Moskou waarschuwt YS: „handen af van Quemoy" Auto's botsten in mist bij Boxtel Badmeester „redde" jongetje om telefoon te krijgen AAN HET EINDE HOOFDSTUK wmm Eisenhowers hulp nog zeer twijfelachtig liimt boud alle bout van het w- Laat V.N. Cyprus overnemen Casey: Heel Westen heeft belang bij Ned. N. Guinea CETEFLEX Spaanse treiler brengt logboek „Hugo de Groot' Djakarta wil markt in Oost-Europa Brits vliegtuig landt brandend op akker Nederlanders in wapenbroederschap' met Duitsers Somerset Maugham verjongt zich Bespreking van landingsrechten KLM op komst IVOROL: Tanden rein - Adem fris Algerië dreigt Frankrijk met nieuwe acties VERKEER EIST 4 SLACHTOFFERS Engelse vakbonden verwerpen matiging bij looneisen Edens nichtje huwt vriend uit Italië LABOUR-STEM: 't Is weer maandag A Met frisse moed melkfles-omspoelen! 100.000 bij de uitvaart van Strijdom i Nasser nodigt Fanfani uit Irakezen vallen Perzië binnen Simplonpas spoedig weer opengesteld Tsjech in Polen ter dood veroordeeld SPROETJE SPARKS door FRANK JiQDW|K m AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB JJaanrlaiE 1 september 1958 Verre Oosten vertrokken, voor het eerst sinds Korea. Dit duidt op Ame rikaanse steun aan Tsjiang. Maar aar de andere kant bltfft men in Londen opvallend kalna on der de hete opwinding rond Quemoy, waarop na een onderbreking wegens een orkaan, weer de granaten neer- gestrooid worden en waarboven luchtgevechten worden gestreden. Men schijnt in de Britse hoofdstad te betwijfelen of de Chinese communis ten wel het bruikbare materiaal heb ben voor een landing. Een correspondent van Agence DUBLIN, De Spaanse treiler „Perion" 'zal het logboek van de KLM-superconstellatlon Hugo de Groot, die op 14 augustus veronge lukte, aan de commandant van de haven van Vigo ter hand -tellen wanneer het schip daar dinsdag aan komt. De „Perion" heeft de vertegen woordigers van haar rederij In Ier land per radio meegedeeld twee dagboeken aan boord te hebben en een kledingstuk van een vrouw te hebben opgevist in de nabijheid van de plaats, waar de Hugo de Groot verging. DJAKARTA. Indonesië heeft het oog gericht op Oost-Europa als markt voor zijn landbouwprodukten. Het hoofd van de Indonesische regeringsiustantie, dat de 500 „over genomen" Nederlandse cultuur- ondernemingen. beheert, betoogde, dat de „Nederlanders de Westeuro- pese markt blokkeren". Hij zei naar Oosteuropese landen te zullen rej2en om te trachten daar hsndelsconnec- ties tot stand te brengen. Hij zei echter niet, welke landen hij in gedachten had, GODALMING. (Engeland) Tien mensen zijn aan de dood ontsnapt toen een brandend vliegtuig een noodlanding maakte op een akker en 400 meter van een boerderij tot stilstand kwam. Het vliegtuig, een tweemolprige Dart Herald, die voor de befaamde vliegtuigshow naar Farnborough onderweg was, werd bestuurd door H. G, Hazelden, de chef-mvlieger van Handley Page. Voor de noodlanding was een van de motoren reeds van de vleugel gerukt en neergestort. De 'piloot slaagde er op het laatste nippertje in onder een hoogspanningsleiding door te duiken, voordat hij zjjn machine aan de grond zette. