Van koloniale smetten vrij «SI H WERKLOOSHEID DAALDE LOPEN LIETEN J BBBB3SKB SHELFK Cefa -Bever AANHETEINDE HOOFDSTUK Een vrolijke achtervolging jn negen etappes Het einde wordt „gevierd" Veel gespaard in augustus Tobi Rix voor Britse televisie Hongaar op overweg door trein gegrepen - - Hl?'tÉCsiïï ds" hap0rt s'0m- Z«" geeft uw zenuwen rust Rook van brand stremt verkeer Biertje voor zoekers naar in bossen verdwaalde dame Brand teistert Drents veen Amersfoortse kei overtroffen Masjoemi acht ..rebellen" niet schuldig beroemde; geneesmiddelen in 1 tablet ..oen wonderen! Rassenscheiding op Nederlands schip verboden Vrijspraken in Leids dodelijk ongeluk Fineren in bochten met SPROETJE SPARKS door FRANK GODWIN. 'VCtïT hot j Poor Nicholas Blake j Woensdag 3 september 1938 DE uittreding van Indonesië uit liet .Nederlandse staatsverband blijft een bron van ergernis voor velen cn vooral voor degenen, die menen, dat bij wat meer flinkheid van Nederlandse kant het zover niet bad hoeven Ie komen. Men kan eindeloos nakaarten iiexover, en misschien stellen dat het minder aan flinkheid heeft ont broken dan aan openheid van geest en tact; maar bet doet niets af of toe aan het feit. dat ook .hier, gedane zaken geen keer nemen. Wat geweest is, keert niet terug; en het zou heel goed mogelijk kunnen zijn, dat achter de omwikkeling, die zich heeft afgespeeld, meerhistorische noodzaak ztt dan zelfs op dit ogenblik nog zichtbaar is. Iets daarvan voelden wij kon geleden, toen een goed kenner van Java ons het een en ander vertelde over bet bevolkingsvraagstuk op dat eiland. Het puilt er uit van mensen, zei hij; mensen, die er over liet algemeen weinig voor voelen, naar minder ontwikkelde andere eilanden te worden overgebracht. De Nederlandse maatregelen op dit punt waren indertijd al weinig meer dan een druppel op een gloeiende plaat; en het staat trouwens wel vast, dat een miljoeaenimmigratie uit Java wel hel laatste ja. wat de bevolkingen van Sumatra en Borneo wensen. Voor Ne derland zoo bet probleem in betrekkelijk korte tijd onoplosbaar zijn ge worden. Indonesië zal er zichzelf nu mee moeten redden, Het was een opmerkelijk geluid, dat wij de lezers niet willen ont houden. Evenmin willen wij hun onthouden het oordeel van een zaken-' man, die door de gang van zaken in Indonesië veel schade had geleden, maar zich niettemin had weten vrij te houden van wrok en ressentiment. Volgens hem liep door datgene, wat tnen de ontwaking van Azië kan noemen, de oude koloniale landbouw tocb ai op zijn eind. En de ver- oieuwing van de tot dusver op rasverschil en feitelijke monopolies ge-! i bouwde maatschappij was van Nederland uit niet te verwachten. „Wij j I hadden als kolonialisten een slechte naam gekregen en daar zakelijk i stellig groot nadeel van ondervonden," f ET is een gezichtspunt, dat de aandacht verdient, ook al omdat het in de maandag in de Haagse Dierentuin gehouden grote exportbijeenkomst door benadering van de andere kant een merkwaardige bevestiging heeft gekregen. Prins Bemhard schreef I ide kansen, die Nederland in Zuidamerika heeft, mede toe aan het ont- breken bij ons van „imperialistische neigingen"; en dr. Stokhuijten zei iets soortgelijks door de nadruk te leggen op het politiek onverdachte in bet streven van Nederland, alom ter wereld economische betrekkingen aan te knopen. Hier is, zei de beer Stokhuijzen, sprake van een „pene tration pacifique". Na wijlen wij waarlijk niet zo ver gaan om te zeggen, dat de vrijwot- ding van Indonesië en de reeks van in de jaren daarop gevolgde anti- Nederlandse maatregelen eigenlijk tot voordeel van ons