Het kanon of de rede? D AANHETEJNDE HOOFDSTUK Faubus maakt van scholen en Straks opening alleen voor blanke kinderen? Gevoel van het Door Nicholas Blake j Goedkeuring van rechter te Little Rock Filmbezoek in Engeland taant IJslancls schip loert op Britse treïler Politie spoelt „best" wijntje in de riolen Apotheker ontcijfert hotélregisters Rusland straft populairste eszanger Die radio Goed spel in thriller V amavond Kinderstrip Eisenhower prijst Montgomery Donderdag 18 september 1958 E eilanden voor de kust van communistisch China*,die onder natio nalistisch bestuur staan, zijn zeet dicht bevolkt. Ala -vluchtgehied zijn ze tot op zekere hoogtte vergelijken met de lagune-eilanden in het noorden van de Middellandse Zee, waarheen iö dc vijfde eh zesde eeuw veel Romeinen uit de streek van Aquileja een,goed heenkomen zochten voor de, barbaren. Verreweg de meeste. Chinezen op de nationalistische kust- eflanden zijn gevlucht voor de troepen en de methoden van Mao Tse Toeng. Uit de lagune-eilanden in Italië is later de staat Venetië ontstaan. De Chi- nese kusteilanden zijn al deel van een staat, Dc hoofdstad van deze.staat is niet Peking maai Taipeh op Formosa. Dat nationalistisch China wel in de V.N. is vertegenwoordigd en communistisch China niet, getuigt van weinig realistische zin; Maar het is ook niet realistisch, het bestaansrecht van nationalistisch China te ontkennen/" Fr is natuurlijk ivel enige reden om aan te nemen, dat zonder Amerika nationalistisch China al geruime tijd had opgehouden te bestaan. Maar zonder de kracht van het Westen was het Joego-Slavië van Tito ook al-lang van de kaart geweest. De Britse Tabourleider Gaitskell schrijft in een brief aan Macimllan, dat de Chinese kusteilandeh duidetijkerwija hij het China van IVIao Tse Toeng horen. Hij had niet dezelfde schijn van recht kunnen schrijven, dat Hongkong duidelijkerwijs bij communistisch China behoort. Men moet'met zulke constateringen wat oppassen.. Wie de kaart bekijkt, ziet Weliswaar nauwelijks, dat er nog zee ligt tussen Quemoy en het vasteland; maar toch is deze zee'grens heel wat duidelijker dan b.v. de landgrens tussen Spanje en Gibraltar. En wat belangrijker is: hoe dcnketv de' bewoners van Quemoy en- de andere eilanden er zelf over? AI3 die er nu. eens (wat tamelijk wel vaststaat) overwegend bezwaar tegen hebben, onderdanen te worden van communistisch China? Over zoiets mag juist eén man als Gaitskell niet lichtvaardig heenstappen. HET moge juist zijn, dat de regering van Tsjiang Kaj Sjck en de regering te Washington in het verleden vele fouten hebben begaan; maar dat rechtvaardigt- nog niet het standpunt om een schot van een communistisch kanon over de zeestraat als iets vanzelfsprekends en een schot'terug als iets schandaligs te beschouwen. Het zou natuurlijk prettiger zijn, wanneer er niet geschoten werd. Is dat echterreden voor dc fatalistische opvatting, dat de strijd alleen maar kan eindigen met een natio. nalistisch toegeven? Het is helemaal niet zo dwaas om er van uit te gaan, dat Wereldvrede het best gediend is met een staking van het vuren aan beide kanten, opdat in de plaats van de granaten de argumenten aan bod komen. Het spijtige van het geval is, dat de grote communistische landen nog altijd meer vertrouwen stellen in wapens dan in de rede. Dit feit maakt het zo waarschijnlijk, dat op de jongste samenkomst van Mao Tse Toeng en Chroesjtsjew inderdaad is overeengekomen, de „hardheid" van Amerika eens op de proel le stellen. Onbegrensde steun heeft de Russische pattijchei zijn Chinese collega natuurlijk niet toegezegd; maar hij wist dat Mao Tse Toeng heel ver kon gaan voor hij serieuze risico's liep. Een land als Amerika gaat niet zoma'ar in de oorlog. Daar is het Congres te voorzichtig en de publieke opinie te sterk voor. En ook op een gebrek aan geestdrift van de bondgenoten viel met haast wiskundige zekerheid te rekenen. Daarom schie ten de kanrmnnen op het vasteland er maar op los. Men begrijpt n» wel enigszins, waarom Foster Dulles voet bij stuk houdt. "Waarschijnlijk heeft deze man tn het verleden genoeg politieke fouten ge maakt; maar zo hij op het ogenblik niet wil zwichten voor .geweld, dan is dat toch wel wat meer dan alleen maar halsstarrigheid. Wanneer de Weste lijke wereld op hef standpunt staat, dat geschillen voortaan door overleg in- plaats van door geweld moeten worden opgelost, dan kan het zijn bezwaar hebben, op deze regel een uitzondering Le maken, omdat de kartonnen van Mao zo hard en vér schieten. W IJ hebben ergensgelezen, dat de nationalistische kusteilanden evenzoveie pistolen zijn' op-de borst van communistisch Chiha. Wij hebben pok gelezen» dat de van deze eilanden'uit opererende nationalistische marine de scheepvaart naar en van:Amoy belem mert. En wij hebben tenslotte gelezen, dat de communistische regering er uiteraard bezwaar tegen heeft, dat de kusteilanden als bases voor herovering van Het vasteland militair in gereedheid worden gehouden. Het zijn van de kant van Peking geen onredelijke argumenten. Waar het cm gaat is echter of de kanonnen de enige middelen zijn om de toestand te wijzigen. Eri dan 'mogen vrij aansluiten op wat vooraanstaande communisten meer dan eens hebben verkondigd, n.I. dat er geen problemen 'jn,die niet in vreedzaam overlég kunnen worden opgelost. Waarom zou niet kunnen Worden afgesproken, dat nationalistisch China de handelsscheepvaart vrij laat? Waarom zou niet kunnen worden besloten tot een .gecontroleerde de- militarisatie van de kusteilanden en de er tegenover gelegen vastelands- stroken? Het zou betekenen, dat de leiders té iPeking en te T^aipeh zich schikt en rndeonvermijdelijkbeid van enkele dingen. Maar uit vreedzaam ©verleg kan nu eenmaal nooit iets andere dan een compromis voortkomen. Een toegeven nan Peking, wat velen gaarne zouden wensen om van de last af te komen,, .eeft twee bezwaren, nd. dat dan mensen tegen hun wil onder communistische heerschappij komen en dat degenen gelijk krijgen, die ©p het geweld vertrouwen. Het is en blijft een twijfelachtige politiek, het ene gevaar te bezweren met het scheppen van een ander en, wie weet, groter. LONDEN. Steeds minder Brit ten gaan naar de bioscoop, daar zft er de voorkeur aan géven hun geld uit te geven voor 'f V-applaraten, was machines of. auto's. Bovendien zyn veel van hen van mening, dat de films tegenwoordig niet meer de moeite waard zjjn. Lord Hank, de Britse filmmagnaat, keelt bier melding van. gemaakt. Hij lei, dat in de komende maanden nog verscheidene van zijn theaters ge floten zullen worden. Enige honder éien hebben reeds hun deuren geslo ten, In de eerste drie maanden van 2958 is_ het iilmbezoek vergeleken met 195? met 24 procent achteruit gegaan. LONDENF„ii IJslandse kanon neerboot heeft Britse treiler, die binnen de twaalf-mijlszone op IJs land viste, ervoor gewaarschuwd, dat hij de treiler' teel te pakken zou