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Volgend jaar zal het komen tot een volledige wapen- broederscbap van Nederlandse en Duitse troepen. Dat zou de uitkomst zijn van besprekingen die «de chef van de Nederlandse generale "staf, luitenant-generaaj Le Fèvre te Mon- tlgny heeft gevoerd met de Duitse generaal Heusstnger en de stafchef der *Bundeswèhr,<^i»ttln^er. Een hele Nederlandse divisie zou volgens hun plan Samen met Duitse divisies een grote manoeuvre houden. Eeu Nederlandse divisie zou» als de plannen doorgaan, in Noord- Duitsland niet alleen als sparring- partner oefenen, maar ook in ver- bpndenheid met Duitse eenheden, zou niet meer geravitailleerd kunnen worden door de zware bombarde menten. France Presse heeft weer op Manilla vernomen dat de Amerikaanse Ze vende Vloot opdracht heeft gekregen zich afzijdig te houden van eventuele invasies op de nationalistische eilan den voor de kust van het vasteland. Hieruit zou dan weer blijken dat de VS Quemoy aan zijn lot overlaten. De Amerikaanse adviseurs voor MOSKOU/TAIPEH. - Het Kremlin heeft de V.S. fel en uit- mSm?vSt®"'liSt dagend gewaarschuwd zich niet te mengen in een strijd tussen Peking en Formosa. Moskou stelt zich vierkant achter Peking. Maar ondanks dit krijgshaftige geluid uit de burcht der vrede lievendheid, wemelt het van de meest tegenstrijdige berichten over de spanning rond Quemoy. X»e Chinese communisten hebben groep supersonische jagers- vanmorgen vroeg honderd granaten afgevuurd op Quemoy en Tatan, al dus heeft het nationalistische minis terie van defensie bekendgemaakt» Het Is de tiende achtereenvolgende dag, waarop wordt geschoten en de derde achtereenvolgende dag, waar op de beschieting niet bijzonder in tensief is. De Sowjet-Unie waarschuwt Ame rika via een achterdeurtje. In de Prawda, het partij-orgaan, dat van tijd tot tijd gebruikt wordt om de op vattingen van de hoogste machtheb bers te lozen, stond gisteren een uitermate lel artikel. Daarin wordt klaar gesteld dat Rusland de Chine se Volksrepubliek te hulp zal snel len, wanneer de "VS zich bemoeien mét een eventuele actie van Peking tegen Formosa. Zo'n botsing zou lei den tot een algemene oorlog, waarbij ook andere gebieden betrokken zou den raken. „De provocateurs moeten niet denken dat ze het conflict kun nen lokaliseren," aldus de Frawda. Amerika wordt agressie tegen com munistisch China in de schoenen ge schoven. Maar Amerika moet er wel om denken dat China niet een klein hulpeloos land is, waar Amerikaanse mariniers straffeloos kunnen landen. De Prawda stelt uitdrukkelijk, dat het, Chinese volk hier bezig is een binnenlandse kwestie op te lossen, een streven waarbij de Sowjet-Unie haar broedervolk naar vermogen zal steunen en waarin buitenstaanders rich niet hebben te mengen. In Taipeh meent men dat de oorlog feller zal oplaaien. Er wordt in de stad niet meer gebouwd, behalve aan militaire werken. Uit de Verenigde Staten is een Australische minister: (Van één onzer redacteuren) DEN HAAG. De Nederlands- Australische lucbtvaartonderhande- lingen, die in het begin van dit jaar moesten worden afgebroken, omdat de Australische regering niet bereid was de landingsrechten van de KLM in Australië uit te breiden, zullen dit jaar worden hervat. Dit deelden de ministers Casey en Luns mee op Schiphol, vlak voor het vertrek van de Australische minister van buitenlandse zaken naar Londen. (Advertentie LM.) CAIRO. De Algerijnse verzets organisatie F.L.N. "heeft zondag ver klaard, dat de aanvallen, die vorige week op benzin e-opslagpiaatsen in Frankrijk zijn gedaan, slechts „een eerste offensief" waren van een plan om de_ strijd voor de bevrijding'van Algerië naar Franse bodem over te brengen. «Het doél van het eerste offensief was de brandstofopslagplaatson voor de Franse luchtmacht te treffers. Het offensief had aangetoond dat de strijd in Algerië niet ten einde loopt, zoals de Franse autoriteiten verkla ren. Tenslotte wordt in de verklaring van de F.LJN". gezegd, dat de volks stemming in Algen over de nieuwe Franse grondwet bedrog is. Christian Pineau, de socialist die ruim twee jaar minister