land hebben ge-! strekt, omdat ze de economische mogelijkheden elders hebben vergroot. Waar in de feiten, zoals ze zich thans aftekenen, kan zeker een reden worden gevonden om niet meer al te veel de klemtoon te leggen op de1 voorsprong, die België op Nederland zou hebben door de handhaving van zijn Afrikaanse koloniaal bezit. De noodzaak van aanpassing aan een nieuwe situatie dwingt de Nederlandse Ondernemingen tot pogingen, elders1 tan kansen waar te nemen. Het koloniale tijdperk is voor alle landen nog niet voorbij, maar het neigt wel overal ten einde; en degenen zijn het' verst, die met bekwaamheid en energie tijdig de bakens verzetten. Veel minder dan vroeger zijn de historische voordelen van betekenis; veel meer dan vroeger komt het aan op deskundigheid en rusteloze acti-1 viteit Hier liggen de kansen voor een klein land als het onze om. zich in de veranderde wereld te blijven doen gelden. En het getuigschrift „van koloniale smetten vrij" betekent daarbij een niet hoog genoeg te waar deren passepartout. 'Tl w..' i i'.i 7--: V" ANINE en Danny zijn al „En op die manier hoeven we niet te lopen," zegt ze triomfantelijk. weet vroeg op pad. Al qauw Danny kijkt haar bewonderend aan. Janine is hem weer te slim af. Het verdwijnt het riviertje weer js njCt meer zo ver naar parijs. Bij uit Zicht. Op kltn gemak: lopen de finish is er nog een kritiek mo- ze dp wen af T)p dan aant i-nnr- ment- omdat de „vader", van Dan- ze ae weg aj.ue aag gaat voor- ny en Janine de wedsttiJd inder. by, zonder dat er iets bijzon- daad blijkt te hebben gewonnen. ders gebeurt. Teqen de avond Met alle geweld willen de journalistn Tfotos makenvan de overwinnaar komen ze een ouae; - DEN HAAG Er Is in de maand augustus vrij veel gespaard. Bij de rijkspostspaarbank was het spaar overschot bijna twintig miljoen. Vo rig jaar augustus were maar bijna vijf miljoen gespaard, vorige maand ruim negentien miljoen- Amsterdam spaarde dit'jaar an derhalf miljoen, vorig jaar daalden daar de tegoeden bij de rijkspost spaarbank met een half miljoen. In Rotterdam werd 1.2 miljoen gespaard dit jaar, terwijl vorig jaar een ton ontspaard werd. In Den Haag werd 1.4 miljoen ge spaard, terwijl vorig Jaar;, vier ton meer werd opgevraagd dan inge legd. AMSTERDAM De Nederlandse artiest Toby Rix is uitgenodigd zaterdagavond voor de Engelse tele visie op te treden. Hij zal medewer king verlenen aan het programma van George Formby. HENGELO —7 De 25-jarige Hon gaarse vluchteling Istvan Buzas is gistermiddag op de onbewaakte overweg aan de Kettingbrug te Hen gelo met een motor tegen een loco motief van een posttrein gereden. Hij raakte levensgevaarlijk gewond en overleed enige uren later in het r.-k. ziekenhuis te Hengelo. met zijn „kinderen". Maar Danny en Janine maken van een onbewaakt H ogenblik gebruik, door te ontsnap- fi pen. m Na veel gezoek, vonden ze het huis. dat de „echte" vader van Dan ny heeft gehuurd. Doodmoe gaan ze naar binnen. De buitendeur slaat met een plof achter ze dicht. Ze zijn vei lig. Ais Mike en Suzanne in vliegende dove houthakker te- i gen. Jat. ine slaagt er II in hem duidelijk te makendat ze naar i een slaapplaats zoe- kenDanny vindt het eerst niet erg verstandig om de oude man aan te spreken, maar Ja- vaart het stadion binnenstuiven^ vin- nine zet haar 2in door Dp ^en-zij alles- behalve Danny en Janine. Een schreeuwende menigte nen, Danny, Je zult niet meer alleen houthakker is erg vriendelijk, is bijeen om de Wielrenners te be- zijn," Hij brénqt hen naar zijn hut £roeten. Ontnuchterd laten Mike en Suzanne drukt Janine: dicht tegen v Knzanrif» rle» ar»"ht<*t- -j-ii-Vi 1 De journalisten zijn erg vriendelijk--. Als de rust weer eon beetje is te ruggekeerd, zegt Mike ontroerd; „Van nu af aan kun je op me reke- treintje in zijn hand heeft. f -Adwrrpntlp <M Suzanne bloost. Bijna onzichtbaar knikt ze „ja" j u~ v-.x Suzanne de heksenketel achter zich. zich aan. „Jij hoeft ook niet meer Danny en Janine begrüpen. het al- 671 iaat tien net ^oueei eten ais De mislukte Speurtocht zit hen aar- terug, hoor," fluistert ze bijna on- l^maal nog met zo goed. Maar als ze willen. De volgende morqendiS i!