., dat het in bepaalde gevallen er niet voor voelt. Wij kunnen ons ook voorstellen, dat er in zijn boezem onenigheid over bestaat. Eén ding staat echter vast: wanneer de ontvangst doorgaat, moet bet een welgemeende ontvangst zijn. De ontvangst van het gezelschap jongeren in Velsen kan onmogelijk een welgemeende ontvangst zijn geweest. Anders had de heer Kwint die, wij herhalen, helemaal geen Duits had hoeven te spreken en er zelfs helemaal niet bij had hoeven te zijn, ongetwijfeld niet zo demonstratief bekendgemaakt, dat luj zich van het gebruik van Duits had onthouden op grond van een ju oorlogstijd afgelegde eed. Het stond in alle kramen: en het hoofd van het gemeentebestuur van Velsen heeft bij het vele. wat hij nadien heeft gezegd, er met geen woord melding van gemaakt dat het bericht fout was of dat het geen bericht had mogen zijn. f 1) is het zeer'wel mogelijk, dat dé heer Kwint een zwaarwegende feden-heeft gehad voor zijn eed; en aan de waarde van een eed willen, wij niet tornen. Deze eed is echter een volkomen particu liere zaak en het burgemeesterschap is een publieke functie. F.n aangezien de heer Kwint niet van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om zich aan zijn eed te houden zonder dat iemand het merkte of de ontvangst te mijden, wat ip deze vakantietijd al zeer eenvoudig was ge weest, heeft hij in feite zeer duidelijk te kennen gegeven, dat rijn privé- eed hem zwaarder weegt dan de representatieve plicht, voortvloeiend uit zijn burgemeesterschap. Het is een houding, die dapper zou kunnen wor den genoemd a!» de heer Kwint er de consequentie van aanvaardde, wat tot dusver niet is gebleken. Natuurlijk is het een volkomen onhoudbare toestand, dat de raad van Velsen achteraf moet besluiten, aan een Duitse gemeente zijn verontschuldiging aan Ie bieden voor het tekortschieten van zijn voorzitter in diens hoedanigheid als gastheer. LONDEN In Londen en andere Westelijke hoofdsteden is vandaag bekend gemaakt, welke goederen voortaan-niet meer onder de restric ties vallen voor. de handel met China; en de landen van het Sowj et-blok. Voor de Verenigde Staten geldt de beperking, dat dit land alle. handel xnet 't regiem van Peking verbiedt». De nieuwe regeling geldt ook voor ons- land.. - Dg verruiming van' het assortiment artikelen dat naar de communisti sche landen mag worden uitgevoerd zou de handel tussen Oost en West met veertig procent kunnen ver groten. den en 14 minuten noorderbreedte én. 12 minuten westerlengte." Het was eer» eerste aanknopingspunt. De piloot van een Brits vliegtuig had de wrakstukken opgemerkt, Maar met de groeiende zekerheid dat de wrakstukken van de „Huge de Groot" afkomstig waren, nam ook de twijfel toe oï iemand van de 99 inzittenden van de kolossale vier motorige machine de ramp kon hebben overleefd. De Franse treiler „General ,Le-; clerc" seinde, toen net schip de plaats van het ongeluk naderde, dat het overlevenden had waargenomen in.een van de reddingsvlotten. Ook twee red dings vliegtuigen van het type „Shackleton" meldden dat op de vlotten tekenen van leven te be speuren waren. De hoop herleefde, maar ebde weg toen de „General. Loclerc". nadat het schip dwars tus sen de vlotten en rubberboten was doorgevaren, in tweede instantie seinde dat het géén overlevenden had waargenomen Da ertussendoor bereikten ons be richten over de berging van enkele slachtoffers. De vuurtorenwachter van Blacksod Point op de Ierse westkust deelde mee dat hij op vrij ELBA Prins Bernhard hoeft zich DEN HAAG De bemanning van de „Hugo de „Groot" bestond uit: gezag- weer