De shock-methode van de Gaulle LOPEN LIFTEN Commerciële televisie: twee programma's via een zender V&ihoJk pcrsa AAN HET EINDE HOOFDSTUK i Een vrolijke achtervolging in negen etappes Suzanne, Moeder van het Jaar MAR AMIS NIET TERUG NAAR NEDERLAND? Maak er een feest van met Rus verdient „zwart" aan rock'n'roll SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN wt Moertn heel Ioniserende stralen l/Cm hd Door rUclwUuBU&e J Vrijdag 29 augustus 1038 WIE de heer dc Gaulle gadeslaat in zij-i doen en laten, merkt telkens weer. hoezeer hij zjch beschouwt als meer dan enkel ininhier-presidriit van Frankrijk. Het is zell> niet eens zo. dat hij vooruitloopt op het nieuwe staatsrecht, dat de vierde republiek tot <Jc vijfde republiek zal maken. Wc! geeft de grondwet, waar Frankrijk en de overzeese gebieden op 23 september over stemmen, dc minister president een heel vvat steviger positie dan die, welk deze functionaris de laatste halve eeuw heelt bezeten. Maar de heer de Gaulle is niet de minister-president nieuwe stijl; hij vervuil op het ogenblik zo ongeveer de rol van proleet, die van de wetten verlangt, dal zo zich iet of wat naar hem richten in plaats va» nndevsom. Het gaat niet meer om het besturen van Frankrijk, het gaat om het redden van Frankrijk. De heer de Gaulle treedt de wetten niet met voeten, maar hij respecteert ze ook geenszins. Negeren en zelf# verwerpen doet hij de ongeschreven tradities. Er is een tijd geweest, dat de vierde republiek nog niet geheel failliet was en "dc heer Mendès France geheel binnen de grenzen van geschreven en ongeschreven wet iets soortgelijks probeerde als dc heer de Gaulle nu. Het is een aantal maanden goed gegaan, maar er kwam een ogenblik, dat bet parlement vooral de houding van dc minister-president jegens de overzeese gebieden niet meer aanvaardde. Er zat bij dc afgevaardigden natuurlijk wel ander zeer ook: deze man had zo verbazend weinig eerbied voor allerlei privé-bclangetjes cn heilige huisjes on gedroeg zich zn irri terend onafhankelijk. Maar hij struikelde over wat men noemde de uit verkoop: de emancipatie van de overzeese gebieden, een streven, dat de INationale Vergadering gelijk stelde met het prijsgeven er van. Dit was overigens volstrekt niet het oogmerk van de heer Mendès-France. Hij Wenste een hand. van solidariteit in plaats van een band vén ondergeschikt heid. Het was een waagstuk, maar toch misschien minder hachelijk dan het voortzetten van de oude koloniale verhouding.. D E Nationale Vergadering was nog in staat de heer STendcs-Francc zijn congé té geven, maar ze is nu uitgespeeld. De afgehardigden kunnen alleen maar toezien hoe de heer de Gaulle zijn taak van profeet en redder vervult. Laatstelijk heeft hjj daarvan een merk waardige demonstratie gegeven op zijn snelle reis van Madagascar via de Afrikaanse Westkust naar Algiers en vandaar terug naar Frankrijk. Hij discussieert niet en onderhandelt niet; hij brengt de boodschap. Ge kunt autonoom .deel worden van de grote Franse gemeenschap, verkondigt, hij,! maar. ge kunt bet ook weigeren door de grondwet te verwerpen. In dat géva' échter zijt ge op uzelf aangewezen, verstoken als ge zult blijven van steun van de Franse republiek, en.afgesneden als ge zult zijn van de Franse cultuur. Voor de heer de Gaulle bestaat natuurlijk niets ergers dan dit laatste en het is zijn streven, ook de anderen te doen denken dat er-niets ergers is. Wat hij volbrengt of althans poogt te volbrengen, is' «en .psychologische krachttoer met een zeer reële politieke ach ter gr énd. Op Madagascar, waar men overigens nog wel andere hoedanigheden van! Frankrijk