H a» jagers met a-bominstallaties Vara meent: TV geen invloed óp radio Wegenverkeerswet in snel tempo behandeld AAN HET EINDE van het HOOFDSTUK r PARAATHEID DEVIES VAN DEFENSIE Raketten bij gehele strijdmacht; li!1.1 li I EES Onderzeedienst zal niet naar Rozenburg gaan DML-zaak nog dit jaar in de Tweede Kamer Marechaussee krijgt nog geen blauw uniform Nieuw lbo-cabaret inplaats van „Doorsnee''; Manders weer in tv frisse adem een heerlijke smaak kauw TWEEDE KAMER AL OP TOEREN Tien jaar voor man, die drie kinderen doodde kSTta-n, ÖWO Ontwerp ingediend van nieuwe Boswet Lord Liverpool - verft kinderstoel - met gemak en GETALAG SPROETJE SPAR door FRANK GODWIN Vrijdag 19 september 1958 Z OALS het een half vergeten filmster wel eens gelukt, door iets. op. zienbarends plotseling weer de aandacht op zich te vestigen, zo is minister Hofstra er in geslaagd, aller ogen te doen richten op een ietwat uit de belangstelling geraakte regering met zijn begrotings tekort vaa rond anderhalf miljard. Wij willen de vergelijking niet te ver doortrekken. Het is duidelijk genoeg, dat het huidige tekort in genen dele iets heeft te maken met een „stunt", alsook, dat het niet bet tekort is van Hofstra en Zijlstra en Vondeling en Witte, maar van alle Nederlanders met elkaar. En alle Nederlanders met elkaar zuilen ook de moeilijkheden moeten oplossen. Een kleinigheid is dat niet, hetgeen heel begrijpelijk wordt, wanneer men weet, dat het hier gaat om een bedrag van omstreeks J. 1350,per hoofd, van jong tot oud. Nu kan worden aangevoerd, dat het bedrag van 670 miljoen voor woningbouwvooi-schotten eigenlijk een kapitaalsuitgave iè. Niet waar, de bouwverenigingen eri gemeenten krijgen het geld en houwen er huizen voor; en als de-huizen klaar zijn komen er gezinnen in te wonen, die huur betalen. Oeze redenering klopt echter slechts ten dele, want het rijk zal* later de exploitatietekorten moeten bijpassen, die voor dit soort huizen zeer aanzienlijk zijn. Er komt natuurlijk heel wat terug, maar de post huur subsidies heeft, toch ook weer een fikse verhoging ondergaan. Ook de tegenwerping, dat de 670 miljoen normaliter op de gemeenten had moeten drukken en in dat geval het staatsbudget niet hadden bezwaard, is een doekje voor het bloeden. Vroeger verleenden de gemeenten in feite alleen maar financiële bemiddeling: de risico's.waren toch voor het rijk. f£T is. geloven wij, een verkeerde methode om de dingen vrolijker te zien dan ze zijn. Kapitaalsuitgaven zullen altijd n idig zijn, maar op datgene, wat wij een normale begroting zouden willen noemen, zouden zij geen grote verstoring van het evenwicht te weeg mogen brengen; vooral niet wanneer het gaat om een miljarden- huishouding als die van de staat. £n veel geld voor de woningbouw, waar geen overeenkomstige ontvangsten tegenover staan, zal nog lang beschik baar moeten zijn, al is óns-land nu eindelijk wel flink aan het inlopen op bet hmzentekort. Aangenomen dat het geld op de kapitaalmarkt beschik baar is, dan zal. toch het bedrag aan huursubsidies steeds stygen;.... als er niets gebeurt. - En hier kunnen wij iets concreter herhalen wat wfj boven al schreven: wat er te weinig is, moeten de Nederlanders gezamenlijk opbrengen. Het gaai maar om de wijze waarop. Huursubsidies zijn regeringsbijdragen ter dekking van het tekort op de woningexploitatïc. Dat tekort zou er niet rijn, indien de huurders wekelijks of maandelijks aan buut penningen datgene betaalden, wat overeenkwam met de kosten van rente, aflossing en onder houd. De moeilijkheid is echter dat, ais dit geschiedde, vooral de bewo ners van