bü zün «erin öpvo*eA on ViM i voerder F, A. E, Roelofs, tweede vlieger OU Mjn gezin gevoegd Op het j Dijkstra, derde vlieger D, M. Jotna, eerste boordwerktuigkundige P. C. Dek ker, tweede boordwerktuigkundige 8. van Dijk, eerste, steward A. Schilper- oort, tweede steward Th. de Raay en de stewardess mejuffrouw H. W, Hamel (op de foto'* van links naar rechts). Gezagvoerder Roelofs was geboren In 1922 te Winschoten en sinds 1945 in dienst van de KLM. Hij was gehuwd en had twee kinderen. Hij woonde in Am- eiland Elba. Hij kwam gisteravond in het haventje van Porto Ferraio aan boord van het jacht „De Groene Draeck", dat begeleid werd door een Franse mijnenveger. Koningin Juliana-en de prinsessen hebben gisteren tussen de talloze an- uw dere toeristejl door de straten en stelveen. pe tweede vlieger Dijkstra. «:fp««noa V,k* jwas geboren in Dobkum, sinds X950 in steegjes van het/kleine havenstadje t d!en?t van de klm. HU was gehuwd en I had één kind. HU Woonde in Nieuw- j Loosdrecht. Derde vlieger Joraa, in J93I te Bergen op Zoom geboren, sinds 1957 1 in dienst van de KLM, was gehuwd en had één kind. HIJ woonde in Hloemen- I daal. Eerste-boordwerktuigkUndlge Dek- j ker was geboren In 1922 te Wonnerveer. Sinds 1947 in dienst v*n do KLM. HU was gehuwd en had vijf kinderen. Hij woonde in Zaandam- Tweede-boord- gezworven en inkopen gedaan. (Aduerientte LM.) V DEN HAAG De namen van de Nederlandse passagiers aan boord van de „Hugo de Groot" zijn: de heer N. van Haaster (25) emigrant, en handelaar in bloemen en planten te Haarlem, Cecilia van Haaster-Zou- dervaty(22) alt Vogelenzang, de heer S. H. M, Kuypers; (21) uit Veghel (emigrant),-mevrouw A. J. Kuypers (Duitse.nationaliteit), mevrouw l. L, ■M. Schilling en haar drié kinderen I. E,, J. C. en A. ff. Schilling, J, Bering (34) ongehuwd, uit Amers foort (emigrant), W. A. de Koek van Leeuwen (26) vroeger werkzaam by de Nederlandse Kredietbank in Den Haag als emigrant op weg naar de V.S. met zijn vrouw-JE. LH. M, de Koek van Leenwcn-Bresseren de zes maanden oude baby Bernadette. Bovendien reisden met de KLM. naar New York de schermploeg van de Verenigde Arabische Republiek, die in Philadelphia zou gaan deelnemen aan de wereldkampioenschappen. Het zijn de heren: Haf Je, Ziaro, El Ash- kar, EI lloussini, Hassan al Kashad, Riaz en Sabry. Osman Abdel Hafiz was de leider van de ploeg. De Hon gaar Andrè Tilly, was coach. Onder deoverige passagiers be vonden zich 43 Amerikanen en meer dan twintig mensen, van wie,de na tionaliteit nog niet bekend is. Een •Engelse en een Franse dame. twee Israëliërs en. een Pool behoorden eveneens tot de slachtoffers. OTTAWA. De Canadese liberale oppositieleider Lester Pearson drong er donderdag bij de regering te Ot tawa op aan, het geschil over het vissen in IJslandse wateren aan de NAVÖ voor te leggen, voordat het tot een botsing komt. volgens Pear son is de NAVO niet geraadpleegd over het besluit van Engeland om zijn treilers binnen de twaalf-mijls zone door oorlogsschepen te doer, te beschermen. De voorzitter van de vergadering van Noorse treilereigenaars heeft donderdag verklaard,dat de leden der vereniging geen speciale instrac- j ties-zullen krijgen in'verband met I het besluit van IJsland. Iedere ge- SALZBURG. :--r' De Nederlandse zagvoerder zal zelfzijn regelingen zangeres Gré Brouwenstyn heeft ge- i moeten treffen. Ik geloof-dat de tekend voor vijfentwintig voorstellin- Noorse kapiteins buiten de twaalf- gen in het kamende seizoen van dei mijlszone zullen blijven", aldus de Weense Opera. l voorzitter. Vervolg van pa^ 1 De grootste vliegramp in. de onge'uk met e geschiedenis van, de burger- reusachtige „Globe-v van de KLM. HIJ was gehuwd en had één kind. HU woonde in Ntyuw-Loos- drecht. Eerste-steward Schüpèroort was geboren in 1924 te Tilburg en sinds 1948 v,^ 1 in dienst van de KLM. Hij was gehuwd j Bjk van Shannon, >an\vaar het toe en had één kind. Hij woonde in Voor- stel s morgens m alie vroegte, was schoten. Tweede-steward De Raay was vertrokken. 