heeft leren kennén dan die als brenger van cultureel heil, schijnt de overrompeling uitermate geslaagd te zijn.. De lieer de Cauile kwam! onder jubel cn vertrok onder jubel en de indruk bleef, dat er zich nauwe lijks iemand tegen de rdeuive grondwet zal verzetten. In Afrika echter slaagde de regie zo goed niet. In Brazzaville kon het er nog op door, maar te Kopakry in Guinee en te Dakar in Seneganihic waren de inheemse autoriteiten niet geestdriftig en werden de kreten van instemming van een deel van het publiek overstemd door het rumoer van protestdemonstraties. En koelheid was cr in Algiers, waar de heer do Gaulle eigenlijk alleen nog maar uit beleefdheid degenen ontmoette, die Item aan de macht hebben gebracht. Salan was er, en de onstuimige Massu; «n de politie keek scherp uit naar mogelijke terroristen. In Algerië is de ban misschien nog niet geheel gebroken; maar dc mannen van de daad daar beginnen hoe langer hoe meer in te zien, hoezeer zij van pioniers, worden tot onbeduidende fiches in een groot cn voor hen zeer riskant spel. ZEF.R hoog speelt dc heer Dc Caulle. Zijn voorganger (op ander niveau). Mendès France verweet men zijn neiging tot uitverkoop. Maar hij'wilde nog overleg, niet alle mogelijkheid voor Frankrijk om ten opzichte van al te vergaande eisen eenvoudig het heen stijf te houden; De heer de Gaulle zegt eenvoudig: Wilt ge u afscheiden? Wel, ge kunt dat .bereiken eenvoudig dopr op 23 september: neen,'té stemmen. Alleen, de gevolgen zijn voor u. Hij.is een trotse man, die er veel aan hecht, zijn beloften gestand te doen. Wat moeten degenen onder zijn medewerkers, die in de beer Mcndës- France zo ongeveer een verrader zagen, van deze gok zeggen? Is het niet de verzaking-%vait Frankrijk ten top? Is de heer de. Gaulle aan de macht gébracht om' Guinee en Senegambië niet eens uit te verkoper., maar gewoon weg té geven? Men kan zich voorstellen; met hoeveel zorg zij de profeetgadeslaan. ■Een daad yraagt echter beoordeling minder op haar inhoud dan op haar gevolgen. De heer .de Gattllo gaat er van uit, dat de overzeese gebieden in grote meerderheid toch ja zullen zeggen. Hij rekent op het slagen van zlfn shocktnethode. Politiek© waarnemers 'vermoeden, dat hij gelijk krijgt, Het is eeri .gewaagd experiment; maar als het gelukt heeft Parijs de touwtjes wel in handen. Want de grondwet zelf erkent het recht van afscheiding niet (ziedaar de'oorzaak van de Afrikaanse protesten) cn laat belangrijke bevoegdheden in handen van de centrale regering. Advertentie t.ai.) A LS Danny het humeur 5 5 r\ van zijn vader geërfd heeftziet het er voor Janine niet zo best vitzegt Suzanne. Ze staat op het balcon van haar kamer in het kleine hotelletje en staart over het gol vende land van Frankrijk. Mike is op zijn balcon be zig zijn sokken op te hangen, die hij met veel moeite uitge- wasspn heeft. „Nee," antwoordt hij. „Danny heeft alleen maar mijn goede eigenschep pen, wat er altijd nog heel wat zijn. Je zult hem vast wel aardig vin den. Maar als ik hem in mijn han den krijg „Kalm meneer," zegt Suzanne be daard. „Sorry," zegt Mike, „Ik ga even dr. Solaise bellen." „Straks," roept Suzanne. Ze is al halverwege de telefooncel. „Ik moet éérst even Monte Carlo bellen." Maar Mike haalt haar in. „Geert sprake van." zegt hij.