HET NIERSTRASZ-EFFECT D DAROEL ISLAM: Islamitisch front communisme i m ai 8 LVYCKS Een plan AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK s >'*r ©0 WAPENS VOOR INDONESIË isÉts 1 TYrftnA PmigiisPARKs; De siaien kern '-"V'VV AUGURKEN j'T J.-Slavië beschuldigt China van boycot In ^"^verwichïing Beeld eert eerste haringkaker BENELUXBAG OP EXPO JUNKER+RUH I JL 2 E qswutfiei UéSeu er (mjifi um ,^95, Zaterdag 6 september 1938 helH yan de vorige eeuw en het begin van deze eeuw. I ziediiar otigéveer de -Woeitijd van het liberaliöftie WesteufOpa. In.:Neder|and bezat dit liberalisme de kenmerkende trek van de herleving der regeutemncnlaliteit. De regenten waren in de repu bliek de burgerlijke heejtiurrlers, die hier de plaats innamen, die elders wérd vervuld door koninklijke beambten. .De regonleiunilicgrs zijn in de cdmiondf .eeuw geleidelijk lot iamiliecluhjc* verworden, on in de Franse tijd hebben zij zich njet kunnen handhaven. Ken aantal regenteneigengrhap- pen is echter wel blijven voortbestaan, cn in het liberale tijdperk konden die opnieuv» tot gelding komen, Daur wa? de onver "riulligheid jegens ol het zlcb verheven voelen boven godsdienstige tegenstellingen, daar was de neiging, hef koningschap evenzeer binnen de perken te houden als vroeger het stadhouderfccbap. daar was dc opvatting dc dingen beter le weten dan de massa. en de. behoefte, .op aartsvaderlijke wijze zich de belangen van déze massa aan te trekken. Het liberale tijdperk in Nederland is geëindigd door de emancipatie van de groepen, die er aanvankelijk niet aan to pas kwamen: Kuyper's kleine luydeti, Troelstra's arbeiders, Schaepmain's rooms-kathofieken, Het algemeen kiesrecht i® te beschouwen als het (betrekkelijke) eindpunt van deze emancipatie. De tweede regententljd van Nederland was toen goed deel», voorbij. Meer en meer kregen figuren uit andere kringen in staat ert maatschappij de leidende posities. En de verklaring van een vooraan staande liberaal, dat zijn groep toch het denkend deel der natie bleef, wekte bij "de andere volksdelen meer dé spotlust dan dc verontwaardiging op. Wel veel boosheid echter -werd veroorzaakt door een tede van het liberale Kamerlid, de heer Niefatrasz. waarin hij zich op zeer hooghartige en latdunkende wij2e over de nieuwe mensen'en de nieuwe toestanden uitte, 2ijn rode was ean soort afscheidsmanifest; nu onbevoegden de leiding hebben gekregên, doen wij niet meer mee: gij nieuwlichters kunt niet anders dan knoeiwerk leveren, Troebtra schrijft in zijn gedenkschriften, dat - hij iii de woorden van de heer Nierstrasz het fascisme beluisterde, voordat hét hier geetalte had gekregen, HET lijdt inderdaad geen twijfel, dat- het Nieretrasz-effect (als wij het zo mogea noemen) bij de latere groei van de N.S.B. duidelijk waarneembaar is geweest. Veel mensen van goéd-liberale sfkotost hebben zich achter Mussert geschaard met een redenering, die in wezen op. hetzelfde, neerkwam «la het betoog van de heer Nierstrasz vele jaren eerder. Ook'de inhoud van een blad als De Telegraaf ia altijd door drongen geweest van het Nicrstrasz-effect. Nietwaar, de mensen'die leiding hebben, brengen er niets van terecht; en de mensen die het kunnen, krijgen in deze maatschappij van malloten en dilettanten de kans niet. En het is speciaal op dit punt. dat De Telegraaf van vóór de