* de benen, en ze gaan tenslotte hoorbaar. °p commando roepen ze allebei pre- J na ppn hpprhd-p vinnh f™** 2Wfeend en zorgelijk naar het flat- Mike lacht breed. Onderzoekend cies ^gelijk: „Hoera, leve papa en na een neernjKe nachpust, van Mike. Als een oude man kijkt hiJ Suzannc ann. mama!" gaan ze weer verder, na hun schenkt de anders zo.energieke Ame- „Het zal me niets verwonderen." Een hele tijd later ontdekt.Mike, nieuwe vriend met veel qeba- rik?,an een borrel in. zegt hij, „als we niet iets leuks voor dat hij nog steeds het speelgoed-I j j -> i .j t .-Ik raag doodvallen, als ik me niet ons alle vier bedenken." i entaal hun dankbaarheid be- het grootste stuk in miin kraag tuigd te hebben. drink, dat ik ooit gehad heb," be- troep Wielrenners" stuift hen voorbij, Süfcr? h<Ü?anii" fap^eleiri door een <rrnr>t aaniai kelt over een vloerkleeoje. Suzanne volgwaeehs schiet te hulp en staart verwonderd Ze houden een oercwa&m aan en ?aar het voorwerp in zijn hand. Het Janine maakt de journalisten wijs, ,s Mi dat Ze k*nderen 7iin vsn één van f> komt dat hier, stamelt M.1- de wielrenners die aan diT Icod lie? ke' Dan rent hij naar dl! slaapkamer. De S5SESS z>„ Pan?y e!1 J™1:10 fi®e" daar di0P de 'Sï£ 5?e JSSeS hlar '"ff: »0' da SSJBÏJjkUE vader hpeft htiiVt tn#> 1. z.q morden wdlKcr door het vaulg df favoriet Vnndebwekd\tr°ird °p^°^on,..gcrs0%rnjni™ Mike' te zon. Danny vraagt Janine stie- Iffc hn,lt Dtiv kem, hoe ze het in haar hoofd heeft Èn chaotiaSe heïme'tina vnl„ fe'rifdÏA Z:5gcJt T! IeS?eefSft fediSe^ en 5X1% te rijden, maar Janine antwoordt, dat >ie+ ziin»» tf 7ppppt\ ze op een groot reclamebord had J e ze^en. zien staan, dat de finish in Parijs is. eind goed, al goed (Advertentie IM.) DE ANTIEKBEURS IN HET MUSEUM HET PRINSENHOF - DELFT Nog tot cn met dinsdag 9 sept- geopend. HILVERSUM Gistermiddag is een werkplaats van een isolatiebe drijf in het centrum van Hilversum door brand verwoest. Een slang, van een propaanbraoder vatte vlam waardoor isolatiemateriaal in brand raakte. De rookontwikkeling was dermate hevig, dat het verkeer in het centrum van Hilversum werd ge stremd. Het gehele pand brandde met de machinerieën en het mate riaal uit. De firma die haar hoofdbe drijf in Utrecht heeft, fabriceert iso latiematerialen voor verwarmings installaties en werkt onder andere voor de Nederlandse Aardolie Maat schappij en de Stadsverwarming van Utrecht. De schade wordt geschat op enke le tienduizenden guldens, gtzoiid lekker frif ontspant a» is is lekker ARNHEM Veertig militairen en twee rijkspolitiemannen hebben gis teren de bossen rond het gehucht Rozendaal nabij Arnhem afgezocht naar een 71-jarige mevrouw, die sinds de vorige avond zoek was. Zij was in de bossen gaan wandelen. De twee rijkspolitiemannen van de gemeente kregen steun, van 40 mili tairen uit Arnhem. ,De dame werd laat in de middag gevonden. De eigenaar van de bossen, W. F. T. baron, van Fallandt, trakteerde daarop het legertje zoekers op een potje bier. EMMEN In hét veengebied van Zuidoost-Drente heelt de Emmense brandweer strijd gevoerd