ALGERIENIEUWE FASE Arbeiders pralen (een r Jeugd m AAN HET EINDE HOOFDSTUK Peek&Cloppenburg M van het IN EUROPA SMiS s Haargroeimiddel uit A f rika voor prins Philip Duitsers komen vergeefs af op boter-koopje Elke woertsda0 V 'w. "mSeSW PROETJE SPARKS door FRANK GODW AVONTUREN VAN KAPITEIN E oprichiiBg van de Algerijnse regeling in ballingschap zig men als de completering van de acties die beogen, het volksstemming^ plan van de Gaulle te doorkruisen. Het is een daad van verre strekking, en dat is dari ook de reden dat ze zo lang is uitge bleven. Wanneer zo'n regering er kwam, mocht ste niet in de lucht hangen; en dat zou het geval zijn, wanneer Tunesië en Marokko haar in verband met hun relaties met Frankrijk niet wilden erkennen. Daar is de totstand koming can ook lange tijd op afgestuit. De verscherping van het Alge rijnse terrorisme in Frankrijk gedurende de laatste weken had ook wel degelijk ten doel, de. regeringen in Tunis en Rabat te overtuigen van de Yoor niets terugdeinzende vastberadenheid van de opstandige beweging der Algerijnen. Deze beweging heeft haar doel bereikt. Onder de staten, die de nieuwe regering meteen hebben erkend, zijn ook de béide buurlan den. De zetel van de regering is Caïro, wat er uiteraard op neerkomt, dat de invloed van Nasser weer is toegenomen. In Frankrijk kan .de gang van zaken onmogelijk veel voldoening heb ben gewekt. AUe voornemens en alle vooruitzichten verliezen er door goed deels de glans, die de Gaulie er aan had weten te geven. De Gaulle gold alp dc deus ex machina, de haast bovennatuurlijke redder, in een'volledig vastgelopen staatsbestel. De Gaulle werd verondersteld, datgene te kunnen, wat anderen niet meer vermochten. Herstel van het gezag was het eerste: maar even belangrijk was de oplossing van de Algerijnse kwestie. Er moest eer» einde komen aan de feitelijke oorlogstoestand daar, maar dan een einde.dat overeenkwam met dé wens, dat Algerië op de een of andere wijze Frans bleef,'Wat de opeenvolgende regeringen.cn een half miljoen soldaten in een reeks van jaren niet hadden kunnen bewerkstelligen, moest de Gaulle in korte tijd bereiken: Frankrijk met nieuwe kracht bezielen en Algerië maken tot een vredig en veilig deel van het Franse rijk: ER is veelvuldig de nadruk op gelegd, dat de wilde Algerijnse ter reurdaden van de laatste tijd in feite voortkomen uit wahhoop- Het Algerijnse Bevrijdingsfront, het F.L.N.. zo werd gezegd, ziet dat liet zijn vat op de bevolking verliest, en probeert nu met de middelen der desperado's het vuur te onderhouden;, dut anders dreigt te- doven in de door de Gaulle gewekte geestdrift. Ons lijkt dit een te op- timistiscbe beoordeling van de toestand. Ze zou bestaansrecht hebben in- dien in Algerië zelf het verzet* was geëindigd sedert bet optreden van de Gaulle. Er is echter alleen maar sprake geweest van een kleine stagnatie! in de gevechtshandelingen. Op het ogenblik is de guerilla weer in volle; gang. Er sneuvelen elke week zo'a vijfhonderd rebellen, zonder dat er i tekenen zijn van ineenstorting van het verzet. En het Franse leger valt; meer en meer terug in de bloedige en demoraliserende routine van einde- 1 loze 'en vruchteloze strijd tegen een alomtegenwoordige vijand.' Het zal wel juist zijn, dat een groot deel van de Algerijnse bevolking snakt naar rust en-veiligheid én uit dien hoofde bereid is. zich komende zondag voor de Gaulle uit te spreken. Er bestaat geen reden om niet te