T fcaslllifelj LIFTEN >pes j De NAVO op het oorlogspad K! IJslander* brengen Britse treiler op AAN HET EINDE HOOFDSTUK f Een vrolijke achtervolg en etaf Matras van het LITTLE ROCK; strijd om het recht Bang - Jensen in beroep tegen Hammarskjöld Schilder tekent signalement van dief Visserijgeschil in impasse iOnderkopies Vakopleiding in filmbedrijf dit jaar van start RESA-HILVERSUM doot FRANK GODW1 SPROETJE SPARKS AVONTUREN VAN KAPITEIN Zaterdag 30 augustus 1958 E"Urth„ Rock is de schoolstrijd opnieuw ontbrand, zij het dat er reden is om te verwachten, dat het middel der geweldpleging dit maal zoveel mogeliik zal worden vermeden. Het is de blanke be volking in de Zuidelijke staten der V.S. geleidelijk wel duidelijk geworden, dat de terreurmethoden een averechtse uitwerking hebben. l)e publiciteit, die deze methoden genieten, leidt tot een stortvloed van onvriendelijke reacties en draagt er het hare toe bij, dat de federale regering de dingen niet op hun beloop kan laten. De autoriteiten in Arkansas zijn vastbesloten, de sabotage van de rassenwet geving voort te zetten, maar willen tegelijk alles vermijden wat aanleiding zou kunnen geven tot het wederom verschijnen van federale troepen. Het was trouwens vorig jaar geenszins zo, dat de overheid te Little Rock net sein heeft gegeven tot de relletjes, die alom zozeer de verontwaardiging nebben gaande gemaakt. De fout was, dat de overheid ze niet heeft ver hinderd, Zo vat men het thans wei op in Arkansas; men betreurt de on geregeldheden omdat ze Washington de gelegenheid hebben gegeven, zich militair te doen geiden. Men wil het nu anders doen. De opzet is, met wettelijke sabotagemiddelen het succes te behalen, dat vorig jaar door het ingrijpen der federale troepen uitbleef. Dit is dan de toestand, beschreven uit de gezichtshoek 'van de heersende (blanke) groep. De regering van Arkansas kan zich niet verzetten tegen de uitspraak van het Federale Hof, volgens welke de niet-blaose leerlingen normaal tot de scholen behoren te worden toegelaten. Maar ze kan de scholen wel sluiten. Dat is een zaak waar het Federale Hof en president Eisenhower (nog) niets kebhen te maken. OVER enkele jaren zal het een eeuw geleden zijn, dat de burger oorlog in de V.S. uitbrak. Deze oorlog was het gevolg van het feit, dat een aantal Zuidelijke staten, zich afscheidde op grond van ^onoverkomelijke bezwaren tegen de feitelijke afschaffing van de slavernij. Ook toen reeds stonden de afzonderlijke staten tegenover de Unie; en honderd jaar later is het, zij het op aanmerkelijk minder extreme wijze, niet anders. De Zuidelijke staten hebben kans gezien, na hun nederlaag de gelijkstelling voor de wet van alle Amerikanen zeer lang te saboteren. Doch de federale organen hebben mede daardoor kans gezien, hun positie geleidelijk te versterken. Een Unie moet functioneren, en als ze dat niet goed doet, dienen er middelen te worden gevonden om de onwilligen te dwingen, Heb aan de voor allen bestemde wetten te houden. Een schets van de ontwikkeling van het Amerikaanse staatsrecht valt huiten het kader van dit artikel. Maar in het kort kan wel worden vast- gesteld, dat de uitvoerende en rechterlijke organen van de Unie tegenover de afzonderlijke staten geleidelijk een aanzienlijke macht hebben gekregen. In zeker opzicht is dit wel jammer. In een groot land ais de V.S. moet het behoud van plaatselijke verscheidenheid als zeer gezond worden aan gemerkt. Aan de andere