IN HEEMSKERK'S ZOG Spraak waterval ruiste onder Zeister linden .Levende democratie' in muziektent m. Schaars AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK Nasser fêteert premier van Saoedi-Arabie Vrijspraak voor SS-ers in Ulm gevraagd Priester at in anderhalf uur 47 bananen op PRAKTIJKEXAMEN RESA-HILVERSUM SPRGroPSPARi<S~\^^ AVONTUREN VAN K'AHTEIN- ROB DE Noordelijke doorvaart bestaat, maar op een andere wijze dan Heemskerk en Barente veronderstelden cn degenen, die ben uit stuurden op hun gevaarlijke en ongewisse tocht. Ze ligt niet aan de oppervlakte met haar geweldige ijsmassa's, maar er onder, waar het leewater op de meeste plaatsen een oceanische diepte vertoont. Het is dere doorvaart, waarvan de door atoomkracht voortgestuwde Ame rikaanse duikboten de bruikbaarheid hebben aangetoond in het verkeer tussen de continenten. Nu zijn onderzeeboten tot dusver ui:sluitend ge. hezigd door de oorlogsmarine der verschillende landen. De handel kon er niet veel mee. De Duitse duikboot, die in 1916 moest demonstreren, dat de Britse blokkade het handelsverkeer tussen Duitsland en de V.S. niet bad verbroken, had wel propagandistische maar geen commerciële be tekenis. Het feit echter, dat de atoomkracht kan worden getemd en dienstbaar gemaakt aan de opwekking van energie voor menselijk gebruik, heeft de dingen sterk veranderd. De atoom installaties werken zonder zuurstof; een omstandigheid, die een langdurig verblijf van vaartuigen onder water mogelijk maakt. Het bouwen van handelsduikboten staat ieder vrij. 'Waatom zouden er geen handelsduikboten worden gebouwd, wanneer de mogelijkheden Jaartoe bestaan cn dc zeeweg onder het Noordpooiijs de zelfde verkorting van afstanden betekent als die door de lucht er over heen? Een duikboot hoeft niet beslist een instrument voor vernieling te zijn. Het ..:.>u ongemeen bemoedigend wezen, indien te eniger tijd de handelsduikboot de oouogsduikboot in de schaduw steldé. Het was een grote bijdrage tot vers.erking van het vertrouwen in de toekomst. HET kan intussen geert verwondering wekken, dat de prestatie van de Nautilus en de Skate voorshands nog sterk wordt gezien als stuk op de balans, waarmee de Russische en, Amerikaanse verrich tingen in militaire zin tegen elkaar worden afgewogen. De spoet niks en de mededelingen uit Rusland omtrent de vorderingen, die daar zouden rijn gemaakt met de ontwikkeling van inter-continentale raketten,' hebben destijds opzien gehaard meer door de strategische betekenis er van dan door de wetenschappelijke vooruitgang, die er uit sprak. DU is sterk bevorderd door de communistische propaganda, die er bij voortduring op uit is, de overmacht van de Sowjet-Unïe aan alle creaturen duidelijk te maken. Duikboten, die onder het Noordpoolij? knnnen passeren en voorzien zijn van middelen om dit ijs op elke willekeurige plek open te breken, zouden in geval van oorlog een dodelijke bedreiging van de Sowjet-Unie zijn. Van de Noordelijke IJszee uit ligt Rusland open; het is n»et te iden, hoe her een effectieve verdediging zou kunnen opbouwen tegen een vijand, die opereert van onder het Poolijs. Ziehier de strategische betekenis van vrat een Amerikaanse tegenzet kan worden genoemd en waarschijnlijk ook •wei als zodanig is bedoeld. Het zou onjuist rijn, dit aspect der dingen over het hoofd te zien. Het hoeft nog niet eens xo'o grimmig aspect te zijn. Vooral van de kant van communistisch China wordt de laatste tijd een propaganda gevoerd die er op uit is de indruk te wekken, dat een oorlog met de meest moderne middelen niet zo erg ia als men denkt en wel degelijk een overwinnaar (de communistische wereld) en een verliezer (het Westen) zou opleveren. De verrichtingen van de Amerikaanse duik- boten rijn hopelijk geschikt om de voosheid van deze