Larrazabel onderdrukt Venezuela revolutie AAN HET EINDE HOOFDSTUK Protestvergadering tegen negers fiasco van hel Bevolking demonstreerde voor militaire junta in Filmprijzen j te Venetië Jongen pleegt roofoverval Buit was bestemd voor bromfiets Maar incidenten seft.""""""'"" duren voort in Notting Hill Sowjet-nota's aan Israël en West-Duitsland Bruidspaar zwom naar de de kérk Protestenregen j ten gunste van j Jimmy Wilson erg Gedachte drijft elektronische kunstarmen Gomoelka doet stap terug Schelvis-oorlog' verdrijft vis van IJsland Vanavond Maandag 8 september 175S CARACAS. Opnieuw is een groep militairen in Venuzuela in op stand gekomen en opnieuw heeft de militaire junta onder leiding van admiraal Larrazabel kans gezien de opstand binnen een dag te bedwin gen. Zodra net nieuw" van de op stand bekend werd, Kondigden de vakbonden een algemene staking af. Een eno' me menigte demonstreerde 5n het centrum van Caracas voor de AMSTERDAM. De 16-jarige machine-bankwerker W. van M. uit Badhoevedorp heeft zaterdagavond op de Schlphohveg een 23-jarige verpleegster uit Haarlem aangeval len, van de fiets getrokken en in het gezicht geslagen, omdat hy haar van twintig gulden wilde heroven om een oude bromfiets te kunnen ko pen. Na een langdurige jacht van politiemannen die met zaklantaarns de weilanden afzochten werd de jon gen gegrepen door de benzinestation houder H. P. Tuning. De jongen was zaterdagmiddag in Zatidvoort gaan zwemmen. Op het strand was hem de bromfiets aange boden. Op weg naar huis bedacht hij dat er maar een manier was om aan het benodigde geld - twee tien tjes - te komen: beroving. Op de Schipholweg bij Vijfhuizen stapte hij van de fiets juist toen de 23-jarïge verpleegster H. H. uit Haarlem naderde. Hij overviel haar en toen zij begon te gillen en zich verzette sloeg hij haar in het gezicht. Er naderde een auto en de jongen nam onmiddellijk oe benen. Hii liet zijn fiets achter waar zijn adresplaatje op zat en klom in een hooiberg. De politie werd gealarmeerd on begon de omgeving af te zoeken. In de hooiberg bedacht de jongen dat zijn adresplaatje op zijn fiets zat en besloot zich op de weg te wagen om zijn fiets te zoeken. Hij werd ge zien door de benzinestationhouder, die geholpen door zijn enorme her der de jorxgen tot overgave bewoog. Op het gezicht van het gebit van de bond stapte de dader gewillig in een auto en kon aan de politie overgele verd worden. Op het politiebureau te Halfweg bekende hij onmiddellijk de overval gepleegd te hebben om het meisje van 20,te beroven. junta na een oproep van alle poli tieke partijen. De vakbonden willen de staking voortzetten tot de regering een vol ledig e lijst van de verantwoordelij ken voor de staatsgreep publiceert. De vakbonden eisen degradatie en omniddellijke_ berechting van de be- I l VENETIË Evenals til 1931 zijn f de Japanners op het filmfestival van Venetie met de eerste prys gaan gen heeft gespeeld. De bond gaf het 1 strijken, welke zij ditmaal verwier- radiopersoneeï m codeberichten via ven met de film „pc rickshaw-man", een commerciële zender aanwijzirv gen om de bezette radiostations te storen en de bevolking tot verzet te gen de rebellen op te wekken. Zondagavond heeft president Lar razabel in een radiorede vanuit La Guaira verklaard, dat alle garni zoenen in het land de junta steu nen, De minister van Defensie, ge neraal Henriquez, beloofde dat dras tische maatregelen tegen de deel nemers aan de coup zouden worden genomen. Deze woorden waren kennelijk bestemd voor een grote menigte, die regeringspaleis was samengestroomd om uitlevering van de gearresteer de opstandelingen te eisen. Zondag avond heeft het algemene vakver bond bekend gemaakt, dat de sta king van kracht blijft tot de rege ringsjunta