krijgen ah diens „grote broer", eert Brits fregat, dat de Britse treilers beschermt, verdwenen zat zijn, zo meldt de admiraliteit in Londen. De commandant van de oorlogs schepen die de Britse zeelieden in de wateren rond IJsland beschermen, heeft verklaard, dat hij de volgende tekst uit de Bijbel naar de beman ningen van de Britse treilers had la ten seinen: „Ziet, ik zend u als scha pen temidden van de wolven. Weest daarom listig als de slangen en arge loos als een duif." - WIESBADEN. Voor&üpanpers konden hun ogen niet geloven, toen zij zagen koe de politie meer dan 10.000 liter „kostelijke"-wijn in de siraatgoot' wegspoelde- Een politieambtenaar begreep, dat een verklaring niet kon uitblijven en hij stelde de verbijsterde toeschou wers gerust met de mededeling, dat het hier geen kostelijke Hocbheimer Daubhaus betrof maar een minder waardig mengseltje, gebrouwen door de vorig ..jaar tot 44-j maand voorwaardelijk veroordeelde wijn handelaar Friedrich Friige. „Ze was zo slecht", aldus de politie, „dat de destillateurs weigerden er goedkope brandewijn van te maken." NEW YORK - Minister Luns heeft woensdag op het hoofdkwar tier van de Ver, Naties een ge sprek gehad met adijn Amerikaanse ambtgenoot Dulles. Er werd niet meegedeeld waarover zij gesproken hebben. LITTLE ROCK. liet gerechtshof van Little Rock hee_*i zijn goed keuring gehecht aan een „vereniging voor particuliere scholen in Little Rock" die de opheffing an do rassenscheiding op de openbare scholen in Little Rock wil omzeilen door van die scholen particuliere instituten te maken. - Volgens gouverneur Faubus is de door hetOpperste Gerechtshof in Washington bevolen opheffing van de rassenscheiding op de openbare scholen niet van toepassing op particuliere scholen. Op ztfn aandringen is dan ook de vereniging voor particuliere scholen opgericht,, die met steun van de staat scholen kan exploiteren die alleen door blanke kinderen bezocht zullen worden. Men verwacht dat de openbare middelbare school van Little Hock, die door gouverneur Faubus is ge sloten toen de opheffing der rassen scheiding niet mocht worden uitge steld. door de nieuwe vereniging als particuliere school voor blanken zal worden geopend. Intussen is woensdag het menings verschil dat tussen gouverneur Fau bus en het bestuur van de openbare middelbare school bestaat, verder toegespitst- De gouverneur beschul digt het bestuur ervan dat het voor integratie .werkt Hij wil dat ondanks de sluiting van de schoor de sport wedstrijden en andere-bijeenkomsten van de leerlingen doorgaan. Het schoolbestuur verklaarde woensdag echter, dat de beëindiging van die activiteit geheel in overeenstemming is met de sluiting van de school door de gouverneur. Hierop heeft Faubus boos gereageerd met de verklaring, dat voor de sluiting de wedstrijden in de vakanties en weekeinds toch óók door gingen. In Arlington in de staat Virginia heeft een rechter woensdag bepaald dat in januari vier 'negerleerlingen tot de middelbare school' moeten vrorden toegelaten.. Een hof 'van beroep heeft gewei gerd in te stemmen met uitstel van de rassenintegratie op twee openbare scholen te Charlottesville in Vir ginia. Men. verwacht dat gouverneur Almond hét voorbeeld van zijn col lega uit Arkansas 2a! volgen en de scholen zal sluiten. Het schooljaar zou op deze scholen op 22 september moeten beginnen. Een districtsrechter heeft de mid delbare school in Arlington County, een voorstad van de