propaganda aan te tonen en de bereidheid tot ontwapenen te vergroten. Zaterdag 16 augustus 1938 Naar Engels voorbeeld ia In Zeist in het Walkanpark bij d!e mu ziektent 'ra sprelcershoeïe ingesteld, maar ieder die daartoe behoefte gevoelt gedurende 10 minuten zijn hart kan luchten. De eerste avond vrijdagtras de belangstelling zowel van sprekers als vara toe hoorderszijde reeds aanzienlijk. Ma Perkins en Helen Trent rW£E populaire Amerikaanse ra dio-actrices vieren deze zomer hun rifveren jubileum. Virginia Pay ne (48), die Sinds 1933 vijf -maal per tceefc als „Mo Perkins" voor de mi crofoon komt. een Amerikaans soort moeder Doorsnee. En Julie Stevens, die nu al vfj/enttcintig jaar de hoofd rol vertolkt in een aridere populai re ..soap-opera", «The romance of Helen Trent". Btj de huhvrouwen is ma Perkins taaarschynlyk de ge liefdste van de twee. Een grijze we duwe. die in een provinciestadje een houthandel drijft. Ma Perkins is het type van het moederlijke vrouw tje, aat op dttizeni-en-~én menselij ke problemen alcoholisme, buren ruzies, scheidingen enz. het juiste onttroon? weet te zeggen. Zelf leidt ma een voorbeeldig teven, ze drinkt niet, ze rookt niet, ze hèeft na de dood van haar echtgenoot nooit om gang met andere mannen gehad. Virginia Payne heeft io haar gan se carrière geen enkele uitzending gemist. Nooit zijn dc achttien-mil joen trouwe luisteraarsters. die haar programma volgens schatting heeft, teleurgesteld. Ma Perkins' „ï-ron-u- ren" worden uitgezonden door da be langrijkste twee Amerikaanse „net works", NEC en CBS, door idiosla- tions in Hawaii en Canada en in Europa door Radio Luxemburg. Zij heeft die radio-stations ongeveer elf-miljoen dollar winst bezorgd. Zij heelt haar vroegere „sponsor", Proc ter Gamble, gehoipen aan de ver koop van naar schatting dne-biljoen dozen Oxydol i ..dat uw lakens witter dan wit maakt"). Zelf verdient Virginia Payne 50.000 dollar per jaar, dat is meer dan enige andere radio-actrice. In tegenstelling tot ma Perkins is ze nooit getrouwd geweest en drinkt ze op z'n tijd graag een pure whiskey. Haar tegenwoor dige tekstschrijver heeft twee jaar aan de Rivièra gewoond en liet daar na een villa bouwen in een van de duurste badplaatsen van de Verenig de Staten. Julie Stevens, da heldin van „The Romance of Helen Trent", is wél getrouwd en moeder van twee kin deren. Als Helen Trent is zij het voorbeeld van het ouder wordende „vrije" meisje, dat er toch nog in slaagt een grote groep bewonde raars om rich heen te scharen. Het behoeft geen betoog, dat dit talent haar veel aanhangsters bezorgt. Vir. ginia Payne en Julie Stevens krij gen ieder wekelijks zo'n duizend brieven te beantwoorden. Benelux-concert OP zondag 31 augustus zendt de i AVRO van 14.30 tot 15.40 een openbaar studioconcert uit ter ge- j legenheid van de Beneluxweek 1948 Het wordt verzorgd door het Om- roepkamerorkest onder leiding van t Roelof Krol met medewerking van de Belsische klaveciniste Suzanne Boom. Dit concert, dat door de Bel- j gische omroep zal worden overge- j nomen, wordt aangeboden aan de I deelnemers er. geuodteden van de door de Stichting Gaudeamus te j Bilt hoven georganiseerde Interna- j tionale Muziek week. Het program- ma omvat twee Nederlands» wer- J ken ..Due eanzori per orchestra" van Otto Ketting on de „Sinforua" - via Kees van Baaren, die beide hun eerste u!t voering beleven en het aan Suz~.oie Boom opgedragen Concerto voor klavecimbel cn strijkorkest van de Belgische com ponist Jef Maes, Dit weekeinde Hoogtepunt van het televisie- weekeinde belooft het chtstreek- s* reUis uit Salzburg van vt zarts komische opera „Cosi fan Tutte" te worden- De rol van Fiordiliei wordt vertolkt door Elisabeth Schwarzkopf. Dc muziek wordt oltferoerd door de Wiener Phllharmonlker onder