„Dat andere gaat voor." Suzanne is beschaamd. Zonder iets te zeggen, gaat ze weer naar het balcon. Als Mike terugkomt, moet hij haar helaas vertellen, dat er nog geen nieuws is over de kinderen. „We hebben de aardigste kinderen van dé heie wereld," zegt hij, "We moeten alleen maar proberen ze te vinden. Maar ze .komen wel boven water. Ik zaj doen wat ik kan. om ze te pakken te krijgen. Je denkt toch niet, dat ik Danny naar die kost school gestuurd heb om van hem af te zijn'.' Ik wilde alleen maar, dat hij niet alleen zou zijn. Zijn moeder i« enige tijd geleder, gestorven, en ik heb het altijd druk en r.og eens druk." „Ja," peinst Suzanne, „dat is onze fout. We hebben hot te druk. Soms betl :k er niet zeker van. of ik Jani ne niet naar die kostschool heb ge stuurd. om vrij te zijn." „Je bent toch anders dan ik da:ht," zegt Mike. ..Ik dacht, dat je één van die vrouwen was die kinde ren hebben, zoals andere vrouwen Schotse terriers. De manier waarop je je kleedde, je manier van doen en de haast, om naar Monte Carlo te rug te gaan," „Ik zou overmorgen gaan trou wen," zegt Suzanne zacht. „Ih Mon te Carlo; Ik ben al heel lang geschei den." Mike weet met zijn houding geen raad. „Gefeliciteerd," zegt hij stun telig. „Dank je." Ze kijken elkaar aan. Er is een vreemde spanning tussen hen. „Ik ben jaloers op je," zegt Mike. „Het moet fijn zijn voor Janine .om 'n vader en een moeder te hebben." „Ja." zegt Suzanne nerveus. „Goe de nacht Mike." „Goedenacht, Suzanne." Ze gaat naar binnen. Mike kijkt haar na. Dan gaat hij zijn kamer binnen. De. volgende morgen belt Suzanne met- Armand, haar verloofde. Ar- mand is er niet bijster over te spre ken, dat het huwelijk moet worden uitgesteld. Mike biedt aan de speur tocht alleen voort te zetten, maar Suzanne wil daar niet vanhoren. „Samen uit. samen thuis," vindt ze. Met vi?el moeite weet Mike een vervoermiddel te pakken te krijgen. Het ia een scooter, en Suzanne her innert zich de wilde tocht op de mo tor van dc politieagent. Als ze weg willen rijden, belt Ar mand. Suzanne staat in tweestrijd. De scooter staat al te ronken. In Monte Carlo briest haar woedende verloofde. Ze moet kiezen. „Zeg maar, dat ik net weg ben," roept ze tegen de hotelbediende. „Ik roep je. uif tot Moeder van het Jaar," spot Mike. Dan. rijden ze pijl spel weg. fVan één onzer redacteuren)' DEN HAAG. In kringen van' waarnemers houdt men ernstig reke. ning met de mogelijkheid, dat-de Indonesische zaakgelastigde in ons! land. M. Maramis, niet naar Neder land zal terugkeren. Moeilijkheden tussen Maramis. die gisteren naar Djakarta vertrok en diens naaste medewerkers over zijn leidingaan de diplomatieke missie in Den Haag zouden .de belangrijkste reden voor de reis naar Djakarta zijn. Volgens een woordvoerder van de Indonesische diplomatieke missie zou Maramis'reis „van grote politie ke betekenis" zijn. Volgens welinge lichte kringen zou er echter weinig of geen reden zijn om aan te ne men, dat het vertrek van Maramis verband zou houden met nieuwe ontwikkelingen in de verhouding NederJand-Indonesië, met name mét betrekking tot het geschil over Nieuw-Giline.a. LONDEN Op 3 september zül- .len Sn Rome de Brits-Egyptische fi nanciële besprekingen worden her vat. Afbetaling zonder rente in Engelse krèdietoorlog LONDENEen aantal Engelse af betalingsmagazijnen zijn een tegen offensief begonnen tegen de makke lijke leningen, die een aantal banken hun klanten sinds kort bieden, Een tweetal meubelbedrijven be sloot een maand lang helemaal geen rente te eisen in afwachting van toe komstige ontwikkelingen. (Advertentie 1*M.) TOFFEES (Van onze radioredactéur) HET is merkwaardig en interes sant, dat juist de voorzitter van de Raad van Beheer, van de Ko ninklijke Nederlandse Jaarbeurs het onderwerp van de commerciële tele visie aan de orde heelt gesteld. Op nieuw aan de orde heeft gesteld, zouden we geneigd zijn te zeggen. Want sinds de O.T.E.M. (Onafhan- lijke Televisie Exploitatie