tegen twee veenbranden, waarvan de blussing vele uren in beslag nam. De brand woedde op veenplaatsen in Klaziena- veen-Noord en Emmererfscheider- veen. De brandweerlieden die spe ciaal zijn opgeleid voor de bestrij ding van veenbranden, die meestal zeer snel in omvang toenemen, slaagden erin het vuur te doven, doch ruim 440.000 turven gingen verloren. De oorzaak van de brand kent men nog niet. DEN HAAG De werkloosheid is in de loop van de maand augus tus verminderd. En wel met 4650 mannen. Dit wordt als een gunstig teken gezien, omdat doorgaans een werkloosheid in juli zich versterkt doorzet In de volgende maand. Ook vorig jaar steeg in augustus de werkloosheid. Men sprak toen offi cieel van een „ontspanning op de arbeidsmarkt Eind juli waren 64125 mannen werkloos, eind augustus 59475. Op de sociale werkvoorzieriingsobjeeten bleef ongeveer een gelijk aantal te werkgesteld: ruim twaalfduizend. Op de aanvullende werken verminderde het aantal tewerkgestelden met bijna vijftienhonderd. Het totaal van de zogenaamde geregistreerde arbeids reserve verminderde met ruim zes duizend, van 77302 tot 71194. Het aan tal werkloze vrouwen steeg daaren tegen van 6052 tot 6724. Bij de ar beidsbureaus was eind augustus nog vraag naar 24433 mannen en 25631 vrouwen. Eind juli -waren die cijfers respectievelijk 28014 en 25406. EMMEN In het Drentse dorp Gees is een grote zwerfkei door een tweetal kraan wagens van.de Neder landse Aardolie Maatschappij naar deoppervlakte gebracht. De grote steèn bleek 2.20 meter hoog, 3.90 lang en 2.75 breed te zijn. Het ge wicht is meer dan 30 ton. Hij zal als bezienswaardigheid In het dorp worden opgesteld. De zwerfsteen, die reeds vorig jaar werd ontdekt, overtreft de grote Amersfoortse Kei in grootte en gewicht. DJAKARTA. De Masjoemi, ctc grootste Islamietische partij in In donesië, heeft bekendgemaakt, dat de leiders van deze partij, die'zich bi; de opstandelingen in Midden- Sumatra hadden aangesloten, niet als lid, van de partij zullen worden gesehorst. Het bestuur acht volgens woordvoerder Kasmaa San god j. mecjo, dat Sjafroeddin: (de pre mier van de zgn. „revolutionairi* regering" en oud-gouverneur van de Bank van Indonesia). Boerhs- noeddin Harahap. en Mohammad Naisir „niet schuldig". „Als zij schuldig zouden worden verklaard, zou de centrale regering eveneens schuldig moeten worden bevonden, daar de opstand een ge volg is geweest van de houding der centraleregering," verklaarde de woordvoerder. AMSTERDAM. Vandaag vertrekt de 23-jarige mej, D, Laurentius stu dente aan de Leidse universluit naar St. John op New Foundland! Zij is als eerste Nederlandse door de Canadese regering uitgenodigd gedurende het academisch jaar 1958- 1959 geschiedenis te studeren aan de Memorial University in St John. (Advertentie 2.M.) Bï pijl, sriep oi „Imikrig gevind jwgt een «nU| Uhlel it U weer met pleihf Uw weit kunl do**! (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Op last van de directie zijn gisteren twee bordjes met bet opschrift „Dit dek alleen voor Nederlandse bemanningsleden" verwijderd van het achterschip van de „Peperkust", een schip van de Verenigde Nederlandse Scheepvaart maatschappij in Den Haag. Het schip vaart op West-Afrlka met een gemengde bemanning van Europeanen cn kleurlingen. Hoewel' deze bordjes reeds enkele reizen op de „Peperkust" gehangen hebben, verklaarde een woordvoerder van de VNS-directie. dat daar niets van be kend was geweest, noch bij het hoofdkantoorin. Den Haag noch bij de inspectie in'Amsterdam, waar het schip nU' JigL De -bordjes zouden daar door de Europese - bemanningsleden, die een