oorlog zich in feite niet onderscheidt van die uit de tijd daarna. Het hoeft wel geen betoog, dat deze gezindheid met bona fide liberalisme niets heeft te maken. Maar het meet toch ook gevreesd, dat dc jongste liberale ver kiezingswinst voor een niet onaanzienlijk deel aan het Nierstrnsz-effcct moet worden toegeschreven. Verwondering wekt het niet. dat dit effect zich juist in de hoofdstad van .Nederland op onmiskenbare wijze openbaart. Amsterdam is lang hot geestelijk middelpunt van Nederland geweest, maar is dat al sedert geruime tijd niet meer. De vroegere ideeënrijkdom is verschraald, de burgerzin is tamelijk gering geworden. Br ls inderdaad sprake van een" „omzien in wrok". Het communisme schijnt es nu wel op de terugweg te zijn, maar er bestaat geen enkele aanwijzing, dat er opbouwender opvattingen voor in de plaats zijn gekomen.. In kunstzinnig, economisch en politiek opzicht is in Amsterdam meer sprake van verval dan van bloei. Dit is geen nieuws. Het is b! meer dan eens vastgesteld door mensen, deskundiger dan wij. Een oud man met een staat van dienst in Amsterdam zei ons: Vroeger zat de stad vol idealisten: maar wie nu met constructieve ideeën komt, wordt uitgelachen. De wereld is immers rot! •W^rTlE zegt: een modeverschijnsel, heeft natuurlijk niet helemaal j ongelijk. Maar men treft het toch elders lang niet In die mate YV aan- Amsterdam was bij uitstek de stad van de regenten. Nu werkt het Nierstrasz-effect er waarschijnlijk in bredere kring, dan velen vermoeden. Het is bij de deze week gehouden wethoudersverkiezing op kenmerkende wijze tot uiting gekomen. In tal van gemeenten heeft de uitslag van de raadsverkiezingen er toe geleid, dat de V.V.D. voor het eerst «inds lang weer een vertegenwoordiger kreeg in het dagelijks bestuur. In Amsterdam werd ook een V.V.D.-er gekozen.Maar die nam de benoeming niet aan. Do reden? Vrees, mede verantwoordelijk te zijn voor een maatschappij, die men 41 te lang gewend is geweest als dom en dwaas af te wijzen. Natuurlijk heeft de leider van de V.V.D.-fractie het zó niet gesteld. Maar een andere conclusie was tocb niet mogelijk. De man wilde (door middel van een program) alles of hij wilde niets. Hij wist natuurlijk vooruit, dat het niets zou worden; en het was een grote opluchting! Zo verloor de richting van hot goed-libcrale Handelsblad het van die van de geheel door het Nieretragz-effect doortrokken Telegraaf. En het be angstigende van de hele historie is nog wel, dat blijkens enkele commen taren er in de kring van K.V.P. en A.K.P. spijt ie, zich niet evencena aan de verantwoordelijkheid te hebben, kunnen onttrekke v. p RESIDENT SOEKARNO haalde de schouders op, toen de militairecommandant van West Java hem in 1952 meedeelde, dat er in zijn ge- muni sten de buitenlanders het Wer ken in Indonesië onTnogélijk te ma ken. De Bamboe Roert tjing begon overvallen- te plegen op plantages, die nu niet langer meer door dé Nederlandse troepen werden be schermd, Er brak een tijd van chaos en verwarring nan, Planters "werden bied lievigs gevechten waren genoodzaakt hun gezinnen naar Dja- uitgebrokentussen de Daroel karta te zenden, omdat het leven Talnm no rit> Rarnhno "R^ op.de ondernemingen ondragelijk isiam en ae jpampos noen- was geworden. Moorden op Èuro- tjing. peanen en brandstichtingen waren aan de orde van do