VIJFDE REPUBLIEK EN COMMUNISTEN AAN HET EINDE HOOFDSTUK van het TWEESPRONG IN EUROP D1 ASTMA door FRANK GODWI !Wd&l€II.Eike Ween Sneeuwwitte ten staan hier mi Jes eigengekookt' (pruimenj enever) hun potentiële k EVEN KOKEN-..JENNIFER WAS VOf TOEN JUNE STIERF. ZE ZAL. NU TJEN Z'JKl: U£F j KIND, MMR VRESELOK jrf. 1MOEILOK-ZEQT MEN ML TENMIN5TE;ZE KAN INDERDAAD ERG onkanoELBAAR,,,®1^^:^ vZON... MAAR IK WEET WEL DAT IK DAT OOK ZOU ZUN ALS EDITH MO DE HELE DAG NA JOEG DIE VROUW HEEFT ER GEEN IDEE VAN HOE ZT MET KINDEREN OM MOET GAAN. f DAT KON NOG WEL EENS M0EILUKHED6N GEVEN [77. JAMMER OAT JUNE 15 l GESTORVEN, CAROL. ZE r iWAS SCHATTIG... EEN 'STER-MANNEQUIN £«§5 VOOR'ZE MET PAULj#tl ^TROyWDE_ HOE OUD HUN KIND NU? PRtClES l HEBTU 2t Gtzitn 1 ^Hfcr ÜAATOM DRUKPLATêM. OM VAD 6ELD tott.Tt 7 DRUKKLM. Dit /notrtn zt 2ijn. ikgebrdiktel Zfc OMDERDt KORTfc TAPELPOOt Zljfi Z£ onótviER- zo 6R00T tM VAM METAAL? WAT 15 ER TOCH MET PLATEM? WAT BETEKÉMT DAT TOCH?- Zaterdag 27 september 1958 M .ORG EN'stemt;.Frankrijk over de grondwet van de Gaulle. Het resultaat van deze stemming, staat bij voorbaat vast. De commuV tiistèn zijn weliswaar tegen, maar hun partij'is de enige, die als geheel een duidelijk afwijzend standpunt'inneemt. Mendès-France, die ook tegen is,.heeft weinig aanhang; en hetzelfde, geldt voor de dissi dente socialist Dépreux en zijn medestanders. De. argumenten van Mendès- France en Depreux zijn volstrekt niet zwak of onredelijk. De zwakheid begint daar, waar het gaat om het stellen van een alternatief. Wanneer ge de grondwet van de Gaulle niet wilt, wat wilt ge dan? Het is deze vraag, die duizendmaal is gesteld in Frankrijk in de afgelopen dagen. De communisten weten er wel een antwoord op. Maar de democratische staatslieden, met hun herinnering aan de reeks van niet verwezenlijkte goede voornemens, waarmee de weg naar het; failliet van de vierde repu bliek geplaveid is geweest, zijn heel wat minder zeker van hun zaak. Degenen, die hebben gefaald, kunnen op zeer goede gronden 'tegen de nieuwe constitutie zijn; maar hun stemmen missen de noodzakelijke over tuigende en wervende kracht. Daarom is niet te verwachten, dat de cate gorie der tegenstemmers veel meer zal omvatten dan de communisten. Hier en daar wordt zelfs voorspeld, dat een deel van de traditionele communis tische aanhang zich niet aan het parool van de leiding, zal houden. In het tafereel der verstarring in" Frankrijk neemt ook de communistische partij een onmisbare plaats in. En aangezien voor velen het cómm'ünisme minder een politieke overtuiging dan een sociale plaatsbepaling is, kan het'ver langen om eens uit hét verstikkend pantser der immobiliteit te breken, zeer wel over de grenzen van de democratische partij heengrijpen. In hoe verre dit inderdaad het geval is,- kan maandag waarschijnlijk wel. eniger mate uit de cijfers worden afgelezen. Het heeft in elk geval de aandacht getrokken, dat de "communistische contra-actie Iaat en zwak is geweest. BUITEN het uitspreken van de overtuiging, dat Frankrijk zich in grote meerderheid achter de nieuwe grondwet schaart, zuilen wij ons niet aan voorspellingen wagen. Wel lijkt het van belang, .aandacht, te.scheriken aan een aspect van de ontwikkeling, dat pas de laatste dagen voor velen duidelijk zichtbaar is geworden. Wij bedoelen de mogelijkheid van een verbod van de Franse communistische partij. Jacques Soustelle heeft deze week verklaard, dat het er wel eens van kon komen; en bét is trouwens bekend dat in recbts-burgerlijke kring de ver dwijning van .deze partij wordt beschouwd ais een der eerste voorwaarden voor, het innerlijk, hér