'v geboren In 1929 te NUraegen, sind* 1954 Terwijl een vijftig schepen, Sn in dienst jran de KLM. Hij wa* onge-nacht, geleid en bijgelicht door huwd en woonde in Amstelveen. He ste- j fnWkpls en schiinweroers uit vliestui- méstet? van de Amerikaanse lucht- r«aHaarled sinar194^1^,^diènrt^an 9de |e". niet anders aantroffen dan stof- - --r,.. j^loacht, die b(j Tokio neerstortte. KLM, zij was ouRehuwd en woonde te J felijke overschotten, wrakstukken, lucht vaart, met een toestel. Dit f Daarbij kwamen 129 Amerikaanse Haarlem. {.bagage en meubilair.'begonnen des- fAdvertentie LM.) trieste predicaat krijgt het on- geluk met de. Super, Constella- tlon ,,Hügo de Groot". Welis waar kwamen twee jaar gele den 128 personen boven de Grand Canyon in het westen van de Verenigde Staten bij een vliegongeluk om het leven» maar bij deze ramp waren militairen om het leven. Het ongeluk met de Super-Constel- lation „Jtfugio de Groot" is het elfde, i dat de KLM na de oorlog- treft. De vorige ongelukken waren; 14 november 1946: Dakota FH-TBW op Schiphol, 26 doden. 26 januari .1957; Dakota FH-TCK b(j Kopenhagen, 22 doden. j 20 oktober 1948: Constellation „NJj- j megen" bij Prestwlck, 40 doden. 21 juni 1949: Constellation „Roer mond" bJu Bari, 23 doden. twee passagiersvliegtuigen be- j 12 juli i949: Constellation „Frane- trokken. ?e.r" bM dodem WASHINGTON. Eisenhower heeft de ontslagaanvrage van dr. Ed ward Teller aanvaard (de man die de bünaam draagt van „vader van 2 februari 1950: Dakota PH-TEU In de atoombom"), als lid van de al- Noordzee gestort, 7 deden. gemene adviescommissie van de j 22 maart 1952; Douglas DC-4 „Prfn- Amerikaanse Atoomenergie-commis- ses Beatrix" b(j Frankfort, 44 do- sie. In zijn ontslagaanvrage schrijft den. Teller dat hij tot de conclusie is ge- 5 september 1954; SupertMnstelJatlon zijn Plaats in de adviescommissie. „Triton" bij Shannon, 28 doden. 15 juli 1957: Supercottstellation „Neu tron" bij Blak, 58 doden. /}yy+j< De tot nu toe zwaarste ramp met éen vliegtuig speelde zich o? maart 1950 af in de omgeving- van Cardiff, toen daar een Brits „Tu- De meeste slachtoffers In het lucht-verkeer eiste in Juni *53 een ..SPOOKT MlóSCHjtfi O DAT [vtLZO...LATtn Wt OP5CPItT£n ED... A f rlAAK 16,ril£T DRUK, DUMMy IEDEREtn 15 A13 Ot DOOD l/OOPO'T TORT ZE DEftKEH DAT HET £R SPOOKT WATucK. .WARR ZOU DIE nou CjEBLEVEH GEVAARLIJK WtÉTj£ ZEKER DAT HIER HOOfT SEMAMO KOMT IK 6A DIETóRAAö WEER PlAAR OE 6AJÉG 5555m kundigen van de Rijksluchtvaart dienst. de K.L.M. en de vliegveldlei ding van Shannon aan het onderzoek naar" de oorzaak van,.de ramp. De weinige punten van houvast, die men bij dit onderzoek heèft. zijn de weers omstandigheden, die vooral in de la gere luchtlagen, slecht geweest moe ten zijn. toen de „Hugo de Groot" vertrok voor de oversteek naar Gan der. KLM-functionarissen in Shannon hebben het vermoeden geuit dat de „Hugo de Groot" met hoge snel- hied van grote hoogte in zee geval-, len is. Zij menen dat dit kan wor den opgemaakt uit het feit, dat de gevonden wrakstukken over een uitgestrekt gebied waren verspreid. Aan de schepen die het gebied af. gisteren geruchten als zou er