federale hoofd stad Washington, bevolen met ingang Van 1 januari vier. negerleerlingen toe te laten. Hij verwierp echter de verzoeken van 26 negerleerlingen om overplaatsing naar verschillende scholen die tot dusver alleen voor blanken, openstaan. In Madisönville is een 44-jarige neger tot vijf dagen gevangenisstraf en een boele van 25 dollar veroor deeld. omdat hij tijdens relletjes bij een school waar dit jaar voor het eerst negerkinderen worden toege laten, .een blanke vrouw met een mes bedreigd zou hebben, toen zij met andere vrouwen trachtte te verhin deren dat vier negerleerlingen het schoolgebouw betraden. De veroor deelde zal in hoger-beroep gaan. COBURGHet Beierse Medische Congres heeft eert groot canïat dofc- toren over verscheidene hotels in Coburg verdeeld. De politie wilde de verschillende hotelregisters - aan een onderzoek onderwerpen maar zag zich voor de onmogelijke taak ge plaatst het traditioneel onleesbaar schrift imn de dokters te ontcijferen. Een oplossing was echter snel ge vonden. Dc registers werden onver wijld naar de dichtst bijzijnde apo theker gebracht, die de namen zon der enige moeite wist .voor te 'lezen. MOSKOU. Ruslands populair ste crooner, Mark Bcmes, die veel vuldig voor de radio en de televi sie optrad en wiens grammofoonpla ten bij miljoenen - worden'''verkocht, mag nooit moer chaufferen. Zijn rijbewijs is voor zijn leven inge trokken, omdat hij gevaarlijk ge reden heeft in het centrum van Moskou. Het 'blad van de communistische jeugd van Rusland „Komsomol Prawda" geeft ecu verslag van do jacht, door Moskou .op Bernes, die niet gestopt had toen het licht op rood' stond. Het blad maakt van deze gelegenheid gebruik Be mes* manier van zingen te kritiseren. Hot blad houdt een pleidooi voor een „beter" type lichte muziek. T N Parijs is vandaag de twintigste -L radio- en televisie-salon geopend. Het weekblad „Arts" heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt, om 'n aantal bekende schrijvers te vragen wat ze van de radio denken. „Ais men een bibliotheek heeft, heeft men geen behoefte aan radio en te levisie", meende Jean Gtono. Céline, volijverig en zeer intelli gent., enfant terrible van dé Franse letteren, is mogelijk nog afwijzen der: „U werktik werken wanneer men werkt kan men geen twee dingen tegelijkertijd -doen- Als ik naar de radio luister, raak ik in de war. Daarom luister ik nooit.... Dat is alles". Er worden uit de kring der Franse literatoren ook positiever geluiden vernomen. De nog jonge Michel Bu- ior, die de laatste tijd als romancier sterk de aandacht trekt, verklaarde: „Ik heb geen radio. Ik zal er op een goede dag een kopen. Ik zal er zonder twijfel graag naar lufsteteri- Het is stellig een goed cultuur-in strument". v Félicien Marceau zegt: „De.hoofd- stemd. Over die leeftijdsgroep heeft drGertrud Simmerding, de leidster iwn het familie-programma van de Beierse televisieonlangs in Rund funk und Fernsehen enkele behar tigenswaardige opmerkingen ge maakt. Voor de jongste -kijkertjes is het tempo, waarin de bewegingen op elkaar volgen, van gr^ot belang, schrijft zij. Hoe langer een beeld „rustig" blijft, hoe kariger dc be toe gingen en de veranderingen van dat beeld zijn, des te gemakkelijker zet de indruk ervan zich bij de kleuter vast. In deze woorden ligt ons voor naamste bezu-aar tegen deze door Jan Dassen geschreven strip beslo ten; zij was van beeld en tekst, on danks de niet onaardige opzet, te onrustig. SPREEKUUR, de naar een toneel stuk van Harald Bratt bewerkte tv-thriller, waarop de KRO ons gis teravond onthaalde, bleek een hecht en ingenieus geconstrueerd stukje politiewerk in. het psychologische genre te zijn.