strenge maatregelen te gen de rebellenleiders zal hebben genomen. O. ■-»<- uc- "wrauu vwi ecu gune uiemgie, cue ,,hea. n^imairen alsmede een in de loop van de middag voor het overheidszuivering. Het stakingspa- - - - rooi geldt niet voor de pers. radio en televisie, elektriciteit, waterlei ding en wegenbouw. Het schijnt dat de staking ook de prduktie en het vervoer van olie zal stilleggen. Dc militaire politie schijnt de voornaamste deelnemer aan de coup te zyn geweest. Het leger en de luchtmacht bleven echter de rege ring trouw. Ook de snelle reacties der vakbonden en partijen droegen tot het mislukken van de opstand bij. Een groep officieren en leerling- officieren van de opleidingsschool der militaire politie, gesteund door tanks, maakten zich 's ochtends om drie uur meester van het ministerie van Defensie, waar zij de minister gevangen namen. Zij omsingelden het regeringspaleis en bezetten de radiostations. De rebellen kregen, echter geen ifceun van leger en marine. Zij wer den uit de radiostations verdreven nxafe»* hielden het paleis met hun tanks omsingeld en van tijd tot tijd werd geweer- en machinegeweer - vuur cehoord. Aanvankelijk liet het zich aanzien dat er weinig gevoch ten verd. Doch naarmate de dag vorderde deden geruchten de ronde volgen,- welke er 40 doden en 200 ge wondt n zouden zijn. Het schijnt dat de vakbond van radiopersonet-l een beslissende rol in het verzet teg«n de opstandelin- geregïsscerd door IfiroSjl Inagaki. De jury kwalificeerde dit werk als „een film waarin de stijl wordt bepaald door eenvoud, poëtische verbeel dingskracht, zuiver gevoel en voor treffelijk spel." De Britse acteur Alec Guiness kreeg de Volpi-beker voor de beste acteur met zijn rol in de Engelse film „The Horse's Mouth" en Sophia Loren verwierf met haar optreden in de Amerikaanse film „De zwarte or chidee" de prijs voor de beste actrice. De Fransman Louis Malle wiens film „De gelieven" in de Italiaanse pers scherp is geeritiseerd wegens de daaraan toegeschreven „onze dege lijkheid" moet de prijs voor de beste regisseur delen met de Italiaan Francesco Rosl, die de film „De uit daging" in Venetië vertoonde. Voor de critici was het een verrassing, dat deze prijs niet ging naar de Japanse regisseur van de winnende film. 71 /r *7 g i van Binnenlandse Zaken. Butler,- za- MOSKOU. De Sowjct-regering heeft zondag in een nota de West- dultse regering beschuldigd van „so lidariteit met de Amerikaanse en Britse politiek van inmenging in het Midden-Oosten". Zij verwijt de West- duitse regering dat zij de Amerika nen gebruik heeft laten maken van TVestduitse vliegvelden voor het overbrengen van traepen. Een soortgelijke nota werd gezon den aan Israël. Daarin herhaalt Rus land de beschuldiging dat de Israëli sche regering aan de Brits-Ameri kaanse agressie tegen de Arabische landen heeft meegewerkt door Brit se en Amerikaanse vliegtuigen Is raëlische vliegvelden te laten ge bruiken voor het overbrengen, van troepen en voorraden naar Jordanië. De Verenigde Staten hebben za terdag de Sowjet-Unie in een nota meegedeeld, dat sommige ballons die volgens een Sowjet-protest in de Sowjet-Unie zijn neergekomen, mo gelijk weerballons zijn. afkomstig uit de Ver. Staten. Als dat zo is, wenst de Amerikaanse regering spoedige terugzending van de in- ftrurnenten. LONDEN De bevolkihg uart het stadje Wickford in, Essex is za terdag getuige geweest van een uniek schouwspel: een bruidspaar dat zich zwemmend naar de kerk begaf. Door de zware regenval van vrij dagavond was de kerk in een diep meertje komen te staan. Een. bootje was niet voorhanden en de geeste lijke in de kerk achtte de kans op het doorgaan van de plechtigheid niet groot. Deze sombere gedachte werd ech ter niet gedeeld door