van Buiten landse Zaken van Frankrijk is ge weest, heeft verklaard, dat hij tegen het cmtwerpgrottdwet van de Gaulle zal stemmen. BOXTEL. Op de rijksweg 's-Her- togenbosch- -Eindhoven zijn zondag morgen omstreeks acht uur een Duit se en een Iraakse auto in botsing ge komen. De 60-jarige mevrouw M. Mittelman uit Bagdad en het drie jarige meisje B. Kamphausen uit Rheydt In Duitsland kwamen hïerbü om het leven. Alle andere inzitten den van d«" auto's werden min of meer ernstig gewond. Voor het leven van enigen van hen wordt gevreesd. De Iiaakse auto. kleine personen- auto haalde bij Liempde bij Boxtel een Nederlandse auto in en kwam j daarbij op de linkerrijbaan terecht. Op 1 datzelfde ogenblik nadeide uit de te genovergestelde richting een Duitse auto, die door de bestuurster (?an de volkswagen niet gezien was, doordat een ochtendmist het uitzicht belem merde. Met voile vaart vlogen de wa gens op elkaar in. Sommigen der slachtoffers werden op de weg geslingerd, anderen raak ten bekneld tussen de wrakstukken. In de volkswagen zaten een daifte uit Irak niet haar zoon en haar moeder, alsmede twee heren uit Nijmegen. De moeder overleed ter plaatse. In de andere auto zaten een echtpaar uit Rheydt met hun. driejarig dochtertje, (Van onze correspondent) DEN HELDER. Uit wanhoop, omdat hü geen telefoon kreeg in zijn badhokje aan het strand heeft de Helderse strandbad meester A. van D. vorige week een redding van een dertienjarige jongen uit zee in scene gezet. De badmeester vergastte namelijk een aantal plaatselijke bladen in Den Helder op bet schokkende verbaal, dat hjj de 13-jarige Cor de Vries uit Alkmaar het leven had gered toen de jongeman door de stroom gevaarlijk afdreef. Hij ver telde hoe gevaarlijk het was, dat zijn strandhokje met van een telefoon was voorzien. De badmeester had circa 20 minuten moeten lopen om zijn redding telefonisch, te melden. „Deze keer", zei hij, „is het nog goed afgelopen maar wat ais er een BOURNEMOUTH De vijf groot ste Britse vakbonden hebben beslo ten hun steun te geven aan een ont werpresolutie, waarin het beginsel van matiging bij het stellen van loon eisen wordt verworpen. Waarschijnlijk: zal hierdoor het voorstel met grote meerderheid wor den aanvaard als het aan de orde komt op het negentigste congres van het vakverbond, dat maandag in Bournemouth begint. De vijf bonden die zich voor aanvaarding hebben uitgesproken zijn de, twee Algemene Arbeidersbonden, *sde - Organisatie van Spoorwegpersoneel, de Bond van Bouwvakarbeiders en de Bond van Scheepsbouwarbeitjers, schijndode of een bewusteloze is die direct medische hulp moet heb ben?" De berichten verschenen in tal van kranten. Nu echter is gebleken» dat de badmeester de redding in scene heeft gezet. Hij gebruikte daarvoor een dertienjarig vriendje, een zekere B. uit Den Helder, die zich ver in zee begaf en door de badmeester werd „gered". Toen de jongen op het strand lag leek hij volkomen bewusteloos. Het toneel- spelletje werd zelfs zo goed opge voerd dat badgasten rond de jongen LONDEN. Amelia Eden, een 25 jaar oud. nichtje van oud-premier SPr Anthony Eden, geeft de Lon- dense society op voor een huwelijk met de Iraiicanse scheepstoerfetutp- kundige Giovanni Borelli, die van 125 gulden in de week moet zien rond te komen. Miss Eden leerde haar Giovanni drie jaar geleden kennen, toen zij met vakantie ïn Italië was. Zij zullen het huig moeten delen met Giovan ni's ouders, vier zusters en twee broeders. Lady Patricia Eden, de moeder van Amelia en een schoonzuster van Sir Anthony zei: „Ik weet, dat Amelia en Giovanni erg veel van elkaar houden. Eerst maakten wij