Grenzen der integratie Hl MAURICE CHEVALIER Grootse carrière als DE zanger van Parijs Man AAN HET EINDE van HOOFDSTUK Jamaica tegen beperking van immigratie KAUWEN VS-pJan voor ruimtevaart Eisenhower wil ambtenaren ontslaan Overstekende bus passagier gedood Mrato Onrijp Auto van aluminium SPROETJE SPARKS door FRANK GODWI AVONTUREN VAN KAl'l TER;bestrijding van de grote crisi* hebben veel landen in de dertiger jaren een sterk'gebruik gemaakt van het middel der autarkie. Dit Griekse woord betekent letterlijk zelfgenoegzaamheid, en het'was in ;.dir'geval de omschrijving van het streven, zich'van het buitenland onafhankelijk te maken. Maakt het zelf. koopt binnenlands fabrikaat, velen herinneren,zich .de leuzen nog wel. De redenering waf dat de uitschakeling van het builenlmids prod uk t in het eigen land meer werkgelegenheid zou ver schaffen. Deze redenering klopte we), doch alleen maar voorzover het bui- tenIand:ao,vTiencfe|ijk"'zou blijven,.geen soortgelijke maatregelen- te nemen'.- Welnu*: dit :'söórt, vriendelijk beid kon in-die benarde tijden geen enkele blaat 2ich veroorloven. Het resultaat was dan ook een kwijnen van de handel en een vérgaande stillegging van het transportapparaat. Uitgebreid moest daar entegen worden de. douane en in het algemeen het korps der controleurs. Het eindresultaat was rondweg slecht. In kringen van deskundigen oordeel de men, dat de autarkie: de toestand alom had verergerd inplaats vgn ver beterd. En: dat er later een herstel intrad was meer ondanks dandank zij de autarkie. ■'...iNu, "U. UvLL Sindsdien is de mening, dat een terugkeer tot de autarkie moet. worden vermeden,wel haast .overal gemeengoed. Maar belaag blijkt de natuur toch wel eens sterker dan de leer.: Een merkwaardig voorbeeld daan'an ziet men thahs in de Belgische maatregelen tegen de Luxemburgse boter. Er bestaat een economische unie tussen België en Luxemburg sedert 1921, die heeft geleid tot een vérgaande samensmelting van de wederzijdse volks huishoudingen. Enig toezicht is er jarenlang alleen maar geweest op het onderlinge handelsverkeer in alcoholicaverder, waren er geen verschillen Aan de grenzenvan de unie lette, de douane op dezelfde dingen, ën de frank in de beide landen had dezelfde waarde. Maar nu zijn dan in België aan de-invoer van Luxemburgse boter beperkingen opgelegd, en in Brussel leidende figuren, zeggen dat, als deze maatregel zonder douane on voldoende-te controleren is, die douane er dan in. 's hemelsnaam maar weer moet komen, "ET geval, is kenmerkend voor de. wijze, waarop de landbouw in de Benelux-landen, de integratie van de économieën verhindert, en meer bin bet algemeen'!voör de neiging der landen om speciaal de con currentie óp: landbouwgebied te ontgaan. Het Iandbouwprotocol, dat zo voelbaar en hinderlijk de economische unie tussen'Nederland en België beperkt, is slechts één ..van een ganse reeks van beperkingen in Europa bij de uitwisseling van: yoórtbrengselen van veeteelt en akkerbouw. Men durft hier de vrijheid^nfbgbij lange na niet aan. Op' landbouwgebied viert de zelfgenoegraamhëid bij-voortduring hoogtij. Niet in landen als Nederland en Denemarken, waar door rationalisatie en mechanisatie de produktiekosten rn verhouding-niet. zo hoog zijn, maar wel in. België én wel in Frankrijk en ook wel'in Engeland, al zijn daar. ook andere'factoren in het geding. Trouwens, de Duitse bondsrepubliek met baar zogebeten vrije, marktecono mie gaat. tiier eveneens allesbehalve vrijuit;. 