kant echter is het begrijpelijk, dat de bewoners van een beschaafd land het niet dulden, dat in een deel er van bepaalde toestanden blijven bestaan, die in strijd zijn met letter en geest van de grondwet en ook in humanitair opzicht het licht niet kunnen verdragen. (Advertentie l.M.) DE ANTIEKBEURS Na een tijdje zien ze een boe renkardie in een greppel ge reden is. Een oude man is be zig het paard uit te spannen UOC II „We gaan hem helpenzegt het zoeken MikeZe proberen de kar met - «Kunt u ons misschien een auto enkele ogenblikken, en we hebben ze te pakken," zegt hij tegen Suzanne en Mike. Maar Mike is nog niet tevreden. Hij wil met werkeloos toezien, als een heel leger naar zijn kind aan r,.,„ lenen," vraagt hij. „Dan kunnen we nun scooter uzt de meehelpen." „Mfjn waarde," glimlacht de gene raal, „uw vertrouwen in de kracht -j - - van de NAVO is met groot. Es ver- de SCOOter. Wat ze zeker u ze kunnen niet ontsnappen." ook nmherpv hii dat ogenblik komt zijn adju- ootc prooeren, nij d een beetje bedeesd blnnen thti met meer aan- „Geen resultaat," zegt hij. „Ze wa ren er niet," j De generaal verbleekt. Even aar- ontzettend Zeit hy. Dan -zegt bij met flinke hard wil gaan scheldenkomen stem: „Operatie O." er een T~4" Juist greppel te trekken, gaxtt het in slaan, als Mike IN HET MUSEUM HET PRINSENHOF - DELFT Nog tot en met dinsdag 9 sept. geopend- Tin ar tnldafpn nnn ne- adjudant doet een stap terug. paarsoiaaien aan,ge „Operatie O." zegt hy bevend. „Maar weren tn de aanslag en bijna generaaldie kant op ging. Heb ik iets fout onherkenbaar in hun camou- generaal ijsbeert heen en weer. gedaan, generaal?" VA*, h™ miA4* e .et u," zegt hy tegen Suzanne en De generaal begeeft het byna. „Ga Jtagepalcfcen. ten Van tien blijft Mike, „dit is een heel bijzondere weg, zegt hy hees. „Ga weg," naar het geïmproviseerde houten ge- Stilstaan en zeqt dat het hier operatie. Om de waarheid te zeggen, „Nog iets van uw orders, gene- vangenisje. Daar ziet hij Suzanne en vprhnÜPT tprrein ie nmdnt pt was ze eigenLijk ontworpen voor het raai," vraagt de geschrokken oppas- Mike, die mistroostig op hun kribbe, uerooaen lerrem is, ornaat er geval dat de Russen m Trafalgar ser. zitten. Zy zijn gearresteerd, toen ze, Square zouden zijn doorgedrongen." „Laat een geladen revolver achter bezig waren de scooter weer op Plotseling bars tegen zijn adjudant: op mijn schrijftafel," zegt de gene- gang te krijgen. Briesend en aan de j „Wat staat u daar nog? Operatie O, raai met gebroken stem. rand van de krankzinnigheid loopt zeg ik!" Na vijf minuten somber naar zijn de generaal weg. Suzanne en Mike De adjudant gaat heen In paniek voeten te hebben gestaard, gaat de blijven gevangen achter, en wat ze groto NAVO-manoeuvres wor den gehouden. Bet is een En gelsman. Mike vertelt hem van de kinderen RITIEK op de Zuidelijke blanken, die blijkbaar niets hebben geleerd, gaat licht samen met gevoelens van medelijden voor de negerbevolking, die nog altijd leeft onder de druk der achter stelling en minderwaardigverklaring. Men moet zich echter over de positie der kleurlingen niet een verkeerde voorstelling maken. De tijd van de negerhut van oom Tom is al lang voorbij. Wij zagen één dezer dagen een zeer typerende foto: negers, die een soort hongerstaking waren begonnen in een voor blanken bestemde lunchroom. Zij zaten daar, zonder dat de politie ingreep of dat een moordlustig publiek hen molesteerde. Wij willen maar