M IJSLAND-VISSERS ■HBBl m m Vooronderzoek in Leeuwarder cel- moord gesloten AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK Eeir ^olijke achtervofging in negen etappes Danny Janine komt op de proppen New Yorkse kunsttempel van 300 miljoen gulden Elizabeth Taylor eist twintig miljoen schadevergoeding mi HELM f?E a b Doodstraf voor twee Jordaniërs Plakte dokter O, bekentenis- briefje dicht? SPROETJE SPARKS Spanje vinden bijzonder soort vis Voor vliegramp, die liaar man. Mike Todd het leven kostte Vier jaren geëist tegen inbreker door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN Vrijdag 22 augustus 1958 DE eerste september, de dag waarop het XJsJandse besluit tot uit breiding der territoriale wateren om het eiland tot twaalf mijl uit de kust, ingaat, nadert nu snel. Het doel van dit besluit, men weet bet, is om de buitenlandse vissersvloten te weren van wat waarschijnlijk de btste visgronden zijn van de -Noordelijke Atlantische Oceaan. De IJslander* willen deze visgronden geheel voor zich reserveren. Zij vestigen de aandacht op het feit. dat zij eigenlijk geheel van de vis afhankelijk zijn. De oppervlakte cultuurland op het eiland is gering, bos groeit er niet. en het enige wat de bodem nog levert is vulkanische stoom, die doe/ de centrale verwarmingen van het kille Reykjavik wordt geleid. Gun ons onze enige welvaartsbron, zeggen de IJsIanders tót de. Europese zeestatengij hebt er zoveel andere! Het 4jn vooral de Britten, tegen wie de maatregel is gericht; en zoals de zaken thans staan weigeren 'dje er zich bij neer te leggen. Op de IJslandse argumenten gaan zij niet in. Hun standpunt is eenvoudig! dat de IJsIanders'niet het recht hebben, eenzijdig verandering te bréngen in de sinds mensenheugenis geldende regels omtrent de territoriale wateren. De zee is altijd vrij geweest buiten de driemijlsgrens én moet dat blijven. Het is een standpunt, dat in Nederland stellig begrip vindt, al voelt men er hier misschien ook wel Jets in van de aanmatiging van de grote mogend heid. Want achter de Britse opvattingen, dat het hier betreft een eenzijdige en onrechtmatige daad, slaat ook het belang van de Britse visserij en staat ook de onwil van het sterke Croot-Brittanje, dit van het zwakke IJsland te aanvaarden. Van de Bussen heeft Groot-Brittanje het wel aanvaard. In de Russische kustwateren geldt al lang de twaalf mijlsgrens. en ofschoon Britse vissers wel eens permissie krijgen, daar binnen Uuri beroep uit te oefenen, heeft de regering in. Londen zich toch in feite bij de toestand neergelegd. Dit is een zwak punt, juist in de uitsluitend juridische benadering van het IJsland ,v geval. EN raoet dingen als deze eerlijk bekijken. Het is duidelijk, dat er een ruime vrije .zee dient te blijven, maar aan de driemijlsgrens fs allang de historische rechtsgrond ontvallen. Er, men kan. zich bovendien een zee voorstellen, waar alles vrij is behalve vissen. Het is ook ntet juist, aan de IJslandse motivering geen aandacht te schen ken. Anderzijds gaat het natuurlijk ook niet aan, de bepaling van de grenzen der territoriale wateren geheel over te laten aan de oeverstaten, Er zijn Zuidamerikaanse republieken, die rechten pretenderen op wateren tot enige honderden mijlèn uit de kust. Zoiets is natuurlijk te dwaas om los te lopen. Goed omschreven internationale regels op