geloven, dat tal van Algerijnen de wraak en chantage en doodslag harte lijk moe zijn. Het spijtige voor de Fransenis echter, dat zij van deze mensen misschien de stemmen kunnen krijgen, maar. niet de vastberaden heid en de daadkracht, die vóór alles nodig zijn. In de strijd, die thans gaande is, beslissen in Algerië. zomin als indertijd in Indonesië, de stillen en bescheidenen; de'beslissing berust bij de leiders, de vooraanstaanden, dc actieven. Het heeft er even op geleken alsof de Gaulle althans een deei van hen voor zich zou weten te winnen. Lang niet allen staan geeft-' driftig achter het niets ontziende F.L.N. Maar schrik, teleurstelling en verloren vertrouwen hebben al weer veel „goodwill" teniet gedaan. De ban ".Ja ir* grote delèn des lands gebroken. De vorming van een Algerijnse re gering in. ballingschap kan de afval alléén maar vergroten. WAT dc Gaulle in Algerië wil, is in feite handelen tegen de tijd. Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen, dat in de hele Ara bische politiek de hand van Moskou merkbaar is, maar daar mee js het geval zeer beslist niet afgedaan. Want al blazen 3e Russen zonder twijfel het-Arabische vuurtje met graagte aan, de brand stof wordt toch grotendeels door andere gevoelens geleverd dan die ten grondslag lageri aan het Communistisch Manifest. De'ontwaking van Afrika ia geen communistifth verschijnsel. Ze kan worden, omschreven als de- emancipatie van miljoenen. d«e eeuwen lang als slaven en dienstbaren zijn beschouwd en behandeld. De Gaulle wil wel aan de emancipatie meewer ken; maar ook hij ontkomt er niét aan om te léren, dat de klrfers van de emancipatie Afrikanen zijn en geen Fransen. Onder dé aanhangers van de Gaulle bestaat verschil van mening over de vraag, of de Algerijnen vèrsraeJteinmoeten met de Fransen dan, wel een eigen volksbestaan zullen, dienen te voeren in het verband van het Franse rijk. De Gaulle wil de laatste oplossing; maar men is-geneigd om te vragen, wat het er nog toé doet? Want het lijkt toch wel onont koombaar dat, hoe het ook verder gaat met Algerië, het de Algerijnen en niet de Fransen zijn, die het beslissende Jyoord spreken. Er zal eenmaal gepraat moeten worden met het F.L.N. (als bet ook daan-oor tenminste niet al te laat is), en wie weet doet de Gaulle bet zelf, ofschoon hij als redder van Frankrijk is binnengehaald jiiist om een zodanige gang van zaken te voorkomen. IN de koele voorhof met de eeuwig stromende fontein van Serajewo's beroemde Gazi Iiusmfb eg-moskee hing een man rond, die nadat hij mij tot zijn tevredenheid als vreemde ling had gerubriceerd, omzich tig om zich heen keek en na een paar inleidende zinnen vroeg: „Hebt u nylon-Jdedirig te koop?" Dat had ik niet. Maar wel was ik nieuwsgierig naar dit bijzonder soort particulier ini tiatief, dat in een land, waar eèn groot deel van het leven gereglementeerd is, naar men mag aannemen, zeker niet door de staat wordt aangemoedigd. De man was openhartig ge noeg- Bij een kopje, sterke, zoete, pikzwarte Turkse koffie bevestigde hij even later mijn indruk, dat er vooral in de zomermaanden een tamelijk opgewekte handel bestaat in „weeldegoederen" tussen koop lustige Joegoslaven en toeris ten. Vooral nylon is de laatste jaren een tovermiddel, waar mee heel wat buitenlanders hun vakantie in Joego-Slavië. proberen te verlengen of goed koper te maken. Dat de Joegoslaven tegenwoordig juist graag nylon willen hebben is op zichzelf al een aanwijzing, dat