'V.' UU-v 'Nn is.het wel juist, dat het bij de boeren niét alleen om een bevolkings groep, gaat, maar om het hele platteland. Men kan zich voorstellen, dat de regeringen dit niet aan verarming willen blootstellen. Aan de andere kant is ook: weer moeilijk té zien, boe het Deense platteland zich in een be scheiden-welvaart kan verbeugen bij dezelfde prijzen, die de Franse boeren ten gronde zouden richten.. Bij een vergelijkend onderzoek blijkt dan ook veelal de; ongelijkheid van de concurrentievoorwaarden het gevolg van achterlijkheid in sommige landen en van bezitsverhoudingen, die in andere takken der economie al lang niet meer bestaanbaar zijn. Bij. de Euromarkt en trouwens ook bij de Benelux is een (betrekkelijke) gelijkmaking van deze verhoudingen voorzien, waarvoor dan,zekere termij nen -gelden. Het ia echter niet alleen de vraag of overal met kracht wordt gewérkt, aan bét moderniseren van de landbouw'; er heerst ook over een breder terrein twijfel. Een geval zoals zich nu in de verhouding, tussen België - en Luxemburg voordoet na een „zilveren huwelijk", werpt de kwestie op, in hoeverre góede wil bestand is tegen ongunst-der tijden. Voor Nederland ig Het geval té beschouwen als een slecht teken; en voor; de Euromarkt is het een aanwijzing te meer, dat een gemeenschappelijke economie in tijden, dat er wat hapering optreedt, heel wat meer zelfover winning kost eten tal van goedwillende staatslieden bevroeden. Donderdag 11 sept: 1958 (Van: een correspondent) PARI J S. Maurice,Chevalier wordt morgen zeventig j.aarl De' nogv altijd vitale èn populaire zanger van het;Franse chanson,-die in de Parijse arbeiderswijk Ménilmontant als zoon van een.huis schilder en een doodarme, zeer goedige vrouw, ter wereld kwam, is tegenwoordig meervoudig (dol lar) miljonair, bezit enkele landhuizen," een privé- vliegtuig, een jacht eh duizenden vrienden of mensen, de zich zijn vriend noemen. Hij reist van land naar land, van werelddeel naar werelddeel,, treedt vandaag op in New York, morgen in Parijs, dan weer in Londen of Monte Carlo. Iedere avond- brengt hem duizenden dollars op. En ook nu nog is de charme van. zijn repertoire zo groot, dat zijn optreden van tevoren al een doorslaand succes is. LONDEN'. De premier van Ja maica. N'orman Manley, heeft woens dagavond op een bewogen vergade ring van 1500 Westindiërs en andere kleurlingen in Londen de niet-blan- ken opgeroepen verdraagzaam te zijn. Ily noemde beperking van de immigratie 'in Engeland een „ver achtelijk bukken voor geweldpleging en kwaad". Manley zei van itiening te zijn, dat de hoofdoorzaak van de huidige si tuatie de overbevolking is van ze kere straten 'waar de gekleurde im migranten. wonen. Hij gaf te kennen, dat in Jamaica reeds maatregelen genomen zijn om degenen, die willen emigreren, op de hoogte te stellen van de werkgelegenheid, arbeids voorwaarden en de huisvesting in Engeland. Dr. Lacorbinière, vice-premier van de Westindisehe federatie, die even eens in verband met de rassenrelle- tjes naar Londen is gekomen, gaf de verzekering, dat zijn -besprekingen met de Britse regering „buitenge woon goed geslaagd" zijn. De rege ring zal alhetmogelijke doen her haling van dé gebeurtenissen te ver hinderen, yonaar er valt nog ontzet tend veel door de Westindiërs zelf te doen", -zei hij.: (Advertentie I.M.) geeft uw zenuwen rust ontspant en is zo lekker zo fris zo gezond «IBlJBii iiiitoffi Een blik op zijn carrière is vol doende, om zijn veelzijdigheid te er kennen: reeds op zijn twaalfde jaar treedt Maurice, wiens