de volkswoningen zouden komen te staan voor hogere uitgaven zo in de orde van een gutden of dertig per maand. En daarmee was het hele moeizaam bereikte evenwichttussen lonen en prijzen verstoord. Dit nu is iets, wat dezelfde regering, die zozeer overtuigd is van het belang van uitblijven van verdere loonronden,. onmogelijk zal wj]Jen bevorderen. Daarom zal de S.E.R., die advies over de huursubsidies gaat uitbrengen, er wei niet aan ontkomen, bet hele vraagstuk van de verdeling van bet nationaal inkomen nog eens terdege te bekijken. MEER haast nog dqn met de huursubsidies beeft de regering met* de consument en subsi dies op de melkmaar bet lijkt ons zeer de vraag of de S.E.R. deze twee geheel Jos van elkaar zal kun nen behandelen. Hier en daar wordt gesuggereerd, dat een verhoging van de melkprijs onvermijdelijk en ook wel aanvaardbaar is. Bij het huidige verbruik zou de afschaffing van deze subsidie een last leg- gen van ongeveer een. gulden per week op het budget van het gemiddelde gezin. Ondragelijk ware dat niet, als tegelijk andere prijzen enigszins zou den dalen. Maar de combinatie met de kwestie van de huren maakt de zaak er niet eenvoudiger op. Voor de regering is er echter een moeilijke fac tor, n.l. de waarschijnlijkheid, dat duurdere melk de omzet doet dalen; en datjuist,, nu de productie 20 hoog gestegen is. Het zou de boeren scha- den, maar ook de volksgezondheid. Dit effect zou nog groter, worden, wanneer werd toegegeven aan de aandrang, hét vetgehalte van de melk te verhogen. Immers, men bereikte' daarmee een nog hogere prijs en een nog grotere vrees voor-het drinken van melk uit hoofde van baar al te grote voedzaamheid. De voedingsbegrip- pen zijn nu eenmaal veranderd. De waardering voor het vet in het menu is vele graden gedaald. De mensen zijn bang om dik te worden. Men wordt hier even geconfronteerd met de moeilijkheden van de minis- I ter van Landbouw. Veeteelt en zuivelposïtie leveren voor hem wetnig an- ders op dan problemen. Er is jarenlang gestreefd naar verhoging van het vetpercentage:in de melk; er is jarenlang ook gestreefd paar verhoging van de opbrengst. Het is een haast onmogelijke taak om nu alles weer in tegenovergestelde richting te doen verlopen. (Advertentie LM.) DEN HAAG, De kwetsbaarheid van de Marine-eenheden in verband met de toegenomen dreiging- met atoom- en raketwapens heeft tot ver snelling van het programma voor spreiding van de In eerste reserve liggende schepen geleid De reeds vermelde verplaatsing van de mjjnen- veegdienst naar Helfevoetslms is daar ebn gevolg van. Daarentegen blijkt uit de thans ingediende Defensie- begrotingeti dat de onderhandelingen met Rotterdam om de onderzee dienst die over twee jaar Rotter dam moet verlaten naar Rozen burg over. te plaatsen zjjn mislukt. Definitief wordt namelijk aangekon digd, dat de Onderzeedienst in 1960 naar Den Helder overgaat, hetgeen enigszins in strijd lijkt met de zo krachtig In deze begroting verdedig de noodzaak tot verspreiding. DEN HAAG. In de komende vijf Jaar zullen de strijdkrachten geheel moeten worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden die 't gevolg 7.yn van nieuwe technische ontwikkelingen. Dit betekent voor de Land macht verdere opvoering van de paraatheid en vergroting van de zelf standigheid van delen van de divisies; voor de Luchtmacht verdere op voering van paraatheid: spreiding van de door de S-owjet raket- en atoomwapens kwetsbaarder wordende eenheden; vervanging van alle Hunters en Sabre-lucbtverdedigingsjagers door één type supersonische aii-weatherjagers: tenslotte verhoging van