stel van de Franse natie. Het vooruitzicht, dat het die kant uitgaat, heeft uiteraard sterk bij gedragen tot de verhoging van de communistische activiteit in de laatste dagen. De1 positie'van-de communisten is overigens moeilijk. In Moskou heeft men het aan de. macht komen van de Gaulle niet ongaarne gezien, de verwachting als men had dat 'déze. bij-uitstek nationale figuur zich aan de Westelijke samenwerking zou onttrekken en zou terugkeren in de traditionele banen van'de conservatieve Franse politick, die altijd kracht heeft gezocht in een nauwe samenwerking met Rusland. De Franse communisten zelf verwachtten voordeel van de ongeregelde verhoudingen, die zij voorzagen. De voorzichtige houding van de Gauïle jegens de Euro pese verdragen en vooral zijn samenkomst met Adenauer hebben Chroesj- tsjew echter "zwaar teleurgesteld. Dit gevoegd bij de kans op een verbod maakt, dat de communisten zich nu zwaar bedrogen moeten voelen. Er is intussen volstrekt geen sympathie voor de communisten voor nodig om een verbod van de partij in Frankrijk als gevaarlijk en op zijn best als volkomen nutteloos te beschouwen. Wanneer rond dertig procent van de Franse bevolkingcommunistisch stemt, dan is dat niet het gevolg van misleiding en verdwazing. Het wijst op het bestaan van toestanden en gezindheden, die in hun ongewenstheid door een partijverbod alleen maar de stimulans kunnen krijgen, die ze nu juist niet nodig hebben. DE levenskunst van de Fransen wordt vaak geprezen, en waarschijn lijk, met recht; maar ze wortelt in genen dele in liefde voor de naaste. De man, die zijn fabriekje laat doordraaien, tot hij er genoeg aan heeft verdiend, en dan de verouderde boel maar sluit, is geen onbekende en minder geachte figuur in Frankrijk. De sociale wetgeving is, niet slecht, maar de sociale gezindheid laat zeer veel te wensen over. Dit is de grondslag vaii de macht der communistische partij. Men behoeft niet eerst te verhongeren .om zich toch. in de steek gelaten te voelen. Men verwijt de communistische partij, dat zij het functioneren van de vierde republiek heeft bemoeilijkten zeker niet zonder recht. Maar de Franse burgers, zozeer op, :zichzelf gesteld,; yergeten dat zij hét zijn die door hun Jeyenshpuding>-defeitelijke/yeram dragen voor de - bloei van de communistische partij. En Hét vis. in de grond- vande zaak ook hun fout, dat de Franse staat, die wel hun belangen mag dienen, maar die zij elke centime belasting pogen te onthouden, zo slecht functioneert. Zo gezien krijgt'vhet .verbod van de communistische partij dan ook het karakter van een poging der gezeten burgerij om te kunnen volharden in haar huidig leven,terwijl juist nodig zou.zijn de groei van een werkelijke gemeenschap. Men schiet, er niéts mee op en men vergrootde politieke gevaren; niet alleen; omdat'een grote illegale partij; tot érnstige daden in staat is, maar óók omdat een overheid,die eenmaal de weg van de partijverboden heeft'betreden, zeer licht in de verleiding komt om alles te ontbinden wat niet'met haar inzichten en ideeën strookt. En dan, inder daad, was men. wei beland bij het fascisme in optima forma. pen het sociale hoogtepunt van de week. Behalve onmisbare economische instellingen zijn ze ook een verrukkelijk feest voor de reiziger, die nog iets wil zien van een aspect van het plattelandsleven, dat nog het minst is aangetast door de snelle ontwikkeling die Joego slavië op het ogenblik door maakt. Boeren in dikke schaapsves- hier met hun vaat- sliwowitsj waaruit ze laten proeven, naast vrouwen, die geduldig bij hun kippen, mand jes eieren en verse boter neer hurken. Enorme manden met