vader het ge zin in. de steek heeft gelaten, als acrobaat op. zonder enige vergoe ding, in een klein cabaret van een Parijse voorstad. Op zijn' zestiende jaar wordt hij, na het voordragen van een liedje, in een ander caba ret. „ontdekt". Hij gaat met. een troep op. tournee in de provincie, man, wiens carrière met het be- jaar ttOg zo verbazingwekkend jong Hy ontplooide reeds toen zijn. tal- gin van de Tweede Wereldoorlog nf- aandoende man, die steeds nog dé rijke kwaliteiten. Hij zingt, hij danst gesloten scheen, na de oorlog zo iets inspanningen van wereldreizen op hij is acrobaat.. Op zijn 20 ste jaar als een nieuwe erkenning vierde, zich neemt om dan zijn geliefde Pa is hij de partner van Mistinguet Andere sterren zijn aan de hemd rijs telkens weer opnieuw te ont- in de Folies Bergère, Hij is „gelan- van het chanson en de music-hall dekken, in veel grotere mate dan ceerd" zoals men dat noemt en zelfs verschenen. De sentimentele, pessi- andere mode-chansonniers met zijn hét feit. dat hij met de koningin, mistische Pierre Brasseur, de mo-liedjes en in de wijze van voor- van de music-hall, Mistinguet breekt dern-onverdraaglijke maar een hele' dragen, snaren weet aan te slaan, kan zijn carrière niet meer scha- jeugdige generatie in, vervoering die de Fransen^ uit alle klassenvan den. brengende Bécaud. maar Maurice de maatschappij, sterk beroeren. Zo Hij gaat naar Londen, treedt daar Chevalier deden zij geen afbreuk, is Maurice Chevalier dan ook waar op en verwisselt ia die tijd. zijn Dat komt, omdat deze, met. zijn 70 lijk de chansonnier van. Frankrijk, „burgerlijke kleding" voor die, waarmee hij zo populair is gewor den; de strohoed en de smoking. In 1926 zingt hij in een operette en begint voor het eerst in films op te treden, o.a. in Die lustige Witws.. In. New York en in alle Europese hoofdsteden worden zijn populaire, sentimentele, maar altijd originele en frisse chansons bekend. Een ze ker cynisme vermengt zich met sen timentaliteit, wat hem altijd zal ver hinderen een „snob" in de slechte betekenis van het woord te worden. Mistinguet cn Patachou waren de beide vrouwen, die dc grootste rol in zijn leven hebben gespeeld. Als hij nu zegt, dat- zijn moeder de vrouw was. die hij het meest heeft bemind, moet men daaronder niet alleen een conventionaliteit verstaan maar ook dat de gevoels-verhoudin gen tot andere vrouwen bij de man. die de aanhankelijkheid aan het vrouwelijk geslacht in zijn liederen vereeuwigde, steeds merkwaardig kort- duurden en zeer gespannen waren. - Zijn scheiding van de actrice Yvon ne Vallée..was hiervan een beves tiging. 1 Maurice Chevalier,, die zich in vijf landen ook een amusant verhal er van zijn herinneringen toonde, is in Frankrijk in feite'de schepper van het music-hall-genre. Maar een" genre, dat nóóit in het. vulgaire afglijdt en een irmigeband tot rijn afkomst van jongen uit het volk heeft behouden. Onvergetelijk blijven „"Valentine", een lied. sentimenteel tot en met, maar toch te verstouwen en ont roerend. „Prosper", het hooglied van de zware, maar toch zwierige jon gen. het lied van de metselaar en honderden andere chansons, die men ook nu, tientallen jaren na hun creatie, nog gaarne hoort. Is het niet wonderlijk, dat deze L. WASHINGTON. De nieuw op gerichte regeringsinstantie voor de Ruimtevaart INASA) heelt gedetail. loerde plannen om het volgend jaar een gehele reeks aardsatellieten te lanceren ter onderzoeking van de buitcnatmosfcer. De plannen werden dinsdagavond voor het eerst onthuld