- Een wel wat gezocht DJAKARTA Radio-Djakarta mel'dt dat 258 Nederlandse onder nemingen in Indonesië nu officieel onder controle van de Indonesische autoriteiten zijn gesteld. chiaters aan dë stok had maar nu zelf Jekyll en Hyde bleek te spelen. De ontwikkeling was echter, op een paar traag geschreven scènes na, boeiend en de strekking nobel. Dat is veel waard. In zijn regie streefde Luc.' van Gent niet naar briljante effecten. Hij leverde een degelijk staaltje vakmanswerk, dat aan waarde won door het sterke spel van twee vani de beste tv-acteurs, die' Nederland" rijk is: Johan Schmitz als een volkomen natuurlijke dokter, Bernard Droog als een stugge, zich tegen zichzelf en zijn omgeving verwerende, hoofdinspecteur. Van acte er-prestaties als die van dit twee-tal moet dé televisie het heb-" ben. Niets meer dat aan het toneel herinnert, een volkomen gericht zijn op de camera's en de huiskamer. Ook de,andere rollen waren goed beze-, door o.a. Fientje Berghegge, John Soer en Frits Butzelaar. HILVERSUM Beethovenconcert door bet Radio phJLh. Orkest ö.I.v. Henk .pmlt, Ouverture Leonore II; Symfonie .10, 2 In D (8.05—9 uur); Het woordenboek der Nederlandse taal, dis cussie van Jan van Herpen met de drie redacteuren (9.00—9.15); Planorecital Gerard Hcngeveld, o,a. Debussy en Poulenc <9.15—9.45). Hilversum II: De Miljoenennota,-cau serie door de heer F. H. v.'d. Wetering (1.50—8.00); Fragmenten uit operettes van Joh art n en Josef Strauss, o.l.v. Be nedict Silverman (8.203.15); Oude Franse muziek, instrumentaal en vocaal (10.40—10.45). Televisie: Spiegel der kunsten (8.30— 9.00): People like Maria, Rim overwerk' Wereldgezondheidsorganisatie (9.00— 9.45); Argentijns danspaar Renate Schot- tellus en Juan Carlos Bellini (9.45).' stad heeft er waarschijnlijk minder j behoefte aan, want daar zijn zoveel puchtere hooidmspecteur van »_cot- andere dingen die de aandacht vra gen, maar voor ^e provincie is de radio een uniek medium, eigenlijk misschien wel het enige. Ik luister weinig, omdat de tijd me ontbreekt. Mijn voorkeur gaat uit naar concer ten, Maar ik houd vooral van de microfoon. Juist omdat ik zo ver legen. ben om in. het openbaar te spreken, ben ik zo aan de microfoon, gehecht". De redactie van Arts" vat de vele oordelen, waaronder slechts enkele veroordelingen zijn, als volgt samen: „Het is een kraan met warm water, lauw water en koud water de luisteraar moet weten te kiezen. Zij is niet te vervangen voor de provincie, de zieken en de beroeps chauffeurs op de grote routes (les routiers). Haar muzikale uitzendin gen zijn het meest in trek". F IP O de clown is de naam van een nieuwe, door Wim Meuldijk geschreven televisie-strip, die giste renmiddag in het door de VARA verzorgde kinderprogramma haar eersfe uitzending kreeg. De circus sfeer zal voor de kinderen zeker aantrekkelijk -zijn, maar het verhaal leek ons vooral voor de kleintjes een nogal verwarde en verwarrende toestand. Er xverd teveel en te slecht toneel gespeeld, de kwasi-grappige stemmen waren te onduidelijk. Het verhaal is kennelijk in de eerste plaats op de jongste kinderen afge- land Yard, die het altijd met de psy- En dit is ze dan: Lenie Verste gen, die, zoals we gisteren meld den, afscheid