Maatschap pij) geruime tiid geleden een brochu re het licht deed zien, waarin zij haar uitgangspunt cn haar streven uitvoerig toelichtte, is van die zijde niets meer vernomen. Heeft dr. Van der Wal gesproken namens de O.T.E.M. hij noemt haar in zijn rede één maal of is het zijn be doeling geweest, de kringen van het bedrijfsleven die nog aarzelen om de waarde van dc televisie-reclame te erkennen, met klem van argumen ten te overtuigen? Wij hebben de.in druk, dat het laatste het geval is ge weest. De Jaarbeursvoorzitter heeft het bedrijfsleven warm willen ma ken voor een vorm van reclame, of „commerciële voorlichting", die het naar zijn mening niet langer mag verwaarlozen. In dit opzicht; sluit zijn betoog aan bij de inleiding, die dr. Paul Rijken.s in maart van dit jaar heeft gehouden op de televisie dag van het Genootschap voor Recla me te Scheveningén, Inmiddels heeft men in kringen van de O.T.E.M. verkiaard, het met de suggesties van dr. Van der Wal geheel eens te zijn, „Laat de NTS voor de culturele belangen zorgen en ons voor de commerciële", wordt rra ook van deze zijde betoogd. Het ver baast ons. omdat tot dusverre door bet O.T.E,M.-bestuur juist steeds is gewezen op de grote voordelen, die een tweede TV-organisatie voor de verrijking en de verlevendiging van bet programma met zicif mee zou brengen. Ook indien deze tweede or ganisatie gebruikt zou ipoeten maken van het bestaande zendernet, samen met de Nederlandse Televisie Stich ting. Bij nadere informatie ir ons ge bleken, dat de O.T.E.M. niet wil op treden als bet orgaan, dat uitsluitend de advertentie-exploitatie in een door de NTS, die van de opbrengst dezer advertenties zou (mee) profiteren, verzorgd programma voor z'n reke ning zou nemen. Zij wil wel degelijk in coördinatie met de NTS een eigen programma „inbrengen'". MST alle waardering voor de cij- fors, die dr. Van der Wal geeft over de mogelijkheden van introduc tie van'reclame in het televisiepro gramma, raencn wij dat zijn betoog, zoals het nu is gesteld, een reële ba sis mist. Als bijdrage tot de zo lang zamerhand verzande discussie over 'n zéér belangrijk, ons ganse volksleven rakende onderwerp, is dit betoog niettemin te waarderen. Wij wachten met belangstelling af wat de reacties MOSKOUHet blad „Moskou - avond" eist scherpe maatregelen, te- pen de bloeiende zwarte handel in rock 'tl' roll-grammofoonplaten. Deze worden in clandestiene fabrieken ge maakt» sommige van die 1a b rieken leveren er 60 per dag af, aldus het blad. De verkopers zijn gewoonlijk jon ge studenten, die de platen in de muziekwinkels van de staat aan de man brengen. De prijs van de platen is vier a vijf keer zo hoog als van de gewone. Het Moskou se blad noemt deze zwarte handel „speculatie" en de muziek die de platen produceren „muzikale pornografie" en „geeste lijk gif". Öfc DOELT U DAT U ÓSSTTT I Die 5CK*UR- Dfc MtNSEf! LAAT Kfcft BUITEN VOEfttfl GELOVENy\ WAT in Hün 5CHILD- GELIJK HEB J£F 50MMIGC. mensen DOÈri dat.wel en DAAR BELEEF JK VEE.L, PLEZIER VAN OP MIJN OUWE 4 OC H.IKötLOOE NIET IN SPOKEN, HAAR IK? AHA Jij DtNKT DAT IK EEN 6t£sr ben, hé? B£NT U GENERAAL Haviksneus? DAG'. Dij AlltSAdElS Pi' MOLEN van de, NTS zullen zijn, en met .welk voorstel de staatssecretaris van O.K. en W. te zijner tijd bij het parlement zal komen. De mededelingen die De Volks krant enkele weken geleden deed over het (geheime)advies, dat de Radioraad inzake de commerciële TV aan de staatssecretaris zou heb ben uitgebracht wezen in dc richting van een advertentieprogramma tus sen half acht en acht uur, in de trant van het Beierse programma „Halb acht bis acht". De