tijdens een diner van het Instituut van Aeronau- tisebe wetenschappen. Edgar Cortric'nt. een van dc kop- stukken van de NASA. zei, dat als gevolg van dit programma; 1. de mens binnen twee iaar rond dc aarde zal cirkelen; 2.' binnen 6 a 10 jaar op de maan zal landen en naar de aarde zal te rugkeren; 3. over op zyn minst 10 k 15 jaar zal beginnen mei de exploratie van Mars. WASHINGTON President Eisen hower heeft alle federale departe menten eh andere organen verzocht, het aantal personeelsleden dit jaar met minstens twee procent t« ver minderen. Deze maatregel is, volgens de pre sident nodig om de extra-uitgave van 950 miljoen dollar als gevolg van de salarisverhoging die de fede rale ambtenaren, dit jaar hebben ge kregen, té nivelleren,Voorts heeft de regering besloten, het geld dat het Congres voor de bouw van nog vier met raketten bewapende atoomduik- boten heeft, toegewezen! voorlopig niet te besteden. LONDEN Prinses Margaret zal van 29 september tot 2 oktober een bezoek aan Brussel brengen. Zij zal tijdens haar verblijf ook de wereldtentoonstelling bezoeken. Dit zal het eerste bezoek van de prinses aan Brussel zijn. NAARDEN. Gisteravond is de 44-jarige reclametekenaar D. J, de Zwart uit Muiderberg om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de rijksweg no. 1 Amsterdam-'t Gooi., toen hij overstak nadat hij uit een bus van de. N.B.M. was gestapt. Hal verwege weifelde hij, waardoor een motorrijder uit Amsterdam hem niet meer kon ontwijken.De heer De Zwart werd gegrepen en" was vrij wel op slag dood. De motorrijder werd ernstig, ge-; wond. evenals zijn echtgenote die op de duo zat. (Van onze radioredacteur). DE negende Firato internatio nale tentoonstelling van elektro. nische produkten die van 22 tot en met 39 september wordt .gehou den In- de Amsterdamse RAI, zal evenals de Radio-show op het Lou dens Earls Court, die vorige week, haar poorten sloot, vooral inhet teken staan vah,:.dé stereofonie. Ste. reofonische grammofoonplaten zul len in destands "van vrijwel alle bekende industrieën worden gede monstreerd. Alle merken komen metapparaten, die geschikt zijn voor stereo-weergave. Philips de monstreert een byzetapparaat, waar mee bepaalde radio-ontvangtoestel len geschikt gemaakt kunnen wor den voor stereofonische weergave. Telefunken en Grundig komen met speciale stereo-series. Met de appa raten van dit genre, die zijn uitge rust met een twee-kanalen verster ker, kunnen zowel stereo-platen als sterogeluldsbanden worden afge speeld. De stereoconstructies blijven in hoofdzaak beperkt tót de duur dere muriekmeubels. Voor het gewone radio-progcaitï- ma is stereofonie nog onmogelijk, omdat toepassing ervan het gebruik maken van twee zenders vergt. Van daar. dat .de experimenten met het Metropole-orkest indertijd op een nationaal programma, dat werd uit gezonden via beide zenders, zijn genomen. Er zijn mét de omroep verenigingen onderhandelingen gaan de om tijdens de Firato enkele ste- reofomscne uitzendingen te verzor gen. Op het véle dat de Firato; in kor te, rijd uitgegroeid tot een- tentoon stelling van internationaal belang, te bieden, zal hebben, zullen wij in de loop van de volgende week uit voerig terug komen. De Voorlich- Jaold, v Hijhad hét spel „Advocaat pro Deo'' van de' Canadees Stanley Mann - een spel dat grote moge lijkheden bood ntet bezet zoals het bezet verdiende te- worden. Dit geldt dan nog. niet eens zo zeer d'e persoon Percy Héath, de Parijse ne- geracteur, die speciaal voor deze gelegenheid Nederlands