dag. Ook het volk had van de terreur van. de Bamboo Roentjing te lijden, want de bende verbood de arbeiders nog langer op do thee- en rubberonder- ncmingen te werken. Wie dit toch deed, liep kans gruwelijk vermoord te worden. En daar de gezagsappu- raten van de republiek die nog in opbouw verkeerden, niet in staal waren do orde en rust tc herstellen, ontstond er grote armoede onder de bevolking, In 1050 trokken (ie machthebbers In de republiek zich daur nog niet veel van aari. Zij hadden het te druk met zichzelf. Welig tierde de corruptie in regeringskringen en er „Laten die benden elkaar waren maar Weinigen, die zich be« 1 kommerden om het lot van die dut- maar liquideren, dan bezoigen 2or.den mensen, die uit-angst voorde ze ons geen last meer", meen- Bamboe RoentJing uit het binnen- de de president. Daarmee was 1KMtott'*!ï!ïïï voor hem de zaak afgedaan. men, dat deze situatie op het platte- De militaire commandant 3and ®rttoc lelden dat het volk j -n;, d00r het communisme onder de voe! dacht daar anders over. Dit gelopen zou worden. Een jonge Isla- vvas meer dan een gevecht tus- piet, Kanoscowirjo meende, dat a'.- con twpp bondon nm eikaars Indonesische staat, volgens sen twee oenaen om eikaars de beginselen van de islam gere- grondgebied; dit was de strijd geerd zijn land van de ondergang om de macht in West Java. Fa- h„ op 7 aUBUS.U5 natieke islamieten en commu- leso op de heUing van de Goenoeng nisten stonden tegenover el- Tiakraboeana, «cn berg in de omgc- kaar; zij streefden hetzelfde Taï?taS?aSS-°ïitf'Zte«ff*u's«6 doel na: het omverwerpen van wekte bij od tot een heilige oorlog rio ronnVilict tegen de Indonesische republiek on het communisme. Reeds voor de souvercimtéilBOver- Hij verzamelde enige honderden dracht had dc Bamboe Roentjing, oud-strijders, fanatieke Islamieten om ..gepunte b?mboe", een communisti- zich heen on vormde de Daroel Is- opgeslagen in het hoofdkwartier van sche groep, die deel uitmaakte van lam. het leger van de Indonesische de bende gelegen ln het bergtcrreln het Indonesische vrijheidslegcr. zich Islamitische staat. Om aan de beno- in de omgeving van Garoet. Tever- genesteld in een 'gebied, in het digde wapenen te komen, voerde de gcefs probeerden de gezagsflp pa raten noorden .van-Wést Java. .Toen Indo- Daroel Islam overvallen uit op po- in de schuilplaats.van de béhde door nesië in'1949 zijn onafhankelijkheid lütleposten, die slechts een kleine te dringen. Spionnen, dié erop uit verwierf eh president Soékarno zijn bezetting hadden. Werdén gestuurd, werden later vër- oud-strijders opdracht gaf hun wa- De buitgemaakte wapenen werden moord teruggevonden. ïn 1952 viel de Daroel Islam plot- Bewoners vtt» het platteland, die tilt -■ angst voor dc terreur van de Daroel Islam van het platteland naar do grote steden zijn gevlucht, slapen daar nachts op trottoirs en onder do pens. bij de i van de e gezagsapparaten 1 republiek in te leveren, weigerden de communisten hieraan gevolg te geven. Zij eisten van de president, dat hij eerst de buitenlandse ondernemin- bruËKen"vöór de'nïêVsten'is' er Yn dë aeD KWBn5 er een einde aan de gen zou laten nationaliseren. Toen stad geên werk.te vindon. Met bc- strijd. Als strijdmacht bestond de rust ïlet. Dit ^ou echter slechts van Be balkons van de treinen, die vanuit het Oilmen land ln de grote