gele en ro de paprika's op elk restaurant tafeltje neemt paprikapoeder de plaats van peper in vormen de kleurige achtergrond voor kraampjes met glimmende aubergines, rijpe vijgen, dadels, noten, granaatappels en druiven, alles in onvoorstelbaar grote hoeveelheden. Op geen enkele ma» kt ontbroken de meer dan mars. hoge bergen kolossale watermeloe nen. waarvan hc; koele, sappige, zachtroóc vruchtvlees, ontdaan van de glimmend-zwarce pitten, de beste remedie is tegen dorst. Achter een blad met een rijk assortiment ge droogde genees- en keukenkruiden suf: een oud vrouwtje met een per kamenten huid, die even droog is ais haa- koopwaar. Haar buur vrouw. gehuld in een zwarte om- slr-gcoek. is zo arm. dat haar hele handel bestaat derige conlectiejurken, die sommige Een feestelijk Montenegrins man vrouwen dragen en de uitgezakte nenkostuum met bijbehorende zil- colbertjasjes van enkele mannen ste- verbeslagen pistolen komt op het ken schamel af tegen de gracieuze ogenblik al op enkele duizenden waardigheid van de traditionele kle- guldens. Waar het nog gedragen derdrachten. De kostbare, met goud- wordt, is het .gedoomd"tot museum- diaad geborduurde kostuums, waar- stuk te worden of tot attribuut van aan Joegoslavische meisjes soms ja- een van de talrijke volksdansgroe- ren hebben gewerkt, zijn het in pen, die zich met krachtige steun snel tempo aan het afleggen tegen van de communistische jeugdbewe- ae oprukkende kledingindustrie. In volmaakt evenwicht draagt deze Dalraatische vrouw, een grote ge vlochten mand op het hoofd. uit ee'i klein keteltje met lanjjs de weg geplukte roze- bottels. De meeste vrouwen dra gen prachtige zelfgebor- duurde vesten over lange wit- ES NACHTS over Joego- linnen onder- kleden Bos- slaviscne wegen rijden is nischc' vrou- niet zonder gevaar. Er zijn ^e"j.urt'Se pB'! weliswaar geen Balkanrovers riode de kleu- rige wijde ha meer en ook ae meeste beren rembroek heb. en wolven, vertonen zich door- feSd,il®v£'^ gaans niet op de weg, maar het pet in de ene b r hand het spm- grote gevaar komt van vreed- rok. waarop in zame boeren, die in de nachte- bolma1Jl! lijke uren met hun onverlichte Tiaal. 2it en J in de andere karren naar de markt trekken har.d de klos, eri elk snelverkeer tot een jonnen draad levensgevaarlijke onderneming 5'°nrdt gesp°"Ü maken. Marktdagen vormen in nend tussen T i-i de koopwaar de meeste Joegoslavische dor- door. De flod- ging inspannen om de langzaam ver dwijnende folklore van de vele volken, die Joego-Slavië herbergt, te conserveren. Wat er intussen nog over is aan oude volks gebruiken en kleder drachten, isoverigens boeiend en veelzijdig genoeg. In zeer. veei dorpen is de volksdans nog springlevend en de balladenzangers, die zichzelf pp de gusle, een vrij primitief met bokkevel bespannen snaarinstrument bege leiden. 'zijn er bepaald niet alleen voor de toeristen. .Hét lied komt de 'meeste Joego- slaviërs trouwens van. nature vrij gemakke lijk uit de keel; Een van mijn tochten door de Bosnische bergen maakte ik meteen propvol, kreupel auto busje. dat hijgend de hellingen opknoop. De chauffeur, 'n. zorgeloze man met een vette uniformpet achter op ■het hoofd, onderhield tijdens het' rijden ben Levendige discussie met de passagiers. Na een serie ijselijke bochten barstte de man plotse ling uit in een lang, welluidend lied. dat ik aanvankelijk ten onrechte hield voor een dankhymne, omdat alle inzitten den aan een dodelijke val in een van de vele ravijnen ontsnapt waren maar dat mij later werd verklaard als 'n ballade voor een populaire oor logsheld. Meer dan eens ben ik ook luid zingende mannen op paarden, muil