had geleerd. Hem aan te trekken leek meer stunt dan-: noodzaak, maai Heath is in ieder geval een acteursper soon lijk- heid dat hij- zijn Nederlands in die enkele maanden van. voorberei ding niet voldoende had leren be heersen zal niemand hem kwalijk nemen. Maar enkele andere - rollen warén zeer zwak bezet. Hierdoor hadden Shireen Strooker en Percjr l^erHra SI BmsS Sje mot dee?Zebrl:k a4m .rolfcéimil bij een paar AmertKd. ue Kussen, die voor deel- óeroepsrtcfeurs was in het begin tingsdienst van de Verenigde Staten zal een grote stand inrichten, waar neming -waren uitgenodigd, hebben laten weten, dat zij niet in dé ge legenheid rijn hun Spoetnik-model len in de RAI te exposeren. De NTS zal van maandag 22 lot en met maandag 29 september, speciaal ten behoeve van, dé Firato, via de zender Löpik één. gevarieerd t>ro- gramma, bestaande uit korte films, uitzenden. Dagelijks van 2 lot S um 's middags en voor zover er op dit tijdstip geen normale program ma's worden uitgezonden van 7.30 tot 30.30 uur 's avonds. 'T ELBVISlE-regisseur Jack Dixon -1 heeft eens gezegd, dat hij het' liefst zou werken als filmregisseur Vittorio de Sica: niet met beroeps acteurs maar met types'met ge wone mensen die Hij voor bepaalde rollen in aanmerking acht te ko men. Voor -een. tv-man is dit een gevaarlijk standpunt. Het televisie spel wordt immers in tegenstelling tot de film, waarop de regisseur in sterke mate zijn stempel dnikt, ge maakt" door de acteurs. De. door hen gesproken dialoog is er een belang rijke factor in, behoort met xle han deling verweven te zijnUDeze lnlei- ding hadden we nodig arrt.duidelijk te maken, waarom Dixpri gister avond naar onze mening heeft ge- hinderlijk. Erik Plooyer speelde de rol van de jonge Donald Ford veel te theatraal, te krampachtig. In de innerlijke strijd van de student viel zo nauwelijks je geloven. Het beste spel kwam van Rosey Pool, die het stuk ook had vertaald zij is géén., beroepsactricéi de. uitzondering dus die de régel bevestigt): een in haar michtere rechtvaardigheidszin overtuigende juriste. In haar geheel was deze produküe onrijp, wat toch wel heel jamnier was van stuk en gegeven.Door de slordige, te snelle black-out, ging het .effect van het slotde oplossing, vrijwel verloren. Het beeld werd tijdens deze uitzen ding trouwens toch wel heel vaak verduisterd: bij elke scènewisseling eh nog eens voor een - ivaar- om, noodzakelijke?. pautc. Het eèrste gedeelte'van hetVPRO- programma bevatte een zeer interes sant, door Ben Klokman goed voor de camera's gebracht interview ran Henk Hofland met de heer J. A. Thivy, ambassadeur van India. Een boeiende persoonlijkheid én, naar ons lekenoordeel, een knap diplo maat: in zijn antwoorden openhar tig zonder zich nochtans geheel vrij te geven. Jammer. - dat dc vertaal ster van de antwoorden daaruit en kele essentiële zinsneden weg liet. Maar de rubriek Ambassade" heeft zeker perspectief. H. S. N een kroegje bij de Nieuwendijk kwam een oude man aan mijn tafeltje zitten, wees met 'n hevig brerendc vinger naar mijn pakje si garetten en zei: ,.Mag ik er een? Ja, niet voor niks Voor niks gaat de zon pp. Dat zou ivat moois zijn, als ik iemand voor niks een sigaret afbedelde, Certptil ik rondloop met geld -in mijn zal; Mpnnie in de pokket. Argent dans ia pas. En zo sou ik Boort fcunhen gaan 7?