hun „welvaart" de laatste jaren is toege nomen. Want er is een tijd geweest, nog niet eens zo erg lang geleden, dat een pakje scheermesjes gelijk stond met het halve maandloon van een Joegoslavische arbeider en dat een paar stalen stopnaalden voor een kamermeisje een vorstelijke beloning betekenden. Dat was in een periode, dat Joego-Slavië zich metvolle kracht toelegde op het herstellen van de oorlogsschade en. tegelijk een hele reeks industrieën uit de grond probeerde te stampen en tot bloei wilde brengen. De nijpende schaar ste aan verbruiksgoederen uit die jaren is nu vrijwel verdwenen. Het tempo van de industrialisatie is ver traagd en "de levensstandaard geste gen. Buitenlandse reizigers, die het land van-vroeger kenden, zeiden, dat het verschil met 1952 opmerkelijk is: de mensen zien 'er op het ogenblik veel welvarender uit, vooral 'in de steden. Een uitgebreide speurtocht langs vele winkels in "Steden en dorpen toonde inderdaad aan, dat de Joego slaven weer een overvloedige keus hebben. Wel laten dekwaliteiten naar onze maatstaven vaak te wen sen over. De kleding bijvoorbeeld heelt wat' afwerking, kwaliteit en uitvoering betreft veel weg van de •textiel, waarmee wij ons hier in Ne derland de eerste jaren na de oorlog jnoesten behelpen, Maar de nieuwe Joegoslavische plastic-industrie („Jugoplastic") maakt van harde en zachte plastics dezelfde huishoudelijke en andere voorwerpen, die hier te koop zijn, tegen prijzen die niet eens zo ver boven de onze liggen. Het is onjuist te zeggen, dal luxe in Joego-Slavië volkomen ontbreekt. Voor de etalage van een groot wa renhuis in Zagreb verdrongenzich drommen mensen, die allemaal nieuwsgierig waren naar de „luxe" verbruiksgoederen, die daar waren uitgestald: Duitse wasmachines, Oosteuropese camera's, radio's, gram mofoons, Italiaanse schrijfmachines, elektrische apparaten en zelfs een (Philips) televisietoestel. Maar uit de prijzen van die arti- kelen werd wel duidelijk, dat slechts LONDEN. Mrs. Jeanne Highate in Salisbury in Rhodesia heeft een wondèrhaargroeimiddel, dat ze prins Philip heeft aangeboden, omdat zij heeft gemerktdatzijn :haar zich steeds verder naar achteren terug trekt. Ze schreef Buckingham Palace, dat zij er met haar geheime olie in was geslaagd weer haar te laten groeien op de troosteloze vlakte, die de sche del van haar echtgenoot was. Charles Topper, de 74-jarige kap per van de prins,heeft -gezegd in het aanbod geen vertrouwen te heb ben, „Het is onmogelijk haar te laten groeien. Je kunt alleen maar probe ren het uitvallen tegen te gaan. De hertog weet zeer goéd, dat hij kaal begint te worden en hij legt zich er bij neer". NORDHORN. Geruchten over een nieutoè prijsverlaging voor Ne derlandse roomboter veroorzaakten maandagochtend in het Duits-Neder landse grensgebied een grotere druk te bij de douanekantoren. De grens- gangers keken op hun neus toen zij nog steeds 2 mark moesten betalen voor een pond Nederlandse boter. Volgens de geruchten -zouden de Nederlandse zuivelbedrijven besloten hebben als strijdmiddel tegen een margarineconcem de. boterprijs tot 1,10 pér pond té verlagen. (Advertentie LM.) heel weinig mensen, die daar stonden te kijken; ooit in staat zouden zijn zich iets uit de etalage aan te schaffen. Prijzen vergelijken is" in Joego-Slavië een tamelijk ingewikkelde bezigheid, want de Joegoslavische ainaar is een eigenaardige munt met vele waar den. Volgens de offi ciële Joegoslavische koers is hij 1.3 cent waard. Maar buiten landse toeristen krij gen een toeslag van eenderde van de waar de als ze geld komen wisselen, zodat de di- naar daarmee voor hen op büria een cer.t komt. Als.we.de laat ste koers als uitgangs punt hemen (on bui ten beschouwing laten, dat Nederlandse wis selkantoren voor elke ingeleverde dinaarnog geen halve cent terug betalen). dan kost ecn stofzuiger ongeveer 350.een Philishave 80.het televisie toestel 2.000.en 'n schrijfmachine tussen dc 2.000.. en 5.500.