dieren en boerenkarren tegengeko men. De dubbele herdersfluit met zijn vèrdragende toon wordt nog overal in Joejo-Slavië virtuoos be speeld en het is volstrekt g&en zeld zaamheid als een herdersjongetie. dar tegen het vallen van de avond een paar dieren vcor zich uitdrijft, daarbij met krachtige stem en on navolgbare intonatie op een oude volksmelodie improviseert. En wie'het- Servisch slecht be heerst kan zelfs nog wel iets aan- tiekkelijks ontdekken in het gezang van een troep haveloze militairen. De tekst van hun liederen handelt dat had u al begrepen over één onderwerp, dat tot de essentie herleid neerkomt op: „Tito is een aardige man". (Advertentie LM. nu in 30 seconden verlicht De hevigste astma-aanval wordt met één enkel Adozo tablet bedwongen. De verlichting is onmiddellijk- In dien u aan astma lijdt, paoet U be slist Adozo proberen! Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten. Een doedelzakspeler iilt Baranja (Kroatië) in zijn prachtig bewerkt traditoneel kostuum. AMSTERDAM Het tienjarig bestaan van 't Humanistisch Thuis- front zal 25 oktober a.s. gevierd wor- der. met een feestelijke bijeenkomst in het militaire tehuis „De Leem- fberg" te Nunspeet. De heer E. A. [Vermeer zal eea herdenkingsrede [uitspreken. (Advertentie l M f N de stad kwam ik Herman te- gen, een vage vriend. Hij is een weduwnaar met twee jonge kinde ren die hij met sombere plichts betrachting groot brengt. ,Zk ben net van vakantie terug", zëi hij. „In eigen land gebleven?" ver onderstelde ik, want hij zag zo tuit, „Nee Italië. Een badplaatsant woordde hij. „Waarom, ben je dan niet bruin?" vroeg ik. ,Pat komt, ik was mes Hansje, hè. myn oudste zoon. Zeven is hij", 2et hij, op een toon of-dat een afdoen de verklaring to as. Maar ik begreep de samenhang niet, zodat hij het me evenuitlegde. „Kijk, het was zijn eerste buiten-' landse reis. Zo'n jongen zit het hele jaar in dé stad, dus ik dacht, laten we maar naar ZtaEié" gaan, dan ben je tenminste zeker van de zon.. Maar in dat hotel was een lift, zie je, en die' lift werd bediend door een kwiek jongetje. Met dat jon getje was hij de eerste dag al be vriend. Je weet hoe kinderen dat doen, ze converseren met armen en benen, maar ze begrijpen elkaar. Op zichzelf was 't heel aardig, maar voor de vakantie had 't consequen ts es,die ik niet had voorzien. Want Hansje, mocht van de jongen de hele dag in de lift. Naar boven, naar beneden,'naar boven, naar beneden alsmaar. Man, hij vond het mach- «ifi. Als ik '«ochtends aan hem vroeg; „Hans, zullen we naar het strand gaan?" dan zei hij: ^fou pap, al« 't mag wil ik liever in de lift". Ik bleef ook maar in dat hotel han- gen,t 'want je moet toch een beetje toezien op zo'n kind. Trouwens, hy deed nog allerlei andere dingen ook. De kelners helpen met tafel dek ken. Borden sjouwen. Vaten wassen. Dat vond hij blijkbaar heerlijk. En wat doe je danHij was tenslotte voor zijn plezier uit en dat gedoe tn het -hotel prefereerde hij verre boven het strand en de zon en de zee v' Hij zweeg en keek me neerslach tig aan, „Maar gek is het wel", vervolgde hij peinzend. „Dat je zo'n kind met een trein half Europa doorsleept al leen opdathij, in een Italiaans ho tel, een paar duizend keer op en - neer kan gaan met de lift. En bor den kan spoelen in een snikhete keuken. Wil je wel geloven dat die kelners het echt beroerd vonden, toen we weg gingen. Ze hadden wat aan hem .En waar had je je jongste kind gelatenV' vroeg ik. Want dat ventje is pas drie, „O, thuis", antwoordde hij, ,Mijn dienstmeisje en haar man heoben die weken in mijn flat gewoond en op hem gepastJa, dat was een beetje 