bezwaren, FP EN belangrijk en uiterst akiucel ■is probleem heeft de VPRO gister- avond tot onderwerp van een tele- visie-documentaire gemaakt. De me dische mogelijkheden, de toepassin gen en de gevaren vöii röntgenstra len, radium en andere radio-akttcve sloffen. Dr. J. v. d. Bosch, die zich al eerder een knap popularise tor loonde, heejf een helder, goed toe- gelicht betoog gehouden over de mu taties die door straling in de genen kunnen optreden en over de kernst- kwenties, welke dere mutaties voor de voortplanting kunnen hebben. Het positieve belang van de Röntgenstra len voor de medische wetenschap ,,riajo acne ois acnx uc Dezwaicn, - vr door dr. G. van der Wal hier tegen werd door een romgenotoge aan d.fi P nH,l a 1, Ti n—I.Hln TÏITftïl. men. Voorwaarde hiertoe is een in- vigc samenwerking tussen weten schappelijke specialisten en teleinsie- rakmensen, bed renen in dc nioeityfce kunst van de presentatie. 'H.S. Stereof o'rnè' STERË.OFONIE" beheerst de grote Radio-show, die op het ogenblik op het Londense Earls Court wordt gehouden. Het „ruimte-, lijke" geluid wordt daar in. het cen trum der belangstelling geplaatst. Het is dan ook een taktisch gekozen moment, waarop de B.B.C. aankon digt. dat zij. met ingang van oktober om de andere dag stereofonische uit zendingen zal verzorgen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van hot t.v.-kanaal en de gebruikelijke golf lengte. ingebracht, willen wij graag onder schrijven. Aan de andere kant vra gen wy ons af of, nu het aantal tele visie-kijkers zo sterk blijft toenemen als thans wordt verwacht, de moge- hand van enkele interessante filmp jes toegelicht. Tenslotte vertelde de directeur-generaal voor de Volksge zondheid,. prof. dr. P. Muntendam, het ee» en ander over de maalrege- lijkheden van een tweede televisie- ien £ie de regen»» programma niet overwogen dienen te h«7t, dw aan /iet J. worden. Dit lijkt wellicht wat voor- iu» blootgesteld, te besriiermen Het maar met de voorbereiding was een nut\tig, barig, zullen jaren gemoeid zijn. Jaren, waarin het aantal TV-ontvangers in Nederland met vele honderdduizen den zal toenemen. Samenwerking tussen N.T.S. en O.T.E.M. in één „uitgebreid televisie programma lijkt ons vooralsnog een zeer moeilijk te verwezenlijken ideaal. Op de praktische mogelijk heden ervan is dr. van der Wal niet nader ingegaan. De jaarbeursvoorzit ter onderschatte niet de moeilijkhe den. waarvoor de O.T.E.M. zich ge plaatst zal zien, indien zij als een soort zesde omroepvereniging-, zij het met uitgebreider bevoegdheden; moet gaan fungeren. ma. Het werd nochtans geen ideale tO-documentaire. Dit is niet aan de wetenschapsmensen maar aan de re gisseur te mijten. Hy had, de moge lijkheden van de beridradïo kennen de, de door de specialisten verstrek te gegevens moeten vencerken tot een aantrekkelijk visueel geheel. De kan sen hiertoe waren zeker voorhanden. Nu bleef wat als „documentaire" werd aangekondigd te zeer een ge- illustreerde lezing. In dit opzicht heeft onze televisie nog veel te Ieren. Zij is. meer dan enig ander medium', in.sfaat een groot publiek op 'n «an- trefckelyfce, boeiende manier te in formeren over belangrijke proble- ÏN* het proprflinnia van Hilversum I van 8.1)5 tot 8.15 uur c«n vraag gesprek van Henk Teenw met de heer C G. Kempen, voorzitter va» «e Stichting „Doe het zelf" naat aanlei ding van de tentoonstelling, die van 2 lot 31 september onder.' deze naam in Utrecht (tegelijk met de najaars- beurs) wordt gehouden. Vla Hilversum II om 8.20 de opnamen van een copcctt. dat op 11 augustus ais onderdeel van de SalzUurger test- spleie werd gegeven