steden arriveren pullen Uit van vluchtelingen. ZIJ zaan liever een onzekere toekomst ln de stad tegemoet, dan ln hun desa's te biyven, waar hun loven niet veilig, is. groot aantal bendeleden was haar seiing het gebied van dc Bamboe midden eh' oost Java gevlucht, de Röentjing bmnen. In hevige geveeh- rest hield "zich schuil in de grote ten verloren de communisten lang- steden. De planters op de onderna- zamerhimd terrein. Na enige maan- trtingen voelden zich opgelucht, toen den kwam er een einde aai? de bleek, dat de Daroel'Islam'hén met deion trachwn zi) hun ;<ost op te halen. Bamboe Roentjing niet meer. Een korte diiur zijn. fAduertentie I.AfJ van de Mapró-spiraal geeft U de zekerheid dat Uw gordijnen onberispelijk strak hangen, zonder moeilijkheden met doorsteken. gordijrttr"*»®' MAPSO N.V. HERTOCJeMaOSCH 5 Aduartöntie I.M.J SINDS 'y 60 /JAAR ONMISKENBAAR AAN DE TOP BELGRADO Het Joegoslavische persbureau Tanjoeg heeft vrijdag Conununistisch-Chinese firma's er- van beschuldigd opzettelijk Joego slavische schepen ten achter te stel len bh Italiaanse of Griekse sche pen, dfe grotere opdrachten voor ver schepingen ontvangen. De vertegenwoordigers van Chi nese firma's in het buitenland zijn hiertoe geïnstrueerd, aldus Tanjoeg. Meer dan eens zou de Jugoslavenska Liniska Plovidba, i een maatschappij met geregelde diensten op China, slachtoffer van deze discriminaties geworden zijn. 5TAMB0URNE (Essex) De Britse minister van Binnenlandse Za ken, Butler, heeft vrijdagavond ver klaard, dat het niet de bedoeling van de premier is in de nabije toekomst verkiezingen te doen houden. Advertentie 1.WJ Zo heet dit toelichtend en gerust stellend Doktersboe)<»daf gratis is ingesloten bij een Babyderm 5et,waarin olies voor vorstelijke verzorging von Baby's tere huidje. BIERVLIET Gistermiddag is op de markt te Biervliet het monu ment onthuld ter ere van Willem Beukelszooxi. .De onthulling ge schiedde door de commissaris der koningin jhr. mr. A. F. C. de Casern- Is root. Deze bracht Biervliet hulde voor het initiatief "Willem Beukelszoon, die hier geleefd en gewerkt heeft te eren met een monument dat ook een hulde wil zijn voor de visserij in Nederland. De commissaris noem de het een zeer grote verdienste dat een uitvinding, welke zes eeuwen geleden godaan. word, hedeh ten. dage nog steeds in gebruik ls en niet door de techniek kon worden verdrongen. Men kaakt ook thans nog de gevangen haring op zee vol gons de door 'Willem Beukelszoon bedachte methode. Het standbeeld stelt een hedendaagse visser voor. Deputaties uit Katwijk en Scheve- nihgen woonden de plechtigheid bij. BRUSSEL Boven de Expo wap perde gisteren de Nederlandse, Bel gische en Luxemburgse vlaggen het Bendux-dundoek. Ministers uit de drie landen hebben gesproken. De Belgische minister van Buitenland se Zaken Wigny zei o.a. -dat de drie landen ook hun buitenlandse poli tiek, moesten 'eoöxdinerên. Ook ln de toekomst moet het trio verenigd blijven. De dertig miljoenste bezoeker heeft vrijdagochtend de "Wereldtentoonstel ling bezocht. I tpLKE morgan kom ifc langs een pró té, drukke parage. Voor het sterk naar benzine siW, kende pand staat, in deze .vakantie weken, altijd een jongen van 'n jaar of tien enipjzms öiase midden op straaL Hij heeft de gewichtige hou ding en de ..köeléblik von iémand die zich van zijn onmisbare