ons zorgen, hij komt uit een heel ander milieu, maar wij. hebben ons hoegenaamd niet tegen het huwelijk verzet. Ik geloof, dat Giovanni een prachtvent is." c 1 Finland wil Rus niet toelaten HELSINKI. De Finse regering weigert een Russische .partijfunctio naris toe te laten, die het congres van de Finse communistische partü wil bijwonen. Het gaat hier om de 77-jarlge Kuusinen, een van de oud ste leden van de Russische commu nistische parf-0, Kuusinen was eerst Fin. Hij was zelfs in 1918 socialistisch minister. Later scheidde hij zich met anderen van de sociaal-democratische partij af en werd leider van de communis tische partij. Hij werd verbannen cn vestigde 2ieh in de Sowjet-Unie, dromden en zich afvroegen of hij dood was. Een politieonderzoek heeft echter uitgewezen, dat het hier j een vrijluguber spelletje betrof, dat slechts één doel had: het verkrijgen van een telefoon voor de badmeester. SCARBOROUGH De Britse La- waar"hij lid van het presidium van bourpartij zal zich op haar jaarver- i de Opperste Sowjet werd. Zijn doch- gadering, die op 29 september in ter Heria is leidster van de Finse Scarborough begint, beraden over j communistische partij, een beroep op de Verenigde Naties Twee andere gedelegeerden uit de om de Britse verantwoordelijkheid Sowjet-Unie kregen wel een visum over Cyprus over te nemen. De af-om ^et partijcongres in Helsinki te deling Sheffield wil er bij* de rege- bezoeken, ring op aandringen om te erkennen dat Engeland geen oplossing meer 1 kan bieden die voor alle Cyprioten aanvaardbaar is en om bereid te zijn I zich van het eiland terug te trekken. Oit laatste vooropgesteld dat de VN de verantwoordelijkheid overnemen zolang plannen voor zelfbestuur nog niet verwerkelijkt zijn. een nichtje met haar verloofde en een vriendinnetje van dit nichtje. Het driejarig kind werd eveneens dodelijk gewond. Hilversum. De 23-jarige C. C. uit Hilversum werd vrijdagavond laat aangereden door een vrachtauto. De vrachtautochauffeur vervoerde dé zwaargewonde jongeman naar zijn. huis en waarschuwde terstond een dokter. De an der t ochtend is de jon gen echter overleden. Het ongeluk gebeurde toen C. met zijn bromfiets op weg was naar Baant. (Van onze correspondent) .Vianen. Een aanrijding met een fazant, welke hij zaterdagmiddag op de rijksweg tussen Vianen en Hage- stein heeft gehad, is oen Baarnse autormfbilist noodlottig geworden. Nadat hij met zijn wagen de vogel had geraakt, stapte de automobilist uit om naar de toestand van hot dier te gaan zien, waarbij hij opzij moest springen voor een bestelwagen. Daar door kwam hij vlak voor een uit de andere richting komende personen auto, die hem schepte. Zwaar gewond is het slachtoffer naar een ziekenhuis te Utrecht vervoerd, waar hij zondag is bezweken. LONDEN De bekende Britse schrijver Somerset Maugham die aan de Rivièra woont, zal binnenkort een „verjongingskuur" doen in de kliniek van prof, Paul Niehans te Montreux, DEN HAAG. „Handhaving van het Nederlandse bestuur over weste lijk NieuW-Guinea is niet alleen een Australisch belang, maar meer tn het algemeen zelfs een belang van het Westen," verklaarde de Austra- zo weet de „Daily Express" te mei- 1 jisehe minister van Buitenlandse Za den. j ken. Richard G. Casey, bij zijn ver- Somerset Maugham, die 84 jaar is, trek naar Londen. Daar op Schiphol zal volgens het blad een celbehande- j toonde hij zich bijzonder verheugd ling ondergaan. Hierbij worden le- i over de besprekingen die bij In Ne- ver.de en jonge Cellen in het lichaamderland heeft gevoerd. Het waren gespoten. 