'n vervelend thuiskomen... „Iets naars gebeurd?" „Nou ja, naar..." zei hij, ,Jk had tegen ze gezegdjullie bestellen maar wat je nodig hebt aan eten en aan drinken. En als je soms zin hebt in een glaasje wijn hier is de sleutel van de kast met de fles sen Hij zweeg. „Nou ben ik nogal een liefhebber t>an u»0n sprak hy. „En toen je terugkwam was de kast leeg?" veronderstelde ik. „Nee, o nee", antwoordde hij, ,,'t Zijn heel bescheiden mensen al lebei. £n enorm zuinig. Ze hadden de helft van het huishoudgeld over, toen ik terugkwam „Maar wat was er dan met die wijn?" vroeg ik. „Ja, dat hebben ze ook heel be scheiden en gewetensvol gedaan, zie je maar dat pakte niet zo leuk uit", zèl hij, „Toen ik terug kwamtoen vroeg ik: „En, kebben jullie nog wijn gedronken?" Toen zegt zijJa, meneer twee flesjes. Maar u hoeft niet bang te zijn, hoor. Want we hebben eerst naar de jaartallen gekeken en we hebben de aller oudste genomen. Aan de nieuwe zijn we niet aangeweest"." KRONKEL I .- Door Nicholas Blake 3421" Jeannette gaat het eerst van.boord. Zij zal hier in Miradero blijven. Bas en Rob nemen hartelijk afscheid van. haar en wensen haar veel geluk toe in haar nieuwe werkkring. „En mis schien zien we elkaar nog wel," zégt Bas, „want wij zün voorlopig nog niet weg." Ondertussen is de koffer langzaam maar zeker in de richting van de rots gedreven. Het ding is..in het vuil grijze water bijna niet te zien, maar dezelfde gevangene, die zo scherp het schip in dé gaten hield, toen het voor anker ging,, volgt de bewe gingen van de koffer nauwkeurig. Daar stoot het ding op het slib aan de voet van de rots. De kro kodillen, die in de reeds felle ochtendzon liegen te dutten, hebben er niet de minste belangstelling voor. De gevangene buigt zich over de rotsrand. Oe koffer ligt nu vast in het gele, stinkende slib. 72 en gearresteerd. Het beroep op het publiek had tot dusver geen oogge- „Ja. Hij was er nogal erg aan toe tuige opgeleverd van de ver- had het idee dat hij miss Miles onderstelde handelingen op Hunger- misschien vermoord had in een vlaag ford Bridge, wat inspecteur Wright van verstandsverbijstering." gesterkt had in z'n overtuiging dat de „Ik vrees dat hij geen erg even- inwoners van Londen een. onopmerk- wichtig karakter heeft. De oorlog, zaam ras waren. De politie was er weet u." Liz Wenhams ogen dwaal- niet in geslaagd de aankoop van een den af en ze sprak op verstrooide weekendtas, een monty-coat of een toon. „Niet dat hij zijn werk niet op scheermes door Cyprian Gleed op te briljante wijze doet. Het was een sporen. beetje een gok toen we hem in do „Daar verknoei je vast je tijd mee. directie opnamen, maar dat is ze- Ujj Zou nooit in zijn gewone ker gerechtvaardigd. Het is ont- kleding het gebouw van Wenham zettend jammer dat hij zich teveel Geraldine binnengelopen zijn als hij met die vrouw bemoeid heeft. Een Van plan was een moord te gaan vlaag van verstandsverbijstering, zei plagen. Hij probeerde zich te ver- li?" mommen," zei Nigel. „Ja, daar was hij bang voor." „We doen natuurlijk ook navraag Liz Wenham gaf duidelijk te kennen naar de aankoop van een lichte dat ze't onderhoud beëindigd wens- regenjas." te te zien.zo 'duidelijk dat Nigel, „Een lichte regenjas?" Nigel was na té hebben gezegd dat zé hem niet onthutst; behoefde uit te Jaten, een ogenblik „ja_ Een die tot een klein pakje buiten de kamer bleef staan en miss opgerold zou kunnen worden en ge- Wenham 'n nummer hoorde draaien makkelijk'in de weekendtas gestopt, en even later hoorde zeggen; „Ste- Een grote maat regenjas." phen? Liz. Kun je met mij lunchen? o nu beeriio ik het U bedoelt Thuis?" Haar