dit punt zijn dan ook onmisbaar. Er zit in het IJslandse geval verder een politiek element, dat tot twijfel stemt Er. regeert in het land een coalitie, waar de communistische partij deel van mtmaakt.. Aanvankelijk' leek het er dan ook op, dat het land tiit .de NAYO zou treden en de Amerikanen zou verzoeken, de grote en belangrijke luchtbasis Keflavik te ontruimen. Dat het er niet van is ge komen, is mede het gevolg geweest van het Russisch optreden in Hongarije. Thans' echter ziet de communistische partij op andere wijze haar kans schoon. Zij is het vooral, die propageert, geen duimbreed toe te geven. De minister van Visserij, Josef son, is een communist. De Sówjet-Unie heeft riet verzuimd, zich achter het IJslandse besluit te scharén en daarenboven ee». handelsovereenkomst en een krediet aan te bieden. He, behendig spel van de Sowjet-Unie trekt de aandacht; en het zou ook daaom wel zeer kortzichtig zijn, op het IJslandse besluit te reageren enkel in termen van geweld. Men kan de souvereine rechten van de IJsIanders op de wateren rondom hun eiland' buiten de drienujlszone in twijfel-trekken; maar niet die op hun eigen land, dat nu een belang rijke, ja, onmisbare, schakel is in de keten der NAVO-landen: WANNEER ten opzichte van de landen van hel nabije Oosten zo dikwijls wordt gezegd, dat. men er geen houding tegen mag aan nemen, die de bevolking haast automatisch in Russische richting drijft, dan geldt dat minstens even sterk voor een Noords land als IJsland. Het is onverstandig en niet-meer in de geest van deze tijd om alleen maar te zeggen: van 1 september af geven wij de IJsland- vissers gewapend geleide mee. Dan hebben de goedwillende elementen op IJsland nauwelijks meer een keus, al blijft theoretisch een beroep op de V.S. mogelijk, zulks op grond van de overeenkomst over de Keflavik-basis. die IJsland bij een aanval van buitenaf Amerikaanse steun garandeert. Als.er.ooit reden tot overleg is, dan is het in dit geval; en volgens de! jongste berichten is dit overleg (achter gesloten deuren 1 ook reeds gaande.] Er waren eerder reeds aanwijzingen dat de regering van IJsland toch niet zo eensgezind is over de zaak, als het tol dusver naar buiten de schijn] had. Minister-president Jonassen had al gewaagd van de mogelijkheid' van een compromis. Het is bekend, dat Nederland onlangs een verbreding) van de territoriale wateren tot zes mijl in overweging heeft gegeven. De] heer'Jonasson ziet het waarschijnlijk niet in die richting; maar in elk geval is het moedgevend, dat er bereidheid bestaat de weg van liet verstand te volgen, nu die kennelijk nog open is. «illffilülii» HET doet ons genoegen de lezeressen en lezers in deze vakantietijd een luchtig film-feuilleton te kunnen aanbieden. Het verhaal, naar de MGM- fiim „Lopen of liften", vertelt over twee kinderen, die uit een Zwitserse kostschool ontvluchten om hun ouders in Parijs op tc zoeken. In september zullen op deze plaats weer geregeld de artikelenseries verschijnen, die actuele zaken, die meer dan normale belangstelling \erdienen, tot onderwerp hebben. ü'IÜiil O De nacht is warrn en stil. Na een poosje verbreekt Janine het stilzwij gen. „Onze ouders zullen wel opkijken, hè Danny?" ..Ik denk het ook wel. Maar je weet nooit hoe volwassenen zulke din- een opnemen, ze zijn altijd zo wis pelturig. Mijn vader reist