leiding van Kar] Böhra. Bet tv-programma van vanavond wordt verzorgd door de VaRA. Begon nen wordt met de rubriek ..Totebel", daarna de derde en laatste telere«or- dlng van Sonnevelds „A la carte" en tenslotte het vraag- en antwoordspel „Weet wel wat ie waagt". In het programma Van Hilversum I zingt het Sloveense mannenkoor Ko- morni Moski Zbor onder leiding van Egon KtmeJ morgenmiddag van 3.15 tot 3.50 Uur sioweense volksliederen. CAIRO. Nasser heeft met de grootste hartelijkheid kroonprins FeisaL de eerste minister en eigen lijke heerset van Saoedi-Arabië, in Cairo ontvangen- De vice-president stond klaar op het vliegveld en later op de dag werd een groot banket aangericht, de hoge gast ter eer. Het schijnt dat de laatste vijandig heid tussen de twee landen, die in geluid werd toen Nasser koning Saoed beschuldigde een betaalde moordenaar cp hem te hebben af gestuurd. geheel is verdwenen. Men vermoedt en de vriendelijke woor den die de Saoedi-Arabische gedele geerde by de VN over de president der VaR gesproken heeft duiden daar ook op dat Saoedi-Arabië zich ;n een of andere vorm bij de republiek van Nasser zal aansluiten. (Van een onzer verslaggevers) ZEIST. Hydepark Corner in het 2 et ster Walkartpark, een stuk leven de democratie in'een muziektent. Zo ongeveer zoudt a het kort de „speaker's corner" kunnen noemen dte op initiatief van een Zeister spraakleraar gisteravond in het Wal- 1 kart park. opzy van het Zeister raad- j huis, «?as ingericht om iedereen in het openbaar zijn zegje te laten zeg- i oen. zonder censuur, zonder hinder- lijke interrupties ook. Want het pu bliek nam. al deze hooggestemde speeches van dames., die het midden hielden tussen een gemoedelijk groot moedertje van hei Sophte Stdn-type en een onverdroten voorvechter van ds emancipatiegedachte, alsmede mannen met militante alpiraopetjes op het hoofddie Nasser zonder meer een slappeling noemden en tot de pessimistische slotsom kwamen dat de mensen elkaar in het dagelijks be staan als wolven besprongen Al deze amateur-politici en -ethici kregen gisteravond de kans te zeg gen waar 't volgens hen op stond Op de voorste rij onderbrak een groepje jongelui dat de weelde van zoveel onversneden taal in het openbaar blijkbaar niet aan kon een paar maal de sprekers, maar de volwassen, toe schouwers luisterden eerbiedig. Een rnej. Bueno, afkomstig uit In donesië. viel het Zeister raadslid mevr. Inden-Reiss aan, omdat die geweigerd had op een tocht voor be jaarden van boven de 65 een dame van 71 mee te nemen, „En weet u waarom?" vroeg mevrouw Bueno zichtbaar verontwaardigd» „omdat de dame er nog zo jong uitzag". En daarmee had zij dan haar grieven tegen de samenleving gespuid. He- porter Goos Kamphuis (NCRV) ving deze mondelinge reprimande op z'n I geluidsbandje en holde er mee weg, ómdat de klacht opnieuw de ether in moest, ditmaal voor de veel grotere schare luisteraars van radiobezit- ters j Elke <prekeT had tien minuten, maar de Haagse ingenieur, die van I mening was dat we eerst met onszelf j in het reine moeten komen, vond die I cedachte zo belangwekkend dat hij i de spreektijd ver overschreed. "Wel I werd de bel, die het einde van de I toegemeten tijd aangaf, nog eens na- i drukke! ijk voor een tweede maai ge- j luid. doch de ingenieur mocht do?r- praten. Men had respect voor z'n idealisme op zo'n bejaarde leeftijd ende democratie vierde immers deze avond hoogtij. ..Met een mes kun je iemand ver moorden en opereren", constateerde een andere man, bjj wie als enige het elplnootje niet strijdvaardig maar mismoedig op het hoofd stond. Hif was 't eens met alle vorige sprekers dat het iö ons leven om de geest ging. „Vergeet evenwel de stof niet", zei hij. En toen, filosofisch; „Het is het verpakkingsmateriaal vaa de geest". Onder de