- Duits, Spaans, PortugeesGrieks tfc ben een man op jareri en ais jfc aan een ding de schurft heb, dan is het aan kwaadspreken. Want hoe zijn de uiensen, beste man? U zal Hen- driks heten. Ik-noem maar wat op Laten ire aannemen dat u Hendriks heet. V zit niet beschaafd en móroen zeggen de mensen: „Heb je Hendriks gezien, gisteren? TututututZo zijn ze. En dan ga je de diepte in hoor. Want se trekken dat kraaggie altijd naar beneden. Nooit naar bo ven.' Let op mijn woorden. Vroeger jaren ik. ben nou tachtig, ik doe nog enkelecommissies, maar, verder rust ik, als u verstand hebt:van -tech niek, dan heb ik ée-n fraaie passer- doos voor u te: koop voor; een'prijsje waar u 'om zult glimlachen, maar dat is een ander stuk. Klaar. Vroeger jarenzeg ik, toen ik nog een jonge» taas die. van wanten, wist zat tfc j» gróte zaken. Klaar. Wat dondert het helemaal? Maar ik tóas eeri persoon lijkheid, waar als een God tegenop gekeken werd. ïk zeg,vroeger, toen bitterde ik in de Kalverstraat 'met een ploepje, allemaal' mépsèn ban grote betekenis, veel bouwers en een enkele advocaat, enfin, ik - bitterde daar en de borrel kostte een dubbel tje wat gelijk staat aan-tien cent. En als het tegen-half zenen liep omdat je gesprekken had en gezelligheid die nou niet meer bestaat; dan zei die kelner: „Ik zie het. al, de heren blij, ven overwinteren" en dan toerden er zeven, achtdiners besteld. Klaar En we aten ze op ook, later, het mag tegen achten gelopen hebben, maar dan gingen toe aan tafel. Klaar. Maar ■wat ik zeggen tcou, ik bracht daar eens eert man mee, een Groninger, èn die man geeft z'n toumeetje en-ein delek moet dié'man weg. Naar de trein. Wat denk je dat ze zeggenZe zeggen: „Een joviale persoon, maar wat doet hij? Wat verdient hij?" Be- - grijp je wel? Beste man,'daar kan ik me dan zo witgloeiend.om maken. - Want wat kan mij dat nou schelen, wat iemand doet of wat hij verdient? Ik heb jaren gekaart met mensen, ■waarvan ik alleen wist dat ze Piet of Jan heetten. Voor mij was dat genoeg. Want wat weet ik er van? U bijvoor beeld. Als ik u nou eens neem. U zat op een kantoor werken. Of op een bankgebotiio.' Of misschien handelt in iets. Maar u-at doet het er toe? Voor mijn part loop u met een aap langs de deuren. Dat is toch uuj zaak? U kunt ook een huisschilder wezen. Of een aannemer, hoewel u daar' met permissie, niet helemaal het:.postuur, voor heeft, 't Dondert niet. Ik zal het it niet vragen, ik zit hier met u ais mens tegen mens. Ik heb een sigaret van u gebruikt en het geld zit in me zak. Ik kan 't zo betalen. Recht door zee. Ik hou er niet van dat ze later zeggen, die ouwe man, die bedelt mensen sigaretten af. Mijn moeder was een Zeeuwse. Ik heb geleerd mijn hoofd hoog te dragen en daar ben ik blij om. Maar goed. Misschien werkt u in het cafébedrijf'of vervult u een functie bij de levensverzeke ring. Het kan mij niet schelen? Ik zal 't u nooit vragen. Want'hoe gant het? U zult zeggen, ik doe dit of dat. En omstanders horen dat. Wat krijg je dan? Roddelen- En' je -gagt zo ae goot in, beste man. Wie heeft eer bied voor een mens? Laat me niet lachen. Ze halen alles neer. Neem mij nou, bijvoorbeeld. Ik zit hier be schaafd met u te converseren. Maar wie weet zij er al mensen, die zeggen dat ik beschonken ben. Ja hoor. Be schonken, meneertje. En ben ik be schonken? Kees, ben ik beschonken?" Hij wendde zich tot een bejaarde man aan de tapkast. Die schudde het grijze hoofd en zei tegen me: „Nee hoor, meneer. Hij is een ze- nuwelvder." KRONKEL CLEVELAND Op de Ameri kaanse markt komt een nieuwe auto met een carrosserie, die geheel uit aluminium bestaat- De president van de „Argonaut Corporation", die de auto zal fabriceren, zei. dat deze ƒ65.000 zal kosten on zeker 30 a 40 jaar zal lopen. De wagen zal 10 ok tober voor het eerst in het publiek getoond worden. Patty enducn im al halvthwebe dc wel hme ^PROETJÊISERflOGrilÊr^/ WêLNêE.' 