het aantal te vormen squadrons Nike {geleide projectielen tegen luchtdoelen) van één tot vier, zoals wij op grond van ontvangen inlichtingen, al enige t-yd geleden meldden. DEN 'HAAG. De commissie- Koersen inzake het aankoopbeleid van het Directoraat Materieel Land macht, welke door de Tweede Ka mer Is ingesteld tijdens de inter pellatie Ritmeester ingevolge eert motie-Vermeer, zal nog dit jaar een interimrapport bil deze Kamer in dienen. Duur plan geschrapt DEN HAAG De nieuwe aan kleding van de Kon. Marechaussee is voorlopig van de baan. Het nogal kostbare .plan om de leden van dit wapen, die sedert de bevrijding ge kleed gaan in dezelfde kbaki-uiu- form welke ook de overige leden van de Kon. Landmacht dragen, weer te steken in een traditioneel blauw-zwart lakens pak, blykt al thans tydelfjk opgegeven. Deze conclusie moet worden ge trokken uit bet feit, dat de thans verschenen memorie van toelichting op de begroting van Oorlog met geen woord gewag maakt vaa de nieuw.e marechaussee-uniform, wel ke naar wij onlangs berekenden het rijk op enjsele honderdduizenden guldens zou zijn komen te staan. Dit verklaart minister Staf in de toelichting op. de Defensiebegrotin gen, welke thans zijn aangeboden. De Dakota's van de luchtmacht worden, zoals wij reeds voorspelden, door Fokker Friendships vervangen. De vuurkracht van de Luchtrecht wordt verhoogd met een Amerikaan se raket voor de luchtverdedigings- jagérs en met inrichtingen voor af werpen van atoombommen voor de tactische jagers. Voor de Kon- Marine betekent de noodzakelijke aanpassing aan de nieuwe militaire verhoudingen; op voering van verspreiding en mobili teit van de vloot en verboging van de vuurkracht In zijn begroting vraagt minister Staf thans officieel goedkeuring vóór het aanvaarden van een definitief Amerikaans aan bod tot levering van de volledige in stallaties voor het afvuren van ge leide raketten voor de luchtduel kruisers „De Ruyter" en „Zeven Provinciën", ter waarde van. 120 mil joen gulden, Nederland zelf moet de verbouwing dezer schepen financie ren; ten bedrage \*an in totaal 40 miljoen gulden. De eerste 1.5 miljoen hiervoor worden op deze begroting aangevraagd. Voor de „Karei Doorman" Jvardon in 1959 nieuwe helikopters B 58 be steld. Veel aandacht schenkt de minister aan de toeneming van de militaire kracht van de Sowjet-Unie. Door de snelle inpassing van allerlei soorten atoomwapens, van raketten, geleide projectielen en onderzeeboten (ver moedelijk ook atoom-onderzeeërs) zijn de vergeldtngs- en contra-offen sieve middelen van het Westen veel kwetsbaarder voor een verrassings aanval geworden. Aan deze ontwik keling ontleent de minister argu menten zowel voor de handhaving van het vliegdekschip „Karei Door man", als*voor de- modernisering en handhaving van de twee kruisers. Voor wat de landmacht betreft deelt de minister mede, dat met Duitse instanties wordt overlegd over de mogelijkheid troepen ter sterkte van een gehele Nederlandse gevechtsgroep in West-Duitsiand te legeren, waarbij periodiek de ene door de andere gevechtsgroep zou worden afgelost. Nederland. België en West-Duits- land voeren voorts besprekingen over een geheel geïntegreerde lucht verdediging voor het gebied van de drie landen. KIEL De 70-jarige Jakob Kaiser is donderdag om gezondheidsredenen afgetreden als vice-voorzitter van de Christen-Democratische Unie. Kaiser, die vorig jaar minister is geweest, behoorde tot de vakverenigingsvleu gel in de partij. (Van onze radioredacteur) AMSTERDAM. Bij de VARA meent men, dat de opkomst van de televisie op het programma van de