het bruidspaar Maureen Marsh-Feiley en Philip Narbeth. Samen met de broer van Philip^ die als getuige optrad, gin gen zij, slechts in badpak gekleed, te water. Voorop de twee mannen, met één hand zwemmend omdat zij de witte bruidsjapon van Maureen en hun eigen kleding op hun hoof den moesten vasthouden. Dan volg de. sehoolslags, de bruid. Na de huwelijksvoltrekking keer- j de men op dezelfde wijze" naar het „vasteland" terug. j MONTGOMERY Dulles heeftin een telegram aan de gouverneur van Alabama Folsom meegedeeld, dat bij de Amerikaanse ambassades in Lon den, Dublin, Ottawa. Bonn. Parijs, Brussel en elders duizenden protes ten zijn binnengekomen, tegen de terdoodveroordeling van de neger Jimmy Wilson, wiens executie in middels werd uitgesteld. Folsom heeft geantwoord, dat ook hij veel brieven heeft ontvangen. Verscheidene ervan bevatten een bedrag van 1 dollar 95, het bedrag dat Wilson heeft gestolen bij de overval op een oude vrouw, waar voor hij ter dood veroordeeld Is. LONDEN. In Notting Hill is zaterdag een protestvergadering te gen kleurlingen gebonden, maar zij werd door slechts 20 tot 30 mensen bijgewoond. Wel z{jn er 'zaterdag avond weer verscheidene arrestaties verricht in verband met nieuwe in cidenten tussen blanke jongelieden en kleurlingen. De blanke jongens zaten met stok ken en scheermesjes negers na. Toen een van de negers in een be narde positie kwam, werden de aan vallers vanuit door kleurlingen be woonde huizen met melkflessen be kogeld. Inmiddels heeft de Britse minister vergadering in Essex verklaard, dat men met heel wat argumenten zal moeten komen als men de traditionele Britse Politiek die inwoners van het Britse geme nebest vrijelijk in Engeland toelaat, zou willen wijzigen. Het bestuur van de liberale partij verklaarde zater dag, dat de immigratie niet als ge volg van de relletjes mag worden beperkt, De premier van Jamaica, Nor man Manley en de vice-premier van de Westindische federatie, dr. Lacor- biniere, hebben zaterdag een bezoek gebracht aan Notting Hill bij Lon den, waar zich de afgelopen week ernstige onlusten tussen blanken en kleurlingen hebben voorgedaan. De ministers hebben met mensen uit hun landen gesproken, die bij de relletjes betrokken zijn geweest. Minister Manley verklaarde na af loop, dat de mensen die hij gespro ken had rustig en kalm waren. Hij had hun beloofd dat zij volledig be schermd zullen worden. T~\& K.R.O. heeft ets eerste om- roepvereniging zaterdagavond haar televisie-amusementsprogram ma voor het nieuwe seizoen gepre senteerd. Helaas kunnen mij er wei nig vriendelijks over zeggen, tiet laatste onderdeel, de quiz „Toerja- Toeniee", zit ons zo hoog, dat wij er mee willen beginnen. Met deze quiz heeft de K.R.O. zichzelf én de Ne derlandse televisie geblameerd. In het achtste tv-seizoen en dat is dit nieuwe seizoen zou iets der gelijks niet mogelijk mogen zijn. Mis schien was t ideetje voor dit spel xwn vragen en opdrachten niet onaardig. Maar men had de uitvoering ervan nooit mogen opdragen aan Jan Blaa- ser, die zich bij tijd en toy'Le een aardige acteur toont, maar die twee jaar lang de kans heeft gekregen en gegrepen om te bewijzen dat hij alle kwaliteiten van een quizmaster mist. Blaaser moest ditmaal optrekken met drie leden van de staf van het Rijksmuseum. Met'flauwe grapjes en misplaatste familiariteit trachtte Jty zijn gebrek aan gevatheid "te camou fleren. Hij hield het twee-en-een- half maal zo lang vol als volgens de programmabladen de bedoeling toas: mim vijf kwartier in plaats van een half uur. De knappe zanger van het internationale chanson Harry van Os, de bekwame acteur Guus Ffer- rrtUs en het originele parodistenduo De Wamo's verdwaalden op dit ouboL lige verjaarspartijtje. Wij dachten