1 de vruchtbaarste geweest, die hij zich over een lange tyd kan herin neren. „Ik ga naar huls met vele nieuwe Ideeën", zei h|j, Casey antwoordde bevestigend noch ontkennend op de vraag of de ministers ook de mogelijkheid had den besproken de spanning om wes telijk Nteuw-Guinea te laten af ne men, „Die spanning hebben wij niet gemaakt" zei de Australiër „En wij vormen geen bedreiging voor welk vredelievend land ook." (Advertentie LM.) LgJ M»»r gekheid na ©#f> schone melkfles hóóri erbij I PRETORIA. Een menigte van naar schatting honderdduizend men- sen heeft zaterdag de Zuidafrikaan- se minister-president Johannes Strij- dom op zün laatste gang vergezeld. Zijn stoffelijk overschot Is op een speciaal kerkhof, niet ver wan dat -van paul Kruger, bijgezet. Morgen zal de Nationale Partij I een nieuwe fractieleider kiezen, die dan tevens het premierschap krijgt opgedragen. Naast de huidige waar- j kott. een Tsjech, die voor de Duit- nemende premier Charles Swart, sers als politieman heeft gewerkt, maken de ministers van naturellen- ter dood veroordeeld wegens het in ROME. President Nasser van Egypte heeft de Italiaanse premier Fanfani officieel voor een bezoek aan Cairo uitgenodigd. Premier Fanfani en bondskanse- j lier Adenauer van de Bondsrepu bliek hebben in het vakantieoord van laatstgenoemde aan het Como- meer van gedachten gewisseld over i de jongste ontwikkelingen in de in ternationale politiek. De twee staats. lieden huldigden dezelfde opvattin- j gen over de huidige toestand. Zij spraken af» dat zij elkaar opnieuw zouden ontmoeten „teneinde de Westduitse«ltahaan5e 1 consolideren". TEHERAN. Iraakse troepen vijftig man in totaal hebben de Perzische grens overschreden. Waarom, is niet duidelijk. In de Libanese hoofdstad Beiroet, werd een aanslag gepleegd op de Iraakse militaire attaché, waarbij hijzelf zwaar gewond werd en zyn chauf feur gedood. Ook hiervan zijn de achtergronden niet duidelijk. Perzische militairen hebben een Iraakse parachutisten-officier ge arresteerd, die verklaarde dat er buiten hem nog 49 anderen te voet de gTens met Perzië waren over gestoken en waren ondergedoken bij plaatselijke stamhoofden. In Beiroet werd de Iraakse mili taire attaché Samarrai ernstig ge wond toen zijn auto op straat werd beschoten. De plegers van de aan slag ontkwamen. Naar verluidt zou de nieuwe Iraakse regering Samar rai wiens naam is genoemd In de processen tegen voormannen van het oude regiem bevolen hebben naar Bagdad terug te keren. Hij zou dit geweigerd 'hebben. Jordanië heeft weer een journalist uitgewezen. Het is de speciale ver slaggever van de Londense Daily Telegraph. Een reden werd niet op- werd te Damascus ge meld, dat vier Turkse militairen op Symch gebied zouden zijn doorge drongen en de burgemeester van een dorp mee naar Turkije hebben ge voerd. zaken dr, Hendrik Verwoerd en dr. Ebenezer Doenges een kans. Van Nederlandse zijde was er op de begrafenis de ambassadeur J. van den Berg. Minister-president Drees zond de waarnemende premier een telegram van rouwbeklag. GENEVE. De Simplonpas tus- ■iiendschap te j sen Italië en Zwitserland, die op 19 augustus door een aardverschui ving geblokkeerd werd, zal deze week weer voor "het wegverkeer worden opengesteld. De normale treinverbinding zal mot voor half september hervat worden, maar van maandag af zul- WARSCHAU. De rechtbank van len or dagelijks zeven tremen rij- Rzeszow in Polen heeft Josef Ko- den. De passagiers moeten overstap- pen op het punt, waar dc aardver schuiving pl rats vond. AMERSFOORT. De heer J. W. Beumer is in de zaterdag te Amers foort gehouden vergadering van het dagelijks bestuur van - de „World Association of World Federalists" benoemd