door heel Europa. Daarom heeft hij me op die kostschool gedaan. Maar als ik uit mezelf naar Parijs ga. zal hij wel in zien. dat ik best voor mezelf kan zorgen." ..Ik hoop. dat "riln moeder dat ook 7ai begrijpen," zucht Janine. al half in ri«a;o. „Ik vind het niet goed voor grote mensen, om teveel alleen te zijn. Bonr.e nuit, Danny Fijn dat ik nice mocht.'' „Dat is wel goed." zegt Danny. .Om de waarheid te zeggen, val je me erg moe. Je bent niet zo lastig als ik gedacht had." Janine glimlacht gelukkig. Dan vallen ze in een diepe slaap. Op de krekels na. is het overal doodstil. AMMAN Een Jordaanse krijgs raad heeft twee jonge Arabieren we gens het plegen van bomaanslagen in Amman ter dood en drie andere tot gevangenisstraffen veroordeeld. Een. van de laatste drie is het 19- i jarige meisje Nadia SaJti. Zij werd i tot zeven en een half jaar gevange- 1 nisstraf veroordeeld, maar dit werd onmiddellijk gewijzigd in drie jaar i dwangarbeid. Haar verloofde, de 22- i jarige Stepho Theodore Stephan, Jkreeg.de doodstraf. Alle veroordeelden zijn Palestijnse vluchtelingen. Een van de verdach- ten, de 25-jarige Basil Hamati, die ,i:i dienst van de Verenigde Naties k was, werd ervan beschuldigd in vliegtuigen der V.N. explosieven 'Jordanië te hebben binnengesmok keld. Hij werd tot vijftien jaar. ge vangenisstraf veroordeeld. De 22-jarige Ahmed Mahmoud 'Ibrahim, die ambtenaar was op het [Jordaanse ministerie van Gezondheid i en voor de leider van het groep ju werd gehouden, is ter uóod veroor» deeld. i De vijfde verdachte, de 22-jarige istoffeerder Hamad Tewfiq Sammour I uit Amman, werd tot tien jaar ge» I vangenisstraf veroordeeld. if,N learme zomeravond. Dan roept een hoog meisjesstem- ttj. v„7 metje zachtjes: „Danny. Dannyl riet maanlicht glijdt over Janine Duval komt te voorschijn. het arote, Zwitserse chalet. Lange blonde haren slieren om haar Voorzichtig wordt een **JMr opengeschoven. Danny An- „Janine. "Wat kom jij hier doen?" drews, een guitig Amerikaans nMt jongetje, iaat ztch muisstil tn parijs.'? de tuin zakkem Op zijn rug wS* iH£VA"£ bungelt een pakje m een knal- pen< xoe, Danny, neem me mee. Jk rode zakdoek. Behoedzaam zü'niet testig ziin;' 4 n*kr het ra&m. SÏuipt hij naar de hoge muur,. Meisjes"" kunnenmiels. Ze'worden gens. die in lange rijen staan te die de kostschool van dr. Só- moe en- gaan huilen en willen naar wachten, te. controleren. Ze hebben InitP «jchpirir i:nrt rif huifevwe- huis.helemaal geen erg in de twee'kleine lazse sctieiat van ae ovueuwe panny draait zich om„ en loopt schimmen, die vliegensvlug achter relet, riVf Olijjt. staan en tUXS- weg, Janine begint te snikken. Het hun rug de grens over sluipen. Op tert Er Is alleen maar stilte, geluid maakt hem onzeker. Hij'staat veilige afstand maakt Danny eer, j 7 i «+n* stil en kJjkt naar haar. vreugdesprong en roept: „Vive la Q.a,n de hemel schitteren ster- „Luister. Janine. Ik moet iets doen France!" ren. De jongen klautert behen- in-Parijs. Mijn vader is daar." Onder een paar grote bomen ma- riin iw een hnnm <tnrinat oo de .