-. En dan zijn deze prij- 7.en eigenlijk nog ge flatteerd. dat vil zeg gen aan de lage kant berekend, want dc koopkracht van dc di- naar uitgedrukt in het loon is nog geringer dan uit de wisselkoers Een geschoolde ar beider moet voor een paar schoenen var» normale (dat is: niet zulke goede) kwaliteit 45 uur werken, een ongeschoolde bijna 70 uur. Ket begrip wel vaart is dus wel iets om hier tussen aanhalingstekens te zetten. Daar staat tegenover dat de levensmiddelen goedkop en de huren vrij laag zijn. De meeste arbeiders, met wie ik heb gesproken, bleken lang niet on- Tussen het croen van de loofbomen priemt dc witte, slanke minaret van het Mohammedaanse bedehuis ver manend omhoog. tevreden te zijn. Zij vonden, dat ze f ha* rln lo-atcfa i-in>n Viof-At" T"inrl(tf»ri olal!!» eigen weg naar het socialisme", aar Joego-Slavië na dé breuk met {het de laatste jaren beter'hadden ppirrpfcn De arTiturïfff» werkdas te- Het uitgangspunt was, dat de arboi- fph1? t ï-ps uur Er s-iin allerlei waft» de staat alles regelt, zelf in- (St imïï e^tra eeld te ko- vloeÉI moest kunnen uitoefenen op Wrv.' makéA Artswi en inse- acht jaar experimenteren ziet de nieu "gij S jiaSXriï met de bericht i ÖfM&ven van. een «noot aantal beperkende federale wetten, Vlot, royaal mode!, zeer sterke en warme kwaliteit keperflanel, leuke uitvoering in twee (wasechte) kleuren... pantalon met elastische band; d&t Jongensmarktkoopje kunt U niet voorbij laten gaan 1 Een. pyjama van klasse voor slechts leeftijd ||j^ 5 jaar kleine stijging per maat pj (ambtenaren worden gerekend kun- -vaarmee dc besluiten van de afbei- t nen vaak -in afgelegen gebieden, die npvsraden niet in striid mogen zijn J tot ontwikkeling worden gebracht, decadennietm^suijo_mogen z jn salarissen; verdi-.en die zei^ „aar J onze begrippen ;-.er aanzienlijk zyn. oav+jiiecjen die zitting"--heb- En omdat «Jd ge:en-«"'e opbrengt d. Jen nietbetegd. arbeidersraden worden samengesteld, {communistische Joego-Slavie, wordt is dan ook geen Wonder,-dat Jhet uitgegeven aan goederen en is aan .o w geen^^anae^ oöï IvHniiwn n^titfpr mabn68 16 dersraden, dat in juni 1957 in Belgra- iDie winstdeling gaat namelijk in voor de staat. verhouding tot het loon, zodat de Joego-Slavie is nog lang geen ar- laagst betaalde arbeiders er het beidersparadijs en het is de vraag.of 1 slechtst afkomen. Ook de medezeg- hef dat ooit zal worden, maar het genschap, die de arbeiders via de zo- experiment met de arbeidersraden genaamde „arbeidersraden." in de steekt- toch wel bijzonder gunstig af bedrijven hebben heeft in de prak- tegen de staat van volkomen onmon- J tijk niet veel om het lijf, Tito is nog- digheid, waann.de arbeiders in de 5 al trots op die arbeidersraden, omdat andere communistische landen wor- zi5 eeri. uiting zouden zijn van de den gehouden. Dinsdag 23 september 1958 persbijeenkomst -uterd gehou- /LS den in de pronkerige lounge van een groot Jtotei. Het teas .i« de och tend en