in de „Hugo de Groot" een tijdbom, zijn geplaatst, die de ramp veroorzaak te.' Veel waarde moet aan dit soort ongecontroleerde berichtenniet worden gehecht; ze doen tegen woordig vrijwel na elke vliegramp, waarvan de oorzaak moeilijk is op te sporen, hardnekkig de. ronde. Opvallend bij deze rarap is het feit dat de „Huga de Groot" op vrij wel dezelfde wijze in de golven verdween, als in 1954 de DC-6 B „Bontekóe". Zonder dat de voestel- len ook maar een enkel noodsein konden uitzenden stortten ze in zee. - De chef van de K.LJM. -op Shan non. Liarti Meeling - zei gisteravond -hierover;' „Hét staat als een paal bo ven water dat er in de „Hugo de Groot" iets zeer sneL en volkomen onverwacht voor de bemanning heeft plaats gehad. De luchtreus moet bijna direct nadat hij het eerste contact na de start met Shannon heeft gehad, zijn neergestort. Onder nor male omstandigheden zou een vlieg tuig een radio-bericht hebben uit gezonden als het in nood.verkeerde.. Zglts als er twee van de vier moto ren uitvallen, kunnen de meeste mo derne vliegtuigen (en daartoe be hoort ook de ..Constellation") die op transatlantische vluchten worden ge bruikt, op de twee nog functione rende motoren doorvliegen naar de dichtstbijzijnde landingsplaats. 36 dat iemand die blind kon typen, of eentje van het tweevingerwerk?'' -- --- - Een aanzienlijk aantal employés ,sjjj springt ook van de hak op de autobiografie te moeten lezen, na- -i: 1.1^1.,.. v.—"V. nat Har*tvlf»ci-nr,Tc/-hö Hion-cf P r negen, oppikken. En bedankt voor het fijne soupeetje." De eerste sigaret die Nigel de vol gende morgen, na een vroeg ont bijt, opstak veroorzaakte een hevige hoestaanval die zijn voorhoofdsholte weer flink deed opspelen. Hij nam wat neusdruppels en deed het fles je in zijn 2ak. De vorige keer dat hij met inspecteur Wright had sa mengewerkt, bad hij een klap met een ploertendoder moeten-incasseren die hem bijna de pijp uit gestuurd had, en nu had hij weer zo'n steken de pijn boven. zijn ogen. „Wright brengt me ongeluk aan," dacht hij zuur...Het ..vooruitzicht miss Miles' dat de dactyloscopische dienst er mee klaar zou zijn, schrikte hem af- Hét geheim van de misdaad .lag hoogstwaarschijnlijk ergens, in die geparfumeerde bladzijden' verborgen, maar die mogelijkheid wekte geen enthousiasme in hem,. Hij'zou het liefst zijn zieke lichaam naar Clares atelier slepen en gaan slapen. Ih de pclitle-auto begon hij zich wat beter te voelen. De vitaliteit van inspecteur Wright was aanste kelijk; Wright kon zich niet voorstel len dat iemandminder actief zou zijn dan hijzelf, én dat was opwek- 83S4 - Bansick en Lodrie overleggen, wat zij 1 blikken later is het schip m rep en roer. De ge- een daverende knal. Boven het schip verspreidt; ru rullenden'Met hun gewone middelen zullen I hele bemanning gaat Wd*nd*k De po?.t.e;7ich een enorme vuurglocd.dicmij'.en yerm dc ïi? er niet Ijslagen Se raketkop te vinden en ais I van de „Baltic" wordt nog een maal nauwkeurig omtrek is te zien. Het lijkt wet. of de tanker in *H tE3ug:t" Mih-pn kruisen vMiPMield en dan verlaten ook de laatste man- lichterlaaie stoat. Inktr.wartc rookwolken stijgen. «oukic xiibi i u«uvujKenYsie«Hi. - „SmU maar ik kan je niet hele- k6n,^ wanneer je m zUn gezelscnap maal volgen." verkeerde. „De vingeratdrukken kitten op.de Dowaecn stopte v00r Mn anH- •■i-j «O» Ia neer hier in de "buurt blijven kruisen i vastgesteld en - - -*•- -- - Eekt dat al te zeer de aandacht. „We moeten i nen de brug. De manoeuvre.