tot uitvoerend directeur van deze organisatie. de afgelopen oorlog doen terecht stellen van hondera personen van Poolse en Joodse afkomst. Kokott werd in oktober 1957 m Tsjecho-Slowakije gearresteerd. Op verzoek der Poolse autoriteiten werd hij uitgeleverd. (Advertentie LM.) tnmstharslijm Ceta-Sever DATBtTtKtrtr DAT WÉ ÖÊVAAR LOPÉN MAARMAKjÊ_fïl£T OM6ERU3THDORI jt Hfc&r 0UWÉ3ÖI IK DtfIK DAT Zt ot 3CMAT 20£HEM VA5T t£M ejNO)£ VtRDtfL. WIJ H£BBtri GtLD hiér Gti/oriDtri MIJ 5CHI£d <5£R MObMEéR vfcRBofiütn Ditmrt- ntn wtrtn dat OOK HIJ li nATUURUjK WÉÉROPOMDÉ»? WAAR (MIJfT ^PROÊljU TOCH Hy HAD AL lAftö HIÉR KUH NOU VÉflTJt OtrtK )t DAT 20ÉHEN 33g8.— Even later is Lodde het middelpunt van een groepje jongens, die Indiaantje spelen. Hij klapt snel zijn koffertje dicht, staat op en w£t weg gaan. ,M-, meneer." zegt Robbie, gen we niet even naar uw radiotoestel luiste ren?" Lodde antwoordt niet: hij heeft trouwens ook niet goed begrepen wat het ventje zei. De jongens kijken hem een beetje vreemd na. Wat een rare kerel!„Jongens!" roept er dan een, ,ik weet een nieuw spelletje! Die man met zn radiotoestel is een spion en wij gaan 'm an es- teren 1" Het voorstel wordt met gejuich begroet en meteen stuift het troepje weer weg. Lodde kijkt ze na. Spion'' Spion? Dat woord heeft hij duidelijk opgevangen. Och. het rijn maar kinde ren en hij heeft van hen niets te vrezen, maar hij zou toch ook niet Eraag hebben, dat ze over hem en zijn toestel thuis gaan praten. Wat moet hij nu gaan doen? HOOFDSTUK XI Terugdraaien 1 Voor Nigel, wiens standaardvoor beeld van een vrouw in het openba re leven dr. Edith Summerskill was, bleek mrs. Blayne een verrassing. Haar stem was zacht en melodieus, haar uiterlijk allesbehalve geducht: ze deed denken aan 'n keurig, schuw, energiek vogeltje een water spreeuw misschien zoals ze daar aan het tafeltje in het restaurant zat, haar zwarte deux-pieces bij kraag en manchetten afgezet met wit piqué, haar hoofd op en neer bewegend over het menu. Het was de dag na het diner bij Gerald ine, en Nigel had Clare Massmger ook voor de lunch uitgenodigd. Toen ze hun keus hadden gemaakt uit het menu een tijdrovende on derneming bij Clare die altijd door een verlammende besluiteloosheid bevangen werd als ze een goed voor zien menu onder ogen kreeg ver telde Nigel aan mrs. Blayne het een en ander over het geval waarmee hij bezig was. „Dus, ziet u," eindigde hij, „het is een kwestie van inlichtingen over haar jonge jaren. Clare heeft me ver teld dat u haar toep gekend heeft." „O ja, wc zijn samen op school geweest, Wimblesham High School, ïk kende haar heel goed als meisje. Toen ik een beurs kreeg voor So- mervilïe gingen we wat uit elkaar. Maar ik ging haar nog vaak opzoe ken in dc vakanties." „Toen ze in die boekwinkel werk te?" „Ja" Het net gekapte hoofd van mrs. Blayne knikte hem toe. en ze lachte vrolijk met een kleine water val van torien. „Grappig, de dingen die je bijblijven. Hebt u ooit een verkoopster in een boekenzaak echt zien lezen?" „Nee. dat kan ik niet zeggen." „Nu, zn' deed dat wel Wanneer ik er maar bmenkwam zat zij met haar hoofd in een boek. Altijd romans. Ik deed nogal pedant over de rom mel die zij las. Arme Millie! En ik geloof dat ze jaloers op me was om dat ik studeerde. Het was een on behaaglijk soort vriendschap." „Dat zijn vrouwenvriendschappen altijd," merkte Clare op. „We probe ren voortdurend ons met eikaars le ven te bemoeien *en dat nemen we elkaar kwalijk." „Maar ze had ook mannelijke vrien den?" vroeg Nigcl. „Bij dozijnen, als je haar moest geloven. Maar ze kon goed fantase ren, op school al, het minste