-iMijn. moeder ook,1' hakkelt Ja- ken ze hun kamp, „Hier gaan we aig in een ooom, springt op ae mne ge is me ai een jaar met ko- slapen. zegt Danny. ,,geen mens die muur en laat zich er aan de men opzoeken. Hier." jZe haalt uit ons hier ziet.'' op zijn tenen sluipt - Danny (Van onze correspondent) NEW YORK. Een nieuw cultureel project is in New York opgezet om binnen vijf-jaar een kunsttempel te bouwen voor schilderkunst, ope ra, toneel, ballet en mu ziek. Als plaats in Lin coln Square gekozen, een kwartier gaans van de tegenwoordige thea- terwijk gelegen. De plaats die het to neel er'ga at innemen 2al verschillen van het ge wone theater, waarbij eerder gelet wordt op goede recettes dan Op de culturele waarde. Het wordt een toneelcen trum met „oorspronke lijkheid en stoutmoedig heid". Robert "Whitehead die de leiding heeft van de toneelplannen wil een traditie vestigen. De kerr zal zijn een vast gezelschap dat nieuwe moderne stuk ken en soms - ook klas sieken zal Spelen. Ame rikaanse stukken heb ben de voorkeur, maar ook buitenlandse wer ken komen in aanmer- king. Van een vergelijking met beroemde Europese gezelschappen, zoals de Old Vic of de Comédie franeaise wil Whitehead niet horen. Hij wil niet inplanten op iets anders. Het moet iets worden wat typisch is voor Amerika en de tradities van dit land. De bedoeling is dat het toneelcentrum al be gint te werken voordat, het nieuwe gebouw klaar is. De stichting voor het kunstgebouw op Lincoln Square wordt geleid door John D. Rockefel ler de derde. Voor' de bouw is 300 miljoen gulden nodig. Huisves ting in het gebouw zul len vinden de Metropo litan Opera en het New Yorkse Philharmoniseh Orkest. Van mevr. V. Beau mont Allen is een gift van 12 miljoen gulden ontvangen voor de bouw van een theater met 1200 plaatsen. Dit zal het centrum worden van de toneelsectie in het pro- ject. andere kant weer vanaf rollen. ecn pakJe- Daw rar,aktf Met een zachte plof valt hij in de „Chocoiadeeake," zegt hij likke- berm van de zilverachtige weg, die baardend. Dan. plotseling heel bars. zich verliest in de heuvels bij de „Maar als je soms denkt, dat je nu Franse, grens. Hij staat op, en slaat mee mag zijn kieren af Dan loopt hij de weg Janine zegt niets. Vertrouwelijk op. Luid klinken zijn voetstappen in geeft ze Danny- een warm handje, de stille nacht. Te iuid denkt hij. voordat hij' het weet. lopen ze samen j Dan opeens hóc/rt hij achter zich de weg op; in de richting van de, gekraak en geritsel. Als een haas heuvels. schiet hij het struikgewas in. De „Vooruit dan maar," zegt Danny takken striemen zijn gezicht.-Af en .zuchtend. Maar ik zie er niets in J toe blijft hij staan en luistert. Hét laat ik je dat vertellen. Janine." geluid komt dichterbij. Hu rent weg. Laat in de donkere nacht, berei- Buiten adem verbergt - hij zich ten' ken ze de Franse grens. De douanes slotte achter een boom. Na een paar zijn druk bezig met grote vrachtwa- minutcn beginnen de struiken heen en weer te zwiepen. Zijn adem stokt „Voorzichtig"., zect nanny, in paniek „Eerst even verkennen LEEUWARDEN Het voorberei- S -i deiide onderzoek in de geruchtma- 1 YrAfmif]pr7nf>kfir<ï irt kende vergiftigingszaak in de Leeu- VJ^iUlUllUCIAUt-JVCIÖ lil warder strafgevangenis is thans af gelopen. De officier van Justitie mr. M. H. Gelinck heeft de zaak nu ver wezen. naar de rechter-cormmssarls. Deze in de annalen van de Neder landse criminele historie hoogst merkwaardige zaak is zoals men weet ontstaan door de dood van de 34-jarige tot levenslang veroordeelde gedetineerde A, L., die In februari van dit jaar in dft gevangenis stierf door cyaankali