- die nu wordt uit- j omhoog en spookachtig verlichten de laaiende, verdwljr.cn voor de Nederlandse marine »i te j f^voerd. verloopt Pt fcics aaicuwsgicrig wordt," zegt Bartsick. Enkele ogen- volgens de plannen, vlammen de zee. S.apitèin Bartsick drukt op een'knop en er volgt i' zij die om vijf uur klokten kon tak! Ik heb haar nooit zien werken; waarschijnlijk van de lijst afgevoerd maar het klonk snel en vloeiend ge worden, maar dan blevener toch neeg om tien vingersysteem te kun- nog een dertig over, behalve de staf, nen 2ijn,: Waarom?" wier bewegingen aan een routine-on derzoek onderworpen moesten -wor- „Vlak voordat ik hierheen kwam den.kreeg ik een rapport van de dactylo- De. politie zocht nog steeds het ge- scopische afdeling. Alleen haar af bouw af naar 't wapen en eventuele drukken op die machine. Afdrukken met bloed .bevlekte kledingstuk- van alle tien haar vingers op de ken die er verborgen zouden kunnen toetsen."- Inspecteur Wright liet zijn zijn.; De moordenaar moest zich' flink eigen vingers dansen op de tafel, ter met bloed besmeurd hebben en het - wijl hij Nigel slïin aankeek, leek onwaarschijnlijk dat hij in een ltMaar?" dergelijke staat zomaar het gebouw „Maar de moordenaar was niet op uitgelopen zou zijn. de hoogte met 't tienvingersysteem." Het wapen, dacht Nigel. Een scheer- mes. "Wie van de mensen die een motief hadden om haar te doden zou daar een scheermes yoör gebruiken? verkeerde toetsen, als je begrijpt QUair,winfc=i 'wwirht TtantP Tü ee- Zo'n primitief-soort wapen, dat zo wat ik bedoel. Hij moet haar vin- ?ofcrt door NiTcV ei een br zadKr slecht paste bh de zeer beschaafde gers zonder ergens op - te letten op jn burger e*n belde aan een deur mensen die: dé fortuinen van Wen- de toetsen gedrukt hebben nadat hU een deur ham-, Geraidine beheerden. „Na- zijn werk gedaan had. Koelbloedige tuurlijk hébben we altijd Cyprian knaap." ,.U hebt me niet verteld, dat u een Gleed nog"' Hij merkte dat hij hard- „En nadat hij zijn eigen typewerk leger zou meebrengen," merkte Cy- op gedacht had. gedaan had. Dat Is een bewijs te prian Gleed op, toen bij, na een kort herhaalde inspecteur Wright, meer dat hij heeft zitten typen, oponthoud, de deur opende. Hij opkijkend van Nigels verslag, „die nietwaar? En dat hij niet "wil weten was gekleedin een zijdeii pyjama hebben we altijdnog. Ik heb een dat hij het gedaan heeft?" en een nieuwe donkerrode kamer- mannetje paar hem toe gestuurd van- „Daar heeft het veel van weg." jas met een monogram op de borst-- middag om hem te verhoren. Het Ze zou natuurlijk 'n eigen blind- 2ak, een uitrusting die een sterk schijnt dat die Gleed alleen in. zijn. systeem uitgevonden kunnen heb- contrast vormde met zijn gore ge- flat was van halfvijf tot zeven op ben." laatskleur, maar in ieder geval ver» vrijdag, en daarna aan de rol is klaarde waarom hij voortdurend krap gegaan. Woont alleen boven een win- „Je maakt graag complicaties hè? in zijn geld zat. Hij ging hun voor, kei in W.8. eigen opgang, geen be- Typisch Oxford. Proost." een stéile, smalle trap op, naar de vestiging. Niét erg bereid tot mede- Wright ledigde zijn glasRiche- bovenste verdieping, de tweede ver werking, rapporteerde mijn manne- bourg en begon zijn papieren bij el- dieping, legde hij uit, zat tot de tje." De inspecteur maakte 'n episch kaar te zoeken. „Morgenochtend ga pok vol met de overvloed van de geba3r. ;;Gyprïah;GleedI -T-dat klinkt ik onze Cyprian eens aan de - tand- antiquairszaak, of hij zo uit Wilde of Firbank is voelen. Je kunt beter meegaan, als weggeiopen. Zeg, die miss Miles, was lijfwacht. Ik kom je om kwart over (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1