linden van het park vie len de spraakwatervallen bij stro men. De menigte, onder wie burge meester Korthals Alt es van Zeist, dronk de wijsheidsdruppels gretig in Men kreeg hier bevestigd wat ieder een al wist; we leven allen ons le ven verkeerd, Moskou stookt in het Midden Oosten, het militarisme is een vloek en de doodstraf is verfoei lijk. Dat waren de negatieve uitla tingen- De idealistische sprekers stel den er tal van positieve kreten te genover: goed rijn voor elkander. Wereldburger zijn, de vrede in ons hart dienen, dan alleen zal de leeuw met het lam slapen. Men kon hier onder de statige lin den van het park geestelijk met el kaar op de vuist. Va» die gelegen heid werd bijna geen gebruik ge maakt. De meningen liepen blijkbaar nogal parallel Er dreigde een dood moment aan te breken toen de sprekers, die zich voor deze eerste „corneri11-avond had den opgegeven (het experiment wordt op de twee volgende vrijdag avonden herhaald), uitgepraat wa ren. De initiatiefnemer, de heer Van Oosten, nodigde daarom sprekers uit het auditorium uit. De luisteraars bleven bedremmeld, verlegen-lachend staan waar ze stonden. „Stel je voor, spreken in het openbaar", zag je ze denken. De heer Van Oosten legde toen zelf maar een probleem in het midden. „Ik ben voor de doodstraf', zei hij. „Boeeeee boeeeeereageerde de menigte, plotseling actief. De wa terval kwam weer op gang. Een wel bespraakt jongmens nam het ver keersprobleem tenslotte bij de kop. „Een vriend van me is bekeurd, omdat hij midden op de weg reed", vertelde hij. „Er is hem schrijnend onrecht overkomen, want hh heeft uitsluitend gehandeld op advies van de verkeerspolitie, die doorlopend waarschuwt: „Rijdt met versland, de dood loert aan de kant". De zeepkist redenaars zonder zeep kist schakelden over van het proble- matisch-ethïsehe tot het luchthartig- badinerende. De menigte genoot. Iedereen was 't er over eens dat, zo als altjjd, de thuisblijvers ongelijk hadden en de twee herhalingen op de komende vrijdagen gerechtvaar digd zijn. Ziekenfondsraad: Hogere premie ziekenfondsen (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG De Ziekenfonds raad heeft de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid geadvi- j seerd de premie voor de verplichte ziekenfondsverzekering voor 1959 te j bepalen op 4.7 pet. De premie die door werkgevers en werknemers ge- Hjfctlijk wordt gedragen is nu 4.4 pet. J De verhoging zon nodig zijn door de nog steeds stijgende kosten van de medische verzorging, Al IET ver bah Salzburg, betroon I ik het dorpje Lofer. dat als een liefelijk decor voor een ^Oostenrijkse amusementsfilm, in een diep dal ligt. Geweldige bergen, die hun toppen hullen in ztfden tcolfccnsftatols leve ren, maar men ook kyfet, het ma jesteitelijk natuurtafereel dat de mens, volgens Ie reisgidsen, zo ter dege doet beseffen „hoe klein en hulpeloos hij is". Adolf Hitler die, in zijn hier dichtbij gelegen Berchtes- gederv over een soortgetyfe uitzicht beschikte, had daar, naar mm zich herinnert, weinig last van, maar met hem is Tiet dan ook slecht af gelopen. Wjj voelen ons, cara de voeten van al die granieten reuzen, toel degelyfc klein era hulpeloos. Dat komt ook een oeetje door Goudvis, uit Am sterdam-Zuid, die to(f reed» een uur na aankomst in het dorp tegen het lijf liepen. „Nee maar, dat i» leufcf* riep hij stralend. En hij schudde mijn hand zoals dr. Livingstone het destijds &(j 5 tan ley moet hebben gedaan, Dag Goudvis", zei Ik, een tikje verbaasd over ztfn hartelijkheid, want *k ken hem nauwelijks. Ik zie hem wel eens in een café ira de Kal- verstraat en ik weet dat hij een paar jaar oude talen heeft gestudeerd era nu iets in de reclame doet. Zijn vrienden noemen hemom onduide lijke redenen, Happy, maar tte ben. noott verder gekomen dara