de verslaggevers zaten een beetje-katterig en zonder geloof aan de -.koffie. Zé kekeri' indolent scep tisch, eeri houding die volstrekt on misbaar" is, als men zich in de jour nalistiek tail staande houden. „Ik ben erg blijherendat tt in 20 groten getale bent opgekomen, want de steunpyan de koningin der: aarde# de pérs, is dringend nodig wil' ons mooie doel slagen/' zei de voorzit ster van het liefdadig:comité; dat. de bijeenkomst had -uitgeschreven. Zij u?as een; middelbare damè'met een duur acc.ent en een mechanische par tij-glimlach, die zij- telkens .weer ver geefs op het moedeloze gezelschap losliet. Naast haar \zat. haar zwarte poedel, naar de eisen, cier mode ge knipt, waardoor "hij-':een beetje Zeek op een. heester, 'waaraan de schaar van;een originele tuinman.de vorm vart een hond gegeven heeft'. „Et is heel veel geld nodig," ver volgde de. dame. „U weedat het doel van. ons comité is de moeilykb, de ongrijpbare jeugd té helpen.' En nu; heb ik: het oog op- jongeren, die geen ouders hebben of wat nog erger is —-'-moeten leven in milieus, maar. de volwassenen zich nauwelijks of in het geheel met voor huh pro blemen interesseren, ja, vaak héle maal niet_ weten-'wat hun kinderen 'eigenlijk- doen, ho'e ze hun «wonden doorbrengen, wat hun moeilijkheden zijn.:. Een van de verslaggevers geeuwde van binnen uit. een "hoorbare' ont spanning.' die hij te laat'achter zijn hand: probeerde te verbergen. „Onze grote collecte moet een suc ces worden," riep de voorzitster, niet merkbaar geschokt. „Er zullen over al in de stad kraampjes komen waar onze dames eigen gebakken koek gaan -verkopen. En wat het ramme ien met de bussen betreft kan ik u mededelen, dat de medewerking der studenten verzekerd is.'Mijn eigen zoon s£ddy is tweede jaars medicij nen dus u begrijpt, heren, dat ik voor ons goede doel van deze nauwe rela tie een gepast misbruik heb ge maakt..." Zij zond ons weer haar glimlach, die „onbestelbaar" werd geretour neerd. De poedel produceerde plot seling een onwelvoeglijk hik-géluid en' braaktetoen een klein, groen plasje op het tapijt, als een soort sa menvatting van zijw oordeel over de bijeenkomst.' .Maar Jacky/viat doe je nou?" riep de dame gechoqueerd. De 'gerant, dié ap de achtergrond stond te wachten, tot de. tijd voor de sherry zon .aanbreken, greep, onmid dellijk in. Hij knorde wat in de huis telefoon en even later verscheen een jongeman inéén ie ft jasje met een emmer en een diéeil. Zijn komst viel'als een bom in d« vergadering. Wanf de voorzitster keek hem aan, werd op slag een jaar' of' tien ouder en kreet: „Eddy!" „Moeder," zei de jongen. „Eddy, wat doe je hier met- dat malle jasje aan?" riep ze. i.Ik werk hier, moeder,'^antwoord de hij/„in de keuken." „Maar Alleen voor de vacantieweken, moeder,";zei hij, ,/ifwassen en zo... Zij keek hem verbijsterd aan. „Maar v:aarom. in vredesnaam?" „Ik spaar voor 'n bromfiets," zei de jongen. Hij brak op zijn knieën en begon de plas op te ruimen Met hoofden, die gonsden van ge dachten. keken de verslaggevers op ■hem neer. Toen hij-weg vuis met zijn emmer x zijn clteeil, hervatte de vroitio moedig „Heren, u weet, de ongrijpbare jeugd..." De rest van haar rede klonk mat en zij glimlachte er niet meer bij. De poedel zat roerloos naast haar,- be schaamd en verknipt. KRONKEL Nieuwe samenstelling jury toneelprijzen AMSTERDAM. Door het be danken van de heren Pos en Den Hertog in de jury voor de toneel prijzen, die jaarlijks door de vereni ging van schouwburg- én concert gebouwdirecties in Nederland uitge loofd worden, is deze jury nu als volgt samengesteld: mevrouw Fie Careisen, C. v. d. Lugt Melsert en dr. P. H. Schroder. 