zeggen, dat vroeger de neger niet alleen tamelijk rechteloos was, maar bovendien vrijwel niet voor zijn rechten kor. op komen. Dit laatste nu is thans wel mogelijk. Dit is er veranderd; en het is een zeer grote verandering. De negerbevoiking in Arkansas vraagt ook niet nederig of ze haar kinderen naar de goede scholen der blanken mag zenden. Ze eist het recht op om het doen, zich steunend op de grondwet en de uitspraken van het Federale Hof. Er is niets, wat meer in staat is om de mensen te verheffen dan het strijden op goede gronden en met heel hun hart voor een gelijk staatsburgerschap. In wat zich in Arkansas en nog wel meer Zuidelijke staten der V.S. afspeelt, is ontzaglijk veel, wat ergernis wekt, maar men zie het moed gevende in de strijd niet over het hoofd. Want het is niet twijfelachtig, wie tenslotte in het democratische Amerika met de zege gaan strijken. Niet degenen, die nu in Little Rock met allerlei foefjes recht en wetten pogen te verkrachtend 1 NEW YORK De Deense V.N.- functionaris Bang-Jensen, die na een geschil met secretaris-generaal Ham marskjöld werd ontslagen, heeft pro test aangetekend by het Hof van Beroep der Verenigde Naties. Bang-Jensen zei dat hij niet spe ciaal tegen zijn ontslag ageerde maar tegen Hammarskjöld, die hem met de verschuldigde procesvoering had toegestaan. Hy verklaarde voorts, dat men onjuist over zijn zaak was voor gelicht en dat er ernstige onregel matigheden waren geweest. Bang-Jensen was lid van een VN- commissie die een onderzoek instelde naar de Hongaarse opstand van 1956- Hij kwam in conflict met Hammars kjöld, toen hij weigerde een lijst met 81 namen van Hongaarse ge tuigen te overhandigen. Bang-Jensen had de Hongaren beloofd, dat bij hun namen nooit aan een ander zou be kend maken. ROME .JJieven. pas op voor kunstschildersDat dit Been loze taaarschmoing is ondervond vrijdag een jongeman in Rome, Enrico Mo- nacelli Twee dagen geleden kwam hij bij de Romeinse kunstschilder Giovan ni Consoiazione, aan wie wie hij zich als kunsthandelaar voorstelde. Hij „leende" een schilderij om bet aan een „cliënt' 'te laten zien eh het niets meer van zich horen. Het kostte Consoiazione tien mi nuten om een portret van de op lichter te schetsen. De politie be keek het en verklaarde: „Dat is En_ rieo Monacelll", Enrico zit nu in de gevangenis en de schilder heeft zijn schilderij terug. NEW YORK De Amerikaanse regering is van plan nabij New York een speciale wolkenkrabber voor haar delegatie bij de Verenig de Naties te bouwen die veilig voor spionage is. en de soldaat krabt nadenkend over looEt hij eerst nog tegen de deur op. telefoon en deelt iemand mee dat ook proberen, de schildwacht wil zijn hoofd Tja," zegt hii spijtig ik "Een ring van vuur en staal om- bet Franse meisje en de Amerikaanse hen met vrijlaten, zonder mtdruk- mag u met verder laten gaan ik'heb ringt uw kinderen nu," zegt de gene- 'jonden gebonden zijn. De generaal kelijke orders van de generaal. De mijn orders, ziet u." raal grimmig, „Mens en machine ja- springt verheugd op en rijdt snel nacht -valt. „Breng ons naar de opperbevel- nu meedogenloos achter hun hebber, zegt Mike. Hij is vastbeslo- prooi. ten deze kans met voorbij te laten v—e gebeurtenissen ontwikkelen gaan. 21cft nu snel. De oppasser van de ge- Generaal Medworth ontvangt hen neraal komt binnen met de thee, vriendelijk. Als hii alles gehoord maar Suzanne en Mike zyn juist heeft, verklaart hy plechtig, dat geen weggegaan om hun scooter te zoe.