eigen plekje aan boord wilden heb ben, zelf neergehangen zijn. DEN HAAG De vier militairen, betrokken bij het ongeluk te Leiden waarbij op 13 februari jL een moeder en kind door eén wagen van een militaire colonne werden gedood, zijn door het Hoog Mil, Gerechtshof vrijgesproken. De vijfde had reeds eerder berust in 't vonnis van de krijgsraad te velde West, die hem. een maand gevangenisstraf had opgelegd, (Advertentie I.M.) ZONDER PERSEH OF KLEMMEN I Dit j0nótn.Jv\isscHitn 2tG! ik heb idee! ÜEFEUCITtERD WAT 15 HET? ÜEtft PLAAT Tfc VfttDtN HltR BUITÉrl. ALF DE ARTIEST" frOtT Zt IftDltTÜMMEl HtBBEH VERSTOPT HEEFT HIJ DE PLATET1 ÖEVOn- BtTLR ZtGGtri WAMT "AHDERS DEM. LATtfi we in ZAKKtfl KlJKtrl 3400. In West-Terschelling huurt Lodde een auto, waarmee hij o&ar zijn hotel rijdt. Hij geeft opdracht zijn bagage in de auto te plaatsen en vertelt, dat hij naar Hoorn gaat. Dan Vraagt hij san de hotelier of professor Prudon en zijn doch ter op hun kamer zijn. Ja. dat is zo. Lodde gaat naar boven en klopt op de deur van de kamer van professor Prudon. Eva doet open. „Neemt u mij niet kwalijk, dat ik stoor," zegt Lodde in zijn beste Frans, „maar ik heb goed nieuws voor u...- Uw vriend bevindt zich in goede gezond heid en zal spoedig hier terugkeren." Eva en haar vader zijn zo verrast, dat zjj niet eens de vreemdeling naar zijn naam vragen. Daar geeft Lodde hen trouwens ook geen gelegenheid voor. „Wanneer u zich nu naar het schip van kapitein Rob begeeft," zegt hij nog, „zal ik zorgen., dat u daar binnen een half uur nadere mededelingen krijgt." En meteen Is hij verdwenen. 51 werkende zoon van de baas trouwt die al lang op solide stille eerbiedige De politierechter in Julia Blayne wijze van haar heeft gehouden." kreeg" de overhand. „Toen zeker niet," antwoordde ze kwiek, „Bij mij niet, in ieder geval. En als over geroddeld is heb ik het niet goed mogelijk. Millie zag vreselijk bleek. En ik kan me herinneren dat ze misselijk geweest is de laatste „Wel heb ik van mijn leven! En men zegt dat eerstelingen altijd een autobiografisch tintje hebben." v -r -r-v. Even later zei de druk bezette gehoord. Maar het is natuurlyk hem mrs Blayne dat ze moest gaan, Nigel w, ..„I iL- 7\ ,T 11T i .„-opall Ly a kreeg nog een paar namen en adres sen van haar, maar de naam waarom hij 4t meest verlegen zat was nuttte. keer dat ik haar heb meegenomen ^oos; ^oeïl mrS- Blayne na de oorlog voor een picknick, .ik heb dat toen Wimblesham terugkwam voor 'n allemaal op die t.b. geschoven om- rgünie van oud-leerlingen hoorde zij dat ik er niets van wist. dat de boekhandel met zijn eigenaar „Heeft ze tegen u nooit de naam door een porn was vernietigd. „Protheroe" genoemd? Of „Rocking ham"? Of „Geraldine'""' „Niet dat ik me kan herinneren." Nigel had niet anders verwacht. Als Millicent Miles op haar acht tiende of negentiende jaar een ver houding met een man gehad had hangt af van Milllceht Miles' auto biografie. Hoe ver is die te vertrou wen?" Hoe kon je de objectieve fei ten onderscheiden onder al die sub jectieve, beschermende franje, die ze zo gul er overheen strooide? Be tekende die uitgevlakte „G" ArthpT Geraldine? Noemde ze nem „Rock ingham" door een associatie met het Rockinghïim-servies in het kabinet in die vreselyke kleine voorkamer. En ais dat zo was, was t dan 'tl toe vallige of een opzettelijke associatie. In da jaren twintig, zoals Basil Ryle nogal boosaardig had opgemerkt, „kenden de mensen vaak de waarde van hun bezittingen niet." Veronder stel eens dat Arthur Geraldine, de vertegenwoordiger van de Daily Sun de fanatieke- verzamelaar, het Rock- ingham-servies