0AT klopt! piabk SPOOK". E>l££K. Ettl VRlEJlDTE 21JM EED )0F16êD MET ROOD HAAR Eh 5PR0E- Wll HEBBED HEM DUO GEDAAN HET 5POOK HEEFT HEM TE fAKKEIt» WIE o TEM. WE WETED DAT H1} Sproetje] HIER 15.' EH ABJUU.lt.. *di7 Aan boord van de Antïilas" zijn Bsa en 1 nambuco", komt nog een passagier aan boord, wtih HA pniee nassaeiers Voorlopig behoeven zij 'miss Jcannette Peaboay var» nationali.en Cana- i^5nJf-S,ilaf^^ wf ?V^eriuffcr" staat I dese. Zij is ondervoeg naar een grote maotschap- Rob de enige passagiers. Voorlopig behoeven zij miss jcannetiu -r^D^Ll-y_v"'' van het werk. dat hij doet. welke methoden daarbij gebruikt worden, op welke bijzonderhe den bij moet letten, enz. enz. En uit de vragen, die Jeannette stelt blijkt-wei, dat zij heel intel ligent.is. Ze zal dus intestaat sterven. Nu heeft hij altijd in en uit gelopen by haar in haar kamer bij Wenham Geraldine; Hij heeft gelegenheid ge noeg gehad haar boek te lezen. Daar in komt een pagina_ voor waarin 2ij beweert of er op zinspeelt dat zij een kind heeft gehad van een andere man vóór haar huwelijk met Gleeds -vader. Misschien heeft die pagina niet duidelijk kenbaar ge maakt dat zij die man nooit gehuwd heeft. Dat heeft niet zoveel te bete kenen, want ln dat laatste gesprek met u heeft Gleed wel laten zien dat hij niets wist over de erfopvol ging bij versterf- dat hij niet wist dat een bastaard geen enkel recht heeft als er een wettig kind is. De pagina die hij getypt heeft als er een wettig kind is. De pagina die hij getypt, heeft nadat hij zijn moe der de keel had afgesneden heeft hij ingelast om er zeker van te zyn dat de autoriteiten nooit verder, zou den zoeken dan hem naar een naas te bloedverwant." „Ja," zei Nigel langzaam," dat lijkt heel plausibel. Maar vergeet je nu niet iels anders wat- de moor denaar met het manuscript gedaan heeft?" - „Ik vergeet niets," antwoordde Wright energiek. „Je dacht zeker aan de uitgevlakte G een eind terug? Kijk eens stel je voor dat je Cyprian Gleed bent. Je hebt je moe der vermoord, je hebt het verrader lijke vel er tussenuit genomen en vervangen door de-vervalsing die je net getypt hebt. Je bladert snel te rug door het manuscript en plotse ling zie je daar je eigen initiaal." „Maar „In zijn gemoedstoestand zou hij gemakkelijk een G voor een C kun nen ann zien. Cyprian. Hij heeft vre selijke haast om .weg te komen geen tijd om het verband waarin die letter voorkomt na te lezen. Die letter staat daar en wijst beschxüdi- gend naar hem als een vinger van zijn dode moeder. Daarom vlakt bij hem haastig-uit." „U hebt een afschuwelijke fantasie, inspecteur," zei Clare huiverend. „ja," zei Nigel. „Aar» die mogelijk heid had ik niet gedacht." Vervolgens gaf inspecteur Wright een exposé van de maatregelen die hij dacht te treffen. Cyprian werd voortdurend in het oog gehouden. Wright had hem die middag- op nieuw verhoord, maar zonder mel ding té maken van de verklaring van Susan Jones. Gleed bad ontkend onlangs een mónty-coat of een week endtas. gekocht té hebben. Gewapend met foto's van de jongeman zouden Wrights mannen hun uiterste best doen die aankopen en die van een, ouderwets scheermes op te sporen. Het beroep op hét publiek bad tot dusver niets bruikbaars opgeleverd; maar nu de verklaring van