gewoon Goudvis. ,Jk ga net een kop koffie drinken", zei ik. „Hou je me gezelschap ,Ja fijn!", riep hij. als een kind dat mee mag naar de kermis. In het café stond een standaard op ons tafeltje, waaraan van dte krakelingen hin gen. „Die zien er lekker uit", vond hy. ,JVou. neem er dan een", zei ik. „Graag, zeg, graag", riep hij, weer zo pompeus. „Dank je welf' En hij verzwolg het ding gulzig als een krokodil, die wordt gevoe derd. Toert h(j uitgekauwd wits, keek hij me gespannen aan en vroeg: ,Jieb jij soms honderd gulden voor me te leen?" ■Ik schudde van racen, 't Was geen onwil, maar onmacht. Want u weet hae zo'n vakantie financieel verloopt. De eerste tijd doe je veel te dartel en de laatste dagen dicingt de deplo rabele toestand va» je middelen je tot inkeer. Het hotel met de maal tijden hadden we gelukkig vooruit betaald. Maar alle uitgaven daar naast rn.oe.sten met harde hand war- den neergeschroefdEr ontstaat dan een soort honger winteratmos Jeer Sigaretten op rantsoen. Wijnhuizen mijden. Veel gratis toandelen. 'n Kop. je koffie drinken in het café waar het zo goedkoop is. En frenetiek, ho pen, dat de service in het hotel echt jnbegrepen zat blaken te zijn. Enfin, 't. heeft het nut, dat je naar de on bekommerde overvloed van Amster. dam gaat verlangen. jzie je, in de buurt van Satzburg i- een casino", sei Goudvis, jfc bén er vorige week eens binnmt gelopen era..." „Alle» verspeeld?" Vroeg ik, „Alles", antwoordde h(i. Zijn situatie bleek- aromatischer dan de onze, want h(j had alleen een gereserveerd vliegbiljet terug, dat niet vervroegd kon worden, en een vooruit betaalde kamer met ontbHf, zodat hfj 't de hele dag op die paar broodjes met jam moest zien uit te houden. JSn er is hier een boomgaard, daar vind ik wel eens wat appeltjes", zei hy. ,J7ou ja, 't is maar tot I augustus... Dan kan ik terug". Hy was teel typisch een landge noot in nood. We namen hem met diepe tegenzin op in dé sigaretten- rantsoenering, maar geld om hem U laten eten, hadden we niet, zodat we daar iets anders op moesten ver zinnen. Op lunch- en dinertijd ver schijnt Goudvis thans in ons hotel en zet zich, op het balkon van onze ka mer, dat neerziet op een groot terras. Daar beneden, wordt in de openlucht getafeld. Als mijtt orouto en ik er mee be zig zijn, weten wij Goudvis" vervoer de blikken gericht op onze borden en schalen. Ik neem altijd een grote, gele enveloppe mee en daar schuif ik dan, als het moment gunstig is, allerlei voedingswaren in - een visje, een stuk vlees, een paar aardap pels, wat sla. Als ik» «a zo'n daad even naar boven kijk, knikt h%j blij en dankbaar. Soms tracht hij, door besmuikt wijzen, duidelijk te ma ken, wat hy ook nog graag zou toil- Zen hebben. De maaltijden krijgen op die ma nier een spannend element. Als we klaar zyn gaan we met de enve loppe naar boven era storten alles in een blikken kampeerbordje, een soort hondendiner, dat Goudvis don, onder ons toezicht, met veel smaak opschrokt. ,Jieerlijk", zegt h(f altijd, als het op is. Want dat is het voordeel van rei zen - het verruimt de blik en scherpt ons in, hoe verrukkelijk het thuis is. KRONKEL L'UVf. D« verdediging van tien SS-era en anderen die bier terecht staan op beschuldiging van het om het leven brengen van s.5OZ Litouwse Joden in 1942, heeft vrijspraak ge- eist. De verdediging heeft het Hof ge vraagd acht te slaan op de Führer- cultus die in Duitsland heerste en te beseffen, dat de uitroeiing van Joden uit Litouwen de speciale opdracht was van de SS-ers aldaar. Voorts werd er op gewezen, dat de regering van Hitier en de Führer-cultus wer den gesteund door vele mensen, die thans belangrijke functies bekleden in het economische leven van het na oorlogse Duitsland. Meer dan honderd getuigen zijn tijdens het proces gehoord sedert de aanvang op 23 april. Maandag zai opnieuw zitting worden gehouden. Een uitspraak wordt niet verwacht voor het eind van de maand. „Wanprak tijken" benadelen leger in Indonesië DJAKARTA De stafchef v*n het Indonesische leger. It.