rol be wust is. A&n eert touwtje haügt, op zijn bórst, een padbindérsfluit. Zodra nu 'n auto naar buiten begint te ma- ntjeuvréren,.,komt dr leven in hem. Hij stopt de fluit iti zijn mond, geeft er een paar schrille stoten'"'op en strekt zijn armen wijd uitéén, om ■denkbeeldig verkeer te beteugelen. De automobilisten kijken soms ver baasd, maar vaak helemddl niet, mant de vieesten zijn al aan zijn onschut- dig. tijdverdrijf gewoon. Müar het, gezicht van- de jongen 'gldnstt zo'dra hij ln actie komt, van diep, intens geluk. Hij gelooft onvoorwaardelijk in een droomwaarvan de absurditeit gemaklceiyfc aanwijsbaar is. Dat eefi rriool talent. Ik móel dan oók tel kens tcèér «aar hem feijken. Toen ik er vanmorgen mee bezig was, kwam Gerard aangestapt en riep reeds van verre:- ----- „Zot Leuk je tè zien, zeg." Hij Straalt altijd enorm, zonder een. voor mij begrijpelijke oorzaak. Lang'schudden wij éikaar de hand. .Töen woep ik: „Hoe paat, 't -met'Je?" - „Oiïstekend," (trtMooordde hij, Jjc ga in Zuid Frankrijk toonert." „Zo,".ieHk üjgttnutip, „Ja. dat nare klimaat hier," ver volgde hij. „Attfjd regen of bfjna". IK heb legen mijn vrouw gezegd: We gaan weg hoor. Lekker, naar de zon." „Hoe kr(jg je dat voor elkaar?" vroeg ik. Want hy is een jongen met artis tieke belangstelling, die een nebbisj baantje heujt op een kontoor en, net nis zijn vrouw, stamt uit 20'n fathiiie, waarin het o/sieroen van een oom of tante alleen maar geld kost, Voor éert quiz is hfjte dom en vóöf. la&e- liChten 'tA iueltoillertd. Maar het le ven aan de Rlylern ls niet geheei gratis. „Ik heb 'ti toneelstuk geschreven," sprak hij, „Nou fa, het staat nog niet op papier, maar. ik heb 't in m(jtï hoofd" Het klonk gekker dan 't was. want Sheridan heeft tenslotte ook gezegd: „'t Stuk is klaar, 'i Moet al leen nog maar geschreven worden." „Hst wordt een blijspel," vervolg de hij, „Nu weet je hoe ze daar, in Europa en' Amerika om verlegen zitten. Goed terwijl het in Neder land loopt, laat ik het in het Frans' vertalen. Een run van twee jaar in Parijs" -ls eigenlfjk ai genoeg.. Dan hoe; ik me financieel geen z'orgen meer te maken Hij keek me aan met zijn trouw hartige ogen, waarin 'géén enkele twijfel aanwezig was. Aan de. over kant 'draaide weer een auto de garaae uit. Het jongetje blies schel op zyn fluit. „En nu zwijg ik nog over New .York," vervolgde Gerard, ,J3dt kön wachten. Dat wordt slim onderhan delen, natuurlek, anders boren se je filmrechten door je neus. Maar ik heb de tijdVan. het Parijse geld kan ik rustig aan de. Cóte gaan zitten Hij keek op zijn horloge. „O, ik 'moet naar kontoor," zei hij. Inijn hand ten afscheid schuddend, - Jullie komén toch logeren, he? De heie zomer, als je wilt. Ik neem een groot huis," Bij stapt neuriënd weg, zonder een blik te verspillen aan het jongetje dat zwaaiend met allebei zijn armen stond te verkeers-agefiten, net zo ab surd gelukkig als hij. Lang heb ik hem nagekeken. Ik benijd zulke mensen. Ze bouwen op lucht, maar ze zwe ven tenminste. En dat i» ai heel wat. XnOftKEL BOGOTA Bandieten in het ge bied van Quindio in het midden van Columbia hebben in vier dagen 405 mensen gedood en in de afgelopen twee maanden 2.000. f Advertentie LM.) GASFORNUIZEN vanaf 1 198.