vergiftiging. MADRID De internationale groep van grotonderzoekers, die de grotten van het „Oog van Guarenas" onderzoekt, fn de Spaanse provin cie Burgos, heeft een doorzichtige vis ontdekt. Het is maar een kleine vis. De ont dekking is van biologisch belang. Deze merkwaardige vis, die zijn hele leven in ondergrondse rivieren, meren of waterplassen doovbven .ft, wordt thans door de laboratorit-m- afdelh j van de gtoep onderzc.::ht. Het resultaat van dit onderzoek zal binnen enkele dagen bekend worden gemaakt. De Berkelse arts O. wordt er sinds dien van verdacht, hierin de hand te hebben gehad. Het voorbereidend onderzoek heeft aangetoond dat de Berkelse arts, die nauw contact had met de overledene en na diens dood een schrijven óverlegde waarin L. bekende schuldig te zijn aan de dood van mevrouw 0„ beschikte over cy aankali. Tevens he^ft een chemisch onderzoek in het gerechtelijke la boratorium in Den Haag interessan- NEW YORK. Elizabeth Taylor eist b'ljna - twintig miljoen gulden i schadevergoeding van degenen die de zorg hadden voor het vliegtuig, waarin haar man, de filmproducent Mike Todd, verongelukte. Zij cn d,e eveneens Mike geheten zoon van de verongelukte showman hébben drie maatschappijen voor dit bedrag aangesproken: de Michael Todd Maatschappij N.V.. die de za- kelijke belangen van Mike Todd be- hartigde als beheerder van het toe stel, en de ondernemingen die het vliegtuig verhuurden en in onder- houd hadden. Zij worden beschul- i digd van grote nalatigheid bij be* heer. onderhoud en inspectie van het i vliegtuig. 1 Bij de vliegramp met de „Liz" werden nóg drie mensen gedood: de i vlieger, de tweede piloot en seena- rioschrijver Art. Cohn. De weduwe van de laatste eist een schadevergoe^ i ding van ongeveer zés miljoen gul den. te feiten aan het licht gebracht. De bekentenis van L. bleek dichtge plakt met plakband, dat was bevoch tigd door iemand die niet dezelfde bloedgroep had als L., doch een bloedgroep overeenkomend met die van dr. O. Over dit. feit is O. die nog steeds geïsoleerd zit in het Leeu warder huis van bewaring, nog niet gehoord. De rechter-commissaris zal nü be ginnen met de verhoren van O, en. al degenen die op enigerlei wijze bij deze zaak betrokken zijn- Dit onder zoek zal naar men hoopt definitief antwoord kunnen geven op de nog altijd duistere vraag, hoe de cyaan kali in de gevangenis kwam en hoe L. het toegediend heeft gekregen. HAARLEM De officier van jus titie heeft vier' jaar geëist tegen de 28-jarige Haarlemse schilder J. S. die in maart uit de kantine van een machinefabriek een bedrag van 105.— had gestolen, en op 1 april 245.— uit een woning aan het Ken- nemerpleio; Tijdens de behandeling bléëk'dat de verdachte zich ook schuldig had gemaakt aan diefstallen in het tele foonkantoor en de kantine van de spoorwegen te Haarlem en;verder in Utrecht, Egmond aan Zee.' Rhenen, Amsterdam, Veenendaal, Muider- berg, Voorschoten en Weesperkarr spel. KAAP CANAVERAL Het Ame rikaanse leger is bezig, een. Jupiter C-raket gereed te maken voor het lanceren van een nieuwe satelliet. Het is niet bekend wanneer de lan cering zal plaats vinden. (Advmeniie i.Af.J Door Nicholas Blake b.uN v we KufiMÊN HieRriier 5 E£UWl6 8llJV£nittGAKyT? KErtOFDÉKUSTVtllIG tVOORZKH- 15. -*-/\ Tia.HOOfc! Nl£T3TÊZItflÖA jij VASTM£T PATry MAAR HÜ1S,BUCK,.IK HAALJULUC ZO l/i/tUD... BüKKtN, DUMAAy! Wé. WACHTÉM TOTDé KinOER^n J /r0f<E. wtGziin! 