neemt als leidster j van de KRO-schooïradio-uifzen- dingen. Hier bespreekt ze met NRU-technicus Jan Matthijsen de 1 montage van een progamma. A L meer dan een half uur zat de ^mnn landerig voor zijn boeken kast te zoeken naar een roman, die hij 'Zou willen lezen. ,Xk heb tvel echt de bibliotheek vaniemand die tegen de vijftig loopt", dacht hij, „Allemaal vooroor logse reuzen, die allang tot dwergen zijn verschrompeld. Hoe zei Tcir- lincfc 't ook weer? Een schrijver wordt de toedtmmaar van zijn eigen verbeelding. Nou, er liggen heel wat dierbaren in dief kast begraven". De telefoon ging. „Met Helcenzei een vrouwen stem, vol nauw bedwongen pathe tiek. vf Y Gealarmeerd dacht h(j; „Haar man is een: paar weken geleden gestor ven. Oppassen!" Eh hij zei met tede re weemoed: „Hélècnhoe is't nou?" „Ach, het leven gaat verder, Ixe", antwoordde ze. r. Verdoriewaarom zijn mensen in tragische situaties altijd zo gebrand op de platste gemeenplaatsenOm in. de toon te blijven, zei hij: ,,'t Was een horde slag". „Ja", antwoordde ze dof. Stilte. „Dit gesprek moet verder", dacht hij. ,jfc moet dingen zeggen, die in hartelijke mensen spontaan zouden opkomen.Maarifc ben niet harte lijk, fic ben een egocentrische, ge voelsarme vrijgezel van achtenveer tig jaar, en het laat me in. wezen koud, dat haar man dood is, want ik vond 't een vervelende vent." Terwijl hij zich grimmig reali seerde" dat zijn genadeloze zelfkri tiek eigenlijk bedrog toas, omdat nu zijn super ik je triomfeerde (stel je voor dat iemand zei: „Ja,, ja, je hebt groot gelijk!")- sprak hij zachtjes: „Als ik ook maar iets doen kan..." ,„4.ch nee", antwoordde ze, ,Riet heeft me. goed verzorgd achtergela ten". Haar slachtoffertoontje irriteerde hem. „Waarom speelt ze het zo uit?" dacht hij. ,,'t Was een slecht huu>e- lijk ze heeft hem het bloed onder zijn nagels witgetreiterd. En ze weet dat ik het weet". Op warme toon zei hij: ,Mou 'fc' je goed doen als ik eens aan kwam? Dat we een beetje pra ten?" „Nee, erg lief van je, maar voor lopig wil ik liever nog geen men sen zien". Hij voelde zich opgelucht. Stel je voor een hele avond, praten op deze blikken dominees-toon. Dat zou te'veel zijn. Terwijl ze het ver loop van Piet's ziekte begon te ver tellen, heel uitvoerig en gedetail leerd, dwaalden zijn gedachten af en kwamen bij hemzelf terecht. „Allicht", .dacht hijf „Tot mijn laatste snik zal ik mijn eigen zieltje blijven vertroetelen als het kind dat ik gelukkig niet heb. Een daad van menselijkheid heb ik tenminste' ver richt. Ik ben. nooit getrouwd en ik heb me niet voortgeplant. Dat wordt een plus. op de dag des oordeels. „Mijn cliënt was een koud, onaan genaam mens, maar hij heeft de zelfbeheersing opgebracht de we reld een navenante nakomeling schap te besparen", kan mijn advo caat zeggen. Dat scheelt vast een paar jaar". Terwijl de stem in zijn oor voort- zeurde begon hij weer naar de boe ken te kijken. Thomas Mann... die vond 't onder de vijfhonderd pagi na's de moeite niet. Aldous Huxley de toekomst Van gisteren. Wede- kind nee. „Nóu. ik bel je later dan wel weer eens", klonk het. „Ja goed", riep hij', ontwakend. ,J)ag! En doe de groeten aan je man". KRONKEL NEWPORT (Rhode Island) Pre- sident Eisenhower heeft een bood schap gezonden aan veldmaarschalk Montgomery, waarin hij hem prijst voor zijn werk tijdens de oorlog en zijn grote bijdrage aan de knude oorlog ter verdediging van het Wes- tcn, De boodschap zal voorgelezen wor den tijdens een diner in Parijs ter ere van Montgomery bij zijn aftre den. als vice-opperbevelhebber van de. NAVO. OPOOKTROMPta"!»