- moeite hem te groot zal zijn, om de Jce1^ kinderen terug te vinden En dat is „Generaal, zegt de nog van alles geen grootspraak. Onmiddellijk onkundige oppasser Jk maak u op roept hy zijn adjudant. „Orders ver- meÏ£2aaJn op twee kleine kinderen." anderen," zegt hij. „Iedereen moet .„wat. brult de generdal. „Sta uitkijken naar twee kinderen van ni z0 riom te kijken, man. Vertel ongeveer 10 jaar. Amerikaans jonge- opf. tje, Frans meisje, Moeten in de buurt Jrf °PPasser aarzelt. „Ik was in de zijn. Probeer ze in te sluiten." keuken bezig, zegt hy. „Een jonge- En spoedig kwam er goed nieuws 2e ??n meisje keken naar binnen, binnen. De cirkel was gesloten. Wat .e hadden honger, en ik heb ze te de NAVO betrof, kon er geen kip e^n gegeven. Ze moesten naar Pa meer in of uit. De generaal raakt m r js. Le"£e kinderen. Ook een Ame- vuur. „Uiterste voorzichtigheid be- rLv.+an* - u cn 6I? 1k ze maar trachten," beveelt hij. „Levend in acPter 111 eeïl vrachtauto gezet, die handen zien te krijgen. Wie ze laat Ik heb e ht te -rrarht- ontsnappen, is nog ruet jarig." „Nog auto gezet", zegt de oppasser.!. y- REYKJAVIK. Een- IJslandse kanonneerboot heeft vrijdag de Brit se treiler „Lord Plender" aangehou den, die zich volgens een woordvoer der van de IJslandse kustwacht ruim binnen de vler-mylszone bevond. De aanhouding geschiedde in de baai van Beida ten noorden van Reyk- (Advertentie LM.) Babyderm Haarwater (Haar- groei-tonic} legt reeds in de jeugd ae basis voor een gezonde haar groei. Flacon f 1.90. lang toereikend. Babyderm Klnder-Shampoo: Geen traantjes meer, niet scherp voor de oogjes. Flacon f. 1.25, Alleen tn Apotheken en Drogisterijen. ASSEN Tegen de 80-jarige smid F. A. B- uit Bussum in Drenthe is gisteren ƒ500,— boete geëist of 50 dagen hechtenis omdat hij in de cember 1957, tijdens een patrijzen jacht de dertienjarige Hermina de Lange uit Schattenberg trof in het gelaat Eén der korrels kwam in het rechteroog terecht, waarmee het meisje niet meer kan zien. De man verklaarde ter zitting van achter een sparreboom te hebben geschoten. AMSTERDAM. Half oktober zal er in Nederland een vakopleiding voor het filmbedrijf zjju. Het is een leergang van twee jaren, die is ge organiseerd door het Nederlands Film Instituut, met steun van de Ne derlandse Bioscoopbond"ert het film bedrijf. De lessen, 15 tot 20 uur per week, samen gebracht op drie tot drie en een halve dag, zullen voor een deel worden gegeven in de show room van het nieuwe gebouw, dat het Filminstituut straks in de Nieu we Doelenstraat in Amsterdam gaat betrekken. Er zullen vijf studierichtingen zyn: scenario en draaiboek, camera en montage, produktïe en regie, labora torium- en geluidstechniek en film- handel. Dit najaar zal worden ge start met twee van deze vijf studie richtingen, namelijk scenario en draaiboek en lilmhandéL javik. De treiler werd minder dan 72 uur vóór het ingaan van IJslands 12-mjjIszone opgebracht De pogingen, van de NAVO in Pa rijs het conflict om de IJslandse wa teren op te lossen, zijn op een fali- kante mislukking uitgelopen. Men hoopt slechts, dat later de besprekin gen hervat zullen worden maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren voor iemand met een nieuw idee voor een oplossing komt aanzetten. Talrijke Britse vissersschepen na deren thans de IJslandse 12-mijls- zone. Zij. zullen daar niet alleen zijn, want een dertigtal Belgische sche pen