klankradiogeen invloed behoeft te hebben. Dit is kort samengevat, het standpunt dat de heer J. B. Broeksz, omroepsecretaris van deze organisatie, in de gisteren gehouden perscon ferentie verdedigde. Coördinatie van radio, en televisie-programma is, in verband met de moeilijkheden die-de coördinatie van de twee radio-pro gramma's reeds oplevert, een welhaast onmogelijke zaak, Bovendien ïs de heer Broeksz van mening, dat er te zijner tyd een zeker verzadigingspunt in de verhouding tussen beide media zal 'ontstaan. De tv-kykers zullen dan de klankradïo weer leren waarderen. fris lekker gezond! (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. De Tweede Kamer komt weer op toeren. In de vergade ring van gisteren is goedkeuring ge hecht aan de instelling van een twee tal bedrijfschappen in de detailhan del nl. voor aardappelen, groente» en fruit en voor de alcoholhoudende dranken. Iets belangrijker was de discussie over het voorstel tot wijzi ging van enige bepalingen van de Wegenverkeerswet. Het ontwerp wil de regering ontheffen van de tijd rovende verplichting om bQ Iedere wijziging van het Wegenverkeers reglement overleg te plegen met de colleges van gedeputeerde staten. Het overleg zal voortaan alleen geschieden in die gevallen, waarin dit voor die colleges van belang is. De liberaal Berkhouwer hield zich speciaal bezig met de rijbewijzen. Het voorstel wil TWEEDE KAMER een rijbewijs nl. or-middellijk te wor den ingehouden na het strafbare feit. lang voordat de rechterlijke uit spraak valt, Nu plegen de rechters daar wel rekening mee te liouden, maar officieel mogen zij thans geen mindering toepassen. Daarom zal in de toekomst de mindering formeel mogelijk worden gemaakt. Mr. Berkhouwer wenste nu te we ten óf geen schadevergoeding kon worden gegeven in geval van. vrij spraak. Maar minister Algera ver wees voor de vraag naar de raads adviseur van het ministerie van Jus titie. mr. A. D Belinfante. die door de regering is belast met de syste matisering van de verkeerswetge- ving. Een andere vraag van mr. Berk houwer drukte vrees uit dat het re-, oorstel," dat ook het gebruik Campert gaat de inletdingsdialoog schrijven. Op zondagavond keert Wim Ibo's cabaret „Annemarieke.'* terug, op zondagochtend Adri Kaans kleinkunstprogramma. „De Speel doos." Van de vele door Gabri de Wagt geregisseerde klankbeelden, die op 't programma staan, noemen we een door hem samen met Bob Uschi sa mengestelde reeka onder het motto: „Hoe kan oorlog voorkomen wor den?"' Het internationale hoorspel- repertoire, omvat stukken van de Nederlandse auteurs H. Wigbold, Emile Lopes, Nick Funke—-Borde wij k en Rink Groenveld, verder o.a; werk van A. A. Milne en Erwin Wickert; Ook de vaste muziekrubrieken, zo als Weerklank, Vergelijkenderwijs, het Jeugdconcert en het Puik van zoete kelen, (verplaatst naar de maandagavond, om 7.15 uur) blijven gehandhaafd. Van de opera's, die de VARA zal uitzenden noemen we Verdi's „Emani" en „Saui in Endor" van de Israëlische componist Josef Tal. Televisie „Hommeles" komt in het nieuwe seizoen terug op de maandagavond. Vaste medewerkers zijn o.a. Mieke Verstraete, Maya Bouma, Kees Bros se en Donald Jones. In verband met het gebrek- aan studio-ruimte moet de musical op telerecording worden opgenomen. Op de maandagavond zullen verder een aktuali tekenpro gramma en een reeks documentaires o.a. over „automation" en be jaardenzorg 'worden uitgezonden. Op donderdagavond zal men vier maal het programma „Anders dan anders" (Dit is Uw leven) kunnen zien. Milo Anstadt werkt aan de voorbereiding van een politiek-sa- tiriek