- Door Nicholas Blake IK HOOP Htr rutt. MAAR l Ab ZE HIER ROflD BLIJVEN HAttötn BETt IK ER WEL BAH6 VOOR.. DêMKTU OPA Zt Dt GEHEIME TOE- GAflGSDCuR viriDEfl? Hn MOET Hier Zijn. A/1DER5 HAD Hij moet ttn gehéime schüilpiaatd HÉB Btrk HOM WE &AAh ZO£K£rt I we htBötrt DE HELE Tun-: ntL AEGEZ.OCHT Eri OlE jOri &tniS£RïilÉT DEM we HEM MOE- Ttfl Z(£n WEGGARft 54 het een slag in de lucht geweest van hem. „Heel vriendelijk van u mijnheer. Het spijt me u te hebben lastig geval len. weer een theorie van mij die nie ters naast de roos schiet." „Wacht eens even mijn jongen. Als je belangstelt in literaire namen, na men uit de uitgeverswereld enzovoort, wal zou je denken van Frotheroe?" „Protheroe?" „Ja. Is dat niet de naam van die corrector van Wen ham Geraldine? „Ja, maar v „Wel, er komt een Paul Prothéroe giftige tong van u, van een veilige af- voor op deze lijst. Een korporaal, stand. Wel, ze is hu dood. Dus u kunt }'BTl de dienstplichtigen die daar - .4» geaetacheera rWaren. HOOFDSTUK XII Interliniëren. Terwijl Nigel Stréngeways bezig „Waarom niet? Het is niet voltooid, jiefc vuren staken," maar' „Goeie God! Hebt u het gelezen? „Ah. ik dacht al dat we aan het de Het gekronkel van een niet volkomen mortuls nisi bene toe. waren. Dat is gesublimeerde hymfomaniaki Hoe echt meor dan ik verdragen kan. Ik moet ik dat voor de duivel ooit on- moet er vandoor. Het spijt me u te i(l.w onaneuwu^e gedaan maken?" moeten achterlaten in onzekerheid wag gev/eest te delven in het verre „Wat kan u dat schelen? Het zal u wat betreft mijn; aanleg voor moe- verleden, hadden inspecteur Wright heel wat geld opbrengen. En dat is derm oord. Maar als u nog eens wat en zlj0 Dj0Gg het jongste verleden on. immers alles waarin U geïnteresseerd psychologische vivisectie wilt .probe- derzoehLTn een onderhoud op dö och- bent, nietwaar?1 ren, dart kan. ik u het gebruik van lia telefoongesprek met ge* „Ah. u bent geschokt. Geld ié een een lancet, van fén achéérmes even- neraai Thoresby wisselden de twee. vies woord dat wordt nooit uitge- tueel, aanbevelen, - mannen h\m inlichtingen uit. Door Isproken in uw hoogontwikkelde krin- vuursteen-— dat WfisjZp-pyniuir op- hun bewegingen op de Sgelopen vrij* igeni" sneerde Cyprian.. „Maar moe- vallendEen vreemde dag nog eens .te controleren had tó- ooe- -•Qag nog eens ie controleren naa m- hoe verrot ze ook vanBuivels vermaak kwam en gmg sppcteur Wright figuren uit de periie- op Cyprian Glecds gezichL-„Ik vind als de generaal zelf en de derde tl heel bijzonder Mag echtgenoot vande dode tenslotte kun- ik .uw toilet even gebruiken ora.te nen elimineren; de laatste had geen persoonlijk contact meer met haar ge- rechterhand had sinds de scheiding. Wat de men sen van Wenham Geraldine aan- |ders zijn heilig, pzijh." 1 „XI bent werkelijk een verachtelijk stukje mens," onderbrak Nigel met -■ Iijskoude doelbewustheid. „U praat kotsen. lals een volwassene en gedraagt u als „Eerste deur aan de (een bedorven kind, Dacht u werke- in de gang." 3403. Lodde bekijkt nauwkeurig de kaart. Ja, alles klopt. De plaats, waar de ncuskegol zich bevindt staat er precies op. „Ik begrijp ht>® u over mij denkt," zegt hij tegen Eva. „maar ik heb eenvoudig geen andere keus. Mag ik u verzoeken mét uw vader in mijn auto te stappen. Dan breng ik u naar de plek, waar u Peter zult vin den." Even later rijden ze snel in oostelijke rich ting- Prudon probeert nog Lodde aan bet praten te