voortdurend: dit kan nietEn voor de K.R.O. waren we blij, dat wij meester Höppener niet zijn- Dan hadden we hem (de K.R.O.bij de eerstvolgende gelegenheid gestraft met intrekking van vijf kwartier zendtijd, Over wat aan die quiz vooraf ging kunnen we ook ai niet [n ma jeur rapporteren. Juist omdat we voor zijn prestaties op 't gebied van de radio-kleinkunst zo'n diep en oprecht' respect hebben viel Jan de Clers programma „Blijf er niet voor thuis" ons bitter tegen. We dachten, dat de naam een grap was en zijn dus plichtsgetrouw wel thuis gebleven. Het bleek ernst to zijn. En èrg: vulgair en niet leuk. Met als gunstige uitzonderingen het visueel wel geestig gedane piano- liedje en het oude, net nog aar- aigt, grapje bas Zoals Joekie van der Valk het deed kon het niet. De andere lied jes waren mooi aan de lengte. Sneu voor Margot Eskens, dat zij op 'n kwaad moment niet met het orkest, of het oikest niet met haar mee kon. Echt een goed idee, om bij dat delectïvespellctje van Wit- Iy Corsari de kijkers naar de ont knoping tc laten raden. Maar waar om, ci waarom, moest van dit stuk je zo'n slecht verzorgde dilettan ten voorstelling worden gegeven? Ach. KRO-heren. u zult toch zeif zeker ook wel béter willen! Speeldoos no. 50 Q P het gebied van. het zondag- Advertentie l M.) V dooft de Zuurbrand onmiddellijk i En daarmee ook de pijn. i Simpelweg een of twee Rennies... Ren mes - het beproefde muldet. gewoon laten smelten op de tong. en alle leed is geJeden. omdat al dat overtollig maag- 1 zuur onmiddellijk wordt geneutraliseerd .Vraag uw omgeving naar de wondere werking van Rennies - de meest gebruik te maagtablet in 62 landen over de hele wereld Negen van de tien "imrbrand- lijaers kennen Rennies - tien van de tien gebruikers dwepen ermee, zweren erbij - wbien niet zonder. Om de won dervlugge baat, om de lekkere smaak aangeklede ,en.. omdat Rennies zo onopgemerkt te I slikken zijn - zonder water of wat ook. MOSKOU Sowjet-geleerden hebben kunstmatige ledematen ge maakt, die door gedachtcgolven in beweging kunnen worden gebracht - net seDiea van net zuncia*- ?n ,g,eJeid' Hierdo?r zouden o.a. ge- ochtendkttnMn )0»»en eti VARA een eervolle traditie hoog te I ^r?Si lenn hT„re®l gl?ter^ac_ houden. Vorig jaar heeft de oud- beschikken Ditn5S5 h r£ - onderwijzer Adri Kaan deze taak, I dilP vesJia na de oorlog begonnen door de I £f«-?2£Ï5V Lfe e^„k"nstTa\lge x*7;~ vuiöt wordt gebald, wanneer de be- oud-ambtenaar Wim lbo met zijil ue ue- .„Vh d' trokken persoon aan de handeling =•- i denkt. De elektrische impulsen of „biologische elektriciteit" van de ge- dat we luisteren, ontdekken we al tijd wel een aardig liedje of'een i bevestigd"rikT'mar pittige voordracht. Gisteren heeft i "Sist kunstmatige Kaan zijn vijftigste „Speeldoos" la- ten klinken. En het pleit voor hem. j aat hij er geen geijkt jubileum programmaatje met sterren van naam en faam van had gemaakt. In plaats daarvan kregen we de gelegenheid kennis te maken met enkele jonge talenten, die ons door een oude bekende uit de radio- kleinkunst, Rie Heimig, op een wat barse manier werden voorgesteld. De kennismaking is niettemin pret dachtegolven gaan via een verster- ACTIE TEGEN BOEREN li i-~ i WARSCHAU, De leider van de uitgevallen, vooral die met communistische partij in Polen, Go- Hans Dogger, voor den brode amb- moelka zei tijdens een redevoering in lenaar in het Amsterdamse Wees- het Warschause sportstadion, dat alle perplein Ziekenhuis, in Zn vrije juridische middelen zullen worden tijd componist, tekstdichter en zan- aangewend om de boeren hun acht gei van chansons met een heel i miljard zloty aan achterstallige belas- eigen, gevoelige bekoring. Iets jon- ting te doen betalen 7itn dp 1i*dn«s van dp VX.Hariop 'a. Sat,e