dobbert reeds in het omstreden gebied. De Engelse treilers en hun marine-escorte willen het zondag nacht tot een treffen met de Uslan- ders laten komen De Belgen zullen zich/waarschijnlijk vóór dat tijdstip terugtrekken achter de 12-mijls- grens eri het niet op een strijd aan sturen. De Britse treilers zijn niet gewa pend en. hebben orders zich niet tegen de IJslandse patrouilleboten te verzetten. Misschien zullen zij pro beren hun tegenstanders zo lang mo gelijk te ontlopen, totdat er hulp komt opdagen van een van hun eskortevaartuigen. De twee grootste Noorse visserij organisaties hebben overeenstem ming bereikt over door hen te stel len eisen hun territoriale viswateren te verleggen van 4 tot 12 mijl uit de kust. (Aduertentle IJKJ MIDDELBARE AKTEN Frarc*. Dutte. Engels en Ned. M.O. A De kortste en voordeligste opleidingt (Bekende Schriftelijk* Cursus) f)E man die in het stadsplantsoen naast mij op het bankje zat zei: rrEn toch gebeuren er wel eens din gen in 't leven die typisch zijn." Rij keek mij schattend can. Ik knikte. Door mijn bijval aangemoe digdvervolgde hij: Jtfou had ik een bed, he. Een héél oud bed. Mijn vrouw en ik, we slie pen daar al sinds mensenheugenis tn. Maar ja, dat 7natras, dat u>as zo plat als een dubbeltje geworden. En over al bobbels en gaten. Affijn, op een dag ga ik naar een winkel en ik koop een nieuw matras." Rij nam een lange pauze, die het einde van de eerste acte aangaf. Toen zei hij: „Maar wat begin je nou, iti de stad Amsterdam, met een oud matras. Ik kan 't toch moeilijk op me brood eten. En de voddenman neemt 't wel mee maar dan. moet je er een fenaak naastleggen. Zolders of kelders heb ik niet, dus ik zat in de boot, met dat matras." Weer een pauze. Maar wat korter, deze keer. Met een sluwe blik zei hij: „Nou woon ik aan een gracht. Dus wat doe ik. JVou, om dat te raden hoef je geen genie te wezen. Ik wacht avond, tot het goed donker is, en ik neem dat matras 't was zo'n drie delig, weet je wel, rood, nogal opdrin gerig van kleur affijn, ik neem dat matras op me nek en ik kiep het de gracht tn. Niks aan de hand. Nie.- mand ziet me. Dat stuk is af." Maar zijn verhaal nog niet. Enigszins gemarteld Sprak hij: „Maar nou heb ik al gezegd, er ge beuren wel eens dingen in het leven die zo typisch zyn. Typisch. Merk waardig. Als je ze in een boek las, dan'zou je er geen geloof aan hechten Want wat gebeurt?" Ik wist het niet. Een paar dagen later ik was dat hele matras al weer vergeten ga ik naar me moeder. Dat wil zeg gen, ik was in de buurt met me vrachtwagen dus ik denkalla, dat ouwe mens. Nou woont mijn oude moeder ook aan een gracht, maar in zo'n bocht weet je' wel? Goed, ik zit daar. Ik vraag hoe 't met haar gaat. Ze maakt een kopje thee. En toen zegt ze tegen me: „Hein, weet je wat ik nou 20 vies vind?" Ik zeg: „Nee, moeder." Toen zegt ze: „De mensen, he, die gooien maar «an alles in de gracht. En 't blijft hier, in de bocht, allemaal vastzitten, 't Drijft niet ver der. Moet je eens kijken, Hein, gis teren is er een driedelig matras aan komen varen. Rood. Daar ligt het." Nou jongen, ik hoefde niet eens te kijken, 't Was mijn matras." Hij knikte ernstig. „En weef je wat me oude moeder toen zei?" vroeg hij. „Nee," zei ik. ,Me oude moeder zegt tegen me: „Hein, doe me nou eens een lol, ik zit de hele dag tegen die vieze din gen aan te kijken, vis ze er even uit." Nou, wat doe je dan? Voor de Ieuens- avond van je oude moeder? Ik denk: alla. En ik doe 't. Ik gooi ze achter In me wagen." Hij grijnsde. „Toe 'oen had ik ze weer terug," con stateerde hjj. „En hebt u ze nu nog?" vroeg ik. „Nee," zei hij, „Nee iïe ben een eind Amsterdam uitgereden en ik heb ze ergens in een groot weiland gekiept. Nee, die komen niet meer terug. Maar toch ts het gek he, dat er soms dingen gebeuren in het le ven, die typisch zijn." KRONKEL Alt de artiest 2alj£toch NI ET BEDROGEN HÉ.fe£E.n? W'3SCKl£ri zijfl of DRtWPlATErt HIER WEL HELEMAAL NIET! Ui Dit ouwt ZOEKIM ACHTER ÓCHAT ZITTEN nAnOr! 2IT MAAR HAAR ZtüGfcN ELUI5TEREM OOK ttiKS genomene te vervangen. Iemand van uw personeel heeft om half zes af gelopen vrydag nog horen typen in miss Miles' kamer." Arthur Geraidine riep uit: „O, maar dat is té bizar, myn beste man. Zo verknoeit u uw tijd." „Dat ben ik helemaal niet met je eens, Arthur," zei Stephen Proiheroe, „Ik begin zo langzamerhand zelf be lang te stellen in de misdaad. Als Strangeways gelijk heeft" levert het een mooie oefening op in tekstcn- tiek: welke pagina's zo die er zijn, kunnen door nun inhoud bewezen moord worden door een andere hand ge- Hij merkte dat hij in Liz Wenharns m0Qrtienaar daarna nog te doen had." „Niet betrapt terwijl ae moord wuiuen «uur een «uuere mhu gepleegd werd. Betrapt bij wat de schreven te zyn? Of misschien" ogen staarde, waar hij een verstrooi de en vreesachtige blik ontwaardde, die hy daar nog nooit eerder gezien De compagnons zagen elkaar ver bijsterd aan. „Né de moord?" zei Stephen Pro had. Toen ze zich bewust werd van vilnW fant^t^r even door te kijken, ziïn onderzoekende blik. zei ze* ^eroe. „Maar dat klinkt fantastisch! moreeri eons VQgj Ba£ hy glimlachte innemend naar Nigel „heb je dat al ontdekt?" „Nee. Zoals ik vertelde heb ik al leen maar tijd gehad om het boek J xic moet er rond hangen moreen dan" „Om zqn sporen uit teL wissen te- ufenWenham zei: „Maar is dat en werk voor de politie?" „Nu, ja. Hoewel, inspecteur Wright kent mij aardig goed en literair cn- zijn onderzoekende blik, zei ze: „Daar moet u zich voor laten be handelen. Dat geknoei met patent geneesmiddelen, is niets waard." - - „Men. heeft me gewaarschuwd te- ie^ dergelijks, vroeg Geral- gen wat men noemt chirurgisch in- dine. grijpen." Nigel dacht snel na. Hij moest on- de" 0éV iV'niet'ziin "fort." Arthur Geraldine leunde naar vo- middellijk een besluit nemen. Als ren. „Eén ding begrijp ik niet de moordenaar een van deze vier „ik zou het ook best eens willen waarom denkt de politie dat het "W30 2C1" hi] door wat Nigel op dat proberen," zei Stephen enthousiast, tussen vijf en zes gebeurd is?" ogenblik kon zeggen, voortaan op nik zal het beroerde ding toch ééns „Tussen tien voor half zes en zes z*Jn hoede zyn of misschien van zyn moeten lezen als we nog steeds van uur, bedoelt u. Protheroe heeft zijn rink gebracht worden. plan zijn het uit te geven. Misschien kamer pas om tien voor half zes „Ik weet niet of het is zomaar kunnen we samen werken bij dit verlaten." Nigel vertelde van de een gevolgtrekking van mij," begon probleem." kram in het loket. „Dat duidt erop, hij langzaam. „Wel, laten we zeg- dat de misdaad gepleegd werd toen gen een voorgevoel. Veronder- met zo sensatiebelust, Ste er nog mensen in het gebouw waren, stel eens dat het geheim van deze phen," zei Liz. maar uw personeel gaat niet later misdaad gelegen is in het verleden dan halfzea weg op vrijdag. Het dat haar autobiografie een vitale >>Uat zou nuttig kunnen zyn, zei enige gevaar, van het-standpunt van aanwijzing bevatte voor het motief. ^aaT u^P?r 1 de moordenaar, was dat een van de De moordenaar heeft dit misschien. dacht hy, „xk heb de val van compagnons nog langer zou blijven geweten of het vermoed. Als dat ;°_aaf werken. En inderdaad hebben twee zo is, zou hy de pagina in haar boek van u dat ook gedaan." willen vinden die hem kon verraden. Liz zei: „Ik kan me niet voorstel- E1.