15uck 41 3390. Het weer is nog steeds slecht en wanneer i makkelijk moet zijn om het wrak ^nden. want Rob boven op de Brandaris staat, ziet hij uit over het is daar ter. plaatse niet diep. l,.Dan fa ik^er een zee, waarvan de golven worden voortge stuwd door een harde wind. Hij laat zich de plaats, waar de „Baltic" moet zijn gezonken zo nauwkeurig mogelijk aanwijzen. De man, die de ramu heeft gadegeslagen, meent, dat het vrij ge- I eens "op af. zodra het weer een beetje is opge- klaard." zegt Rob. Hij bedankt de man en gaat terug naar de haven. Aan boord van de op ae 2eebodem liggende „Baltic" )s men allesbehalve I tevreden over de tot nog toe bereikte resultaten, want die zijn nihil! Bartsick cn Lodde overleg gen. wat hun nu te doeia staat. ,.Ik geloof," zegt Lodde, „dat wc aan de wal meer gegevens kunnen krijgen. Zal ik op het eiland eens een kijkje gaan nemen? Aldus wordt besloten; y Nigel las door, in de hoop een verklaring te- vinden voor „Rock- inghams" lemen voeten. Zijn naam kwam echter niet opnieuw in het hoofdstuk voor. Halverwege -de blad zijde, maar nog in hetzelfde hoofd stuk begon een nieuwe alinea: Zo sioep ik uoor het eerst cis schrijfster de vleugels uit. Maar. nog iets anders was in my acn het ont luiken, klaar om tot volle bloei te koinen bij de eerste aanrakmg van de zon. Ik teas negentien, een vurig onenmreh meisje, en mijn -rrpume- lijkheid worstelde haar boven'te ko men als een vlinder uit zijn cocon. "Wat kü» man zel/s de meest ge voelige en oprechte ma« en daarvan zijn er nog enkeleGoddankwat kan een man weten van de zoete verwarring, de stralende Verwach ting, de trillende kloppende -extase die bezit neemt van een meisjeshart als het zich voor het eerst naar de liefde wendt, als een heliotroop naar de zon? O, die betoverende dagen toen we verliefd waren op de liejde.' IVanneer olies beroerd wordt door f het „licht dat nooit op land of zee - te zien Was"! Als ik'.terugblik op die tijd. nu dat de wond geheeld is en de bitterheid reeds lang vergeten, kan ik zeggen mét de dichter: ,.Zo droej. zo vreemd die dagen zijn niet meer." Ja. ik werd verliefd. En met mijn tiejde kreeg- ik al die opgekropte vurigheid, hetverlangen om te ge ven, tc geven zonder op de prijs te letten, waarvoor myn leven thuis, helaas, nooit een uitweg geboden had. De man die ik koos is versche- tien. Nigel draaide de bladzijde om. Hij had de notitie die inspecteur Wright aan de volgende pagina ge hecht bad niet no Jig om hem te ver tellen dat dit de bladzij was die de moordenaar had ingelast. Het vel was net iets witter dan de vooraf gaande en de volgende pagina's, die al maan ^n in die stoffige kamer bij Wenham Geraidine hadden ge legen. Tenzij miss Miles zelf onlangs de laatste pagina van dit hoofdstuk had weggehaald en opnieuw geschre ven, kon er niemand anders dan de moordenaar verantwoordelijk zijn; en miss Miles manier van schrijven, snel en onkritisch, maakte het uiterst onwaarschijnlijk dat ze-nu juist de ze pagina overgeschreven zou heb ben.