door het Mo- zarteum Orkest, het Salzburget Dom koor, de sopraan 'llantii Mack-Cossak, de uit l'aula de Backer, de tenoren Lorenz Fehenherger eh Hubert Grab- ner «li de bas Gcorg Littaay. Ouder leiding Van Joseph Meszner worden uitgevoerd de Grote Mis in Es van Schubert en Brnckners Te Ueum. HALFWEG. J- Gistermiddag is dc woning cn boerderij van dc heer B. Burggraaf door een felle brand ge heel in de as gelegd. De schade die op 50 a 60.000 wordt geraamd wordt dóór verzekering gedekt, 8396 Barisick heeft die nacht zijn schip een halve mijl naar het noorden verhaald, maar de z.e. vissersboot, die voor de verbinding met de „Baltic" 2oiRt. laat hij gewoon dobberen. In de stuurhut van deze boot staan n.!. telcvi<:c-carr.e- Ta's opgesteld en met behulp daarvan kan hy precies volgen wat er op zee gebeurt. In de verte nadert het bergingsschip R.V, 18 van de marine en Bartsick ziet het. scheepje op het televisie scherm. Het vaart naar de piek waar, het wrak van de „tanker" moet liggen en na emge tijd ziet hij, dat een duiker afdaalt. Bartsick grm- nikt. Daai-zal de.man niets vinden! -Inderdaad, de marine boekt'die dag geen enkel resultaat. Vreemd, want dé plek, waar de tanker is ge-' zonken, is" toch zeer nauwkeurig opgegeven De pogingen om' het wrak te vinden worden tot de avond voortgezet. Dan wordt de dpiker voor het laatst opgehaald. Maar morgen is er weer een dag! -. 47 „Ah, dus daarom zijn ze ons gaan vragen wat we op zaterdag en zon dag gedaan hebben," zei Geraidine. „Ja. Het was mogelijk dat dc moor denaar zich toen pas van die bezwa rende dingen heeft ontdaan." Ni? gel zweeg een ogenblik. „Ziet u, geen van u heeft een behoorlijk alibi, zelfs niet voor de tijd. dat de moord ge pleegd is. Mr. Geraidine was alleen in zijn kamer van twintig over vijf tot tien voor zes die tijden zijn schattingen natuurlijk. Mr. Ryle was alleen in zijn kamer van vijf voor half zes tot zes uur. Miss Wenham was alleen in-haar kamer van tien voor halfzes tot half zes, daarna heeft ze het kantoor verlaten dat staat vast; maar theoretisch zou ze door de zij ingang weer binnen ge komen kunnen zijn, miss Miles ver moord hebben, en toch nog tegen zessen of vlak daarna op haar cock tailparty in Chelsea zijn gekomen." „Maar het is gewoonweg fantas tisch te veronderstellen dat Liz protesteerde Geraidine. Ik vertel u alleen hoe Wright denkt. Hij heeft er ook aan gedacht dat een vrouw overschoenen zou kunnen dragen, die haar verscheide ne maten te groot zijn, om het onder zoek te bemoeilijken. Nu, en dan hebben We Frotheroe. Miss Sanders heeft bevestigd dat hij om tien voor half zes het gebouw heeft ver laten. We weten dat hij de trein van Vijf over zes van Waterloo Station gepakt heeft, omdat zijn. vrienden hem van die trein afgehaald hebben. Hij zégt dat hij naar het station is gelopen over Hungerford Bridge, Maar hijzou ook teruggegaan kun nen zijn In het gebouw door de zij in gang, en „Nee, dat kon hij niét," interrum peerde Liz, „Dié is lot half zes ge grendeld." „Maar iklzoü de grendel eraf ge daan kunnen hebben," bood Stephen aan, „dan naar buiten zijn gegaan door de ontvangstkamer, en dan „Stephen, ik wou dat je zulke din gen niet zei," zei Liz "Wenham, half bestraffend. Haar genegenheid voor de kleine man was Nigel nooit 7.0 duidelijk gebleken. 