1 HU'5 tRZAimcH Miers GEBEURD Zllri ZEGGEN WtrEM DAT lEHlERBEriT DDE OPEN! we weren oaf je ER BEMT! Hij KOMr zo! Terwijl Rob zich gereed .maakt om te waar is uw man? gaan duikeu komen de Prudons en Peter in Weet- -o—i* Terschelling aan. Zij gatm natuurlijk direct door haar de tjalk van kapitein Hob. Paula kan h3ar oern niet geloven, want daar heb je zowaar Pe ter! „Heb 'k je niet voorspeld, dat alles in orde zou komen?" zegt zij verheugd tegen Eva. „Maar ,v_ .Taagt professor Prudon. „O", antwoordt Paula, „hij kwam een. half uur geleden thuis, hoorde, toen, dat die vreemde man de kaart in handen had en zei toen, dat hij direct zou uit varen met ouwe Teus om toch nog te proberen de neuskegel vatx de raket te bergen." Peter kukt professor Prudon ontzet aan, „Maar aan ver keert hijAtn levensgevaar!" roept hij uit, „die; kerels van. dat schip zullen natuurlijk, proberen te verhinderen dat hij die neuskegel;-vindt. Wat moeten wij doen?" „Laten we proberen Gaillara in Den Haag te bereiken," steit Prudon voor, „hy moet in elk geval de autoriteiten waarschuwen. Ryle lachte zonder overtuiging. „U bent een verontrustend mens, niet? Kort geleden zei u nog dat dc scène die ik met Millicent gehad had «P mijn onschuld wees." ,Dat kon twee richtingen uitwij zen, zoals de meeste dingen. Een moordenaar met een subtiel brein zou naar haar huis gegaan kunnen zijn om opzettelijk een scène uit te lokken we hebben alleen uw woord voor wat er gebeurd is, en u had een ideale steun voor uw verklaring een nieuwsgierig Duit» meisje dat een ruzie kon altuisteren. maar geen Engels kon verstaan. JDtis,' redeneert de politie. ,als hij van plan was geweest haar te doden, zou hij het toen gedaan hebben, tot het uiterste getergd; maar dat heeft hij niet gedaan; daarom is het niet waarschijnlijk dat hij haar de vol-. 58 als stimulans, maar slecht als gewoon- „Ik heb de afgelopen week te veel te." van de werkelijkheid onder de ogen „Kernachtige taal wat?" zei Ryle, gehad en ik wil er nooit meer van voor het eerst weer met een glim- zien."' lach. „Grappig, ik mocht u niet zo „Nee, dat hebt u niet. U probeert erg toen ik u v'oor het eerst ontmoet- nog steeds verontschuldigingen te te tien dagen geleden, geloof ik? aGEKit*» vinden voor de manier waarop ze ik ben alle besef van tijd kwijt kende dag -vermoord he u behandeld heeft, met een poging sindsZijn stem stokte en die van „Dat Is mij te subtiel, zei Ryle; aan, u in te beelden dat ze werkelijk ellende doordrenkte uitdrukking met plotselinge niet ernstig bedoei- het prachtige schepsel was dat u kwam weer op zijn gezicht. de strijdlust: Smeer hem nu in go-s- eens dachtNee, luister naar mij. „Celooft u in verstandsverbijste- naam en ga met een ander prsten. Weet u waar u in werkelijkheid over ring?" vroeg hij. I* moet aan het werk." in zit? Niet over het verlies van „Het komt voor." Nadenkend liep Nigel de gang door haar. Over het verlies van uw zelf- Met grote moeite, alsof hij de woor- naar de trap. Er zat iets achter in respect: Zelfrespect betekent een he- den tegen hun wil naar boven moest- zijn hoofd, net buiten bereik; dat lcboel voop een man die zichzelf om- trekken, zei Basil Ryle: „Daar ben moest maar wachten, wat 't ook zijn hooggewërkt heeft zoals U. En uw ik zo doodsbang voor dat ik 't mis- mocht; want eerst