van de landbouiv de enige tein, die enkele jiddische* liedjes i hic+t kIeme boerde- zong, heeft het ons alleen maar I z°ud?n bestaan, zou er sociaal veibaasd dat de radio zo lang heeft d'Bt£Ï1V]2' ge °"\3 gewacht met haar voor 'n optreden 1 YGn 1 de,- poo,lse regering -■ -• een soepeler houding tegenover de boeren aangenomen, REIKJAVIK. ,AI is er grv. projectiel gewisseld, toch heeft IJs land een grote overwinning be haald", is de mening van een der te Reikjavik verschijnende bladen over de schermutselingen om de Britse treilers, die zich niet storen aan rle door IJsland ingestelde twaalfmylsgrens voor dc territoriale wateren Intussen zitten de Britten min of meer opgescheept met de negen IJs- te inviteren. Want die radio heeft een onverzadigbare dorst naar ta lent, daarom, is het zo prettig te constateren dat er door mensen nis Adri Kaan met succes wordt ge speurd naar jong talent, dat boven dien écht talent is. Bescheiden nog. maar zuiverder dan veel tot ster ren-status gekanoniseerd kwasi-ta- Jent. H. S. HET programma tan Hilversum I staat in het teken van de Salz- burg;er Festspiele. Achtereenvolgens kunt u luisteren naar „Ahwi sprach Za- rnthustra" symfonisch, gedicht van Ri chard Strauss; een werk gecomponeerd in Strauss" overgang van <le romantiek naar de Ujd. waarin hij zich vooral op 1 het muziekdrama toelegde. „Zaratlm- j strj." (met evenals „TH Eulenspiegcl" 'n literaire achtergrond, maar toch Voor&l I muziek) wordt uitgevoerd door het i Concertgebouworkest o l.v. Dlmltri Mi- tropouios. (8.05—8.40). Verder kunt u. i 7"~ i»t het programma van dc Salzburger Ial\dG", die verleden week een Brit- Fcsispieie luisteren naar de bariton treiler enterden en daar door een Dietrich Fischer-Dicskau, begeleid door I Bnls fregat weer af zijn gehaald, trouwe Gerald Moore (liederen van J Zij weigeerden pertinent het fregat S-9J0); öe beroemde violist zi- ..Eastbourne" te verlaten, hoewel de Britse regering tot hun vrijlating fpEN uitverkocht Olympisch Sta- fsdion te Amsterdam heeft zater dagmiddag bij stralend nazomerweer kunnen genieten van het kleurrijke schouwspel, döt het Aalsmeerse bloe mencorso ook dit jaar weer bood. Het tienjarige regeringsjubileum van Koningin Juliana vormde ditmaal het motiefdat in dit grote histori sche bloemencorso onder de zin spreuk „Je maintlendTai'' is uitge werkt. Het buurtcomitê „Uiterweg" won de medaille van de Koningin met de praalvsagen Radio Oranje"; de door Prins Bernkard beschikbaar gestelde medaille ging naar de personenauto van C. Verbeek en Zn. te Aalsmeer. Braïiin:.. Froncesc.itti en dc pianast EUgentó Bagnoli (Brahms cn Ra vel, 10.25-11 uur) cn tenslotte nog eens> naar het Con certgebouworkest dat. ditmaal gediri geerd door George S/cll, de Ballade voor orkest van Gottfried von Elnem en de partita voor Orkest van William Walton uitvoert. „Waar zij leefden, en werkten" Is dc titel van een klankbeeld, dat van 8.45 tot 9,30 vla HUversuni 11 wordt uitge zonden; een merkwaardig avontuur aan boord van een der laatste passagiers schepen uit Indonesië, Het klankbeeld is samengesteld door Will Mitllemeis- ter. ïn^het door dc VARA verzorgde te- lfwisie-programma i(a de rubriek „Men sen, dingen nuJ" een „Persconfe rentie" met het Tweede Kamerlid A. •1. Scliouwenaar over het Nederlandse marinebeeld in NAVÖ-Verband; een reportage van de Rij ksvlsaf slag in ï.lmulden en een cabaretprograinma „Theatertje spelen" met Frans en Fïep Koster cn de pianist Roelof Stalknecht. besloot, tenzij men ze zou terug brengen naar de Britse treiler, waar van zij de schipper alsnog wensen te arresteren. Natuurlijk gevoelen de Engelsen er niets voor, hun die gelegenheid te geven. De „schelvis-oorlog" gaat nog on verminderd door. Telkens richten