^us zou het schuifraam dicht- len waarom per se aangenomen moet spijkeren ten of er iemand intrapt binnen de komende vierentwintig uur," Hij wilde juist opstaan om weg te gaan toen Stephen Protheroe op merkte „O, tussen twee haakjes,wat worden dat de moordenaar een van Liz Wenham barstte bijna van bad jG vanmorcen ook weer 'over nnc r\f Trnn'ViaV nprcrtnepl ie" fwiToAnltt Will 11 in omcf hpnrpwn n - _i.._ Rockingham? Het had iets te maken met die autobiografie, geloof ik?" 3397 De volgende ochtend wordt het onder zoek hervat, maar er wordt geen spoor van het wrak gevonden. De commandant van de R.V. 18 bepaalt enkele keren opnieuw zijn positie. Maar aü(« klopt! Dan zoekt hij radiotélefonisch con tact met de Brandaris en er vallen over en weer een paar geprikkelde opmerkingen. De marme verwijt de mannen op de toren, dat zy de plek waar de tanker is gezonken niet precies hebben bepaald en op de vuurtoren beweert men. dat de marine niet kan zoekenDe enige, die zich over deze verwarring bijzonder amuseert, is Bod de, die de gesprekken afluistert, op een duin helling liggend, vanwaar hy het marinevaartuig ons o£ van'het personeel is." ongeduld. „Wilt u in ernst beweren, „Men neemt alleen aan dat de dat hij na haar vermoord te hebben moordenaar iemand is, die 't slacht- is gaan zitten om tweehonderd pa- offer kende en waarschijnlijk ver- gina's manuscript door te lezen? Dan „ja. De naam viel mij op in een wachtte Iemand, in ieder geval, had hij toch beter de hele zaak van de eerste hoofdstukken. Miss die op de hoogte was met de situa- kunnen meenemen om te vernie- Miles heeft verschillende personen tie in 't gebouw en de kantooruren." tigen?" in haar hoek van pseudoniemen voor- Basil Ryle begon steeds verbaasder „Niet noodzakelijk. Een wat ge- zien. Die „Rockingham" schijnt ze te kijken. „Maar wilt U daarmee zeg- slepener brein en ik gelóóf dat aardig goed gekend te hebben. Ik gen Hoe goed ze de moordenaar we te doen hebben met een geslepen dacht dat, als ik erachter zou kun- ook kende, ze zou het toch wel erg brein zou de voorkeur er aan kun- nen krijgen over haar jeugd ie~ kan. gadeslaan Hij ziet echter niet, dat een vreemd vinden als hij bet schuif- üen geven slechts de bezwarende weet nooit of het niet van pas komt" jongen het duin beklimt, waar hy zijn uitkijk- raam begon dicht te spijkeren?" pagina of pagma's weg te nemen— c post heeft betrokken. Het is Robbie de zoon van t A maar dat is gedaan né de „Nu, ontbreken er pagina s? vroeg Nigel zag dat Arthur Geraldmes kapitein Rob. die nieuwsgierig naar de man j ®ylfy *jPPen 'strak gespannen kükt die daar in het duin het Wat is dat voort „Wat? Ik dacht dat u zei dat het „Nee. Maar misschien heeft hij dat stonden dat ze bijna in zyn geziene Sa raar ko5erl?e' dat naast hém staat? gedaan was uit voorzorg om niet raam wel dichtgespijkerd om tijd te verdwenen. betrapt te worden terwijl hebben pagina s te typen om de weg- (Wordt vervolgd?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1