-generaal Nasoetion, heeft verklaard, dat „wanpraktijken achter het gevechts front" de pogingen van de strijd krachten onderwijnen om de rebellie in de buitengewesten de kop in te drukken. „Economische avonturiers, bureau craten, omkoopbare figuren, politici die naar macht streven en zij die luxe-auto's en moderne huizen wil len hebben, vormen de ziektekiemen in onze staatsgemeeoschap", zeide hij. COURMAYEUR Eer» Frans priester heeft aan de Italiaanse grens 47 bananen opgegeten, omdat hij ze Italië niet binnen mocht brengen, aldus een verhaal van de douane beambten. dat UPI heeft opgetekend. Zij verleiden, dat de priester de Italiaanse grens bereikte bij de kleine St. Bemardpas met 50 bana nen by zich in zijn auto. Toen men hem meedeelde, dat de Italiaanse toet ie import van bana nen verbiedt, omdat de handel daar in staatsmonopolie is, reed de pries ter een paar meter, met zijn wagen achteruit en begon een aanval op de hoeveelheid bananen. Na anderhalf uur «ara onvermoeid kauwen, gaf hij 't op, overhandigde de 3 laatste bananen aan de douane en reed Italië binnen de bananen by rich, maar in z(j» maag era met achterlating va» een grote stapel bananenschilten. Voorburgs meisje in Frankrijk gewond NANTES De 25-jarige in Har- lingei. geboren Lolke Kolmer en zijn verloofde Anna Louise Smid uit Voorhurg zijn gisteren ernstig ge wond bij etn ongeluk met hun scoo ter. Zij zijn opgenomen in het St. Jacques ziekenhuis te Nantes. (Arivertentte /.Af.) Boekh, N«d, Fr«n», Duit» #n Eng«f> Da kortjia en voordeligst* opleiding (Bekend» Schriftelijke Cursus) Pff! ik oen nitr BAn& voon KinotRtn MNDcRtrt.. ZE tfootn OrtDDitrntn Ali ZEOrti zitn Kurmtri zt oiu» VtRRADtM. DlTHtlPT. DUlKfft! Wil 15 HET Door Nicholas Blake 37 3385, De bemanning van een garnalemcheepje. dat op weg naar huis ts. is getuige van de „ramp De visser» zien hoe dc tanker enkele minuten na het uitbreken v»n A» brand io de diept» ver dwijnt. Aan dek is geen mens te bekennen en aangenomen moet worden, dat het 8e»iP met man en muis ij vergaan.Ook op de Brandam heeft ,je ontierg»"* het sshrlmtlnuisi. lonk.kriinsen. maar dit leven geen enkel r„ul!aat sehio waarcencunen Met een kruispeiling met i P- Aan boord van de ..Baltic Is echter alles het vuurschfp Terschelllngerbank wordt de plaats t wel- - Het "hip zin^ re^tetandig naar de bo- waar hrt «cMn 1- g„rr>r.Wrt nrj'JV.'kCUrlC V2StCC- dCEl >2P d>- Z±C. k-3p.tCJn B«l rflêK g« VeïJjr- steld. "l> garnalenvbscr"blijft nog geruime tijd j noegd. Atlcs is bUzondcr vlot verlopen, hu kan; in de buurt koersen, op zoek naar eventuele dren- j hij rustig aan het werk gaan. Zjjn zitkamer verkeerde in een staat van lachwekkende wanorde, die, zover Nigels ervaring reikte, alleen geëvenaard werd door die van Clare Massingers atelier. Maar terwijl haar slordigheid iets functioneels had, ol tenminste Let resultaat was van een eenzijdige concentratie op essentiële dingen, scheen deze wanorde bijna ziekelijk. Een kostbare radiogram- moroon com btnatie speelde een pro gressieve jazzplaat toen ze binnen kwamen. Twee goudkleurige ham sters krabbelden tegen de kant van een neten stoel op. Er stonden vuile kopjes, borden en wijnglazen overal; muziekbladen op de vloer; delen van een encyclopedie op een elegant clavecimbel in één hoek; een stof fige ezel in een andere; een enkele ski en, vreemde combinatie, een paar bokshandschoenen aan een spij ker in weer een andere hoek. Een openstaande deur gaf toegang tot een slaapkamer; een niet opgemaakt bed, waarop een nachtjapon hing, en een ontbijiblad