was er nog het zelfrespect hield tc veel verband met schien zelf gedaan heb... Ik zou veel dringender probleem van Ar- uv.' verhouding tot haar. Toen zij haar hebben kunnen vermóórden die thur Geraldine dat opgehelderd moest zich tegen u wendde cn haar ware avond ervoor, ik rende haar huis uit worden en Nigel wist niet hoe hü gedaante toonde, bracht ze een dode- omdat ik. anders een ongeluk aan dat het beste kon aanpakken. Even- lijke slag to^ aan uw ego. Zij ver- haar had begaan. Het kouds zweet eens besefte hij dat hij zijn on valste alle bekende bakens van uw stond me op het voorhoofd. Hoe raoct derhoud met Stephen Protheroe als- verhouding en vanzelfsprekend ver- ik erachter komen of ik de volgende maar uitstelde. Het vervelendste van dwaalde u toen. ,Ais zij niet zij is. dag niet een vlaag van verstands- zijn werk, waar hij voortdurend in wie ben ik dan in vredesnaam?' Het verbijstering heb gehad? Het enige opging, vond hij dat hij zoveel van is 'n ellendige ervaring, je zo te voe- wat ik me herinner is dat ik hier de mensen met wie hij in contact len. En al die tijd hebt u geprobeerd heb gezeten, gek van ellende, ver- kwam zo graag mocht. En sommigen de illusie die u van haar had te nedering en woede en dat ik daar- van hen waren moordenaars. En hèrscheppen, omdat het de enige ma- na naar de Festival Hall ben ge- moordenaars waren doorgaans min- nier is die u kent om uw zelfres- gaan om alle^te vergeter»." der verfoeilijk dan hun misdaden, peet te herwinnen en uzelf te her- „Probeert u zich nu eens te beheer. Onderaan de trap draaide hij weer scheppen." sen. Ik twijfel eraan of u sehizo- om en liep vastberaden terug naar „Daar zult u wel gelijk ln heb- freer» bent Zelfs al bent u dat en de kamer van Arthur Geraldine. ben," mompelde Basil zielig. hebt u haar in een vlaag van ver- En zekere male van agressiviteit „Maar dat is helemaal fout! U standsverbijstering gedood, dan zou was de beste methode. ,Hoor eens kunt uw leven niet herbouwen op u toch zeker niet alles van tevoren hier, Geraldine, wilt u dat probleem een illusie. Dat is geen stevige bn- beraamd kunnen hebben, zoals ge- nu opgelost hebben of niet? Miss sis. En daarom voelt u zich nu zo beurd is. Dit was een misdaad met Wenham heeft me verteld dat u niet ellendig dat wordt nog neurotisch voorbedachten rade. tót in het klein- langer van mijn diénsten gebruik >ls u niet oppast. U zult moeten ste detail uitgedacht." wenst te maken. Heel goed. Maar het aanvaarden dat u een dwaas geweest „God zij dank! Nu, u begrijpt wat probleem van de proeven is nu to bent en dat zij was wat ze was. Ik bedoel, tl hebt me een pak van goed als opgelost en ik neem aan dat Zie dat eens een poosje onder ogen het hart genomen." u nog wel wilt weten wie de dader; |en u zult genezen zijn." „b zou Millicent MUe« niet heb- is. Wat voortdurend mijn onderzoe- Basil Ryle hief zijn treurige rood- ben kunnen vermoorden ln een' kingen gehinderd heeft is dc weige- omrande ogen op. „Mijn God, ik was viaa* van verstandsverbijstering." ring van bepaalde mensen om toe te een verdomde dwaas! Ik moest zei Nigel en staarde Basil Ryle recht geven dat zii miss Miles in het ver- eigenlek in het gezicht. leden gekend hebben twee men- „Goed, goed. Zie het onder ogen, „Ja, dat besef ik nu ook maar ga niet in je eigen vuil liggen begrijp ik het'; Ik ben geen - gek, bent." wentelen. Van je sell walgen is goed maar rmseohlen wel 'n moordenaar?" Geraldine, van wie (.Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1