... HêT 15 DiLGtEST" KOM GAülnl HI£R DormtR Jt HEBT KAM3 DAr Die ion 6E.N PROBE.ERT Tt uUP PEN. HOUjtKlRAR 3413. Het bergingsvaartuig komt langszij de,overigens nog een verrassing voor u, professor, garnalenvisser. Wanneer Prudon en Paula zien, Kijkt u maar eerts, wat er aan de laadboom aan boord alles wel is. voelen zij zich bij- hangt" Prudon draalt zich cm en ziet dc zonder opgelucht. „We hoorden die mitrailleur j netiskegel van de „Chasseur" boven water ko en we dachten al het ergste..." zegt Prudon... men- Hij is sprakeloos. ,.U heeft mijn levenswerk ..Nou, het heeft er wei even om gespannen." zegt j gered, kapitein," zegt hij, „ik weet niet boe ik u Rob lachend, „maar ti ziet, wc leven r.og. Ik heb 1 moet danken." Enkele mijlen naar het noorden diep onder water, zitten Bartsick en Lodde met sombere gezichten elkaar aan to kjjken. Ilct spel is verloren. Het gaat er nu alleen nog om veilig weg te komen. Snel verwijdert de „Baltic" zich en weldra bevindt het schip zich in diep water. 84 Evenmin, was Nigel geneigd aan Stephens verslag van zijn verhou ding tot Millicent te twijfelen. He laas gaf dit. verslag geen stevige grondenvoor. een volgende stap in het onderzoekvan de Time to Fight zaak. Hoe veel Stephen ook van zijn het spierinkje niet gegeten. Er was niet eens aan geknabbeld. HOOFDSTUK XIV Verkeerd zetsel diger was van de Daily Sun, een Rockingham eetservies gekocht hebt van de ouders van sniss Miles in Wimblesham." J' Een blos spreidde" zich langzaam over het brede voorhoofd en het kal'' achterhoofd. „Ja, ik heb dat Rocking- ham-servies daar opgepikt, dat her inner ik roe. Maar'ik had er geen idee van dat het haar ouders'waren, die De deur ging open en Stephen Protheroe kwam binnen. „Je nebt iets laten staan," zei hij en gaf Nigel een flesje met neusdruppels. „O, bedankt." Nigel zette het fles je verstrooid op Arthur Geraldines bureau, en Stephen ging weer weg, „Hebt u miss Miles ontmoet toen. u het huis ...van haar ouders bezocht? Ze was tóén nog op school." „Ach, hoe kan ik me dat nu ooit „Ik vrees dat dit geen erg geschikt herinneren. Het is al meer dan der- ogenblik is, beste man. Ik zit tot £'8 jaar geleden.. Geraidine zong het neef was gaan houden, het leek niet mijn oren in Arthur Geraïdine hijna. Hij bezat de gave van de Ier erg waarschijnlijk dat hij met de gebaarde naar de keurige stapels sneI van te veranaerexu proeven geknoeid zou hebben, bijna papier op zijn bureau. Zijn stem klonk hu was nu een en al vnenaeiijKJieia tien jaar na Pauls dood, om de gou- vriendelijk genoeg, maar zijn grijze en behulpzaamheid. veraeur wiens ongeschiktheid Pauls ogen hadden een koude glans. „Miss Mues herinnerde net zw dood veroorzaakt had, te ontmaske- „Het spijt me. „zei Nigel, „maar anders wel Goed genoeg om die man. ren. Maar het scheen nu ook nog er is iets dat ik moet ophelderen, m taum autobiografie te vermelden veel onwaarschjjrilijker dat miss Mi- Het kan echt niet langer wachten." en re .naar". »R°ckingnam w les de schuldige was geweest. Zij Geraïdine ging rechtop zitten en ?.eve5; Nigel verliet snel ttit giaou strekte zijn armen voor zich uit, us._.,Kwam u-er vaak thuis? 