IJslandse kanonneerboten aanvallen op Britse vissersschepen. Zodra er echter een Brits oorlogsschip ver schijnt, verdwijnen ze om ergens anders weer een andere treiler tot mikpunt te kiezen. Door al dat drukke manoeuvreren is het voor de vissen veel te ru moerig geworden in de IJslandse wateren: de scholen zijn kennelijk naar elders getrokken, want de vis sers klagen zonder uitzondering over zeer slechte vangsten. b £R HIER HOC» ££n uiroAriG ouwe ge. TROUWE? Hier hebben we de jou- 6EN VA^TGÊBOriDEM ACHTER- GtlOTfcrt ert WIK £EM5 MAAR DE5P0REM fn het ótof op de 6R0MD...H1J 5tHynr IWiR DIE MUUR OEKROPErt OE gesleept Tt zijn.. nee. we zullen Zt VAri KATOtn MOETtn GtUED OPRoeriE WltLEU It KLDPPtn OP Dt HUUR! KurtKT 3404. - Lodde rijdt dc auio naj r een eenzame plek in de duinen, vlak bij het strand. Dan stapt hij uit, neemt zijn bagage mee cn verzoekt Pru- don^en Eva in de auto te wachten: binnen enkele minuten zal Peter hier zijn. „En wat u betreft, professor," zegt Lodde, „ik wens u veel succes don, „mag ik u één vraag stellen? Waarom hebtmaakt?" Prudon is zo verbaasd, dat hij niets meer U toch zoveel belangstelling voor een raket kop, kan zeggen. Lodde draait zich om cn verdwijnt die uit zijn baan is geraakt?" Lodde kijkt de professor even strak aan. Dan zegt hij: „Er zijn betere waarnemers geweest dan waarover u de beschikking had. Weet u niet. dat de „Chasseur toe met voleeïide raket!" ..Pardon." lést Pru- j een comslete rondjtans om de maan SieeSt ge- met zijn koffers achter een duintop. Op het strand wacht Peter al een uur bewaakt ^or>r een matroos van de „Baltic". Lodde vegt tegen hem, dat hij achter de duinen moet verdwijnen. Door Nicholas Blake risico lopen als men hem de zijingang zou zien binnengaan. Bovendien kon hij er nooit zeker van zijn dat mr, en mrs. Geraldinc of hun dienstmeisje niet juist naar buiten zouden komen als hij naar binnen ging. „En zo komen we weer terug in de schoot van die lieve oude moeder Theems," zei Wright cn trok vragend zijn wenkbrauwen op. „Juist. Ja. Dat lijkt de meeste kans te hebben. Niet langs Embank ment ech'er." „Niet tenzij hij zijn zelfbeheersing 35 mer kunnen verbergen. Hij was vla verloor cn er zo spoedig mogehjk van TT Hungerford Bridge naar de Festival probeeroe te komen. Nee. Hunger- Herhaald ondervragen had niets op- xraii gelopen1 hij zóii daar een tas Iord Bridge. Ik ben er gisteravond geleverd om de alibis van de andere afgegeven kunnen hebben m de ves- op het sp^suur eens over gelopen, verdachten aan het wankelen tc bren- TYTn«-,*c m/.neo,, gen; niemand van hen had essenüele wijzigingen gebracht in de getuigenis m de oorspronkelijke verklaringen vastgelegd, noch had iemand zichzelf tegengesproken waar het details be- in '-•tmisea ar fcuv die naar vervoerd had Het leek Wright zo goed als zeker tiairc, voor het diner, maar niets wees s^?*s mensen die zich de brug over erop dat hij dat gedaan had. haastten om een trein te halen op Wa- r ut u t. j t terloo. Net een kudde schapen, die Niz etiham had pertinent geen tas forensen letten nooit ergens op bij zich toen ze op de cocktailparty wmen alleen maar m Chelsea arriveerde. De taxichauf- zo gauw rao' gelijk terug naar moeder de vrouw en de televisie. Als je in zuidelijke üCL icw z.u 6vjcu cus tcixct gespoord en hij had verklaard dat zjj vlChting over de brug loopt heb je dat de moordenaar een tas had mee- §een bagage dij zich nad toen zq zijn irieine booglampen aan je rechterhand genomen waarin hij het wapen on de taxi £n ,t ~a u ^ynmelci, even bevestigd aan de dwarsbalken boven met bloed bevlekte kleding kon ver- over i!? 2es- hadden onderweg hooïd. Je linkerkant is in de scha- voeren- De vraag was, wanneer heeft naar LneJsea nergens gestopt. duw. Je steekt je