cabaret. Theo Eerdmans pre senteert op zaterdagavond een nieu we quiz, met prijzen die in drie op eenvolgende uitzendingen kunnen oplopen tot duizend gulden. „De avonturen van Dorus", is de naam van het nieuwe zaterdagse we strip geschreven „Villa Sidonia". amusementsprogramma van Tom Het amusementsprogramma „Plein Manders en regisseur Gijs Stappers- 8 uur 13" krijgt meer het karakter i hoef. Vaste medewerkers zijn Rob van een muzikale show. Luc Lutz 1 Milton, Jan Pruis, Cor Steyn en het blijft echter de knappe monologen j Hotcha Trio. Voor iedere uitzending van Kees Stip voordragen: Remco i wordt een aantal gasten geëngageerd. Evenals zijn collega J. W. Renge- ünk, die in.het bijzonder de t.v.-be- langen behartigt, heeft de heer Broeksz ernstige kritiek op bet om roepbeleid van de overheid. - Het geldgebrek wordt steeds nijpender, al drie jaar achtereen, heeft men niets aan de reserves kunnen toe voegen. Het gebrek aan zendtijd voor de televisie moet beschamend wor den genoemd. Hoopgevend achtte de secretaris het dat ditmaal het ont werp Omroepwet in de Troonrede niet werd vermeld. Hieruit mag men opmaken, dat het nu werkelijk binnenkort aan de orde zal worden gesteld. Fr wórdt echter ook nog steeds gewacht op de vaststelling van het Televisie-besluit. Klankrado In antwoord op de uitdaging van de televisie, willen wij ons klank radioprogramma zo goed mogelijk verzorgen,, aldus de heer Broeksz. Aan de rubrieken in de sector Ge sproken Woord zal de Vara, trouw aan haar traditie op dit gebied, gro te aandacht blijven, besteden. Nieuw zijn o.a. de hobby-rubriek: „De kat van de stoel" (woensdagmiddag van 17 tot 17.50), het programma „Mijn naam is hond", dat zich eens in de acht weken op woensdagavond spe ciaal tot de- hondenlief hebbers zal richten; een Vrouwenforum (met'één mart. om de kritiek op zijn sexe te revancheren)het veertiendaagse praatje over reclame van de journa list drs. Jv-Beishuizen en de even eens veertiendaagse Belgische kro niek. verzorgd door de dichter Ka- rel Jonckheere. De frequentie van Gabri de Wagts radio-magazine ..Marinba" zal wor den opgevoerd. Dit programma krijgt een plaats op de maandagavond evenals het Refrein-Festijn en in plaats van Hommeles het cabaret rendez vous Artiesten-café 'n pro- duktie van Wim lbo met o.a. Simon Carmiggelt'en Donald Jones als vas te medewerkers. Voor de vrijdag avond heeft Wim Meuldijk een nieu- AMSTERDAM Tien jaar ge- vangenisstraf met aftrek van de bijna acht maanden preventieve hechtenis wegens doodslag luidde het vonnis, dat de rechtbank te Amsterdam vanochtend heeft ge veld over de 30-jarige glazenwas ser M. A. uit. Amsterdam. A. was er van beschuldigd in de nacht van donderdag 23 januari op vrij dag 24 januari in zyr» woning aan de Kattenburgertussenstraat de gas kraan te hebben opengedraaid, waardoor binnen enkele uren tijds zijn drie kinderen óm het leven kwamen. De rechtbank achtte da primair ten laste gelegde moord niet be wezen en sprak de man daarvan vrij. De officier van justitie had motrd. wèl bewezen geacht en- te gen de man achttien jaar geëist (Advertentie AM.) Zaterdag koopt U het beste wollen Wilton karpet dat U zich maar wensen kunt... een wollen Wilton karpet met het bekende driehoekige etiket dat voor de vastgestelde prijs var» 129guldengeenguldenteduuri$. Maar niet voor I2?gu!den koopt U het nu, neen... dit hoog polige wollen Wilton karpet, geweven van de mooiste Wilton garens op een IJzersterke hennep rug, koopt U nu voor nog géén negentig gulden. Zaterdagmorgen om 9 utir be gint de verkoop van dezewollen Wilton karpetten.200 x 280cm. en