stem was nauwelijks d "0u„n'1,1 te herkennen dcor een plMselmge ^gen °ou hebban om jfe nlè/te emotie, ,Ze is een heel jnfsihgente be2Qedeien met bloed en hem zo vrouw dacht Nigel, toen hij de straat i.ji 7«n werk aeriaan had in- e" t0Ch °P EEn b6PaaW PUn'' gepakt zotf hebbent" argeioqs. „Ja. Hijheeft een oude regenjas, In de late namiddag van diezelfde maar daar zijn geen bloedsporen op dag belde inspecteur Wright Nigel te vinden. Daarom kijken we uit thuis op. Het resultaat van de con- naar een nieuwe." frontatie was negatief geweest zei „U denkt ook aan alles, hij; Susan dacht dat ze Cyprian „Daar word ik voor betaald, mr. Gleed herkende als 'ie man die ze Strangeways." het kantoor had zien verlaten, maar „Maar hebt u aan de hoed ge- ze was niet bereid dat onder ede te dacht? Een grote'zwarte hoed? Er verklaren. Aan de andere kant was zijn maar weinig Engelsen die zo'n de herkomst van het zwavelzuur hoed dragen. Wat een verraderlijk opgespoord een vriend van Cyr kledingstuk!" prian Gleed, die op'een chemische „Misschien kon hij zich geen fabriek werkte had hem ervan voor- nieuwe hoed veroorloven èn die re- zien. Toen hij met dit bewijs werd gen jas. Hij zat aan de grond geconfronteerd .was Cyprian zo zwijg- „Och, toe noul Iedereen kan een zaam geworden als een oester A- had hoed stelen." geweigerd een verklaring af te leg- „Maar hij wist dat het gebouw gen zonder juridisch advies, en was zo goed als leeg zou zijn na half zes. instaat van beschuldiging gesteld In ieder geval kon hij er zo goed als zeker van zijn dat er niemand op de bovenste verdieping of op de be gane grond zou zijn, en de lift bracht hem langs de verdieping waar de compagnons werken." ■„En. de sleutel van de zijingang?" „Ah, als we die met hem in verband zouden kunnen brengen, zou de rest kinderspel zijn; Ik heb Miriam San ders nog eens aan de tand gevoeld ze is nu tenslotte in Gleed teleurge steld, tussen haakjes, nadat ik haar vertelde wat hij u heeft geprobeerd te leveren maar ze zweert dat ze hem de sleutel nooit gegeven heeft en ik geloof baar. Maar hij wist waar die sleutel bewaard werd en hij was in het gebouw op de dag dat de sleutel verdwenen is. Ik twijfel er niet aan dat hij haar aandacht even afgeleid heeft en toen de sleu tel gepikt" De zondag ging voorbij zonder dat er iets van belang voorvleL Om half elf maandagmorgen, terwul Nigel Strangeways zijn ontbijt nut tigde benevens een rapport van de politie van Geeengarth, dat Wright hem per speciale boodschapper had laten "brengen rinkelde de telefoon. Het was Arthur Geraldine. Op ge dempte toon, alsof hij Nigel condo leerde met een verlies, kondigde hij aan dat er zojuist op kantoor een hoogst ongelukkig voorval had plaatsgehad. Of Nigel tijd had om on middellijk te komen. „Wat ia het? Wat ls er gebeurd?" vroeg Nigel, half verwachtend dat Geraldine hem een tweede dode in het gebouw zou melden. „Het eh wapen is gevonden. Een scheermes. Het brengt mij 111 een zeer pijnlijke positie. Daarom heb ik u eerst gebeld." .Pijnlijke positie! Het mocht wat!' dacht Nigel, blazend van ergernis terwijl de. taxi hem naar Angel Street bracht. ,Ik durf te wed den dat ik weet waar het scheermes gevonden is.' Hij zou die weddenschap gewon nen hebben. Vijf minuten voordat Geraldine gebeld had, kwam zijn se cretaresse Basil Ryles kamer bmnen. „Mr. Geraldine zou graag even de klapper van de Aston Memoir* doorkijken voor de reclameconxe- rentie. mr. Ryle," zei ze. „Nooit van gehoord," antwoordde Ryle nors. „Hij ligt op de bovenste Pla"~ Als ik even op uw stoel zou mogen staan (wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1