linkerhand met de hij die tas uit het gebouw verwij- Bleef over Arthur Geraldine. Zijn tas over de leuning en laat gewoon derd? Het zou gedaan kunnen zijn vrouw zei dat zij hem om ongeveer los, zonder in te houden: of je blijft hetzij <a> onmiddellijk na de moord, tien voor zes de fiat had horen bin- een ogenblik staan om de prachtige hetzij (b) in het weeken'd door ieder nenkomen. Hij was direct doorgelo- lichtweerkaatsingen m het water te die een sleutel van de zijingang Jmd. pen naar de slaapkamer, had gebaad zien. Het is haast té gemakkelijk. Ei- Het was volkomen veilig die tas daar en zich verkleed, zoals zijn gewoonte ke minuut dendert er wel een trein le laten staan, daar het deel van het was. Hij zóu. zich toen van met bloed over die brug in het spitsuur, dat gebouw wgar de kantoren gevestigd besmeurde kleding hebben kunnen overstemt de plons. Vaarwel bewijs- waren van vrijdagavond tot maan- ontdoen en die 'hebben- kunnen ver- materiaal. Je zou de tas natuurlijk dagmorgen verlaten was. Het onder- bergen, maar dat zou een riskante moeten verzwaren om er zeker van zoek van inspecteur Wright naar dit onderneming zijn geweest. Hij was in te zsjn dat hij zal zinken. Dus het veronderstelde stuk bagage had de zijn gewone doen aan tafel, had mrs, moet wel een flmk sterk exemplaar volgende resultaten opgeleverd: Geraldine gezegd. zijn, anders zou hij barsten als hij 't water raakt, Maar zonder twijfel heeft Stephen Protheroe had vrijdags- Wat het weekend betrof was de si- dc moordenaar daar allemaal aan ge- morgens een weekendtas mee naar tuatie nog moeilijker te overzien. Ar- dacht." kantoor genomen. Miss Sanders had thur Geraldme, bijvoorbeeld, had za- „Laat je dc rivier afdreggen? Bij gezien dat hij die bij zich had toen terdagmorgen thuis ritten werken en laag tij? Of doe je het met kikvors hij om tien voor half zes het kantoor was daarna met zijn vrouw in de au- mannen?" verüet. Zijn vrienden in Hampshire, to naar Richmond geweest. De knecht „Ze zijn al bezig. Maar het tij Is bij wie hij het weckend gelogeerd vair de garage had verklaard dat sterk. Die tas is intussen al halver had, zeiden dat het zijn eerste bezoek mr. Geraldine geen tas bij zich had wege Tilbury, denk ik. Hobbelt over was geweest en bevestigden dat hij gehad toen hij de wagen kwam ha- de rivierbodem." een weekendtas bij zich had, van Ien. Waar miss Wenham en mr. Ryle „Wel. als je gelijk hebt beperkt dezelfde kleur en afmetingen. Boven- die zaterdag cn zondag geweest wa- dat het aantal verdachten een beetje." dien had zijn gastheer met hem zit- ren kon niet helemaal worden nage- „Ja. Protheroe en RyJe zijn beiden ten praten in zijn. slaapkamer toen gaan. Stephen Protheroe was zonder tussen vijf voor half zes en kwart hij de tas uitpakte; Stephen had de twijfel in Hampshire geweest En Cy- over zes over de brug gfelopen." inhoud op het bed geworpen. on- priau Gleeds dronkemansavontuur „En hebben ons dat zonder enige denkbaar dat hij dat zou doen als de was onmogelijk van begin tot eind aarzeling meegedeeld." tas tevens met bloed besmeurde kle- te volgen. „Precies, Terwijl iouw innemende ding en het wapen zou hebben bevat. Maar inspecteur Wright stond inmid- vriendje, Cypnsn Gleed, zégt dat Basil Ryle. Niemand h3d hem die dels veel sceptischer tegenover de hij thuis oo rijn moeder zat te wach- vrijdag met een tas gezien. Anderzijds theorie dat de moordenaar was terug- ten. maar heel goed over dc brug ge- Kon. ook niemand er op zweren dat gekomen tijdens het weekend om de ftaneerd kan hebben." hij er nfét een meegebracht had cn tas te halen. Angel Street was in het hu had er makkelijk oen. m. zijn. ka- weekend veel stiller en hij zou meer (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1