kleuren voor DEN HAAG. Bij de Tweede Kamer is ingediend het ontwerp voor een nieuwe Boswet, waarin er naar is gestreefd het minder overzichtelijke samenstel van gel dende wettelijke bepalingen met betrekking tot de bosbouw en de houtteelt te vervangen door een zo eenvoud 12 mogelijke regeling. Advertentie LM.) gering: van andere stoffen dan alcohol, wel ke van nadelige invloed op het be- een einde* maken i sturen van auto's kunnen zijn. straf- aan de toestand.baar wil maken, niet ruim genoeg dat een rijbewijs j wa geformuIe.rd, by een veroor- TT deling langer wordt ingehouden dan wetsontwerp werd z.h.s. goed- 1 de réchter bedoelt. In. feitë pleegt I gekeurd. PLASTICVERF van Sela-Bever je houdt oro nier v/oor de gek, KNUL MErDltüEKKtGElUSDEMi IK KO'M LR BAN LUlMfcR DAmTROMMED DltjonGtn HAD MIÉTS&1J2KH'. Wacht DUMMY! WAT IS £R AAN OLHAIND? Door Nicholas Blake „De moeilijkheid bij miss Miles was dat men nooit-wist of ze de waarhéid vertelde of een sprookje." „Ik heb u gevraagd „Ja. Ze heeft een schoolvriendin toevertrouwd dat een man die haar ouderlijk buis bezocht, in de zomer van 1924 een man met heel dun ne lippen geprobeerd had haar aan te randen. Als raiddel tot chan tage zou aanranding van een school meisje. als er nog andere oevesti- ging van was, nog altijd heel ge schikt zijn, zelfs na dertig jaar." Nigel schrok, toen de liniaal waar zij het juiste type auteur was voor **iee Geraldine had zitten spelen Wenham Geraldine.' plotseling in tweeën brak. „U praat grote nonsens," ze» Geraldine met man gekregen, dus ze kon er niets verstikte stem. Nigel wachtte erop meer aan veranderen." een compronus tregen gojs» dat hij nog meer zou zeggen; maar 65 Maar ik had een kwitantie van haar _et Wel ee„s tussen zijn Arthur Geraldines geziehtsuitdruk- -«Hi!!» ZB?«ïiPrïi?I de oudste'firmant nam "een stapel 5 king was bijna innemend, toen hij uf- papieren van 2ijn bureau die hem. J eraan toevoegde; „Het is afschuwelijk f ï-,L «!„1 plotseling geheel in beslag schenen (er aan terug te denken, dat ben ik beeV.e gedwongenhaar te engage- te nenien. <Jk moet echt sweer aan met u.eens. Ik heb de arme kerel ren»„„ »,„„i niijn werk." ihet vel over de neus gehaald. Ver- m*'rkt Nig j droog op ais *u j'n Nigel ging naar boven en zocht S zamelaars hebben helemaal geen fat- ^nmerkin| neemt dat ze u in een Stephen Protheroe weer op. „Het Isoen weet u Het als een licha- ^tffati! "SkSeide en daarna spijt me dat ik je al weer lastig muet jmehjke hartstocht Je wordt verliefd Jg^ra«nrword-werdvallen. Alleen dit. Mr. Miles ging „wat zegt u? Bedoelt u dat zij het Jfilliet in MM. Jij hebt Millicent voor 1 dan "loeten z.al 10 het hebben. Bo- d proeven geknoeid hct eei'st ontmoet sn 192o toen ze f ven dien had ik zelf m die tyd ook Heeft"Waïom in |oSamf' in. die boekhandel werkte. Heeft ze „Boosaardigheid in het algemeen j? oolt b5j haar thuis uitgenodigd? en kwaadwilligheid in het. bij zonder. e, toen nog bij haar ouders, Ik weet zeker dat ze persoonlijke J niet veel geld-" I Nigel dacht even over deze op- i merkelijke verklaring na. Het was jniet de bekentenis zelf die zo op- merkelijk was. maar het feit dat Ge raldine deze zo vanzelf deed. „En Jmiss Miles is hier nooit over begon- jnen zegt u?" ..Met geen woord, dat verzeker ik t." Arthur Geraldine straélde ge- 1 woonweg van vriendelijkheid. „Ik begrijp waar i> aan denkt, mijn beste man. Chantage hé? Het was »een schandelijke episode in mijn leven, ik wil het niet ontkennen. geloof ik." grieven had legen generaal Thores- by en Stephen. Protheroe. De zaak zou mooi rond komen als 2e ook nog