gezien had toen hij voor het eerst bij Miles op bezoek kwam en .er Millicents vader yyi pond voor had geboden? Mr, Miles zat al bijna aan de grond in die zomer van 1924; - misschien, had hij het aanbod wel met beid© handen aan genomen, niet wetend dat de werke lijke waarde van het servies vele malen groter was. In ieder geval sierde nu 'n Rockingham-servies, van dezelfde tere abrikoos kleur, de tafel van de Geraldines en dat servies had hij een poosje voor hun huwelijk in 1930 op de kop getikt. hoewel het een behoorlijk gcni' :,e streek, zou geweest zijn een schandelijk staaltje van oplich- „De hele zaak is één grote dool hof". zei Nigel tegen zichzelf toen hij zich naar Fleet Street begaf. In de kantoren van de Daily Sun bleek hij echter met een van zijn gis- nouenng mee een man gwum naw fanfcnra^lê ecn swianueujit. siaa^Lje »»u zou ze dat wel geheim gehouden je terij men kon toch nauwelijks hebben. S-a"kt £?n aannemen dat het een sterke kaart „Ze gebruikte de mensen," zei ^oeKenê„^' tr, vin gewekt kon zijn voor Millicent Mi- Julia Blayne. „Dat is de hoofdin- Sin het £©bied les o n uit te spelen in-een chantage- druk die roe al die jaren bijgeble- ^924 was een zSS'e spelletje; zeker nietsterk genoeg ven is. Ze gebruikte de mensen, vol- ?a|?e ian ,-J. f f zeKere om Geraldine te dwingen haar te komen schaamteloos en onbarmhar- Arthur Geraldine geweest. doden, liever dan ontmaskerd te tig zoals een bijdehand kind grote „Wel, hoe is het mogelijk? Hij_ ia worden, Aan de andere kant zoü.de mensen voor zijn wagentje spant." nu een van de grote uitgevers, niet- aankoop van het servies Geraldine „Ze schijnt drie echtgenoten te heb- waar? Heeft een pracht lasterzaakje in nauwer contact met de familie ben versleten," merkte Clare op. ,JEn boven, zijn hoofd hangen is hij Miles gebracht kunnen hebben.. HU ik veronderstel dat ze mensen die ze dat? Nooit geweten dat die nog voor moest in het begin van de twintig kende gebruikte als karakters io ons gewerkt heeft. Voor mijn tijd geweest zijn toen, en Millicent was haar absurde romannetjes." geweest natuurlijk."een geslachtsrijp meisje; als b.U „Oh God!" kreunde Nigel. „Ver- „Zou'er hier nog iemand werken wat later haar minnaar zou zijn- tel tne nu niet dat ik dié nu ook nog die hem destijds gekend heeft?" geworden, was het best te begrijpen eens moet gaan lezen!" „Dat betwijfel ik, Na een paar dat ze hem in haar memoires aan- „Dat hoef je niet. Ik heb ze zelf jaar worden we allemaal ontslagen, duidde als „Rockingham", Eu Geral- gelezen." als we niet voor die tijd aan deli- dine was inderdaad „een macht m „Wat?" rium tremens overlijden. Maar wacht de wereld der literatuur" geworden. „Nu ja, haar eerste boek. Ik heb eens die oude Jackson heeft't over- Het was misschien moeilijk zich het gisteren gevonden. Het is uit- Ieefd. Dat was onze reclamechef, hem voor te stellen als een „schuwe, gegeven in 1928. Het gaat over een Vorig jaar met onverdiend pensioen onhandige jongeman", maar hier jonge typiste die een onwettig kind gegaan. Eunice zoek het adres van moest rekening gehouden worden krijgt bij een rich mooi voordoende mr. Jackson even op wil je?" met de niet clichés doorspekte stijl man met te veel vrije tijd, door hem „Alles hangt af," dacht Nigel terwijl van miss Miles: bij haar waren alle verlaten wordt en geboycot wordt hij zich naar Putney begaf om een jongemannen schuw en onhandig» door de gemeenschap, ze heeft een onderhoud te hebben met de gepen- heel moeilijke tjjd tot ze de hard- si oneer c 9 mr. Jackson „alles (Wordt vervolgdJ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1