kriigen, maar de geheimzinnige vreemdeling achter net stuur zwijgt. Even buiten het dorp ziet Rob 'de wagen, voorbij rijden in de richting Hoorn. Hij heeft juist een afspraak gemaakt om te proberen met behulp van een duikerpak de neuskegel van de „Chasseur" te lichten. Volgen» zijn berekeningen moet die onderneming geluk ken. „Wat rijdt die kerel hard," zegt de schipper, met wie Rob staat te praten, „ik begrijp niet waarom het nodig is zo met auto's over het eiland te jakkeren." lijk op iemand indruk te maken door Terwijl Cyprian wegging rinkelde ging on Cyprian Gleed hadden [al dat smerige vuil te spuien over uw de telefoon. - Wrights pogingen nog altijd weinig moedér? De moeilijkheid bij is, dat „Ik kom er wel uit als ik. klaar meer dan negatief resultaat gehad, (u talent noch charme bezitu bent ben." zei Cyprian, „U zult me Wel Het wüjs Niger duidelijk dat de ln-, ïeen volslagen mislukking als mens, nooit meer zien" specteur zich geconcentreerd had op [dat weet u zelf het beste en dat De deUr.sloot achter hem en Nigel Cyprian" Gleed, Vanzelfsprekend ook. probeert u te compenseren door over- nam de hoorn vs'n het toestel. Hij eri zijn moeder hadden niét he al dc pretentieuze lastpost uit te han- „Strangoways? Thoreaby hier. U paald veel met elkaar op gehad; hu [gen. Nu, heeft u uw moeder de keel,heeft gevraagd of lk u terug "wilde was een onverantwoordelijk, immoj (afgesneden of niet? Er zijn geen ge- bellen. reel en wreed type, hij had dringend (tuigen aanwezig. Dit is uw kans om „Ja, Die Ulombo-kazerne. Heeft u geld nodig, maar zijn moeder had eens werkelijk interessant ie zijn, en daar de lijst van gesneuvelden van?" geweigerd hem nog meer te geven straffeloos nog wel. Vooruit, mijn „Een ogenblik, Ik zal hem uit myn voor hij zijn volgende toelage zou (dappere Orestes." archief halen. 2e zijn allemaal afge- krijgen, Voorts had. Wright ontdekt (Nigels uitbarsting, zij het Verscherpt maakt, weet U, Blijf aan -de lijn." dat Gleed onder zware druk gezet (door de louter fysieke afkeer die hij Toch de generaal weer terug was was door Verschillende schuldetsers van Cyprian Gleed had, was een be- aan het' toestel vroeg Nigel, y,Kunt u ter betaling vanaanzienlijke gom- freker.d experiment. Hoe zou Gleed mij ook vertellen of er een Geraldine men. Tot dusver was er niets aan de (reageren op een behandeling die nog op die lijst voorkomt, of een Miles?" hand. Maar huis-aan-huls-ónderzoek, (krenkender was dan zijn eigen uitin- „Waar voor de drommel Zit je nu zowel in Angel Street als de omge- igcn? weer achterheen, mijn beste man? Ik ving van deed's flat, had, samen met Cyprian Gleed keek Nigei giftig kan me geen —ik zal even kijken." de gebruikelijke verzoeken aan taxi- aan* „Bent u helemaal klaar met uw De volgende twintig seconden stilte chauffeurs enz., tot dusver geen schijn [orgasme?" schenen, Nigel twintig minuten toe. van bewijs opgeleverd dat Gleed zijn („U hebt uw moeder vaak dood ge- Tenslotte zei generaal Thoresby: fiat had verlaten tussen half vijlen I wenst Maar u had het verstand noch „Nee. Daar vang je bot,: vrees ik." zeven op de middag van de moord, (het lef om haar te doden. Daarom Nigel voelde de teleurstelling als w t heeft u haar zo vaak bestookt met die een trap in zijn maag. En toch. was (wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1