4 de sterke behaarde handen, 'tot vuisten gebald, rustten op 't bureau, „Vooruit dan maar. Wat is er?" „Waarom hebt u me verteld dat u miss Miles nooit ontmoet had voor had nooit meer iets van Paul wil len zien of horen. „Er zijn mensen," zei Stephen, als of hij Nigels gedachten gelezen had, „die zoveel mogelijk last bezorgen, op elke voor de band liggende ma' nier, eenvoudig omdat ze zichzelf dat uw firma haar overnam?' „Minstens tweemaal, denk ik. Het begint me een beetje te dagen weet u. Ik geloof dat ik me daar toch een meisje kan herinneren n knokig schepseltje met grote tan denwilde u mij vertellen dat dat móéten laten gelden. Dat zijn de De glans in de grijze ogen werd Millicent Miles was. ei heb echte onverantwoordelijke mensen." nog ijziger. „Ik mag de toon niet mn leven. Arthur Geraïdine grijns- „Denk je aan Millicent Miles?" die u aanslaat, Strangcways. Mag ik a's een "vriendelijke-haai. «J®» „Ja. En hetzelfde geldt voor'Cy- u eraan herinneren dat u, tijdelijk, ™as er vreselijk op gebrand oat prian Gleed zou ik zeggen." employé bent van mijn firma?" haar vader een abonnement '.Beiden wraakzuchtige typen." Deze ijskoude berisping negerend dyn zou 2]J de. serie r0 Stephen overwoog dat woord, vervolgde Nigel: „Miss Miles heeft krijgen waarmee ik leurde ee „Boosaardig, misschien, eerder dan me verteld dat zij u jaren geleden, van die cadeau-acties van de kra om de oplaag te vergroten." „Eh heeft ze die gekregen?1' „Nee. Ik denk dat hij aan ae grond zat. In ieder geval, hij zei mij nog eens terug te komen. De tweede keer was zij;i vrouw er niet. Hij vroeg me wat ik wilde geven voor het Rockingham-servies, ik had het bij mijn eerste bezoek bewonderd. Ik deed een bod en hij vloog er op af wraakzuchtig." onder nogal vreemde omstandighe- „Millicent Miles haatte jou," ver- den. heeft ontmoet." Hij zag er van volgde Nigel nadenkend. „Jij kende af te vermelden dat zij nog opge- een donkere episode uit haar ver- merkt had dat Geraïdine, altijd een leden. Je hebt haar precies verteld zwakkeling was geweest.' wat je van haar dacht. Je hebt je ver- „Ik kan het me niet herinneren, zet tegen het herdrukken van haar M.:u- het is heel goed mogelijk. Ik romans. Zij zou die lasterpassages 1 mijn leven heel wat mensen hebben kunnen doen Opnemen, in «^i.iiiocl." een impuls, met het vage idee jou „Is het niet wat vreemd dat zij* u -- "U,« moeilijkheden te bezorgen en, na* nooit aan die ontmoeting heeft her- als hok op de haverkist. Maar oan tuurlijk. om de auteur betaald te innerd?" moest ik het servies zetten dat hij 'haar destijds in de Geraïdine haalde zijn schouders meenemen voordat zijn vrouw z mess voor'gek heeft gezet. "Verschei- op, maar er lag nu een waakzame terugkomen, vermoed ik. ik kan dene kleine motieven, die samen uitdrukking op zijn gezicht. herinneren dat ik er mijn ko - een groot motief vormen. Ja, dat „Heeft ze u eraan herinnerd?" *?r..yoor 'le° 'ecg gemaakt, ik n ligt in haar lijn." hield Nigel aan. al'ud wat monsterexemplarohi i m „Maar je bent er toch niet zo gerust Geraidinc's grote dunne mond f ',e romans bij me. ISc zev dar ia on'" trok nog strakker. „Wilt u zeggen volgende dag wel zou komen ha- Nigel stond spoedig op om te gaan. dat ik een leugenaar ben?" !en- -ocu ik te™8kw«m ncbnen Als Stephen de kabeljauw was waar- „Het heeft geen zin mij tegen te enorme ruzie gehad. Mrs. Miles vloog naar bij hengelde en het leek nu werken mr. Geraïdine. Ik heb bcwij. me a^s een l)aarlijke cut wel heel onwaarschijnlijk dan was zen, da£ u, toen u nog vertegenwoor- (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1