1 „AI dat naar buiten gaan en weer binnenkomen is nonsens," vérklaaf- de Arthur Geraidine. „Men zou je gezien hebben als je naar je kantoor was teruggegaan. En zeker om half z.es, wanneer er een massa perso neel door de zijingang weggaat." „Ik vind het ziekelijk zo te rede neren." Liz Wenham had een kleur gekregen. „Het is belachelijk dat een van ons een moord zou kunnen plegen een dergelijke moord in ieder geval." „Accoord," zei Stephen Prothe- roe. „Wij vieren zijn veel te fatsoen lijk om zelfs Millicent Miles maar te kunnen vermoorden. Dus door eenvoudige eliminatie moet Cypri an Gleed de schuldige zijn. Zonder twijfel heeft hij een waterdicht alU bi dat de eminente speurder Stran- ge ways uiteindelijk lek zal weten te prikken." „Nee. Hij zegt dat hij van half vijf tot zeven alleen in zijn. flat was. Hij kan het niet bewijzen, en wij kunnen het tegendeel niet bewijzen tot dusver. Hij zegt dat hij bezoek verwachtte van zijn' moeder, een afspraak die hij de middag tevoren per telefoon met haar had gemaakt, toen ze hier was; hij verwachtte haar tussen half zes en halfzeven en hij was gedurende die periode alleen omdat hij een gesprek onder vier ogen met haarwildehebben." „Denkt u dat hij dat allemaal ver zonnen hééft?" vroeg Geraidine. „Als hij het met het oog op een alibi heeft gedaan, 2ou ik denken dat hij wel iets beters kon-verzinnen. En Miriam Sanders zegt dat er, in derdaad een gesprek is doorgekomen van hem voor zijn moeder op don- dei'tiagmiddag." „Nu, dat doet dan de deur dicht" „Het spijt me, maar dat is niet het geval. Cyprian kan haar ook opge beld hebben om een afspraak hiér té maken. Bovendien kan hij Miriam. Sanders bewogen hebben het te lefoongesprek te verzinnen." „Maar „Zij is zijn msitresse._ En, vrees ik, volledig onder zijn invloed." „Miriam?" riep Liz Wenham uit. „Maar zij heeft een cum in geschie- denis." Zelfs Basil Ryle lachte mee. Blo zend voegde Liz eraan, toe, „Ik wu niet zeggen dat studenten in de geschiedenis niet met mensen naar bed gaan. Maar zij is een knap meis je, eerzuchtig ook zij zou het nooit houden met een waardeloos uilskuiken als die Gleed." „O, maar Liz," 2ei Ryle. Jk ben ook knap en eerzuchtig, en kijk nu eens met wie ik het hield." „Dat is iets heel anders." „Ik bedenk tliet," zei Geraidine langzaam, „dat, als dat telefoonge sprek inderdaad gevoerd is, cn als iemand dat gehoord heeft of mis schien heeft miss Miles tegen iemand hier gezegd dat ze de volgende dag een onderhoud met haar zoon zou hebben -nu, dat zou de moordenaar maar dat is natuurlijk louter speculatie. Ik „Waar zit je in 's hemelsnaam zo over te zeuren, Arthur?" Liz' stom klonk humeurig. Stephen Protheroe grijnsde naar haar. „Ik word er voortdurend aan herinnerd dat Millicent de kamer naast de: mijne gebruikte. Alsof ik daar nog aan herinnerd hoef te wor den! Wat Arthur probeerde te zeg gen, was, dat ik het telefoongesprek kon hebben afgeluisterd, en, wetend dat Gleed vrijdagavond alleen in z'Jn flat zou zijn, de misdaad voor die période' betaamd kon hebben om op die manier de verdenking op; de ar me jongen, te werpen." „O, kom nu, StephenT'. begon Ge raidine te protesteren. „En hèb je dat gedaan?"., vroeg NigeL „De mooi-d beraamd,?" „Het telefoongesprek afgeluisterd. Stephen Prothéroe aarzelde een ogenblik voor ,hÜ antwoordde: T „Ik geloof dat ik me herinner haar telefoon gehoord te hebben die mid dag, dié ging niét-zo vaak; Maar ut kan nooit gehoord hebben wat. ze .zei." - - Op dal ogenblik begon Nigels voor hoofdsholte weer heftig pijn te doen en, zich verontschuldigend bij zyn gastheer, liet hij zich in volle lengte op een divan neer om de neusdrup pels te gebruiken, terwijl de ande ren medelijdend toezagen. Hun ge zichten en de prachtige ryen por selein maakten een halve draai en even later weer een halve draai te rug, toen hij, een ogenblik duizelig» weer een verticale stand aannam- ("Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1