dat half verscholen hing achter een hoop kleren op de vloer. „Deze brokstukken moeten hem nu tegen zijn ondergang beschermen." dacht Nigel en kreeg een beetje me delijden met Mill leent Miles' zoon. Inspecteur Wright had een stoel ge nomen naast de gashaard, die afge schermd was door een hoog ouder wets vuurscherm zoals men ze nog in kinderkamers vindt. „Ik hoop. mijnheer, dat tt over tuigd zult zijn van mijn deelneming met nv verlies." begon hij fofMëêl, maar niet nonchalant. Het gezicht van de jongeman ver trok, nam dan een minachtende uit drukking aan. „We kunnen het wel zonder die voorbereidselen stellen. Ik houd niet van beleefdheden zon- 'der betekenis. De dood van mijn moeder is geen verlies voor me. Ze heeft mijn karakter verpest dat kan iedereen, u vertellen." Als hij bedoeld was om de inspec teur te shockeren of op andere wijze indruk te maken, maakte Cyprian Gleeds toespraak opmerkelijk wei nig indruk. Wright, die hem bad zitten aanstaren ais een kind dat een nieuw beest in de dierentuin ontdekt, antwoordde snel: „Goed, Dat bespaart me veel moei te. Ik heb begrepen dat u van half- vijf tot zeven afgelopen vrijdag hier geweest bent?" „Dat heb ik uw vazal verteld." „En daarna?" „Ik kon niet langer blijven wach ten. Ik had een afspraak voor het diner met een paar vrienden." „Verwachtte u dan iemand die niet kwam opdagen?" „Ja, Mijn moeder." Inspecteur Wright, die er altijd In slaagde om vreselijk geïnteresseerd te doen in de verklaringen van hen die hij ondervroeg, had nu echt iets waarin hij geïnteresseerd kon zijn. „Hoe laat had ze hier moeten ko men?" „Nadat ze klaar was met haar werk was de bedoeling: tussen half zes en hotf zeven.-* „Was dat afgesproken?" „Ca se dit." Cyprian Gleed wend de zich tot de brigadier in burger, die plotseling was blijver», steken in zijn steno, en vertaalde: „Dat spreekt vanzelf." „Wanneer was die afspraak ge maakt?" „Per telefoon. De middag tevoren. Ik belde haai op bij Wenhatn Ge- raldine en vroeg haar de volgende dag op weg naar huis even langs te komen." „Had u een speciale reden om dat te vragen, mijnheer?" Gleeds witte tanden glinsterden achter de warrige baard. ^Natuurlijk had ik die. Ik heb er nooit veel om gegeven tnijn moeder zomaar voor de gezelligheid te ontmoeten." „Wat was het doel van deze, eh afspraak?" „Geld. Ik wilde haar laten dokken." „Maar dat had ze net geweigerd. Diezelfde morgen," zei NigeL „Ik stelde me voor dat ze later wel wat handelbaarder zou worden." „Waarom?" „JézusT..Neem me niet kwalijk, mijnheer." Het was Wrights brigadier, op wiens stenoblok plotseling een van de hamsters was. verschenen. „Gossalme, wat is dat? Kssj! Smeer 'm." „Niet zo opgewonden, Fenton. Het is een goudhamster. Geef hem maar een van je potloden om op te zuigen", stelde inspecteur Wright voor. Maar Fenton had het dier al op de grond geslingerd en het volgende ogenblik moest hij zich verdedigen tegen Cyprian Gleed, die op hem af gesprongen was, schreeuwend; „Jij verdomd stomme boer en pummel!" en hem in zijn gezicht krabde als een vrouw. Nigel die er het dichtst bij stond, draaide zijn armen op zijn rug en zette hem weer in de stoel waaruit hij opgesprongen was. „Fenton." zei Wright, met een knip oog naar zyn ondergeschikte, „geen keet hier alsjeblieft. En je mag niet onvriendelijk zijn tegen de fauna. Hamsters zijn heel lieve, ongevaar lijke beestjes- Heeft u deze al lang, mijnheer?" Gleed keek hem nijdig aan en antwoordde, „Mijn rnoeaer heeft me altijd gedwongen dieren te hou den. Dat schijnt goed te z(Jn voor ongezoglyke kinderen. Het substitue ren van liefde-objecten voor 't emo- tlonc»! ondrrvocde kind. nis u be® grijpt wat ik bedoe£ Nu kan ik de gewoonte niet meer kwijtraken." (Wordt varvolsd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1