Susan Jones het tijdstip nader bepaald had, zou er nog een oproep verschijnen in de bladen van morgen, gebaseerd op de waarsch ij nli j kheid dat de mo or- denaar zijn tas om ongeveer kwart voor zes. vijf minuten na het ver laten van het-uitgeversgebouw, van Hungerford Bridge af in het water geworpen had. Het stond reeds vast dat de figuur in.de monty-coat geen bonafide bezoeker was geweest. „Wat. ik niet begrijp." zei Nigel op dat moment, „is, dat de moordenaar nog altijd die jasaanhad toen Su san hem zag. Hij moet onder het bloed gezeten hebben. Toegegeven dat al het pertoneel op vrijdag om tien over halfzes al weg was; maar hij lie£ toch nog altijd het risico een van de compagnons tegen bet lijf te lopen. Waarom heeft hij die jas niet uitgedaan en in zijn tas gestopt alvorens de kamer van miss MUes te verlaten?" „Dat heeft hij waarschijnlijk ge woon vergeten. Zijn, zenuwen zul len het uiteindelijk begeven heb ben en bij vergat alles om maar zo vlug. mogelijk uit die kamer te kun nen verdwijnen." „Wou je beweren datzij zomaar onder het bloed .de straat opgegaan is?" „Hij kan de jas uitgedaan heb ben en in zijn tas gestopt nadat hij door de tochtdeur is gegaan en voordat bij de buitendeur opendeed." Zijn scherpe ogen zagen Nigel aan. „Nooit tevreden, hè," voor je alle puntjes" op de i's gezet hebt' Nigel haalde zijn schouders op. „Je zult wel gelijk hebben. Maar ik zit nog steeds een beetje met dia monty-coat. Hij heeft de rest zo planmatig uitgevoerd. En dan is er nog iets wat Susan tegen me zei, p£ liever de manier waarop ze zich uit drukte. Daar was jij zelf een soort onbewuste echo van, een paar mi nuten geleden." Hij hield ,°P. verstrooide' blik in zijn ogen. „De meester heeft een aanval van mystificatie," merkte Clare op. „Er zijn gelegenheden waarom een uniform de beste vermomming kan zijn. Herinner je je'dat verhaal van Chesterton over de postbode? Maar dit zou precies andersom werken een moordenaar die gezien wilde worden. Nou ja." Niger wendde zich plotseling naar de inspectexir. „Heb je al gedacht aan Arthur Geraldine in de rol van hét zwarte schaap?" „Wat wil je nu beweren?" Nigel beschreef zijn onderhoud met de 'oudste firmant na de lunch. Veronderstel dat Millicent Miles' oor- spronkelijke verhaal, zoals ze het aan mrs. Blayne verteld heeft, wèl waar is geweest. Veronderstel dat Geraldine inderdaad getracht heeft dat buitengewoon rijpe schoolmeisje aan te i'anden. De helse ruzie, die, zoals Geraldine gezegd had, plaats vond over de verkoop van het Rockingham-servies, zou wel eens het gevolg geweest kunnen zijn van zijn aanranding van Millicent. Haar vader zou wel eens toegestemd kun nen hebben er verder geen werk van te zullen maken voor een zeker be drag aan geld. Een jaar later scheen hij, volgens Stephen ér goed bij te zitten hoewel hij nog geen ander werk. had. Mrs. JVüles zou geen macht gehad kunnen hebben over de jonge Geraldine zonder een geschreven be kentenis van de laatste. Hij beloofde de zaak ln de doofpot te stoppen in ruil voor een jaarlijks bedrag aan "geld cn hield de bekentenis als on derpand. Toen Mr. Miles een paar jaar hé zijrivrouw gestorven was ging de bekentenis over in handen van Zijn dochter. In die tijd had ze geld genoeg. Maar zou het niet kun nen' .zijn dat ze onlangs, toen haar boeken een beetje uit de mode be-, gonnen te raken, dat document weer in circulatie gebracht had?"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1