^ Bovendien was er nog de aan wijzing van het vel dat na de moord in de typemachine gevonden was en waarvan de regelafstand niet meer klopte omdat het er uitgehaald was, om als bewijs te dienen dat de moor denaar had zitten typen nadat hij zijn daad gepleegd had. Nigel las de laatste pagina van hoofdstuk vier: i« mijn dromen, nog vaak na de dag dat het lot dat ons samenbracht ons weer van elkaar scheurde. Maar ik. heb hem nooit meer in levenden lijve gezien. Hem na al deze jaren te ontmoeten is iets ondenkbaars. Fn toch schenen we gelijkgestem de zielen! Ik beminde hem ja, ik beken het zoals ik sindsdien nooit 7neer heb liefgehad. Ik gaf hemalles. Vrij en fier, met alle hartstocht van.een .hart dat naar liefde hunkerde, heb ik gegeven. We waren beiden arm en moesten vechten om in leven te blijven. Van ecn huwelijk kon geen sprake zijn. Misschien toie zal het zeggen? als ik een kind van hem gehad-had, zouden we de armoede hebben kun nen doorstaan, de desillusies waar van het vlees de erfgenaam, is, heb ben kunnen overleven, en hand in hand door het leven hebben kunnen gaan. Maar de onnaspeurlijke Voor zienigheid besliste anders, Tegen het eind van dot jaar werd ik ernstig ziek. Goede vrienden leenden mij geld om naar het bui tenland te gaan en enkele maanden- in een sanatorium door te brengen. Toen ik terugkwamu?cs mijn ge liefde verdwenen. Ik zal een sluier trekken over mijn lüden. Ik kan daar nu dankbaar voor zijn, want dat lijden gaf mij de diepe sympathie, het begrip voor menselijke: pijn en menselijke moed, die roy an staat ge steld hebben anderen door mijn boe ken te helpen. Maar destijdsmet niets om tne oan hem te herinneren heb ik geleefd in ëen eeuwigheid van eenzaamheid, leegheid een ijstijd, een steenwoestijnVandaag nog aarzelt mijn pen als ik deze her inneringen wil nagaan „Deep as first love, and wild with all regret; O Death in Life, the days that are no more." Nigel las door tot het eind van het manuscript. Het behande'1 -j het leven van miss Miles tot aan haar derde echtgenoot. Er werd niet ge sproken over de vriendschap die de ze echtgenoot aanknoopte met de jonge Basil Ryle, evenmin als over de episode toen de schrijfster ge treiterd werd in de mess van gene raal Thoresby, De geboorte van Cy prian Qjeed werd beschreven tot in alle klinische en .emotionele details: daarna vervulde hij voornamelijk de functie van. een knop waaraan ze haar theorieën over het opvoeden van kinderen en haar weelderige sen- timentaliteiten over het moederschap kon ophangen. Het. resultaat van zo'n 70.000 woorden van Millicent Miles was dat Nigel hevig verlangde naar het gezelschap van een echte vrouw. Hij belde Clare Massinger en nodigde zichzelf voor het diner. Nadat ze gegeten hadden overhan digde hij haar de laatste twee pa gina's van hoofdstuk vier; Zij 183 ze met zichtbaar groeiende afschuw, „Wat betekent dit van ,nog aarzelt mijn pen als ik deze herinneringen wil nagaan'?" .was haar eerste com mentaar. „Ik had gedacht dat. ze die rommel op eeri typemachine afra telen," „Dat deed ze ook. Het is een dich terlijke vrijheid. Je kan moeilijk verwachten dat ze zou zeggen ,myn typemachine trilt.' In ieder geval, die laatste pagina heeft ze niet zelf geschréven,". Nigel legde hetuit. Clares stem klonk schel toen ze zei: „Maar dat is afschuwelijk! Wil je daarmee zeggen dat hij rustig asn de typemachine ging zitten cn ter wijl zij daar in haar bloed lag te baden?" „Het lijkt waarschijnlijk. De aan knoping is een. knap staaltje, vind je niet?" „De aanknoping?" (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1