wat ze deed was toch dat ze je je ongeloof liet opschorten. De lerares Engels heeft eens gezegd dat Millies flair voor verdichting 'n hoger doel waar dig was. En dat zou haar grafschrift kunnen zijn, veronderstel ik, de arme vrouw," Mrs. Blayne hield een ogen blik op om van haar martini te nip pen. „Op de rechtbank, weet u, knjg ik iedere week dat soort meisj'es voor me Kruimeldiefstallen win keldief stallen enzovoorts. Zö kunnen eenvoudig geen onder scheid maken tussen de werkelijk heid en hun eigen fantasieën. En de schuld van hun overtredingen wij ten ze altijd aan iets anders aan hun eigen pech, aan ouders, die hen niet „begrijpen", aan de maat schappij die ze nooit eens 'n kans geeft. Maar ik praat te veel." ..Absoluut met. Dat helpt me ge weldig om een idee van de situatie te krijgen. Zou u zeggen, dat Mini- cent Miles, als kind. een poten tiële delmquente was?" „Ik haat dat woord. Maar, ja, ik geloof dat ?e dat wel was. Het ver schil was alleen dat ze een geheim zinnige gave bezat om buiten schot te blijven, om de gevolgen te ont wijken van handelingen waarvoor ze verantwoordelijk was „B"c!opH"u. dat ze andeie mensen de schuld gaf?" vroeg Clare. „Zo eenvoudig ts het nu ook weer niet. Ze had een steikc persoonlijk heid natuurlijk, vol levenslust en aantrekkingskracht, wat men 'n wil debras noemt. Op school was ze al tijd het middelpunt van een groep. Maar ze had nog een andere zijde een zekere sluwheid nee. een onverbeterlijk zelfbedrog zodat, wan neer ze iets verkeerds gdaan had, ze zichzelf daarvan kon losmaken zichzelf kon inbeelden dat het nooit gebeurd was, en zichzelf met zoveel succes beetnam, dat ze soms andere mensen beetnam ook." Mrs, Blayne zweeg, terwijl de eer ste gang werd opgediend. Toen keerde ze weer naar het verleden terug. „Haar vader was een onmogelijk mens. Ik vermoed dat ze het van hem heeft Hij leefde altijd op te grote voet ik kan me nog ber inneren dat mijn ouders erover praatten toen hij failliet ging. O ja, voor ik het vergeet, het was in die tijd ongeveer de tijd van dat faillissement dat ik een merk waardig inzicht kreeg in Millie Dat moet geweest zijn in ons laatste schooljaar. Op een dag vertrouwde ze mi toe. dat een man avances had gemaakt bij haar, zo noemden we dat toen niet, maar Millie sloeg geen enkel detail over. Later hoorde ik dat ze het aan heel wat andere meis jes ook nog had toevertrouwd, en het verhaal werd meer luguber bü elke herhaling. Ik was toen klasse oudste en vol gevoel voor de ge meenschap een afschuwelijk pe dante kwast in feite. Ik vertelde haar dat ze haar ouders van die man moest vertellen. Ze zei dat ze dat niet durfde hij had met vre selijke dingen gedreigd als ze zou proberen hem te ontmaskeren. Dus zei ik dat ik het aan de directrice zou rapporteren. Millie smeekte me het niet te doen. maar ik was al op weg Gelukkig was de directrice een verstandige vrouw. 2e liet Mil lie dadelijk halen en confronteerde haar met mijn beweringen. En Mil lie kwam er zonder kleerscheuren af weet u. 2e zei dat ze het gedaan had om mij voor de gek te houden het was maai een grapje geweest het liet goed zien wat een onge zonde geest ik had, dat ik het dwaze verhaal ernstig had kunnen opne men. Maar haar houding was zo openhartig, zo gezond en zuiver toen 2e de voor de gekhouderij opbiechtte, dat ik me echt een grote dwaas voelde alsof ik wérkelijk een on gezonde verbeelding had. Ze werd natuurlijk berispt: maar de dncc- trice dacht kennelijk dat het «en niet al te nette grap van Millie was geweest en al te giote ijver van mij." (Wordt vervolgd»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1