grieven tegen u. of miss Wenham zou hebben." „Ik kan u niet volgen." „Als. bijvoorbeeld, zij eens gepro beerd had u te chanteren met dat Rockingham-servies wat zou u dan gedaan hebben?" „Ja, ik ben er een of tweemaal geweest." „Ze zaten toen zeker nog op zwart zaad?" ..Nee', daar kon jo tenminste niets van merken. Ik kreeg de indruk dat Miles zich er op de een of andere manier weer bovenop had gewerkt." „Heeft miss Miles zijn financiële toestand nou it met jou besproken?" „Ik ZOU tegen haar gezegd heb- j, gci0Di het niet. Behalve dan U kunt wel nagaan waarom ik niet be" dil,t -T° E.aaJ' ^"„duivel kon lopen, Wat zelf-dramatisering als 't worste- - - - -- natuurjijk. Maar lende jonge genie dat naar géruïneer- rilde dat het zou uitkomen. Maar ik T zou die arme vrouw nooit gedood hebben om de zaak geheim te hou- 3414. Prudon is opgetogen, wanneer hij ziet, dat de neuskegei van de raket volkomen onbe schadigd is. Hot ding bevat een schat aan fotos en andere gegevens, die het automatisch heeft opgetekend tijdens rijn reis rondom dc maan! Nu kan hij het' werk, dat hij met zoveel enthou siasme is begonnen en dat zo jammerlijk dreigde te'mislukken, voortzetten..,. Diezelfde avond is cr een feestje aan boord van cie „Vrouwe Anna Iedereen is in eon opgewekte stemming en lang wordt er nog nagepraat over het avontuur. Pro fessor Prudon brengt een toast uit op Rob. ..v\e hebben in het verleden al enkele malen samen gewerkt kapitein", zegt hii, „en daarom had :k ook het volste vertrouwen In deze onderneming, toen ik hoorde dat u ons wilde helpen. Wat u voor de wetenschap in het algemeen en voor my in het bijzonder hebt gedaan kan. ik niet genoeg prijzen.Maar Rob wijst allo hulde van de hand. „We hebben cr allemaal aan meegewerkt", zegt hij. ..Peter, ouwe Teus. u zelf...Komaan, laten we nog een glas drinken. En dan op uw gezond heid. professor!" EINDE Morgen begint deel IIL van „Kapitein Rob"!> ,baai' ccn motief verschaft dc ouders moest onderhouden." zou hebben om u in uw firma te „Wat ze nauwelijks kon doen van haar salaris ais verkoopster." ..Maar ik vertel u toch dat ze bet Dat was nogal vreemd ver- nooit over dat beroerde Rockmghatn- onderstel ik. Haar vader was door servies gehad heeft, laat staan zjjn zaak ontslagen en ik ben er „Laat staan over iets anders dat bijna zeker van dat hij nog geen voorviel toen u haar ouderlijk huis andere baan had toen ik haar voor bezocht in 1924?" het eerst ontmoette. Maar ik wist Gerald inskale hoofd werd weer werkelijk heel weinig van die kant rood. Dat 7.éü natuurlijk kunnen ko- van haar leven. Wij brachten de men door ziin poging om zijn ver- nuc-ste tijd door met het bespreken ontwaardigirig en boosheid te onder- van de Cultuur, of liever, de bijdra- drukken. ge** van Millicent tot de Cultuur. „'Vilt u zo vriendelijk zijn a nader Jonge mannen voelen zich altijd go- te'verklaren?" zei hij. met gesmoor- vlcid als zc vrouwelijke volgelingen •Imnd," zei Nigel om tijd te de. gevaarlijke stem" „Ik houd niet hebben." „Ik dacht eigenlijk niet dat van insinuaties." (Wordt vervolgd) !dert." Nigel was met hom eens. dat dit. zo ie zien. zeer onwaarschijnlijk was. f Maar waarom dacht hij. heb ik die rotte'oude kies zo makkelijk kun- Jrtrn trekken? Geraldine heeft zich niet verweerd, niet eens mijn bron nen van inlichtingen in twijfel ge trokken. Zwaait hij misschien op- vallend mei die betreurenswaardige Hockingham-episode voor mijn ogen. eenvoudig om het bestaan van iets veel ergers daarachter te verbergen? „U hebt miss Miles hier veel gun sten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1